R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών"

Transcript

1 R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε /01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 18 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 20 Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (επισυνάπτεται) 2

3 . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ιωάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Γεώργιος Φειδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιωάννης Παντούσης μέλος Δ.Σ. υπό την ως άνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2011-, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της R.F. ENERGY Α.Ε., και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της R.F. ENERGY A.E. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Γλυφάδα, 14 Μαρτίου 2012 Οι δηλούντες Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Τσακίρης Γεώργιος Φειδάκης Ιωάννης Παντούσης 3

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ R.F. ENERGY A.E. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ( ) Κύριοι Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της R.F. ENERGY A.E. σας υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία συνέταξε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920. Στην παρούσα Έκθεση συνοπτικά αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την υπό εξέταση χρήση, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν. Αναφέρονται επίσης τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσης και η επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον Όμιλο καθώς και οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων σύμφωνα με το ΔΛΠ 24. Οι θυγατρικές εταιρείες της R.F. ENERGY A.E., κατά την, είναι οι εξής: Ποσοστά συμμετοχής Επωνυμία θυγατρικής Δραστηριότητα Άμεσες συμμετοχές ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% CITY ELECTRIC A.E. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% H R.F. ENERGY A.E. είναι εταιρεία συμμετοχών, με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών επενδυτικών σχεδίων, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Tο ποσοστό συμμετοχής στην R.F. ENERGY A.E. ανερχόταν την σε 37,50% FG-Europe, 12,50% MAKMORAL TRADING LIMITED και, 50% εταιρείας συμφερόντων της Οικογένειας Ρέστη. 4

5 Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2010, κινήθηκαν ως εξής: Μεταβολή Ποσό % Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον : Κόστος Πωλήσεων (1.965) (546) (1.419) 260 Μικτό Κέρδος (27) Άλλα έσοδα Έξοδα διοίκησης (532) (610) 78 (13) Άλλα έξοδα - (114) 114 (100) Κέρδη/(ζημιές) εκμετάλλευσης (457) (665) 208 (31) Χρηματοοικονομικά έσοδα (341) (85) Χρηματοοικονομικά έξοδα (145) (2) (143) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (542) (266) (276) 104 Φόρος εισοδήματος Καθαρά κέρδη χρήσης μετά φόρων (450) (184) (266) 145 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (450) (184) (266) 145 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 1. Πωλήσεις Η δραστηριότητα της εταιρείας αφορά μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχ/σεις κάθε είδους και σκοπού στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής. Οι πωλήσεις υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης, ανάπτυξης, οργάνωσης και εκχώρησης εξόδων ενεργειακών έργων την υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν σε έναντι 605 των αντίστοιχων πωλήσεων του 2010, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 237%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας R.F. ENERGY A.E. την υπό εξέταση χρήση είναι κυρίως συνάρτηση των υπομισθώσεων ενοικίων των θυγατρικών της Εύβοιας. 2. Μικτό Κέρδος Το Μικτό Κέρδος της εταιρείας την υπό εξέταση περίοδο διαμορφώθηκε στο ποσό των 75 έναντι 59 της προηγούμενης χρήσης ήτοι αυξημένο κατά 27%. 3. Λειτουργικά έξοδα (Διοικητικής Λειτουργίας) Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας εμφανίζουν μικρή μείωση σε (532) έναντι (610) της προηγούμενης χρήσης ήτοι μειωμένο κατά 13%. 4. Λειτουργικά κέρδη προς φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2011 σε (437) από (642) το 2010 και το περιθώριο/ Δείκτης EBITDA σε (21,42)% από (106,12)% που ήταν την προηγούμενη χρήση. 5

6 5. Χρηματοοικονομικά έξοδα/ έσοδα Εταιρεία 31/12/2010 Χρηματοοικονομικά έξοδα: - Χρεωστικοί τόκοι (σημείωση 18) (144) - - Τραπεζικά και συναφή έξοδα (1) 2 - Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείου Χρημ/μικό κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης εξοπλισμού Προμήθειες εγγυητικών επιστολών Συναλλαγματικές διαφορές (έξοδα) - - Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (145) (2) Χρηματοοικονομικά έσοδα: - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Χρηματοοικονομικών έξοδα (καθαρά) (85) 399 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 6. Κέρδη προ φόρων Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 104%, ανερχόμενα συνολικά σε (542) ζημιά έναντι (266) ζημιά της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Ο κύριος λόγος είναι η αύξηση στα χρηματοοικονομικά έξοδα. 7. Φόροι Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 20%. Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Εταιρεία 31/12/2010 Τρέχων φόρος εισοδήματος - - Αναβαλλόμενος φόρος, (χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσματα Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις - 7 Έκτακτη εισφορά - - Φόρος Εισοδήματος στα αποτ/τα (χρέωση)/πίστωση (92) (82) Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση Ζημιές μετά από Φόρους Οι καθαρές μετά από φόρους ζημιές διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε (450) έναντι ζημιών (184) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 145% 6

7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρείας κατά το τέλος του 2011, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση είναι οι εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 Ξένα κεφάλαια/ιδια κεφάλαια - - Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ιδία κεφάλαια - - ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 0,77 93,54 Άμεση ρευστότητα 0,77 93,54 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Μικτά αποτελέσματα/ Πωλήσεις Αποθεμ.- Υπηρεσιών 3,68% 9,75% Καθαρά αποτελέσματα εκμετ/σεως/πωλήσεις Αποθεμ.- Υπηρεσιών 22,06% 30,41% ΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά τη χρήση του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2010, κινήθηκαν ως εξής: Ο Όμιλος Μεταβολή 31/12/2010 Ποσό % Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον : Κόστος Πωλήσεων (3.151) (3.274) 123 (4) Μικτό Κέρδος Άλλα έσοδα (223) (98) Έξοδα διοίκησης (1.296) (1.027) (269) 26 Άλλα έξοδα - (288) 288 (100) Κέρδη/(ζημιές) εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα (312) (76) Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.054) (879) (175) 20 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 89 (39) 128 (328) Φόρος εισοδήματος (287) (62) (225) 363 Κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά φόρων (198) (101) (97) 96 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (198) (101) (97) 96 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 1. Πωλήσεις Η αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου R.F. ENERGY A.E. την υπό εξέταση περίοδο κατά 696 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 15% οφείλεται κυρίως στην ένταξη λειτουργίας του αιολικού πάρκου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 7

8 2. Μικτό Κέρδος Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου την υπό εξέταση περίοδο διαμορφώθηκε στο ποσό των έναντι της προηγούμενης περιόδου, ήτοι αυξημένο κατά 54%. Η σημαντική αύξηση του Μικτού Κέρδους είναι συνάρτηση των παραμέτρων που αναφέρθηκαν στην παραπάνω ενότητα. 3. Λειτουργικά έξοδα (Διοικητικής Λειτουργίας) Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου εμφανίζουν μείωση 101 με αντίστοιχο ποσοστό 9% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 4. Λειτουργικά κέρδη προς φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2011 σε από το 2010 και το περιθώριο/ Δείκτης EBITDA σε 49,86% από 47,53% που ήταν την προηγούμενη χρήση. 5. Χρηματοοικονομικά έξοδα/ έσοδα Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ομίλου τα καθαρά έξοδα που προέκυψαν αυξήθηκαν σε σχέση με τη χρήση του 2010 κατά 176. Η μεταβολή αυτή αναλύεται κατά κατηγορία στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: Όμιλος 31/12/2010 Χρηματοοικονομικά έξοδα: - Χρεωστικοί τόκοι (σημείωση 18) (973) (802) - Τραπεζικά και συναφή έξοδα (7) (10) - Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείου (30) (27) - Χρημ/μικό κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης εξοπλισμού (44) (40) - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών Συναλλαγματικές διαφορές (έξοδα) - - Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (1.054) (879) Χρηματοοικονομικά έσοδα: - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Χρηματοοικονομικών έξοδα (καθαρά) (955) (468) 6. Κέρδη προ φόρων Παρά την σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου στα προ φόρων αποτελέσματα, κατά την χρήση 2011 εμφανίζονται κέρδη 89 έναντι ζημιών (39) της χρήσεως Η εμφάνιση κερδών στα αποτελέσματα του Ομίλου οφείλεται στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων. 7. Φόροι Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 20%. Όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ενοποίηση έχουν έδρα και υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ενοποίηση πραγματοποιούν πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους και επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, στο βαθμό που είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση των εν λόγω ποσών. 8

9 Όμιλος 31/12/2010 Τρέχων φόρος εισοδήματος (140) (191) Αναβαλλόμενος φόρος, (χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσματα (145) 155 Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις - (21) Λοιποί φόροι (2) (5) Φόρος Εισοδήματος στα αποτ/τα (χρέωση)/πίστωση (287) (62) 8. Κέρδη μετά από Φόρους Οι καθαρές μετά από φόρους ζημιές διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε 198 έναντι ζημιών (101) της χρήσεως ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση του ομίλου κατά το τέλος του 2011, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση είναι οι εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 Ξένα κεφάλαια/ιδια κεφάλαια 2,03 0,91 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ιδία κεφάλαια 1,29 0,40 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 2,77 7,36 Άμεση ρευστότητα 2,77 7,36 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Μικτά αποτελέσματα/ Πωλήσεις Αποθεμ.- Υπηρεσιών 42,57% 31,65% Καθαρά αποτελέσματα εκμετ/σεως/πωλήσεις Αποθεμ.- Υπηρεσιών 3,61% 2,11% III. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Την 04/01/2011 η ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ αποφάσισε την εκ νέου αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά ευρώ εννιά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα 9.930, με αύξηση του ΜΚ κατά ευρώ εννιακόσια ενενήντα τρία 993 και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο ευρώ οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά Η Εταιρεία,τον Φεβρουάριο του 2011, εξαγόρασε το υπολειπόμενο ποσοστό (16%) των δέκα θυγατρικών εταιρειών της που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας στον νομό Ευβοίας και πλέον κατέχει το 100% των μετοχών τους. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/03/2011, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της RF ENERGY κατά ευρώ, εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ( ). Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών και καλύφθηκε με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ και τιμή διάθεσης ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) εκάστη. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ( ), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) εκάστη. Η Αιολική Αδέρες Α.Ε. συνήψε Ομολογιακό Δάνειο μέχρι ποσού , διάρκειας 12 ετών με περίοδο χάριτος 24 μηνών και κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 3,80% και 4,00% κατά περίπτωση, με αντικείμενο χρηματοδότησης α) την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους για την κατασκευή των τριών Αιολικών σταθμών, β) την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων βάσει των αποφάσεων 52586/ΥΠΕ/5/01732/Ε/Ν.3299/04/ και 52589/ΥΠΕ/5/01840/Ε/Ν.3299/04/ και γ) την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη του Φ.Π.Α. των επενδυτικών δαπανών των τριών Αιολικών Σταθμών. 9

10 Για το εν λόγω δάνειο έχουν συσταθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις και έχει παρασχεθεί πλήρης και ανεπιφύλακτη εγγύηση από την μοναδική μέτοχο της Αιολική Αδέρες Α.Ε., R.F. ΕΝΕRGY Α.Ε. Εντός του έτους 2011, οκτώ (8) θυγατρικές εταιρείες έλαβαν δεκατέσσερις (14) Άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 279 MW στην περιοχή της Ν.Εύβοιας, στα πλαίσια του μεγάλου Αιολικού Έργου που αναπτύσσει η Εταιρεία στην εν λόγω περιοχή. Κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2011, οι θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ν.Εύβοιας, αποφάσισαν αύξηση των ιδίων Κεφαλαίων τους προκειμένου να καλύψουν έξοδα και δαπάνες που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία λήψης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η RF ENERGY A.E., μοναδική μέτοχος των εν λόγω εταιρειών υλοποίησε τις αποφάσεις των θυγατρικών της και προχώρησε στην καταβολή του απαιτούμενου- ανά εταιρεία- ποσού, που ανήλθε συνολικά σε ,00. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 02/06/2011 αποφάσισε την μείωση του Μετ. Κεφ. της κατά ποσό με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Η μείωση του ΜΚ αποδόθηκε στην μοναδική μέτοχο RF ENERGY A.E. με τρεις χρηματικές καταβολές, η τελευταία εκ των οποίων στις 08/07/2011. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 08/06/2011 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση εμφανούς αποθεματικού (αποθεματικό από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο) ποσού και την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης ένα(1) ευρώ έκαστη. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 27/07/2011 αποφάσισε την τρίτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά , με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 30 έκαστη και τιμή διάθεση 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση έγινε προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αγορά γης στην περιοχή της Ανατ. Αττικής ώστε να ανεγερθεί από τους αρμόδιους φορείς το ΚΥΤ Μεσογείων. Κατά τον Ιούλιο του 2011 οι 100% θυγατρικές εταιρείες ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. έλαβαν το υπόλοιπο της εγκεκριμένης δημόσιας επιχορήγησης για τα επενδυτικά τους σχέδια, ύψους και αντίστοιχα, και προέβησαν αμέσως σε αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων τους. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 06/09/2011 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της κατά ποσό Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών και καλύφθηκε με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ και τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (10,00) εκάστη. Η διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας του ενός (1,00) και της τιμής διάθεσης δέκα ευρώ (10,00), ποσού , ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 12/09/2011 αποφάσισε την τέταρτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά , με καταβολή μετρητών και τη έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 30 έκαστη και τιμή διάθεση 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση έγινε προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αγορά γης στην περιοχή της Ανατ. Αττικής ώστε να ανεγερθεί από τους αρμόδιους φορείς το ΚΥΤ Μεσογείων. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της RF ENERGY που συνήλθε στις 23/09/2011, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά ,04. Η μείωση έγινε με επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,50 σε 0,36. Μετά τη μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,96 διαιρεμένο σε ονομαστικές μετοχές αξίας 0,36 εκάστη. Εντός του Οκτωβρίου του 2011 η θυγατρική εταιρεία ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. εισέπραξε το υπολειπόμενο ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας επιχορήγησης για το επενδυτικό της σχέδιο ύψους Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 26/10/2011 αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά , με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Μέχρι τις η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. είχε καταβάλλει προς την μοναδική της μέτοχο και απομένει να της καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό των Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 17/11/2011 αποφάσισε την πέμπτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της 10

11 εταιρείας κατά , με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 934 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 30 έκαστη και τιμή διάθεση 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση έγινε προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αγορά γης στην περιοχή της Ανατ. Αττικής ώστε να ανεγερθεί από τους αρμόδιους φορείς το ΚΥΤ Μεσογείων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 09/12/2011 αποφάσισε την έκτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά , με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 970 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 30 έκαστη και τιμή διάθεση 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση έγινε προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αγορά γης στην περιοχή της Ανατ. Αττικής ώστε να ανεγερθεί από τους αρμόδιους φορείς το ΚΥΤ Μεσογείων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 14/12/2011 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά ποσό , με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 10 έκαστη και τιμή διάθεσης 100 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη του μεγάλου αιολικού έργου στην Εύβοια, έχουν υποβάλλει αιτήσεις για χορήγηση των απαιτούμενων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, εντός του έτους 2009, χορηγήθηκαν σε άλλες ενεργειακές εταιρείας άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για ανάπτυξη αιολικών έργων σε θέσεις εγκατάστασης, οι οποίες επικαλύπτουν μερικώς ή ολικώς τις θέσεις εγκατάστασης των αιολικών έργων των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών. Ως εκ τούτου το Δεκέμβριο του 2009, οι θυγατρικές εταιρείες της RF Energy υπέβαλλαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης κατά των Αδειών Παραγωγής που χορηγήθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς επίσης και κατά των θετικών γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Οι θυγατρικές εταιρείες επικαλέστηκαν έννομο συμφέρον λόγω των επικαλύψεων στις θέσεις εγκατάστασης, κατ ουσίαν παράβαση διάταξης του νόμου όπως επίσης και παράβαση ουσιώδους τύπου. Με σχετική επιστολή του, ο πληρεξούσιος για την υπόθεση δικηγόρος, ενημερώνει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για τη θετική έκβαση της υπόθεσης. Παρόλα αυτά μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων οι ως άνω αιτήσεις ακύρωσης δεν έχουν τελεσιδικήσει. IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν έχουν συμβεί άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. V. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Η εταιρεία Βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισμού κατάλληλων θέσεων για την δημιουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πραγματοποιούνται συνεχείς επαφές και συζητήσεις για εξαγορά ενεργειακών έργων που σχετίζονται με Α.Π.Ε. VI. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στον τομέα αυτό, η εταιρεία έχει καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες. Αυτές περιλαμβάνουν πλήθος ενεργειών ως προς την απόκτηση τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και εξεύρεση διάφορων περιοχών, κατάλληλων για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων με βάση Α.Π.Ε. Τα στελέχη της εταιρείας συμμετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνή συνέδρια αναγνωρισμένων φορέων του χώρου όπου ενημερώνονται για όλες της τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. Στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης, διατηρείται πλήθος ανεμομετρικών ιστών σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας για εξεύρεση κατάλληλων τόπων για εκμετάλλευση Α.Π.Ε. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις ανεμομετρικών ιστών σε περιοχές, στους Νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Αργολίδας, όπως επίσης και στην Λήμνο, για την πραγματοποίηση ανεμολογικών μετρήσεων. VII. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης και του συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμού των Αποτελεσμάτων της χρήσης, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές των Διεθνών Προτύπων 11

12 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα το οποίο συνοδεύει τον Ισολογισμό της. VIII. ΠΕΡΙΒAΛΛΟNTΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και συνεργάζεται για τα έργα που αναλαμβάνει με συμβούλους με πολύχρονη εμπειρία στα περιβαλλοντικά θέματα. IX. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 1. Πιστοδοτικός κίνδυνος Η εταιρεία συνεργάζεται με συνδεδεμένες εταιρείες, όπου αποτελεί την βασική μέτοχο και παρέχει σε αυτές, βάση συμβάσεων, υπηρεσίες στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφόρησης. Κατά συνέπεια η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι οι απαιτήσεις της από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις δεν ενέχουν κίνδυνο μη είσπραξής τους. Επίσης, αναπτύσσεται παράλληλα με τα έργα που αναλαμβάνει, με αποτέλεσμα να μην διατρέχει κίνδυνο από πιθανή μείωση του κύκλου δραστηριοτήτων της. 2. Κίνδυνος επιτοκίων Η εταιρεία έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία ύψους 400 (ο όμιλος 1.895) που επενδύονται σε συνθετικές προθεσμιακές καταθέσεις σε γιέν (JPY) με προσυμφωνημένη ισοτιμία, που προκύπτει από κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ από την διατραπεζική αγορά και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές επηρεάζονται από την μεταβολή των επιτοκίων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 3 ( 14 για τον όμιλο) χαμηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια της σε ευρώ ήταν κατά 90 μονάδες βάσης χαμηλότερα / υψηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Ο κίνδυνος των επιτοκίων προκύπτει από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η εταιρεία αναλύει την έκθεση της στην μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα αναχρηματοδότησης με διαφορετικούς όρους και τρόπους καθώς και την ανανέωση των υφιστάμενων χορηγήσεων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 26 χαμηλότερα / υψηλότερα ενώ του ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί κατά 346 χαμηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια της σε ευρώ ήταν κατά 90 μονάδες βάσης χαμηλότερα / υψηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ. Συνεπώς, η συνολική καθαρή επίδραση των επιτοκίων στα μετά από φόρους κέρδη της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 22 ( 332 για τον όμιλο) χαμηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια της σε ευρώ ήταν κατά 90 μονάδες βάσης χαμηλότερα / υψηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Κίνδυνος επιτοκίων +90 bps -90 bps Κέρδη προ φόρων Κέρδη προ φόρων Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα 17 4 (17) (4) Επίδραση προ φόρου 17 4 (17) (4) Φόρος εισοδήματος 20% (3) (1) 3 1 Καθαρή επίδραση 14 3 (14) (3) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Δάνεια (432) (32) Επίδραση προ φόρου (432) (32) Φόρος εισοδήματος 20% 86 6 (86) (6) Καθαρή επίδραση (346) (26) Συνολική καθαρή επίδραση (332) (22)

13 - Κίνδυνος Ρευστότητας Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου,, με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού σε ονομαστικές αξίες. Εταιρεία < 1 έτος από 1 έτος από 2 έτη 31 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι 2 έτη μέχρι 5 έτη > 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις Σύνολο από 1 έτος από 2 έτη Όμιλος < 1 έτος > 5 έτη μέχρι 2 έτη μέχρι 5 έτη 31 Δεκεμβρίου 2011 Δάνεια Υποχρεώσεις Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ Ο παραπάνω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονομαστική αξία της υποχρέωσης και ως εκ τούτου δύναται να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισμό. X. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες από συνδεμένα μέρη, ενώ επιπλέον παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Τα συνδεμένα μέρη αφορούν Εταιρείες που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή Διοίκηση με την Εταιρεία και συγγενείς με αυτήν Εταιρείες. Συνδεμένα μέρη επίσης είναι τα στελέχη της Διοίκησης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24. Θυγατρικές: Απαιτήσεις από: 31/12/2010 ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E CITY ELECTRIC A.E ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε Σύνολο

14 31/12/2010 Υποχρεώσεις προς: F.G. EUROPE A.E. (11) - CITY ELECTRIC A.E. (69) 71 R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. (180) - R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. (10) - R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. - - Σύνολο (270) 71 Έσοδα: 31/12/2010 ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E CITY ELECTRIC A.E. 6 6 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. - 2 R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. - 2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε Σύνολο Έξοδα: Ενοίκια (123) (102) Σύνολο (123) (102) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη Διοίκησης: Όμιλος Εταιρεία 31/12/ /12/2010 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Σύνολο Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη Διοίκησης: Όμιλος Εταιρεία 31/1/ /1/2010 Αμοιβές Λοιπές Παροχές: Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου (211) (130) (211) (130) Σύνολο (211) (130) (211) (130) 14

15 XI. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO Η R.F. ENERGY A.E. προχωράει ήδη στην οργάνωση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000. Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας, επιτρέποντας τόσο την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της, όσο και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, συνεργατών και μετόχων της. XII. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ολοκληρώθηκε η δημιουργία πλήρους ενημερωμένης ιστοσελίδας (web-site) για την καλύτερη προβολή της εταιρείας. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 15

16 R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε /01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 14 Μαρτίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Δ.Τ ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ N ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΜ ΟΕΕ

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 18 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 26 17

18 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας R.F.ENERGY Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας R.F.ENERGY A.E. (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της («ο Όμιλος») και τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 18

19 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, και την χρηματοοικονομική επίδοση και ταμειακές ροές του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43 α,107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11 Ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ

20 . Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Όμιλος Εταιρεία 31/12/2010 Σηµ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/12/2010 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων 7 (3.151) (3.274) (1.965) (546) Μικτό Κέρδος Άλλα έσοδα Έξοδα διοίκησης 8 (1.296) (1.027) (532) (610) Άλλα έξοδα - (288) - (114) Κέρδη/Ζημιές εκμετάλλευσης (457) (665) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (1.054) (879) (145) (2) Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 89 (39) (542) (266) Φόρος εισοδήματος 10 (287) (62) Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων (198) (101) (450) (184) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου καθαρά από φόρο - - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (198) (101) (450) (184) Κατανεμημένα ως εξής: Μέτοχοι μητρικής εταιρίας (198) (78) - - Δικαιώματα μειοψηφίας - (23) - - (198) (101) - - Ορισμένα ποσά που παρουσιάζονται εδώ δεν αντιστοιχούν με τις οικονομικές καταστάσεις του 2010 και αντικατοπτρίζουν προσαρμογές, όπως περιγράφεται στις σημειώσεις. Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 20

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149 R.F. Ανώνυµος Ενεργειακή Εταιρεία Συµµετοχών ιακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγµένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις η η περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Διακριτικός Τίτλος : ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Λ.Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 121602101000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

CITY ELECTRIC A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

CITY ELECTRIC A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία Διακριτικός Τίτλος : CITY ELECTRIC Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 44422007000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές Συσκευασίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές Συσκευασίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Διανομές Συσκευασίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Διακριτικός Τίτλος : ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Λ.Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 121602101000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2009 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122650007000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Μεταφορές Συσκευασίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Μεταφορές Συσκευασίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις Μεταφορές Συσκευασίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Οι που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 61 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα