R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών"

Transcript

1 R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε /01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου η Δεκεμβρίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 18 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 20 Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 (επισυνάπτεται) 2

3 . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ιωάννης Τσακίρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Γεώργιος Φειδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιωάννης Παντούσης μέλος Δ.Σ. υπό την ως άνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν: Οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1/2011-, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της R.F. ENERGY Α.Ε., και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της R.F. ENERGY A.E. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Γλυφάδα, 14 Μαρτίου 2012 Οι δηλούντες Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Τσακίρης Γεώργιος Φειδάκης Ιωάννης Παντούσης 3

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ R.F. ENERGY A.E. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ( ) Κύριοι Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της R.F. ENERGY A.E. σας υποβάλλει για την κλειόμενη χρήση την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία συνέταξε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920. Στην παρούσα Έκθεση συνοπτικά αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την υπό εξέταση χρήση, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν. Αναφέρονται επίσης τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση χρήσης και η επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον Όμιλο καθώς και οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων σύμφωνα με το ΔΛΠ 24. Οι θυγατρικές εταιρείες της R.F. ENERGY A.E., κατά την, είναι οι εξής: Ποσοστά συμμετοχής Επωνυμία θυγατρικής Δραστηριότητα Άμεσες συμμετοχές ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% CITY ELECTRIC A.E. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. Παραγωγή Ενέργειας 100,00% H R.F. ENERGY A.E. είναι εταιρεία συμμετοχών, με αντικείμενο την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ενεργειακών επενδυτικών σχεδίων, με επίκεντρο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Tο ποσοστό συμμετοχής στην R.F. ENERGY A.E. ανερχόταν την σε 37,50% FG-Europe, 12,50% MAKMORAL TRADING LIMITED και, 50% εταιρείας συμφερόντων της Οικογένειας Ρέστη. 4

5 Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας κατά τη χρήση του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2010, κινήθηκαν ως εξής: Μεταβολή Ποσό % Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον : Κόστος Πωλήσεων (1.965) (546) (1.419) 260 Μικτό Κέρδος (27) Άλλα έσοδα Έξοδα διοίκησης (532) (610) 78 (13) Άλλα έξοδα - (114) 114 (100) Κέρδη/(ζημιές) εκμετάλλευσης (457) (665) 208 (31) Χρηματοοικονομικά έσοδα (341) (85) Χρηματοοικονομικά έξοδα (145) (2) (143) Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (542) (266) (276) 104 Φόρος εισοδήματος Καθαρά κέρδη χρήσης μετά φόρων (450) (184) (266) 145 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (450) (184) (266) 145 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 1. Πωλήσεις Η δραστηριότητα της εταιρείας αφορά μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς επίσης η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχ/σεις κάθε είδους και σκοπού στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφορικής. Οι πωλήσεις υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης, ανάπτυξης, οργάνωσης και εκχώρησης εξόδων ενεργειακών έργων την υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν σε έναντι 605 των αντίστοιχων πωλήσεων του 2010, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 237%. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας R.F. ENERGY A.E. την υπό εξέταση χρήση είναι κυρίως συνάρτηση των υπομισθώσεων ενοικίων των θυγατρικών της Εύβοιας. 2. Μικτό Κέρδος Το Μικτό Κέρδος της εταιρείας την υπό εξέταση περίοδο διαμορφώθηκε στο ποσό των 75 έναντι 59 της προηγούμενης χρήσης ήτοι αυξημένο κατά 27%. 3. Λειτουργικά έξοδα (Διοικητικής Λειτουργίας) Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας εμφανίζουν μικρή μείωση σε (532) έναντι (610) της προηγούμενης χρήσης ήτοι μειωμένο κατά 13%. 4. Λειτουργικά κέρδη προς φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2011 σε (437) από (642) το 2010 και το περιθώριο/ Δείκτης EBITDA σε (21,42)% από (106,12)% που ήταν την προηγούμενη χρήση. 5

6 5. Χρηματοοικονομικά έξοδα/ έσοδα Εταιρεία 31/12/2010 Χρηματοοικονομικά έξοδα: - Χρεωστικοί τόκοι (σημείωση 18) (144) - - Τραπεζικά και συναφή έξοδα (1) 2 - Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείου Χρημ/μικό κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης εξοπλισμού Προμήθειες εγγυητικών επιστολών Συναλλαγματικές διαφορές (έξοδα) - - Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (145) (2) Χρηματοοικονομικά έσοδα: - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Χρηματοοικονομικών έξοδα (καθαρά) (85) 399 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 6. Κέρδη προ φόρων Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 104%, ανερχόμενα συνολικά σε (542) ζημιά έναντι (266) ζημιά της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Ο κύριος λόγος είναι η αύξηση στα χρηματοοικονομικά έξοδα. 7. Φόροι Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 20%. Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Εταιρεία 31/12/2010 Τρέχων φόρος εισοδήματος - - Αναβαλλόμενος φόρος, (χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσματα Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις - 7 Έκτακτη εισφορά - - Φόρος Εισοδήματος στα αποτ/τα (χρέωση)/πίστωση (92) (82) Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση Ζημιές μετά από Φόρους Οι καθαρές μετά από φόρους ζημιές διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε (450) έναντι ζημιών (184) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά 145% 6

7 ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρείας κατά το τέλος του 2011, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση είναι οι εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 Ξένα κεφάλαια/ιδια κεφάλαια - - Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ιδία κεφάλαια - - ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 0,77 93,54 Άμεση ρευστότητα 0,77 93,54 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Μικτά αποτελέσματα/ Πωλήσεις Αποθεμ.- Υπηρεσιών 3,68% 9,75% Καθαρά αποτελέσματα εκμετ/σεως/πωλήσεις Αποθεμ.- Υπηρεσιών 22,06% 30,41% ΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά τη χρήση του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2010, κινήθηκαν ως εξής: Ο Όμιλος Μεταβολή 31/12/2010 Ποσό % Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Μείον : Κόστος Πωλήσεων (3.151) (3.274) 123 (4) Μικτό Κέρδος Άλλα έσοδα (223) (98) Έξοδα διοίκησης (1.296) (1.027) (269) 26 Άλλα έξοδα - (288) 288 (100) Κέρδη/(ζημιές) εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα (312) (76) Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.054) (879) (175) 20 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 89 (39) 128 (328) Φόρος εισοδήματος (287) (62) (225) 363 Κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά φόρων (198) (101) (97) 96 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (198) (101) (97) 96 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Στα πιο πάνω αναφερόμενα μεγέθη παρατηρούμε τα εξής: 1. Πωλήσεις Η αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου R.F. ENERGY A.E. την υπό εξέταση περίοδο κατά 696 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 15% οφείλεται κυρίως στην ένταξη λειτουργίας του αιολικού πάρκου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. 7

8 2. Μικτό Κέρδος Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου την υπό εξέταση περίοδο διαμορφώθηκε στο ποσό των έναντι της προηγούμενης περιόδου, ήτοι αυξημένο κατά 54%. Η σημαντική αύξηση του Μικτού Κέρδους είναι συνάρτηση των παραμέτρων που αναφέρθηκαν στην παραπάνω ενότητα. 3. Λειτουργικά έξοδα (Διοικητικής Λειτουργίας) Οι λειτουργικές δαπάνες του Ομίλου εμφανίζουν μείωση 101 με αντίστοιχο ποσοστό 9% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 4. Λειτουργικά κέρδη προς φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2011 σε από το 2010 και το περιθώριο/ Δείκτης EBITDA σε 49,86% από 47,53% που ήταν την προηγούμενη χρήση. 5. Χρηματοοικονομικά έξοδα/ έσοδα Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ομίλου τα καθαρά έξοδα που προέκυψαν αυξήθηκαν σε σχέση με τη χρήση του 2010 κατά 176. Η μεταβολή αυτή αναλύεται κατά κατηγορία στον κατωτέρω πίνακα ως εξής: Όμιλος 31/12/2010 Χρηματοοικονομικά έξοδα: - Χρεωστικοί τόκοι (σημείωση 18) (973) (802) - Τραπεζικά και συναφή έξοδα (7) (10) - Απόσβεση εξόδων σύναψης δανείου (30) (27) - Χρημ/μικό κόστος πρόβλεψης απομάκρυνσης εξοπλισμού (44) (40) - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών Συναλλαγματικές διαφορές (έξοδα) - - Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (1.054) (879) Χρηματοοικονομικά έσοδα: - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων Χρηματοοικονομικών έξοδα (καθαρά) (955) (468) 6. Κέρδη προ φόρων Παρά την σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου στα προ φόρων αποτελέσματα, κατά την χρήση 2011 εμφανίζονται κέρδη 89 έναντι ζημιών (39) της χρήσεως Η εμφάνιση κερδών στα αποτελέσματα του Ομίλου οφείλεται στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων. 7. Φόροι Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν 20%. Όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ενοποίηση έχουν έδρα και υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ενοποίηση πραγματοποιούν πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους και επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, στο βαθμό που είναι δυνατή η αξιόπιστη εκτίμηση των εν λόγω ποσών. 8

9 Όμιλος 31/12/2010 Τρέχων φόρος εισοδήματος (140) (191) Αναβαλλόμενος φόρος, (χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσματα (145) 155 Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις - (21) Λοιποί φόροι (2) (5) Φόρος Εισοδήματος στα αποτ/τα (χρέωση)/πίστωση (287) (62) 8. Κέρδη μετά από Φόρους Οι καθαρές μετά από φόρους ζημιές διαμορφώθηκαν στη χρήση 2011 σε 198 έναντι ζημιών (101) της χρήσεως ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ορισμένοι βασικοί αριθμοδείκτες που εκφράζουν την οικονομική θέση του ομίλου κατά το τέλος του 2011, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση είναι οι εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 Ξένα κεφάλαια/ιδια κεφάλαια 2,03 0,91 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ιδία κεφάλαια 1,29 0,40 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα 2,77 7,36 Άμεση ρευστότητα 2,77 7,36 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Μικτά αποτελέσματα/ Πωλήσεις Αποθεμ.- Υπηρεσιών 42,57% 31,65% Καθαρά αποτελέσματα εκμετ/σεως/πωλήσεις Αποθεμ.- Υπηρεσιών 3,61% 2,11% III. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Την 04/01/2011 η ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ αποφάσισε την εκ νέου αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά ευρώ εννιά χιλιάδες εννιακόσια τριάντα 9.930, με αύξηση του ΜΚ κατά ευρώ εννιακόσια ενενήντα τρία 993 και διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο ευρώ οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα επτά Η Εταιρεία,τον Φεβρουάριο του 2011, εξαγόρασε το υπολειπόμενο ποσοστό (16%) των δέκα θυγατρικών εταιρειών της που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας στον νομό Ευβοίας και πλέον κατέχει το 100% των μετοχών τους. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/03/2011, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της RF ENERGY κατά ευρώ, εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ( ). Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών και καλύφθηκε με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ και τιμή διάθεσης ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) εκάστη. Μετά την αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ δέκα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ( ), διαιρούμενο σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50) εκάστη. Η Αιολική Αδέρες Α.Ε. συνήψε Ομολογιακό Δάνειο μέχρι ποσού , διάρκειας 12 ετών με περίοδο χάριτος 24 μηνών και κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 3,80% και 4,00% κατά περίπτωση, με αντικείμενο χρηματοδότησης α) την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους για την κατασκευή των τριών Αιολικών σταθμών, β) την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση έναντι των εγκεκριμένων επιχορηγήσεων βάσει των αποφάσεων 52586/ΥΠΕ/5/01732/Ε/Ν.3299/04/ και 52589/ΥΠΕ/5/01840/Ε/Ν.3299/04/ και γ) την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση για την κάλυψη του Φ.Π.Α. των επενδυτικών δαπανών των τριών Αιολικών Σταθμών. 9

10 Για το εν λόγω δάνειο έχουν συσταθεί εμπράγματες εξασφαλίσεις και έχει παρασχεθεί πλήρης και ανεπιφύλακτη εγγύηση από την μοναδική μέτοχο της Αιολική Αδέρες Α.Ε., R.F. ΕΝΕRGY Α.Ε. Εντός του έτους 2011, οκτώ (8) θυγατρικές εταιρείες έλαβαν δεκατέσσερις (14) Άδειες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αιολικούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 279 MW στην περιοχή της Ν.Εύβοιας, στα πλαίσια του μεγάλου Αιολικού Έργου που αναπτύσσει η Εταιρεία στην εν λόγω περιοχή. Κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2011, οι θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Ν.Εύβοιας, αποφάσισαν αύξηση των ιδίων Κεφαλαίων τους προκειμένου να καλύψουν έξοδα και δαπάνες που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία λήψης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η RF ENERGY A.E., μοναδική μέτοχος των εν λόγω εταιρειών υλοποίησε τις αποφάσεις των θυγατρικών της και προχώρησε στην καταβολή του απαιτούμενου- ανά εταιρεία- ποσού, που ανήλθε συνολικά σε ,00. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 02/06/2011 αποφάσισε την μείωση του Μετ. Κεφ. της κατά ποσό με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Η μείωση του ΜΚ αποδόθηκε στην μοναδική μέτοχο RF ENERGY A.E. με τρεις χρηματικές καταβολές, η τελευταία εκ των οποίων στις 08/07/2011. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 08/06/2011 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση εμφανούς αποθεματικού (αποθεματικό από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο) ποσού και την έκδοση κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης ένα(1) ευρώ έκαστη. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 27/07/2011 αποφάσισε την τρίτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά , με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 900 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 30 έκαστη και τιμή διάθεση 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση έγινε προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αγορά γης στην περιοχή της Ανατ. Αττικής ώστε να ανεγερθεί από τους αρμόδιους φορείς το ΚΥΤ Μεσογείων. Κατά τον Ιούλιο του 2011 οι 100% θυγατρικές εταιρείες ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. έλαβαν το υπόλοιπο της εγκεκριμένης δημόσιας επιχορήγησης για τα επενδυτικά τους σχέδια, ύψους και αντίστοιχα, και προέβησαν αμέσως σε αποπληρωμή υφιστάμενων υποχρεώσεων τους. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 06/09/2011 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της κατά ποσό Η αύξηση έγινε με καταβολή μετρητών και καλύφθηκε με την έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ και τιμή διάθεσης δέκα ευρώ (10,00) εκάστη. Η διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας του ενός (1,00) και της τιμής διάθεσης δέκα ευρώ (10,00), ποσού , ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 12/09/2011 αποφάσισε την τέταρτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά , με καταβολή μετρητών και τη έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 30 έκαστη και τιμή διάθεση 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση έγινε προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αγορά γης στην περιοχή της Ανατ. Αττικής ώστε να ανεγερθεί από τους αρμόδιους φορείς το ΚΥΤ Μεσογείων. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της RF ENERGY που συνήλθε στις 23/09/2011, μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά ,04. Η μείωση έγινε με επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,50 σε 0,36. Μετά τη μείωση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,96 διαιρεμένο σε ονομαστικές μετοχές αξίας 0,36 εκάστη. Εντός του Οκτωβρίου του 2011 η θυγατρική εταιρεία ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. εισέπραξε το υπολειπόμενο ποσό της εγκεκριμένης δημόσιας επιχορήγησης για το επενδυτικό της σχέδιο ύψους Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 26/10/2011 αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά , με ακύρωση μετοχών και επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους. Μέχρι τις η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. είχε καταβάλλει προς την μοναδική της μέτοχο και απομένει να της καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό των Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 17/11/2011 αποφάσισε την πέμπτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της 10

11 εταιρείας κατά , με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 934 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 30 έκαστη και τιμή διάθεση 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση έγινε προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αγορά γης στην περιοχή της Ανατ. Αττικής ώστε να ανεγερθεί από τους αρμόδιους φορείς το ΚΥΤ Μεσογείων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής RF ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 09/12/2011 αποφάσισε την έκτη κατά σειρά- αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά , με καταβολή μετρητών και τη έκδοση 970 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 30 έκαστη και τιμή διάθεση 300 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση έγινε προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αγορά γης στην περιοχή της Ανατ. Αττικής ώστε να ανεγερθεί από τους αρμόδιους φορείς το ΚΥΤ Μεσογείων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά 100% θυγατρικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. που συνήλθε στις 14/12/2011 αποφάσισε την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά ποσό , με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αξία 10 έκαστη και τιμή διάθεσης 100 έκαστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη του μεγάλου αιολικού έργου στην Εύβοια, έχουν υποβάλλει αιτήσεις για χορήγηση των απαιτούμενων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, εντός του έτους 2009, χορηγήθηκαν σε άλλες ενεργειακές εταιρείας άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για ανάπτυξη αιολικών έργων σε θέσεις εγκατάστασης, οι οποίες επικαλύπτουν μερικώς ή ολικώς τις θέσεις εγκατάστασης των αιολικών έργων των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών. Ως εκ τούτου το Δεκέμβριο του 2009, οι θυγατρικές εταιρείες της RF Energy υπέβαλλαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης κατά των Αδειών Παραγωγής που χορηγήθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς επίσης και κατά των θετικών γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Ε. και της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. Οι θυγατρικές εταιρείες επικαλέστηκαν έννομο συμφέρον λόγω των επικαλύψεων στις θέσεις εγκατάστασης, κατ ουσίαν παράβαση διάταξης του νόμου όπως επίσης και παράβαση ουσιώδους τύπου. Με σχετική επιστολή του, ο πληρεξούσιος για την υπόθεση δικηγόρος, ενημερώνει ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για τη θετική έκβαση της υπόθεσης. Παρόλα αυτά μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων οι ως άνω αιτήσεις ακύρωσης δεν έχουν τελεσιδικήσει. IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δεν έχουν συμβεί άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος. V. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Η εταιρεία Βρίσκεται σε διαδικασία εντοπισμού κατάλληλων θέσεων για την δημιουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πραγματοποιούνται συνεχείς επαφές και συζητήσεις για εξαγορά ενεργειακών έργων που σχετίζονται με Α.Π.Ε. VI. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ Στον τομέα αυτό, η εταιρεία έχει καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες. Αυτές περιλαμβάνουν πλήθος ενεργειών ως προς την απόκτηση τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και εξεύρεση διάφορων περιοχών, κατάλληλων για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων με βάση Α.Π.Ε. Τα στελέχη της εταιρείας συμμετέχουν κάθε χρόνο σε διεθνή συνέδρια αναγνωρισμένων φορέων του χώρου όπου ενημερώνονται για όλες της τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. Στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης, διατηρείται πλήθος ανεμομετρικών ιστών σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας για εξεύρεση κατάλληλων τόπων για εκμετάλλευση Α.Π.Ε. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι τοποθετήσεις ανεμομετρικών ιστών σε περιοχές, στους Νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Αργολίδας, όπως επίσης και στην Λήμνο, για την πραγματοποίηση ανεμολογικών μετρήσεων. VII. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσας χρήσης και του συνοδεύοντα αυτόν λογαριασμού των Αποτελεσμάτων της χρήσης, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές των Διεθνών Προτύπων 11

12 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο προσάρτημα το οποίο συνοδεύει τον Ισολογισμό της. VIII. ΠΕΡΙΒAΛΛΟNTΙΚΑ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και συνεργάζεται για τα έργα που αναλαμβάνει με συμβούλους με πολύχρονη εμπειρία στα περιβαλλοντικά θέματα. IX. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 1. Πιστοδοτικός κίνδυνος Η εταιρεία συνεργάζεται με συνδεδεμένες εταιρείες, όπου αποτελεί την βασική μέτοχο και παρέχει σε αυτές, βάση συμβάσεων, υπηρεσίες στους τομείς της γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, marketing και πληροφόρησης. Κατά συνέπεια η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι οι απαιτήσεις της από τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις δεν ενέχουν κίνδυνο μη είσπραξής τους. Επίσης, αναπτύσσεται παράλληλα με τα έργα που αναλαμβάνει, με αποτέλεσμα να μην διατρέχει κίνδυνο από πιθανή μείωση του κύκλου δραστηριοτήτων της. 2. Κίνδυνος επιτοκίων Η εταιρεία έχει τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία ύψους 400 (ο όμιλος 1.895) που επενδύονται σε συνθετικές προθεσμιακές καταθέσεις σε γιέν (JPY) με προσυμφωνημένη ισοτιμία, που προκύπτει από κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ από την διατραπεζική αγορά και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές επηρεάζονται από την μεταβολή των επιτοκίων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 3 ( 14 για τον όμιλο) χαμηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια της σε ευρώ ήταν κατά 90 μονάδες βάσης χαμηλότερα / υψηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Ο κίνδυνος των επιτοκίων προκύπτει από μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η εταιρεία αναλύει την έκθεση της στην μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα αναχρηματοδότησης με διαφορετικούς όρους και τρόπους καθώς και την ανανέωση των υφιστάμενων χορηγήσεων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 τα μετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 26 χαμηλότερα / υψηλότερα ενώ του ομίλου θα είχαν διαμορφωθεί κατά 346 χαμηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια της σε ευρώ ήταν κατά 90 μονάδες βάσης χαμηλότερα / υψηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του υψηλότερου / χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους για τραπεζικό δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ. Συνεπώς, η συνολική καθαρή επίδραση των επιτοκίων στα μετά από φόρους κέρδη της εταιρείας θα είχαν διαμορφωθεί κατά 22 ( 332 για τον όμιλο) χαμηλότερα / υψηλότερα, αν τα επιτόκια της σε ευρώ ήταν κατά 90 μονάδες βάσης χαμηλότερα / υψηλότερα, με τις λοιπές μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Κίνδυνος επιτοκίων +90 bps -90 bps Κέρδη προ φόρων Κέρδη προ φόρων Όμιλος Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα 17 4 (17) (4) Επίδραση προ φόρου 17 4 (17) (4) Φόρος εισοδήματος 20% (3) (1) 3 1 Καθαρή επίδραση 14 3 (14) (3) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Δάνεια (432) (32) Επίδραση προ φόρου (432) (32) Φόρος εισοδήματος 20% 86 6 (86) (6) Καθαρή επίδραση (346) (26) Συνολική καθαρή επίδραση (332) (22)

13 - Κίνδυνος Ρευστότητας Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμπεριλαμβάνει τη διασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθεσίμων και ισοδύναμων καθώς και την εξασφάλιση της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω εγκεκριμένων ορίων χρηματοδότησης. Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου,, με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού σε ονομαστικές αξίες. Εταιρεία < 1 έτος από 1 έτος από 2 έτη 31 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι 2 έτη μέχρι 5 έτη > 5 έτη Δάνεια Υποχρεώσεις Σύνολο από 1 έτος από 2 έτη Όμιλος < 1 έτος > 5 έτη μέχρι 2 έτη μέχρι 5 έτη 31 Δεκεμβρίου 2011 Δάνεια Υποχρεώσεις Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ Ο παραπάνω πίνακας αναλύει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου με βάση την υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στην ονομαστική αξία της υποχρέωσης και ως εκ τούτου δύναται να μη συμφωνούν με τα ποσά που αναφέρονται στον ισολογισμό. X. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Η Εταιρεία αγοράζει αγαθά και λαμβάνει υπηρεσίες από συνδεμένα μέρη, ενώ επιπλέον παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. Τα συνδεμένα μέρη αφορούν Εταιρείες που έχουν κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή Διοίκηση με την Εταιρεία και συγγενείς με αυτήν Εταιρείες. Συνδεμένα μέρη επίσης είναι τα στελέχη της Διοίκησης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24. Θυγατρικές: Απαιτήσεις από: 31/12/2010 ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E CITY ELECTRIC A.E ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε Σύνολο

14 31/12/2010 Υποχρεώσεις προς: F.G. EUROPE A.E. (11) - CITY ELECTRIC A.E. (69) 71 R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε. (180) - R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε. (10) - R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε. - - R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε. - - Σύνολο (270) 71 Έσοδα: 31/12/2010 ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ A.E CITY ELECTRIC A.E. 6 6 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΜΙΣΟΧΩΡΙΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΟΜΑΛΙΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΟΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΛΑΚΩΜΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΠΡΑΡΟ Α.Ε R.F. ENERGY ΣΧΙΖΑΛΗ Α.Ε R.F. ENERGY ΚΑΛΑΜΑΚΙ Α.Ε R.F. ENERGY ΤΣΟΥΚΚΑ Α.Ε R.F. ENERGY ΞΕΣΠΟΡΤΕΣ Α.Ε R.F. ENERGY ΓΑΡΜΠΗΣ Α.Ε. - 2 R.F. ENERGY ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. - 2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε Σύνολο Έξοδα: Ενοίκια (123) (102) Σύνολο (123) (102) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη Διοίκησης: Όμιλος Εταιρεία 31/12/ /12/2010 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Σύνολο Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη Διοίκησης: Όμιλος Εταιρεία 31/1/ /1/2010 Αμοιβές Λοιπές Παροχές: Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου (211) (130) (211) (130) Σύνολο (211) (130) (211) (130) 14

15 XI. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO Η R.F. ENERGY A.E. προχωράει ήδη στην οργάνωση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000. Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας, επιτρέποντας τόσο την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της, όσο και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, συνεργατών και μετόχων της. XII. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ολοκληρώθηκε η δημιουργία πλήρους ενημερωμένης ιστοσελίδας (web-site) για την καλύτερη προβολή της εταιρείας. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 15

16 R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε /01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 14 Μαρτίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Δ.Τ ΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ N ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΜ ΟΕΕ

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 18 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Εταιρική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Εταιρική Κατάσταση Ταμειακών Ροών για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 26 17

18 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας R.F.ENERGY Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας R.F.ENERGY A.E. (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της («ο Όμιλος») και τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. 18

19 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, και την χρηματοοικονομική επίδοση και ταμειακές ροές του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43 α,107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11 Ο ΧΛΜ ΕΘ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. ΣΟΕΛ

20 . Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικού Εισοδήματος Για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Όμιλος Εταιρεία 31/12/2010 Σηµ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 31/12/2010 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων 7 (3.151) (3.274) (1.965) (546) Μικτό Κέρδος Άλλα έσοδα Έξοδα διοίκησης 8 (1.296) (1.027) (532) (610) Άλλα έξοδα - (288) - (114) Κέρδη/Ζημιές εκμετάλλευσης (457) (665) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (1.054) (879) (145) (2) Κέρδη/Ζημίες προ φόρων 89 (39) (542) (266) Φόρος εισοδήματος 10 (287) (62) Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων (198) (101) (450) (184) Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) περιόδου καθαρά από φόρο - - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (198) (101) (450) (184) Κατανεμημένα ως εξής: Μέτοχοι μητρικής εταιρίας (198) (78) - - Δικαιώματα μειοψηφίας - (23) - - (198) (101) - - Ορισμένα ποσά που παρουσιάζονται εδώ δεν αντιστοιχούν με τις οικονομικές καταστάσεις του 2010 και αντικατοπτρίζουν προσαρμογές, όπως περιγράφεται στις σημειώσεις. Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 20

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών

R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών R.F. Ανώνυμος Ενεργειακή Εταιρεία Συμμετοχών Διακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121616301000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου 2014 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149 R.F. Ανώνυµος Ενεργειακή Εταιρεία Συµµετοχών ιακριτικός Τίτλος : R.F. ENERGY A.E. Λ.Βουλιαγµένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61197/01NT/B/06/149 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE : F.G. EUROPE A.E. Λ.

F.G. EUROPE : F.G. EUROPE A.E. Λ. F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E. Λ. Βουλιαγμένης 128 166 74 Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13413/06/Β/86/111 Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά F.G.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά F.G. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις η η περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2011 F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 (Ποσά σε χιλιάδες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις η η περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 F.G. EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών Διακριτικός Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ BIOMHXANIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E.

F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ BIOMHXANIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E. F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ BIOMHXANIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διακριτικός Τίτλος : F.G. EUROPE A.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

«COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. «COTTON NEXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «COTTON NEXUS Α.Ε.» Ερκύνας 3, ΤΚ 32 100 Λιβαδειά ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 13300401700 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης εταιρικής χρήσης 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΑΡ. ΓΕΜΗ : 72976520000 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα