ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2 ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτ/κίου Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Λοιπά έσοδα Καθαρά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών δαπανών Απομείωση αξίας απαιτήσεων Έσοδα από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Φόροι (και φόροι αφορολόγητων αποθεματικών) Καθαρά κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες Καθαρά κέρδη αναλογούντα σε μετόχους μειοψηφίας Καθαρά κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ÂáóéêÜ ìåãýèç éóïëïãéóìïý (åêáô. E) Απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων & χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις πιστωτικών τίτλων & μειωμένης εξασφάλισης στοιχεία Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και δικαιωμάτων μειοψηφίας Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων ÂáóéêÜ ìåãýèç êáé äåßêôåò Κέρδη ανά μετοχή (σε E) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2,93 3,10 1,92 Μέρισμα ανά κοινή μετοχή (σε E) προσαρμοσμένο (1) - 1,38 0,96 Μερισματική απόδοση κοινών μετοχών (τιμή μετοχής ) (1) - 10,5% 7,3% Απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων (μετά από φόρους) 26,2% 26,1% 28,7% Συντελεστής αποτελεσματικότητας (2) 46,6% 51,0% 52,3% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (3) 4,25% 4,25% 3,52% Βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) 10,0% 9,2% 12,4% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 10,3% 10,2% 15,6% Αριθμός προσωπικού (τέλος έτους) (1) Δεν δύναται να καταβληθεί μέρισμα σε μετρητά για τη Χρήση 2008, σύμφωνα με το Ν.3723/2008 (2) Εξαιρούνται οι αποσβέσεις άυλων στοιχείων αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχειρήσεων, το χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών μειοψηφίας, το κόστος εθελουσίας εξόδου θυγατρικών και οι μη ταμειακές χρεώσεις (3) Χωρίς τη Finansbank για το 2006 ÐéóôïëçðôéêÞ äéáâüèìéóç Ìáêñïðñüèåóìç Âñá õðñüèåóìç Moody`s Áa3 P-1 Standard & Poor`s ÂÂÂ+ A-2 Fitch Ratings Á- F2

3 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÌÅÔÏ ÏÕÓ 4 TO ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ 8 Ç ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÇÓ ÅÔÅ 9 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÁÍÁÓÊÏÐÇÓÇ H ÌÅÔÏ Ç 24 ÌÅÔÏ ÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ 25 ÊÅÖÁËÁÉÏ 1: ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÄÉÅÈÍÅÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 34 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2: ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ËÉÁÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ 40 ÓôåãáóôéêÞ ðßóôç 40 ÊáôáíáëùôéêÞ ðßóôç 42 ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí åðé åéñþóåùí ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 45 ñçìáôïäüôçóç ìåãüëùí åðé åéñþóåùí 46 Χρηματοδότηση μεγάλων έργων 47 ñçìáôïäüôçóç ìåσαίων åðé åéñþóåùí 47 Ναυτιλιακή πίστη 48 Νέα προ όντα και υπηρεσίες για την επιχειρηματική πελατεία 48 Äéá åßñéóç åðé åéñçìáôéêþí ðéóôïäïôþóåùí ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÐÅËÁÔÙÍ 50 ÊáôáèÝóåéò - ÅðåíäõôéêÜ ðñïúüíôá 50 Áìïéâáßá êåöüëáéá 52 Äéá åßñéóç áñôïöõëáêßïõ éäéùôþí ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ 54 Äéá åßñéóç äéáèåóßìùí 55 ñçìáôéóôçñéáêýò åñãáóßåò 55 Åñãáóßåò êåöáëáéáãïñüò 57 NBG International 57 ÓõìâïõëåõôéêÝò õðçñåóßåò 59 Õðçñåóßåò èåìáôïöõëáêþò ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÇÓ ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÇÓ 61 Äßêôõï êáôáóôçìüôùí 61 ÅíáëëáêôéêÜ äßêôõá 63 Τεχνολογική αναβάθμιση ÁÍÈÑÙÐÉÍÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÕÈÕÍÇ 69 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3: ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ FINANSBANK SA 75 2

4 Λιανική τραπεζική 75 Επιχειρηματική τραπεζική UNITED BULGARIAN BANK (UBB) STOPANSKA BANKA AD BANCA ROMANEASCA SA VOJVODJANSKA BANKA ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ (ÊÕÐÑÏÕ) ËÔÄ SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS (SABA) ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÅÔÅ ÓÔÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ (ΑΛΒΑΝΙΑ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ) 82 ÊÅÖÁËÁÉÏ 4: ÁËËÅÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÁÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ 87 ÊÅÖÁËÁÉÏ 5: ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÊÁÉ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ TOY ÏÌÉËÏÕ 90 Êßíäõíïò áãïñüò 91 Ðéóôùôéêüò êßíäõíïò 95 Êßíäõíïò þñáò 104 Êßíäõíïò συγκέντρωσης 105 Ëåéôïõñãéêüò êßíäõíïò 107 Ëåéôïõñãéêüò êßíäõíïò και "Âáóéëåßá ÉÉ" 107 Äéá åßñéóç Åíåñãçôéêïý-Ðáèçôéêïý êáé Óýóôçìá ÅóùôåñéêÞò Ôéìïëüãηóçò 107 ÊåöáëáéáêÞ åðüñêåéá ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÇÓ FINANSBANK 112 Åðéôïêéáêüò êßíäõíïò 113 Πιστωτικός êßíäõíïò 114 Λειτουργικός êßíäõíïò 115 Επικύρωση υποδειγμάτων 116 Πñüãñáììá "Âáóéëåßá ÉÉ" ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 119 ÊÅÖÁËÁÉÏ 6: ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ 123 ΚáôÜóôáóç αðïôåëåóìüôùí 124 Éóïëïãéóìüò 125 Óçìåéþóåéò åðß ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí 126 ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ 149 ÅÊÈÅÓÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÅËÅÃ ÏÕ ÔÏÕ ÄÓ ÔÇÓ ÅÔÅ 156 ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÙÍ ÌÅÔÏ ÙÍ 158 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 160 3

5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Διανύσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με απότομες μεταβολές στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και πρωτόγνωρες συνθήκες ρευστότητας. Οι τριγμοί του διεθνούς χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος κλόνισαν κράτη και πολυεθνικές επιχειρήσεις-κολοσσούς, διαβρώνοντας το βασικό στοιχείο στο οποίο στηρίζονται οι οικονομικές σχέσεις, την εμπιστοσύνη. Οι δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία των οικονομιών οδήγησαν σε απότομη πτώση της κατανάλωσης και μείωση της παραγωγής αγαθών, με δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, το εισόδημα και την ευρύτερη πραγματική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ελληνική οικονομία, μετά από σειρά ετών ανάπτυξης με υψηλούς ρυθμούς, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς μας επηρεάζει, πλήττοντας την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Παρόμοια είναι η εικόνα και για τις, μέχρι πρόσφατα, ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας, όπου η πτώση της ζήτησης στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη οδηγεί σε δραματική μείωση των εξαγωγών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας και συνεπακόλουθη συρρίκνωση των οικονομιών τους. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον, ο Όμιλος της ΕΤΕ, ακολουθώντας με συνέπεια τη στρατηγική που έχει χαράξει, διαχειρίζεται τον αυξημένο κίνδυνο αλλά και τις νέες χρηματοδοτικές ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, διατηρώντας αμείωτη την προσήλωσή του σε τέσσερις άξονες: Διατήρηση και ενίσχυση των βασικών πηγών κερδοφορίας Η ορθολογική ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών του Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Τουρκίας και της ΝΑ Ευρώπης, συντέλεσε στη διατήρηση της κερδοφορίας του κατά το Η υγιής επέκταση των χορηγήσεων και η αποτελεσματική διαχείριση των καταθέσεων είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος που αποτελεί τη βάση της κερδοφορίας. Χάρη στη συνετή πολιτική διαχείρισης του κόστους, η επέκταση του δικτύου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία και η λειτουργική ενσωμάτωση των θυγατρικών δεν επιβάρυναν ουσιωδώς τα αποτελέσματα, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες διατηρήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το Την χρονιά που διανύουμε, η ανάγκη διατήρησης των βασικών πηγών κερδοφορίας μας είναι ακόμα πιο επιτακτική. Προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζουμε σε περιορισμένη αλλά θετική εξέλιξη των δανειακών υπολοίπων, βέλτιστη χρήση της αυξανόμενης ρευστότητας που χαρακτηρίζει τον Όμιλο της ΕΤΕ και συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών μέσω προσωρινού παγώματος της επέκτασης του δικτύου καταστημάτων στο εξωτερικό. 4

6 Συνετή διαχείριση κινδύνων Η διατήρηση της ποιότητας των χορηγήσεων του Ομίλου οφείλεται στην ακολουθούμενη συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά την έγκριση των δανείων και το σχηματισμό προβλέψεων, καθ όλη τη διάρκεια του ανοδικού οικονομικού κύκλου. Παρά την ταχεία επιδείνωση του μακροοικονομικού κλίματος, η ακολουθούμενη πιστοδοτική πολιτική, αλλά και οι εντεινόμενες προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, οδήγησε το 2008 στη διαμόρφωση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο παρόμοιο με το τέλος του Παρά τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, από την αρχή του τρέχοντος έτους έως και σήμερα, η αύξηση των επισφαλειών παραμένει συγκρατημένη, ενώ εστιάζεται σε τομείς που παραδοσιακά η ΕΤΕ παραμένει σε κατάσταση περιορισμένης έκθεσης. Ο προσανατολισμός του χαρτοφυλακίου σε χορηγήσεις χαμηλού κινδύνου, με άνω του 86% του συνόλου να αντιστοιχεί σε στεγαστικά και δάνεια προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, θα συνεχίσει να αποτελεί εχέγγυο για τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η μηδαμινή έκθεση του Ομίλου σε λιανικές χορηγήσεις χωρίς εξασφαλίσεις σε ξένο νόμισμα και το περιορισμένο ποσοστό χορηγήσεων σε άμεσα πληττόμενους από την κρίση κλάδους, όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και οι κατασκευές. Ισχυρή ρευστότητα Παρά τις δραματικές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας που εκδηλώθηκαν κυρίως το δεύτερο μισό του προηγούμενου έτους, η ευρεία καταθετική βάση ενισχύθηκε περαιτέρω, χάρη στην εμπιστοσύνη των καταθετών στην ικανότητα της ΕΤΕ να αντaπεξέλθει στις επιπτώσεις της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιο των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου στην εσωτερική αγορά βελτιώθηκε, ενώ η Τράπεζα συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων πλέον ευρωπα κών τραπεζών όπου το σύνολο των καταθέσεων υπερκαλύπτει τις χορηγήσεις. Η ομαλή συνέχιση της χρηματοδοτικής λειτουργίας του Ομίλου στην παρούσα συγκυρία, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, είναι δεδομένη. Σε αυτό συμβάλλουν το χαμηλό ύψος αναχρηματοδότησης υποχρεώσεων που λήγουν κατά το 2009, καθώς και τα αχρησιμοποίητα αποθέματα ρευστότητας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΕΤΕ εισήλθε στην κρίση ρευστότητας χωρίς να έχει πραγματοποιήσει τιτλοποιήσεις δανείων. 5

7 Προστασία της κεφαλαιακής βάσης Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος προέβη σε ενεργή διαχείριση των εποπτικών κεφαλαίων, με την αποχώρησή του από δραστηριότητες που είτε διέθεταν περιορισμένες αναπτυξιακές προοπτικές είτε ήταν μη στρατηγικού χαρακτήρα. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης των κεφαλαίων με την έκδοση προνομιούχων μετοχών και την επανεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους των μερισμάτων της χρήσης 2007 ήταν απαραίτητα μέτρα που ελήφθησαν πριν η κρίση βαθύνει το φθινόπωρο του 2008 και αποτέλεσαν ασπίδα προστασίας των κεφαλαίων του Ομίλου. Οι έγκαιρες αυτές πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με την υψηλή κερδοφορία που εξακολουθεί να ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη Βασικών Κεφαλαίων στο 10% στο τέλος του έτους, κατατάσσοντας τον Όμιλο μεταξύ των καλύτερα κεφαλαιοποιημένων ευρωπα κών τραπεζών. Αναγνωρίζοντας το ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε για την εξομάλυνση των δυσκολιών στην ομαλή χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, στοχεύοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων από την κρίση. Υλοποιούμε την επιδίωξη αυτή έμπρακτα, με συγκεκριμένες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, οι οποίες λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας και, παράλληλα, αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για την απρόσκοπτη χρηματοδοτική στήριξη της οικονομίας, συμμετέχοντας με τη μερίδα του λέοντος στις νέες χορηγήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Τράπεζα εκταμίευσε νέα στεγαστικά δάνεια ύψους E 870 εκατ. σε περίπου δανειολήπτες κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου Όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η καθαρή αύξηση των υπολοίπων του τετραμήνου ανήλθε σε E 417 εκατ. Οι εγκρίσεις νέων δανείων έχουν φτάσει από την αρχή του τρέχοντος έτους τα E 700 εκατ. που αντιστοιχεί σε περίπου επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Η συνολική αύξηση όλων των κατηγοριών χορηγήσεων ανήλθε κατά το πρώτο τρίμηνο σε E 1,3 δισεκατ. Θεωρούμε αυτονόητη τη στήριξη των πελατών μας που βιώνουν άμεσα τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση, παρέχοντας 12μηνη άρση των δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων από τους άνεργους. Περαιτέρω, δημιουργήσαμε πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων νέων, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης και αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της κρίσης στο δυναμικότερο τμήμα της αγοράς εργασίας. Τέλος, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διαθέτουμε πόρους προς όφελος της ανάπτυξης, της προόδου και της ευημερίας της κοινωνίας μας. 6

8 Κύριοι μέτοχοι, Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας της οικονομίας δεν μας επιτρέπει να διανείμουμε μέρισμα σε μετρητά για τη χρήση 2008, μολονότι ήταν για την ΕΤΕ μια εξαιρετική, από άποψη κερδοφορίας, χρονιά. Με την κίνηση αυτή ενισχύονται έμμεσα τα ίδια κεφάλαια και θωρακίζεται η Τράπεζα περαιτέρω έναντι ενδεχόμενης αύξησης των κινδύνων από το οικονομικό περιβάλλον. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ισχυροποίηση της Τράπεζας, ασκώντας παράλληλα τον κοινωνικό μας ρόλο, με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας και για την αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουμε για την ανάδειξη της Εθνικής Τράπεζας σε έναν υγιή, ευέλικτο και αποδοτικό οργανισμό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Ομίλου για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Πιστεύουμε ότι, με τις φιλότιμες προσπάθειες όλων, είμαστε ικανοί να διέλθουμε αλώβητοι μέσα από την παρούσα δίνη που μεταμορφώνει το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και να διατηρήσουμε τις αποδόσεις προς τους μετόχους μας σε υψηλά επίπεδα. Αυτό θα μας επιτρέψει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ευκαιρίες που σίγουρα θα μας παρουσιαστούν στο εγγύς μέλλον, για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του Ομίλου σε ακόμα ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τάκης Αράπογλου 7

9 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÁ ÌÅËÇ ÔÜêçò (ÅõóôñÜôéïò-Ãåþñãéïò) ÁñÜðïãëïõ Ðñüåäñïò ôïõ ÄÓ êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ÉùÜííçò Ðå ëéâáíßäçò Áíôéðñüåäñïò ôïõ ÄÓ, ÁíáðëçñùôÞò Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ÌÇ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÁ ÌÅËÇ ÉùÜííçò Ãéáííßäçò ÊáèçãçôÞò ÍïìéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé Íïìéêüò Óýìâïõëïò Ãεþñãιïò ËáíáñÜò ÅöïðëéóôÞò Á éëëýáò Ìõëùíüðïõëïò Åêðñüóùðïò ôùí ΕñãáæïìÝíùí ÉùÜííçò Ðáíáãüðïõëïò Eêðñüóùðïò ôùí ΕñãáæïìÝíùí ÓôÝöáíïò Ðáíôæüðïõëïò Óýìâïõëïò Åðé åéñþóåùí ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÁ ÌÇ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÁ ÌÅËÇ Óåâáóìéþôáôïò Ìçôñïðïëßôçò Éùáííßíùí ê.ê. Èåüêëçôïò Αμπατζόγλου Θεόδωρος Πολιτικός Επιστήμων, Φαρμακοποιός Στέφανος Βαβαλίδης Τραπεζικός ÄçìÞôñéïò Äáóêáëüðïõëïò Επιχειρηματίας Παναγιώτης Δρόσος Οικονομολόγος Íéêüëáïò Åõèõìßïõ Åöïðëéóôής Αλέξανδρος Μακρίδης Ïéêïíïìïëüãïò Êùíóôáíôßíïò Ðõëáñéíüò Ïéêïíïìïëüãïò Äñáêïýëçò ÖïõíôïõêÜêïò-ÊõñéáêÜêïò Åðé åéñçìáôßáò Óçìåéþóåéò Ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης παραιτήθηκε την 1η Αυγούστου 2008 και στο ΔΣ της Τράπεζας την 28η Αυγούστου 2008 εξελέγη, ως αντικαταστάτης του, ο κ. Παναγιώτης Δρόσος. Την 26η Φεβρουαρίου 2009, ο κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου εξελέγη μέλος του ΔΣ της Τράπεζας, ως αντικαταστάτης του κ. Γεωργίου Μέργου. Την 26η Φεβρουαρίου 2009, ορίστηκε ως μέλος του ΔΣ της Τράπεζας, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Αλέξανδρος Μακρίδης, σε εφαρμογή του Ν. 3723/

10 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÜêçò ÁñÜðïãëïõ - Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Πεχλιβανίδης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομέρ Αράς - Διευθύνων Σύμβουλος Finansbank Άνθιμος Θωμόπουλος - Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης Δημήτριος Λεφάκης - Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Κινδύνων Πιστοδοτήσεων Αβραάμ Μωυσής - Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Αλέξανδρος Τουρκολιάς - Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής ÃñáììáôÝáò: Ðáýëïò ÌõëùíÜò - Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ÃÅÍÉÊÏÉ ÄÉÅÕÈÕÍÔÅÓ Σταύρος Γατόπουλος Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενδοεταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Αριστοτέλης Καρυτινός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Άγις Λεώπουλος Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Πέτρος Οικονόμου Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Οράτης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Γεώργιος Πάσχας Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου - Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου Ελένη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς Πέτρος Χριστοδούλου Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Private Banking 9

11 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2008 Κατά το 2008 το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες προκλήσεις. Το μοντέλο ταχείας πιστωτικής επέκτασης και η υπέρμετρη αύξηση της μόχλευσης με τη χρήση πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προ όντων που ήταν συνήθεις πρακτικές στις πιο ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως είχαν ως αποτέλεσμα την καταγραφή ζημιών από αρκετές τράπεζες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οδηγώντας σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρατικοποίηση ή χρεοκοπία. Η επακόλουθη μείωση της ρευστότητας και η απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος οδήγησαν σε μείωση της ζήτησης και συρρίκνωση των οικονομιών των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η ΕΤΕ, εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στις αγορές, δεν υπέστη ζημίες από επενδύσεις σε δομημένα ομόλογα ή άλλες ριψοκίνδυνες επενδύσεις και ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της: εξαιρετικά υψηλή ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, συντηρητική διαχείριση δανειακού χαρτοφυλακίου. Στρατηγική υπό τις νέες συνθήκες: προσήλωση στους βασικούς πυλώνες Συγκεκριμένα, η επιχειρηματική στρατηγική της ΕΤΕ απέναντι στις νέες συνθήκες, υπό τις οποίες προβλέπεται σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης των εργασιών στις περιοχές δραστηριοποίησής της, στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί απέφεραν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και κατά το 2008: Διατηρήσιμη κερδοφορία Παρά το δυσμενές περιβάλλον, βασική 10

12 στρατηγική επιδίωξη αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων και η συνεχής προσπάθεια περιστολής του λειτουργικού κόστους. Η διατήρηση των αμιγώς τραπεζικών πηγών εσόδων του Ομίλου, όπως υπογραμμίζεται από την ετήσια αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων κατά 17% το 2008, καταδεικνύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σχετικά χαμηλού κόστους χρηματοδότησης των εργασιών του. Η συνεχής προσπάθεια περιστολής του λειτουργικού κόστους αποτυπώνεται στην οριακή αύξησή του κατά 3% σε σχέση με το 2007 και τη διαμόρφωση του σχετικού δείκτη Κόστους/Εσόδων στο 47%, το οποίο αποτελεί επίπεδο ρεκόρ για τον Όμιλο. Τα παραπάνω οδήγησαν σε άνοδο των προ προβλέψεων αποτελεσμάτων στα E 2,5 δισεκατ., αυξημένα κατά 10% το 2008 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συντηρητική διαχείριση κινδύνων Η συντηρητική διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου οφείλεται στη συνετή πολιτική διαχείρισής του. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αποτελείται από στεγαστικά δάνεια και χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις, τομείς στους οποίους η ΕΤΕ έχει αποσπάσει σημαντικά μερίδια αγοράς, σε αντιδιαστολή με τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των ανειλημμένων κινδύνων και επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην όσο το δυνατόν επαρκέστερη κάλυψη των χρηματοδοτήσεων με εξασφαλίσεις. Οι συνεχείς προσπάθειες αποτελεσματικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 3,3% το Δεκέμβριο του 2008, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το τέλος του Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά το τέταρτο τρίμηνο και εν μέσω συνθηκών ιδιαίτερα χαμηλής ρευστότητας στην αγορά, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε μόνο κατά 14 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον, όσον αφορά το συναλλαγματικό κίνδυνο, τονίζεται ότι οι χορηγήσεις λιανι- 11

13 κής του Ομίλου σε ξένο νόμισμα δεν αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνόλου, καθώς στην Τουρκία έχουν δοθεί αποκλειστικά σε τοπικό νόμισμα ενώ το σύνολο των μη καλυπτόμενων με εξασφαλίσεις δανείων λιανικής σε ξένο νόμισμα στη ΝΑ Ευρώπη ανέρχεται σε E 360 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε 0,6% του συνόλου των δανείων. Παρόλα αυτά, η ταχεία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος επέβαλε το σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων το τελευταίο τρίμηνο, ύψους E 228 εκατ. (1,4% επί των μέσων δανείων). Ως αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης προ εξασφαλίσεων διαμορφώθηκε στο 75%, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι πολλαπλές εξασφαλίσεις η κάλυψη αυξάνεται σε επίπεδα άνω του 170%. Περαιτέρω, ενόψει συνεχιζόμενης επιδείνωσης, η Τράπεζα φρόντισε για τη μεταφορά προσωπικού απο εγκριτικές διαδικασίες, στην είσπραξη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις θυγατρικές εξωτερικού. Επίσης, αναμόρφωσε την πολιτική είσπραξης καθυστερούμενων δανείων. Όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, κυριαρχούν οι ασφαλείς τοποθετήσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία ανέρχονται σε E 15 δισεκατ., αποτελώντας σχεδόν το 90% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η μέση πιστοληπτική διαβάθμιση του εμπορικού και διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου είναι Α+/Α, ενώ τα χαρτοφυλάκια είναι καλυμμένα με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Ισχυρή ρευστότητα Η ισορροπημένη ανάπτυξη των χρηματοδοτικών και καταθετικών εργασιών σε όλο το εύρος του Ομίλου συνέβαλε στη διατήρηση του δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις κάτω του 100% το 2008, ο οποίος είναι από τους χαμηλότερους μεταξύ των ευρωπα κών τραπεζών. Το 2008 το μερίδιο αγοράς των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου έφτασε το επίπεδο ρεκόρ του 34% στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη των καταθετών στην ικανότητα της ΕΤΕ να διέλθει την κρίση. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις πελατών αποτελούν το 75% των συνολικών πηγών χρηματοδότησης των εργασιών του Ομίλου, επίπεδο το οποίο επίσης είναι από τα υψηλότερα σε ευρωπα κό επίπεδο. 12

14 Το διαθέσιμο απόθεμα ρευστότητας του Ομίλου υπερβαίνει τα E 12 δισεκατ. και περιλαμβάνει τιτλοποιήσιμα εταιρικά δάνεια, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, καλυμμένες ομολογίες και λοιπά στοιχεία ενεργητικού, καθώς η ΕΤΕ είναι από τις λίγες τράπεζες που μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης δεν είχε πραγματοποιήσει τιτλοποιήσεις απαιτήσεων. Προστασία της κεφαλαιακής βάσης Η έγκαιρη ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων, τόσο κατά τα τελευταία έτη (έξοδος από τις ώριμες αγορές της Βορείου Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, ρευστοποιήσεις μη στρατηγικών συμμετοχών σε βιομηχανικούς κυρίως κλάδους) όσο και εντός του 2008, δηλαδή η επανεπένδυση των μερισμάτων του 2007, που συνέβαλε στην αύξηση των κεφαλαίων κατά E 475 εκατ., καθώς και η έκδοση προνομιούχων μετοχών ύψους USD 625 εκατ., ενίσχυσαν το δείκτη Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) του Ομίλου, που διαμορφώθηκε στο 10% στο τέλος του Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν ενέχεται κίνδυνος αρνητικής επίπτωσης στα εποπτικά κεφάλαια από διαγραφή υπεραξίας της Finansbank, καθώς έχει ήδη διαγραφεί κατά το ήμισυ στα αποτελέσματα του Στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται από την τρέχουσα συγκυρία στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Με δεδομένη την ισχυρή ρευστότητά της, δεσμεύεται να συνεχίσει την ουσιαστική ενίσχυσή τους, με στόχο να ξεπεράσουν οι υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά την κρίση χωρίς σοβαρές επιπτώσεις. Η Τράπεζα ήδη από το Νοέμβριο του 2008 ανακοίνωσε δέσμες μέτρων για τη στήριξη των άμεσα πληγέντων από την οικονομική κρίση. Σε πρώτη φάση, ανέστειλε για περίοδο έξι μηνών τις ενέργειες πλειστηριασμού ή κατάσχεσης που αφορούν απαιτήσεις από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, αρχικού ύψους μέχρι E Επίσης, ανέστειλε για διάστημα δώδεκα μηνών τις καταβολές δόσεων στεγαστικών δανείων από τους ανέργους και τους παρείχε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών 13

15 πιστωτικών καρτών σε 24 μηνιαίες δόσεις, ατόκως. Η δέσμη μέτρων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ενσωματώνει προτάσεις που συζητήθηκαν, μετά από πρωτοβουλία της Τράπεζας, με πελάτες και εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων. Συγκεκριμένα, η ΕΤΕ: Διαθέτει, με βάση τον υπάρχοντα εγκριτικό της μηχανισμό, E 1 δισεκατ. για χρηματοδοτήσεις σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το 2009, θέτοντας έτσι στόχο για αύξηση 20% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό: αυξάνει τα υπάρχοντα όρια χρηματοδότησης για επιχειρήσεις - πελάτες σε ποσοστό έως και 25%, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ενεργοποιεί πρόγραμμα ύψους E 100 εκατ. για τη δανειοδότηση νέων επιχειρήσεων, με λειτουργία τουλάχιστον έξι μηνών, συμμετέχει στη νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω ΤΕΜΠΜΕ, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επισπεύδει τη συμμετοχή στα προγράμματα προνομιακής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπα κής Τράπεζας Επενδύσεων. Προσφέρει νέο μακροπρόθεσμο δάνειο με χαμηλό επιτόκιο εκκίνησης για τη χρηματοδότηση παγίων (επαγγελματική στέγη, εξοπλισμός), με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους. Δημιούργησε ειδική υπηρεσία στα καταστήματα, η οποία θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται τα αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αναδιάρθρωση δανειακών τους υποχρεώσεων, ώστε να διευκολύνεται η εξυπηρέτησή τους και να συνεχιστεί ομαλά η λειτουργία τους. Ανέστειλε προγράμματα πλειστηριασμών, που αφορούν απαιτήσεις έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η ΕΤΕ ανακοίνωσε μέτρα συμπαράστασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της που υπέστησαν ζημίες από τα γε- 14

16 γονότα του Δεκεμβρίου Συγκεκριμένα, έδωσε τη δυνατότητα αναστολής δόσεων επιχειρηματικών δανείων έως δώδεκα μήνες με παράλληλη υποστήριξη των επιχειρήσεων, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για την αποκατάσταση ζημιών ακινήτων και εξοπλισμού και την προμήθεια εμπορευμάτων, μέσω χορήγησης δανείου με περίοδο χάριτος έως δώδεκα μήνες. Συμμετοχή στην ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συντονισμένης δράσης του τραπεζικού συστήματος για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και την αξιοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας, η Εθνική Τράπεζα προέβη σε ανάλογες κινήσεις στήριξης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22 Ιανουαρίου 2009, προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά E 350 εκατ. Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας E 5 η κάθε μία, καλυπτόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με τις αναλυτικές διατάξεις του N. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επίσης, η ΕΤΕ προτίθεται να προχωρήσει σε εκδόσεις τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αξιοποιώντας και αυτό το σκέλος του πακέτου στήριξης, παρά τα αποθέματα ρευστότητας ύψους E 12 δισεκατ. που διαθέτει. Παράλληλα, ενισχύει τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους, είτε στις νέες εκδόσεις είτε στη δευτερογενή αγορά τίτλων. Συγκεκριμένα συμμετείχε: στην έκδοση 3ετών ομολόγων ύψους E 7 δισεκατ., με ποσό E 350 εκατ. για ίδιο λογαριασμό και πελάτες, στην έκδοση 5ετών ομολόγων, αγοράζοντας E 2,7 δισεκατ. για το ίδιο χαρτοφυλάκιο, στην ιδιωτική τοποθέτηση 4ετούς ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου, ύψους E 2,82 δισεκατ., αγοράζοντας τίτλους αξίας E 680 εκατ., στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους E 3,2 δισεκατ., αγοράζοντας για ίδιο λογαριασμό E 542 εκατ. 15

17 Η Εθνική Τράπεζα προτίθεται να στηρίξει ενεργά και τη διατραπεζική αγορά ομολόγων των ελληνικών τραπεζών που θα φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, διαθέτοντας σημαντικό μέρος της ρευστότητάς της. Εξορθολογισμός της δομής του Ομίλου Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της απλοποίησης της δομής του ελήφθησαν οι εξής στρατηγικές αποφάσεις: Εξαγοράστηκε το Σεπτέμβριο 2008 ποσοστό 9,68% των μετοχών της Finansbank που κατείχαν οι παλαιοί μέτοχοι, όπως προβλεπόταν από την αρχική συμφωνία του Απριλίου Το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές ανέρχεται σε USD 697 εκατ., για το οποίο είχε σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη από την αρχική φάση της εξαγοράς και, κατά συνέπεια, έχει ήδη αποτυπωθεί στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Μετά την απόκτηση των μετοχών αυτών, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Finansbank ανέρχεται σε 94,73%. Μεταβιβάστηκαν το Φεβρουάριο του 2009 οι μετοχές της Finansbank Malta από τη Finansbank στην NBG International Holdings B.V. Η μεταβίβαση έγινε στο τίμημα των E185 εκατ., που αντιστοιχεί στη λογιστική αξία της εταιρείας στις , με συνέπεια να μην προκύπτει κέρδος για τον Όμιλο της Finansbank, αλλά ούτε και αποτέλεσμα σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕ. Ολοκληρώθηκε, στο τέλος του 2008, η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας και της Π&Κ ΑΕΠΕΥ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Με στόχο την εναρμόνιση του τρόπου λειτουργίας και της επιχειρηματικής προσέγγισης σε όλες τις θυγατρικές του εξωτερικού, σχεδιάστηκε Πρόγραμμα Ενοποίησης του Ομίλου. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός ομογενοποιημένου λειτουργικού σχήματος με στόχο τη μείωση του κόστους, την ταχύτερη ανάπτυξη των μεγεθών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης του διεθνούς χαρτοφυλακίου. Το Πρόγραμμα Ενοποίησης προχώρησε με εντατικούς ρυθμούς το 2008: Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του νέας κοινής λειτουργικής πλατφόρμας (Model Bank) για τις χώρες των Βαλκανίων και χρησιμοποιείται ήδη στη Σερβία. 16

18 Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του νέου μηχανογραφικού κέντρου στην Ελλάδα για την ενοποίηση των αντίστοιχων τοπικών στις χώρες των Βαλκανίων και ήδη εξυπηρετεί τη Σερβία. Στο πλαίσιο της ενοποίησης του συστήματος επεξεργασίας καρτών για τον Όμιλο, επιλέχθηκε προτιμώμενος διεθνής προμηθευτής και ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης. Συνεχίστηκε η εκτέλεση του προγράμματος ενοποίησης των προμηθειών, με ιδιαίτερη συμμετοχή στην υλοποίηση του νέου μοντέλου καταστημάτων του Ομίλου. Υλοποιήθηκε κεντρικός συντονισμός και εποπτεία των υποστηρικτικών λειτουργιών (Εσωτερικός Έλεγχος, Οικονομικές Υπηρεσίες, Διαχείριση Κινδύνων, κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση των θυγατρικών στις αρχές και τα πρότυπα λειτουργίας που έχουν τεθεί. Ξεκίνησε η εφαρμογή ενός πρότυπου μοντέλου εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης πωλήσεων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής για τον Όμιλο. Το μοντέλο βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στον Όμιλο προκειμένου να θεσπιστούν πρότυπα τμηματοποίησης και εξυπηρέτησης της πελατείας, δομής και λειτουργιών των καταστημάτων, στοχοθεσίας, στήριξης και παρακολούθησης των πωλήσεων. Υλοποιήθηκε η νέα οργανωτική δομή του Ομίλου με την ανάληψη της ευθύνης για όλες τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Omer Aras και τη δημιουργία ενοποιημένων μονάδων παρακολούθησης και υποστήριξης (Group Functions). Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο Η κοινωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζει την Εθνική Τράπεζα εκδηλώνεται με τη μορφή επιχορήγησης κοινωνικών φορέων, χορηγιών για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και πιστωτικών διευκολύνσεων σε πελάτες που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις φυσικών και άλλων καταστροφών. Με αυξημένα τα αντανακλαστικά κοινωνικής ευαισθησίας που διαθέτει, η Τράπεζα επιχορηγεί με το ποσό των E 30 εκατ. την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Νο- 17

19 σοκομείο Ευαγγελισμός. Επιπλέον, έχει αποφασίσει να συμβάλλει με δεύτερη, συμπληρωματική του έτους 2007, χορηγία στην αναβάθμιση των υποδομών του Ιδρύματος Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Όσον αφορά τις χορηγίες που προάγουν τον πολιτισμό και αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, η ΕΤΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την αναστήλωση του ιστορικού κάστρου της Καρύταινας, τη δημιουργία του Μουσείου Οικίας Άγγελου Σικελιανού στη Λευκάδα αλλά και τη συντήρηση και αποκατάσταση του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου των Αμπελακίων Λάρισας. Προκειμένου η ΕΤΕ να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές στην οικονομική ζωή, παρείχε πιστωτικές διευκολύνσεις (παράταση καταβολής δόσεων και τόκων καθώς και παράταση μεταφοράς οφειλών σε προσωρινή καθυστέρηση από 6 έως 12 μήνες) προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους Νομούς Αχα ας και Ηλείας, οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Ιουνίου Διακρίσεις Κατά το 2008, η ΕΤΕ διακρίθηκε για την επίδοσή της σε διάφορους τομείς ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει. Το Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης απονεμήθηκε στην Εθνική Τράπεζα από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του θεσμού των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΒΕΑ Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής της στην ανάπτυξη της οικονομίας, την πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διάσωση και διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού. Τρεις διακρίσεις απέσπασε και στο πλαίσιο του θεσμού Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2008 : Καλύτερης Εταιρείας FTSE-ASE/ , Καλύτερης Τράπεζας και Επενδυτικών Σχέσεων Σύμφωνα με το περιοδικό The Banker των Financial Times, η Εθνική Τράπεζα είναι η Καλύτερη Τράπεζα Εποπτικών Κεφαλαίων στην Ελλάδα και κατέχει την 99η θέση παγκοσμίως. Είναι, επίσης, η μοναδική ελληνική τράπεζα (82η) που περιλαμβάνεται στη λίστα Top 500 Banking Brands του περιοδικού. 18

20 Tο Private Banking βραβεύθηκε ως Best Private Banking in Greece 2008 από το έγκριτο διεθνές οικονομικό περιοδικό Euromoney. Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα ετήσιας διεθνούς έρευνας, η οποία αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών Private Banking ανά χώρα, με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Αποτελεί συνεπώς επιβράβευση της επιτυχημένης στρατηγικής του Private Banking για παροχή υψηλού επιπέδου προ όντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, αντανακλά την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την Εθνική Τράπεζα οι πελάτες της, αναγνωρίζοντας το κύρος, την αξιοπιστία και την εμπειρία του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού οργανισμού της χώρας. Το Investor Relations (Υποδιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές) χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο μεταξύ των αντιστοίχων τμημάτων όλων των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2008 από το εξειδικευμένο ευρωπα κό περιοδικό IR Magazine, όπως και το Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη χρονιά που συμπεριλαμβάνεται η ελληνική αγορά σε βραβεύσεις που διοργανώνει το περιοδικό και βραβεύεται η Τράπεζα. Βραβείο Αριστείας κατέκτησε και η υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στον ετήσιο διαγωνισμό του Διεθνούς Οργανισμού Contact Center World, στην κατηγορία Best Outbound Campaign. Η διεθνής αυτή διάκριση επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική για τη συνεχή εξέλιξη των εναλλακτικών δικτύων, με βασική προτεραιότητα την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η μετοχή της ΕΤΕ στο τέλος του 2008 συμπεριελήφθη στο δείκτη Global Dow - Top 150. Ο δείκτης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Dow Jones και της εφημερίδας Wall Street Journal και στόχο έχει να αναδείξει τις επιχειρήσεις που θεωρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο σημερινοί και μελλοντικοί ηγέτες. Αξιολογεί την απόδοση 150 κορυφαίων εταιρειών στον τομέα τους, συνυπολογίζοντας, μεταξύ άλλων, το μέγεθος, τη φήμη και το ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση των τάσεων στην παγκόσμια οικονομία. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αφού γίνεται μέσα στην παρούσα ιδιαίτερα αρνητική διεθνή συγκυρία. 19

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2009 2008 2007 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.940 3.580 3.051 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 686 772 773 Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009. Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Συντονισμένη αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 3 4-5 6-7 Editorial 8-10 Τα Νέα μας 11 Κεντρικό Θέμα Εξελίξεις Εκπαίδευση 12-13 14-15 Ο Όμιλός μας Ο Όμιλός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Επισκόπηση... 4 Οικονομικό και Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS).

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS). ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΙΤΙΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ). THE ECONOMIC CRISIS IN GREECE & ABROAD (RESULTS & EFFECTS). ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Διανύουμε ήδη το δεύτερο εξάμηνο, ενός δύσκολου και κρίσιμου, για την Ελληνική Οικονομία, έτους. Στο τρίμηνο που ήδη

Διανύουμε ήδη το δεύτερο εξάμηνο, ενός δύσκολου και κρίσιμου, για την Ελληνική Οικονομία, έτους. Στο τρίμηνο που ήδη ΕΤΟΣ 6 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Αγαπητέ μέτοχε, Διανύουμε ήδη το δεύτερο εξάμηνο, ενός δύσκολου και κρίσιμου, για την Ελληνική Οικονομία, έτους. Στο τρίμηνο που

Διαβάστε περισσότερα

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011

S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα