ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2 ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτ/κίου Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Λοιπά έσοδα Καθαρά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών δαπανών Απομείωση αξίας απαιτήσεων Έσοδα από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας Φόροι (και φόροι αφορολόγητων αποθεματικών) Καθαρά κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες Καθαρά κέρδη αναλογούντα σε μετόχους μειοψηφίας Καθαρά κέρδη αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ÂáóéêÜ ìåãýèç éóïëïãéóìïý (åêáô. E) Απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων & χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις πιστωτικών τίτλων & μειωμένης εξασφάλισης στοιχεία Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και δικαιωμάτων μειοψηφίας Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων ÂáóéêÜ ìåãýèç êáé äåßêôåò Κέρδη ανά μετοχή (σε E) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2,93 3,10 1,92 Μέρισμα ανά κοινή μετοχή (σε E) προσαρμοσμένο (1) - 1,38 0,96 Μερισματική απόδοση κοινών μετοχών (τιμή μετοχής ) (1) - 10,5% 7,3% Απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων (μετά από φόρους) 26,2% 26,1% 28,7% Συντελεστής αποτελεσματικότητας (2) 46,6% 51,0% 52,3% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (3) 4,25% 4,25% 3,52% Βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I) 10,0% 9,2% 12,4% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 10,3% 10,2% 15,6% Αριθμός προσωπικού (τέλος έτους) (1) Δεν δύναται να καταβληθεί μέρισμα σε μετρητά για τη Χρήση 2008, σύμφωνα με το Ν.3723/2008 (2) Εξαιρούνται οι αποσβέσεις άυλων στοιχείων αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχειρήσεων, το χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών μειοψηφίας, το κόστος εθελουσίας εξόδου θυγατρικών και οι μη ταμειακές χρεώσεις (3) Χωρίς τη Finansbank για το 2006 ÐéóôïëçðôéêÞ äéáâüèìéóç Ìáêñïðñüèåóìç Âñá õðñüèåóìç Moody`s Áa3 P-1 Standard & Poor`s ÂÂÂ+ A-2 Fitch Ratings Á- F2

3 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ ÐÑÏÓ ÔÏÕÓ ÌÅÔÏ ÏÕÓ 4 TO ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ 8 Ç ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÇÓ ÅÔÅ 9 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÁÍÁÓÊÏÐÇÓÇ H ÌÅÔÏ Ç 24 ÌÅÔÏ ÉÊÇ ÓÕÍÈÅÓÇ 25 ÊÅÖÁËÁÉÏ 1: ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÄÉÅÈÍÅÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 34 ÊÅÖÁËÁÉÏ 2: ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ËÉÁÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ 40 ÓôåãáóôéêÞ ðßóôç 40 ÊáôáíáëùôéêÞ ðßóôç 42 ñçìáôïäüôçóç ìéêñþí åðé åéñþóåùí ÅÐÉ ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÇ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 45 ñçìáôïäüôçóç ìåãüëùí åðé åéñþóåùí 46 Χρηματοδότηση μεγάλων έργων 47 ñçìáôïäüôçóç ìåσαίων åðé åéñþóåùí 47 Ναυτιλιακή πίστη 48 Νέα προ όντα και υπηρεσίες για την επιχειρηματική πελατεία 48 Äéá åßñéóç åðé åéñçìáôéêþí ðéóôïäïôþóåùí ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ ÐÅËÁÔÙÍ 50 ÊáôáèÝóåéò - ÅðåíäõôéêÜ ðñïúüíôá 50 Áìïéâáßá êåöüëáéá 52 Äéá åßñéóç áñôïöõëáêßïõ éäéùôþí ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÉÊÇ 54 Äéá åßñéóç äéáèåóßìùí 55 ñçìáôéóôçñéáêýò åñãáóßåò 55 Åñãáóßåò êåöáëáéáãïñüò 57 NBG International 57 ÓõìâïõëåõôéêÝò õðçñåóßåò 59 Õðçñåóßåò èåìáôïöõëáêþò ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÇÓ ÁÍÁÂÁÈÌÉÓÇÓ 61 Äßêôõï êáôáóôçìüôùí 61 ÅíáëëáêôéêÜ äßêôõá 63 Τεχνολογική αναβάθμιση ÁÍÈÑÙÐÉÍÏ ÄÕÍÁÌÉÊÏ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÕÈÕÍÇ 69 ÊÅÖÁËÁÉÏ 3: ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ FINANSBANK SA 75 2

4 Λιανική τραπεζική 75 Επιχειρηματική τραπεζική UNITED BULGARIAN BANK (UBB) STOPANSKA BANKA AD BANCA ROMANEASCA SA VOJVODJANSKA BANKA ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ (ÊÕÐÑÏÕ) ËÔÄ SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS (SABA) ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÁ ÅÔÅ ÓÔÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ (ΑΛΒΑΝΙΑ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ) 82 ÊÅÖÁËÁÉÏ 4: ÁËËÅÓ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÁÊÅÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÉÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇ ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÌÇ ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ 87 ÊÅÖÁËÁÉÏ 5: ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÊÁÉ ÅÔÁÉÑÉÊÇ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ TOY ÏÌÉËÏÕ 90 Êßíäõíïò áãïñüò 91 Ðéóôùôéêüò êßíäõíïò 95 Êßíäõíïò þñáò 104 Êßíäõíïò συγκέντρωσης 105 Ëåéôïõñãéêüò êßíäõíïò 107 Ëåéôïõñãéêüò êßíäõíïò και "Âáóéëåßá ÉÉ" 107 Äéá åßñéóç Åíåñãçôéêïý-Ðáèçôéêïý êáé Óýóôçìá ÅóùôåñéêÞò Ôéìïëüãηóçò 107 ÊåöáëáéáêÞ åðüñêåéá ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÇÓ FINANSBANK 112 Åðéôïêéáêüò êßíäõíïò 113 Πιστωτικός êßíäõíïò 114 Λειτουργικός êßíäõíïò 115 Επικύρωση υποδειγμάτων 116 Πñüãñáììá "Âáóéëåßá ÉÉ" ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 119 ÊÅÖÁËÁÉÏ 6: ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÉÓ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ÔÏÕ ÏÌÉËÏÕ 123 ΚáôÜóôáóç αðïôåëåóìüôùí 124 Éóïëïãéóìüò 125 Óçìåéþóåéò åðß ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôüóåùí 126 ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ 149 ÅÊÈÅÓÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÅËÅÃ ÏÕ ÔÏÕ ÄÓ ÔÇÓ ÅÔÅ 156 ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÔÁÊÔÉÊÇÓ ÃÅÍÉÊÇÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇÓ ÔÙÍ ÌÅÔÏ ÙÍ 158 ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 160 3

5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Διανύσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με απότομες μεταβολές στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και πρωτόγνωρες συνθήκες ρευστότητας. Οι τριγμοί του διεθνούς χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος κλόνισαν κράτη και πολυεθνικές επιχειρήσεις-κολοσσούς, διαβρώνοντας το βασικό στοιχείο στο οποίο στηρίζονται οι οικονομικές σχέσεις, την εμπιστοσύνη. Οι δυσοίωνες προβλέψεις για την πορεία των οικονομιών οδήγησαν σε απότομη πτώση της κατανάλωσης και μείωση της παραγωγής αγαθών, με δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση, το εισόδημα και την ευρύτερη πραγματική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ελληνική οικονομία, μετά από σειρά ετών ανάπτυξης με υψηλούς ρυθμούς, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς μας επηρεάζει, πλήττοντας την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Παρόμοια είναι η εικόνα και για τις, μέχρι πρόσφατα, ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας, όπου η πτώση της ζήτησης στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη οδηγεί σε δραματική μείωση των εξαγωγών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας και συνεπακόλουθη συρρίκνωση των οικονομιών τους. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον, ο Όμιλος της ΕΤΕ, ακολουθώντας με συνέπεια τη στρατηγική που έχει χαράξει, διαχειρίζεται τον αυξημένο κίνδυνο αλλά και τις νέες χρηματοδοτικές ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, διατηρώντας αμείωτη την προσήλωσή του σε τέσσερις άξονες: Διατήρηση και ενίσχυση των βασικών πηγών κερδοφορίας Η ορθολογική ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών του Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Τουρκίας και της ΝΑ Ευρώπης, συντέλεσε στη διατήρηση της κερδοφορίας του κατά το Η υγιής επέκταση των χορηγήσεων και η αποτελεσματική διαχείριση των καταθέσεων είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος που αποτελεί τη βάση της κερδοφορίας. Χάρη στη συνετή πολιτική διαχείρισης του κόστους, η επέκταση του δικτύου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία και η λειτουργική ενσωμάτωση των θυγατρικών δεν επιβάρυναν ουσιωδώς τα αποτελέσματα, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες διατηρήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το Την χρονιά που διανύουμε, η ανάγκη διατήρησης των βασικών πηγών κερδοφορίας μας είναι ακόμα πιο επιτακτική. Προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζουμε σε περιορισμένη αλλά θετική εξέλιξη των δανειακών υπολοίπων, βέλτιστη χρήση της αυξανόμενης ρευστότητας που χαρακτηρίζει τον Όμιλο της ΕΤΕ και συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών μέσω προσωρινού παγώματος της επέκτασης του δικτύου καταστημάτων στο εξωτερικό. 4

6 Συνετή διαχείριση κινδύνων Η διατήρηση της ποιότητας των χορηγήσεων του Ομίλου οφείλεται στην ακολουθούμενη συντηρητική προσέγγιση όσον αφορά την έγκριση των δανείων και το σχηματισμό προβλέψεων, καθ όλη τη διάρκεια του ανοδικού οικονομικού κύκλου. Παρά την ταχεία επιδείνωση του μακροοικονομικού κλίματος, η ακολουθούμενη πιστοδοτική πολιτική, αλλά και οι εντεινόμενες προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, οδήγησε το 2008 στη διαμόρφωση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο παρόμοιο με το τέλος του Παρά τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, από την αρχή του τρέχοντος έτους έως και σήμερα, η αύξηση των επισφαλειών παραμένει συγκρατημένη, ενώ εστιάζεται σε τομείς που παραδοσιακά η ΕΤΕ παραμένει σε κατάσταση περιορισμένης έκθεσης. Ο προσανατολισμός του χαρτοφυλακίου σε χορηγήσεις χαμηλού κινδύνου, με άνω του 86% του συνόλου να αντιστοιχεί σε στεγαστικά και δάνεια προς μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, θα συνεχίσει να αποτελεί εχέγγυο για τη διατήρηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η μηδαμινή έκθεση του Ομίλου σε λιανικές χορηγήσεις χωρίς εξασφαλίσεις σε ξένο νόμισμα και το περιορισμένο ποσοστό χορηγήσεων σε άμεσα πληττόμενους από την κρίση κλάδους, όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και οι κατασκευές. Ισχυρή ρευστότητα Παρά τις δραματικές συνθήκες έλλειψης ρευστότητας που εκδηλώθηκαν κυρίως το δεύτερο μισό του προηγούμενου έτους, η ευρεία καταθετική βάση ενισχύθηκε περαιτέρω, χάρη στην εμπιστοσύνη των καταθετών στην ικανότητα της ΕΤΕ να αντaπεξέλθει στις επιπτώσεις της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μερίδιο των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου στην εσωτερική αγορά βελτιώθηκε, ενώ η Τράπεζα συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων πλέον ευρωπα κών τραπεζών όπου το σύνολο των καταθέσεων υπερκαλύπτει τις χορηγήσεις. Η ομαλή συνέχιση της χρηματοδοτικής λειτουργίας του Ομίλου στην παρούσα συγκυρία, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, είναι δεδομένη. Σε αυτό συμβάλλουν το χαμηλό ύψος αναχρηματοδότησης υποχρεώσεων που λήγουν κατά το 2009, καθώς και τα αχρησιμοποίητα αποθέματα ρευστότητας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΕΤΕ εισήλθε στην κρίση ρευστότητας χωρίς να έχει πραγματοποιήσει τιτλοποιήσεις δανείων. 5

7 Προστασία της κεφαλαιακής βάσης Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος προέβη σε ενεργή διαχείριση των εποπτικών κεφαλαίων, με την αποχώρησή του από δραστηριότητες που είτε διέθεταν περιορισμένες αναπτυξιακές προοπτικές είτε ήταν μη στρατηγικού χαρακτήρα. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης των κεφαλαίων με την έκδοση προνομιούχων μετοχών και την επανεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους των μερισμάτων της χρήσης 2007 ήταν απαραίτητα μέτρα που ελήφθησαν πριν η κρίση βαθύνει το φθινόπωρο του 2008 και αποτέλεσαν ασπίδα προστασίας των κεφαλαίων του Ομίλου. Οι έγκαιρες αυτές πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με την υψηλή κερδοφορία που εξακολουθεί να ενισχύει την κεφαλαιακή βάση, έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη Βασικών Κεφαλαίων στο 10% στο τέλος του έτους, κατατάσσοντας τον Όμιλο μεταξύ των καλύτερα κεφαλαιοποιημένων ευρωπα κών τραπεζών. Αναγνωρίζοντας το ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε για την εξομάλυνση των δυσκολιών στην ομαλή χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, στοχεύοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων από την κρίση. Υλοποιούμε την επιδίωξη αυτή έμπρακτα, με συγκεκριμένες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, οι οποίες λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας και, παράλληλα, αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για την απρόσκοπτη χρηματοδοτική στήριξη της οικονομίας, συμμετέχοντας με τη μερίδα του λέοντος στις νέες χορηγήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Τράπεζα εκταμίευσε νέα στεγαστικά δάνεια ύψους E 870 εκατ. σε περίπου δανειολήπτες κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου Όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η καθαρή αύξηση των υπολοίπων του τετραμήνου ανήλθε σε E 417 εκατ. Οι εγκρίσεις νέων δανείων έχουν φτάσει από την αρχή του τρέχοντος έτους τα E 700 εκατ. που αντιστοιχεί σε περίπου επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Η συνολική αύξηση όλων των κατηγοριών χορηγήσεων ανήλθε κατά το πρώτο τρίμηνο σε E 1,3 δισεκατ. Θεωρούμε αυτονόητη τη στήριξη των πελατών μας που βιώνουν άμεσα τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση, παρέχοντας 12μηνη άρση των δόσεων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων από τους άνεργους. Περαιτέρω, δημιουργήσαμε πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων νέων, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης και αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της κρίσης στο δυναμικότερο τμήμα της αγοράς εργασίας. Τέλος, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διαθέτουμε πόρους προς όφελος της ανάπτυξης, της προόδου και της ευημερίας της κοινωνίας μας. 6

8 Κύριοι μέτοχοι, Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας της οικονομίας δεν μας επιτρέπει να διανείμουμε μέρισμα σε μετρητά για τη χρήση 2008, μολονότι ήταν για την ΕΤΕ μια εξαιρετική, από άποψη κερδοφορίας, χρονιά. Με την κίνηση αυτή ενισχύονται έμμεσα τα ίδια κεφάλαια και θωρακίζεται η Τράπεζα περαιτέρω έναντι ενδεχόμενης αύξησης των κινδύνων από το οικονομικό περιβάλλον. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ισχυροποίηση της Τράπεζας, ασκώντας παράλληλα τον κοινωνικό μας ρόλο, με αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας και για την αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουμε για την ανάδειξη της Εθνικής Τράπεζας σε έναν υγιή, ευέλικτο και αποδοτικό οργανισμό. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Ομίλου για τη συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Πιστεύουμε ότι, με τις φιλότιμες προσπάθειες όλων, είμαστε ικανοί να διέλθουμε αλώβητοι μέσα από την παρούσα δίνη που μεταμορφώνει το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και να διατηρήσουμε τις αποδόσεις προς τους μετόχους μας σε υψηλά επίπεδα. Αυτό θα μας επιτρέψει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις ευκαιρίες που σίγουρα θα μας παρουσιαστούν στο εγγύς μέλλον, για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη του Ομίλου σε ακόμα ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τάκης Αράπογλου 7

9 ÔÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÁ ÌÅËÇ ÔÜêçò (ÅõóôñÜôéïò-Ãåþñãéïò) ÁñÜðïãëïõ Ðñüåäñïò ôïõ ÄÓ êáé Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ÉùÜííçò Ðå ëéâáíßäçò Áíôéðñüåäñïò ôïõ ÄÓ, ÁíáðëçñùôÞò Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ÌÇ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÁ ÌÅËÇ ÉùÜííçò Ãéáííßäçò ÊáèçãçôÞò ÍïìéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí êáé Íïìéêüò Óýìâïõëïò Ãεþñãιïò ËáíáñÜò ÅöïðëéóôÞò Á éëëýáò Ìõëùíüðïõëïò Åêðñüóùðïò ôùí ΕñãáæïìÝíùí ÉùÜííçò Ðáíáãüðïõëïò Eêðñüóùðïò ôùí ΕñãáæïìÝíùí ÓôÝöáíïò Ðáíôæüðïõëïò Óýìâïõëïò Åðé åéñþóåùí ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÁ ÌÇ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÁ ÌÅËÇ Óåâáóìéþôáôïò Ìçôñïðïëßôçò Éùáííßíùí ê.ê. Èåüêëçôïò Αμπατζόγλου Θεόδωρος Πολιτικός Επιστήμων, Φαρμακοποιός Στέφανος Βαβαλίδης Τραπεζικός ÄçìÞôñéïò Äáóêáëüðïõëïò Επιχειρηματίας Παναγιώτης Δρόσος Οικονομολόγος Íéêüëáïò Åõèõìßïõ Åöïðëéóôής Αλέξανδρος Μακρίδης Ïéêïíïìïëüãïò Êùíóôáíôßíïò Ðõëáñéíüò Ïéêïíïìïëüãïò Äñáêïýëçò ÖïõíôïõêÜêïò-ÊõñéáêÜêïò Åðé åéñçìáôßáò Óçìåéþóåéò Ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης παραιτήθηκε την 1η Αυγούστου 2008 και στο ΔΣ της Τράπεζας την 28η Αυγούστου 2008 εξελέγη, ως αντικαταστάτης του, ο κ. Παναγιώτης Δρόσος. Την 26η Φεβρουαρίου 2009, ο κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου εξελέγη μέλος του ΔΣ της Τράπεζας, ως αντικαταστάτης του κ. Γεωργίου Μέργου. Την 26η Φεβρουαρίου 2009, ορίστηκε ως μέλος του ΔΣ της Τράπεζας, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, ο κ. Αλέξανδρος Μακρίδης, σε εφαρμογή του Ν. 3723/

10 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ ÅÊÔÅËÅÓÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÜêçò ÁñÜðïãëïõ - Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Πεχλιβανίδης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομέρ Αράς - Διευθύνων Σύμβουλος Finansbank Άνθιμος Θωμόπουλος - Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Λειτουργικής Στήριξης Δημήτριος Λεφάκης - Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων και Κινδύνων Πιστοδοτήσεων Αβραάμ Μωυσής - Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Αλέξανδρος Τουρκολιάς - Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής ÃñáììáôÝáò: Ðáýëïò ÌõëùíÜò - Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ÃÅÍÉÊÏÉ ÄÉÅÕÈÕÍÔÅÓ Σταύρος Γατόπουλος Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενδοεταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Αριστοτέλης Καρυτινός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Άγις Λεώπουλος Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Πέτρος Οικονόμου Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Οράτης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Γεώργιος Πάσχας Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου - Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου Ελένη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς Πέτρος Χριστοδούλου Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Private Banking 9

11 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2008 Κατά το 2008 το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες προκλήσεις. Το μοντέλο ταχείας πιστωτικής επέκτασης και η υπέρμετρη αύξηση της μόχλευσης με τη χρήση πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προ όντων που ήταν συνήθεις πρακτικές στις πιο ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως είχαν ως αποτέλεσμα την καταγραφή ζημιών από αρκετές τράπεζες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οδηγώντας σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρατικοποίηση ή χρεοκοπία. Η επακόλουθη μείωση της ρευστότητας και η απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος οδήγησαν σε μείωση της ζήτησης και συρρίκνωση των οικονομιών των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η ΕΤΕ, εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στις αγορές, δεν υπέστη ζημίες από επενδύσεις σε δομημένα ομόλογα ή άλλες ριψοκίνδυνες επενδύσεις και ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της: εξαιρετικά υψηλή ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, συντηρητική διαχείριση δανειακού χαρτοφυλακίου. Στρατηγική υπό τις νέες συνθήκες: προσήλωση στους βασικούς πυλώνες Συγκεκριμένα, η επιχειρηματική στρατηγική της ΕΤΕ απέναντι στις νέες συνθήκες, υπό τις οποίες προβλέπεται σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης των εργασιών στις περιοχές δραστηριοποίησής της, στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες. Οι πυλώνες αυτοί απέφεραν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και κατά το 2008: Διατηρήσιμη κερδοφορία Παρά το δυσμενές περιβάλλον, βασική 10

12 στρατηγική επιδίωξη αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων και η συνεχής προσπάθεια περιστολής του λειτουργικού κόστους. Η διατήρηση των αμιγώς τραπεζικών πηγών εσόδων του Ομίλου, όπως υπογραμμίζεται από την ετήσια αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων κατά 17% το 2008, καταδεικνύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του σχετικά χαμηλού κόστους χρηματοδότησης των εργασιών του. Η συνεχής προσπάθεια περιστολής του λειτουργικού κόστους αποτυπώνεται στην οριακή αύξησή του κατά 3% σε σχέση με το 2007 και τη διαμόρφωση του σχετικού δείκτη Κόστους/Εσόδων στο 47%, το οποίο αποτελεί επίπεδο ρεκόρ για τον Όμιλο. Τα παραπάνω οδήγησαν σε άνοδο των προ προβλέψεων αποτελεσμάτων στα E 2,5 δισεκατ., αυξημένα κατά 10% το 2008 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συντηρητική διαχείριση κινδύνων Η συντηρητική διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου οφείλεται στη συνετή πολιτική διαχείρισής του. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αποτελείται από στεγαστικά δάνεια και χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις, τομείς στους οποίους η ΕΤΕ έχει αποσπάσει σημαντικά μερίδια αγοράς, σε αντιδιαστολή με τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των ανειλημμένων κινδύνων και επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην όσο το δυνατόν επαρκέστερη κάλυψη των χρηματοδοτήσεων με εξασφαλίσεις. Οι συνεχείς προσπάθειες αποτελεσματικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 3,3% το Δεκέμβριο του 2008, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το τέλος του Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά το τέταρτο τρίμηνο και εν μέσω συνθηκών ιδιαίτερα χαμηλής ρευστότητας στην αγορά, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε μόνο κατά 14 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον, όσον αφορά το συναλλαγματικό κίνδυνο, τονίζεται ότι οι χορηγήσεις λιανι- 11

13 κής του Ομίλου σε ξένο νόμισμα δεν αποτελούν σημαντικό τμήμα του συνόλου, καθώς στην Τουρκία έχουν δοθεί αποκλειστικά σε τοπικό νόμισμα ενώ το σύνολο των μη καλυπτόμενων με εξασφαλίσεις δανείων λιανικής σε ξένο νόμισμα στη ΝΑ Ευρώπη ανέρχεται σε E 360 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε 0,6% του συνόλου των δανείων. Παρόλα αυτά, η ταχεία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος επέβαλε το σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων το τελευταίο τρίμηνο, ύψους E 228 εκατ. (1,4% επί των μέσων δανείων). Ως αποτέλεσμα ο δείκτης κάλυψης προ εξασφαλίσεων διαμορφώθηκε στο 75%, ενώ αν συνυπολογιστούν και οι πολλαπλές εξασφαλίσεις η κάλυψη αυξάνεται σε επίπεδα άνω του 170%. Περαιτέρω, ενόψει συνεχιζόμενης επιδείνωσης, η Τράπεζα φρόντισε για τη μεταφορά προσωπικού απο εγκριτικές διαδικασίες, στην είσπραξη ληξιπροθέσμων απαιτήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις θυγατρικές εξωτερικού. Επίσης, αναμόρφωσε την πολιτική είσπραξης καθυστερούμενων δανείων. Όσον αφορά τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, κυριαρχούν οι ασφαλείς τοποθετήσεις σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία ανέρχονται σε E 15 δισεκατ., αποτελώντας σχεδόν το 90% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι η μέση πιστοληπτική διαβάθμιση του εμπορικού και διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου είναι Α+/Α, ενώ τα χαρτοφυλάκια είναι καλυμμένα με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Ισχυρή ρευστότητα Η ισορροπημένη ανάπτυξη των χρηματοδοτικών και καταθετικών εργασιών σε όλο το εύρος του Ομίλου συνέβαλε στη διατήρηση του δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις κάτω του 100% το 2008, ο οποίος είναι από τους χαμηλότερους μεταξύ των ευρωπα κών τραπεζών. Το 2008 το μερίδιο αγοράς των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου έφτασε το επίπεδο ρεκόρ του 34% στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη των καταθετών στην ικανότητα της ΕΤΕ να διέλθει την κρίση. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις πελατών αποτελούν το 75% των συνολικών πηγών χρηματοδότησης των εργασιών του Ομίλου, επίπεδο το οποίο επίσης είναι από τα υψηλότερα σε ευρωπα κό επίπεδο. 12

14 Το διαθέσιμο απόθεμα ρευστότητας του Ομίλου υπερβαίνει τα E 12 δισεκατ. και περιλαμβάνει τιτλοποιήσιμα εταιρικά δάνεια, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, καλυμμένες ομολογίες και λοιπά στοιχεία ενεργητικού, καθώς η ΕΤΕ είναι από τις λίγες τράπεζες που μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης δεν είχε πραγματοποιήσει τιτλοποιήσεις απαιτήσεων. Προστασία της κεφαλαιακής βάσης Η έγκαιρη ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων, τόσο κατά τα τελευταία έτη (έξοδος από τις ώριμες αγορές της Βορείου Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, ρευστοποιήσεις μη στρατηγικών συμμετοχών σε βιομηχανικούς κυρίως κλάδους) όσο και εντός του 2008, δηλαδή η επανεπένδυση των μερισμάτων του 2007, που συνέβαλε στην αύξηση των κεφαλαίων κατά E 475 εκατ., καθώς και η έκδοση προνομιούχων μετοχών ύψους USD 625 εκατ., ενίσχυσαν το δείκτη Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) του Ομίλου, που διαμορφώθηκε στο 10% στο τέλος του Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν ενέχεται κίνδυνος αρνητικής επίπτωσης στα εποπτικά κεφάλαια από διαγραφή υπεραξίας της Finansbank, καθώς έχει ήδη διαγραφεί κατά το ήμισυ στα αποτελέσματα του Στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται από την τρέχουσα συγκυρία στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Με δεδομένη την ισχυρή ρευστότητά της, δεσμεύεται να συνεχίσει την ουσιαστική ενίσχυσή τους, με στόχο να ξεπεράσουν οι υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά την κρίση χωρίς σοβαρές επιπτώσεις. Η Τράπεζα ήδη από το Νοέμβριο του 2008 ανακοίνωσε δέσμες μέτρων για τη στήριξη των άμεσα πληγέντων από την οικονομική κρίση. Σε πρώτη φάση, ανέστειλε για περίοδο έξι μηνών τις ενέργειες πλειστηριασμού ή κατάσχεσης που αφορούν απαιτήσεις από στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, αρχικού ύψους μέχρι E Επίσης, ανέστειλε για διάστημα δώδεκα μηνών τις καταβολές δόσεων στεγαστικών δανείων από τους ανέργους και τους παρείχε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών 13

15 πιστωτικών καρτών σε 24 μηνιαίες δόσεις, ατόκως. Η δέσμη μέτρων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ενσωματώνει προτάσεις που συζητήθηκαν, μετά από πρωτοβουλία της Τράπεζας, με πελάτες και εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων. Συγκεκριμένα, η ΕΤΕ: Διαθέτει, με βάση τον υπάρχοντα εγκριτικό της μηχανισμό, E 1 δισεκατ. για χρηματοδοτήσεις σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για το 2009, θέτοντας έτσι στόχο για αύξηση 20% στο συνολικό χαρτοφυλάκιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό: αυξάνει τα υπάρχοντα όρια χρηματοδότησης για επιχειρήσεις - πελάτες σε ποσοστό έως και 25%, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, ενεργοποιεί πρόγραμμα ύψους E 100 εκατ. για τη δανειοδότηση νέων επιχειρήσεων, με λειτουργία τουλάχιστον έξι μηνών, συμμετέχει στη νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω ΤΕΜΠΜΕ, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επισπεύδει τη συμμετοχή στα προγράμματα προνομιακής χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπα κής Τράπεζας Επενδύσεων. Προσφέρει νέο μακροπρόθεσμο δάνειο με χαμηλό επιτόκιο εκκίνησης για τη χρηματοδότηση παγίων (επαγγελματική στέγη, εξοπλισμός), με στόχο τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους. Δημιούργησε ειδική υπηρεσία στα καταστήματα, η οποία θα υποδέχεται και θα επεξεργάζεται τα αιτήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αναδιάρθρωση δανειακών τους υποχρεώσεων, ώστε να διευκολύνεται η εξυπηρέτησή τους και να συνεχιστεί ομαλά η λειτουργία τους. Ανέστειλε προγράμματα πλειστηριασμών, που αφορούν απαιτήσεις έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η ΕΤΕ ανακοίνωσε μέτρα συμπαράστασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-πελάτες της που υπέστησαν ζημίες από τα γε- 14

16 γονότα του Δεκεμβρίου Συγκεκριμένα, έδωσε τη δυνατότητα αναστολής δόσεων επιχειρηματικών δανείων έως δώδεκα μήνες με παράλληλη υποστήριξη των επιχειρήσεων, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για την αποκατάσταση ζημιών ακινήτων και εξοπλισμού και την προμήθεια εμπορευμάτων, μέσω χορήγησης δανείου με περίοδο χάριτος έως δώδεκα μήνες. Συμμετοχή στην ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας Αναγνωρίζοντας την ανάγκη συντονισμένης δράσης του τραπεζικού συστήματος για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και την αξιοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας, η Εθνική Τράπεζα προέβη σε ανάλογες κινήσεις στήριξης. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 22 Ιανουαρίου 2009, προχωρεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά E 350 εκατ. Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας E 5 η κάθε μία, καλυπτόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με τις αναλυτικές διατάξεις του N. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επίσης, η ΕΤΕ προτίθεται να προχωρήσει σε εκδόσεις τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας, με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αξιοποιώντας και αυτό το σκέλος του πακέτου στήριξης, παρά τα αποθέματα ρευστότητας ύψους E 12 δισεκατ. που διαθέτει. Παράλληλα, ενισχύει τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους, είτε στις νέες εκδόσεις είτε στη δευτερογενή αγορά τίτλων. Συγκεκριμένα συμμετείχε: στην έκδοση 3ετών ομολόγων ύψους E 7 δισεκατ., με ποσό E 350 εκατ. για ίδιο λογαριασμό και πελάτες, στην έκδοση 5ετών ομολόγων, αγοράζοντας E 2,7 δισεκατ. για το ίδιο χαρτοφυλάκιο, στην ιδιωτική τοποθέτηση 4ετούς ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου, ύψους E 2,82 δισεκατ., αγοράζοντας τίτλους αξίας E 680 εκατ., στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους E 3,2 δισεκατ., αγοράζοντας για ίδιο λογαριασμό E 542 εκατ. 15

17 Η Εθνική Τράπεζα προτίθεται να στηρίξει ενεργά και τη διατραπεζική αγορά ομολόγων των ελληνικών τραπεζών που θα φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, διαθέτοντας σημαντικό μέρος της ρευστότητάς της. Εξορθολογισμός της δομής του Ομίλου Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της απλοποίησης της δομής του ελήφθησαν οι εξής στρατηγικές αποφάσεις: Εξαγοράστηκε το Σεπτέμβριο 2008 ποσοστό 9,68% των μετοχών της Finansbank που κατείχαν οι παλαιοί μέτοχοι, όπως προβλεπόταν από την αρχική συμφωνία του Απριλίου Το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές αυτές ανέρχεται σε USD 697 εκατ., για το οποίο είχε σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη από την αρχική φάση της εξαγοράς και, κατά συνέπεια, έχει ήδη αποτυπωθεί στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Μετά την απόκτηση των μετοχών αυτών, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Finansbank ανέρχεται σε 94,73%. Μεταβιβάστηκαν το Φεβρουάριο του 2009 οι μετοχές της Finansbank Malta από τη Finansbank στην NBG International Holdings B.V. Η μεταβίβαση έγινε στο τίμημα των E185 εκατ., που αντιστοιχεί στη λογιστική αξία της εταιρείας στις , με συνέπεια να μην προκύπτει κέρδος για τον Όμιλο της Finansbank, αλλά ούτε και αποτέλεσμα σε επίπεδο Ομίλου ΕΤΕ. Ολοκληρώθηκε, στο τέλος του 2008, η συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας και της Π&Κ ΑΕΠΕΥ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Με στόχο την εναρμόνιση του τρόπου λειτουργίας και της επιχειρηματικής προσέγγισης σε όλες τις θυγατρικές του εξωτερικού, σχεδιάστηκε Πρόγραμμα Ενοποίησης του Ομίλου. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός ομογενοποιημένου λειτουργικού σχήματος με στόχο τη μείωση του κόστους, την ταχύτερη ανάπτυξη των μεγεθών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης του διεθνούς χαρτοφυλακίου. Το Πρόγραμμα Ενοποίησης προχώρησε με εντατικούς ρυθμούς το 2008: Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του νέας κοινής λειτουργικής πλατφόρμας (Model Bank) για τις χώρες των Βαλκανίων και χρησιμοποιείται ήδη στη Σερβία. 16

18 Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του νέου μηχανογραφικού κέντρου στην Ελλάδα για την ενοποίηση των αντίστοιχων τοπικών στις χώρες των Βαλκανίων και ήδη εξυπηρετεί τη Σερβία. Στο πλαίσιο της ενοποίησης του συστήματος επεξεργασίας καρτών για τον Όμιλο, επιλέχθηκε προτιμώμενος διεθνής προμηθευτής και ξεκίνησαν οι εργασίες υλοποίησης. Συνεχίστηκε η εκτέλεση του προγράμματος ενοποίησης των προμηθειών, με ιδιαίτερη συμμετοχή στην υλοποίηση του νέου μοντέλου καταστημάτων του Ομίλου. Υλοποιήθηκε κεντρικός συντονισμός και εποπτεία των υποστηρικτικών λειτουργιών (Εσωτερικός Έλεγχος, Οικονομικές Υπηρεσίες, Διαχείριση Κινδύνων, κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση των θυγατρικών στις αρχές και τα πρότυπα λειτουργίας που έχουν τεθεί. Ξεκίνησε η εφαρμογή ενός πρότυπου μοντέλου εξυπηρέτησης πελατών και διαχείρισης πωλήσεων λιανικής και εταιρικής τραπεζικής για τον Όμιλο. Το μοντέλο βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται στον Όμιλο προκειμένου να θεσπιστούν πρότυπα τμηματοποίησης και εξυπηρέτησης της πελατείας, δομής και λειτουργιών των καταστημάτων, στοχοθεσίας, στήριξης και παρακολούθησης των πωλήσεων. Υλοποιήθηκε η νέα οργανωτική δομή του Ομίλου με την ανάληψη της ευθύνης για όλες τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Omer Aras και τη δημιουργία ενοποιημένων μονάδων παρακολούθησης και υποστήριξης (Group Functions). Συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο Η κοινωνική ευαισθησία που χαρακτηρίζει την Εθνική Τράπεζα εκδηλώνεται με τη μορφή επιχορήγησης κοινωνικών φορέων, χορηγιών για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και πιστωτικών διευκολύνσεων σε πελάτες που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις φυσικών και άλλων καταστροφών. Με αυξημένα τα αντανακλαστικά κοινωνικής ευαισθησίας που διαθέτει, η Τράπεζα επιχορηγεί με το ποσό των E 30 εκατ. την ανέγερση και τον εξοπλισμό νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Νο- 17

19 σοκομείο Ευαγγελισμός. Επιπλέον, έχει αποφασίσει να συμβάλλει με δεύτερη, συμπληρωματική του έτους 2007, χορηγία στην αναβάθμιση των υποδομών του Ιδρύματος Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Όσον αφορά τις χορηγίες που προάγουν τον πολιτισμό και αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, η ΕΤΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη για την αναστήλωση του ιστορικού κάστρου της Καρύταινας, τη δημιουργία του Μουσείου Οικίας Άγγελου Σικελιανού στη Λευκάδα αλλά και τη συντήρηση και αποκατάσταση του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου των Αμπελακίων Λάρισας. Προκειμένου η ΕΤΕ να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές στην οικονομική ζωή, παρείχε πιστωτικές διευκολύνσεις (παράταση καταβολής δόσεων και τόκων καθώς και παράταση μεταφοράς οφειλών σε προσωρινή καθυστέρηση από 6 έως 12 μήνες) προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους Νομούς Αχα ας και Ηλείας, οι οποίοι επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Ιουνίου Διακρίσεις Κατά το 2008, η ΕΤΕ διακρίθηκε για την επίδοσή της σε διάφορους τομείς ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει. Το Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης απονεμήθηκε στην Εθνική Τράπεζα από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του θεσμού των ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΒΕΑ Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής της στην ανάπτυξη της οικονομίας, την πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διάσωση και διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού. Τρεις διακρίσεις απέσπασε και στο πλαίσιο του θεσμού Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2008 : Καλύτερης Εταιρείας FTSE-ASE/ , Καλύτερης Τράπεζας και Επενδυτικών Σχέσεων Σύμφωνα με το περιοδικό The Banker των Financial Times, η Εθνική Τράπεζα είναι η Καλύτερη Τράπεζα Εποπτικών Κεφαλαίων στην Ελλάδα και κατέχει την 99η θέση παγκοσμίως. Είναι, επίσης, η μοναδική ελληνική τράπεζα (82η) που περιλαμβάνεται στη λίστα Top 500 Banking Brands του περιοδικού. 18

20 Tο Private Banking βραβεύθηκε ως Best Private Banking in Greece 2008 από το έγκριτο διεθνές οικονομικό περιοδικό Euromoney. Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα ετήσιας διεθνούς έρευνας, η οποία αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών Private Banking ανά χώρα, με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Αποτελεί συνεπώς επιβράβευση της επιτυχημένης στρατηγικής του Private Banking για παροχή υψηλού επιπέδου προ όντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, αντανακλά την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την Εθνική Τράπεζα οι πελάτες της, αναγνωρίζοντας το κύρος, την αξιοπιστία και την εμπειρία του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού οργανισμού της χώρας. Το Investor Relations (Υποδιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές) χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο μεταξύ των αντιστοίχων τμημάτων όλων των εισηγμένων ελληνικών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το 2008 από το εξειδικευμένο ευρωπα κό περιοδικό IR Magazine, όπως και το Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη χρονιά που συμπεριλαμβάνεται η ελληνική αγορά σε βραβεύσεις που διοργανώνει το περιοδικό και βραβεύεται η Τράπεζα. Βραβείο Αριστείας κατέκτησε και η υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στον ετήσιο διαγωνισμό του Διεθνούς Οργανισμού Contact Center World, στην κατηγορία Best Outbound Campaign. Η διεθνής αυτή διάκριση επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική για τη συνεχή εξέλιξη των εναλλακτικών δικτύων, με βασική προτεραιότητα την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η μετοχή της ΕΤΕ στο τέλος του 2008 συμπεριελήφθη στο δείκτη Global Dow - Top 150. Ο δείκτης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Dow Jones και της εφημερίδας Wall Street Journal και στόχο έχει να αναδείξει τις επιχειρήσεις που θεωρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο σημερινοί και μελλοντικοί ηγέτες. Αξιολογεί την απόδοση 150 κορυφαίων εταιρειών στον τομέα τους, συνυπολογίζοντας, μεταξύ άλλων, το μέγεθος, τη φήμη και το ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση των τάσεων στην παγκόσμια οικονομία. Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αφού γίνεται μέσα στην παρούσα ιδιαίτερα αρνητική διεθνή συγκυρία. 19

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Προέδρου ΕΤΕ κυρίου Τάκη Αράπογλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 02.06.2009

Ομιλία Προέδρου ΕΤΕ κυρίου Τάκη Αράπογλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 02.06.2009 Ομιλία Προέδρου ΕΤΕ κυρίου Τάκη Αράπογλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 02.06.2009 Βρισκόμαστε σήμερα σχεδόν δύο χρόνια μετά από την αρχή ενός μεγάλου κύκλου διόρθωσης που άρχισε προς το τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 1 ου εξαμήνου 2009 στα 708 εκατ. (-13%), σε προ-κρίσεως επίπεδα Αύξηση προ-προβλέψεων κερδών εξαμήνου σε 1.5 δισ., +21% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη & Αποτελέσματα Ομίλου ASPIS BANK Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της ASPIS BANK και των θυγατρικών της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αναπροσαρμογή αξίας ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου: Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ 14,8 δισ. Λογιστική απομείωση της αξίας του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα