Ημερομηνία Διενέργειας Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομηνία Διενέργειας 16-3-2010. Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Ελληνική Δημοκρατία"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Τεύχος Διαδικασίας- Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ΛΔΕΕΠ (Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής ευφυϊας (BI)) σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και Συστήματα τρίτων - μετάπτωση δεδομένων υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος» Ημερομηνία Διενέργειας Ελληνική Δημοκρατία Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

2 και Συστήματα Τρίτων- Μετάπτωση δεδομένων παραγωγικής βάσης ( ) υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος Περιεχόμενα Διαστασιολόγηση του Έργου... 7 Γενικές Πληροφορίες... 7 Συνοπτικά στοιχεία του Έργου... 7 Πίνακας Συντομογραφιών (Abbreviations) Έργου... 9 Ορισμοί διακηρύξεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡΘΡΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής Δικαιολογητικά συμμετοχής α Δικαιολογητικά προσφερόντων β Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής γ Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση Πίνακας εγγράφων και δικαιολογητικών Δικαιολογητικά για Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά Εγγύηση συμμετοχής ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Α Αξιολόγηση και Κατάταξη Προσφορών A.1 Αξιολόγηση και Κατάταξη Προσφορών A.2 Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών A.3 Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών Ομάδες κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Α.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A.5 Επίδειξη Προτεινόμενης Λύσης-Εμπειρία σε ανάλογα έργα ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ Σελίδα 2 από 270

3 ΤΙΜΗΜΑ ΑΡΘΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Υπεργολαβίες Εμπιστευτικότητα Υποχρεώσεις ΟΛΠ ΑΡΘΡΟ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΡΘΡΟ Β ΜΕΡΟΣ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Β. 1 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Β. 2 Αντικείμενο Έργου Β. 3 Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου Β.3.1 Φάσεις Υλοποίησης Έργου & Παραδοτέα Β Φάση Α' Επικαιροποίηση του σχεδίου υλοποίησης έργου παραμετροποίηση λογισμικού πλάνο ελέγχου Β Φάση Β' Έλεγχος καλής λειτουργίας Συστήματος ΛΔΕΕΠ Έλεγχος δεδομένων Β Φάση Γ' Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας των υποσυστημάτων που υλοποιήθηκαν στην Α φάση- παραμετροποίηση, εκπαίδευση και παραγωγική λειτουργία των υποσυστημάτων παγίων, συμβάσεων προμηθειών και BI Β Φάση Δ' - Παραγωγική Λειτουργία Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Β. 4 Φάσεις Υλοποίησης του Έργου Β. 5 Προσφερόμενες Υπηρεσίες Β.5.1 Παραμετροποίηση Λογισμικού Β.5.2 Διασύνδεση του συστήματος με υλοποιηθέντα ή υπό υλοποίηση συστήματα από άλλο ή άλλους κατασκευαστές ή Συστήματα τρίτων Β.5.3 Έλεγχος Συστήματος Β.5.4 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων Β Στόχος Β Καθαρισμός δεδομένων Β Μετάπτωση Ηλεκτρονικών Δεδομένων Β.5.5 Εισαγωγή δεδομένων Β.5.6 Μετάπτωση λειτουργίας Β.5.7 Εκπαίδευση Β Στόχος Εκπαίδευσης Σελίδα 3 από 270

4 Β Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών Β.5.8 Υπηρεσίες Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία Β.5.9 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Τεχνική Υποστήριξη Πρώτο Επίπεδο Παρέμβασης (Helpdesk ΟΛΠ) Δεύτερο Επίπεδο Παρέμβασης (Helpdesk Αναδόχου) Τρίτο Επίπεδο Παρέμβασης (επιτόπου on site) Όροι που διέπουν τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Β.5.10 Προσφερόμενες Υπηρεσίες μετά την Οριστική Παραλαβή του έργου Β Σύμβαση Εγγύησης Β Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης Β.5.11 Ασφάλεια Β Σκοπός Β Μελέτη Ασφάλειας Β Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία Β Σχέδιο Εξουσιοδοτήσεων (Authorization Concept) ΑΡΘΡΟ Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΡΘΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ Πνευματικά δικαιώματα Εφαρμοστέο Δίκαιο ΑΡΘΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΑΡΘΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΑΡΘΡΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Συντονιστική Επιτροπή Έργου (ΣΕΕ) Ομάδα Διαχείρισης του Έργου Αναθέτοντος Φορέα Σελίδα 4 από 270

5 1.1.1 Υπεύθυνος Έργου Αναθέτοντος Φορέα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Θεματικές Ομάδες Εργασίας Υπεύθυνος Έργου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου Διευθυντής Έργου (Project Director) Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου (Project Manager) Μέλη Ομάδας Έργου Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Γ1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Γ1.1 Αρχιτεκτονική του Συστήματος Γ1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και Εφαρμογών Γ1.3 Φιλικότητα προς το Χρήστη Γ1.4 Ενοποίηση συστήματος Γ1.5 Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα Γ1.6 Αποδοτικότητα Γ1.7 Σύστημα Πληροφόρησης - Αναφορών Γ1.8 Διαλειτουργικότητα Γ2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Γ2.1 Γενική & Αναλυτική Λογιστική Γ2.2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Γ2.3 Λογιστική Παγίων στοιχείων Γ2.4 Προϋπολογισμός Γ2.5 Σύστημα εκμετάλλευσης Προμηθευτών (Λογιστική προμηθευτών) Γ2.6 Αποθήκες / Διαχείριση Ειδών, Υλικών Γ2.7 Σύστημα εκμετάλλευσης Πελατών (Λογιστική Πελατών) Γ2.8 Διαχείριση Χρηματοικονομικών και Χρηματαγορών Γ2.9 Συμβάσεις-Προμήθειες Γ2.10 Ηλεκτρονικές Πληρωμές Γ2.11 Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές / Δημιουργία INTERFACES Γ3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (BI) Σελίδα 5 από 270

6 Γ4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ.4.1 Παραδοτέα ανά Φάση του έργου: Γ.4.2 Πίνακες Συμμόρφωσης Προσφερομένων Υπηρεσιών ανά Φάση του Έργου Γ.5 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.5.1 Εκπαίδευση τεχνικών-διαχειριστών συστημάτων Γ.5.2 Εκπαίδευση κρίσιμων και τελικών Χρηστών του Συστήματος Γ.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ6.1 Διοίκηση & Οργάνωση Έργου Γ.6.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έτοιμο Λογισμικό Υπηρεσίες Ανάλυσης απαιτήσεων Υπηρεσίες Υλοποίησης Συστήματος Υπηρεσίες Υποστήριξης Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων Άλλες Δαπάνες Εκπαίδευση Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης (SLA) ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (SLA)) ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Σελίδα 6 από 270

7 Διαστασιολόγηση του Έργου Γενικές Πληροφορίες Συνοπτικά στοιχεία του Έργου Αναθέτων φορέας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..» (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) Τίτλος έργου «Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων(erp) σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ- μετάπτωση δεδομένων υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος» Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο Τόπος παράδοσης τόπος παροχής υπηρεσιών Είδος διαδικασίας Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση έργου Αντικείμενο διακήρυξης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1 & ΚΑΝΑΡΗ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (186 48) Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (εκτός ΦΠΑ 19%). Στο πιο πάνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος συντήρησης του Συστήματος, για διάστημα ενός έτους, από τη λήξη της περιόδου εγγύησης και καλής λειτουργίας του συστήματος, για την οποία οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν Τεχνική και Οικονομική Προσφορά,, η οποία θα αξιολογηθεί από την επιτροπή, με βάση την χαμηλότερη τιμή. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Επενδύσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς A.E. ΛΟΓ. ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ : Αντικείμενο της παρούσας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ είναι : o Η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) σύγχρονης τεχνολογίας σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας για αδιάλειπτη λειτουργία. o On line διασυνδεσιμότητα του συστήματος με τα Σελίδα 7 από 270

8 υποσυστήματα του Νέου ΟΠΣ: - Sparcs N4 - Express_J - Μισθοδοσία - Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων (PLAMS_V3) o Ευθυγράμμιση του λογισμικού με την προβλεπόμενη ανάπτυξη του ρόλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε όγκους και επέκταση υπηρεσιών, με την αξιοποίηση διαθέσιμων τεχνολογιών βασισμένων στα διεθνή πρότυπα. o Μετάπτωση των δεδομένων (χρήσεων ) του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος o Εκπαίδευση και πλήρης μεταφορά τεχνογνωσίας στις νέες λειτουργίες στο προσωπικό του Οργανισμού. o Υπηρεσίες εγγύησης του Λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων σε διεπαφή με τα συστήματα του Νέου ΟΠΣ o Ευθύνη Λειτουργίας του νέου Συστήματος Χρόνος υλοποίησης Διάρκεια έργου Ημερομηνία διακήρυξης Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της διακήρυξης Πέντε μήνες (5), από την υπογραφή της Σύμβασης Δεκαεπτά μήνες (17), από την υπογραφή της Σύμβασης Τόπος υποβολής προσφορώνκαταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει: στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ , Πειραιάς ) μέχρι και τη 15 Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ , Πειραιάς ) ή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του ΟΛΠ (Δ/νση Προμηθειών, Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ , Πειραιάς ) στις 16 Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και Σελίδα 8 από 270

9 ώρα π.μ. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών , ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Πίνακας Συντομογραφιών (Abbreviations) Έργου Συντομογραφία ΟΠΣ ΛΔΕΕΠ ΠΕΣ ΠΣ Φ.Α. Ν.Η. Επεξήγηση Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (BI) Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Πληροφοριακό Σύστημα Φυσικό πρόσωπο αλλοδαπής Νομικό πρόσωπο ημεδαπής Ν.Α. Σ. Συνεταιρισμοί Νομικό πρόσωπο αλλοδαπής API Application Program Interface BI Business Intelligence Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας ERP Enterprise Resource Planning (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων) GIS Geographical Information Systems Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GUI Graphical User Interface Το πρόγραμμα επικοινωνίας του χρήστη με την εφαρμογή LAN Local Area Network Τοπικό Δίκτυο OLAP On-line Analytical Processing Περιβάλλον πολυδιάστατης δυναμικής ανάλυσης PKI Public Key Infrastructure RDBMS Relational Data Base Management System Σχεσιακή Βάση Δεδομένων SAN Storage Area Network Κεντρική Υποδομή Αποθήκευσης SLA Service Level Agreement Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών SQL Structured Query Language TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol Το πιο ευρέως διαδεδομένο πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών Σελίδα 9 από 270

10 UPS Uninterruptible Power Supply Σύστημα Αδιάλειπτης Λειτουργίας VPN Virtual Private Network - Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο WAN Wide Area Network Δίκτυο Ευρείας Περιοχής ΟΙ Οπτικές ίνες Σελίδα 10 από 270

11 Συντομογραφία Επεξήγηση Παράλληλο running Πιλοτική λειτουργία του Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP) και του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυϊας (BI), σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και Συστήματα Τρίτων με επιλεγμένους χρήστες και επιλεγμένους πελάτες, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, με στόχο την ταυτοποίηση αποτελεσμάτων αυτού με το υπάρχον σύστημα Παράλληλη λειτουργία Πιλοτική λειτουργία του Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακών πόρων (ERP) και του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυϊας (BI), σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και Συστήματα Τρίτων με επιλεγμένους χρήστες και επιλεγμένους πελάτες, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, με στόχο την ταυτοποίηση αποτελεσμάτων αυτού με το υπάρχον σύστημα Σελίδα 11 από 270

12 Ορισμοί διακηρύξεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Ανάδοχος Αναθέτων Φορέας Διακήρυξη ΕΠΠΕ Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε, ο οποίος και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από τον Αναθέτοντα Φορέα και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ θα συσταθεί για τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του συνόλου του υπό ανάθεση Έργου, θα αποτελείται από κύρια και αναπληρωματικά μέλη. ΣΕΕ ΤΟΥ ΘΟΕ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συντονιστική Επιτροπή Έργου Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης Θεματική Ομάδα Εργασίας η οποία θα συσταθεί για την παρακολούθηση των επί μέρους θεματικών ενοτήτων του Έργου Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν με την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, θα είναι επίσης συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Ο.Λ.Π. Α.Ε. Η εκτιμώμενη από τον Αναθέτοντα Φορέα δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Ο.Λ.Π. Α.Ε ως Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος α. τη Σύμβαση, Σελίδα 12 από 270

13 Συμβατικό Τίμημα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης β. τη Διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο.Λ.Π. Α.Ε. Ο.Λ.Π. Α.Ε. Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο Προέλευση παραδοτέου Ο.Λ.Π. Α.Ε Συνοπτική περιγραφή παραδοτέου Τεκμηρίωση Εφαρμογών: Τεύχη Ανάλυσης Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικής, βάσεων δεδομένων Μελέτη Ασφάλειας η οποία περιλαμβάνει τα εξής: Σχέδιο Πολιτικής Ασφάλειας για το ΠΣ ΟΛΠ (PMIS) Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας Business Continuity Plan Σχέδιο Αποκατάστασης Καταστροφών Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας Μελέτη Αναλυτικής Λογιστικής Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων Πρώτη καταγραφή απαιτούμενων στατιστικών αναφορών Σελίδα 13 από 270

14 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων(erp) σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ- μετάπτωση δεδομένων υπάρχοντος Πληροφοριακού συστήματος 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 17 Μήνες 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (Χωρίς ΦΠΑ): ,00 ΕΥΡΩ 4. Απόφαση Συμβουλίου Διεύθυνσης αρ. 22/ για έγκριση πίστωσης και διενέργεια Διαγωνισμού 5. Ο Διαγωνισμός ως και η σύμβαση υλοποίησης της προμήθειας εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού Διαχειρίσης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας, σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και τρίτα συστήματα - Μετάπτωση των δεδομένων (χρήσεων ) του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος, της εγγύησης καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών συντήρησης διέπονται από τον «Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας ΟΛΠ ΑΕ (απόφ. 4900/ ΦΕΚ Β 513). Σελίδα 14 από 270

15 ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που: - έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση, εξειδικευμένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία, τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: εγκατάσταση, υλοποίηση, παραμετροποίηση, μετάπτωση, τροποποίηση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση αντίστοιχων με το ΛΔΕΕΠ πληροφοριακών συστημάτων. - πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα κεφάλαια α και β και δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/ Δικαιολογητικά συμμετοχής Τα δικαιολογητικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες, και β) Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (ΑΝΑΔΟΧΟΣ). 1.2.α Δικαιολογητικά προσφερόντων Όλοι οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα: 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 1.5 του Άρθρου 1 και στο Άρθρο 21 της παρούσης. 2. Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης, εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής υποβάλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. Σελίδα 15 από 270

16 ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου β. δεν τελούν υπό πτώχευση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση γ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, δ. είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο, ε. ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού, όπως περιγράφονται στην Διακήρυξη iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του κεφ. 1.2γ. εφόσον ο συμμετέχων επιλεγεί ως Προσφέρων στον οποίο γίνεται η προσωρινή κατακύρωση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού, ως προς τα υπ αριθ. 3iiα, από: α) φυσικά πρόσωπα ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, β) ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., γ) διαχειριστές Ε.Π.Ε., δ) μέλη Δ.Σ., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. ε) νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει την εξουσία να δεσμεύει κάθε νομικό πρόσωπο κατά περίπτωση. 4. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο κρατών - μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες 5. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση, κοινοπραξία ή σύμπραξη πρέπει επιπλέον να καταθέσει και Συμφωνητικό που θα υπογράφεται από τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης κλπ και με το οποίο: - να συστήνεται η Ένωση κλπ ή να δηλώνεται η πρόθεση για σύσταση εάν επιλεγούν, - να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος που αναλαμβάνει κάθε Σελίδα 16 από 270

17 μέλος της Ένωσης κλπ στο σύνολο της προσφοράς, - να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης κλπ (leader) και - να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης κλπ και των μελών της για τη συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπησή αυτής και των μελών της έναντι του Ο.Λ.Π. Α.Ε. 6.Πράξη του αρμόδιου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης κλπ από την οποία να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ, η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο. 7.Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «Προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού Διαχειρίσης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας, σε διεπαφή με συστήματα του Νέου ΟΠΣ και τρίτα συστήματα - Μετάπτωση των δεδομένων (χρήσεων ) του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος» που περιγράφεται στο άρθρο 9 της διακήρυξης. 1.2.β Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 1. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ, να έχει εμπειρία στην παραμετροποίηση έτοιμων πακέτων λογισμικού και την ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων στα πλαίσια έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο. 2. Να έχει τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μέσω τεχνολογιών διαδικτύου. 3. Να έχει αναλάβει, υλοποιήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έργα πληροφορικής, αντίστοιχου με το παρόν έργο προϋπολογισμού έκαστο, ή να συντηρεί συστήματα συνεχώς σε περισσότερες από πέντε (5) επιχειρήσεις μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια. 4. Να έχει αποδεδειγμένη εξειδίκευση και εμπειρία σε σχεδιασμό διαδικασιών και υλοποίηση συστημάτων εφαρμογών: Συστήματος Επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) Σελίδα 17 από 270

18 5. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ οφείλει να αποδείξει τις ανωτέρω υπό σημεία 1, 2 και 3 ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε, ιδίως δε των ανάλογου αντικειμένου με το παρόν έργου. Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχεία υποβάλλεται είτε το πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντος Ο κατάλογος των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή : Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (απόέως) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς/σε παραγωγική λειτουργία. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα πρέπει, εφόσον του ζητηθεί, να επιδείξει ένα τουλάχιστον από τα έργα, που αναφέρονται στην παραπάνω παρ. 3 του κεφ.1.2.β παρόμοιου αντικειμένου με αυτό του υπό ανάθεση έργου και το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και λειτουργεί παραγωγικά. Στην περίπτωση αυτή ο Προσφέρων θα πρέπει να μεριμνήσει για την(τις) επιτόπια(ες) επίσκεψη(εις) της επιτροπής αξιολόγησης, εφόσον του ζητηθεί για για όσες επισκέψεις κρίνει η επιτροπή, στους χώρους που ήδη λειτουργούν τα έργα αυτά. 6. Να έχει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής του σχεδιασμού/ ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. 7. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ οφείλει να αποδείξει την υπ αριθ. 6 του κεφ.1.2.β ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 8. Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.να διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξειδικευμένο για Σελίδα 18 από 270

19 την ανάληψη και την υλοποίηση του όλου έργου. Η Ομάδα Έργου που θα συσταθεί από τον Ανάδοχο. θα πρέπει να στελεχωθεί από μέλη με κατάλληλη τεχνογνωσία και επαρκή επαγγελματική εμπειρία. Η ύπαρξη της τεχνογνωσίας και η επαγγελματική εμπειρία των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα έργου, τεκμηριώνεται με την κατάθεση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών για τη συμμετοχή των ατόμων αυτών σε άλλα έργα αναλόγου είδους και σχετικών τεχνολογιών. Απαιτείται κατ ελάχιστον το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το έργο να καλύπτεται από στελέχη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για το σκοπό αυτό ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ θα υποβάλει κατάσταση του προσωπικού, που θα αποτελέσει την ομάδα έργου, όπου θα αναφέρει ποια μέλη της ομάδας αυτής θα απασχοληθούν πλήρως και αποκλειστικά στο έργο. 9. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω υπ αριθ. 8 του κεφ.1.2.β ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Κατάσταση με το απασχολούμενο από αυτόν τεχνικό προσωπικό, το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και τον αριθμό των στελεχών που απασχολεί κατά τα τρία (3) τελευταία έτη. Υπεύθυνη δήλωση του προσωπικού που απασχολεί με αποκλειστική απασχόληση, η ακρίβεια της οποίας θα βεβαιώνεται από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ και θα είναι σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝ/ΜΑ Στελέχωση της ομάδας έργου του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Συγκεντρωτικός Πίνακας στοιχείων των Μελών της Ομάδας Έργου του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ που συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Ύπαρξη Όνομα Μέλους Σχέση εργασίας Α/Α δήλωσης Ανθρωποχρόνος Ομάδας Έργου * αποδοχής Σελίδα 19 από 270

20 συνεργασίας (/ ΟΧΙ) * Στη στήλη «Σχέση Εργασίας» οι δυνατές τιμές είναι οι ακόλουθες : Στέλεχος αποκλειστικής απασχόλησης: Στέλεχος αποκλειστικής απασχόλησης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (όχι του υπεργολάβου ή εξωτερικός συνεργάτης) Υπεργολάβος: Το στέλεχος του Υπεργολάβου του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Εξωτερικός Συνεργάτης: Τίποτα από τα ανωτέρω Δηλώσεις Συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, όπως αυτοί δηλώθηκαν στον ανωτέρω Πίνακα. 10. Αναφορά του τμήματος του προσφερόμενου έργου που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται ενδεχομένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. Τεκμηρίωση της αποδοχής συνεργασίας με κατάθεση των αντίστοιχων δηλώσεων συνεργασίας. Τμήμα Έργου που προτίθεται ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ να αναθέσει σε υπεργολάβο Επωνυμία δυνητικού Υπεργολάβου Ύπαρξη Δήλωσης Συνεργασίας 11. Να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, για την υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη του έργου. 12. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω την ανωτέρω υπ αριθ. 9 του κεφ.1.2.β ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Δήλωση, η οποία να παρέχει διεξοδικά πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική του δομή. Αναλυτική παρουσίαση του δικτύου υποστήριξης και συντήρησης του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ στην ημεδαπή. Να δοθεί ο τρόπος κάλυψης του δικτύου, στην ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα Σελίδα 20 από 270

21 στον οποίο θα επισυνάπτονται οι δηλούμενες Συμβάσεις Συνεργασίας ή Δηλώσεις Αποδοχής Συνεργασίας: Σύμβαση Περιοχή Επωνυμία ή Συνεργασίας ή Τρόπος κάλυψης * Κάλυψης Ονοματεπώνυμο Δήλωση Αποδοχής Συνεργασίας * Δυνατές τιμές τρόπου κάλυψης: υποκατάστημα, μόνιμος αντιπρόσωπος, συνεργάτης Κατάλογο με τις συντηρούμενες εγκαταστάσεις. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ οφείλει να καταθέσει με τη προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: ü Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση, που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. ή ü Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τελευταία τρία (3) έτη, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει γραπτώς από τον ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. 2. Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο πρόσθετο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 3. Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 1.2.β δικαιολογητικά και στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας - επιτρέπεται οι προϋποθέσεις συμμετοχής να μην συντρέχουν σε καθένα από τα Μέλη της, αρκεί όμως να καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις αθροιστικά για την Ένωση ή Κοινοπραξία Σελίδα 21 από 270

22 4. Αν ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. 5. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 1.2.γ Δικαιολογητικά προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά του παρακάτω πίνακα. Οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες των στηλών του πίνακα αφορούν τις εξής περιπτώσεις υποψηφίων προμηθευτών: Φ.Η. = Φυσικό πρόσωπο ημεδαπής Ν.Η. = Νομικό πρόσωπο ημεδαπής Σ. = Συνεταιρισμοί Για τις Ενώσεις ή Κοινοπραξίες ή Συμπράξεις προμηθευτών γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην παράγραφο 1.3 Πίνακας εγγράφων και δικαιολογητικών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Φ.Η. Ν.Η. Σ. 1 Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής περί εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 2α Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει Σελίδα 22 από 270

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τρία (3) έτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα