ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/05-02-1986)"

Transcript

1 Τελευταία ενηµέρωση την : 22/1/2013 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 15/ 1986 (ΦΕΚΑ 8 /13-01/ ) Αξιολόγηση προσόντων και ατοµικά βιβλιάρια του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Π..15/1986 τίθεται ως κατωτέρω µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις των :: Π. 61/1990, Π..12/1994, Π..24/1997, Π.. 300/1999, Π..184/2009, Π..3/2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α152) «Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης» και ειδικότερα του άρθρου 53 παράγραφος 1. 2.Τις διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 1 στοιχείο β, 24 παράγραφος 1 και 2 στοιχείο δ. 26 παράγραφος 1 και 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα». 3.Την Υ-43/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β 475) «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στο Υπουργείο Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης». 4.Την Υ-52/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 481 τ.β) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης, Θανάση Τσούρα» και 5.Την υπ αριθ. 878/1985 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εκθέσεις ικανότητας αστυνοµικού προσωπικού. Άρθρο 1. Έννοια εκθέσεως ικανότητας. 1.Εκθέσεις ικανότητας είναι τα έγγραφα στα οποία εµφαίνονται και βαθµολογούνται αναλυτικά τα ουσιαστικά προσόντα του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, γενικών και ειδικών καθηκόντων, όλων των βαθµών, πλην του Αρχηγού και επισηµαίνονται τυχόν ελλείψεις και ελαττώµατα αυτών. 2.Ο συντάκτης της έκθεσης ικανότητας καλείται αξιολογών και αυτός στον οποίο αναφέρεται η έκθεση αξιολογούµενος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Εκθέσεις ικανότητας - Πληροφοριακά Σηµειώµατα - Ειδικές εκθέσεις αποστρατείας Αξιωµατικών Συντάκτες - Αναθεωρητές. Άρθρο 2. ιάκριση και τύπος εκθέσεων ικανότητας. (2).(Καταργήθηκε) Οι εκθέσεις ικανότητας, ανάλογα µε το χρόνο σύνταξής τους, διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες, ο τύπος δε αυτών καθορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος ιατάγµατος. 1 Σχόλια: Όπου αναφέρεται «Υπουργείο ηµόσιας Τάξης» ή «Υπουργός ηµόσιας Τάξης» σήµερα νοείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα (Π..184/2009 ΦΕΚ Α 213). 2 Το άρθρο 2 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/

2 Άρθρο 3. Συντάκτες εκθέσεων ικανότητας. (3) 1.Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται από τους αξιωµατικούς, που διαλαµβάνονται στον πίνακα Α του άρθρου 49 του παρόντος ιατάγµατος. Σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης πρέπει να είναι ανώτερος ή αρχαιότερος από τον αξιολογούµενο και να φέρει βαθµό τουλάχιστον Αστυνόµου Β. 2.Σε περίπτωση κωλύµατος, απουσίας ή µη ύπαρξης συντάκτη, η αρµοδιότητα σύνταξης έκθεσης ικανότητας περιέρχεται στο γνωµατεύοντα (αναθεωρητή), η δε αρµοδιότητα του γνωµατεύοντα στον άµεσο προϊστάµενο αυτού. Εάν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ο γνωµατεύων η αρµοδιότητά του περιέρχεται, επίσης, στον άµεσο προϊστάµενο αυτού και όταν δεν υπάρχει κανένας, τότε ο συντάκτης ορίζεται από τον Αρχηγό. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται να έχει συµπληρώσει ο αξιολογούµενος ορισµένο χρόνο υπό τις διαταγές του συντάκτη. 3.Οι αξιωµατικοί που εξέρχονται από την Υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και αυτοί που µεταπίπτουν σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του παρόντος ιατάγµατος, δε συντάσσουν εκθέσεις ικανότητας, πληροφοριακά σηµειώµατα ή εκθέσεις αποστρατείας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µε διαταγή του, ορίζει τους συντάκτες εφόσον κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση των αξιωµατικών για το χρονικό διάστηµα που υπηρέτησαν υπό τις διαταγές αυτού που εξήλθε από την Υπηρεσία ή αποµακρύνθηκε από την άσκηση των καθηκόντων του. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής το κώλυµα των εξερχοµένων προς σύνταξη των ανωτέρω εγγράφων αρχίζει από την έναρξη της διαδικασίας εξόδου τους από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται και οι προαγόµενοι στον επόµενο βαθµό, εκτός οργανικών θέσεων, για ένα µήνα πριν από την αποστρατεία τους. Άρθρο 4. Χρόνος σύνταξης εκθέσεων ικανότητας. (4).(Καταργήθηκε) 1.Οι τακτικές εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται την 20 Μαρτίου κάθε έτους, οι δε έκτακτες στις εξής, µόνο, περιπτώσεις και εφόσον έχει παρέλθει τρίµηνο από την προηγούµενη σύνταξη τακτικής ή έκτακτης έκθεσης ικανότητας: α)σε περίπτωση µετάθεσης του αξιολογούµενου ή του αξιολογούντα. β)σε κάθε περίπτωση διακοπής, για οποιοδήποτε λόγο, της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούντα και τον αξιολογούµενο, εφόσον η διακοπή διήρκεσε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις µήνες. ιακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία, ως προϊστάµενος κάποιας Υπηρεσίας τοποθετείται αξιωµατικός ανώτερος ή αρχαιότερος από αυτόν που υπηρετεί στη θέση αυτή, χωρίς αυτός να µετακινηθεί. Κατ εξαίρεση, αν η διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης πρόκειται να συµπέσει µε την 20 Μαρτίου, συντάσσεται έκτακτη έκθεση ικανότητας, έστω και αν η διακοπή της εξάρτησης θα διαρκέσει λιγότερο του τριµήνου. γ)οποτεδήποτε διαταχθεί, γενικά ή ειδικά, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφόσον διαπιστώνεται συνδροµή έκτακτων περιστατικών, τα οποία επιβάλλουν την αξιολόγηση των αξιωµατικών. 2.Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής του αξιολογούµενου στον κατεχόµενο βαθµό, µε την προϋπόθεση οτι αυτός υπηρετεί υπό τον αξιολογούντα τουλάχιστον επί τρίµηνο. 3.Για τους γνωµατεύοντες (αναθεωρητές) δεν απαιτείται να έχουν συµπληρώσει ορισµένο χρόνο υπό τις διαταγές τους οι αξιολογούµενοι. Άρθρο 5. Πληροφοριακά σηµειώµατα. (5).(Καταργήθηκε) Αν κατά το χρόνο σύνταξης τακτικής έκθεσης ικανότητας ή έκτακτης, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 του παρόντος ιατάγµατος, δεν είναι δυνατό να συνταχθεί 3 Το άρθρο 3 του Π.. 15/1986 εφαρµόζεται µόνο για Ανθυπαστυνόµους Αρχιφύλακες -Αστυφύλακες. 4 Το άρθρο 4 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/ Το άρθρο 5 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/

3 έκθεση ικανότητας επειδή ο αξιολογούµενος δεν έχει συµπληρώσει τρίµηνο υπηρεσία υπό τον αξιολογούντα, συντάσσεται πληροφοριακό σηµείωµα, στο οποίο βαθµολογούνται, συνοπτικά, τα ουσιαστικά προσόντα του αξιολογούµενου και επισηµαίνονται τυχόν ελλείψεις και ελαττώµατά του. Τα πληροφοριακά σηµειώµατα υπόκεινται σε γνωµάτευση. Ο τύπος του πληροφοριακού σηµειώµατος καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του παρόντος ιατάγµατος. Άρθρο 6 ιαδικασία σύνταξης, εκθέσεων ικανότητας (6) 1.Το δεύτερο δεκαήµερο του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, οι Υπηρεσίες που τηρούν το δεύτερο ατοµικό βιβλιάριο των Αξιωµατικών αποστέλλουν τα βιβλιάρια, αυτεπάγγελτα, στους αρµόδιους συντάκτες προς λήψη των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας ή πληροφοριακών σηµειωµάτων. 2.Οι τακτικές εκθέσεις ικανότητας και τα αντί αυτών, πληροφοριακά σηµειώµατα συντάσσονται την 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, εις απλούν και ιδιοχείρως από τους αξιολογούντες. Επίσης εις απλούν και ιδιοχείρως συντάσσονται από τους αξιολογούντες και οι έκτακτες εκθέσεις ικανότητας ή τα αντί αυτών πληροφοριακά σηµειώµατα. (7) 3.Οι εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα υποβάλλονται στους γνωµατεύοντες (αναθεωρητές) µαζί µε τα ατοµικά βιβλιάρια των Αξιωµατικών, εντός 3 ηµερών από τη σύνταξή τους. 4.Από τους γνωµατεύοντες, οι µεν εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα υποβάλλονται στη ιεύθυνση Αστυν. Προσωπικού του Κλάδου ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου το αργότερο µέχρι την 28 Φεβρουαρίου, (8) τα δε ατοµικά βιβλιάρια επιστρέφονται στις Υπηρεσίες από τις οποίες είχαν αποσταλεί στους συντάκτες». Άρθρο 7. Υποχρεώσεις συντακτών και γνωµατευόντων. (9) 1.Οι συντάκτες των εκθέσεων ικανότητας και των πληροφοριακών σηµειωµάτων αξιολογούν τα προσόντα των αξιωµατικών µόνο για το χρονικό διάστηµα στο οποίο αφορά η έκθεση ή το πληροφοριακό σηµείωµα. Απαγορεύεται δε να λαµβάνουν γνώση, µε οποιοδήποτε τρόπο, του περιεχοµένου εγγράφων αξιολόγησης των προσόντων των αξιωµατικών, είτε αυτά αφορούν στο ίδιο, είτε στα προηγούµενα έτη. «Οι κάτω του 8 βαθµολογίες των «ηθικών προσόντων» και της «γενικής κατάστασης υγείας» πρέπει, υποχρεωτικά, να στηρίζονται σε επίσηµα έγγραφα στοιχεία, τα οποία οι συντάκτες µνηµονεύουν στην οικεία θέση (ΙΑ) της έκθεσης. Στην ίδια θέση, επίσης, επιβάλλεται να αιτιολογούνται συνοπτικά οι κάτω του 5 βαθµολογίες και σε όλα τα λοιπά προσόντα». (10) 2.Οι γνωµατεύοντες διατυπώνουν τη γνώµη τους για τις επιµέρους βαθµολογίες και το γενικό χαρακτηρισµό του αξιολογούµενου και αιτιολογούν, µε συγκεκριµένα στοιχεία, τυχόν διαφωνία τους. «3.Οι γνωµατεύοντες στις εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα σε περίπτωση βαθµολογίας των επί µέρους προσόντων µε βαθµό κάτω του 5 είτε από τους ίδιους, είτε από τους συντάκτες και εφόσον συµφωνούν προς αυτούς, υποχρεούται όπως γνωστοποιούν τούτο στους αξιολογούµενους». (11) Η γνωστοποίηση γίνεται εγγράφως και µε απόδειξη, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση ή το πληροφοριακό σηµείωµα. Οι αξιολογούµενοι εντός ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε ηµερών από της γνωστοποίησης δικαιούνται να υποβάλλουν αναφορά, η οποία υπηρεσιακά διαβιβάζεται, χωρίς γνώµη, στη ιεύθυνση προσωπικού του Υπουργείου προς επισύναψη στην έκθεση ή το πληροφοριακό σηµείωµα. 6 Το άρθρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1, του άρθρ. 4 του Π. 61/27 Μαρτ. 1990, ΦΕΚ Α Το άρθρο 6 παρ.2 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/ Η προθεσµία έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 6 του άρθρου 26 του Π..24/ Το άρθρο 7 του Π.. 15/1986 εφαρµόζεται µόνο για Ανθυπαστυνόµους Αρχιφύλακες -Αστυφύλακες. 10 Η δεύτερη µέσα σε περίοδος της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρ.4 του Π.. 61/27 Μαρτ. 1990, ΦΕΚ Α Η πρώτη µέσα σε περίοδος της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ. 4 του Π.. 61/27 Μαρτ. 1990, (ΦΕΚ Α 26).. 3

4 Τα διαλαµβανόµενα στην αναφορά τίθενται υπόψη του οικείου Συµβουλίου κρίσεως αξιωµατικών µετά των λοιπών στοιχείων του φακέλου. 4.Οι γνωµατεύοντες, επίσης, υποχρεούνται να ελέγχουν αν: «α. Υπάρχουν έγγραφα στοιχεία στα οποία στηρίζονται τ αναγραφόµενα ελαττώµατα και οι κάτω του οκτώ βαθµολογίες των «ηθικών προσόντων» και της «γενικής κατάστασης υγείας» και αν αιτιολογούνται επαρκώς, στην οικεία θέση, οι κάτω του πέντε βαθµολογίες στα λοιπά προσόντα». (12) β)τα υπάρχοντα δυσµενή στοιχεία λήφθηκαν υπόψη για τη βαθµολογία των προσόντων και γ)τηρήθηκαν οι διατάξεις αυτού του ιατάγµατος και των ισχυόντων νόµων για τις εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα. 5.Ο γνωµατεύων, αν διαπιστώσει ότι δεν τηρήθηκαν τα αναγραφόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, σηµειώνει τούτο στην οικεία θέση της έκθεσης ή του σηµειώµατος. Αν δε σχηµατίσει τη γνώµη ότι ο συντάκτης επηρεασµένος από προσωπικούς λόγους προέβη σκόπιµα σε µη αντικειµενική δυσµενή ή ευµενή βαθµολογία, το σηµειώνει και αναφέρει, ιεραρχικά, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ο Αρχηγός, εφόσον τα αναφερόµενα στηρίζονται σε συγκεκριµένα περιστατικά, διατάσσει την ενέργεια εξέτασης, προς διαπίστωση της αντικειµενικότητας ή µη των βαθµολογιών και των δυσµενών χαρακτηρισµών. Αν, από την εξέταση, επιβεβαιωθεί το µη αντικειµενικό της βαθµολογίας, ακυρώνεται η έκθεση ικανότητας και ανατίθεται η σύνταξη νέας έκθεσης στον αµέσως προϊστάµενο του γνωµατεύοντα. Αν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή δεν υπάρχει, ο συντάκτης και αναθεωρητής ορίζονται µε διαταγή του Αρχηγού. (13) 6.Ελλείψεις, ελαττώµατα και παρατηρήσεις, που διαπιστώνονται στα έγγραφα αξιολόγησης από τη ιεύθυνση Προσωπικού, αναφέρονται ιεραρχικά στον Αρχηγό της Αστυνοµίας, ο οποίος ανάλογα µε τη βαρύτητά τους αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες. Άρθρο 8. Μη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας και πληροφοριακών σηµειωµάτων. (14).(Καταργήθηκε) 1.Τακτικές εκθέσεις ικανότητας και πληροφοριακά σηµειώµατα δε συντάσσονται για τους αξιωµατικούς που ευρίσκονται σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις (άρθρο 9, παράγραφος 1 του Ν. 671/77): α) ιατελούν σε διαθεσιµότητα (αυτεπάγγελτο ή µη) για οποιοδήποτε λόγο ή λιποταξία, παράνοµη απουσία ή αιχµαλωσία. β)εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούν σε προφυλάκιση έστω και αν η έκτιση της ποινής ή η προφυλάκιση διακόπηκαν. γ)έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σε δίκη. δ)έχουν τεθεί σε αργία µε απόλυση ή αργία µε πρόσκαιρη παύση. ε)έχουν παραπεµφεί ενώπιον ανακριτικού (πειθαρχικού) συµβουλίου. 2.Οι εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα αυτών συντάσσονται αµελλητί µετά την άρση του λόγου που προκάλεσε τη µη σύνταξη, από τους συντάκτες, που ήσαν αρµόδιοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ιατάγµατος, κατά το χρόνο που έπρεπε να συνταχθούν κανονικά. Αν οι συντάκτες αυτοί κωλύονται, απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του παρόντος ιατάγµατος. Άρθρο 9. Εκθέσεις ικανότητας και πληροφοριακά σηµειώµατα αποσπασµένων. (15).(Καταργήθηκε) 1.Οι εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα των αποσπασµένων σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, συντάσσονται από τους Αξιωµατικούς των Υπηρεσιών αυτών, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τη σύνταξη εκθέσεων για τους λοιπούς αξιωµατικούς, που υπηρετούν µόνιµα σ αυτές. 12 Το µέσα σε εδάφ. α της παρ. 4, αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρ. 4 του Π.. 61/27 Μαρτ. 1990, (ΦΕΚ Α 26). 13 Η παρ.5 του άρθρου 7 του Π.. 15/1986 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Π..12/1994 (ΦΕΚ Α-10). 14 Το άρθρο 8 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/ Το άρθρο 9 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/

5 Των αποσπασµένων σε Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνοµίας (πολιτικές, στρατιωτικές κλπ.), εφόσον στις ίδιες Υπηρεσίες υπηρετεί Αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ανώτερος ή αρχαιότερος, συντάσσονται απ αυτόν. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανώτερος ή αρχαιότερος στις Υπηρεσίες αυτές, τις εκθέσεις των αποσπασµένων συντάσσουν οι αρµόδιοι της Υπηρεσίας στην οποία οι αποσπασµένοι ανήκουν οργανικά. Οι συντάκτες, όµως, σ αυτή τη περίπτωση, υποχρεούνται να ζητούν πληροφορίες από την οικεία Υπηρεσία για τα προσόντα και την υπηρεσιακή απόδοση του αξιολογούµενου. Το έγγραφο τούτο, του οποίου ο τύπος καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ.2 του παρόντος ιατάγµατος, επισυνάπτεται στην έκθεση ικανότητας ή το πληροφοριακό σηµείωµα. 2.Κατ εξαίρεση οι εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα των αποσπασµένων για εκπαίδευση σε διάφορες σχολές συντάσσονται από τον αρµόδιο συντάκτη της Υπηρεσίας στην οποία ανήκουν οργανικά. Εφόσον οι αξιολογούµενοι απουσιάζουν πέρα του τριµήνου, οι συντάκτες υποχρεούνται να ζητούν από την οικεία Σχολή πληροφορίες για την επίδοσή τους κατά το χρόνο της απόσπασης, το δε σχετικό έγγραφο µε τις πληροφορίες επισυνάπτεται στην έκθεση ή το πληροφοριακό σηµείωµα. 3.Οι εκθέσεις ικανότητας και τα πληροφοριακά σηµειώµατα των αποσπασµένων σε πολιτικές ή Στρατιωτικές Υπηρεσίες ή οργανισµούς υπόκεινται σε γνωµάτευση από τους αρµόδιους για τους αξιωµατικούς της Υπηρεσίας στην οποία οι αποσπασµένοι ανήκουν οργανικά. Άρθρο 10. Τρόπος βαθµολογίας προσόντων. (16).(Καταργήθηκε) 1.Τα ουσιαστικά προσόντα και η υπηρεσιακή απόδοση των αξιωµατικών βαθµολογούνται µε ακέραιους αριθµούς από 1 µέχρι 10, ολογράφως και αριθµητικώς, τυχόν δε δεκαδικά υπόλοιπα δεκάτου της µονάδας που προκύπτουν κατά την εξαγωγή του µέσου όρου, κάθε οµάδας προσόντων, διατηρούνται. 2.Αν ορισµένα από τα επιµέρους ουσιαστικά προσόντα δεν είναι δυνατό να βαθµολογηθούν, επειδή η φύση των υπηρεσιών που εκτελέσθηκαν από τον αξιολογούµενο αξιωµατικό δεν επέτρεψε τη δοκιµασία του στους τοµείς που αφορούν τα προσόντα αυτά, αντί βαθµού τίθεται η ένδειξη..( ε οκιµάστηκε). Τα µη βαθµολογούµενα επιµέρους προσόντα κάθε οµάδας, δε λαµβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή του µέσου όρου της οµάδας των προσόντων. 3.Σοβαρά ελαττώµατα και ελλείψεις των αξιωµατικών καθώς και η σειρά αποφοίτησής τους από παραγωγική ή επαγγελµατική Σχολή µετεκπαίδευσης ή ξένων γλωσσών δε βαθµολογούνται, αλλά συνεκτιµούνται και επηρεάζουν ανάλογα τη βαθµολογία των επιµέρους προσόντων ή του γενικού χαρακτηρισµού του αξιολογούµενου (άρθρο 15 παράγραφος 5 και 7 Ν. 671/1977, (ΦΕΚ Α236). Για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου, τα σοβαρότερα ελαττώµατα και ελλείψεις για τους αξιωµατικούς, τα οποία πρέπει απαραίτητα να συνάγονται από επίσηµα έγγραφα στοιχεία που υπάρχουν στους ατοµικούς τους φακέλους, είναι τα ακόλουθα (άρθρο 14 παράγραφος 8 Ν. 671/1977): α)η έλλειψη πίστης στην Πατρίδα, τα Εθνικά ιδεώδη και το ηµοκρατικό πολίτευµα της Χώρας. β)η µη ανωτέρα αντίληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αξίωµά τους. γ)η έλλειψη κοινωνικότητας. δ)η χρησιµοποίηση πλάγιων µέσων για την ικανοποίηση ατοµικών αιτηµάτων. ε)η µη αντοχή στις πιέσεις και η άσκηση των καθηκόντων κατά τρόπο που επηρεάζεται από την πολιτική κατάσταση. στ)η αντίθεση προς τα χρηστά ήθη συµπεριφορά, η ροπή προς πολιτικολογία, η µέθη, η χαρτοπαιξία και η δηµιουργία χρεών. ζ)ο αριβισµός, η µεµψιµοιρία, η κολακεία, η φιλοκατηγορία, η εριστικότητα και η αυτοδιαφήµιση. 4.Ο γενικός χαρακτηρισµός βαθµολογείται µε ακέραιους και δεκαδικούς αριθµούς δεκάτου της µονάδας από 1 µέχρι 10 ολογράφως και αριθµητικώς, ως ακολούθως: Εξαίρετος από 9,6 µέχρι 10. Λίαν καλός από 7,6 µέχρι 9,5. Καλός από 5 µέχρι 7,5. Σχεδόν καλός από 3 µέχρι 4,9. Απαράδεκτος από 1 µέχρι 2,9. 5.Ο γενικός χαρακτηρισµός είναι δυνατό να µην αντιστοιχεί απόλυτα στο µέσο όρο των βαθµολογιών των επιµέρους οµάδων των προσόντων, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής 16 Το άρθρο 10 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/

6 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και αιτιολογείται στην οικεία θέση (ΙΑ) του εντύπου της έκθεσης. Άρθρο 11. Ειδικές εκθέσεις αποστρατείας (άρθρο 19 Ν. 671/77). (17).(Καταργήθηκε) 1.Οι αρµόδιοι για τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας δύνανται κατά το χρόνο σύνταξης των τακτικών εκθέσεων ικανότητας, να συντάξουν και να υποβάλλουν ειδική έκθεση αποστρατείας για αξιωµατικούς που υπηρετούν υπό τις διαταγές τους, µέχρι του βαθµού του Αστυνοµικού ιευθυντή, αν παρουσιάζουν ουσιώδη έλλειψη των ουσιαστικών τους προς προαγωγή προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι συµπλήρωσαν ένα χρόνο υπηρεσία στον κατεχόµενο βαθµό, από την οποία τρίµηνο τουλάχιστον υπό τις διαταγές του συντάσσοντα την έκθεση. Στην περίπτωση αυτή δε συντάσσεται συγχρόνως και έκθεση ικανότητας. 2.Ειδικές εκθέσεις αποστρατείας είναι δυνατό να υποβληθούν οποτεδήποτε για ουσιώδη έλλειψη ουσιαστικών προσόντων και για τους ανώτατους αξιωµατικούς, ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας τους στον κατεχόµενο βαθµό, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο σύνταξης αυτών έχουν συµπληρώσει τρίµηνο τουλάχιστον υπηρεσία υπό τις διαταγές του συντάσσοντα. 3.Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας συντάσσονται εις απλούν και ιδιοχείρως επί των εντύπων που καθορίζονται στο άρθρο 16 του παρόντος ιατάγµατος. Επ αυτών διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους οι γνωµατεύοντες επί των εκθέσεων ικανότητας και διαβιβάζονται, το ταχύτερο, δια της ιευθύνσεως προσωπικού στα αρµόδια συµβούλια κρίσης, τα οποία είναι δυνατό να συγκαλούνται και εκτάκτως και υποχρεούνται να αποφασίζουν για την αποστρατεία ή µη των αξιωµατικών στους οποίους αυτές αφορούν. Άρθρο12. ιαβίβαση εγγράφων στα Συµβούλια Κρίσης. Τα έγγραφα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των κρινοµένων αξιωµατικών, µαζί µε τα ατοµικά βιβλιάρια και τους ατοµικούς φακέλους, διαβιβάζονται από τη ιεύθυνση προσωπικού του Κλάδου ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου στους Προέδρους των αρµοδίων, κατά περίπτωση, Συµβουλίων Κρίσης πριν από την έναρξη των ετησίων κρίσεων. Το ίδιο εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις έκτακτων κρίσεων. Άρθρο 13. Απόρρητο των εγγράφων αξιολόγησης αστυνοµικών. (18).(Καταργήθηκε) 1.Οι εκθέσεις ικανότητας, τα πληροφοριακά σηµειώµατα, οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας και απόλυσης αποτελούν απόρρητα έγγραφα και δεν επιτρέπεται να λαµβάνουν γνώση αυτών οι αστυνοµικοί στους οποίους αφορούν ή τρίτα πρόσωπα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου. 2.Αν δικαστική αρχή, για τη διερεύνηση υπόθεσης, που εκκρεµεί σ αυτή, ζητήσει αντίγραφα ή αποσπάσµατα των εκθέσεων ικανότητας, των πληροφοριακών σηµειωµάτων, των ειδικών εκθέσεων αποστρατείας και απόλυσης, ενός ή περισσοτέρων αστυνοµικών, διαβιβάζονται σ αυτή από τη ιεύθυνση προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης. Άρθρο 14. Τύπος εκθέσεων ικανότητας. (19).(Καταργήθηκε) Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται (συµπληρώνονται) σε τετρασέλιδο φύλλο χάρτου, ιδιοχείρως, από το συντάκτη. Ειδικά, τα τυπικά στοιχεία της πρώτης σελίδας του εντύπου (τίτλος Υπηρεσίας, στοιχεία αξιολογούντα, στοιχεία αξιολογούµενου, απουσίες αυτού και είδος έκθεσης) δύνανται να συµπληρώνονται και µε γραφοµηχανή από τρίτον. Ο τύπος των εκθέσεων ικανότητας είναι ο ακόλουθος: 17 Το άρθρο 11 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/ Το άρθρο 13 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/ Το άρθρο 14 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/

7 (Το σχετικό υπόδειγµα παραλείπεται) Άρθρο 15 (20).(Καταργήθηκε) Τύπος πληροφοριακού Σηµειώµατος και Εντύπου Πληροφοριών. 1.Τα πληροφοριακά σηµειώµατα συντάσσονται (συµπληρώνονται) σε δισέλιδο φύλλο χάρτου, ιδιοχείρως, από το συντάκτη. Ειδικά τα τυπικά στοιχεία της πρώτης σελίδας του εντύπου (Τίτλος Υπηρεσίας, στοιχεία αξιολογούντα, στοιχεία αξιολογούµενου και απουσίες αυτού) δύνανται να συµπληρώνονται και µε γραφοµηχανή από τρίτον. Ο τύπος των πληροφοριακών σηµειωµάτων είναι ο ακόλουθος. (Το σχετικό υπόδειγµα παραλείπεται) Άρθρο 16. Τύπος ειδικών εκθέσεων αποστρατείας. (21) Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας συντάσσονται (συµπληρώνονται) σε δισέλιδο φύλλο χάρτου, ιδιοχείρως, από το συντάκτη. Ειδικά, τα τυπικά στοιχεία της πρώτης σελίδας του εντύπου (τίτλος Υπηρεσίας, στοιχεία συντάκτη και αξιολογούµενου) δύνανται να συµπληρώνονται και µε γραφοµηχανική από τρίτο πρόσωπο. Ο τύπος των ειδικών εκθέσεων αποστρατείας είναι ο ακόλουθος. (Το σχετικό υπόδειγµα 4 παραλείπεται- ες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Π..24/1997) Άρθρο 17. Υποβολή εκθέσεων ικανότητας, πληροφοριακών σηµειωµάτων και ειδικών εκθέσεων αποστρατείας. (22) Οι εκθέσεις ικανότητας, τα πληροφοριακά σηµειώµατα και οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας, υποβάλλονται αρµοδίως µε αναφορά των συντακτών και γνωµατευόντων, η οποία περιλαµβάνεται στα ίδια έντυπα των ανωτέρω εγγράφων. Το έγγραφο της αναφοράς, δύναται να συµπληρώνεται και µε γραφοµηχανή από τρίτον. 20 Το άρθρο 15 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/ Το άρθρο 16 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/ Το άρθρο 17 του Π.. 15/1986 δεν εφαρµόζεται πλέον, αφού ουσιαστικά έχει καταργηθεί, µετά την ισχύ των διατάξεων του Π..24/

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ατοµικά Βιβλιάρια Αστυνοµικού Προσωπικού. Άρθρο 18 Κατάρτιση ατοµικών βιβλιαρίων. 1.Για κάθε αστυνοµικό καταρτίζεται και τηρείται εις διπλούν ατοµικό βιβλιάριο. Το ένα από αυτά αριθµείται µε τον αριθµό 1 και το άλλο µε τον αριθµό 2. 2.Η συµπλήρωση των βιβλιαρίων γίνεται µε βάση τα επίσηµα στοιχεία, που προκύπτουν από το Φύλλο Μητρώου και τα λοιπά έγγραφα κατάταξης του αστυνοµικού. 3.Στην πρώτη σελίδα κάθε βιβλιαρίου γίνεται πράξη κατάρτισης, η οποία υπογράφεται από τον αρµόδιο αστυνοµικό, που το κατάρτισε και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα της Υπηρεσίας του. 4.Αυτό χρησιµεύει για την παρακολούθηση του αστυνοµικού σε όλη την υπηρεσιακή σταδιοδροµία του και απεικονίζει την όλη προσωπική κατάσταση της σωµατικής ικανότητας, της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και της προσωπικότητας αυτού. 5.Τα ατοµικά βιβλιάρια των εισερχοµένων στις οικείες σχολές αστυνοµικών καταρτίζονται από αυτές µετά την ορκωµοσία τους ως δοκίµων. 6.Τα ατοµικά βιβλιάρια των εισερχοµένων στην Ελληνική Αστυνοµία απευθείας από ιδιώτες µε το βαθµό του Αξιωµατικού, καταρτίζονται µε µέριµνα της Προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. 7.Από τα καταρτιζόµενα βιβλιάρια το υπ αριθ. 1 τηρείται στη /νση Προσωπικού του Υπουργείου και το υπ αριθ. 2 αποστέλλεται στην Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την τήρησή του σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος ιατάγµατος. 8.Το υπ αριθ. 2 ατοµικό βιβλιάριο των εξερχοµένων για οποιοδήποτε λόγο από την Ελληνική Αστυνοµία υποβάλλεται στη /νση Προσωπικού του Υπουργείου και αφού γίνει από το αρµόδιο Τµήµα αντιπαραβολή προς το 1ο, για καταχώριση τυχόν ελλειπουσών µεταβολών, καταστρέφεται. Σχετική πράξη καταχωρείται στην πρώτη σελίδα του 1ου βιβλιαρίου και υπογράφεται από τον αρµόδιο Τµηµατάρχη. Το υπ αριθ. 1 ατοµικό βιβλιάριο των εξερχοµένων από το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας για οποιοδήποτε λόγο τηρείται στο Εφεδρικό Αρχείο του Σώµατος. 9.Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι δυνατό τα ατοµικά βιβλιάρια να αντικαθίστανται µε οποιοδήποτε πρόσφορο τεχνικό σύστηµα. Άρθρο 19. ιαίρεση και περιεχόµενο ατοµικού βιβλιαρίου του αστυνοµικού προσωπικού. 1.Κάθε ατοµικό βιβλιάριο, διαιρείται σε δύο µέρη: α. Το πρώτο µέρος, στο οποίο επικολλάται η φωτογραφία του αστυνοµικού, όµοια του δελτίου ταυτότητας, περιλαµβάνει το φύλλο µητρώου, ήτοι: (1)Τα στοιχεία ταυτότητας του αστυνοµικού. (2)Την οικογενειακή του κατάσταση (σύζυγος - τέκνα). (3)Τη στρατολογική κατάσταση. (4)Τις ασθένειες και τα τραύµατα. (5)Τις άδειες λόγω υγείας. (6)Τις εκπαιδευτικές άδειες και τις άδειες άνευ αποδοχών. (7)Τη γενική µόρφωση και τις ειδικές γνώσεις. (8)Τις ηθικές αµοιβές. (9)Την πολεµική δράση. (10)Τις καταδίκες. (11)Τις καταστάσεις στις οποίες τίθεται. (12)Τις προαγωγές. (13)Τις τοποθετήσεις µεταθέσεις σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του. (14)Τις προσωρινές αποσπάσεις µετακινήσεις και (15)Κάθε άλλη µεταβολή. β. Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τα στοιχεία που ανάγονται στην επαγγελµατική ικανότητα, το ήθος, το χαρακτήρα και την εν γένει διαγωγή και τη συµπεριφορά του αστυνοµικού, ήτοι: (1)Τις πειθαρχικές ποινές όλων των ειδών µε το αιτιολογικό τους και µε την ένδειξη του οργάνου που τις επέβαλε. (2)Τις περιλήψεις των καταδικαστικών αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων. 8

9 2.Για όσους αστυνοµικούς έχουν καταρτισθεί βιβλιάρια διαφορετικού τύπου (παλαιά) εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται µε ανάλογες συµπληρώσεις, όπου απαιτούνται. Άρθρο 20. Τήρηση ατοµικών βιβλιαρίων αστυνοµικών. Τα ατοµικά βιβλιάρια των αστυνοµικών τηρούνται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες. 1.Από τη ιεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου το υπ αριθ. 1 ατοµικό βιβλιάριο όλων των αστυνοµικών, γενικών και ειδικών καθηκόντων πλην του Αρχηγού και των Αντιστρατήγων, τα οποία και τα δύο τηρούνται, του µεν Αρχηγού από τον Υπουργό ηµόσιας Τάξης, των δε Αντιστρατήγων από τον Αρχηγό. 2.Το υπ αριθ. 2 ατοµικό βιβλιάριο των αστυνοµικών τηρείται ως ακολούθως: α. Από τη ιεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου, των Γενικών Επιθεωρητών, των Περιφερειακών Επιθεωρητών, των Γενικών ιευθυντών των Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων και των ιευθυντών Υπηρεσιών Ασφαλείας (α) του Προέδρου της ηµοκρατίας, (β) της Βουλής των Ελλήνων και (γ) του Προέδρου της Κυβερνήσεως, καθώς και των υπηρετούντων στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου µε τις κατωτέρω εξαιρέσεις: (1) Από την Αστυνοµική Ακαδηµία των υπηρετούντων σ αυτή καθώς και των διοικητών των Σχολών της. (2) Από τις οικείες Σχολές των υπηρετούντων σε αυτές, πλήν των διοικητών τους. (3) Από τη Υποδ/νση ιοικητικής Υποστήριξης της Τάξης της Γενικής Αστυνοµικής Θεσ/νίκης, των υπηρετούντων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βόρειας Ελλάδας. β. Από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας της προηγούµενης παραγράφου (2α), του υπηρετούντος σ αυτές λοιπού αστυνοµικού προσωπικού. γ. Από τις Γενικές Αστυνοµικές ιευθύνσεις, των ιευθυντών ιευθύνσεων, που υπάγονται σ αυτές. δ. Από τις Υποδιευθύνσεις ιοικητικής Υποστήριξης των ιευθύνσεων Τάξης, των αστυνοµικών όλων των ιευθύνσεων και υφισταµένων αυτών Υπηρεσιών, πλην των ατοµικών βιβλιαρίων των Ανθυπαστυνόµων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων των υπηρετούντων στα Αστυνοµικά Τµήµατα Τάξης, Αγορανοµίας, Ασφαλείας, Τροχαίας και των Αστυνοµικών Σταθµών, που τηρούνται από τους διοικητές των τµηµάτων αυτών. ε. Από τους Περιφερειακούς Επιθεωρητές, των ιευθυντών Αστυνοµικών ιευθύνσεων που υπάγονται σ αυτούς καθώς και των υπηρετούντων στα γραφεία τους. στ.από τις Αστυνοµικές ιευθύνσεις Νοµού, των υπηρετούντων σ αυτές, πλήν των ατοµικών βιβλιαρίων των Ανθυπαστυνόµων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων των Αστυνοµικών Τµηµάτων Τάξης (εκτός έδρας Νοµού) και Αστυνοµικών Σταθµών, τα οποία τηρούνται από τους ιοικητές των οικείων Αστυνοµικών Τµηµάτων Τάξης. 3.Εφόσον η Υπηρεσία, που είναι αρµόδια για την τήρηση των ατοµικών βιβλιαρίων διευθύνεται από κατά βαθµό κατώτερο ή νεότερο εκείνου του οποίου τηρεί το βιβλιάριο, αποστέλλει αυτό στον άµεσο αυτού Προϊστάµενο, προς τήρηση. 4.Το δεύτερο ατοµικό βιβλιάριο των αποσπασµένων αστυνοµικών τηρείται από τις Υπηρεσίες στις οποίες αυτοί ανήκουν οργανικά. 5.Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού και καθορίζονται Υπηρεσίες τήρησης των ατοµικών βιβλιαρίων για περιπτώσεις, που τυχόν δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Άρθρο 21. Ενηµέρωση ατοµικών βιβλιαρίων. Οι Υπηρεσίες που τηρούν τα ατοµικά βιβλιάρια υποχρεούνται να φροντίζουν για την ενηµέρωση αυτών και την καταχώριση στα οικεία µέρη τους, όλων των µεταβολών, που αναγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος ιατάγµατος µε βάση τις ηµερήσιες διαταγές ή άλλα επίσηµα έγγραφα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε διαταγή του Αρχηγού. Οι Υπηρεσίες στις οποίες είναι αποσπασµένοι αστυνοµικοί, οφείλουν να αποστέλλουν έγκαιρα όλες τις µεταβολές αυτών στις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά για την ενηµέρωση των βιβλιαρίων τους. Άρθρο 22. Απόρρητο ατοµικών βιβλιαρίων. 1.Τα ατοµικά βιβλιάρια αποτελούν απόρρητα έγγραφα και δεν δύνανται να λάβουν γνώση του περιεχοµένου αυτών τρίτα πρόσωπα. 9

10 2.Ο αστυνοµικός στον οποίο αφορά το βιβλιάριο δικαιούται, ύστερα από αίτησή του, να λάβει αντίγραφο ή απόσπασµα του περιεχοµένου του βιβλιαρίου του. Αν δικαστική αρχή, για τη διερεύνηση υπόθεσης, που εκκρεµεί σ αυτή, ζητήσει αντίγραφα ή αποσπάσµατα του περιεχοµένου των ατοµικών βιβλιαρίων ενός ή περισσότερων αστυνοµικών διαβιβάζονται σ αυτή από την Υπηρεσία η οποία τηρεί το υπ αριθ. 1 ατοµικό βιβλιάριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος ιατάγµατος. Επίσης αποσπάσµατα του ατοµικού βιβλιαρίου, που αναφέρονται στη στρατολογική και υγειονοµική κατάσταση του αστυνοµικού, χορηγούνται σε Στρατιωτικά Νοσοκοµεία ή Στρατιωτικές Υγειονοµικές Επιτροπές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Αξιολόγηση προσόντων Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων προερχοµένων από Παραγωγική Σχολή ή προαγωγικές εξετάσεις. Άρθρο 23. ιάκριση και τύπος εκθέσεων ικανότητας. 1.Όπου στα άρθρα του παρόντος διατάγµατος αναφέρονται οι Αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνοµίας, νοούνται οι Αρχιφύλακες αυτής, οι οποίοι προέρχονται από παραγωγική Σχολή ή προαγωγικές εξετάσεις. 2.Οι εκθέσεις ικανότητας ανάλογα µε το χρόνο σύνταξής τους διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες, ο δε τύπος αυτών καθορίζεται στο άρθρο 33 του παρόντος ιατάγµατος. Άρθρο 24. Συντάκτες εκθέσεων ικανότητας. 1.Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται από τους αξιωµατικούς, που διαλαµβάνονται στον πίνακα Β του άρθρου 49 του παρόντος ιατάγµατος. 2.Σε περίπτωση κωλύµατος, απουσίας ή ανυπαρξίας συντάκτη, η αρµοδιότητα σύνταξης της έκθεσης ικανότητας περιέρχεται στο γνωµατεύοντα, η γνώµη του οποίου δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 3.Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος ιατάγµατος έχουν εφαρµογή και για τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας και απόλυσης των Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων. Άρθρο 25. Χρόνος σύνταξης εκθέσεων ικανότητας. 1.Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, οι δε έκτακτες οποτεδήποτε διαταχθεί, γενικά ή ειδικά, από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφόσον διαπιστώνεται συνδροµή έκτακτων περιστατικών τα οποία επιβάλλουν την αξιολόγηση Ανθυπαστυνόµων ή Αρχιφυλάκων. 2.Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής του αξιολογούµενου στον κατεχόµενο βαθµό, ανεξάρτητα από το χρόνο που ο αξιολογούµενος υπηρετεί υπό τις διαταγές του αξιολογούντα και ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία ευρίσκεται κατά το χρόνο σύνταξης. Αν όµως, ο αξιολογούµενος υπηρέτησε υπό τις διαταγές του αξιολογούντα ολιγότερο του διµήνου δύναται ο συντάκτης να ζητεί πληροφορίες από τον προηγούµενο αρµόδιο αξιωµατικό. Το έγγραφο τούτο, του οποίου ο τύπος καθορίζεται στο άρθρο 33 παρ. 2 του παρόντος διατάγµατος, επισυνάπτεται στην έκθεση ικανότητας του αξιολογουµένου. «Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, δεν συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας για αστυνοµικούς κατά το χρονικό διάστηµα που αυτοί έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές, µετά τη λήξη της διαθεσιµότητας ή την οριστική κρίση της πειθαρχικής τους υπόθεσης από τα πειθαρχικά 10

11 συµβούλια, οι ανωτέρω αξιολογούνται αµέσως από τους συντάκτες και τους γνωµατεύοντες που ήσαν αρµόδιοι κατά το χρόνο που έπρεπε να γίνει η αξιολόγηση». (23) Άρθρο 26. ιαδικασία σύνταξης εκθέσεων ικανότητας. 1.Το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους οι Υπηρεσίες που τηρούν το δεύτερο ατοµικό βιβλιάριο των Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων αποστέλλουν τα βιβλιάρια αυτεπάγγελτα, στους αρµόδιους συντάκτες, προς λήψη των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας. 2.Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται εις απλούν και ιδιοχείρως, από τους αξιολογούντες αξιωµατικούς και υποβάλλονται στους γνωµατεύοντες (αναθεωρητές) µαζί µε τα ατοµικά βιβλιάρια των αξιολογουµένων, το ταχύτερο δυνατόν. 3.Από τους γνωµατεύοντες οι εκθέσεις ικανότητας υποβάλλονται στη ιεύθυνση Προσωπικού του Κλάδου ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου µέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους, τα δε ατοµικά βιβλιάρια επιστρέφονται στις Υπηρεσίες από τις οποίες είχαν αποσταλεί στους συντάκτες. Άρθρο 27. Υποχρεώσεις συντακτών και γνωµατευόντων. 1.Οι συντάκτες των εκθέσεων ικανότητας αξιολογούν τα προσόντα των Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων για το χρονικό διάστηµα από 1ης Φεβρουαρίου του προηγούµενου έτους µέχρι 31ης Ιανουαρίου του έτους σύνταξης. Απαγορεύεται δε να λαµβάνουν γνώση, µε οποιοδήποτε τρόπο, του περιεχοµένου των εγγράφων αξιολόγησης των προσόντων αυτών, είτε αυτά αφορούν στο ίδιο, είτε στα προηγούµενα έτη. Οι κάτω του οκτώ (8) βαθµολογίες των «ηθικών προσόντων» και της «γενικής κατάστασης Υγείας», πρέπει υποχρεωτικά, να στηρίζονται σε επίσηµα έγγραφα στοιχεία, τα οποία οι συντάκτες, µνηµονεύουν στην οικεία θέση (ΙΑ) της έκθεσης. 2.Οι γνωµατεύοντες, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο οι αξιολογούµενοι τελούν υπό τις διαταγές τους, διατυπώνουν τη γνώµη τους για τις επιµέρους βαθµολογίες και το γενικό χαρακτηρισµό του αξιολογούµενου και αιτιολογούν µε συγκεκριµένα στοιχεία τυχόν διαφωνία τους. 3.Οι διατάξεις των παρ. 3 έως 6 του άρθρου 7 του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγως και για την αξιολόγηση των Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων. Άρθρο 28. Εκθέσεις ικανότητας αποσπασµένων. 1.Οι εκθέσεις ικανότητας των αποσπασµένων σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, συντάσσονται από τους Αξιωµατικούς των Υπηρεσιών αυτών, που είναι αρµόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεως ικανότητας και για τους λοιπούς Ανθυπαστυνόµους και Αρχιφύλακες που υπηρετούν µόνιµα σ αυτές. Των αποσπασµένων σε Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνοµίας (Πολιτικές, Στρατιωτικές κλπ.) εφόσον στις ίδιες Υπηρεσίες υπηρετεί Αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας, συντάσσονται από αυτόν. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Αξιωµατικός στις Υπηρεσίες αυτές, τις εκθέσεις ικανότητας των αποσπασµένων συντάσσουν οι αρµόδιοι της Υπηρεσίας στην οποία οι αποσπασµένοι ανήκουν οργανικά. Οι συντάκτες όµως σε αυτή την περίπτωση δύνανται να ζητούν πληροφορίες από την οικεία Υπηρεσία για την απόδοση του αξιολογουµένου. Το έγγραφο τούτο, του οποίου ο τύπος καθορίζεται στο άρθρο 33 παρ. 2 του παρόντος ιατάγµατος, επισυνάπτεται στην έκθεση ικανότητας. 2.Οι εκθέσεις ικανότητας των αποσπασµένων για εκπαίδευση σε Σχολές κάθε φύσης, πλην της Σχολής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, συντάσσονται από τους αρµόδιους για τους υπηρετούντες στην Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά. 3.Κατ εξαίρεση, για τους Ανθυπαστυνόµους που εκπαιδεύονται στη Σχολή Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, εφόσον συµπέσει η φοίτησή τους µε το χρόνο σύνταξης 23 Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του π.δ. 15/1986 προστέθηκε εδάφιο ως άνω µε το άρθρο 1 του Π..3/2013 (ΦΕΚ Α-9). 11

12 τακτικών εκθέσεων ικανότητας, αυτές συντάσσονται και αναθεωρούνται από τους αρµόδιους Αξιωµατικούς της Σχολής, όχι όµως την πρώτη Φεβρουαρίου αλλά το τελευταίο δεκαήµερο της εκπαίδευσής τους. 4.Οι εκθέσεις ικανότητας των αποσπασµένων σε Πολιτικές ή Στρατιωτικές Υπηρεσίες κ.λπ. υπόκεινται σε γνωµάτευση από τους αρµόδιους για τους οµοιοβάθµους τους της Υπηρεσίας στην οποία οι αποσπασµένοι ανήκουν οργανικά. Άρθρο 29. Τρόπος βαθµολογίας προσόντων. 1.Τα ουσιαστικά προσόντα των Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων, που αναφέρονται στο άρθρο 32 του παρόντος ιατάγµατος, βαθµολογούνται µε ακέραιους αριθµούς από 1 έως 10, ολογράφως και αριθµητικώς, τυχόν δε προκύπτοντα κατά την εξαγωγή του µέσου όρου κάθε οµάδας προσόντων δεκαδικά υπόλοιπα δεκάτου της µονάδας διατηρούνται. 2.Αν ορισµένα από τα επιµέρους ουσιαστικά προσόντα δεν είναι δυνατόν να βαθµολογηθούν, επειδή η φύση των υπηρεσιών που εκτελέστηκαν από τον αξιολογούµενο δεν επέτρεψε τη δοκιµασία του στους τοµείς που αφορούν τα προσόντα αυτά, αντί βαθµού τίθεται η ένδειξη.. ( εν οκιµάστηκε). Τα µη βαθµολογούµενα επιµέρους προσόντα κάθε οµάδας, δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή του µέσου όρου της οµάδας των προσόντων. 3. Βαθµολογία των «ηθικών προσόντων» και από τα σωµατικά προσόντα η «γενική κατάσταση υγείας», κάτω του οκτώ (8) στηρίζεται σε επίσηµα έγγραφα στοιχεία, που υπάρχουν στους φακέλους του αξιολογουµένου και µνηµονεύονται στην οικεία θέση. 4.Ο γενικός χαρακτηρισµός βαθµολογείται µε ακέραιους και δεκαδικούς αριθµούς δεκάτου της µονάδας από 1 έως 10, ολογράφως και αριθµητικώς ως ακολούθως: Εξαίρετος από 9,6 µέχρι 10, Λίαν Καλός από 7,6 µέχρι 9,5, Καλός από 5 µέχρι 7,5, Σχεδόν Καλός από 3 µέχρι 4,9, Απαράδεκτος από 1 µέχρι 2,9. 5.Η βαθµολογία του γενικού χαρακτηρισµού είναι δυνατόν να µην αντιστοιχεί απόλυτα στο µέσο όρο των βαθµολογιών των επιµέρους οµάδων προσόντων, εφόσον επηρεάζεται από τα συνεκτιµώµενα λοιπά στοιχεία και ελαττώµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 32 του παρόντος ιατάγµατος. Άρθρο 30. Ειδικές εκθέσεις απόλυσης. 1.Οι αρµόδιοι για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας δύνανται κατά το χρόνο σύνταξης των τακτικών εκθέσεων ικανότητας, να συντάξουν και να υποβάλλουν ειδική έκθεση απόλυσης για Ανθυπαστυνόµους και Αρχιφύλακες που υπηρετούν υπό τις διαταγές τους, αν παρουσιάζουν ουσιώδη έλλειψη των ουσιαστικών τους προσόντων, υπό την προϋπόθεση ότι συµπλήρωσαν ένα χρόνο υπηρεσία στο βαθµό τους από την οποία δίµηνο τουλάχιστο υπό τις διαταγές του συντάσσοντα την έκθεση απόλυσης. Στην περίπτωση αυτή δεν συντάσσεται συγχρόνως και έκθεση ικανότητας. 2.Οι ειδικές εκθέσεις απόλυσης συντάσσονται, εις απλούν και ιδιοχείρως, επί των εντύπων που καθορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος ιατάγµατος. Επ αυτών διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους οι γνωµατεύοντες επί των εκθέσεων ικανότητας και διαβιβάζονται, το ταχύτερο, δια της Προσωπικού στο αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσης, το οποίο είναι δυνατό να συγκαλείται και εκτάκτως και υποχρεούται να αποφασίζει για την απόλυση ή µη των Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων, στους οποίους αυτές αφορούν, ανεξάρτητα από τη συµπλήρωση ή µη του απαιτουµένου για κρίση χρόνου. Άρθρο 31. ιαβίβαση εγγράφων στα Συµβούλια Κρίσης. 1.Τα έγγραφα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των κρινοµένων Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων, µαζί µε τα ατοµικά βιβλιάρια και τους ατοµικούς φακέλους αυτών, διαβιβάζονται από τη ιεύθυνση Προσωπικού του Κλάδου ιοικητικής Υποστήριξης, στο Γραµµατέα του αρµοδίου Συµβουλίου Κρίσης, πριν από την έναρξη των ετησίων κρίσεων. 2.Το ίδιο εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις εκτάκτων κρίσεων. 12

13 Άρθρο 32. Ανάλυση ουσιαστικών προσόντων. 1.Οι εκθέσεις ικανότητας περιλαµβάνουν τα ουσιαστικά προσόντα των Ανθυπαστυνόµων και Αρχιφυλάκων και τα ελαττώµατά τους. 2.Τα ουσιαστικά προσόντα, που διακρίνονται σε διανοητικά, επαγγελµατικά, διοικητικά, ηθικά, ψυχικά και σωµατικά, καθορίζονται αναλυτικά ως κατωτέρω: α. ιανοητικά: Προσδιορίζουν τη διανοητική ευστροφία γενικά και αναφέρονται: (1)Στη νοηµοσύνη, την κρίση και την ευθυκρισία. (2)Στην ετοιµότητα και δηµιουργικότητα. (3)Στην αντίληψη της πραγµατικότητας, το πρακτικό πνεύµα και την προσαρµοστικότητα στις µεταβαλλόµενες καταστάσεις και απαιτήσεις της Υπηρεσίας. β.επαγγελµατικά: Προσδιορίζουν την επαγγελµατική ικανότητα και αξία και αναφέρονται: (1)Στην επαγγελµατική κατάρτιση στον κατεχόµενο βαθµό. (2)Στην κατάρτιση για περαιτέρω εξέλιξη. (3)Στην εγκυκλοπαιδική µόρφωση. (4)Στην εκπαιδευτική ικανότητα. (5)Στην επιτελική ικανότητα. (6)Στην επίδοση και απόδοση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. (7)Στην εργατικότητα. γ. ιοικητικά: Προσδιορίζουν τη διοικητική και ηγετική ικανότητα και αναφέρονται: (1)Στο κύρος. (2)Στη δύναµη επιβολής επί των υφισταµένων. (3)Στην ικανότητα κρίσης και αποδοτικής χρησιµοποίησης των υφισταµένων. (4)Στο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφισταµένων και στην ψυχική επαφή µαζί τους. (5)Στη µέριµνα για την ανύψωση του ηθικού και της πειθαρχίας και για την υπηρεσιακή αγωγή γενικά των υφισταµένων του. (6)Στην ενεργητικότητα και δραστηριότητα. (7)Στην προβλεπτικότητα. δ.ηθικά: Προσδιορίζουν το ήθος και το χαρακτήρα και αναφέρονται: (1)Στην πειθαρχικότητα. (2)Στην ευσυνειδησία. (3)Στην ειλικρίνεια, ευθύτητα, συνέπεια. (4)Στην τιµιότητα σεµνότητα. (5)Στην ακεραιότητα χαρακτήρα. (6)Στην αξιοπρέπεια. (7)Στην εχεµύθεια. (8)Στην αµεροληψία και δικαιοσύνη. (9)Στο αίσθηµα ευθύνης. (10)Στο πνεύµα συνεργασίας. ε.ψυχικά: Προσδιορίζουν την ευψυχία, τη σθεναρότητα και την ψυχική ευστάθεια γενικά και αναφέρονται: (1)Στην εµµονή και καρτερικότητα. (2)Στο θάρρος. (3)Στο θάρρος της γνώµης. (4)Στη σταθερότητα και θετικότητα. (5)Στην ανάληψη ευθυνών. (6)Στην πρωτοβουλία. (7)Στην αποφασιστικότητα. (8)Στην ψυχραιµία και αυτοκυριαρχία. (9)Στην σταθερότητα στις γνώµες και αποφάσεις. στ.σωµατικά: Αναφέρονται στην υγεία, την αρτιµέλεια, την αντοχή στους καµάτους της υπηρεσίας και τη σωµατική παράσταση και εµφάνιση του κρινοµένου γενικά. 3.Ελαττώµατα και ελλείψεις που συνεκτιµώνται είναι τα ακόλουθα: α.η έλλειψη πίστης στην Πατρίδα, στα Εθνικά ιδεώδη και στο ηµοκρατικό Πολίτευµα της Χώρας. β.η µη ανωτέρα αντίληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αστυνοµική ιδιότητα. γ.η έλλειψη κοινωνικότητας. δ.η χρησιµοποίηση πλαγίων µέσων για την ικανοποίηση ατοµικών αιτηµάτων. 13

14 ε.η µη αντοχή στις πιέσεις και η άσκηση των καθηκόντων κατά τρόπο που επηρεάζεται από την πολιτική κατάσταση. στ.η αντίθετη προς τα χρηστά ήθη συµπεριφορά, η ροπή προς πολιτικολογία, η µέθη, η χαρτοπαιξία και η δηµιουργία χρεών. ζ.ο αρριβισµός, η µεµψιµοιρία, η κολακεία, η φιλοκατηγορία, η εριστικότητα και η αυτοδιαφήµιση. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.Γραµµατικές γνώσεις, αποφοίτηση από τις Σχολές, µετεκπαιδεύσεις, ειδικές γνώσεις κ.λπ. 5.Τα ελαττώµατα και τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου συνάγονται από επίσηµα έγγραφα που υφίστανται στον ατοµικό φάκελο ή το βιβλιάριο του κρινοµένου. Αν δε αυτά δεν προκύπτουν από επίσηµα έγγραφα αλλά διαπιστώνονται προσωπικά από το συντάκτη αιτιολογούνται επαρκώς. Τα ανωτέρω ελαττώµατα και στοιχεία δεν βαθµολογούνται, αλλά, ανάλογα µε τη φύση τους, επηρεάζουν τη βαθµολογία των επιµέρους προσόντων ή το γενικό χαρακτηρισµό του αξιολογουµένου. Άρθρο 33 Τύπος έκθεσης ικανότητας και εντύπου πληροφοριών. 1.Οι εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται (συµπληρώνονται) σε τετρασέλιδο φύλλο χάρτου ιδιοχείρως, από το συντάκτη. Ειδικά τα τυπικά στοιχεία της πρώτης σελίδας του εντύπου (τίτλος Υπηρεσίας, στοιχεία αξιολογούντα, στοιχεία αξιολογουµένου, απουσίες αυτού και είδος έκθεσης) δύνανται να συµπληρώνονται και µε γραφοµηχανή από τρίτο πρόσωπο. Ο τύπος των εκθέσεων ικανότητας είναι ο ακόλουθος: Υπόδειγµα 1 (δες επόµενη σελίδα) 14

15 Συντάσσεται από τον αρµόδιο συντάκτη, Υπόδειγµα 1 Υπόδειγµα: «Έκθεση ικανότητας..».... (Τίτλος Υπηρεσίας) Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Η (Συµπληρώνεται ιδιοχείρως) ΕΚΘΕΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Για το χρονικό διάστηµα από..µέχρι Στοιχεία συντάκτη:.. (Βαθµός) (Ονοµατεπώνυµο) (Τίτλος) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Βαθµός: Ειδικότητα:.Αριθ. Μητρώου: Επώνυµο:.. Όνοµα :... Πατρώνυµο Μητρώνυµο:... Εκτελεσθείσες Υπηρεσίες:.... Απουσία (άρθρα 5 παρ. 2 Ν.. 642]1970 και 13 Ν.. 674]1971) α. Από. Μέχρι. Λόγω. α. Από. Μέχρι. Λόγω. ΕΚΤΑΚΤΗ (Συµπληρώνεται µόνο σε έκτακτες εκθέσεις) Λόγω.... ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ Α ΙΑΝΟΗΤΙΚΑ Βαθµολογία Άθροισµα Βαθµών Μέσος Όρος α. Νοηµοσύνη, κρίση και ευθυκρισία..... β. Ετοιµότητα και δηµιουργικότητα.... γ. Αντίληψη της πραγµατικότητας, πρακτικό πνεύµα και προσαρµοστικότητα στις µεταβαλλόµενες καταστάσεις και απαιτήσεις της Υπηρεσίας Β ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθµολογία Άθροισµα Βαθµών Μέσος Όρος α. Επαγγελµατική κατάρτιση στον κατεχόµενο βαθµό..... β. Κατάρτιση για περαιτέρω εξέλιξη.... γ. Εγκυκλοπαιδική µόρφωση. δ. Εκπαιδευτική ικανότητα:... ε. Επιτελική ικανότητα.. στ. Επίδοση και απόδοση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων. ζ. Εργατικότητα Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθµολογία Άθροισµα Βαθµών Μέσος Όρος α. Κύρος..... β. ύναµη επιβολής επί των υφισταµένων... γ. Ικανότητα κρίσης και αποδοτικής χρησιµοποίησης των υφισταµένων δ. Ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφισταµένων και ψυχική επαφή µαζί τους. ε. Μέριµνα για τις ανάγκες των υφισταµένων... στ. Ενεργητικότητα και δραστηριότητα:... 15

16 ζ. Προβλεπτικότητα: ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθµολογία Άθροισµα Βαθµών Μέσος Όρος α. Πειθαρχικότητα..... β. Ευσυνειδησία.... γ. Ειλικρίνεια, ευθύτητα, συνέπεια... δ. Τιµιότητα- σεµνότητα... ε. Ακεραιότητα χαρακτήρα.. στ. Αξιοπρέπεια... ζ. Εχεµύθεια.... η. Αµεροληψία και δικαιοσύνη... θ. Αίσθηµα ευθύνης.... ι. Πνεύµα συνεργασίας... Ε ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθµολογία Άθροισµα Βαθµών Μέσος Όρος α. Εµµονή και καρτερικότητα. β. Θάρρος... γ. Θάρρος της γνώµης. δ. Σταθερότητα και θετικότητα... ε. Ανάληψη ευθυνών.. στ. Πρωτοβουλία. ζ. Αποφασιστικότητα.. η. Ψυχραιµία και αυτοκυριαρχία.... θ. Σταθερότητα στις γνώµες και αποφάσεις... ΣΤ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Βαθµολογία Άθροισµα Βαθµών Μέσος Όρος α. Υγεία (γενική κατάσταση)... β. Αρτιµέλεια.... γ. Αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας... δ. Παράσταση εµφάνιση.... Ζ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ( ιοικητική και Επιτελική πείρα και ικανότητα στα οποία στηρίζεται η βαθµολογία των διοικητικών και επαγγελµατικών προσόντων) Η ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ (Καταχωρούνται τα από επίσηµα έγγραφα στους φακέλους του αξιολογούµενου προκύπτοντα ελαττώµατα και ελλείψεις περί των οποίων το άρθρο 32 παρ. 3 Π.. Ι5]1986. Σε αρνητική περίπτωση σύρεται γραµµή)

17 .. Θ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α. Γραµµατικές γνώσεις... β. Αποφοίτησε ευδόκιµα από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης... γ. Αποφοίτησε ευδόκιµα από τη Σχολή Ξένων Γλωσσών... δ. Ειδικές µετεκπαιδεύσεις και λοιπές γνώσεις Ι ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΡΑΣΗ (Αν προκύπτει από επίσηµα στοιχεία) ΙΑ Καταχωρίζεται κάθε στοιχείο που ενισχύει την αντικειµενικότητα της κρίσης και αιτιολογούνται οι κάτω του 8 βαθµολογίες (άρθρ.7 παρ. Ι Π.. Ι5]86). ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κρίνω αυτόν....µε βαθµό.. (αριθµητικά και ολόγραφα)..20 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ (Τίτλος) (Τ.Σ. Υπογραφή) Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός 17

18 ΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ ( ικαιολογείται η διαφωνία υπέρ ή κατά του αξιολογουµένου) (Ηµεροµηνία) Ο.. (Τ.Σ. Υπογραφή) (Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός).. ΑΠΟΡΡΗΤΗ Αριθ. Πρωτ:. (Ηµεροµηνία) Υποβάλλεται στο γνωµατεύοντα µε τα συνηµµένα. α Ατοµικό βιβλιάριο κρινόµενου.. β. Ατοµικό φάκελο κρινόµενου. Π Ρ Ο Σ Ο.. (Τ.Σ. Υπογραφή) (Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός).... Αριθ. Πρωτ:. ΑΠΟΡΡΗΤΗ 20. (Ηµεροµηνία) Π Ρ Ο Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΛΑ Ο ΟΡΓΑΝ. & ΑΝΘΡ. ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 3 Ο Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Α Θ Η Ν Α Υποβάλλεται για τις παραπέρα ενέργειες. Ο. (Τ.Σ. Υπογραφή) (Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 18

19 2. Ο τύπος του εντύπου πληροφοριών για Ανθυπαστυνόµους και Αρχιφύλακες αποσπασµένους σε µη Αστυνοµικές Υπηρεσίες, που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παρόντος διατάγµατος, είναι ο ακόλουθος : Υπόδειγµα 2 19

20 (Τίτλος Υπηρεσίας) ΑΠΟΡΡΗΤΟ (Συµπληρώνεται ιδιοχείρως) ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Για Ανθυπαστυνόµους και Αρχιφύλακες αποσπασµένους σε µη Αστυνοµικές Υπηρεσίες) Για το χρονικό διάστηµα από..µέχρι Στοιχεία συντάκτη:.. (Βαθµός) (Ονοµατεπώνυµο) (Τίτλος) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Βαθµός: Ειδικότητα:.Αριθ. Μητρώου: Επώνυµο:.. Όνοµα :... ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΗΘΙΚΑ: (Πειθαρχικότητα, ευσυνειδησία, ακεραιότητα χαρακτήρα κλπ.). (24) Β ΙΑΝΟΗΤΙΚΑ: (Νοηµοσύνη, κρίση, ικανότητα προσαρµογής κλπ.). Γ ΨΥΧΙΚΑ: (Θάρρος, αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία, αυτοκυριαρχία, κλπ.). ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ: (κύρος, ενεργητικότητα, προβλεπτικότητα, κλπ.). Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ: (Εργατικότητα, υπηρεσιακή απόδοση κλπ.) (Ηµεροµηνία) Ο.. (Τ.Σ. Υπογραφή) (Ονοµατεπώνυµο-Βαθµός) 24 Η Βαθµολογία γίνεται µε τους ακόλουθους χαρακτηρισµούς: α. ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ (αντιστοιχεί µε 10), β. ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ (Αντιστοιχεί µε 9 και 8), γ. ΚΑΛΟΣ (αντιστοιχεί µε 7,6 και 5), δ. ΣΧΕ ΟΝ ΚΑΛΟΣ (αντιστοιχεί µε 4 και 3), ε. ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΟΣ (αντιστοιχεί µε 2 και 1). 20

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΗΡΕΣΙΑ:... ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Συντάχθηκε από τον/την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 24 / 1997 (ΦΕΚ Α-29/28-2-1997)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 24 / 1997 (ΦΕΚ Α-29/28-2-1997) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 24 / 1997 (ΦΕΚ Α-29/28-2-1997) Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ : Το Π..24/1997 τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ /2008 (ΦΕΚ Α - 158/ ) 1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 (ΦΕΚ Α - 158/1-8-2008) Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΙΦΜΙ-Σ8Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/1 Φ.416.1/132/ Σ.5961 Αθήνα, 21 Μαι 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/1 Φ.416.1/132/ Σ.5961 Αθήνα, 21 Μαι 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΓΗ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 1 Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4/1 Φ.416.1/132/554869 Σ.5961 Αθήνα, 21 Μαι 2007 ΘΕΜΑ: Ατοµικά έγγραφα Αξκών - Ανθστών - Υπξκών ΣΧΕΤ : α. Γ ΕΠ Φ. 416.1/100/865015/Σ.3992/24-7-87/ΓΕΣ/1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2011. Αρ.πρωτ.: 12 1113908 ΕΞ 2011. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Τ.Κ. : 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2853-1/22-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /νση Π.Ε &.Ε. Εκ/σης ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - - - - - Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη, Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/ ) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 394/2001 (ΦΕΚ Α-274/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (1) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 10 και 53

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19664 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: 1/ Γενικό Επιτελείο Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.:15649 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: 1/ Γενικό Επιτελείο Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.»

«Προσωρινή τοποθέτηση πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 5/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 5/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-07-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4484/17-07-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 5/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών Τµηµάτων του ήµου Στυλίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στυλίδα 18-10 - 2013 Αριθ. Πρωτ: 16000 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταµένων Αυτοτελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 21802 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 22/12/2016 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.30360 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η µε αρ.19/2014 Εγκύκλιος

Σχετ.: Η µε αρ.19/2014 Εγκύκλιος ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 26/11/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.πρωτ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π51/37 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ.62 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. /νση : Αγ.Κων/νου 8 Προς: (102 41)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΤΑΣΗ Αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 12 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 1568/85 ΣΤΟΝ ΟΤΕ

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 1568/85 ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 1568/85 ΣΤΟΝ ΟΤΕ Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Υ.Α.Ε) Στον ΟΤΕ τις Ε.Υ.Α.Ε απαρτίζουν οι νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων για το θεσμό αυτό και καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education

Proslipsis.gr. Employ and Education Employ and Education Απόφαση 1016/109/149 α /2009/2009 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ.400/113/ Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ.400/113/217291 Σ. 7291 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Προκήρυξη για την Μετάταξη Εθελοντών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004

1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3834, 8.4.2004 1438 Κ.Δ.Π. 215/2004 Αριθμός 215 Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 883/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3780 της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΑΙΟΪΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 883 Οι περί του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: Α Γ ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 27/1986 (Α -11) Άδειες προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. Σελ. 330 Π.. 27/1986 «Άδειες προσωπικού.υπουργείου. ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. ΓENIKA ΑΝΑΡΤHΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104 34 Αθήνα Πληροφ.: Π. Σχοινά, Στ. Βαλαντάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2Γ 1137970 ΕΞ 2014 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εξ. επείγον ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Αθήνα 20 Μαρτίου 2017 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 Αθήνα Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο, διαδικασία και προθεσμία υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο, διαδικασία και προθεσμία υποβολής προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 1994 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α - Γρ. Ι ΠΟΛ 1032 Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΩΨ0ΑΗ ΟΣ7 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

3. Την από γνώμη της ΑΔΕΔΥ ('Εγγραφό της με αριθμ. 1143).

3. Την από γνώμη της ΑΔΕΔΥ ('Εγγραφό της με αριθμ. 1143). Π.Δ. 318/92 (ΦΕΚ Α' 161) : Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα: Κατάρτιση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης - Συγκερασµός Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 26-09 - 2011 Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Φ.253/75425/Β6 (8) Επίδειξη γραπτών δοκιµίων πανελληνίων εξετάσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 28-5-2014 Αρ. Πρωτ. 13542 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου Τηλ.: 2106470370

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Page 1 of 6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµός: 420/81/56369 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Β 539 19970702 Τέθηκε σε ισχύ: 02.07.1997 Αρµόδιος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 5-3-2009 Αριθμ.πρωτ.175 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Απόδειξη στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.18969/16-2-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (II) της παραγράφου (β) αυτού της λέξης «Πλοίαρχου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Αρχιπλοίαρχου»

(β) με την αντικατάσταση από την υποπαράγραφο (II) της παραγράφου (β) αυτού της λέξης «Πλοίαρχου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «Αρχιπλοίαρχου» Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) 3209 Κ.Δ.Π. 313/2002 Αρ. 3616, 28.6.2002 Αριθμός 313 Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 22-5-2012 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 8115 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: 11523 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν.

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: 1509/Β/03.05.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3417, 7.7.2000 Ν. 100(Ι)/2000 Ο περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτουµένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύµβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011 Αθήνα, 24-11-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5792-1/24-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 153/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )»

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α )» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα