Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) της ΑΣΚΤ MIS Για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ Τίτλος Πράξης Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΜOΔΙΠ ΑΣΚΤ (MIS ) Αντικείμενο Διαγωνισμού Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ Διαδικασία ανάθεσης Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προϋπολογισμός Έργου: ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%) Χρονική Διάρκεια Έργου: 20 Μήνες ΤTο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους.

2 Η ΑΣΚΤ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:. Την Κ.Υ.Α. 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 56/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3848/200 (ΦΕΚ Α 7/200). 2. Το Π.Δ. 8/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 50/ ) και τη λοιπή νομοθεσία περί προμηθειών. 3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υπ αριθ. 3530/739/ΦΕΚ 29/τ. Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. του Ν. 2362/995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 4. Την υπ αριθ. πρωτ. 6266/ Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με Κωδικό έργου MIS Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ. 6. Την από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για το Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ και διασύνδεση με τα επιμέρους Υποσυστήματα και το Σύστημα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας ( ΑΔΙΠ) προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00 ) πλέον Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για το Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ και διασύνδεση με τα επιμέρους Υποσυστήματα και το Σύστημα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (22.500,00 ) πλέον ΦΠΑ. Το έργο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ» (MIS ) που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ ( ). 2

3 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι o Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ και διασύνδεση με τα επιμέρους Υποσυστήματα και το Σύστημα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Οι προδιαγραφές του συστήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (22.500,00 ) πλέον ΦΠΑ. είκοσι δύο χιλιάδων ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα των Ανακοινώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ. ( Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 0:00 π.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί με την από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ειδικά για τον σκοπό αυτό. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ, Πατησίων 42, 06 82, Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ ) ή είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα (Προκηρύξεις). Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ, (τηλ.: , , ). 3

4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΚΤ, Πατησίων 42, Αθήνα, από τις μέχρι τις και από τις μέχρι τις και ώρα 4:30 μ.μ. ή να αποσταλούν αποκλειστικά με courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφορές να έχουν περιέλθει στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημέρα ( ) και ώρα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στις και ώρα 0:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθ. πρωτ 95/202 για το Σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ και διασύνδεση με τα επιμέρους Υποσυστήματα και το Σύστημα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) ΠΡΑΞΗ «ΜΟΔΙΠ ΑΣΚΤ» MIS «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει:. Τα παρακάτω ως εξής: Α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου: πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) Β) σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα νόμιμης σύστασης, λειτουργίας και νόμιμης εκπροσώπησης (και τα αντίστοιχα ΦΕΚ εφόσον απαιτούνται) 4

5 Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.599/986 (Παράρτημα Δ-Υπόδειγμα 3) του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά στην οποία να δηλώνει ότι: Δεν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Αποδέχεται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιλαμβάνει αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή για τα ακόλουθα:. Τεχνικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού (να εξηγηθεί με σαφήνεια ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής, λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί, περιγραφή των Interfaces με τα ήδη υφιστάμενα συστήματα) 2. Πρόσθετες Διεπαφές Διαλειτουργικότητας 3. Δυνατότητα συνεχούς επαφής με την ομάδα υποστήριξης του έργου της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ καθ όλη τη διάρκεια του έργου 4. Όροι Υποστήριξης και Συντήρησης κατά τη διάρκεια του έργου 5. Όροι Υποστήριξης και Συντήρησης μετά την παράδοση (εκτός του συμβατικού τιμήματος του παρόντος έργου) 6. Παραδοτέα έργου 7. Χρονοδιάγραμμα έργου 8. Εκπαίδευση προσωπικού 9. Ομάδα Έργου (Οργάνωση-Εμπειρία σε customized εφαρμογές σε αντίστοιχο περιβάλλον) 0. Υπεύθυνο Έργου ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή χωρίς το Φ.Π.Α., ο αναλογούν Φ.Π.Α. και η συνολική τιμή. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 5

6 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε. Στις τιμές θα περιλαμβάν εται και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση του έργου στους χώρους της ΑΣΚΤ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στο συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΚΤ ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 0% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. της προμήθειας. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση, τότε καλείται ο επόμενος. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. αναδόχου και της ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη, 6

7 σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Προσφορά υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:. Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της προκήρυξης. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 6. Προσφορά της οποίας η προσφερόμενη εγγύηση είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας από την ελάχιστη ζητούμενη. 7. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα του υπό ανάθεση έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από την προκήρυξη. 8. Προσφορά της οποίας το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 9. Υπερβολικά χαμηλή οικονομική προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου εκτέλεσης του έργου/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο/ την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά υποψήφιου αναδόχου για την οποία προκύπτει 7

8 ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για εκατόν είκοσι ημέρες (20) τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως τόπος παράδοσης ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ. Η παράδοση του συστήματος θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος Α της παρούσας. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται στον ανάδοχο, τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος και μέχρι 0% αυτού. 8

9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Την παραλαβή του συστήματος θα πραγματοποιήσει Επιτροπή που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό με την από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΚΤ. Η Επιτροπή Παραλαβής θα υποδείξει τον ακριβή τόπο και χώρο τοποθέτησης του συστήματος. ΠΛΗΡΩΜΗ Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση του συστήματος στον τόπο και χώρο τοποθέτησης. Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση εάν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από τη σύμβαση που θα συναφθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΣΚΤ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 9

10 Παράρτημα Α Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές έργου Α. Πλαίσιο έργου Αυτήν τη χρονική περίοδο η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), όπως και όλα τα ελληνικά ΑΕΙ, υλοποιούν Έργα υλοποίησης Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, μέσω του Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. Τα εν λόγω Έργα αποσκοπούν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου των ΑΕΙ, την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών και την ενημέρωση της Πολιτείας. Το έργο αφορά τα 2 Τμήματα της ΑΣΚΤ: Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (50 μέλη ΔΕΠ): προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ( μέλη ΔΕΠ): προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες. Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει λογισμικό εφαρμογών για την αυτοματοποίηση διαδικασιών ποιότητας καθώς και να παράσχει υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης, καθώς και συμβουλευτική σε θέματα ποιότητας. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω σχετικού δικτυακού τόπου που στο σύνολό του αποκαλείται «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας-ΑΣΚΤ» (ΣΔΠ-ΑΣΚΤ). Με τη μηχανοργάνωση των διαδικασιών αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στο Ίδρυμα, το ΣΔΠ αποσκοπεί πρωταρχικά στη διευκόλυνση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α., με απώτερο στόχο να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο λήψης απόφασης για τα Τμήματα και τη Διοίκηση του Ιδρύματος. Το λογισμικό αυτό θα αναπτυχθεί αρθρωτά για την κάθε επιμέρους υπηρεσία (υποσύστημα ή module). Τα απαιτούμενα στο πλαίσιο του έργου υποσυστήματα του ΣΔΠ θα είναι τα εξής:. «Υποσύστημα τροφοδότησης ΣΔΠ με πρωτογενή δεδομένα ποιότητας», μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η διασύνδεση του ΣΔΠ με τις υφιστάμενες υποδομές του Ιδρύματος και πιο συγκεκριμένα με το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου, Η ΑΣΚΤ διαθέτει εμπορική εφαρμογή Φοιτητολογίου της εταιρίας Cardisoft, όπου έχουν επίσης ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των φοιτητών από το διαδίκτυο (StudentWeb), αλλά όχι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης διδασκόντων (ClassWeb). Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εφαρμογές σε σχέση με: α) Λογισμικό Γενικής Λογιστικής Οικονομικής Υπηρεσίας (π.χ. εντάλματα, κατανομές και είδος δαπανών ανά τμήμα, πάγια, κλπ.), β) Λογισμικό Διαχείρισης Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού (πχ. δείκτες πλήθους προσωπικού, 0

11 συνταξιοδοτήσεις, αλλαγές βαθμίδας μελών ΔΕΠ, εκπαιδευτικές άδειες, κλπ.), γ) Λογισμικό Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων & Έργων του ΕΛΚΕ, δ) Ιδρυματικό Καταθετήριο (κεντρική βάση δεδομένων ερευνητικού έργου) και δεν ζητείται στο πλαίσιο του παρόντος έργου τέτοια διασύνδεση. Παρόλα αυτά, αν στο άμεσο μέλλον η Αναθέτουσα Αρχή προμηθευτεί και εγκαταστήσει τέτοιους είδους εφαρμογές, το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέσει τεχνικά να παρέχει τις διασυνδέσεις αυτές. Η επικοινωνία των συστημάτων με το ΣΔΠ θα πρέπει να βασίζεται σε προγραμματιστικές διεπαφές (APIs) καθώς και σε κοινά αποδεκτές προδιαγραφές διασυνδεσιμότητας (web services, SOAP, XML, κλπ.), όταν αυτές παρέχονται από τα υφιστάμενα λογισμικά των κατασκευαστών τους. Εναλλακτικά, αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, το ΣΔΠ θα αντλεί τα δεδομένα αυτά απευθείας από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων των εφαρμογών. 2. «Υποσύστημα εξυπηρέτησης ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ ΑΣΚΤ» πρόκειται για την κεντρική δικτυακή πύλη μέσω της οποίας θα επικοινωνούν on-line οι ΟΜΕΑ και τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ-ΑΣΚΤ με το κεντρικό ΣΔΠ, όπου θα πραγματοποιούνται οι βασικές λειτουργικότητες (καταχώρηση στοιχείων, έλεγχος στοιχείων, ενεργοποίηση/διαμόρφωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης ανά Τμήμα). Το υποσύστημα αυτό παρέχει ταυτόχρονα βασικές δυνατότητες διαχείρισης των εκθέσεων ποιότητας με versioning, καθώς και βασική διαχείριση μηνυμάτων και υπενθυμίσεων προς τους χρήστες των ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ. 3. «Υποσύστημα εξυπηρέτησης μελών ΔΕΠ» πρόκειται για τη δικτυακή πύλη μέσω της οποίας τα μέλη ΔΕΠ θα καταχωρούν on-line στοιχεία που σχετίζονται με την ποιότητα. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται κατά κύριο λόγο απευθείας από τις υποδομές ηλεκτρονικής γραμματείας (Φοιτητολόγιο) μέσω του «Υποσυστήματος τροφοδότησης ΣΔ Π με πρωτογενή δεδομένα ποιότητας» χωρίς την όχληση των μελών ΔΕΠ. 4. Ειδικότερα, μέσω του υποσυστήματος αυτού, τα μέλη ΔΕΠ θα ενημερώνουν: (α) το απογραφικό δελτίο μέλους ΔΕΠ, (β) το απογραφικό δελτίο των μαθημάτων τους. Επίσης θα έχουν πρόσβαση στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα (με κάποια βασική στατιστική επεξεργασία) των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των διδασκόμενων μαθημάτων, όπως αυτά υποβάλλονται από τους φοιτητές τους. Το υποσύστημα θα παρέχει βασική διαχείριση μηνυμάτων και υπενθυμίσεων προς τα μέλη ΔΕΠ για την υποχρέωση καταχωρήσεών τους στο ΣΔΠ (π.χ. καταχώρηση απογραφικών δελτίων μαθημάτων και μέλους ΔΕΠ) σε συγκεκριμένες προθεσμίες. 5. «Υποσύστημα εξυπηρέτησης φοιτητών Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης» μέσω του οποίου οι φοιτητές θα αξιολογούν τα μαθήματα που παρακολουθούν την εκάστοτε ακαδημαϊκή περίοδο. Η ανωνυμία των φοιτητών θα εξασφαλίζεται από το ΣΔΠ. Το

12 υποσύστημα θα παρέχει δυνατότητα αξιολόγησης είτε από όλους τους φοιτητές που δηλώνουν ένα μάθημα είτε μόνο από τους φοιτητές που όντως το παρακολουθούν, μέσω χρήσης PIN (τα PINS διανέμονται π.χ. στην τελευταία παράδοση). 6. «Υποσύστημα Διαχείρισης Δεικτών Ποιότητας» μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων δεικτών ποιότητας, μεταβολής, παραμετροποίησης και διαγραφής των. 7. «Υποσύστημα Παραγωγής Κεντρικών Στατιστικών και Αναφορών» μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής κεντρικών στατιστικών και η παραγωγή των ετήσιων εκθέσεων, ανά Τμήμα ή συνολικά για το ίδρυμα. 8. «Υποσύστημα Κεντρικής Διαχείρισης» μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται ενέργειες που αφορούν την παραμετροποίηση του συστήματος, τη διαχείριση χρηστών/ρόλων, τους ελέγχους συμβάντων κλπ. 9. «Υποσύστημα Παροχής Υπηρεσιών /Δεδομένων σε Εξωτερικά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» μέσω του οποίου θα γίνεται διάθεση μέρους των πληροφοριών που συντηρούνται εντός του ΣΔΠ προς συστήματα εκτός ιδρύματος, ειδικότερα προς εξωτερικά συστήματα διακυβέρνησης (π.χ. ΑΔΙΠ). Η επικοινωνία των συστημάτων θα βασίζεται σε προγραμματιστικές διεπαφές (APIs) καθώς και σε κοινά αποδεκτές προδιαγραφές διασυνδεσιμότητας (web services, SOAP, XML, κλπ.). Το σύστημα πιστοποίησης χρηστών στο ΣΔΠ θα παρασχεθεί είτε από την Αναθέτουσα Αρχή, οπότε ο Ανάδοχος θα κληθεί να παρέχει τη σχετική διασύνδεση ( LDAP ή AD). Εναλλακτικά το ΣΔΠ θα πρέπει να διαθέτει υποσύστημα διαχείρισης χρηστών και ρόλων για τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό. Υπογραμμίζεται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καμία συμβατική υποχρέωση καταχώρησης δεδομένων στο υπό ανάπτυξη ΣΔΠ. Όσον αφορά την απαραίτητη υποδομή (virtual servers) που θ α απαιτηθεί για την εγκατάσταση του ΣΔΠ, αυτή θα παρασχεθεί από την ΑΣΚΤ (virtual servers της ΕΔΕΤ ΑΕ). Από πλευράς ΑΣΚΤ αναμένεται ότι θα εμπλακούν: i. Ένας διαχειριστής με γνώσεις πληροφορικής και ii. Ένας χειριστής Τα 2 παραπάνω στελέχη θα υποβληθούν στην κατάλληλη εκπαίδευση από την ομάδα έργου του Αναδόχου για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τόσο την εύρυθμη λειτουργία του ΣΔΠ-ΑΣΚΤ, όσο και το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό της ΑΣΚΤ. iii. Διοικητικό προσωπικό των Γραμματειών των 2 Τμημάτων και της Κεντρικής Διοίκησης. Το προσωπικό αυτό θα κληθεί να καταχωρήσει πρωτογενή στοιχεία είτε απευθείας στο 2

13 ΣΔΠ είτε σε άλλες εφαρμογές της ΑΣΚΤ απ όπου το ΣΔΠ θα αντλεί απαραίτητα δεδομένα ποιότητας. Με τη σταδιακή εγκατάσταση των υποσυστημάτων προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε χώρους της ΑΣΚΤ ως εξής: Κατάρτιση τουλάχιστον 4 εργάσιμων ημερών δύο στελεχών (διαχειριστής και χειριστής της ΑΣΚΤ) που θα υποστηρίξουν τους υπόλοιπους χρήστες της ΑΣΚΤ και γενικότερα θα αποτελούν το ο τοπικό επίπεδο υποστήριξης. Κατάρτιση τουλάχιστον εργάσιμης μέρας του συνόλου των χρηστών του συστήματος (ΔΕΠ, προσωπικό Γραμματειών). Όσον αφορά το μοντέλο υποστήριξης κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος του έργου, προβλέπεται η εξής διαδικασία: το σύνολο του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της ΑΣΚΤ θα απευθύνεται στα αρμόδια στελέχη διαχείρισης της ΑΣΚΤ σε περιπτώσεις προβλημάτων, υποστήριξης, κλπ. και εκείνα, με βάση την εκπαίδευση που θα έχουν λάβει από τον Ανάδοχο θα επιλύουν τα θέματα άμεσα. Στην περίπτωση που τα στελέχη δε θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν, θα κλιμακώνουν το αίτημα στην ομάδα του Αναδόχου. Α3. Παραδοτέα έργου Μελέτη Εφαρμογής - ανάλυση αναγκών της ΑΣΚΤ σε θέματα ποιότητας Λογισμικό ΣΔΠ Εγχειρίδια Χρήστη ΣΔΠ Εγχειρίδια Διαχειριστή ΣΔΠ. Α4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 20 μήνες. Αφού εκπονηθεί η αναλυτική ανάλυση των αναγκών της ΑΣΚΤ, θα πρέπει να οριστούν και να εκπαιδευτούν τα προαναφερθέντα στελέχη διαχείρισης του συστήματος. Το χρονοδιάγραμμα προτείνεται με βάση τον κανόνα: «Η ΑΣΚΤ παραλαμβάνει από τον Ανάδοχο την κατάλληλη λειτουργικότητα του ΣΔΠ, αφού πρώτα η εκάστοτε λειτουργικότητα έχει ελεγχθεί για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και πιστοποιηθεί σε πιλοτική λειτουργία στην ΑΣΚΤ». Ο κανόνας αυτός προστατεύει όλους τους εμπλεκομένους από άσκοπη ανθρωποπροσπάθεια και διασφαλίζει την αξιοπιστία του ΣΔΠ από την πλευρά των τελικών χρηστών

14 ΦΑΣΗ Α Μελέτη εφαρμογής ανάλυση αναγκών της ΑΣΚΤ Διασύνδεση ΣΔΠ με φοιτητολόγιο & μηχανισμό αυθεντικοποίηση ς χρηστών Εγκαταστάσεις ΣΔΠ και των υποσυστημάτων του σε Virtual Servers της ΕΔΕΤ ΑΕ Παραμετροποίησ η ΣΔΠ και των υποσυστημάτων του για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ ΦΑΣΗ Β Εκπαίδευση στελεχών μέσω επισκέψεων στην ΑΣΚΤ Εκπαίδευση σε χώρους της ΑΣΚΤ Διαχείριση εξυπηρετητών της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών ΣΔΠ Υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών ΣΔΠ Συμβουλευτική σε θέματα διαδικασιών ποιότητας Ενδεικτική ανάλυση κόστους Περιγραφή είδους Κόστος Υπηρεσίες ΦΑΣΗ Α. Υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής ανάλυση αναγκών της ΑΣΚΤ Υπηρεσίες διασύνδεσης του ΣΔΠ με Φοιτητολόγιο ΑΣΚΤ και τον κεντρικό μηχανισμό αυθεντικοποίησης των χρηστών της ΑΣΚΤ.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης των εφαρμογών ΣΔΠ και των υποσυστημάτων του.000 σε Virtual Servers της ΕΔΕΤ ΑΕ.4 Υπηρεσίες παραμετροποίησης των εφαρμογών ΣΔΠ και των υποσυστημάτων του για τις ανάγκες της ΑΣΚΤ 4

15 .5 Υπηρεσίες Διαχείρισης έργου ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Α ΦΑΣΗ Β 2. Υπηρεσίες διαχείρισης των εξυπηρετητών ΣΔΠ (Virtual Servers της ΕΔΕΤ.000 ΑΕ) 2.2 Υπηρεσίες υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών ΣΔΠ Υπηρεσίες εκπαίδευσης στελεχών ΑΣΚΤ Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε χώρους της ΑΣΚΤ 5 εργάσιμων ημερών Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα διαδικασιών ποιότητας ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΣΗΣ Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ Το κόστος δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ. Α5. Όροι Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά και αναλόγως της επιτυχούς ολοκλήρωσης των φάσεων (Α, Β). Για τη διαδικασία της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του ΣΔΠ και της ολοκλήρωσης των φάσεων και των δραστηριοτήτων θα οριστεί από την ΑΣΚΤ σχετική Επιτροπή. Επίσης υπάρχει δυνατότητα χρονικής επιμήκυνσης του φυσικού αντικειμένου του έργου, οπότε στην περίπτωση αυτή η καταβολή του ποσού πληρωμής που αντιστοιχεί θα μετατίθεται ανάλογα. Η ετήσια συντήρηση της υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση του έργου αποτελεί αντικείμενο νέας σύμβασης. Παράρτημα Β. Πρόσθετες βασικές τεχνικές προδιαγραφές του ΣΔΠ Το ΣΔΠ θα πληροί τις εξής βασικές απαιτήσεις:. Να παρέχει τις βασικές λειτουργικότητες εξυπηρέτησης της ΜΟΔΙΠ ΑΣΚΤ, των ΟΜΕΑ των Τμημάτων και των μελών ΔΕΠ σε θέματα ποιότητας και αξιολόγησης και ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα: (α) ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) ποιότητα του ερευνητικού έργου, και (γ) ποιότητα των λοιπών διοικητικών υπηρεσιών. 2. Να καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΑΣΚΤ: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής. 3. Να παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και τα δικαιώματα στο σύστημα με χρήση passwords, τον ορισμό ρόλων μέσα στον οργανισμό, τη σύνδεση συγκεκριμένων χειριστών με ρόλους και τον καθορισμό των επιτρεπόμενων εργασιών 5

16 από το διαχειριστή του συστήματος. Παράλληλα, να εξασφαλίζει την ανωνυμία του χρήστη όπου αυτή απαιτείται (π.χ. υποβολή ερωτηματολογίων από φοιτητές). 4. Να διαθέτει ανοιχτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική για την προσθήκη νέων λειτουργιών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών (π.χ. παραμετροποίηση δεικτών ποιότητας). 5. Οι χρήστες του ΣΔΠ να εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτύου από ένα σημείο και μόνο (one-stop-shop). Γενικότερα, η πρόσβαση στο σύστημα ΣΔΠ θα πραγματοποιείται μέσω τυπικών web browsers από σταθμούς εργασίας που θα συνδέονται στο διαδίκτυο. 6. Να παρέχει εκτεταμένη τήρηση audit-trails για τη χρονική ιχνηλάτηση των μεταβολών σε επίπεδο εγγραφής ή των καίριων ενεργειών. 7. Να μην περιορίζεται δεσμευτικά όσον αφορά στο πλήθος των εγγραφών που μπορούν να καταχωρηθούν σε όλους τους βασικούς και βοηθητικούς πίνακες της εφαρμογής (παράμετροι, πίνακες, κλπ.). Η Ελληνική γλώσσα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως στο σύνολο των εφαρμογών του Πληροφορικού Συστήματος. Επιπρόσθετα τα menus των εφαρμογών θα πρέπει να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 8. Να παρέχει απλό, φιλικό και κατανοητό περιβάλλον που να διέπεται από κοινή αισθητική και εργονομία περιβάλλοντος εργασίας (look & feel). Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει λειτουργίες και χαρακτηριστικά που να υποβοηθούν τη χρήση του ακόμα και από χρήστες με μικρή εξοικείωση. Το σύνολο των γνώσεων που θα πρέπει να έχει ο χρήστης για τη λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να παρέχεται από το ίδιο το σύστημα, έτσι ώστε να μην απαιτείται η απομνημόνευση διαδικασιών και τρόπων χρήσης από το χρήστη. 9. Νομοθεσία: το σύστημα θα παρέχει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα από την Ελληνική Νομοθεσία. 0. Το περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του προϊόντος θα πρέπει να επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με δημοφιλείς εφαρμογές office automation (πχ Microsoft Word, Excel) που εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν τη λειτουργικότητα του συστήματος.. Συμβατότητα με Διεθνή Πρότυπα: το λογισμικό ΣΔΠ βασίζεται σε ανοιχτές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές. Οι ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες που καθιστούν δυνατή τη συγκεκριμένη συμβατότητα είναι η παροχή υπηρεσιών web services με βάση τα διεθνή πρότυπα (SOAP, UDDI, WSDL κλπ.). 2. Συμβατότητα του Πληροφοριακού Συστήματος ΣΔΠ με αρχές σχεδίασης περιβάλλοντος πρόσβασης W3C/WAI. Ειδικότερα προτείνονται σχετικά πρότυπα και αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν και αφορούν το σχεδιασμό του λογισμικού όπως οι ειδικές οδηγίες των standards της W3C. 6

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 17-3 -2014 Αριθ. Πρωτ.: 213 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 ιοικητήριο Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος Τηλέφωνο : 2241360566 Url : www.pnai.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002821261 2015-06-04

15PROC002821261 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 2-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 1737 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ - ΝΠΔΔ - ΑΔΑ: ΩΠΚΟΟΞΧΣ-ΙΟ2 Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/20/16-02-2015 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα