PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60"

Transcript

1 FAVORIT I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

2 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 7 OVLÁDACÍ PANEL 8 PROGRAMY 10 FUNKCE 11 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 14 DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 16 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 17 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 19 TECHNICKÉ INFORMACE POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad. NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY OHLEDNĚ: - Produktů - Brožur - Uživatelských příruček - Odstraňování závad - Servisních informací VYSVĚTLIVKY Upozornění - Důležité bezpečnostní informace. Všeobecné informace a rady Upozornění k ochraně životního prostředí Zmĕny vyhrazeny.

3 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY ČESKY 3 Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce. PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech vašich spotřebičů AEG v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo Navštivte internetový obchod na PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS Doporučujeme používat originální náhradní díly. Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model Výrobní číslo (PNC) Sériové číslo (S.N.)

4 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili. Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá. Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody. BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB UPOZORNĚNÍ Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků. Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Všechny mycí prostředky uschovejte z dosahu dětí. Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. INSTALACE UPOZORNĚNÍ Instalaci tohoto spotřebič smí provádět pouze kvalifikovaná nebo oprávněná osoba. Odstraňte veškerý obalový materiál. Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 C. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod nebo vedle bezpečných konstrukcí. Vodovodní přípojka UPOZORNĚNÍ Nebezpečné napětí. Přívodní hadice s opláštěním je vybavena bezpečnostním ventilem a vnitřním síťovým kabelem. Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zkontaktujte servisní středisko, aby vám přívodní hadici vyměnilo. Připojení k elektrické síti UPOZORNĚNÍ Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Spotřebič musí být uzemněn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na servisní středisko nebo elektrikáře. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

5 POUŽITÍ SPOTŘEBIČE UPOZORNĚNÍ Nebezpečí úrazu. ČESKY 5 Tento spotřebič používejte v domácnosti. Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Nože a další nástroje s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů nebo vodorovně. Nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená bez dozoru, aby na ně nikdo nespadl. Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně nestoupejte. Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení mycího prostředku. Nepijte ani si nehrajte s vodou ve spotřebiči. Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte, dokud se nedokončí program. Na nádobí mohou být zbytky mycího prostředku. UPOZORNĚNÍ Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru či popálení. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru. Pokud během probíhajícího programu otevřete dvířka spotřebiče, může dojít k uvolnění horké páry. LIKVIDACE UPOZORNĚNÍ Hrozí nebezpečí úrazu či udušení. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

6 6 POPIS SPOTŘEBIČE Horní ostřikovací rameno 2 Dolní ostřikovací rameno 3 Filtry 4 Typový štítek 5 Zásobník na sůl 6 Otočný volič tvrdosti vody 7 Dávkovač leštidla 8 Dávkovač mycího prostředku 9 Košíček na příbory 10 Dolní koš 11 Horní koš

7 OVLÁDACÍ PANEL ČESKY A B C Tlačítko Zap./Vyp. 2 Přehled programů 3 Tlačítko Program 4 Kontrolky programů 5 Displej Kontrolky 6 Tlačítko Delay 7 Tlačítko Start 8 Kontrolky 9 Tlačítko Option Popis Kontrolka funkce Multitab. Kontrolka ÖKO PLUS. Kontrolka mycí fáze. Kontrolka oplachovací fáze. Kontrolka sušicí fáze. Kontrolka konce programu. Kontrolka stavu leštidla. Tato kontrolka během průběhu programu nesvítí. Kontrolka množství soli. Tato kontrolka během průběhu programu nesvítí. Kontrolka Odloženého startu. Kontrolka dvířek. Rozsvítí se, když nejsou dvířka myčky zavřená.

8 8 PROGRAMY Program Stupeň znečištění Druh náplně 1) Vše Nádobí, příbory, hrnce a pánve 2) Velmi znečištěné Nádobí, příbory, hrnce a pánve 3) Normálně znečištěné Nádobí a příbory 4) Čerstvě znečištěné Nádobí a příbory 5) Normálně znečištěné Nádobí a příbory Lehce znečištěné Nádobí a příbory Normálně nebo lehce znečištěné Křehké nádobí a sklo Fáze programu Předmytí Mytí 45 C nebo 70 C Oplachy Sušení Předmytí Mytí 70 C Oplachy Sušení Předmytí Mytí 50 C Oplachy Sušení Mytí 60 C Oplach Předmytí Mytí 50 C Oplachy Sušení Mytí 55 C Oplachy Mytí 45 C Oplachy Sušení Funkce ÖKO PLUS ÖKO PLUS ÖKO PLUS ÖKO PLUS 1) Spotřebič zjistí stupeň znečištění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu. 2) Tento program zahrnuje oplachovací fázi při vysoké teplotě, která zajišťuje lepší hygienické výsledky. Během oplachovací fáze zůstane teplota na hodnotě 70 C po dobu 10 až 14 minut. 3) Jedná se o nejtišší mycí program. Čerpadlo pracuje při velmi nízkých otáčkách, aby se snížila úroveň hluku. Díky nízkým otáčkám trvá tento program déle. 4) U tohoto programu můžete umýt čerstvě znečištěné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí při krátké délce programu. 5) Jedná se o standardní program pro zkušebny. Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně znečištěného nádobí a příborů. Testovací údaje najdete v přiloženém letáku. Údaje o spotřebě Program1) Energie (kwh) Voda (l)

9 ČESKY 9 Program1) Energie (kwh) Voda (l) ) Na displeji se zobrazí délka programu. Délka programu a hodnoty spotřeby se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvolených funkcích a na množství nádobí.

10 10 FUNKCE FUNKCE MULTITAB Tuto funkci zapněte pouze, když používáte kombinované mycí tablety. Tato funkce vypne dávkování soli a leštidla. Příslušné kontrolky nesvítí. Délka programu se může zvýšit. ÖKO PLUS Tato funkce snižuje teplotu ve fázi sušení. Spotřeba energie se sníží o 25 %. Nádobí může být na konci programu ještě vlhké. Doporučujeme nechat dvířka otevřená, aby mohlo nádobí doschnout. ZAPNUTÍ FUNKCÍ Jakékoliv funkce zapněte či vypněte ještě před spuštěním programu. Funkce nelze zapnout nebo vypnout v průběhu programu. Stiskněte tlačítko ÖKO PLUS Option jedenkrát svítí nesvítí dvakrát nesvítí svítí třikrát svítí svítí čtyřikrát nesvítí nesvítí Chcete-li použít kombinované mycí tablety před tím, než začnete odděleně používat mycí prostředek, sůl do myčky a leštidlo, postupujte následovně: 1. Vypněte funkci Multitab. 2. Nastavte změkčovač vody na nejvyšší stupeň. 3. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a dávkovač leštidla plný. 4. Spusťte nejkratší program s oplachovací fází bez mycího prostředku a bez nádobí. 5. Nastavte změkčovač vody podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. 6. Seřiďte dávkování leštidla.

11 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 1. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti. Pokud ne, nastavte změkčovač vody. Přesný stupeň tvrdosti vody ve vaší oblasti zjistíte u místního vodárenského podniku. 2. Naplňte zásobník na sůl. 3. Naplňte dávkovač leštidla. 4. Otevřete vodovodní kohoutek. 5. Během provozu mohou ve spotřebiči zůstat zbytky. Odstraníte je spuštěním libovolného programu. Nepoužívejte mycí prostředek a nevkládejte nic do košů. Pokud používáte kombinované mycí tablety, zapněte funkci Multitab. Tyto tablety obsahují mycí prostředek, leštidlo a další přísady. Ujistěte, že jsou tyto tablety vhodné pro tvrdost vody ve vaší oblasti. Řiďte se pokyny na balení výrobků. Německé stupně ( dh) Tvrdost vody Francouzské stupně ( fh) mmol/l SEŘÍZENÍ ZMĚKČOVAČE VODY Tvrdá voda obsahuje velké množství minerálů, které mohou způsobit poškození spotřebiče a špatné výsledky mytí. Změkčovač vody tyto minerály neutralizuje. Sůl do myčky udržuje změkčovač vody čistý a v dobrém stavu. Nastavení změkčovače vody na správný stupeň viz tabulka. Zajišťuje, aby změkčovač vody používal správné množství soli do myčky a vody. Změkčovač vody musíte nastavit ručně a elektronicky. Clarkovy stupně Změkčovač vody nastavení Ruční Elektronické ,1-12, ) ,6-9, ) ,5-7, ) ,1-6, ) ,0-5, ) ,3-3, ) 5 1) ,6-3, ,9-2, ,7-1, < 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2) 1) Výchozí nastavená poloha. 2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte. ČESKY 11

12 12 Ruční nastavení Otočte voličem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2. Elektronické nastavení 1. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PRO GRAMU. 3. Současně stiskněte a podržte Delay a Start, dokud nezablikají kontrolky (A), (B) a (C). 4. Stiskněte Program. Kontrolky (B) a (C) zhasnou. Kontrolka (A) dále bliká. Na displeji se zobrazí nastavení změkčovače vody. Příklad: = stupeň Opětovným stisknutím Program změňte nastavení. 6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče. PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA SŮL POZOR Používejte pouze sůl do myčky. Jiné výrobky by mohly spotřebič poškodit. Při plnění může ze zásobníku na sůl unikat voda nebo sůl. Nebezpečí koroze. Po naplnění zásobníku na sůl jí zabráníte spuštěním programu. 1. Otočením víčka směrem doleva otevřete zásobník na sůl. 2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze při prvním plnění). 3. Naplňte zásobník na sůl solí do myčky. 4. Odstraňte sůl, která se vysypala okolo zásobníku na sůl. 5. Otočením víčka směrem doprava zásobník na sůl zavřete.

13 ČESKY 13 PLNĚNÍ DÁVKOVAČE LEŠTIDLA A B POZOR Používejte pouze leštidlo pro myčky. Jiné výrobky by mohly spotřebič poškodit. M AX Leštidlo během poslední oplachovací fáze umožňuje usušení nádobí bez šmouh a skvrn. C D 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (D) a otevřete víčko (C). 2. Naplňte dávkovač leštidla (A), maximálně však po značku MAX. 3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se netvořilo přílišné množství pěny. 4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět. Voličem můžete nastavit dávkované množství (B) jeho otočením do polohy 1 (nejmenší množství) až 4 (největší množství).

14 14 DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 1. Otevřete vodovodní kohoutek. 2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU. Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte zásobník na sůl. Pokud kontrolka stavu leštidla svítí, doplňte dávkovač leštidla. 3. Naplňte koše. 4. Přidejte mycí prostředek. 5. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh náplně a stupeň znečištění. PLNĚNÍ KOŠŮ Viz přiložený leták s příklady plnění košů. Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, které je bezpečné mýt v myčce. Do spotřebiče nevkládejte předměty vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku mědi nebo cínu. Nevkládejte do spotřebiče předměty, které sají vodu (houby, hadry). Z nádobí odstraňte zbytky jídla. Připálené zbytky jídel na nádobí nechte změknout. Duté nádobí (např. šálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhůru. Dbejte na to, aby se nádobí nebo příbory nelepily k sobě. Lžíce smíchejte s ostatními příbory. Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají. Malé předměty vložte do košíčku na příbory. Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy nádobí nehýbaly. Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet. POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU A B POZOR Používejte pouze mycí prostředky určené pro myčky nádobí M AX Nepoužívejte větší množství mycího prostředku, než je správné. Řiďte se pokyny na balení mycího prostředku. C Mycí tablety se nemohou při krátkých programech plně rozpustit, a mohou tak na nádobí zanechat zbytky mycího prostředku. Mycí tablety doporučujeme používat spolu s dlouhými programy. 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (B) a otevřete víčko (C). 2. Mycím prostředkem naplňte komoru (A). 3. Pokud má program fázi předmytí, naneste na vnitřní stranu dvířek spotřebiče trochu mycího prostředku. 4. Pokud používáte mycí tablety, vložte tabletu do komory (A). 5. Zavřete víko. Ujistěte se, že se uvolňovací tlačítko zaklapne zpět. NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Režim nastavení Spotřebič musí být při některých postupech v režimu nastavení. Spotřebič je v režimu nastavení, když: Všechny kontrolky programů se rozsvítí. Na displeji se zobrazí dvě vodorovné stavové čárky. Pokud se na ovládacím panelu zobrazí jiné údaje, současně stiskněte a podržte Delay a Start,

15 dokud se spotřebič nepřepne do režimu nastavení. Spuštění programu bez odloženého startu 1. Otevřete vodovodní kohoutek. 2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte. 3. Zavřete dvířka spotřebiče. 4. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. 5. Několikrát stiskněte tlačítko Program, dokud se nerozsvítí kontrolka vámi požadovaného programu. Na displeji bliká délka tohoto programu. Rozsvítí se kontrolky fází nastaveného programu. 6. V případě potřeby nastavte požadované funkce. 7. Stiskněte Start. Program se spustí. Zůstane svítit pouze kontrolka právě probíhající fáze. Na displeji se zobrazí délka programu, která se snižuje v krocích po jedné minutě. Spuštění programu s odloženým startem 1. Nastavte program a funkce. 2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud se na displeji nezobrazí čas odloženého startu, který chcete nastavit (1 24 hodin). Na displeji bliká čas odloženého startu. Kontrolka odloženého startu se rozsvítí. 3. Stiskněte Start. Spustí se odpočet. Na displeji se zobrazuje odpočítávání odloženého startu v krocích po jedné hodině. Kontrolky fází nastaveného programu zhasnou. Po dokončení odpočtu se spustí nastavený program. Rozsvítí se kontrolka právě probíhající fáze. Zrušení odloženého startu během jeho odpočítávání Opakovaně stiskněte Delay, dokud: Na displeji se zobrazí délka programu. Rozsvítí se kontrolka mycí fáze. Program se spustí. Zrušení programu Současně stiskněte a podržte Delay a Start, dokud: Všechny kontrolky programů se rozsvítí. Na displeji se zobrazí dvě vodorovné stavové čárky. Před spuštěním nového programu zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí prostředek. Na konci programu ČESKY 15 Po dokončení programu se na displeji zobrazí 0 a rozsvítí se kontrolka konce programu. 1. Otevřete dvířka spotřebiče. 2. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič vypněte. 3. Zavřete vodovodní kohoutek. Pokud nestisknete tlačítko zap/vyp, zařízení pro automatické vypnutí (AU TO OFF) spotřebič po několika minutách automaticky vypne. Snižuje se tak spotřeba energie. Aby nádobí lépe oschlo, ponechte dvířka spotřebiče pár minut otevřená. Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí. Nejprve vyjměte nádobí z dolního koše, a potom z koše horního. Na stěnách a dvířkách spotřebiče může být voda. Nerezový povrch chladne rychleji než nádobí. Otevření dvířek za chodu spotřebiče Otevřením dvířek zastavíte chod spotřebiče. Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič pokračovat od okamžiku přerušení.

16 16 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ramena snižují výsledky mytí. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte. ČIŠTĚNÍ FILTRŮ B A1 C A 1. Otočte filtrem (A) proti směru hodinových ručiček a vyndejte jej. 2. Filtr (A) rozmontujete oddělením částí (A1) a (A2). 3. Vyjměte filtr (B). 4. Filtry vyčistěte vodou. 5. Vraťte filtr (B) na jeho původní místo. Ujistěte se, že je správně umístěn pod dvěma vodícími drážkami (C). 6. Sestavte filtr (A) vložte jej na jeho místo ve filtru (B). Otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí. A2 Nesprávné umístění filtrů může mít z následek špatné výsledky mytí a poškození spotřebiče. ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN Ostřikovací ramena nevyjímejte. Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je úzkým špičatým předmětem. ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla.

17 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ČESKY 17 Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud se vám to nepodaří, obraťte se na servisní středisko. U některých poruch se na displeji zobrazí výstražný kód: - Spotřebič se neplní vodou. - Spotřebič nevypouští vodu. - Je aktivován systém proti vyplavení. UPOZORNĚNÍ Před kontrolou spotřebič vypněte. Problém Možná příčina Možné řešení Nespustil se program. Zástrčka není zasunutá do zásuvky. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Dvířka spotřebiče jsou otevřená. Zavřete dvířka spotřebiče. Nestiskli jste Start. Stiskněte Start. Spotřebič se neplní vodou. Spotřebič nevypouští vodu. Poškozená pojistka v pojistkové skříňce (vybavený jistič). Je nastavený odložený start. Vodovodní kohoutek je zavřený. Příliš nízký tlak vody. Vodovodní kohoutek je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem. Filtr v přívodní hadici je zanesený. Přívodní hadice je přehnutá nebo zkroucená. Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Ve spotřebiči uniká voda. Přípojka sifonu je ucpaná. Vypouštěcí hadice je přehnutá nebo zkroucená. Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko. NÁDOBÍ NENÍ DOSTATEČNĚ UMYTÉ NEBO SUCHÉ Vyměňte pojistku (znovu aktivujte jistič). Zrušte odložený start a vyčkejte na konec odpočítávání. Otevřete vodovodní kohoutek. Kontaktujte vaši vodárenskou společnost. Vyčistěte vodovodní kohoutek. Vyčistěte filtr. Ujistěte se, že je hadice správně umístěná. Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na servisní středisko. Vyčistěte přípojku sifonu. Ujistěte se, že je hadice správně umístěná. Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný kód, obraťte se na servisní středisko. Problém Možná příčina Možné řešení Nádobí není čisté. Filtry jsou ucpané. Vyčistěte filtry.

18 18 Problém Možná příčina Možné řešení Částečky vodního kamene na nádobí. Na nádobí a skle jsou bílé šmouhy a skvrny nebo modravý potah. Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kapky. Filtry nejsou správně sestavené a umístěné. Ostřikovací ramena jsou zanesená. Zvolený program nebyl vhodný pro daný druh náplně a stupeň znečištění. Nesprávné rozmístění nádobí v koších. Voda nemohla omýt všechno nádobí. Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet. Nedostatečné množství mycího prostředku. V dávkovači nebyl žádný mycí prostředek. Zásobník na sůl je prázdný. Nastavený stupeň změkčovače vody je nesprávný. Víčko zásobníku na sůl je uvolněné. Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nadměrné množství mycího prostředku. Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Příčinou může být kvalita mycího prostředku. Nádobí je mokré. Program neobsahoval žádnou sušicí fázi. Program obsahoval sušicí fázi při nízké teplotě. Nádobí je vlhké a matné. Dávkovač leštidla je prázdný. Zkontrolujte, zda jsou filtry správně sestavené a umístěné. Odstraňte zbytky nečistot pomocí úzkého špičatého předmětu. Ujistěte se, že je zvolený program vhodný pro daný druh náplně a stupeň znečištění. Ujistěte se, že je nádobí v koších správně rozloženo a že voda jej voda může zcela snadno omývat. Ujistěte se, že je nádobí v koších správně rozloženo a neblokuje ostřikovací ramena. Ujistěte se, že jste do dávkovače před spuštěním programu přidali správné množství mycího prostředku. Ujistěte se, že jste do dávkovače před spuštěním programu přidali mycí prostředek. Ujistěte se, že je v zásobníku na sůl dostatečné množství soli. Ujistěte se, zda nastavený stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody ve vaší oblasti. Víčko utáhněte. Snižte dávkování leštidla.. Ujistěte se, že jste do dávkovače před spuštěním programu přidali správné množství mycího prostředku. Zvyšte dávkování leštidla. Zkuste jinou značku mycího prostředku. Aby nádobí lépe oschlo, ponechte dvířka myčky pár minut otevřené. Ujistěte se, že je v dávkovači leštidlo.

19 Problém Možná příčina Možné řešení Příčinou může být kvalita leštidla. Zkuste jinou značku leštidla. Zapnutí dávkovače leštidla při zapnuté funkci Multitab Příčinou může být kvalita kombinovaných mycích tablet. 1. Stisknutím tlačítka zap/vyp spotřebič zapněte. 2. Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu nastavení. Viz NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PRO GRAMU. 3. Současně stiskněte a podržte Delay a Start, dokud nezablikají kontrolky (A), (B) a (C). 4. Stiskněte Option. Kontrolky (A) a (C) zhasnou. TECHNICKÉ INFORMACE Zkuste jinou značku kombinovaných mycích tablet. Zapněte dávkovač leštidla a použijte leštidlo spolu s kombinovanými mycími tabletami. Kontrolka (B) dále bliká. Na displeji se zobrazí nastavení dávkovače leštidla. Vypnuto Zapnuto 5. Stisknutím Option změňte nastavení. 6. Nastavení potvrďte vypnutím spotřebiče. 7. Seřiďte dávkování leštidla. 8. Naplňte dávkovač leštidla. Rozměry Šířka / Výška / Hloubka (mm) 446 / / 575 Připojení k elektrické síti Viz typový štítek. Napětí Frekvence ČESKY V 50 Hz Tlak přívodu vody Min. / max. (bar / MPa) (0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 ) Přívod vody 1) Studená nebo teplá voda2) max. 60 C Kapacita Jídelní soupravy 9 1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4". 2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely, větrná energie), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.

20 20 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 25 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ 26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 28 ΕΠΙΛΟΓΕΣ 29 ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ 32 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ 35 ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ 36 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 38 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΊΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ: - Προϊόντα - Φυλλάδια - Εγχειρίδια χρήσης - Επίλυση προβλημάτων - Πληροφορίες για σέρβις ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προειδοποίηση - Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Περιβαλλοντικές πληροφορίες Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

21 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της AEG, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να διατηρείτε όλες σας τις συσκευές AEG σε άψογη εμφάνιση και άριστη λειτουργική κατάσταση. Με ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων σχεδιασμένων και κατασκευασμένων με τα υψηλά πρότυπα που αναμένετε, από ειδικά μαγειρικά σκεύη μέχρι καλάθια για πιατικά, από σχάρες μπουκαλιών μέχρι καλαίσθητους σάκους για τα άπλυτα Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο Κωδικός προϊόντος (PNC) Αριθμός σειράς (S.N.)

22 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΏΝ ΑΤΌΜΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας. Μην επιτρέπετε σε παιδιά και σε άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από τα άτομα αυτά πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επιτήρηση ή την καθοδήγηση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την πόρτα της συσκευής όταν είναι ανοιχτή. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Μην προχωράτε σε εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής, εάν έχει υποστεί ζημιά. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία χαμηλότερη από 0 C. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω ή δίπλα από τις οποίες εγκαθίσταται η συσκευή είναι ασφαλείς. Σύνδεση νερού Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στους σωλήνες παροχής νερού. Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε σωλήνες που είναι καινούριοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να καθαρίσει. Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επικίνδυνη τάση. Ο σωλήνας παροχής νερού διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας και μανδύα με εσωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν ο σωλήνας παροχής νερού υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε αμέσως το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το Σέρβις για να αντικαταστήσετε το σωλήνα παροχής νερού. Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις και το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Επικοι

23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23 νωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή. ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό περιβάλλον. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Τα μαχαίρια και τα άλλα αιχμηρά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα με τη μύτη προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση. Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή χωρίς επιτήρηση καθώς μπορεί να πέσετε επάνω της. Μην κάθεστε και μη στέκεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα. Τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων πιάτων είναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Μην πίνετε και μην παίζετε με το νερό στη συσκευή. Μην αφαιρείτε τα πιάτα από τη συσκευή πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ενδέχεται να υπάρχει απορρυπαντικό στα πιάτα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα. Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής. Από τη συσκευή μπορεί να διαφύγει καυτός ατμός, εάν ανοίξετε την πόρτα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα. ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

24 24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Άνω εκτοξευτήρας νερού 2 Κάτω εκτοξευτήρας νερού 3 Φίλτρα 4 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών 5 Θήκη αλατιού 6 Ρυθμιστής σκληρότητας νερού 7 Θήκη λαμπρυντικού 8 Θήκη απορρυπαντικού 9 Καλάθι για μαχαιροπίρουνα 10 Κάτω καλάθι 11 Επάνω καλάθι

25 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 2 Οδηγός προγραμμάτων 3 Πλήκτρο Program 4 Ενδείξεις προγραμμάτων 5 Οθόνη Ενδείξεις Περιγραφή Ένδειξη multitab. Ένδειξη ÖKO PLUS. Ένδειξη φάσης πλύσης. 6 Πλήκτρο Delay 7 Πλήκτρο Start 8 Ενδεικτικές λυχνίες 9 Πλήκτρο Option Ένδειξη φάσης ξεπλύματος. Ένδειξη φάσης στεγνώματος. Ένδειξη τέλους. Ένδειξη λαμπρυντικού. Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος. Ένδειξη αλατιού. Η ένδειξη αυτή είναι σβηστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος. Ένδειξη καθυστέρησης. Ένδειξη πόρτας. Ανάβει όταν η πόρτα δεν έχει κλείσει.

26 26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα Βαθμός λερώματος Τύπος φορτίου 1) Κάθε τύπος Πιάτα, μαχαιροπίρουνα, μαγειρικά σκεύη 2) Πολύ λερωμένα Πιάτα, μαχαιροπίρουνα, μαγειρικά σκεύη 3) Κανονικά λερωμένα Πιάτα και μαχαιροπίρουνα 4) Φρεσκολερωμένα Πιάτα και μαχαιροπίρουνα 5) Κανονικά λερωμένα Πιάτα και μαχαιροπίρουνα Λίγο λερωμένα Πιάτα και μαχαιροπίρουνα Κανονικά ή λίγο λερωμένα Εύθραυστα πιάτα και ποτήρια Φάσεις προγράμματος Πρόπλυση Πλύση στους 45 C ή τους 70 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Πρόπλυση Πλύση στους 70 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Πρόπλυση Πλύση στους 50 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Πλύση στους 60 C Ξέπλυμα Πρόπλυση Πλύση στους 50 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Πλύση στους 55 C Ξεπλύματα Πλύση στους 45 C Ξεπλύματα Στέγνωμα Eπιλογές ÖKO PLUS ÖKO PLUS ÖKO PLUS ÖKO PLUS 1) Η συσκευή ανιχνεύει το βαθμό λερώματος και την ποσότητα των αντικειμένων στα καλάθια. Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού, την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια του προγράμματος. 2) Αυτό το πρόγραμμα διαθέτει μια φάση ξεπλύματος σε υψηλή θερμοκρασία για καλύτερα αποτελέσματα υγιεινής. Κατά τη φάση του ξεπλύματος, η θερμοκρασία παραμένει στους 70 C για 10 έως 14 λεπτά. 3) Αυτό είναι το πιο αθόρυβο πρόγραμμα πλύσης. Η αντλία λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα για μείωση του επιπέδου θορύβου. Λόγω της χαμηλής ταχύτητας, το πρόγραμμα έχει μεγάλη διάρκεια. 4) Με το πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να πλύνετε ένα φρεσκολερωμένο φορτίο. Παρέχει καλά αποτελέσματα πλύσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. 5) Αυτό είναι το κανονικό πρόγραμμα για τα ινστιτούτα δοκιμών. Με το πρόγραμμα αυτό, έχετε την πλέον αποτελεσματική χρήση νερού και κατανάλωση ενέργειας για κανονικά λερωμένα πιάτα και μαχαιροπίρουνα. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται για τα στοιχεία των δοκιμών. Τιμές κατανάλωσης Πρόγραμμα1) Ενέργεια (kwh) Νερό (l)

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 Πρόγραμμα1) Ενέργεια (kwh) Νερό (l) ) Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος. Η διάρκεια του προγράμματος και οι τιμές κατανάλωσης μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές και την ποσότητα των πιάτων.

28 28 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ MULTITAB Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν χρησιμοποιείτε τις ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1. Η λειτουργία αυτή απενεργοποιεί τη ροή του λαμπρυντικού και του αλατιού. Οι σχετικές ενδείξεις σβήνουν. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αυξηθεί. 5. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. 6. Ρυθμίστε την ποσότητα λαμπρυντικού που απελευθερώνεται. ÖKO PLUS Η λειτουργία αυτή μειώνει τη θερμοκρασία κατά τη φάση στεγνώματος. Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 25%. Τα πιάτα μπορεί να είναι βρεγμένα στο τέλος του προγράμματος. Συνιστάται να αφήνετε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσουν τα πιάτα. ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις επιλογές πριν την έναρξη ενός προγράμματος πλύσης. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές όταν το πρόγραμμα πλύσης βρίσκεται σε λειτουργία. Πιέστε το ÖKO PLUS κουμπί Option 1 φορά ενεργοποίηση 2 φορές απενεργοποίηση 3 φορές ενεργοποίηση 4 φορές απενεργοποίηση απενεργοποίηση ενεργοποίηση ενεργοποίηση απενεργοποίηση Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε χωριστά απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και αλάτι πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία multitab. 2. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού στο υψηλότερο επίπεδο. 3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη αλατιού και η θήκη λαμπρυντικού είναι γεμάτες. 4. Ξεκινήστε το συντομότερο πρόγραμμα με φάση ξεβγάλματος, χωρίς απορρυπαντικό και χωρίς πιάτα.

29 ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ 1. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του επιπέδου του αποσκληρυντή νερού αντιστοιχεί στη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Εάν όχι, προσαρμόστε τη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης για να μάθετε τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. 2. Γεμίστε τη θήκη αλατιού. 3. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού. 4. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. 5. Μπορεί να έχουν παραμείνει υπολείμματα από τις επεξεργασίες κατά την κατασκευή. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα για να τα απομακρύνετε. Μη χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό και μη φορτώσετε τα καλάθια. Εάν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1, ενεργοποιήστε τη λειτουργία multitab. Αυτές οι ταμπλέτες περιέχουν απορρυπαντικό, λαμπρυντικό και άλλους πρόσθετους παράγοντες. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι ταμπλέτες είναι κατάλληλες για τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων. Γερμανικοί βαθμοί ( dh) Σκληρότητα νερού Γαλλικοί βαθμοί ( fh) mmol/l ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΉ ΝΕΡΟΎ Το σκληρό νερό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή και μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης. Ο αποσκληρυντής νερού εξουδετερώνει αυτά τα μεταλλικά στοιχεία. Το αλάτι πλυντηρίου πιάτων διατηρεί τον αποσκληρυντή νερού καθαρό και σε καλή κατάσταση. Ανατρέξτε στον πίνακα για να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού στο σωστό επίπεδο. Εξασφαλίζει ότι ο αποσκληρυντής νερού χρησιμοποιεί τη σωστή ποσότητα αλατιού πλυντηρίου πιάτων και νερού. Πρέπει να ρυθμίσετε τον αποσκληρυντή νερού χειροκίνητα και ηλεκτρονικά. Βαθμοί Clarke Ρύθμιση αποσκληρυντή νερού Χειροκίνητα Ηλεκτρονικά ) ) ) ) ) ) 5 1) < 4 < 7 < 0.7 < 5 1 2) 1 2) 1) Θέση ρύθμισης από το εργοστάσιο. 2) Μη χρησιμοποιείτε αλάτι σε αυτό το επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29

30 30 Χειροκίνητη ρύθμιση Στρέψτε το ρυθμιστή σκληρότητας νερού στη θέση 1 ή 2. Ηλεκτρονική ρύθμιση 1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΟΣ». 3. Πιέστε παρατεταμένα τις επιφάνειες επαφής Delay και Start ταυτόχρονα μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις (A), (B) και (C). 4. Πιέστε την επιφάνεια επαφής Program. Σβήνουν οι ενδείξεις (B) και (C). Η ένδειξη (Α) συνεχίζει να αναβοσβήνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού. Παράδειγμα: = επίπεδο Πιέστε την επιφάνεια επαφής Program επανειλημμένα για να αλλάξετε τη ρύθμιση. 6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή για επιβεβαίωση. ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΉΚΗΣ ΑΛΑΤΙΟΎ ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι πλυντηρίου πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Κατά την πλήρωση της θήκης αλατιού μπορεί να παρουσιαστεί υπερχείλιση νερού και αλατιού. Κίνδυνος διάβρωσης. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο, αφού γεμίσετε τη θήκη αλατιού, ξεκινήστε ένα πρόγραμμα. 1. Στρέψτε το καπάκι αριστερόστροφα και ανοίξτε τη θήκη αλατιού. 2. Τοποθετήστε 1 λίτρο νερού στη θήκη αλατιού (μόνο την πρώτη φορά). 3. Γεμίστε τη θήκη αλατιού με αλάτι πλυντηρίου πιάτων. 4. Απομακρύνετε το αλάτι γύρω από το άνοιγμα της θήκης αλατιού. 5. Περιστρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα για να κλείσετε τη θήκη αλατιού.

31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31 ΠΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΉΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΎ A M AX B C D ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπρυντικό για πλυντήριο πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Το λαμπρυντικό, κατά την τελευταία φάση ξεπλύματος, καθιστά δυνατό το στέγνωμα των πιάτων χωρίς στίγματα και σημάδια. 1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (D) για να ανοίξετε το καπάκι (C). 2. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού (A), έως την ένδειξη «max». 3. Απομακρύνετε το λαμπρυντικό που έχει χυθεί με ένα απορροφητικό πανί, για να αποφύγετε το σχηματισμό υπερβολικού αφρού. 4. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί απασφάλισης έχει ασφαλίσει στη θέση του. Μπορείτε να στρέψετε τον επιλογέα της ποσότητας που αποδεσμεύεται (B) μεταξύ της θέσης 1 (ελάχιστη ποσότητα) και της θέσης 4 (μέγιστη ποσότητα).

32 32 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ 1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. 2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΟΣ». Αν η ένδειξη αλατιού είναι αναμμένη, γεμίστε τη θήκη αλατιού. Αν η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμένη, γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού. 3. Φορτώστε τα καλάθια. 4. Προσθέστε το απορρυπαντικό. 5. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το σωστό πρόγραμμα για τον τύπο φορτίου και το βαθμό λερώματος. ΦΌΡΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΏΝ Ανατρέξτε στο παρεχόμενο φυλλάδιο με παραδείγματα του φορτίου των καλαθιών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για πλύσιμο αντικειμένων που είναι κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων. Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα από ξύλο, κόκκαλο, αλουμίνιο, κασσίτερο και χαλκό. Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα που μπορεί να απορροφήσουν νερό (σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης). Αφαιρείτε τα υπολείμματα τροφίμων από τα αντικείμενα. Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα αντικείμενα. Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα (φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με το άνοιγμα προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι τα μαχαιροπίρουνα και τα πιάτα δεν κολλάνε μεταξύ τους. Αναμείξτε τα κουτάλια μαζί με άλλα μαχαιροπίρουνα. Βεβαιωθείτε ότι τα ποτήρια δεν έρχονται σε επαφή με άλλα ποτήρια. Τοποθετείτε μικρά αντικείμενα στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα. Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα στο επάνω καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα δεν μετακινούνται. Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν προχωρήσετε στην έναρξη ενός προγράμματος. ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΎ A B ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων M AX C Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού από την απαιτούμενη. Ανατρέξτε στις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού. 1. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (B) για να ανοίξετε το καπάκι (C). 2. Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη (A). 3. Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει φάση πρόπλυσης, βάλτε μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού στο εσωτερικό μέρος της πόρτας της συσκευής. 4. Αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, βάλτε την ταμπλέτα στη θήκη (A). 5. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί απασφάλισης έχει ασφαλίσει στη θέση του.

33 Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν διαλύονται πλήρως με τα σύντομα προγράμματα και μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού επάνω στα πιάτα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού με τα μεγάλα προγράμματα. ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΈΝΑΡΞΗ ΕΝΌΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ Κατάσταση ρύθμισης Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης για να δεχτεί ορισμένες ενέργειες. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης όταν, μετά από την ενεργοποίηση: Ανάψουν όλες οι ενδείξεις προγράμματος. Η οθόνη εμφανίζει δύο οριζόντιες μπάρες. Αν το χειριστήριο δείχνει άλλες καταστάσεις, πιέστε παρατεταμένα τις επιφάνειες επαφής Delay και Start ταυτόχρονα, μέχρι η συσκευή να μεταβεί σε κατάσταση ρύθμισης. Έναρξη προγράμματος χωρίς καθυστέρηση έναρξης 1. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. 2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. 4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ρύθμισης. 5. Πιέστε την επιφάνεια επαφής Program επανειλημμένα μέχρι να ανάψει η ένδειξη του προγράμματος που θέλετε να επιλέξετε. Στην οθόνη αναβοσβήνει η διάρκεια του προγράμματος. Ανάβουν οι ενδείξεις φάσης για το ρυθμισμένο πρόγραμμα. 6. Αν θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές. 7. Πιέστε την επιφάνεια επαφής Start. Το πρόγραμμα ξεκινά. Μόνο η ένδειξη της φάσης που εκτελείται παραμένει αναμμένη. Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος που μειώνεται σε βήματα του 1 λεπτού. Έναρξη προγράμματος με καθυστέρηση έναρξης 1. Ορίστε το πρόγραμμα και τις επιλογές. 2. Πιέστε την επιφάνεια επαφής Delay επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος καθυστέρησης που θέλετε να ρυθμίσετε (από 1 έως 24 ώρες). Στην οθόνη αναβοσβήνει ο χρόνος καθυστέρησης. Η ένδειξη καθυστέρησης είναι ενεργοποιημένη. 3. Πιέστε την επιφάνεια επαφής Start. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης που μειώνεται σε βήματα 1 ώρας. Οι ενδείξεις φάσης για το ρυθμισμένο πρόγραμμα σβήνουν. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει. Η ένδειξη της φάσης που εκτελείται ανάβει. Άνοιγμα της πόρτας ενώ λειτουργεί η συσκευή Αν ανοίξετε την πόρτα, η συσκευή σταματά. Όταν κλείσετε την πόρτα, η συσκευή συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε. Ακύρωση της καθυστέρησης έναρξης ενώ είναι ενεργή η αντίστροφη μέτρηση Πιέστε την επιφάνεια επαφής Delay επανειλημμένα, έως ότου: Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος. Ανάψουν οι ενδείξεις φάσης. Το πρόγραμμα ξεκινήσει. Ακύρωση του προγράμματος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 33 Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά Delay και Start ταυτόχρονα, έως ότου: Ανάψουν όλες οι ενδείξεις προγράμματος. Στην οθόνη εμφανιστούν 2 οριζόντιες μπάρες. Πριν από την έναρξη ενός νέου προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού.

34 34 Στο τέλος του προγράμματος Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ανάβει η ένδειξη τέλους και στην οθόνη προβάλλεται το Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής. 2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 3. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού. Αν δεν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, η διάταξη AUTO OFF απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή μετά από μερικά λεπτά. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Για καλύτερο στέγνωμα, αφήστε την πόρτα της συσκευής μισάνοιχτη για μερικά λεπτά. Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα πιάτα πριν τα αφαιρέσετε από τη συσκευή. Τα ζεστά πιάτα μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω. Μπορεί να υπάρχει νερό στα πλαϊνά και την πόρτα της συσκευής. Το ανοξείδωτο ατσάλι ψύχεται πιο γρήγορα από τα πιάτα.

35 ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 35 Τα βρόμικα φίλτρα και οι φραγμένοι εκτοξευτήρες νερού μειώνουν τα αποτελέσματα της πλύσης. Ελέγχετέ τα τακτικά και, αν χρειάζεται, καθαρίζετέ τα. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΦΊΛΤΡΩΝ B A1 C A 1. Στρέψτε το φίλτρο (A) αριστερόστροφα και αφαιρέστε το. 2. Για την αποσυναρμολόγηση του φίλτρου (A), τραβήξτε να αποχωρήσετε το (A1) από το (A2). 3. Αφαιρέστε το φίλτρο (B). 4. Πλύνετε τα φίλτρα με νερό. 5. Τοποθετήστε το φίλτρο (B) στην αρχική του θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά κάτω από τους δύο οδηγούς (C). 6. Συναρμολογήστε το φίλτρο (A) και τοποθετήστε το στη θέση του στο φίλτρο (B). Στρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει. A2 Σε περίπτωση εσφαλμένης θέσης των φίλτρων, τα αποτελέσματα της πλύσης μπορεί μην είναι ικανοποιητικά και μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΉΡΩΝ ΝΕΡΟΎ Μην αφαιρείτε τους εκτοξευτήρες νερού. Αν έχουν βουλώσει οι τρύπες στους εκτοξευτήρες νερού, αφαιρέστε τα υπολείμματα της βρομιάς με ένα λεπτό αιχμηρό αντικείμενο. ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν ή διαλύτες.

36 36 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία. Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο επίλυσης του προβλήματος (ανατρέξτε στον πίνακα). Αν δεν βρείτε λύση, επικοινωνήστε με το Σέρβις. Με κάποια προβλήματα, η οθόνη προβάλει ένα κωδικό συναγερμού: - Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό. - Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό. - Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας από υπερχείλιση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την εκτέλεση των ελέγχων. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή αντιμετώπιση Το πρόγραμμα δεν ξεκινά. Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό. Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό. Δεν έχει συνδεθεί το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Η πόρτα της συσκευής είναι ανοικτή. Δεν έχετε πιέσει το κουμπί Start. Έχει καεί η ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών. Έχει ρυθμιστεί η καθυστέρηση έναρξης. Η βρύση παροχής νερού είναι κλειστή. Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Η βρύση παροχής νερού είναι φραγμένη ή έχουν συσσωρευτεί άλατα. Το φίλτρο στο σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένο. Ο σωλήνας παροχής νερού έχει συστραφεί ή τσακίσει. Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας από υπερχείλιση. Υπάρχει διαρροή νερού στη συσκευή. Η διάταξη απορροής του νεροχύτη είναι φραγμένη. Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού έχει συστραφεί ή τσακίσει. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Το πρόγραμμα συνεχίζει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε. Αν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Σέρβις. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Κλείστε την πόρτα της συσκευής. Πιέστε Start. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Ακυρώστε την καθυστέρηση έναρξης ή περιμένετε μέχρι το τέλος της αντίστροφης μέτρησης. Ανοίξτε τη βρύση παροχής νερού. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης. Καθαρίστε τη βρύση παροχής νερού. Καθαρίστε το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι η θέση του σωλήνα είναι σωστή. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού και επικοινωνήστε με το Σέρβις. Καθαρίστε τη διάταξη απορροής του νεροχύτη. Βεβαιωθείτε ότι η θέση του σωλήνα είναι σωστή. Αν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί συναγερμού, επικοινωνήστε με το Σέρβις.

37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 37 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΎΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΏΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΆ Πρόβλημα Πιθανή αιτία Πιθανή αντιμετώπιση Τα πιάτα δεν είναι καθαρά. Είναι φραγμένα τα φίλτρα. Καθαρίστε τα φίλτρα. Υπάρχουν επικαθίσεις αλάτων στα πιάτα. Υπάρχουν υπόλευκες γραμμές και λεκέδες ή μια ελαφρώς γαλάζια επίστρωση στα ποτήρια και τα πιάτα. Τα φίλτρα δεν έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά. Οι εκτοξευτήρες νερού είναι φραγμένοι. Το πρόγραμμα δεν ήταν κατάλληλο για τον τύπο φορτίου και το βαθμό λερώματος. Λανθασμένη τοποθέτηση των αντικειμένων στα καλάθια. Το νερό δεν μπόρεσε να πλύνει όλα τα αντικείμενα. Δεν ήταν δυνατή η ελεύθερη περιστροφή των εκτοξευτήρων νερού. Υπήρχε πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Δεν υπήρχε απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού. Η θήκη αλατιού είναι άδεια. Η ρύθμιση του επιπέδου του αποσκληρυντή νερού είναι εσφαλμένη. Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι χαλαρό. Αποδεσμεύεται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντικού. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε τα υπολείμματα βρομιάς με ένα λεπτό αιχμηρό αντικείμενο. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον τύπο φορτίου και το βαθμό λερώματος. Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και ότι το νερό μπορεί εύκολα να πλύνει όλες τις επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και ότι δεν εμποδίζουν την περιστροφή των εκτοξευτήρων νερού. Πριν από την έναρξη ενός προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη. Πριν από την έναρξη ενός προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει απορρυπαντικό στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αλάτι πλυντηρίου πιάτων στη θήκη αλατιού. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση του επιπέδου του αποσκληρυντή νερού αντιστοιχεί στη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Σφίξτε το καπάκι. Μειώστε την ποσότητα λαμπρυντικού που αποδεσμεύεται.

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR VÄLGJORD NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ. 1.1. Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Εγγραφή Συνδεθείτε στη διεύθυνση www.toshiba.gr/register εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και πραγματοποιήστε την εγγραφή στην προσφορά «Εγγύηση ότι κι αν συμβεί». Εγγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Οι 21 όροι του Λένιν

Οι 21 όροι του Λένιν Οι 21 όροι του Λένιν 1. Όλη η προπαγάνδα και η αναταραχή, πρέπει να φέρουν έναν πραγματικά κομμουνιστικό χαρακτήρα και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις αποφάσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Όλα τα όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ Δ.Δ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ ΑΡ. ΜΕΛ.:. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ

Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ Κ. Μιμίκος Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ Φαν Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, e-mail:kmimikos@anko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Συνέδριο ΕΕΤΤ Συνέδριο ΕΕΤΤ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 01-03/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Άνοιξη 2014

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Άνοιξη 2014 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Άνοιξη 2014 Βασικός στόχος της σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: DQ091

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: DQ091 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: DQ091 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Μέτρα ασφαλείας...3 Χαρακτηριστικά.4 Τεχνικές Προδιαγραφές..4 Οδηγίες χρήσης 4 Συντήρηση.5 Αποποίηση ευθύνης....5 Ανακύκλωση.6 2 ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ ΕΝΣΟΙΥΙΜΟΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ ΕΝΣΟΙΥΙΜΟΤ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ ΕΝΣΟΙΥΙΜΟΤ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ευχαριστημένος/η από την επιλογή σας. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 ΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ιανουάριος 2016 1. Εισαγωγή Το πλέον χαρακτηριστικό ίσως στοιχείο του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 31 1 ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα της ευχαρίστησης των καρπών της εργασίας του. Ντέιβιντ Χιουμ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ; Άγιος Δαμασκηνός. (ΕΠΕ, ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ, Ιωάννου Δαμασκηνού έργα).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ; Άγιος Δαμασκηνός. (ΕΠΕ, ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ, Ιωάννου Δαμασκηνού έργα). ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ; Άγιος Δαμασκηνός (ΕΠΕ, ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ, Ιωάννου Δαμασκηνού έργα). Η προσκύνηση λοιπόν είναι σημείο υποταγής, δηλαδή υποβιβασμού και ταπεινώσεως. Υπάρχουν πολλοί τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση της

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ Δομή: Αποτελείται από: Τηνκαρδιά Τα αιμοφόρα αγγεία Τοαίμα Το λεμφικό σύστημα (κυκλοφορείηλέμφος) είναι στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό. Ρόλος: Μεταφορά θρεπτικών συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ

ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΣΙΜΩΝ ΠΑΘΩΝ Ο όσιος Κασσιανός, αποτελεί μία εν πολλοίς άγνωστη, αλλά σημαντική πατερική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των

Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, κυρία Florent, Κύριε Επίτροπε Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κυρία Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Κύριε Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Κύριε Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Φτιάξε ένα κατάλογο με τα πράγματα που θέλεις να κάνεις στην Ομάδα και συζήτησε με τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1. Αντικείμενο των υπηρεσιών. 3 1.2.Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα