ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ"

Transcript

1 ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ Καλοκαίρι μου γλυκό μου χεις πάρει το μυαλό δεν μπορώ να κρατηθώ... θα φορέσω το μαγιώ. Καπελάκι στα μαλλιά κουβαδάκι και γυαλιά το σωρτσάκι μου φορώ και για μπάνιο ξεκινώ. Ήρθες ξανά γλυκό καλοκαιράκι αγκαλιά να πάμε για μπανάκι μια βουτιά στης θάλασσας το κύμα στη δροσιά και ξέχνα την ρουτίνα. Σαν ψαράκι στο νερό με την μάσκα που φορώ, μια πλέω στο αφρό μια βουτάω στο βυθό. Παίζω,τρέχω και γελώ με στην άμμο περπατώ, φτιάχνω κάστρα με χαρά μα το κύμα τα χαλά. Ήρθες ξανά γλυκό καλοκαιράκι... Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α : Ο Τ ό π ο ς μ α ς Λ α χ ν ί σ μ α τ α Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά π α ι χ ν ί δ ι α Π α ρ ο ι μ ί ε ς Α ι ν ί γ μ α τ α 1 4 Γ λ ω σ σ ο δ έ τ ε ς Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α Ε λ λ η ν ι κ ά π α ρ α μ ύ θ ι α Π ε ρ ι γ ρ α φ ή π α λ ι ώ ν α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν Β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η Τ α π α ρ α μ ύ θ ι α ε μ π ν έ ο υ ν Σ τ η ν τ ά ξ η μ α ς μ ι λ ή σ α μ ε γ ι α τ ι ς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς. Ε ί δ α μ ε σ χ ο λ ι κ έ ς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς π ο υ ε ί χ α ν δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ι μ α θ η τ έ ς τ η ς Β τ ά ξ η ς τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ μ α ς κ α ι α π ο φ α σ ί σ α μ ε ν α φ τ ι ά ξ ο υ μ ε τ η δ ι κ ή μ α ς. Β ρ ή κ α μ ε κ ι έ ν α ν τ ί τ λ ο π ο υ έ χ ε ι σ χ έ σ η μ ε τ η ν ε π ό μ ε ν η τ ά ξ η π ο υ θ α π ά μ ε κ α ι ξ ε κ ι ν ή σ α μ ε. Ε λ π ί ζ ο υ μ ε ν α σ α ς α ρ έ σ ε ι!

2 Ο Τ ό π ο ς μ α ς Τ ο Η ρ ά κ λ ε ι ο α π ο τ ε λ ε ί τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο α σ τ ι κ ό κ έ ν τ ρ ο τ η ς Κ ρ ή τ η ς, τ η ν π ρ ω τ ε ύ - ο υ σ α τ η ς π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς κ α ι τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό κ έ ν τ ρ ο τ ο υ ν η σ ι ο ύ. Η π ό λ η α π ο τ ε λ ε ί, ε π ί σ η ς, τ ο ε μ π ο ρ ι κ ό κ α ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό κ έ ν τ ρ ο τ ο υ ν η σ ι ο ύ. Κ α τ έ χ ε ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ή γ ε ω - π ο λ ι τ ι κ ή θ έ σ η σ τ η ν ο τ ι - ο α ν α τ ο λ ι κ ή λ ε κ ά ν η τ η ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ, σ υ ν δ έ ο ν τ α ς τ ρ ε ι ς η π ε ί ρ ο υ ς κ α ι π ο λ - λ ο ύ ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς π ο λ ι - τ ι σ μ ο ύ ς. Π λ η θ υ σ μ ό ς : κ ά τ ο ι κ ο ι Ε π ι φ ά ν ε ι α : τ ε τ ρ. χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α. Κ λ ί μ α : Ή π ι ο Μ ε σ ο γ ε ι α κ ό. Γ ε ω γ ρ α φ ί α : Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Κ ρ ή τ η ς, σ τ ο κ έ ν τ ρ ο τ η ς β ό ρ ε ι α ς π α ρ α λ ί α ς τ ο υ ν η σ ι ο ύ. Ι σ τ ο ρ ί α : Γ ε ν έ τ ε ι ρ α τ ο υ π ρ ώ τ ο υ ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ π ο λ ι - τ ι σ μ ο ύ α π ό τ η ν Μ ι ν ω ι κ ή Π ε ρ ί ο δ ο π. X. μ ε έ δ ρ α τ ο Μ ι ν ω ι κ ό Α ν ά - κτο ρ ο τ η ς Κ ν ω σ ο ύ. Ο ι κ ο ν ο μ ί α : Τ ο μ ε ί ς κ λ ε ι δ ι ά ε ί ν α ι ο Τ ο υ ρ ι σ μ ό ς, η Γ ε - ω ρ γ ί α, τ ο Ε μ π ό ρ ι ο. Κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς : Ε λ α ι ό δ ε ν δ ρ α α μ π έ λ ι α, π ο ρ τ ο κ α λ ι έ ς, κ η - π ε υ τ ι κ ά. Δ ι α τ ρ ο φ ή : Ο ν ο μ α σ τ ή κ ρ η - τ ι κ ή δ ι α τ ρ ο φ ή μ ε β ά σ η ε λ α ι ό λ α δ ο, ό σ π ρ ι α, λ α χ α - ν ι κ ά, φ ρ ο ύ τ α, κ ρ α σ ί. Χ λ ω ρ ί δ α : Μ ο ν α δ ι κ ά α ρ ω - μ α τ ι κ ά φ υ τ ά. Μ ο υ σ ε ί α : Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό Μ ο υ σ ε ί ο Η ρ α κ λ ε ί ο υ, Ι σ τ ο ρ ι κ ό Μ ο υ σ ε ί ο Κ ρ ή τ ης, Μ ο υ σ ε ί ο Φ υ σ ι κ ή ς Ι σ τ ο ρ ί α ς, Μ ο υ σ ε ί ο Μ ά χ η ς τ η ς Κ ρ ή τ η ς. Α κ α δ η μ α ϊ κ ά Ι δ ρ ύ μ α τ α : 2

3 Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς ( Σ χ ο λ ή Θ ε τ ι κ ώ ν & Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε π ι σ τ η μ ώ ν κ α ι Σ χ ο λ ή Ε π ι σ τ η μ ώ ν Υ γ ε ί α ς ). Τ. Ε. Ι. ( Σ χ ο λ έ ς : Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν, Δ ι ο ί κ η σ η ς κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς κ α ι Π ρ ό ν ο ι α ς, Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς - Γ ε ω π ο ν ί α ς ). Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α : Ι δ ρ υ μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι Έ ρ ε υ ν α ς ( F O R T H ) Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Π ά ρ κ ο ( S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y P a r k o f C r e t e S T E P - C) Ε Λ Κ Ε Θ Ε K έ ν τ ρ ο Θ α λ ά σ σ ι α ς Έ ρ ε υ ν α ς E ν υ δ ρ ε ί ο K ρ ή τ η ς ( C r e t A q u a r i u m ) τ ο υ E Λ KEΘ E Λ ι μ ά ν ι : Σ η μ α ν τ ι κ ό ς σ τ α θ μ ό ς, ε π ι β α τ ι κ ό ς, ε μ π ο ρ ι κ ό ς, κ ρ ο υ α ζ ι έ ρ α ς. Δ ρ ο μ ο λ ό γ ι α Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α : Π λ ή θ ο ς ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ω ν π ο λ υ τ ε λ ε ί α ς, A ', Β ', Γ ' κ α τ η γ ο ρ ί α ς α λ λ ά κ α ι ξ ε ν ώ ν ε ς κ α ι ε ν ο ι κ ι α ζ ό μ ε ν α δ ω μ ά τ ι α. Δ ι α μ ο ν ή Ο δ ι κ ό Δ ί κ τ υ ο : Ε θ ν ι κ ή Ο δ ό ς σ υ ν δ έ ε ι τ ο Η ρ ά κ λ ε ι ο μ ε τ ι ς ά λ λ ε ς 3 κ ύ ρ ι ε ς π ό λ ε ι ς τ ο υ ν η σ ι ο ύ. Ν ο σ ο κ ο μ ε ί α : Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ό ( Π Ε Π Α Γ Ν Η ), Β ε ν ι ζ έ λ ε ι ο. Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή Π ε ρ ί ο δ ο ς : Α π ό Α π ρ ί λ ι ο έ ω ς Ν ο έ μ β ρ ι ο Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς : Ε θ ν ι κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ. Α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο : Δ ε ύ τ ε ρ ο Δ ι ε θ ν έ ς Α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο τ η ς χ ώ ρ α ς, π ρ ώ τ ο σ ε ν α υ λ ω μ έ ν ε ς π τ ή σ ε ι ς ( c h a r t e r ). Δ ρ ο μ ο λ ό γ ι α 3

4 Κ ρ ι κ ρ ι Τ ο Κ ρ ι κ ρ ι ε ί ν α ι έ ν α ε ί δ ο ς α γ ρ ι ο κ ά τ σ ι κ ο υ π ο υ ζ ε ι σ τ ι ς κ ο ρ υ φ έ ς τ ω ν Λ ε υ κ ώ ν Ο ρ έ ω ν σ τ η δ υ τ ι κ ή Κ ρ ή τ η. Τ α κ έ ρ α τ ά τ ο υ φ τ ά ν ο υ ν τ ο έ ν α μ έ τ ρ ο. Τ ο τ ρ ί χ ω μ ά τ ο υ ε ί ν α ι κ α σ τ α ν ό μ ε μ ι α π ι ο σ κ ο ύ ρ α λ ω ρ ί δ α γ ύ ρ ω α π ό τ ο λ α ι μ ό τ ο υ Έ χ ε ι 3 2 δ ό ν τ ι α, μ α κ ρ ι ά γ ε ν ε ι ά δ α, κ ο ν τ ή ο υ ρ ά κ α ι χ ο ν τ ρ ό λ α ι μ ό. Τ ρ ώ ε ι χ λ ό η, φ ύ λ λ α, θ ά μ - ν ο υ ς, β λ α σ τ ο ύ ς. Κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι α π ό τ ο κ ρ ύ ο, α π ό π έ τ ρ ε ς π ο υ κ α τ ρ α - κ υ λ ο ύ ν, α π ό τ ι ς χ ι ο ν ο - σ τ ι β ά δ ε ς, α π ό τ ο υ ς α ε - τ ο ύ ς, τ ο υ ς λ ύ κ ο υ ς κ α ι τ ο κ υ ν ή γ ι τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν. «Μ ι κ ρ ο ί Ο δ η γ ο ί Π ό λ ε ω ν» Π Α Μ Ε Σ Τ Η Ν Κ Ρ Η Τ Η Σ υ γ γ ρ α φ έ α ς : Ν Τ Ε Κ Α Σ Τ Ρ Ο Μ Α Ρ Ι Ζ Α Ε κ δ ό τ η ς : Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Σ τ η ν σ ε ι ρ ά, ε κ τ ό ς α π ό τ η ν Κ ρ ή τ η, κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ο δ η γ ο ί γ ι α τ ο Ν α ύ π λ ι ο κ α ι τ ο υ ς Δ ε λ φ ο ύ ς, μ ε τ α τ ρ έ - π ο ν τ α ς τ ο τ α ξ ί δ ι σ ε έ ν α μ ε γ ά λ ο π α ι χ ν ί δ ι α ν α κ ά - λ υ ψ η ς! Ο χ ά ρ τ η ς τ ο υ δ ω μ α τ ί ο υ μ ο υ Τ ο α γ α π η μ έ ν ο μ ο υ α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ε ί ν α ι έ ν α ς χ ά ρ τ η ς, κ ρ ε μ α σ μ έ ν ο ς π ά - ν ω α π ό τ ο γ ρ α φ ε ί ο μ ο υ. Τ ο ν α γ ο ρ ά σ α μ ε α π ό έ ν α μ α γ α ζ ί σ τ ο ε μ π ο ρ ι κ ό κ έ ν τ ρ ο Τ ά λ ω ς, τ ο Κ ά θ ε φ ο ρ ά π ο υ β α ρ ι έ μ α ι κ ο ι τ ά ζ ω τ ο ν χ ά ρ τ η κ α ι χ α ζ ε ύ ω τ α β ο υ ν ά, τ ι ς η π ε ί ρ ο υ ς κ α ι τ ι ς χ ώ ρ ε ς. Τ ο σ χ ή μ α τ ο υ ε ί ν α ι ο ρ θ ο γ ώ ν ι ο, τ ο μ έ γ ε θ ό ς τ ο υ ε ί ν α ι μ ε γ ά λ ο, τ α χ ρ ώ μ α τ ά τ ο υ ε ί ν α ι π ο λ λ ά κ α ι ε ί ν α ι φ τ ι α γ μ έ ν ο ς α π ό π λ α σ τ ι κ ό υ λ ι κ ό. 4

5 Τ ο γ α λ ά ζ ι ο χ ρ ώ μ α τ ο υ χ ά ρ τ η δ ε ί χ ν ε ι τ η θ ά λ α σ - σ α, ε ν ώ τ ο κ α φ έ χ ρ ώ μ α δ ε ί χ ν ε ι τ η σ τ ε ρ ι ά. Ο χ ά ρ τ η ς μ ε η ρ ε μ ε ί, μ ε ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ε ι, μ ε κ ά ν ε ι ν α ο ν ε ι ρ ε ύ ο μ α ι τ α ξ ί δ ι α σ ε χ ώ ρ ε ς μ α κ ρ ι ν έ ς. Μ α ν ό λ ι α Λ ε μ ο ν ά κ η Λ Α Χ Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Ή Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ι Ε Σ Α μ π ε - μ π α - μ π λ ο μ. Τ ο υ κίθε- μ π λ ο μ. Α μ π ε - μ π α - μ π λ ο μ τ ο υ κ ί θ ε μ π λ ο μ. Μ π λ ι μ - μ π λ ο μ. Σ α ν θ α π α ς ε κ ε ί, σ τ η Β ό ρ ε ι ο Α μ ε ρ ι κ ή, θ α δ ε ι ς τ ο ν Ε ρ μ ή ν α π α ί ζ ε ι μ ο υ σ ι κ ή. Ό λ α τ α κ ο ι τ ώ, σ α ν π α ι δ ί κ ο υ τ ό, τ η ν Α κ ρ ό π ο λ η κ α ι τ ο ν Λ υ κ α β η τ τ ό. Α μ π ε - μ π α - μ π λ ο μ. Τ ο υ κ ί θ ε - μ π λ ο μ. Α μ π ε - μ π α - μ π λ ο μ τ ο υ κ ί θ ε μ π λ ο μ. Μ π λ ι μ - μ π λ ο μ. Λ α χ ν ί σ μ α τ α ή κ λ η ρ ω σ ι έ ς ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι π α ι δ ι κ ά κ υ - ρ ί ω ς τ ρ α γ ο ύ δ ι α π ο υ λ έ - γ ο ν τ α ι π ρ ι ν τ η ν έ ν α ρ ξ η ο μ α δ ι κ ώ ν π α ι χ ν ι δ ι ώ ν, ό - π ω ς τ ο κ ρ υ φ τ ό, π ρ ο - κ ε ι μ έ ν ο υ ν α ο ρ ι σ θ ε ί π ο ι ο ς π α ί χ τ η ς ή π ο ι α ο μ ά δ α θ α ξ ε κ ι ν ή σ ε ι τ ο π α ι χ ν ί δ ι. Τ α λ α χ ν ί σ μ α τ α ε ί ν α ι π ο λ ύ δ ι α δ ε δ ο μ έ ν α σ ε ό λ ε ς τ ι ς π ε ρ ι ο χ έ ς τ η ς χ ώ ρ α ς. Π α ρ ό λ ο π ο υ π ο λ λ ά α π ό α υ τ ά ε ί ν α ι α κ α τ α ν ό η τ α, α κ ο ύ γ ο ν τ α ι θ α υ μ ά σ ι α α π ό τ α π α ι δ ι ά π ο υ τ α δ ι α δ ί δ ο υ ν σ τ α μ ι κ ρ ό τ ε ρ α. Μ ε ρ ι κ ά α π α υ τ ά ε ί ν α ι : Π Η Γ Α Σ Τ Η Ν Κ Υ Ρ Ι Α Π ή γ α σ τ η ν κ υ ρ ί α Έ ν α δ ύ ο τ ρ ί α. Π ή γ α σ τ η ν κ υ ρ ί α. Μ ο υ δ ω σ ε έ ν α μ ή λ ο. Μ ή λ ο δ α γ κ ω μ έ ν ο. Τ ο δ ω σ α σ τ η ν κ ό ρ η. Έ κ α ν ε έ ν α γ ό ρ ι. Τ ο β γ α λ ε Θ α ν ά σ η. Σ κ ο ύ π α κ α ι φ α ρ ά σ ι. Α Ν Ε Β Η Κ Α Σ Ε Ν Α Β Ο Υ Ν Ο Α ν έ β η κ α σ έ ν α β ο υ ν ό κ α ι ε ί δ α έ ν α γ ο υ ρ ο ύ ν ι. 5

6 Τ ο κ ο ί τ α ξ α κ α λ ά - κ α λ ά Κ α ι σ ο υ μ ο ι α ζ ε σ τ η μ ο ύ ρ η. Γ ω, γ ω, γ ω, Σ υ, σ υ, σ υ, Τ ο γ ο υ ρ ο ύ ν ι ε ί σ α ι ε σ ύ! Κ Ι Ν Ε Ζ Α Κ Ι Ε ί σ α ι έ ν α κ ι ν ε ζ ά κ ι, τ ρ ω ς π ο λ ύ ρ υ ζ ά κ ι κ α ι π ό σ ε ς κ ο υ τ α λ ί τ σ ε ς τ η ν η μ έ ρ α τ ρ ω ς ; - Π έ ν τ ε. Έ ν α, δ ύ ο, τ ρ ί α, τ έ σ σ ε ρ α, π έ ν τ ε. Π Ι Κ Ι - Π Ι Κ Ι Ρ Α Μ Ά σ τ ρ α ν τ α μ π ί κ ι - π ί κ ι ρ α μ τ ο ψ ω μ ί τ ο λ έ ν ε ν τ α μ κ α ι τ η γ ά τ α Κ α ρ ο λ ί ν α κ α ι τ ο ν π ο ν τ ι κ ό Σ ω λ ή ν α π ο υ π η γ α ί ν ε ι σ τ η ν κ ο υ ζ ί ν α κ α ι ψ ο φ ά ε ι α π ό τ η ν π ε ί ν α. μ α κ α ρ ό λ έ ο λ έ ο π ι π ι π ι λ έ ο λ έ ο π ι π ι π ι o n e t w o t h r e e Ο Κ Α Ρ Α Κ Α Τ Σ Α Ν Η Σ Ο Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η ς μ π ή κ ε σ τ ο τ η γ ά ν ι κ ι έ σ π α σ ε τ ' α υ γ ά. Γ ι α τ ί Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η, μ π ή κ ε ς σ τ ο τ η γ ά ν ι κ ι έ σ π α σ ε ς τ ' α υ γ ά ; Φ ά ε τ ώ ρ α κ ι α π ό μ έ ν α μ ι α κ α ρ π α ζ ι ά. Ν Τ Ο Ρ Ε Μ Ι Ν τ ο ρ ε μ ι φ α σ ό λ α σ ι μ ο υ ' φ υ γ ε η σ ό λ α π ή γ ε σ τ ο Π α ρ ί σ ι ν α π α ρ α θ ε ρ ί σ ε ι κ ι ό τ α ν θ α γ υ ρ ί σ ε ι π ά λ ι θ α κ ο λ λ ή σ ε ι σ τ ο π α λ ι ό π α π ο ύ τ σ ι π ο υ ' χ ε ξ ε κ ο λ λ ή σ ε ι. Α Κ Α Τ Α Μ Α Κ Α Τ Α Ά κ α τ α, μ ά κ α τ α, σ ο ύ κ ο υ τ ο υ μ π ε, ά μ π ε, φ ά μ π ε, ν τ ο μ ι ν έ, ά κ α τ α, μ ά κ α τ α, σού κ ο υ τ ο υ μ π ε, ά μ π ε, φ ά μ π ε, β γ ε ς. Ο Μ Α Ρ Ι Α Μ Μ Α Ρ Ι Α Μ Μ α ρ ι ά μ μ α ρ ι ά μ Ο μ α ρ ι ά μ μ α ρ ι ά μ μ α ρ ι ά μ σ ι ν τ ο ρ ε μ ι μ α κ α ρ ό 6

7 Παρ α δ ο σ ι α κ ά π α ι χ ν ί δ ι α Τ ο Μ π ι ζ! Τ α π α ι δ ι ά σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν έ ν α κ ύ κ λ ο, κ α θ ι σ μ έ ν α γ ύ ρ ω α π ό τ η μ ά ν α, π ο υ ε ί ν α ι έ ν α α π ό τ α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α π α ι δ ι ά. Ε κ ε ί ν η β γ ά ζ ε ι τ η ζ ώ ν η τ η ς ή έ ν α λ ο υ ρ ί ή σ χ ο ι ν ί κ α ι π ρ ώ τ α σ χ η μ α τ ί ζ ε ι μ α υ τ ό δ ι ά φ ο ρ α σ χ ή μ α τ α, π. χ. έ ν α α χ λ ά δ ι, έ ν α μ ή λ ο, ένα κ α λ ά θ ι κ τ λ. Τ α ά λ λ α π ρ έ π ε ι ν α μ α ν τ έ ψ ο υ ν τ ι π α ρ ι σ τ ά ν ε ι. Ό π ο ι ο τ ο β ρ ε ι, τ ο υ δ ί ν ε ι η μ ά ν α τ ο λ ο υ ρ ί κ α ι τ ό τ ε ε κ ε ί ν ο έ χ ε ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α σ η κ ω θ ε ί κ α ι ν α κ υ ν η γ ή σ ε ι τ ά λ λ α π α ι δ ι ά. Η μ ά ν α μ έ ν ε ι σ τ η θ έ σ η τ η ς κ α ι κ ά θ ε τ ό σ ο φ ω ν ά ζ ε ι : «Τ ρ ε ι ς κ α ι τ ο λ ο υ ρ ί τ η ς μ ά ν α ς!». Ε κ ε ί ν ο ς π ο υ κ ρ α τ ε ί τ ο λ ο υ ρ ί, σ υ ν ε χ ί ζ ε ι τ ο κ υ ν ή γ ι τ ο υ κ ι α ν κ τ υ π ή σ ε ι κ α ν έ ν α π α ι δ ί, τ ό τ ε ε κ ε ί ν ο β γ α ί ν ε ι α π τ ο π α ι χ ν ί δ ι. Π α ί ζ ε τ α ι α π ό α γ ό ρ ι α κ α ι κ ο ρ ί τ σ ι α η λ ι κ ί α ς 8-15 ε τ ώ ν. Τ ο π α ι χ ν ί δ ι α υ τ ό ε ί ν α ι α ρ χ α ι ό τ α τ ο κ α ι τ ο ό ν ο μ ά τ ο υ ή τ α ν «κ ο λ λ α β ί ζ ε ι ν» κ α ι α ν α φ έ ρ ε τ α ι κ α ι σ τ ο «κ α τ ά Λ ο υ κ ά ν Ε υ α γ γ έ λ ι ο κ β 6 6». Τ α π α ι δ ι ά α ρ χ ι κ ά β ά - ζ ο υ ν κ λ ή ρ ο γ ι α ν α δ ο υ ν π ο ι ο ς θ α τ α φ υ λ ά ε ι. Ε κ ε ί ν ο ς, π ο υ θ α τ ο υ π έ σ ε ι ο κ λ ή ρ ο ς, κ ά θ ε τ α ι σ έ ν α σ κ α μ ν ί ή σ τ έ κ ε ι σ κ υ φ τ ό ς κ α ι β ά ζ ε ι τ ο δ ε ξ ί τ ο υ χ έ ρ ι κ ά τ ω α π τ η ν α ρ ι σ τ ε ρ ή μ α σ χ ά λ η τ ο υ, κ ρ α τ ώ ν τ α ς τ η ν π α λ ά μ η α ν ο ι χ τ ή π ρ ο ς τ α π ά ν ω, ε ν ώ μ ε τ ο α ρ ι σ τ ε ρ ό τ ο υ χ έ ρ ι κ ρ α τ ά ε ι κ λ ε ι σ τ ά τ α μ ά τ ι α τ ο υ. Ο ι ά λ λ ο ι π α ί κ τ ε ς σ τ έ κ ο ν τ α ι π ρ ο ς τ α α ρ ι σ τ ε ρ ά τ ο υ κ ι έ ν α ς α π α υ τ ο ύ ς τ ο ν π λ η σ ι ά ζ ε ι κ α ι τ ο υ κ τ υ π ά τ η ν α ν ο ι χ τ ή π α λ ά μ η κ ι ύ σ τ ε ρ α α π ό - μ α κ ρ ύ ν ε τ α ι, τ ρ έ χ ο ν τ α ς μ α ζ ί μ ε τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς, π ο υ 7

8 ό λ ο ι χ ο ρ ο π η δ ο ύ ν γ ύ ρ ω τ ο υ κ α ι σ τ ρ ι φ ο γ υ ρ ί ζ ο υ ν τ ο δ ά χ τ υ λ ό τ ο υ ς φ ω ν ά ζ ο - ν τ α ς : «Μ π ι ζ ζ!», ό π ω ς κ ά ν ε ι η μ έ λ ι σ σ α. Α υ τ ό ς π ο υ τ α φ υ λ ά ε ι, π ρ έ π ε ι ν α μ α ν τ έ ψ ε ι π ο ι ο ς τ ο ν κ τ ύ - π η σ ε. Α ν τ ο ν α ν α κ α λ ύ ψ ε ι, τ ό τ ε α υ τ ό ς π α ί ρ ν ε ι τ η θ έ σ η τ ο υ, ε ι δ ε μ ή τ ο π α ι χ ν ί - δι σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι κ α τ ά τ ο ν ί δ ι ο τ ρ ό π ο. Τ ο Μ α ν τ η λ ά κ ι Π α ί ζ ε τ α ι α π ό α γ ο ρ ά κ ι α κ α ι κ ο ρ ι τ σ ά κ ι α η λ ι κ ί α ς ε τ ώ ν. Ε ί ν α ι κ υ κ λ ι κ ό κ υ ν η γ η τ ό κ α ι λ έ γ ε τ α ι κ α ι «Α Λ Α Τ Ι Χ Ο Ν Τ Ρ Ο». Τ α π α ι δ ά κ ι α σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν κ ύ κ λ ο κ α ι κ ά θ ο ν τ α ι σ τ α γ ό ν α τ α μ ε τ ο π ρ ό σ ω π ο γ υ ρ ι σ μ έ ν ο π ρ ο ς τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό τ ο υ κ ύ κ λ ο υ. Έ ν α π α ι δ ί, π ο υ β γ α ί ν ε ι μ ε λ ά χ ν ι σ μ α ( κ λ ή ρ ο ), κ ρ α τ ά ε ι έ ν α μ α ν τ ι λ ά κ ι σ τ ο χ έ ρ ι τ ο υ κ α ι κ ά ν ε ι α π έ ξ ω τ ο γ ύ ρ ο τ ο υ κ ύ κ λ ο υ, τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τ α ς : «Α λ ά τ ι χ ο ν τ ρ ό, α λ ά τ ι ψ η λ ό, έ χ α σ α τ η μ ά ν α μ ο υ κ α ι π ά ω ν α τ η β ρ ω! Π α π ο ύ τ σ ι α δ ε μ ο υ π ή ρ ε ν α π ά ω σ τ ο χ ο ρ ό» Κ α θ ώ ς η μ ά ν α τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι κ α ι τ ρ έ χ ε ι γ ύ ρ ω α π ό τ ο ν κ ύ κ λ ο, π ε τ ά ε ι κ ρ υ φ ά τ ο μ α ν τ ί λ ι π ί σ ω α π ό έ ν α π α ι δ ί κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ε ι μ έ χ ρ ι ν α κ α τ α λ ά β ο υ ν τ α υ π ό - λ ο ι π α ό τ ι δ ε ν τ ο κ ρ α τ ά ε ι π ι α. Τ ό τ ε ό λ α τ α π α ι δ ι ά ψ ά χ ν ο υ ν μ ε τ α χ έ ρ ι α π ί σ ω τ ο υ ς ν α δ ο ύ ν μ ή π ω ς έ χ ο υ ν τ ο μ α ν τ ί λ ι. Τ ο π α ι δ ί π ο υ έ χ ε ι π ι α σ τ α χ έ ρ ι α τ ο υ τ ο μ α ν τ ή λ ι σ η κ ώ ν ε τ α ι κ α ι κ υ ν η γ ά ε ι τ η " μ ά ν α ". Α ν τ η ν π ι ά σ ε ι, ξ α ν α κ ά θ ε τ α ι σ τ η θ έ σ η τ ο υ μ α ζ ί μ ε τ α ά λ λ α π α ι δ ι ά κ α ι η " μ ά ν α " σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ω ς μ ά ν α μ έ χ ρ ι ν α κ α τ α φ έ ρ ε ι ν α κ ά τ σ ε ι. Α ν η «μ ά ν α» ό μ ω ς π ρ ο λ ά β ε ι ν α κ ά τ σ ε ι σ τ η θ έ σ η α υ τ ο ύ π ο υ σ η κ ώ θ η κ ε, τ ό τ ε τ ο π α ι δ ί π ο υ έ χ α σ ε τ η θ έ σ η τ ο υ γ ί ν ε τ α ι " μ ά ν α " κ α ι τ ο π α ι χ ν ί δ ι α ρ χ ί ζ ε ι α π ό τ η ν α ρ χ ή. 8

9 Α μ π ά ρ ι ζ α Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά ε ί ν α ι έ ν α π α ι χ ν ί δ ι, κ υ ρ ί ω ς γ ι α γ ό ρ ι α ε τ ώ ν, α λ λ ά μ π ο ρ ο ύ ν ν α τ ο π α ί ξ ο υ ν κ α ι κ ο ρ ί τ σ ι α. Έ χ ε ι π ο λ ύ α υ σ τ η ρ ο ύ ς κ α ν ό ν ε ς, π ο υ ο ι π α ί κ τ ε ς π ρ έ π ε ι ν α τ ο υ ς κ ρ α τ ο ύ ν μ ε κ ά θ ε τ ρ ό π ο. Τ α π α ι δ ι ά, χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι σ ε 2 ο μ ά δ ε ς κ α ι κ ά θ ε ο μ ά δ α έ χ ε ι τ η μ ά ν α τ η ς. Κ ά θ ε ο μ ά δ α δ ι α λ έ γ ε ι τ η ν π ε ρ ι ο χ ή τ η ς, κ α ι σ τ ο κ έ ν τ ρ ο ε ί ν α ι η α μ π ά ρ ι ζ α π ο υ α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό έ ν α σ ω ρ ό, κ α μ ω μ έ ν ο μ ε τ α π α ν ω φ ό ρ ι α τ ω ν π α ι δ ι ώ ν ή έ ν α δ έ ν τ ρ ο, α ν υ π ά ρ χ ε ι σ α υ τ ό ν τ ο χ ώ ρ ο. Γ ύ ρ ω α π τ η ν α μ π ά ρ ι ζ α, κ ά θ ε ο μ ά δ α χ α ρ ά ζ ε ι έ ν α ν κ ύ κ λ ο, κ α ι ε κ ε ί θ α φ υ λ ά γ ο ν τ α ι τ α σ κ λ α β ά κ ι α. Μ π ρ ο σ τ ά α π ό τ ο ν κ ύ κ λ ο α υ τ ό, κ ά θ ε ο μ ά δ α χ α ρ ά ζ ε ι μ ι α ί σ ι α γ ρ α μ μ ή, π ο υ δ ε ί χ ν ε ι τ α σ ύ ν ο ρ α τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς τ η ς. Τ η ν α ρ χ ή τ η ν κ ά ν ε ι έ ν α ς α π ό τ ο υ ς π α ί κ τ ε ς τ η ς ο μ ά δ α ς Α, π ο υ π ρ ο χ ω ρ ε ί π ρ ο ς τ η γ ρ α μ μ ή κ ι α ρ χ ί ζ ε ι ν α κ ο ρ ο ϊ δ ε ύ ε ι τ ο υ ς α ν τ ι π ά λ ο υ ς τ ο υ. Τ ό τ ε ο α ρ χ η γ ό ς, η μ ά ν α τ η ς α ν τ ί θ ε τ η ς ο μ ά δ α ς δ ί ν ε ι τ η ν ε ν τ ο λ ή σ έ ν α ν α π τ ο υ ς δ ι κ ο ύ ς τ η ς, ν α τ ο ν κ υ ν η γ ή σ ε ι κ α ι ν α π ι ά σ ε ι τ ο ν α ι χ μ ά λ ω τ ο. Α ν ο α ν τ ί π α λ ο ς τ η ς ο μ ά δ α ς Α γ υ ρ ί σ ε ι π ί σ ω σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή τ ο υ χ ω ρ ί ς ν α π ι α σ τ ε ί, τ ό τ ε α υ τ ό ς π ο υ τ ο ν κ υ ν η γ ά ε ι, π ρ έ π ε ι ν α γ υ ρ ί σ ε ι ξ α ν ά σ τ ο σ τ ρ α τ ό π ε δ ό τ ο υ κ α ι ν α π ά ρ ε ι «φ ω τ ι ά» ή ν α π ι ά σ ε ι «α μ π ά ρ ι ζ α». Φ ω ν ά ζ ε ι τ ό τ ε : «Π α ί ρ ν ω α μ π ά ρ ι ζ α κ α ι β γ α ί ν ω» κ α ι τ ό τ ε χ τ υ π ά ε ι τ η ν α μ π ά ρ ι ζ α κ α ι β γ α ί ν ε ι π ά λ ι έ ξ ω. Ε ν τ ω μ ε τ α ξ ύ κ ι ά λ λ ο ι π α ί κ τ ε ς τ η ς ο μ ά δ α ς Α κ α ι τ η ς Β έ χ ο υ ν β γ ε ι κ α ι κ υ ν η γ ι ο ύ ν τ α ι. Α ν κ α ν ε ί ς φ τ ά σ ε ι τ ο ν α ν τ ί π α λ ό τ ο υ κ α ι τ ο ν α γ γ ί ξ ε ι, έ σ τ ω κ α ι μ ε τ α δ ά χ τ υ λ α, κ α ι φ ω ν ά ξ ε ι : «Σ έ π ι α σ α», τ ό τ ε α υ τ ό ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι α ι χ μ ά λ ω τ ο ς κ α ι ο δ η γ ε ί τ α ι μ ε θ ρ ι α μ β ε υ - τ ι κ έ ς κ ρ α υ γ έ ς σ τ ο σ τ ρ α τ ό π ε δ ο τ ω ν α ι χ μ α - λ ώ τ ω ν τ ο υ α ν τ ι π ά λ ο υ, δ η λ. σ τ ο ν κ ύ κ λ ο π ο υ ε ί ν α ι 9

10 χ α ρ α γ μ έ ν ο ς γ ύ ρ ω α π ό τ η ν α μ π ά ρ ι ζ α, κ α ι δ ε ν ε π ι - τ ρ έ π ε τ α ι ν α φ ύ γ ε ι μ ό ν ο ς τ ο υ. Ω σ τ ό σ ο α ν κ ά π ο ι ο ς α π ό τ η δ ι κ ή τ ο υ ο μ ά δ α κ α τ α φ έ ρ ε ι ν α χ ω θ ε ί μ έ σ α σ τ ο ε χ θ ρ ι κ ό σ τ ρ α - τ ό π ε δ ο κ α ι χ τ υ π ή σ ε ι έ ν α ν α π ό τ ο υ ς α ι χ μ α λ ώ τ ο υ ς, τ ο ν ε - λ ε υ θ ε ρ ώ ν ε ι. Δ ε μ π ο ρ ε ί ό μ ω ς ν α ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ι π α ρ ά μ ο ν ά χ α έ ν α σ ε κ ά θ ε έ ξ ο δ ό τ ο υ. Ο ι α ρ χ η γ ο ί τ ω ν ο μ ά δ ω ν δ ε ν π α ί ρ ν ο υ ν μ έ ρ ο ς σ τ ο π α ι χ ν ί δ ι, γ ι α τ ί α ν τ υ χ ό ν σ υ λ λ η φ θ ε ί έ ν α ς α ρ χ η γ ό ς, τ ό τ ε χ ά ν ε ι ο λ ό κ λ η ρ η η ο μ ά δ α τ ο υ τ ο π α ι χ ν ί δ ι. Τ α Σ κ α μ ν ά κ ι α τ ο υ σ τ η ρ ά χ η τ ο υ π ρ ώ τ ο υ π η δ ά ε ι α π ό π ά ν ω τ ο υ κ ι ύ σ τ ε ρ α σ τ έ κ ε ι, ό π ω ς κ α ι ο π ρ ώ τ ο ς σ ε μ ι α α π ό σ τ α σ η επί σ η ς 2 μ έ τ ρ ω ν. - Α κ ο λ ο υ θ ε ί ο τ ρ ί τ ο ς, π ο υ α φ ο ύ π η δ ή σ ε ι κ α ι α κ ο υ μ π ή σ ε ι ε π ά ν ω σ τ ο ν π ρ ώ τ ο, ύ σ τ ε ρ α π α τ ά ε ι σ τ ο ε ν δ ι ά μ ε σ ο δ ι ά σ τ η μ α, π α ί ρ ν ε ι φ ό ρ α κ α ι π η δ ά ε ι ε π ά ν ω σ τ ο ν δ ε ύ τ ε ρ ο κ ι α φ ο ύ π α τ ή σ ε ι κ α ι κ ά ν ε ι 2 β ή μ α τ α, σ κ ύ β ε ι κ ι α υ τ ό ς μ ε τ η σ ε ι ρ ά τ ο υ. Τ ο π α ι χ ν ί δ ι σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ώ - σ π ο υ ν α π η δ ή σ ε ι κ ι ο τ ε λ ε υ τ α ί ο ς. Ο π ό τ ε ξ α ν α - π η δ ά ε ι π ά λ ι ο π ρ ώ τ ο ς α ν θ έ λ ε ι. Το δ α χ τ υ λ ι δ ά κ ι Το π α ι χ ν ί δ ι π α ί ζ ε τ α ι α π ό 5-8 π α ι δ ι ά, π ο υ σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν μ ι α ο μ ά δ α. Τ α π α ι δ ι ά σ τ έ κ ο ν τ α ι σ τ η ν σ ε ι ρ ά κ α ι ο π ρ ώ τ ο ς π η γ α ί ν ε ι σ ε μ ι α α π ό σ τ α σ η 2 μ έ τ ρ ω ν κ α ι σ κ ύ β ε ι, α κ ο υ μ π ώ ν τ α ς τ α χ έ ρ ι α τ ο υ σ τ α γ ό ν α τ ά τ ο υ. Ο δ ε ύ τ ε ρ ο ς π α ί ρ ν ε ι φ ό ρ α κ α ι α κ ο υ μ π ώ ν τ α ς τ α χ έ ρ ι α Π α ί ζ ε τ α ι α π ό κ ο ρ ι τ σ ά κ ι α ε τ ώ ν. Λ έ γ ε τ α ι κ α ι «Κ Ρ Ι Ν Α Κ Ι». Ό λ α τ α κ ο ρ ι τ σ ά κ ι α κ ά - θ ο ν τ α ι σ τ η σ ε ι ρ ά, ε κ τ ό ς α π ό τ η μ ά ν α, π ο υ σ τ έ - κ ε τ α ι ό ρ θ ι α, α π έ ν α ν τ ί τ ο υ ς. Κ α θ ώ ς κ ά θ ο ν τ α ι, κ ρ α τ ο ύ ν τ α χ έ ρ ι α τ ο υ ς 10

11 ε ν ω μ έ ν α, μ ε τ ι ς π α λ ά μ ε ς τ ε ν τ ω μ έ ν ε ς, ε π ά ν ω σ τ α γ ό ν α τ ά τ ο υ ς. Η μ ά ν α, π ο υ σ τ έ κ ε ι α ν τ ί κ ρ υ τ ο υ ς, έ χ ε ι κ ι α υ τ ή τ α χ έ ρ ι α τ η ς ε ν ω μ έ ν α κ α τ ά τ ο ν ί δ ι ο τ ρ ό π ο, α λ λ ά μ έ σ α σ τ η χ ο ύ φ τ α τ η ς έ χ ε ι κ ρ υ μ μ έ ν ο έ ν α δ α χ τ υ λ ί δ ι ή έ ν α χ α λ ι κ ά κ ι ή ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε ά λ λ ο μ ι κ ρ ό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο. Η μ ά ν α σ τ έ κ ε ι μ π ρ ο σ τ ά α π ό κ ά θ ε κ ο ρ ί τ σ ι κ α ι β ά ζ ε ι τ α ε ν ω μ έ ν α χ έ ρ ι α τ η ς α ν ά μ ε σ α σ τ α δ ι κ ά τ ο υ, κ ά ν ο ν τ α ς π ω ς τ ά χ α α φ ή ν ε ι ν α π έ σ ε ι σ τ α χ έ ρ ι α τ ο υ τ ο δ α χ τ υ λ ί δ ι. Τ ε λ ι κ ά, τ ο α φ ή ν ε ι ν α π έ σ ε ι σ τ α χ έ ρ ι α κ ά π ο ι α ς, σ υ ν ε χ ί ζ ε ι ό μ ω ς ω ς τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α. Ό τ α ν π ε ρ ά σ ε ι α π ό λ ε ς, ρ ω τ ά ε ι ό λ α τ α κ ο ρ ί τ σ ι α, α ν ά κ α τ α, σ ε π ο ι α ά φ η σ ε τ ο δ α χ τ υ λ ί δ ι. Ό π ο ι α τ ο α ν α κ α λ ύ ψ ε ι, γ ί ν ε τ α ι μ ά ν α, α λ λ ι ώ ς το π α ι χ ν ί δ ι ξ α ν α ρ χ ί ζ ε ι μ ε τ η ν ί δ ι α μ ά ν α. Π α ί ζ ε τ α ι α π ό κ ο ρ ι τ σ ά κ ι α κ α ι α γ ο ρ ά κ ι α η λ ι κ ί α ς 4-8 ε τ ώ ν. Τ α π α ι δ ά κ ι α σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν έ ν α ν κ ύ κ λ ο κ α ι β ά ζ ο υ ν τ ο π ι ο μ ι κ ρ ό σ τ η μ έ σ η. Ύ σ τ ε ρ α π ι ά ν ο ν τ α ι α π ό τ α χ έ ρ ι α κ α ι γ υ ρ ί ζ ο υ ν τ ρ α γ ο υ δ ώ ν τ α ς : Γ ύ ρ ω - γ ύ ρ ω ό λ ο ι Σ τ η μ έ σ η ο Μ α ν ό λ η ς, Χ έ ρ ι α, π ό δ ι α σ τ η γ ρ α μ μ ή Ό λ ο ι κ ά θ ο ν τ α ι σ τ η γ η! - Κ ά θ ι σ ε, Μ α ν ω λ ά κ η! Μ ε τ ο : «ό λ ο ι κ ά θ ο ν τ α ι σ τ η γ η!», ό λ α τ α π α ι δ ά κ ι α κ ά θ ο ν τ α ι χ ά μ ω κ α ι τ ε - ν τ ώ ν ο υ ν τ α π ό δ ι α τ ο υ ς π ρ ο ς τ ο κ έ ν τ ρ ο. Τ ο ί δ ι ο π ρ έ π ε ι ν α κ ά ν ε ι κ α ι ο «Μ α ν ό λ η ς». Η μ ι κ ρ ή Ε λ έ ν η Γ ύ ρ ω - γ ύ ρ ω ό λ ο ι Π α ί ζ ε τ α ι α π ό κ ο ρ ι τ σ ά κ ι α η λ ι κ ί α ς 4-8 ε τ ώ ν. Τ α κ ο ρ ι τ σ ά κ ι α σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν έ ν α ν κ ύ κ λ ο, π ο υ κ ο ι τ ά ζ ε ι π ρ ο ς τ α μ έ σ α. Σ τ ο κ έ ν τ ρ ο κ ά θ ε τ α ι έ ν α κ ο ρ ι τ σ ά κ ι, π ο υ κ ά ν ε ι τ ά χ α ό τ ι κ λ α ί ε ι. 11

12 Τ α ά λ λ α γ υ ρ ί ζ ο υ ν γ ύ ρ ω - γ ύ ρ ω κ α ι τ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν : «Η μ ι κ ρ ή Ε λ έ ν η κ ά θ ε τ α ι κ α ι κ λ α ί ε ι γ ι α τ ί δ ε ν τ η ν π α ί ζ ο υ ν ο ι φ ι λ ε ν ά δ ε ς τ η ς. Σ ή κ ω α π ά ν ω, π λ ύ ν ε τ α μ ά τ ι α, Κ ο ί τ α ξ ε τ ο ν ή λ ι ο κ ι α π ο χ α ι ρ έ τ η σ ε!» Τ ο κ ο ρ ι τ σ ά κ ι, τ ό τ ε, π ο υ κ ά ν ε ι τ η ν Ε λ έ ν η, π λ έ ν ε ι δ ή θ ε ν τ α μ ά τ ι α τ η ς κ α ι κ ο ι τ ά ζ ε ι τ ο ν ή λ ι ο κ ι ύ σ τ ε ρ α σ η κ ώ ν ε τ α ι ξ α φ ν ι κ ά κ α ι π ι ά ν ε ι μ ι α α π τ ι ς ά λ λ ε ς, π ο υ γ ί ν ε τ α ι ε κ ε ί ν η Ε λ έ ν η μ ε τ η σ ε ι ρ ά τ η ς. Β α σ ι λ ι ά ς Έ ν α π α ι δ ί κ ά θ ε τ α ι κ ά π ο υ ψ η λ ά κ α ι κ ά ν ε ι τ ο β α σ ι λ ι ά. Τ α υ π ό λ ο ι π α κ ά ν ο υ ν μ ί α ο μ ά δ α μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ κ α ι ρ ω τ ο ύ ν : - Β α σ ι λ ι ά, β α σ ι λ ι ά μ ε τ α δ ώ δ ε κ α σ π α θ ι ά, τ ι δ υ ο - λ ε ι ά ; - Τ ε μ π ε λ ι ά! Α π α ν τ ά ο β α - σ ι λ ι ά ς. Κ α τ ό π ι ν τ α π α ι δ ι ά σ υ - ν ε ν ν ο ο ύ ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς κ ρ υ φ ά α π ό τ ο β α σ ι λ ι ά κ α ι π α ρ ι σ τ ά ν ο υ ν ό λ α χ ω ρ ί ς ν α μ ι λ ο ύ ν, ό τ ι κ ά ν ο υ ν μ ί α δ ο υ λ ε ι ά ( π α ν τ ο μ ί μ α ) π. χ. ό τ ι θε- ρ ί ζ ο υ ν, ό τ ι π α τ ο ύ ν τ α σ τ α φ ύ λ ι α, ό τ ι ζυμ ώ ν ο υ ν, ό τ ι μ α γ ε ι ρ ε ύ ο υ ν.... Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ρ ω τ ο ύ ν π ά λ ι : - Β α σ ι λ ι ά, β α σ ι λ ι ά μ ε τ α δ ώ δ ε κ α σ π α θ ι ά, τ ι δ υ ο - λ ε ι ά ; Ο β α σ ι λ ι ά ς π ρ έ π ε ι ν α μ α ν τ έ ψ ε ι τ ι δ ο υ λ ε ι ά κ ά - ν ο υ ν τ α π α ι δ ι ά. Α ν δ ε ν τ ο μ α ν τ έ ψ ε ι, τ α π α ι δ ι ά φ ω ν ά ζ ο υ ν " ό χ ι! " κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν μ έ χ ρ ι ν α τ ο β ρ ε ι. Ό τ α ν τ ε λ ι κ ά ο β α σ ι λ ι ά ς μ α ν τ έ ψ ε ι, τ ι δ ο υ λ ε ι ά κ ά ν ο υ ν, τ ό τ ε τ α π α ι δ ι ά φ ω ν ά ζ ο υ ν " ν α ι " κ α ι σ κ ο ρ π ί ζ ο υ ν τ ρ έ χ ο ν τ α ς. Ο β α σ ι λ ι ά ς τ ό τ ε π ρ έ π ε ι ν α π ι ά σ ε ι έ ν α π α ι δ ί κ υ - ν η γ ώ ν τ α ς τ ο, γ ι α ν α τ α φ υ λ ά ξ ε ι β α σ ι λ ι ά ς. Μ Α Κ Ρ Ι Α Γ Α Ϊ Δ Ο Υ Ρ Α ( ο μ α δ ι κ ό π α ι χ ν ί δ ι ) Α φ ο ύ τ α π α ι δ ι ά χ ω ρ ι σ τ ο ύ ν σ ε δ ύ ο ί σ ε ς ο μ ά δ ε ς, 12

13 α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν π ο ι α ο μ ά δ α τ α φ υ λ ά ε ι. Α π ό τ η ν ο μ ά δ α π ο υ τ α φ υ λ ά ε ι, έ ν α π α ι δ ί, η «μ ά ν α», α ν α λ α μ β ά ν ε ι ν α σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν μ α κ ρ ι ά γ α ϊ δ ο ύ ρ α γ ι ' α υ τ ό κ α ι α κ ο υ μ π ά μ ε τ η ν π λ ά τ η σ τ α θ ε ρ ά σ ε έ ν α τ ο ί χ ο. Τ α υ π ό λ ο ι π α π α ι δ ι ά τ η ς ο μ ά δ α ς π ο υ τ α φ υ λ ά ε ι, τ ο έ ν α π ί σ ω α π ό τ ο ά λ λ ο, π ι ά ν ο ν τ α ι γ ε ρ ά μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς κ α ι σ κ ύ β ο υ ν κ ρ ύ - β ο ν τ α ς τ ο κ ε φ ά λ ι τ ο υ ς π λ ά ι σ τ α π ό δ ι α τ ο υ μ π ρ ο σ τ ι ν ο ύ γ ι α ν α μ η χ τ υ π ή σ ο υ ν. Σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι, έ τ σ ι, έ ν α ς «δ ι ά δ ρ ο μ ο ς» α π ό τ ι ς π λ ά τ ε ς τ ω ν π α ι δ ι ώ ν. Π ά ν ω ε κ ε ί π η δ ά ν ε κ α ι κ ά θ ο ν τ α ι, α φ ο ύ π ά ρ ο υ ν φ ό ρ α τ α π α ι δ ι ά τ η ς ά λ λ η ς ο μ ά δ α ς, έ ν α π ρ ο ς έ ν α. Α ν α π ό τ ο β ά ρ ο ς ή τ η φ ό ρ α κ ά π ο υ σ π ά σ ε ι η μ α κ ρ ι ά γ α ϊ δ ο ύ ρ α, τ ο π α ι - χ ν ί δ ι α ρ χ ί ζ ε ι α π ό τ η ν α ρ χ ή. Α ν ό μ ω ς α ν έ β ε ι ό λ η η ο μ ά δ α, ο π ρ ώ τ ο ς π ο υ π ή δ η ξ ε π ά ν ω σ τ η μ α κ ρ ι ά γ α ϊ δ ο ύ ρ α ο ρ ί ζ ε ι κ ρ υ φ ά μ ε τ η μ ά ν α έ ν α ν α ρ ι θ μ ό. Σ τ η σ υ ν έ χ ε ι α ο ρ ί ζ ο υ ν κ ά π ο ι ο α π ό τ α π α ι δ ι ά τ η ς μ α κ ρ ι ά ς γ α ϊ δ ο ύ ρ α ς ν α τ ο ν μ α ν τ έ ψ ε ι. Α ν τ ο π α ι δ ί μ α ν τ έ ψ ε ι σ ω σ τ ά τ ό τ ε η ο μ ά δ α τ ο υ κ ε ρ δ ί ζ ε ι κ α ι ε ί ν α ι η η σ ε ι ρ ά τ η ς ά λ λ η ς ο μ ά δ α ς ν α φ υ λ ά ξ ε ι. Α ν ό μ ω ς δ ε ν μ α ν τ έ ψ ε ι σ ω σ τ ά η ί δ ι α ο μ ά δ α ξ α ν α κ ά ν ε ι τ η μ α κ ρ ι ά γ α ϊ δ ο ύ ρ α. Κ α ι η «κ α β α λ α ρ ί α» σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι. Τ ο τ ζ α μ ί Τ ο π α ι χ ν ί δ ι α υ τ ό ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό κ α ι ω ς π λ α κ ά κ ι α ή λ η μ α δ ά κ ι α. Τ α π α ι δ ι ά σ χ ε δ ι ά ζ ο υ ν έ ν α κ ύ κ λ ο μ ε δ ι ά μ ε τ ρ ο π ε ρ ί π ο υ έ ν α μ έ τ ρ ο κ α ι σ τ η μ έ σ η σ τ ή ν ο υ ν δ έ κ α π λ α κ ε ρ έ ς π έ τ ρ ε ς ή σ τ ρ ο γ γ υ λ έ ς κ ε ρ α μ ί δ ε ς τ η μ ί α π ά ν ω σ τ η ν ά λ λ η, ώ σ τ ε ν α σ χ η μ α τ ι σ τ ε ί τ ο τ ζ α μ ί. Χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι σ ε δ ύ ο ο μ ά δ ε ς κ α ι μ ε λ ά χ ν ι σ μ α η μ ί α ο μ ά δ α π α ί ρ ν ε ι τ η ν ε π ι θ ε τ ι κ ή θ έ σ η κ α ι η ά λ λ η τ η ν α μ υ ν τ ι κ ή. Σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α σ χ η μ α τ ί - ζ ο υ ν σ ε α π ό σ τ α σ η μ έ τ ρ ω ν α π ό τ ο τ ζ α μ ί μ ι α ε υ θ ε ί α γ ρ α μ μ ή. Τ α π α ι δ ι ά π ο υ ε ί ν α ι έ τ ο ι μ α γ ι α ε π ί θ ε σ η σ τ έ κ ο ν τ α ι π ά ν ω σ τ η γ ρ α μ μ ή. Τ ο π ρ ώ τ ο κ ρ α τ ά ε ι μ ι α μ π ά λ α, σ η μ α - δ ε ύ ε ι κ α ι τ η ν π ε τ ά μ ε 13

14 σ κ ο π ό ν α ρ ί ξ ε ι τ ο τ ζ α μ ί. Α ν α π ό τ ύ χ ε ι, τ η θ έ σ η τ ο υ π α ί ρ ν ε ι τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ο υ ν μ έ χ ρ ι ν α π ε - τ ύ χ ο υ ν τ ο σ τ ό χ ο τ ο υ ς. Α ν κ ά π ο ι ο π α ι δ ί π ε τ ύ χ ε ι κ α ι ρ ί ξ ε ι μ ι α π έ τ ρ α ή ό λ ο τ ο τ ζ α μ ί, τ ό τ ε α π λ ώ ν ο υ ν ό λ ε ς τ ι ς π έ τ ρ ε ς γ ύ ρ ω σ τ ο ν κ ύ κ λ ο. Τ α π α ι δ ι ά π ο υ κ ά ν ο υ ν τ η ν ε π ί θ ε σ η π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α ξ α ν α - σ τ ή σ ο υ ν τ ο τ ζ α μ ί, ε ν ώ τ α π α ι δ ι ά π ο υ α μ ύ ν ο ν τ α ι, π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α τ α ε μ π ο δ ί σ ο υ ν. Τ ό τ ε η μ ι α ο μ ά δ α σ η μ α δ ε ύ ε ι κ α ι χ τ υ - πά μ ε τ η μ π ά λ α τ ο υ ς π α ί κ τ ε ς τ η ς ά λ λ η ς ο μ ά - δ α ς. Ό π ο ι ο ν π α ί κ τ η χ τ υ π ά η μ π ά λ α, κ α ί γ ε τ α ι κ α ι β γ α ί ν ε ι α π ό τ ο π α ι χ ν ί δ ι. Α ν κ α ο ύ ν ό λ ο ι ο ι π α ί κ τ ε ς, π ρ ι ν π ρ ο λ ά β ο υ ν ν α σ τ η - σ ο υ ν τ ο τ ζ α μ ί, τ ο π α ι χ ν ί δ ι α ρ χ ί ζ ε ι α π ό τ η ν α ρ χ ή κ α ι σ ι ο μ ά δ ε ς α λ λ ά ζ ο υ ν ρ ό - λ ο υ ς. Α ν ό μ ω ς ο ι π α ί κ τ ε ς π ρ ο - λ ά β ο υ ν κ α ι σ τ ή σ ο υ ν τ ο τ ζ α μ ί π ρ ι ν κ α ο ύ ν ό λ ο ι, τ ό τ ε α ρ χ ί ζ ο υ ν π ά λ ι τ ο π α ι χ ν ί δ ι α π ό τ η ν α ρ χ ή, χ ω ρ ί ς ό μ ω ς ν α α λ λ ά ξ ο υ ν ρ ό λ ο υ ς. Π α ρ ο ι μ ί ε ς Β ρ ή κ ε ς κ α ι ρ ό, α ρ μ έ ν ι ζ ε, κ α ι ρ ό μ η ν π ε ρ ι μ έ ν ε ι ς, γ ι α τ ί ο κ α ι ρ ό ς τ α π ρ ά γ - μ α τ α δ ε ν ξ έ ρ ε ι ς π ω ς τ α φ έ ρ ν ε ι. Ο Θ ε ό ς ν α σ ε φ υ λ ά ε ι α π ό π α λ ι ό γ ι α τ ρ ό κ ι α π ό κ α ι ν ο ύ ρ ι ο δ ι κ η γ ό ρ ο Α ι ν ί γ μ α τ α Μ ι α κ ο ν τ ο ύ λ α π α χ ο υ λ ή π ά ν τ α κ ό κ κ ι ν α φ ο ρ ε ί, έ χ ε ι π ρ ά σ ι ν α μ α λ λ ι ά κ α ι σ π ο - ρ ά κ ι α σ τ η ν κ ο ι λ ι ά, Τ ι ε ί ν α ι ;... Έ ν α π ρ ά μ α π ρ α μ α τ ά κ ι μ έ ν α π ο δ α ρ ά κ ι. Τ ι ε ί ν α ι ; Τ η ν η μ έ ρ α σ τ ο λ ι σ μ έ ν ο κ α ι τ η ν ύ χ τ α φ ο ρ τ ω μ έ ν ο. Τ ι ε ί ν α ι ; Μ α ί ρ η Κ α λ λ έ ρ γ η Μ ά ν ο ς Κ α μ π ά ν η ς - Π ά ν ο ς Μ α ρ ά κ η ς 14

15 Έ χ ε ι ξ ά δ ε ρ φ ο τ ο ν σ κ ύ λ ο κ ι ό μ ω ς δ ε ν τ ο ν έ χ ε ι φ ί λ ο. Τ ι ε ί ν α ι ;. Π ρ ά σ ι ν ο σ π ι τ ά κ ι, κ ό κ κ ι ν α π α ρ α θ υ ρ ά κ ι α, μ έ σ α κ α τ ο ι - κ ο ύ ν ε μ α ύ ρ α α ν θ ρ ω π ά κ ι α, Τ ι ε ί ν α ι ; Γ λ ω σ σ ο δ έ τ ε ς Ο Ρ ο υ μ π ή ς ο κ ο υ μ π ή ς ο ρ ο υ μ π ο κ ο μ π ο λ ο γ ή ς, ε π ή γ ε ν α ρ ο υ μ π έ ψ ε ι ν α κ ο υ μ π έ ψ ε ι ν α ρ ο υ μ π ο - κ ο μ π ο λ ο γ ε ύ σ ε ι, κ α ι τ ο ν π ι ά σ α ν ο ι ρ ο υ μ π ή τ ε ς ο ι κ ο υ μ π ή τ ε ς ο ι ρ ο υ μ π ο κ ο - μ π ο λ ο γ ή τ ε ς κ α ι τ ο υ κ ό ψ α ν τ α ρ ο υ μ π ι ά τ ο υ τ α κ ο υ μ π ι ά τ ο υ τ α ρ ο μ π ο - κ ο μ π ο λ ο γ ά τ ο υ. Ο τ ζ ί τ ζ ι ρ α ς, ο μ ί ν τ ζ ι ρ α ς, ο τ ζ ι ν τ ζ ι μ ι ν τ ζ ι χ ό ν τ ζ ι ρ α ς, α ν έ β η κ ε σ τ η ν τ ζ ι ν τ ζ ι ρ ι ά, σ τ η μ ι ν τ ζ ι ρ ι ά, σ τ η ν τ ζ ι ν τ ζ ι μ ι ν τ ζ ι χ ο ν τ ζ ι ρ ι ά, ν α φ ά ε ι τ α τ ζ ί ν τ ζ ι ρ α, τ α μ ί ν τ ζ ι ρ α, τ α τ ζ ι ν τ ζ ι μ ι ν τ ζ ι χ ό ν τ ζ ι ρ α. Φ τ ο υ σκω λ η κ ο μ ε ρ μ υ γ κ ό τ ρ υ π α. Μ ι α π ά π ι α μ α π ι α π ά π ι α! Μ ι α π ά π ι α μ ε π α π ι ά! Π έ φ τ η ν έ κ ο ψ α ν τ ο ν π ε ύ κ ο. Π έ φ τ η ν π έ φ τ ε ι ο π ε ύ κ ο ς κ ά τ ω. ( Π έ φ τ η : Π έ μ π τ η ) Τ ρ ε ι ς έ ν τ ε κ α, τ ρ ε ι ς δ ώ δ ε κ α τ ρ ε ι ς δ ε κ α π έ ν τ ε κ ι έ ν τ ε κ α κ ι ε φ τ ά κ ι ο χ τ ώ κ α ι δ ε κ α ο χ τ ώ κ α ι π έ ν τ ε κ ι έ ξ ι κ α ι μ ι σ ό κ ι έ ν α κ α ι δ ύ ο κ ι ε ν ά μ ι σ ι κ α ι π ε μ ο υ π ό σ α κ ά ν ο υ ν. Κ α λ η μ έ ρ α κ α μ η λ ά ρ η, κ α μ η λ ά ρ η κ α λ η μ έ ρ α. Ά σ π ρ η π έ τ ρ α ξ έ ξ α σ π ρ η κ α ι α π ' τ ο ν ή λ ι ο ξ ε ξ α σ π ρ ό τ ε ρ η. 15

16 Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α M H Λ O M O Y K O K K I N O M ή λ ο μ ο υ κ ό κ κ ι ν ο ρ ό ι δ ο β α μ μ έ ν ο γ ι α τ ί μ ε μ ά ρ α ν ε ς τ ο ν π ι κ ρ α μ έ ν ο. Π α α ί ν ω κ ι έ ρ χ ο μ α ι μ α δ ε σ ε β ρ ί σ κ ω B ρ ί σ κ ω τ η ν π ό ρ τ α σ ο υ α μ π α ρ ω μ έ ν η τ α π α ρ α θ ύ ρ ι α σ ο υ φ ε γ γ ο β ο λ ο ύ ν ε. P ω τ ώ τ ο π ά π λ ω μ α π ο ύ ε ί ν α ι η κ υ ρ ά σ ο υ K υ ρ ά δ ε ν ε ί ν α ι ε δ ώ π ά ε ι σ τ η β ρ ύ σ η π ά ε ι γ ι α ν α π ι ε ι ν ε ρ ό κ α ι ν α γ ι ο μ ί σ ε ι. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Τ σ α γ κ ό π ο υ λ ο ς Μ Α Ν Α Μ Ο Υ Τ Α Κ Λ Ε Φ Τ Ο Π Ο Υ Λ Α Μ ά ν α μ ο υ τ α, μ ά ν α μ ο υ τ α κ λ ε φ τ ό π ο υ λ α τ ρ ώ ν ε κ α ι τ ρ α γ ο υ δ ά ν ε, ά ι ν τ ε π ί ν ο υ ν κ α ι γ λ ε ν τ ά ν ε. Μ α έ ν α μ ι κ ρ ό μ α έ ν α μ ι κ ρ ό κ λ ε φ τ ό π ο υ λ ο δ ε ν τ ρ ώ ε ι, δ ε ν τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι, β ά ι δ ε ν π ί ν ε ι δ ε γ λ ε ν τ ά ε ι. Μ ό ν τ ά ρ μ α τ α, μ ό ν τ ά ρ μ α τ ά τ ο υ κ ο ί τ α ζ ε, τ ο υ τ ο υ φ ε κ ι ο ύ τ ο υ λ έ ε ι : Γ ε ι α σ ο υ Κ ί τ σ ο μ ο υ λ ε β έ - ν τ η, Ν τ ο υ φ έ κ ι μ ο υ, ν τ ο υ φ έ κ ι μ ο υ π ε ρ ή φ α ν ο σ π α θ ί μ ξεγ υ μ ν ω μ έ ν ο μ ι α χ α ρ ά ή σ ο υ ν τ ο κ α μ έ ν ο. Π ό σ ε ς φ ο ρ έ ς, π ό σ ε ς φ ο ρ έ ς μ ε γ λ ί τ ω σ ε ς α π τ ω ν ε χ θ ρ ώ ν τ α χ έ ρ ι α κ ι α π τ ω ν Τ ο ύ ρ κ ω ν τ α μ α χ α ί ρ ι α. Ε λ π ί δ α Μ ο υ ρ τ ζ ά κ η Ω ς π ό τ ε π α λ λ η κ ά ρ ι α, θ α ζ ο ύ μ ε σ τ α σ τ ε ν ά, μ ο ν ά χ ο ι σ α ν λ ι ο ν τ ά ρ ι α, σ τ ε ς ρ ά χ ε ς σ τ α β ο υ ν ά ; Κ ά λ λ ι ο ε ί ν α ι μ ι α ς ώ ρ α ς ε λ ε ύ θ ε ρ η ζ ω ή, π α ρ ά σ α ρ ά ν τ α χ ρ ό ν ο υ ς, σ κ λ α β ι ά κ α ι φ υ λ α κ ή. Σ π η λ ι έ ς ν α κ α τ ο ι κ ο ύ μ ε, ν α β λ έ π ο υ μ ε κ λ α δ ι ά, ν α φ ε ύ γ ω μ α π τ ο ν κ ό σ μ ο, γ ι α τ η ν π ι κ ρ ή σ κ λ α β ι ά ; Κ ά λ λ ι ο ε ί ν α ι μ ι α ς ώ ρ α ς 16

17 ε λ ε ύ θ ε ρ η ζ ω ή, π α ρ ά σ α ρ ά ν τ α χ ρ ό ν ο υ ς, σ κ λ α β ι ά κ α ι φ υ λ α κ ή. «Τ ο σ χ ο λ ε ί ο» Ν α χ ά ν ω μ ε ν α δ έ λ φ ι α, π α τ ρ ί δ α κ α ι γ ο ν ε ί ς, τ ο υ ς φ ί λ ο υ ς, τ α π α ι δ ι ά μ α ς, κ ι ό λ ο υ ς τ ο υ ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς ; Κ ά λ λ ι ο ε ί ν α ι μ ι α ς ώ ρ α ς ε λ ε ύ θ ε ρ η ζ ω ή, π α ρ ά σ α ρ ά ν τ α χ ρ ό ν ο υ ς, σ κ λ α β ι ά κ α ι φ υ λ α κ ή. ( Ο Θ ο ύ ρ ι ο ς ε ί ν α ι π α - τ ρ ι ω τ ι κ ό ς ύ μ ν ο ς, έ ρ γ ο τ ο υ Ρ ή γ α Φ ε ρ α ί ο υ, τ ο ν ο π ο ί ο ε ί χ ε γ ρ ά ψ ε ι τ ο 1797 κ α ι τ ρ α γ ο υ δ ο ύ σ ε σ ε σ υ γ κ ε - ν τ ρ ώ σ ε ι ς μ ε σ κ ο π ό ν α ξ ε σ η κ ώ σ ε ι τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς. Μ ε λ ο π ο ι η μ έ ν ε ς ε ί ν α ι ο ι τ ρ ε ι ς π ρ ώ τ ε ς σ τ ρ ο φ έ ς. Ό λ ο ς ο Θ ο ύ ρ ι ο ς ε δ ώ. Π α ν α γ ι ώ τ η ς Μ α ρ ά κ η ς Π α ι δ ι κ ά π ο ι ή μ α τ α τ η ς ζ ω γ ρ ά φ ο υ π α ι δ ο ψ υ χ ο λ ό - γ ο υ Β ά σ ω ς Η λ ι ά δ η α π ό τ ο β ι β λ ί ο τ η ς " Ά ν θ η σ τ ο Χ ρ ό ν ο " 1. Τ ο σ χ ο λ ε ί ο 2. Ά ν ο ι ξ η Κ ά θ ε μ έ ρ α σ τ ο σ χ ο λ ε ί ο τ ι ς η μ έ ρ ε ς μ ο υ π ε ρ ν ώ σ τ α μ α θ ή μ α τ α π ρ ο σ έ χ ω κ α ι δ ε ν χ ά ν ω τ ο ν κ α ι ρ ό. Μ ο υ α ρ έ σ ε ι ν α μ α θ α ί ν ω π ο ι ή μ α τ α κ α ι ι σ τ ο ρ ί ε ς κ α ι σ ε χ ώ ρ ε ς π ο υ δ ε ν ε ί δ α ν α π η γ α ί ν ω μ ε σ ε λ ί δ ε ς. Α γ α π ώ τ ο ν δ ά σ κ α λ ο μ ο υ κ α ι τ ο ν έ χ ω ο δ η γ ό μ ε ς τ η ς γ ν ώ σ η ς τ ο π ο τ ά μ ι γ ι α ν α μ η ν, π ο τ έ, χ α θ ώ. Τ α β ι β λ ί α μ ο υ δ ι α β ά ζ ω κ α ι π ο τ έ δ ε ν α μ ε λ ώ ν α κ ο ι τ ώ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α μ ο υ κ α ι ν α ε ί μ α ι τ α κ τ ι κ ό. Ε ί ν α ι ο δ ρ ό μ ο ς μ ο υ μ ε γ ά λ ο ς δ ύ σ κ ο λ ο ς, κ ο υ - ρ α σ τ ι κ ό ς, μ α τ ο κ έ ρ δ ο ς γ ι α τ ο π ν ε ύ μ α έ ν α ς Θ ε ί ο ς θ η σ α υ ρ ό ς. Γ ι α τ ί ό π ο ι ο ς μ ε λ ε τ ά ε ι ξ έ ρ ε ι π ά ν τ α π ι ο π ο λ λ ά 17

18 κ α ι μ ε ς τ η ζ ω ή β α δ ί ζ ε ι σ ί γ ο υ ρ α κ α ι σ τ α θ ε ρ ά. Γ ι ώ ρ γ ο ς Μ α υ ρ ο μ α ν ω λ ά κ η ς «Ά ν ο ι ξ η» Τ ο φ ω ς Δ η μ ή τ ρ η ς Μ α ν θ ό π ο υ λ ο ς Σ τ έ λ λ α Μ α γ ο υ λ ά κ η Τ α χ ι ό ν ι α λ ι ώ ν ο υ ν σ τ α β ο υ ν ά τ α δ έ ν τ ρ α " ν τ ύ θ η - κ α ν " ξ α ν ά μ ε φ ύ λ λ α ν έ α κ α ι λ ε π τ ά. Ο ή λ ι ο ς μ α ς χ α μ ο γ ε λ ά κ α ι τ α λ ο υ λ ο ύ δ ι α τ α μ ι κ ρ ά α π λ ώ θ η κ α ν μ ε ς τ ο υ ς α - γ ρ ο ύ ς κ α ι σ ε λ ο φ ί σ κ ο υ ς φ ο υ ν τ ω τ ο ύ ς. Τ ο φ ω ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι τ η ν υ χ τ ι ά κ α ι η π λ ά σ η ό λ η ξ υ π ν ά μ ε θ ό ρ υ β ο ψ ι θ υ - ρ ι σ τ ό σ α ν τ ο ζ ο υ ζ ο ύ ν ι τ ο τ ρ ε λ λ ό. Ο ι π α π α ρ ο ύ ν ε ς χ ο ρ ε ύ ο υ ν ε κ α ι τ α ζ ο υ μ π ο ύ λ ι α θ ε ρ ι ε ύ - ο υ ν ε κ ά τ ω α π ' τ η ν α - μ υ γ δ α λ ι ά μ ε τ α ά ν θ η τ α π ο λ λ ά. Η ά ν ο ι ξ η έ χ ε ι μ υ ρ ω δ ι ά π ο υ σ ε α γ γ ί ζ ε ι σ τ α κ ρ υ φ ά κ α ι π ι α δ ε ν ξ έ ρ ε ι ς γ ι α τ ί μ π ο ρ ε ί ς σ α ν ν α π ε τ ά ς, ν α π ε ρ π α τ ε ί ς κ α ι ό λ ο ν α χ α μ ο γ ε λ ά ς ό τ α ν α γ ν ώ - σ τ ο υ ς σ υ ν α ν τ ά ς. Η μ α μ ά σ α ν μ α γ κ α λ ι ά ζ ε ι, τ ι γ λ υ κ ό λ ο γ α α ρ α δ ι ά ζ ε ι! Λ έ ε ι : «κ α μ ά ρ ι μ ο υ» κ α ι «φ ω ς μ ο υ» «ή λ ι ε μ ο υ α κ ρ ι β έ τ ο υ κ ό σ μ ο υ». Ό μ ω ς δ ε ν τ ο ξ έ ρ ω π ω ς ψ ε ς σ α ν κ ό π η κ ε τ ο φ ω ς Ε ν ώ β ρ ί σ κ ο ν τ α ν ε μ π ρ ό ς τ η ς τ ο «κ α μ ά ρ ι» κ α ι τ ο «φ ω ς» τ η ς Σ π ί ρ τ α ό λ ο έ ψ α χ ν ε ν α Β ρ ε ι γ ι α ν α α ν ά ψ ε ι έ ν α κ ε ρ ί. Δ ε ν κ α τ έ χ ω κ α ι λ ο γ ι ά ζ ω : Ή λ ι ο ς ε ί μ α ι, φ ω ς δ ε β γ ά - ζ ω. «Μ ά ν α, γ ί ν ε τ α ι, ρ ω τ ά ω, ν α μ α ι φ ω ς... ν α μ η φ ω τ ά ω ;» Ε λ ί ν α Π α π α δ ά κ η 18

19 Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Κ α β ά φ η ς, 1903 θ ρ ε μ μ έ ν ο ς κ α ι β ο σ κ ο ύ σ ε σ τ ο λ ι β ά δ ι. Π ά ε ι σ τ ο λ ύ κ ο : Τ ο ν β λ έ π ε ι μ ι α α λ ε π ο ύ κ α ι τ ο ν ω ρ έ χ τ η κ ε. - Έ λ α ν α δ ε ι ς λ ύ κ ο έ ν α γ ά ι δ α ρ ο. Ά μ α π ρ ά μ α γ ι α φ α ί! «Τ α Π α ρ ά θ υ ρ α» Σ α υ τ έ ς τ ε ς σ κ ο τ ε ι ν έ ς κ ά μ α ρ ε ς, π ο υ π ε ρ ν ώ μ έ ρ ε ς β α ρ υ έ ς, ε π ά ν ω κ ά τ ω τ ρ ι γ υ ρ ν ώ γ ι α ν ά β ρ ω τ α π α ρ ά θ υ ρ α. Ό τ α ν α ν ο ί ξ ε ι έ ν α π α - ρ ά θ υ ρ ο θ ά ν α ι π α ρ η γ ο ρ ί α. Μ α τ α π α ρ ά θ υ ρ α δ ε ν β ρ ί σ κ ο ν τ α ι, ή δ ε ν μ π ο - ρώ ν α τ ά β ρ ω. Κ α ι κ α λ λ ί τ ε ρ α ί σ ω ς ν α μ η ν τ α β ρ ω. Ί σ ω ς τ ο φ ω ς θ ά ν α ι μ ι α ν έ α τ υ ρ α ν ν ί α. Π ο ι ο ς ξ έ ρ ε ι τ ι κ α ι - ν ο ύ ρ ι α π ρ ά γ μ α τ α θ α δ ε ί ξ ε ι. Μ α τ α λ έ ν α Χ ρ ο ν ά κ η Ε λ λ η ν ι κ ά π α ρ α μ ύ θ ι α Ο λ ύ κ ο ς η α λ ε π ο ύ κ ι ο γ ά ι δ α ρ ο ς ( Ε λ ε ά ν ν α Κ ο λ ο β ο ύ ) Ή τ α ν ε μ ι α φ ο ρ ά έ ν α ς γ ά ι δ α ρ ο ς π α χ ύ ς κ α ι Π ά ε ι ο λ ύ κ ο ς β λ έ π ε ι τ ο ν γ ά ι δ α ρ ο κ ι ά ρ χ ι σ α ν ν α τ ρ έ χ ο υ ν τ α σ ά λ ι α τ ο υ. - Ξ έ ρ ε ι ς τ ι ν α κ ά ν ο υ μ ε λ ύ κ ο ; λ έ ε ι η α λ ε π ο ύ. - Τ ι ; Ε σ έ ν α κ ό β ε ι τ ο κ ε φ ά λ ι σ ο υ. - Ν α α γ ο ρ ά σ ο υ μ ε μ ι α β ά ρ - κ α κ α ι ν α τ η φ ο ρ τ ώ σ ο υ μ ε ε λ ι έ ς, ν α π ά ρ ο υ μ ε τ ο ν γ ά ι δ α ρ ο μ α ζ ί γ ι α ν α ύ τ η κ α ι, ά μ α β γ ο ύ μ ε σ τ ο π έ - λ α γ ο ς, ν α τ ο ν φ ά μ ε! Ά ι ν τ ε σ υ, σ ύ ρ ε ν α π ά ρ ε ι ς μ ι α β ά ρ κ α κ ι ε γ ώ π ά ω ν α σ υ μ φ ω ν ή σ ω μ ε τ ο ν γ ά - ι δ α ρ ο. Π ά ε ι ο λ ύ κ ο ς, α γ ο ρ ά ζ ε ι μ ι α β ά ρ κ α, τ η φ ο ρ τ ώ ν ε ι ε λ ι έ ς. Π ά ε ι κ ι η α λ ε π ο ύ, π α ί ρ ν ε ι τ ο ν γ ά ι δ α ρ ο, κ α τ ε β α ί ν ο υ ν σ τ ο γ υ α λ ό, μ π α ί ν ο υ ν μ έ σ α σ τ η β ά ρ κ α. 19

20 Ό τ α ν έ φ τ α σ α ν κ α τ ά - πέλ α γ α, λ έ ε ι η α λ ε π ο ύ : - Κ α λ ά, ε μ ε ί ς τ ώ ρ α τ α - ξ ι δ ε ύ ο υ μ ε, α μ π ο ι ο ς ξ έ - ρ ε ι α ν θ α π ά μ ε ζ ω ν τ α ν ο ί. Γ ι α κ α λ ό κ α ι γ ι α κ α κ ό ε λ ά τ ε ν α ε ξ ο μ ο λ ο γ η θ ο ύ μ ε. Γ ί ν ε τ α ι ο λ ύ κ ο ς π ν ε υ - μ α τ ι κ ό ς, ξ ο μ ο λ ο γ ά τ η ν α λ ε π ο ύ π ρ ώ τ α. - Τ ι α μ α ρ τ ί ε ς έ κ α μ ε ς κ υ ρ ά α λ ε π ο ύ ; - Έ κ λ ε ψ α κ ά μ π ο σ ε ς κ ό τ ε ς, κ ι έ φ α γ α κ ά τ ι ά λ λ α α γ ρ ι - μ έ λ ι α, λ α γ ο ί, μ α γ ο ί, κ ο υ - ν έ λ ι α. Ν α! Τ έ τ ο ι α π ρ ά γ - μ α τ α έ π ν ι ξ α κ ι έ φ α γ α. - Δ ε ν κ ά ν ε ι ς δ ο υ λ ε ι ά σ ο υ κ υ ρ ά α λ ε π ο ύ, σ κ ο υ λ ή κ ι α τ σ η γ η ς έ φ α γ ε ς. Έ λ α τ ώ ρ α, ξ ε μ ο λ ό γ α μ ε κ ι ε σ ύ. - Λ έ γ ε, τ ι α μ α ρ τ ί ε ς έ κ α μ ε ς ; - Έ φ α γ α κ ά μ π ο σ α π ρ ό β α τ α, κ ά μ π ο σ α κ α τ σ ί κ ι α, κ ά - μ π ο σ α γ ε λ ά δ ι α. - Α, μ ι κ ρ ά π ρ ά γ μ α τ α. Σ κ ο υ λ ή κ ι α τ σ η γ η ς. Ύ σ τ ε ρ α, λ έ ε ι ο λ ύ κ ο ς σ τ ο ν γ ά ι δ α ρ ο : - Έ λ α κ α ι σ υ, κ υ ρ γ ά ι δ α ρ ε, ν α μ α ς π ε ι ς τ ι α μ α ρ τ ί ε ς έ χ ε ι ς ; μ έ ν ο ς μ α ρ ο ύ λ ι α, γ ύ ρ ι σ α κ ι έ κ ο ψ α έ ν α φ ύ λ λ ο, γ ι α τ ί τ α λ ι μ π ί - σ τ η κ α κ α ι τ ο φ α γ α! - Α! κ υ ρ γ ά ι δ α ρ ε, ε ί π α ν ε κ ι ο ι δ υ ο μ α ζ ί : Έ φ α γ ε ς τ ο μ α ρ ο υ λ ό φ υ λ λ ο χ ω ρ ί ς λ ά δ ι, χ ω ρ ί ς ξ ύ δ ι κ α ι π ώ ς δ ε ν ε π ν ι γ ή κ α μ ε σ ε τ ο ύ τ ο τ ο τ α ξ ί δ ι! - Η α μ α ρ τ ί α σ ο υ ε ί ν α ι μ ε γ ά λ η κ α ι π ρ έ π ε ι ν α σ ε φ ά μ ε! - Β ρ ε α μ ά ν! - Ό χ ι, π ρ έ π ε ι ν α σ ε φ ά μ ε! - Κ α λ ά, λ έ ε ι ο γ ά ι δ α ρ ο ς, μ ό ν ο ο π α τ έ ρ α ς μ ο υ, ό τ α ν π έ θ α ν ε μ ο υ έ δ ω κ ε μ ι α γ ρ α φ ή κ α ι τ η ν έ χ ω ε δ ώ σ τ ο υ π ο δ α ρ ι ο ύ μ ο υ τ ο π έ τ α λ ο. Έ λ α κ υ ρ λ ύ κ ε, δ ι ά β α σ έ τ η ν, γ ι α ν α ι δ ώ τ ι μ ο υ γ ρ ά φ ε ι, κ ι ύ σ τ ε ρ α φ ά γ ε μ ε! Σ η κ ώ ν ε ι τ ο π ι σ ι ν ό τ ο υ τ ο π ο δ ά ρ ι, π ά ε ι ο λ ύ κ ο ς ν α δ ι α β ά σ ε ι, τ ο υ π α τ ε ί μ ι α κ λ ω τ σ ι ά σ τ α μ ο ύ τ ρ α, π ά ρ ' τ ο ν μ ε ς σ τ η θ ά λ α σ σ α. Η α λ ε π ο ύ β λ έ π ο ν τ α ς α υ τ ά π η δ ά κ ι α υ τ ή μ ε ς σ τ η θ ά λ α σ σ α γ ι α ν α γ λ υ τ ώ σ ε ι, π ν ί γ ο ν τ α ι κ ι ο ι δ ύ ο κ ι έ τ σ ι α π ό μ ε ι ν ε η β ά ρ κ α μ ε τ ι ς ε λ ι έ ς σ τ ο γ ά ι δ α ρ ο. - Ε γ ώ, λ έ ε ι ο γ ά ι δ α ρ ο ς, μ ι α φ ο ρ ά ό ν τ α ς φ ο ρ τ ω - 20

21 Ο γ έ ρ ο ς κ α ι τ α τ ρ ί α α δ έ λ φ ι α ( Ε λ ε ά ν ν α Κ ο λ ο β ο ύ ) α υ τ ά τ α κ ο ρ ά κ ι α ν α ή τ α ν π ρ ό β α τ α κ α ι ν α ή τ α ν δ ι κ ά μ ο υ. Μ ι α φ ο ρ ά κ ι έ ν α ν κ α ι ρ ό ή τ α ν τ ρ ί α α δ έ ρ φ ι α κ α ι κ ί ν η σ α ν ν α π ά ν σ τ α ξ έ ν α, γ ι α ν α β ρ ο υ ν δ ο υ λ ε ι ά. Σ τ ο δ ρ ό μ ο π ο υ π ή γ α ι ν α ν έ - φ τ α σ α ν σ ε μ ι α ε ρ η μ ι ά κ α ι κ ά θ η σ α ν σ ε μ ι α β ρ ύ σ η κ ο ν τ ά ν α φ ά ν ε ι κ α ι ν α ξ ε κ ο υ - ρ α σ τ ο ύ ν ε. Ε κ ε ί π ο υ έ τ ρ ω γ α ν, β λ έ - π ο υ ν κ ι έ ρ χ ε τ α ι έ ν α ς γ έ ρ ο ς μ ε τ ο μ π α σ τ ο υ ν ά κ ι τ ο υ κ α ι τ ο υ ς χ α ι ρ ε τ ά : - Ώ ρ α κ α λ ή π α λ λ η κ ά ρ ι α! - Π ο λ λ ά τ α έ τ η π α π π ο ύ λ η, τ ο υ ε ί π α ν ε κ ε ί ν α κ α ι τ ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο έ κ ο ψ ε έ ν α κ ο μ μ ά τ ι ψ ω μ ί κ α ι τ ο υ ε ί π ε : - Κ ά θ ι σ ε π α π π ο ύ λ η, κ α ι ν α λ ι γ ά κ ι ψ ω μ ί ν α φ α ς. Ο γ έ ρ ο ς π ή ρ ε τ ο ψ ω μ ί κ α ι κ ά θ ι σ ε. Ε κ ε ί σ τ η ν ε ρ η μ ι ά ή τ α ν π λ ή θ ο ς τ α κ ο ρ ά κ ι α. Λ έ ε ι ο γ έ ρ ο ς τ ο υ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ π α ι - δ ι ο ύ. - Θ - Τ α ι ή θ θ ε α λ α ή, θ τ ε ο λ υ ε ς λ έ ε π ι, α ι ό δ λ ί α μ ο υ, ν α έ χ ε ι ς ε δ ώ σ τ ο ν κ ό σ μ ο π ο υ β ρ ί σ κ ε σ α ι ; - Κ α λ ά, λ έ ε ι ο γ έ ρ ο ς. Α ν ό μ ω ς ε ρ χ ό τ α ν κ α ν έ ν α ς φ τ ω χ ό ς κ α ι σ ο υ ζ η τ ο ύ σ ε λ ί γ ο γ ά λ α, θ α τ ο υ έ δ ι ν ε ς, ά μ α ε ί χ ε ς τ ό σ α π ρ ό β α τ α ; - Θ α τ ο υ έ δ ι ν α, λ έ ε ι τ ο π α ι δ ί, ό, τ ι ή θ ε λ ε, γ ά λ α, τ υ ρ ί, μ υ τ ζ ή θ ρ α, ό, τ ι ή θ ε λ ε. Τ α π! Χ τ υ π ά ε ι ο γ έ ρ ο ς τ ο ρ α β δ ί τ ο υ σ τ η γ η κ ι έ γ ι ν α ν τ α κ ο ρ ά κ ι α π ρ ό - β α τ α. Ά σ π ρ ι σ ε ο τ ό π ο ς α π ό π ρ ό β α τ α. Σ η κ ώ θ η κ ε τ ο π α ι δ ί μάζ ε ψ ε τ α π ρ ό β α τ α κ ι έ μ ε ι ν ε ε κ ε ί. Ο ι ά λ λ ο ι δ υ ο μ ε τ ο γ έ ρ ο π ή ρ α ν π ά λ ι δ ρ ό μ ο. Π ή γ α ν, π ή γ α ν, έ φ τ α σ α ν σ ε έ ν α λ ό γ γ ο. Ρ ω τ ά ε ι τ ώ ρ α ο γ έ ρ ο ς τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο : - Τ ι θ α ή θ ε λ ε ς ε σ ύ π α ι δ ί μ ο υ, ν α έ χ ε ι ς ε δ ώ σ τ ο ν κ ό σ μ ο π ο υ ε ί σ α ι ; - Ε γ ώ θ α ή θ ε λ α π α π π ο ύ λ η, ό λ α α υ τ ά τ α π ο υ ρ ν ά ρ ι α ν α γ ί ν ο υ ν ε λ ι έ ς κ α ι ν α ε ί ν α ι ό λ ε ς δ ι κ έ ς μ ο υ, ε ί π ε τ ο π α ι δ ί. 21

22 - Κ α λ ά, τ ο υ λ έ ε ι ο γ έ ρ ο ς. Α φ ο ύ θ α χ ε ι ς τ ό σ ο λ ά δ ι, θ α δ ί ν ε ι ς κ α ι κ α ν ε ν ό ς φ τ ω χ ο ύ ; - Θ α δ ί ν ω, τ ο υ λ έ ε ι. Τ α π! Χ τ υ π ά ε ι ο γ έ ρ ο ς τ ο ρ α β δ ί τ ο υ σ τ η γ η κ α ι τ α π ο υ ρ ν ά ρ ι α έ γ ι ν α ν σ τ η σ τ ι γ μ ή ε λ ι έ ς. Κ α ι τ ο π α ι δ ί α υ τ ό, α π ό μ ε ι ν ε ε κ ε ί κ ι έ κ α ν ε μ α γ α ζ ι ά, γ έ μ ι ζ ε τ α β α ρ έ λ ι α λ ά δ ι κ α ι τ α φ ό ρ τ ω ν ε σ τ α κ α ρ ά β ι α. Ο μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο ς α δ ε ρ φ ό ς α π ό μ ε ι ν ε μ ο ν ά χ ο ς μ ε τ ο γ έ ρ ο κ α ι π ή ρ α ν π ά λ ι δ ρ ό μ ο. Σ α ν έ φ τ α σ α ν σ ε έ ν α σ τ α υ ρ ο δ ρ ό μ ι, κ ά θ ι σ α ν σ τ η β ρ ύ σ η π ο υ ή τ α ν ε κ ε ί ν α ξ ε κ ο υ ρ α σ τ ο ύ ν. Λ έ ε ι ο γ έ ρ ο ς τ ο υ π α ι δ ι ο ύ : - Α μ δ ε ζ η τ ά ς κ ι ε σ ύ τ ί π ο τ ε ; - Ε γ ώ π α π π ο ύ λ η θ α ή θ ε λ α α π ό α υ τ ή τ η β ρ ύ σ η ν α τ ρ έ χ ε ι μ έ λ ι. - Κ α ι θ α δ ί ν ε ι ς σ τ ο υ ς φ τ ω χ ο ύ ς μ έ λ ι, ά μ α σ ο υ ζ η τ ο ύ ν ; - Θ α δ ί ν ω. Τ α π! Χ τ υ π ά ο γ έ ρ ο ς τ ο ρ α β δ ί τ ο υ σ τ η γ η κ ι α μ έ σ ω ς ά ρ χ ι σ ε ν α τ ρ έ χ ε ι μ έ λ ι α π ό τ η β ρ ύ σ η. Α π ό μ ε ι ν ε κ α ι τ ο π α ι δ ί σ τ ο σ τ α υ ρ ο δ ρ ό μ ι, π ο υ λ ο ύ σ ε μ έ λ ι κ α ι μ ο ί ρ α ζ ε κ α ι σ τ ο υ ς φ τ ω χ ο ύ ς τ ο υ ς σ τ ρ α τ ο κ ό π ο υ ς. Ο γ έ ρ ο ς έ φ υ γ ε, π ή γ ε σ τ η δ ο υ λ ε ι ά τ ο υ. Σ α ν π έ ρ α σ ε κ ά μ π ο σ ο ς κ α ι ρ ό ς, τ ο π α ι δ ί ά φ η κ ε έ ν α ν υ π η ρ έ τ η σ τ η β ρ ύ σ η ν α μ ο ι ρ ά ζ ε ι μ έ λ ι, κ ι α υ τ ό ς ξ ε κ ί ν η σ ε ν α π ά ε ι ν α δ ε ι τ α α δ έ ρ φ ι α τ ο υ γ ι α τ ί τ α π ε θ ύ μ η σ ε. Ε κ ε ί π ο υ π ή γ α ι ν ε, κ ο ι - τ ά ζ ε ι γ ι α ε λ ι έ ς, β λ έ π ε ι έ ν α λ ό γ γ ο α π ό π ο υ ρ ν ά ρ ι α. Π ά ε ι π α ρ έ κ ε ι, κ ο ι τ ά ζ ε ι γ ι α π ρ ό β α τ α, β λ έ π ε ι κ ο - ρ ά κ ι α κ ι ο ύ τ ε λ α δ ά ο ύ τ ε τ σ έ λ ι γ κ α Κ ε ι π ο υ σ τ ε κ ό τ α ν κ ι α π ο ρ ο ύ σ ε, β λ έ π ε ι κ ι έ ρ - χ ε τ α ι π ά λ ι ο γ έ ρ ο ς ε κ ε ί ν ο ς κ α ι τ ο υ λ έ ε ι : - Ε ί δ ε ς ; Ό, τ ι ε ί π α ν τ α α δ έ ρ φ ι α σ ο υ δ ε ν τ ο έ κ α - μ α ν! Δ ε ν έ δ ι ν α ν σ τ ο υ ς φ τ ω χ ο ύ ς α π ό τ α κ α λ ά π ο υ τ ο υ ς ε χ ά ρ ι σ α. Γ ι α υ τ ό κ ι ε γ ώ τ ο υ ς π ή ρ α π ί σ ω τ ι ς ε λ ι έ ς κ α ι τ α π ρ ό β α τ α. Σ υ ό μ ω ς σ τ ά θ η κ ε ς κ α λ ό ς κ α ι ν α έ χ ε ι ς τ η ν ε υ χ ή μ ο υ! Κ α ι π ρ ι ν τ ε λ ε ι ώ σ ε ι τ ο λ ό γ ο τ ο υ, ο γ έ ρ ο ς έ γ ι ν ε ν ά φ α ν τ ο ς

23 Ο π ο ν τ ι κ ό ς κ ι ο β ά τ ρ α χ ο ς ( Μ ά ν ο ς Κ α μ π ά ν η ς ) O β ά τ ρ α χ ο ς ό μ ω ς, π ο υ ή τ α ν δ ε μ έ ν ο ς μ α ζ ί τ ο υ, σ η κ ώ θ η κ ε κ ι α υ τ ό ς σ τ ο ν α έ ρ α κ ι έ γ ι ν ε κ ι α υ τ ό ς κ α λ ό ς μ ε ζ έ ς σ τ ο γ ε ρ ά κ ι. Π ο ι ο ς τ ο υ π ε ν α σ κ ε φ τ ε ί κ α κ ό γ ι α τ ο σ ύ ν τ ρ ο φ ό τ ο υ ; Μ ι α φ ο ρ ά κ α ι έ ν α ν κ α ι ρ ό, έ ν α ς π ο ν τ ι κ ό ς ε ί π ε σ ' έ ν α β ά τ ρ α χ ο ν α κ ά μ ο υ ν ε φ ί λ ι α. Ο β ά τ ρ α χ ο ς δ έ χ τ η κ ε, α λ λ ά σ κ έ φ τ η κ ε ν α γ ε λ ά σ ε ι μ ε τ ο ν π ο ν τ ι κ ό, κ α ι τ ο υ π ε ν α δ ε θ ο ύ ν ε κ ι ο ι δ υ ο μ ' έ ν α β ο ύ ρ λ ο α π ό τ α π ο δ ά ρ ι α. Δ έ χ τ η κ ε ο π ο ν τ ι κ ό ς κ α ι δ ε θ ή κ α ν ε. Π ε ρ π α τ ο ύ σ α ν ε μ α ζ ί σ α φ ί λ ο ι, μ α σ ε μ ι α σ τ ι γ μ ή, κ α θ ώ ς π ε ρ ν ο ύ σ α ν ε π ά ν ω α π ό μ ί α λ ί μ ν η, ο β ά τ ρ α χ ο ς π ή δ η σ ε ξ α φ ν ι κ ά σ τ ο ν ε ρ ό, γ ι α να σ υ ν ε π ά ρ ε ι κ α ι τ ο ν π ο ν τ ι κ ό κ α ι ν α γ ε λ ά σ ε ι μ ε τ ο π ά θ η μ α τ ο υ. O π ο ν τ ι κ ό ς δ ε ν ή ξ ε ρ ε ν α κ ο λ υ μ π ά ε ι κ α ι π ν ί γ η κ ε. Ε τ ο υ μ π ά ν ι α σ ε κ ι α ν έ β η κ ε σ τ ο ν ε ρ ό. Τ ο ν ε ί δ ε α π ό ψ η λ ά έ ν α γ ε ρ ά κ ι π ο υ π έ ρ ν α γ ε, κ α ι β ο ύ τ η ξ ε ν α τ ο ν π ά ρ ε ι. Τ ο χ ρ υ σ ό ψ α ρ ο - Λ α ϊ κ ό π α ρ α μ ύ θ ι Σ τ έ λ λ α Μ α γ ο υ λ ά κ η - Μαν ό λ ι α Λ ε μ ο ν ά κ η Μ ι α φ ο ρ ά ή τ α ν έ ν α ς φ τ ω χ ό ς ψ α ρ ά ς, κ ι ό λ η ν ύ χ τ α α γ ω ν ι ζ ό τ α ν ν α π ι ά σ ε ι ψ ά ρ ι κ α ι ψ ά ρ ι δ ε ν έ π ι α ν ε. Κ ό ν τ ε ψ ε τ έ λ ο ς η α υ γ ή, έ ρ ι ξ ε π ά λ ι τ α γ κ ί σ τ ρ ι τ ο υ κ ι έ λ ε γ ε α π ο μ έ σ α τ ο υ : «Ω, Θ ε έ μ ο υ, δ υ σ τ υ χ ί α! σ ή μ ε ρ α θ α π ε θ ά ν ο υ ν τ α π α ι δ ι ά μ ο υ α π τ η ν π ε ί ν α». Τ ο υ φ ά ν η κ ε τ ό τ ε π ω ς τ σ ί μ π η σ ε ψ ά ρ ι κ α ι τ ρ ά - β η ξ ε τ α γ κ ί σ τ ρ ι. Τ ι ν α δ ε ι! Έ ν α ψ α ρ ά κ ι χ ρ υ σ ό! Έ κ α ν ε ν α τ ο β γ ά λ ε ι α π τ α γ κ ί σ τ ρ ι κ ι ά κ ο υ σ ε μ ι α φ ω ν ή ν α τ ο υ λ έ ε ι : «Ρ ί ξ ε τ ο ψ α ρ ά κ ι τ ο 23

24 χ ρ υ σ ό σ τ ο γ ι α λ ό, κ α ι θ α δ ε ι ς κ α λ ό». Ε, λ έ ε ι μ ε τ ο ν ο υ τ ο υ, ν α τ ο ρ ί ξ ω! έ τ σ ι κ ι έ τ σ ι δ ε ν θ α μ ο υ κ ά μ ε ι τ ί π ο τ ε έ ν α ψ α ρ ά κ ι. Κ α ι τ ο ρ ι ξ ε σ τ η θ ά λ α σ σ α. Π ά λ ι α κ ο ύ ε ι τ η ν ί δ ι α φ ω ν ή ν α τ ο υ λ έ ε ι : Τ ι κ α λ ό θ έ λ ε ι ς ν α σ ο υ κ ά μ ω ; Ε, λ έ ε ι, ν α π ά ω σ τ ο σ π ί τ ι μ ο υ κ α ι ν α β ρ ω ψ ω μ ι ά κ α ι φ α γ ι ά. Σ α ν π ή γ ε σ τ ο σ π ί τ ι τ ο υ, τ α ή β ρ ε ν ό λ α ό π ω ς τ ο υ ε ί π ε η φ ω ν ή. Ε ί π ε τ η ν ι σ τ ο ρ ί α ό λ η σ τ η γ υ ν α ί κ α τ ο υ. Α χ, κ α λ έ, τ ο υ λ έ ε ι α υ τ ή, α ν τ ί ν α ζ η τ ή σ ε ι ς, τ ί π ο τ ε κ α λ ό, ζ ή τ η σ ε ς ψ ω μ ι ά κ α ι φ α γ ι ά ; Ε, κ α λ ά, τ η ς λ έ ε ι α υ τ ό ς. Α ν τ ο ξ α ν α π ι ά σ ω, τ ι θ έ λ ε ι ς ν α τ ο υ ζ η τ ή σ ω ; Η γ υ ν α ί κ α τ ο ύ ε ί π ε ν α ζ η τ ή σ ε ι π α λ ά τ ι α! Ε π ή γ ε ν ο κ α η μ έ ν ο ς ο ψ α ρ ά ς, έ ρ ι ξ ε τ ο δ ί χ τ υ κ ι έ π ι α σ ε π ά λ ι τ ο χ ρ υ - σ ό ψ α ρ ο. Έ κ α ν ε ν α τ ο β γ ά λ ε ι π ά λ ι α π τ α γ κ ί σ τ ρ ι κ α ι ά κ ο υ σ ε τ η φ ω ν ή : «Ρ ί ξ ε τ ο ψ α ρ ά κ ι τ ο χ ρ υ σ ό σ τ ο γ ι α λ ό, κ α ι θ α δ ε ι ς κ α λ ό». Τ ο έ ρ ι ξ ε, κ ι ά κ ο υ σ ε π ά λ ι τ η φ ω ν ή : «Τ ι κ α λ ό θ έ λ ε ι ς ν α σ ο υ κ ά μ ω ;» κ ι α υ τ ό ς ε ζ ή τ η σ ε π α λ ά τ ι α. Πάε ι σ τ ο σ π ί τ ι τ ο υ κ α ι τ ι ν α δ ε ι ; π α λ ά τ ι α ω ρ α ι ό - τ α τ α! Α χ, τ ο υ λ έ ε ι η γ υ ν α ί κ α τ ο υ, ν α π ά ν α τ ο ξ α ν α - π ι ά σ ε ι ς κ α ι ν α τ ο υ ζ η τ ή σ ε ι ς σ υ ν α γ ί ν ε ι ς β α σ ι λ ι ά ς κ ι ε γ ώ β α σ ί - λ ι σ σ α. Ε π ή γ ε π ά λ ι κ ι έ κ α μ ε ν ό π ω ς έ κ α μ ν ε κ α ι τ ι ς ά λ λ ε ς φ ο ρ έ ς, ά κ ο υ σ ε τ η φ ω ν ή κ α ι ζ ή τ η σ ε ό, τ ι τ ο υ ε ί π ε η γ υ ν α ί κ α τ ο υ. Μ α π ά ε ι κ α τ ό π ι σ τ ο σ π ί τ ι τ ο υ, κ α ι τ ι ν α δ ε ι ; Μ ι α κ α λ ύ β α ό π ω ς π ρ ώ τ α, κ α ι τ α π α ι δ ι ά τ ο υ π ε ι ν α σ μ έ ν α. Κ ρ η τ ι κ ή λ α ϊ κ ή π α ρ ά δ ο σ η Τ ο δ ά κ ρ υ τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ ( Μ α τ α λ έ ν α Χ ρ ο ν ά κ η ) Τ ο ν κ α ι ρ ό π ο υ ο ι Ε β ρ α ί ο ι κ υ ν η γ ο ύ σ α ν τ ο Χ ρ ι σ τ ό γ ι α ν α τ ο ν π ι ά σ ο υ ν κ α ι ν α τ ο ν σ τ α υ ρ ώ σ ο υ ν, β ρ έ θ η κ ε σ ε π ο λ ύ μ ε γ ά λ η σ τ ε ν α χ ώ - ρ ι α γ ι α τ η ν α χ α ρ ι σ τ ί α τ ω ν 24

25 α ν θ ρ ώ π ω ν. Ζ η τ ο ύ σ ε η σ υ χ ί α μ α ο ι π α ρ ά ν ο μ ο ι τ ο ν α κ ο λ ο υ - θ ο ύ σ α ν. Ό τ α ν έ φ τ α σ ε σ ε μ ι α ε λ ι ά, κ ά θ ι σ ε α π ό κ ά τ ω κ ι α κ ο ύ μ π η σ ε τ ο κ ε φ ά λ ι Τ ο υ σ τ ο ν κ ο ρ μ ό τ η ς γ ι α ν α κ ο ι μ η θ ε ί. Ό μ ω ς ή τ α ν α δ ύ ν α τ ο ν α έ ρ θ ε ι ο ύ π ν ο ς. Τ ό τ ε δ ά κ ρ υ σ ε κ α ι τ α δ ά κ ρ υ α σ α δ ρ ο σ ο σ τ α λ ι έ ς έ σ τ α ζ α ν σ τ η ρ ί ζ α τ η ς ε λ ι ά ς κ α ι τ η ν π ό τ ι ζ α ν. Π ο τ ι σ μ έ ν η μ ε τ α δ ά κ ρ υ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ ε ί ν α ι ε υ - λ ο γ η μ έ ν ο δ έ ν τ ρ ο, γ ι ' α υ τ ό κ α ι β γ ά ζ ε ι λ ά δ ι, π ο υ ν ο σ τ ι μ ί ζ ε ι τ ο φ α γ η τ ό μ α ς κ α ι δ ί ν ε ι φ ω ς σ τ α κ ρ ε - μ α σ μ έ ν α κ α ν τ ή λ ι α. Ρ ο ύ φ η ξ ε τ α ζ ε σ τ ά δ ά κ ρ υ α τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ύ π ο υ έ π ε φ τ α ν α π ό τ α μ ά τ ι α τ ο υ α ν τ ι - κ ρ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν α ν θ ρ ώ π ι ν η α χ α ρ ι σ τ ί α. Π ι ο ε υ λ ο γ η μ έ ν ο δ έ ν τ ρ ο α π ό τ η ν ε λ ι ά σ τ ο ν κ ό σ μ ο δ ε ν ε ί ν α ι ά λ λ ο. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Α Λ Ι Ω Ν Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν Ο α ρ γ ι λ έ ς Τ ο π α λ ι ό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο π ο υ θ έ λ ω ν α π ε ρ ι γ ρ ά ψ ω ε ί ν α ι έ ν α ς ν α ρ γ ι λ έ ς. Τ ο ν α γ ό - ρ α σ ε έ ν α ς φ ί λ ο ς τ ω ν γ ο ν ι ώ ν μ ο υ. Χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι σ τ ο κ ά π ν ι σ μ α. Ε ί ν α ι μ α κ ρ ό σ τ ε ν ο ς, μ ε - γ ά λ ο ς κ α ι έ χ ε ι χ ρ ώ μ α α σ η μ ί κ α ι μ π λ ε. Ε ί ν α ι φ τ ι α γ μ έ ν ο ς α π ό μ έ τ α λ λ ο κ α ι γ υ α λ ί. Τ α σ χ έ δ ι ά τ ο υ ε ί ν α ι λ ο υ λ ο ύ δ ι α. Μ ο υ α ρ έ σ ε ι γ ι α τ ί ε ί ν α ι ό μ ο ρ φ ο ς κ ι έ χ ε ι ω ρ α ί α σ τ ο λ ί δ ι α Χ ρ υ σ ά ν θ η Τ α σ τ α ν έ λ η Τ ο γ ο υ δ ί τ η ς γ ι α γ ι ά ς μ ο υ Σ τ ο σ π ί τ ι μ ο υ έ χ ο υ μ ε έ ν α γ ο υ δ ί. Μ α ς τ ο έ δ ω σ ε η π ρ ο γ ι α γ ι ά μ ο υ π ρ ι ν ο χ τ ώ χ ρ ό ν ι α. Χ ρ η σ ι μ ε ύ ε ι ν α σ π ά μ ε τ ο υ ς ξ η ρ ο ύ ς κ α ρ π ο ύ ς κ α ι ν α κ ά ν ο υ μ ε σ κ ό ν η τ α μ π α χ α ρ ι κ ά. Τ ο σ χ ή μ α τ ο υ ε ί ν α ι ό π ω ς έ ν α π ο τ ή ρ ι μ ε π ο δ α ρ ά κ ι. Δ ε ν ε ί ν α ι π ο λ ύ μ ε γ ά λ ο, έ χ ε ι χ ρ ώ μ α μ π ρ ο ν ζ έ κ α ι ε ί ν α ι φ τ ι α γ μ έ ν ο α π ό μ π ρ ο ύ ν τ ζ ο. Ε π ί σ η ς, γ ι α σ χ έ δ ι α έ χ ε ι κ υ κ λ ι κ έ ς γ ρ α μ μ έ ς. 25

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη.

Σημαντική. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι το πρόβλημα του Τσίπρα. παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη. ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική παρέμβαση των βουλευτών Κ. Σέλτσα και Γ. Σηφάκη για τη σελ.3 λίμνη Βεγορίτιδα Σ ύ λ λ η ψ η τ ρ ι ώ ν α τ ό μ ω ν γ ι α κ λ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση:

25η Μαρτίου. ιπλoγιορτή για την Ελλάδα. Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου. Με αυτοκόλλητα. Πέγκυ Φούρκα. Εικονογράφηση: Πηνελόπη Μωραΐτου Μαρία Μωραΐτου 25η Μαρτίου ιπλoγιορτή για την Ελλάδα Με αυτοκόλλητα Εικονογράφηση: Πέγκυ Φούρκα Πηνελόπη Μωραΐτου - Μαρία Μωραΐτου 25η ΜΑΡΤΙΟΥ- ΙΠΛΟΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Εικονογράφηση:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ ΤΗΛ.210-3332973 (kordali@mnec.gr) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.4 Ο Β ο υ λ ε υ τ ή ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς τ η ς Ν. Δ. κ. Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς σελ.4

σελ.3 σελ.3 σελ.4 σελ.4 Ο Β ο υ λ ε υ τ ή ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς τ η ς Ν. Δ. κ. Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς σελ.4 ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 207 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Ε π ί σ κ ε ψ η τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704906 2015-04-14

15PROC002704906 2015-04-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14.04.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 3317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ. Τηλ. 23813 50335,

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΥΛΑ Τιμή: 1 (με δώρο 2) Όλα τα χρήματα θα δοθούν στο Παγκύπριο Σύνδεσμο «Κάνε μια Ευχή» Μάης 2015 Μια έκδοση της Β 2 τάξης Τεύχος Α με την υποστήριξη της δασκάλας μας κ. Μαρίας Χριστοδούλου Κτωρή Τρέφομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Χρηστίδης Δ. Ανωγιάτη Χ. Κοκκολάκη Α. Λουράντου Α. Χασάπης Φ. Σταυροπούλου Ε. Αλωνιστιώτη Δ. Καρκασίνας Α. Μαραγκουδάκης Θ. Κεφαλάς Γ. Μπαχά Α. Μπέζα Γ. Μποραζέλης Ν. Χίνης Π. Λύτρα

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM)

Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM) Κρυπτογραφία ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ( NIKOKY@GMAIL.COM) Γιατί; Στο σύγχρονο κόσμο όλα είναι κρυπτογραφημένα! Κλήσεις σε κινητά Ψηφιακές τηλεοπτικές μεταδόσεις Ανάληψη μετρητών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Β. Κατριβάνου, σελ. 1053 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1054, 1069, 1070, 1071,

Διαβάστε περισσότερα

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3

Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς. σελ.3 Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μητροπολίτης Ν έ α ς κ ρ ή ν η ς κ α ι Καλαμαριάς ο Αρχιμανδρίτης Ι ο υ σ τ ί ν ο ς Μ π α ρ δ ά κ α ς Ημερίδα με θέμα : «Εξορυκτική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ.

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ. Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 227 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ E-mail: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Ιστός: http://echo.nextnet.gr Tέλος εποχής

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Χ ά ν ο υ μ ε κ α ι τ ο 1 ο Σ ύ ν τ α γ μ α Π ε ζ ι κ ο ύ ; Συνέντευξη Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Στέφανου Μπίρου για τα τρέχοντα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα

Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Μαρίνα Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 0 ο Μ Α Ϊ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος. Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας

Β Μέρος. Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας Β Μέρος Η οικιστική αρχιτεκτονική της Καβάλας Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η Καβάλα είναι μία πόλη που αποτελεί αντικείμενο σπουδής για τις αρχιτεκτονικές της τάσεις. Εδώ εφαρμόστηκαν όλες σχεδόν οι τεχνοτροπίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ. Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜ Πέµπτη 7 Μαρτίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 8674 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. κ. Γ. Ψαριανού και Γ. Παπανδρέου, σελ. 8647, 8753 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΛ.ΑΔΕΙΑΣ ΥΒΕΤ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με.... από τον.... Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Είδος επιχείρησης 2. Κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΐ;ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΙΜΕ RAI ΟΙΚΟΝ ΛΙΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ AOriCTIKH. ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΑΡΑΓϋΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΙ(»1ΗΧΑΗΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. .

ΐ;ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΙΜΕ RAI ΟΙΚΟΝ ΛΙΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ AOriCTIKH. ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΑΡΑΓϋΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΙ(»1ΗΧΑΗΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. . ΐ;ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΙΜΕ RAI ΟΙΚΟΝ ΛΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ AOriCTIKH Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΙΙΑΡΑΓϋΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΙ(»1ΗΧΑΗΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ^ΒΙΣΗΓΗΤΡΙΑ_ ΣΟΤΗΡΙΑΔΟΥ Δ ^ Η Α.TQM ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΟΗ ΗΙΤΣΟηΟΥΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα:

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ιλιάδα Έπος Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ραψωδία Α... 2 Ραψωδία Β... 17 Ραψωδία Γ... 29 Ραψωδία Δ... 40 Ραψωδία Ε... 53 Ραψωδία Ζ... 74 Ραψωδία Η... 87 Ραψωδία Θ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΩΝΑ. ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.μαρινα ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΑΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 6084 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ (3006 ~ 00Fj

ΑΙΩΝΑ. ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.μαρινα ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΑΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 6084 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ (3006 ~ 00Fj ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Α Έ Ί Ί Ί < Α Κ Έ Ν Ύ Κ Μ Α Τ Ά Κ Α Ι Α Ρ Χ Ω Ν Τ Ο Ύ 2 1 ΑΙΩΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ.μαρινα ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΛΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ό ε π ε ι σ ό δ ι ο σ τ ο ν Α Η Σ Α μ υ ν τ α ί ο υ - Φ ι λ ώ τ α ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 167 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Η ηχώ

Διαβάστε περισσότερα

Ψ ή φ ι σ μ α κα τα δ ί κ η ς. Α μ υ ν τα ί ο υ γ ι α τ η δ ο λ ο φ ο ν ί α το υ Π α ύ λ ο υ Φ ύ σ σ α

Ψ ή φ ι σ μ α κα τα δ ί κ η ς. Α μ υ ν τα ί ο υ γ ι α τ η δ ο λ ο φ ο ν ί α το υ Π α ύ λ ο υ Φ ύ σ σ α σελ. 3 ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Δ ι η μ ε ρ ί δ α γ ι α τ η ν α ν ε ρ γ ί α χ ω ρ ί ς α ν έ ρ γ ο υ ς Γιάννης Αντωνιάδης Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης: Ό χ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-221 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης- Καθορισμός τελών ελεγχόμενης στάθμευσης-είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη

σελ.4 σελ. 3 Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη με κτηνοτρόφους της Τ. Κ. Κ έ λ λ η ς σελ.8 Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Θανατηφόρο τ ρ ο χ α ί ο α τ ύ χ η μ α σ τ η Ν. Ε. Ο. σελ.3 Κ ο ζά ν η ς - Φ λ ώ ρ ι ν α ς Μετά από καθυστερήσεις δύο ετών, με παρέμβαση του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 31ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια.

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Στο Νηπιαγωγείο μάθαμε την παροιμία.(νήπια) Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Έλα να την ξαναπούμε. Όποιος ξέρει έχει Παίξαμε και το παιχνίδι με την κρυμμένη λέξη. Αν σου αρέσουν τα παιχνίδια ένωσε

Διαβάστε περισσότερα

Διδά δά ον σκ τα τ ς α ιστο τ ρία στο στ δ ημ η ο μ τικό κ σχο σχ λ ο είο Οργάνω Οργάν ση υλικού Φλωρεντία Πιτζιόλη

Διδά δά ον σκ τα τ ς α ιστο τ ρία στο στ δ ημ η ο μ τικό κ σχο σχ λ ο είο Οργάνω Οργάν ση υλικού Φλωρεντία Πιτζιόλη Διδάσκοντας ιστορία στο δημοτικό σχολείο Οργάνωση υλικού: Φλωρεντία Πιτζιόλη-Τιμοθέου, ΕΔΕ, Πρόεδρος Ενδοτμηματικής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Χαρά Μακρυγιάννη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνεργάστηκαν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/οικ.79666 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση δωρεάν διατιθεμένων διδακτικών συγγραμμάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΡΙΜΝΣ Βαθμός σφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: θήνα, 2622014 Ταχ. Δ/νση : νδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Θανάσιμος τραυματισμός 29χρονου εργαζόμενου στη Φλώρινα Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Κραυγή α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Συνάντηση εργασίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο

Σημαντική. συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι. Εκδήλωση για τις σελ.3 εξελίξεις στο δημόσιο ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σημαντική συνάντηση του Επιμελητηρίου Φλώρινας στο Γειτονικό Μοναστήρι Την Τ.Κ. Αχλάδας επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας Εκδήλωση για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αντίλαλοι απ τους Σκάρους

Αντίλαλοι απ τους Σκάρους ΙΛΙΟΥ 110 Κωδικός: 215988 Αντίλαλοι απ τους Σκάρους ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γραφεία: Γερανίου 41 Αθήνα Τ.Κ. 10431 Τηλ./Fax: 210-6420024 Περίοδος Γ Αριθμός φύλλου 23 Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά»

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά» ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 312 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας

Ο υπουργός. Δόθηκε στον Αλέξη Τσίπρα η πεντασέλιδη πρόταση των «θεσμών» Άμυνας Πάνος Καμμένος σε φυλάκια της Φλώρινας Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς 5 ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 328 ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά...

Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά... Θα είχε νόημα να διαλέξεις πλευρά μόνο αν ο κόσμος μας ήταν σαν τη λογική τους! TEYXOΣ #1 WWWSTEKICHANIAGR ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟ / / / ΣΕ ΘΕΣΗ ΕDITORIAL Μια αρχέγονη συνήθεια τα ομαδικά ταξίδια, υιοθετημένα σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Λάντζα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα