στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Κατσούλης Ν. Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, Αρ.πρωτ.: 395 Επαναπροκήρυξη της υπ. αριθμ / Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως οκτώ (08) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Σχολικών Ψυχολόγων για την παροχή έργου υποστήριξης στις Σχολικές Μονάδες της πιλοτικής εφαρμογής των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που λειτουργούν στην Αττική στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονaς Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας Προτεραιότητας 2». «Πιλοτική εφαρμογή και εξάπλωση του θεσμού των ΖΕΠ». Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Έχοντας υπόψη, 1. Το άρθρο 13 παρ. 2 εδ. δ του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α). 2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3840/2010 (Α53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και άλλες διατάξεις». Σελίδα 1 από 19

2 3. Το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του ν. 3149/2003(Α141). 4. Το άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του ν.2413/1996 (Α 124 ), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του εδ. γ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2233/1994 (Α 141), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.2341/1995 (Α 208) και την παράγραφο 9β του άρθρου 1 του ν.2942/2001 (Α 202). 5. Το άρθρο 11 παρ.2 του ν. 2640/1998 (206 Α ) «Δευτεροβάθμια Τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και συμπληρωματικά τις διατάξεις των Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 A) και Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α). 6. Το άρθρο 11 παρ.2 του ν. 2640/1998 (206 Α ) «Δευτεροβάθμια Τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και συμπληρωματικά τις διατάξεις των Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 A) και Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α). 7. Το ν. 3861/2010 (112 Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 8. Το αρ. 3 του π.δ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α / ) περί ίδρυσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 9. Την υπ αρ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1343/Β/ ) «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: 1185/2003 (ΦΕΚ 1600/Β/ , 1862/2005 (ΦΕΚ 763/Β/ , 3742/2005 (ΦΕΚ1027/Β/ , 7206/2006 (ΦΕΚ 1845/Β/ ), 1682/2007 (ΦΕΚ340/Β/ ), 20087/2008 (ΦΕΚ2665/Β/ και 11726/2010 (ΦΕΚ 2126/Β/ ) και ισχύει. 10. Τη με αρ. Φ.908/84294/Η/ Κοινή Υπουργική Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 363/ ) περί διορισμού του καθηγητή Αθανάσιου Κυριαζή ως Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. τη με αρ /ΣΤ5 /2012 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1724Β). 11. Την υπ αρ. 141/ Υ.Α ( 269 Β) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΥπΕΠΘ»,. 12. Τη με αρ πρωτ / (ΑΔΑ 45ΒΝ9-Β1Ι) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) που αφορά στον τρόπο σύναψης συμβάσεων έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων. 13. Τη με αρ. πρωτ / Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» όπως ισχύει κάθε φορά και το Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω εγκεκριμένης Πράξης καθώς και τις μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις αυτού. Σελίδα 2 από 19

3 14. Την υπ αρ. πρωτ. 7212/ απόφαση υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από το Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Πράξης», της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 2» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το με αρ. πρωτ. 667/ έγγραφo με τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Β Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 2» και ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 17. Τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Πράξης», της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 2» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ Την υπ.αριθμ / Πρόσκληση της Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων τουυπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού επαναπροκηρύσσει την υπ. αριθμ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έως οκτώ (08) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Σχολικών Ψυχολόγων, για την παροχή έργου υποστήριξης στις Σχολικές Μονάδες της πιλοτικής εφαρμογής των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας που λειτουργούν στην Αττική, στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Πράξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία να υποβάλλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν αίτηση πρόταση σύμφωνα με την υπ. αριθμ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται να την επιβεβαιώσουν με νέα αίτηση τους, χωρίς να υποβάλλουν εκ νέου το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους. 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση των Πράξεων «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΕΔΒΜ). Οι παραπάνω Πράξεις έχουν ως σκοπό την προώθηση της ισότιμης ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα (ειδικά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) των μαθητών από περιοχές με χαμηλούς Σελίδα 3 από 19

4 εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Για το σκοπό αυτό εισάγονται σε διάφορες περιοχές οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Οι ΖΕΠ είναι ένα δίκτυο σχολείων (τυπικά 2 νηπιαγωγεία, 3 δημοτικά, 1 γυμνάσιο και προαιρετικά 1 σχολείο του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα ΕΠΑΛ, εφόσον λειτουργεί στη ΖΕΠ) με διαμορφωμένο και ευέλικτο ολοήμερο πρόγραμμα, ανοικτά, σε σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Οι ΖΕΠ συντελούν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού τους και αποτελούν στοιχείο παρακίνησης των μαθητών και εκπαιδευτικό πόλο έλξης. Αναλυτικότερα: ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ Οι ΖΕΠ βασίζονται στη λογική της θετικής διάκρισης επενδύονται επιπλέον πόροι ανθρώπινοι και οικονομικοί στις περιοχές με χαμηλούς δείκτες για να ξεπεράσουν οι μαθητές τα γλωσσικά και μαθησιακά εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς λόγους. Οι ΖΕΠ προωθούν μια ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολικό χώρο αλλά περιλαμβάνει και υποστήριξη στην τοπική κοινωνία και από την τοπική κοινωνία. Οι ΖΕΠ αποτελούν προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας μόνιμος θεσμός στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στον οποίο θα μπορούν να εντάσσονται περιοχές και σχολεία Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) με βάση τις τοπικές ανάγκες. Στόχοι είναι: η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων και Ευέλικτων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τη Σχολική Επιτυχία μαθητών προερχόμενων από ΕΚΟ η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων διαφοροποιημένης συνεκπαίδευσης σε εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο για την επίτευξη των σκοπών μάθησης και ολόπλευρης ανάπτυξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης η ενίσχυση των γλωσσικών, γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών στάσεων και ικανοτήτων μάθησης και ανάπτυξης για να διασφαλισθούν η σχολική επιτυχία και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής προέλευσης η διευκόλυνση της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και της ομαλής προσαρμογής των μαθητών η πρόληψη και η αντιμετώπιση των κοινωνικών φαινομένων της σχολικής αποτυχίας, της σχολικής βίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου η ανάπτυξη της συνεργασίας των σχολείων σε κάθε Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας τόσο μεταξύ των σχολείων της αυτής βαθμίδας όσο και μεταξύ των βαθμίδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και μεταξύ σχολείων και τοπικής κοινότητας η αναβάθμιση υποδομών και εκπαιδευτικών παραμέτρων του σχολικού περιβάλλοντος η ανάπτυξη του δικτύου προσχολικής αγωγής για την έγκαιρη αντισταθμιστική παρέμβαση στα προνήπια των ΖΕΠ καθώς και των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Σελίδα 4 από 19

5 Οι τέσσερις πιλοτικές ΖΕΠ που έχουν οριστεί, μαζί με τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται σε αυτές, σύμφωνα με την υπ αρ Φ.821/3412P/157476/Z1/ «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π » Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2142 Β/ ) και την ΥΑ Φ.1ΤΥ/809/101455/Γ1/ (ΦΕΚ 2197/Β) «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.», είναι οι ακόλουθες: ΖΕΠ ΤΑΥΡΟΥ (2+3=5) ΠΛ. ΒΑΘΗΣ & ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ (1+3=4) ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (1+2=3) ΑΧΑΡΝΩΝ (Μενίδι) (3+3=6) 2ο Νηπιαγωγείο Ταύρου 4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου 2ο Δημ. Σχολείο Ταύρου 4ο Δημ. Σχολείο Ταύρου 77ο Δημ. Σχολείο Αθηνών Σχολική Μονάδα Παράρτημα 35ου και 106ου Νηπιαγωγείου Αθηνών 54ο Δημ. Σχολείο Αθηνών 55ο Δημ. Σχολείο Αθηνών 35ο Δημ. Σχολείο Εξαρχείων 110ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 44ο Δημ. Σχολείο Αθηνών 152ο Δημ. Σχολ. Αθηνών 11ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 15ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 29ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 15ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών 26ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών 29ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών Στο πλαίσιο υλοποίησης των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) έχει ήδη συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου με Ειδικούς Επιστήμονες και προτίθεται να συνάψει επιπλέον δέκα (10) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Επιστημονικούς Συνεργάτες για την επιστημονική υποστήριξη της υλοποίησης των Πράξεων. Αντικείμενο του Έργου των ανωτέρω επιστημόνων είναι η εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο των ΖΕΠ, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της Εκπαίδευσης, η συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η βελτίωση του νέου θεσμού. Επίσης για την υποστήριξη της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Πράξης προβλέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με οκτώ (08) σχολικούς ψυχολόγους. Σελίδα 5 από 19

6 2. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Το έργο, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα και η κοστολόγηση των παραδοτέων των οκτώ (08) Σχολικών Ψυχολόγων, καθορίζονται ως εξής: 2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο κάθε Σχολικού Ψυχολόγου είναι: 1. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μέχρι 30 δειγματικών παρεμβάσεων, 10ωρης διάρκειας η κάθε μία, σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή τμήματος ή/και ομάδας μαθητών παρουσία και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, σε θέματα κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής, μαθησιακής υποστήριξης, διαχείρισης κρίσεων και διαπροσωπικών προβλημάτων σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που ανακύπτουν στις σχολικές μονάδες ΖΕΠ που θα τους ανατεθούν καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το ανωτέρω έργο αναλύεται σε επί μέρους παραδοτέα (Π1.1 Π1.2) και κάθε παραδοτέο περιλαμβάνει:. α. Σχεδιασμό των δειγματικών δράσεων/προγραμμάτων κοινωνικο-συναισθηματικής παρέμβασης (στόχοι, δομή και περιεχόμενο παρέμβασης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς). β. Αναφορά εφαρμογής δειγματικών δράσεων/προγραμμάτων παρέμβασης (Πορεία υλοποίησης: αναλυτική περιγραφή των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, χρόνος υλοποίησης του κάθε βήματος, συμμετέχοντες, ρόλος του καθενός, τρόπος εφαρμογής σε περίπτωση διαφοροποίησης, χώρος υλοποίησης). γ. Αξιολόγηση των δειγματικών δράσεων/προγραμμάτων παρέμβασης (προβλήματα, δυσκολίες και εναλλακτικές προτάσεις για την καλύτερη υλοποίηση των δράσεων/παρεμβάσεων, κοινωνική εγκυρότητα της δράσης/παρέμβασης). Η ολοκλήρωση μίας δειγματικής παρέμβασης σε μία τάξη θα εκκινεί μια νέα δειγματική παρέμβαση στην τάξη αυτή. Ωστόσο σε διαφορετικές τάξεις μπορεί να υλοποιούνται / εφαρμόζονται παράλληλα πολλές δειγματικές παρεμβάσεις. Οι δειγματικές παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και μετά τη λήξη του προγράμματος ΖΕΠ. Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δειγματικών παρεμβάσεων ο σχολικός ψυχολόγος θα έχει επικοινωνία και συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες των ΖΕΠ ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες. Ως επί μέρους παραδοτέα Π1.1-Π1.2 ορίζονται τα τμήματα του έργου σε κάθε τρίμηνο, και μετά από εντολή εκτέλεσης εργασιών της Υπηρεσίας. Τα ανωτέρω παραδοτέα (Π1.1-Π1.2), θα τεκμηριώνονται με τριμηνιαίες εκθέσεις, με αναφορά στις ολοκληρωμένες δειγματικές παρεμβάσεις που έχει υλοποιήσει ο Σχολικός Ψυχολόγος. Επίσης στο Π.1.1. θα υπάρχει αναφορά και για τις δειγματικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί και ξεκινήσει να εφαρμόζονται αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή και η αξιολόγηση. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις θα συνοδεύονται από βεβαίωση του Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας ΖΕΠ στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των δειγματικών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν και η χρονική διάρκειά τους. 2. Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ή/και γονέων συνολικής διάρκειας μέχρι 90 ωρών, καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Σελίδα 6 από 19

7 Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα σχετίζεται με τις θεματικές που παρουσιάζονται παρακάτω: Συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, σχέση συμπεριφοράς και μάθησης, διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς, κινητοποίηση και στοχοθεσία, διαχείριση των συναισθημάτων και των μαθησιακών προβλημάτων, διαχείριση των περιπτώσεων διαφοροποιημένης πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ένταξη/συνύπαρξη ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ΑΜΕΑ ή με άλλα στοιχεία που τους κάνουν να διαφέρουν από τους συμμαθητές τους, και πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των φαινομένων σχολικής βίας. Είναι δυνατό να ενταχθούν και άλλες θεματικές ενότητες στην επιμόρφωση οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες. Ως επί μέρους παραδοτέα Π2.1-Π2.3 ορίζονται τα τμήματα του έργου (οι διμηνιαίες ώρες επιμόρφωσης) σε κάθε δίμηνο, και μετά από εντολή εκτέλεσης εργασιών της Υπηρεσίας. Τα παραπάνω παραδοτέα Π2.1-Π2.3 θα τεκμηριώνονται με διμηνιαίες εκθέσεις όπου θα αναφέρεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης που εκτελέστηκε στο δίμηνο αναφοράς, το οποίο θα φέρει υπογραφή από τον/ους Διευθυντή/ές/Προϊστάμενο/ους της/ων Σχολικής/ών Μονάδας/ων ΖΕΠ, και παρουσιολόγια επιμορφούμενων για όλες τις ώρες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ή/και των γονέων. Επίσης θα συνυποβάλλεται περιγραφή των θεματικών ενοτήτων για τις οποίες πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση με συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου τους και των στόχων τους. 3. Η παροχή υπηρεσιών καθοδηγητικής και συμβουλευτικής εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων συνολικής διάρκειας 160 ωρών Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας κάθε σχολικός ψυχολόγος: Θα παρέχει ατομικές και ομαδικές καθοδηγητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχολείο (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) μέσω: της άμεσης βοήθειας των εκπαιδευτικών ή των γονέων που βιώνουν κάποια δυσκολία (πχ. διαχείριση τάξης ή αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σπίτι) της ενασχόλησης με την εξέλιξη και προσαρμογή του παιδιού στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. της άμεσης ψυχοσυναισθηματικής αντιμετώπισης και άλλων δυσκολιών μαθητών που ζητούν υποστήριξη. της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών να εργαστούν πιο αποτελεσματικά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο (πχ. επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνδιδασκαλία) της υποστήριξης των εκπαιδευτικών σε θέματα που τους προβληματίζουν σχετικά με τους μαθητές Ως επί μέρους παραδοτέα Π3.1-Π3.3 ορίζονται τα τμήματα του έργου (οι διμηνιαίες ώρες υπηρεσιών καθοδηγητικής και συμβουλευτικής εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων) σε κάθε δίμηνο, και μετά από εντολή εκτέλεσης εργασιών της Υπηρεσίας. Τα παραδοτέα θα τεκμηριώνονται με διμηνιαίες εκθέσεις με αναφορά των δράσεων καθοδηγητικής συμβουλευτικής και με βεβαίωση ωρών καθοδηγητικής και συμβουλευτικής από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο της Σχολικής Μονάδας ΖΕΠ. Επισημαίνεται ότι: Σελίδα 7 από 19

8 Στις αναφορές καθοδηγητικής και συμβουλευτικής δεν θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για τα προσωπικά δεδομένα και το περιεχόμενο των συναντήσεων. Θα αναφέρονται οι στόχοι της καθοδηγητικής και συμβουλευτικής, στοιχεία για τον αριθμό των μαθητών ή/και εκπαιδευτικών ή/και γονέων που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες, η συχνότητα των συναντήσεων, ο συνολικός τους αριθμός και ενδεχομένως άλλα στοιχεία που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα κλπ. 4. Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε 30 συναντήσεις εποπτείας και παιδαγωγικής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών έκαστη, σε κάθε ένα ή περισσότερα σχολεία ΖΕΠ αρμοδιότητάς του, καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί με βάση την επιμόρφωση που έχουν λάβει και την παρακολούθηση της εφαρμογής των δειγματικών παρεμβάσεων στις τάξεις τους από το σχολικό ψυχολόγο, θα εφαρμόζουν στις ώρες διδασκαλίας τους τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των δράσεων / προγραμμάτων παρέμβασης. Για την υποστήριξή τους προβλέπεται εποπτεία και παιδαγωγική συνεργασία με τους σχολικούς ψυχολόγους ως ανατροφοδότηση της εφαρμογής του προγράμματος, η οποία μπορεί να υλοποιείται στην τάξη και στη συνέχεια με συναντήσεις (οι συναντήσεις δύνανται να πραγματοποιούνται και με ομάδες εκπαιδευτικών εφόσον υπάρχει κοινό θέμα συζήτησης). Ως επί μέρους παραδοτέα Π4.1-Π4.3 ορίζονται τα τμήματα του έργου (δίωρες συναντήσεις εποπτείας και παιδαγωγικής συνεργασίας ανά δίμηνο) σε κάθε δίμηνο,, και μετά από εντολή εκτέλεσης εργασιών της Υπηρεσίας. Τα παραδοτέα θα τεκμηριώνονται με διμηνιαίες εκθέσεις, ενυπόγραφες και από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο της Σχολικής Μονάδας ΖΕΠ, με συνοπτική αναφορά για τις συναντήσεις που έχουν υλοποιηθεί για τα θέματα της αρμοδιότητάς του με αναφορά στην εποπτεία και στο θέμα της συνάντησης καθώς και στην ανταπόκριση και τη συμμετοχή των διδασκόντων. Οι διμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς θα υποβάλλονται υπογεγραμμένες στο πρωτόκολλο της ΕΥΕ ΕΔ εντός του πρώτου δεκαημέρου που ακολουθεί μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού διμήνου. Οι Σχολικοί Ψυχολόγοι υποχρεούνται να συμμετέχουν σε συναντήσεις που θα συγκαλούνται από την ΕΥΕ ΕΔ, κατόπιν συνεννόησης με τους Ειδικούς Επιστήμονες που είναι επιστημονικά υπεύθυνοι για την Πράξη καθώς επίσης και σε συναντήσεις συνεργασίας με τους ειδικούς επιστήμονες. Συνολικό ποσό αμοιβής: ,00 έκαστος το οποίο θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό της Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων από πόρους της Πράξης. Τόπος εκτέλεσης: στις σχολικές μονάδες των ΖΕΠ που θα ορισθούν από την ΕΥΕ ΕΔ. Σημειώνεται ότι το έργο απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και δεν μπορεί να εκτελεσθεί από υπαλλήλους του Φορέα. Οι σχολικοί ψυχολόγοι, μετά την υπογραφή των συμβάσεών τους θα κληθούν να συμμετέχουν σε εισαγωγική ενημέρωση τουλάχιστον 6 ωρών από τους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν οριστεί στο έργο με σκοπό να συλλειτουργούν με κοινούς στόχους καθώς επίσης να συνεργάζονται με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων. Οι Σχολικοί Ψυχολόγοι θα εποπτεύονται από άτομα ή φορέα που θα οριστούν από την Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Σελίδα 8 από 19

9 2.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ( ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) Τα παραδοτέα τα οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν με το έργο τους οι Σχολικοί Ψυχολόγοι είναι τα εξής: Πίνακας Παραδοτέων, Χρόνου Παράδοσης και Κοστολόγησης Παραδοτέο Χρόνος Παράδοσης Αριθμός Κόστος Μονάδας Συνολικό Κόστος Παρεμβάσεων Π1.1-Π1.2 Εντός του πρώτου δεκαημέρου που ακολουθεί μετά τη λήξη κάθε αντίστοιχου τριμήνου (από την υπογραφή της σύμβασης) Έως 30 δειγματικές παρεμβάσεις 10 ωρών έκαστη καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 220 /κάθε ολοκληρωμένη δειγματική παρέμβαση 6.600,00 Π2.1-Π2.3 Εντός του πρώτου δεκαημέρου που ακολουθεί μετά τη λήξη κάθε αντίστοιχου διμήνου (από την υπογραφή της σύμβασης). Έως 90 ώρες καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 26 /ώρα 2.340,00 Π3.1-Π3.3 Εντός του πρώτου δεκαημέρου που ακολουθεί μετά τη λήξη κάθε αντίστοιχου διμήνου (από την υπογραφή της σύμβασης). Έως 160 ώρες καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 30 /ώρα 4.800,00 Π4.1-Π4.3 Εντός του πρώτου δεκαημέρου που ακολουθεί μετά τη λήξη κάθε αντίστοιχου διμήνου (από την υπογραφή της σύμβασης). Έως 30 συναντήσεις καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 40 / δίωρη συνάντηση 1.200,00 Σελίδα 9 από 19

10 Συνολικό Ποσό Σύμβασης έως ,00 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν, οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά με τους ειδικούς επιστήμονες της Πράξης και τους Διευθυντές / Προϊστάμενους των Σχολικών Μονάδων και την ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν θα οριστούν από την ΕΥΕ ΕΔ για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ΖΕΠ ή και τάξεις σχολείων ΖΕΠ στις οποίες θα εφαρμόσουν τις προαναφερόμενες δράσεις. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, η διάρκεια της οποίας θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις Οι συμβάσεις δύνανται να παραταθούν χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής των προτάσεων που θα υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο. Επιπλέον, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής όλων ή μέρους των προτάσεων που θα υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και πάντως έως οκτώ (08) προτάσεων κατ ανώτατο όριο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνόλου των υποέργων της Πράξης. Σημειώνεται ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ε.Υ.Ε.Ε.Δ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική της ευχέρεια, την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω Υποέργου. Κατά το χρονικό διάστημα της ισχύος της σύμβασης, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ε.Υ.Ε.Ε.Δ θα αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, συνδεόμενου με συγκεκριμένα παραδοτέα, με χρόνο παράδοσης έως τη λήξη της σύμβασης, και κατά τα ειδικότερα σε αυτήν οριζόμενα. Η ανάθεση του επιμέρους έργου ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ε.Υ.Ε.Ε.Δ, λαμβανομένης υπόψη της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασης. Η σύμβαση δεν παρέχει αξίωση στον αντισυμβαλλόμενο να απαιτήσει από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Ε.Υ.Ε.Ε.Δ την ανάθεση σε αυτόν συγκεκριμένου έργου. Σελίδα 10 από 19

11 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης/καλής εκτέλεσης των συμβάσεων και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων των επιστημονικών συνεργατών είναι η Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και η ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 6. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος όσων εκ των υποψηφίων επιλεγούν θα ανταποκρίνεται στο εκτελεσθέν και παραληφθέν έργο (Παραδοτέα), κατά τα ειδικότερα στη σύμβαση οριζόμενα. Το εργολαβικό αντάλλαγμα θα καταβάλλεται τμηματικά και σύμφωνα με τις βεβαιώσεις παραλαβής των εκάστοτε Παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής. Συγκεκριμένα: 1. ανά τρίμηνο για τα παραδοτέα Π.1.1. Π.1.2. για τις ολοκληρωμένες δειγματικές παρεμβάσεις του τριμήνου αναφοράς. 2. ανά δίμηνο για τα παραδοτέα Π.2.1 Π.2.3. για τις πραγματοποιηθείσες ώρες επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν στο δίμηνο αναφοράς. 3. ανά δίμηνο για τα παραδοτέα Π.3.1 Π.3.3. για τις παρεχόμενες ώρες υπηρεσιών καθοδηγητικής και συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκαν στο δίμηνο αναφοράς. 4. ανά δίμηνο για τα παραδοτέα Π.4.1 Π.4.3. για τον αριθμό των δίωρων συναντήσεων εποπτείας που πραγματοποιήθηκαν στο δίμηνο αναφοράς. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. θα αποδίδει στην αρμόδια Οικονομική Εφορία για λογαριασμό των Σχολικών Ψυχολόγων τον εκάστοτε αναλογούντα φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ των παραπάνω. Για την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στους Σχολικούς Ψυχολόγους απαιτούνται τα παραστατικά που προβλέπονται σχετικά από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Το εργολαβικό αντάλλαγμα των Σχολικών Ψυχολόγων βαραίνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας Προτεραιότητας 2» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Υποέργο 2), από πόρους της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 2» με ΣΑΕ: 2010ΣΕ στο ΠΔΕ και θα καταβληθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΡΓΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει για την υποβολή Πρότασης να πληρούν τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα : I. Πτυχίο Τμήματος ή Προγράμματος Ψυχολογίας από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από την αρμόδια Αρχή. II. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σχολικής Ψυχολογίας μετά από ειδικό πρόγραμμα σπουδών εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας ως μεταπτυχιακό Ειδίκευσης Ψυχολόγων στην Σχολική Σελίδα 11 από 19

12 Ψυχολογία σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή ισότιμο μεταπτυχιακό Σχολικής ή Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Σχολών ΑΕΙ Ιδρύματος της αλλοδαπής σε προγράμματα παρέμβασης στο χώρο του σχολείου σχετικά με θέματα σχολικής ψυχολογίας. III. IV. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε προγράμματα παρέμβασης στο χώρο του σχολείου σχετικά με θέματα σχολικής ψυχολογίας ή σε συναφείς τομείς. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Συνεκτιμώμενα Προσόντα 1. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (ανώτεροι ή/και δεύτεροι ομότιμοι σε σχέση με τους απαιτούμενους) στους ίδιους τομείς ή σε συναφείς τομείς, από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από την αρμόδια Αρχή. 2. Συγγραφικό ή/και ερευνητικό επιστημονικό έργο σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου τους και του προκηρυσσόμενου έργου. 3. Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παρέμβασης στο χώρο του σχολείου σχετικά με θέματα σχολικής ψυχολογίας ή σε συναφείς τομείς. 8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όλα στην ελληνική γλώσσα): 1. Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με δήλωση των στοιχείων τους και του τομέα για τον οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα (ελεύθερη φόρμα). Η πρόταση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. 2. Βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες). 3. Επικυρωμένο αντίγραφο των προαπαιτούμενων τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλων της αλλοδαπής, αντίστοιχα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού αναγνώρισης πτυχίων αρμόδιας Αρχής. 4. α) Πίνακα των τυχόν επιπλέον τίτλων σπουδών (ανώτερος ή/και δεύτεροι ομότιμοι σε σχέση με τους απαιτούμενους) στους ίδιους τομείς της ή σε συναφείς τομείς. Πρότυπο του ανωτέρω πίνακα παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης (Πίνακας 1). β) Επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν πρόσθετων τίτλων σπουδών στους ίδιους τομείς ή σε συναφείς τομείς και, σε περίπτωση τίτλων της αλλοδαπής, αντίστοιχα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικού αναγνώρισης πτυχίου αρμόδιας Αρχής. 5. α) Πίνακα με το σχετικό συγγραφικό/ερευνητικό έργο σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου τους και του προκηρυσσόμενου έργου, με χρονολογική σειρά από το πιο πρόσφατο στο παλαιότερο, για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: - Βιβλίο ερευνητική μονογραφία - Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο - Άρθρο σε διεθνές περιοδικό με κριτές - Άρθρο σε ελληνικό περιοδικό με κριτές - Δημοσιευμένη Ανακοίνωση σε Πρακτικά διεθνών συνεδρίων - Δημοσιευμένη Ανακοίνωση σε Πρακτικά εθνικών συνεδρίων Σελίδα 12 από 19

13 Πρότυπο του ανωτέρω πίνακα παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης (Πίνακας 2). β) Προς απόδειξη του συγγραφικού ή/και ερευνητικού έργου σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου τους και του προκηρυσσόμενου έργου, θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα ανά κατηγορία: Βιβλίο ερευνητική μονογραφία 1. Εξώφυλλο & εσώφυλλο με πλήρη στοιχεία τίτλου και συγγραφέα/ων 2. Περιεχόμενα 3. Οπισθόφυλλο με περιεχόμενα (αν υπάρχει) 4. Εκδότης 5. Έτος Έκδοσης 6. Τόπος Έκδοσης Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την Επιτροπή Αξιολόγησης, δύναται να ζητηθεί από τον υποψήφιο και η υποβολή του εν λόγω βιβλίου. Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο Συγγραφέας/είς Τίτλος κεφαλαίου Επιμελητής τόμου Τίτλος τόμου Έτος έκδοσης Εκδότης Σύντομη περίληψη Άρθρο σε διεθνές περιοδικό με κριτές / Άρθρο σε ελληνικό περιοδικό με κριτές Συγγραφέας/είς Τίτλος άρθρου Τίτλος περιοδικού Τεύχος περιοδικού και αριθμός σελίδων Περίληψη (abstract) ΑΔΑ: ΒΕΦ89-ΒΦΚ Δημοσιευμένη ανακοίνωση σε Πρακτικά διεθνών συνεδρίων/δημοσιευμένη ανακοίνωση σε Πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές Συγγραφέας/είς Τίτλος εισήγησης/ανακοίνωσης Επιμελητής Πρακτικών Τίτλος Πρακτικών Εκδότης Έτος Έκδοσης 6. α) Πίνακα με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς τομείς με το προκηρυσσόμενο έργο με χρονολογική σειρά από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη. Πρότυπο του ανωτέρω πίνακα παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης (Πίνακας 3). β) Τεκμήρια εμπειρίας. Σελίδα 13 από 19

14 Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με τα παρακάτω: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες (σύμβαση έργου), μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας. 9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι αιτήσεις-προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στον Ελληνικό Τύπο ήτοι μέχρι και 7 /2/2013 και ώρα μμ., σε κλειστό φάκελο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), στην Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΤΚ Μαρούσι (Γραφείο 1031), 1 ος όροφος καθημερινά μέχρι τις μμ. ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier) σε κλειστό φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37 - ΤΚ Μαρούσι (Γραφείο 1031) ΜΟΝΑΔΑ Γ - Πρωτόκολλο Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. (Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί: «Υποβολή Αίτησης-Πρότασης για την υπ αριθμ. 395/ Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης)». Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Όσοι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν αίτηση πρόταση σύμφωνα με την υπ.αριθμ / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται να την επιβεβαιώσουν με νέα αίτηση τους, χωρίς να υποβάλλουν εκ νέου το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους. Σελίδα 14 από 19

15 10. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: Αξιολόγηση των απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή των καλυτέρων προτάσεων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητεί διευκρινήσεις επί των υποβαλλόμενων στοιχείων. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση των Σχολικών Ψυχολόγων βασίζεται στη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα: α/α Κριτήριο Αξιολόγηση Μέγιστη Βαθμολογία 1 Επιπλέον τίτλοι Δεύτερο βασικό Πτυχίο στους σπουδών (ανώτεροι ίδιους τομείς ή σε συναφείς 6 ή/και δεύτεροι τομείς. ομότιμοι σε σχέση με Επιπλέον Μεταπτυχιακός τίτλος τους ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης απαιτούμενους)στους στους ίδιους τομείς ή σε 8 ίδιους τομείς ή σε συναφείς τομείς. συναφείς τομείς. Διδακτορικό στους ίδιους τομείς 12 2 Συγγραφικό/ ερευνητικό έργο επιστημονικό σε τομείς σχετικούς με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου τους και του προκηρυσσόμενου έργου. 3 Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παρέμβασης στο χώρο του σχολείου ή σε συναφείς τομείς. Αξιολογείται (με αντίστοιχο βαθμό για κάθε βιβλίο/δημοσίευση/ανακοίνωση): 1) Βιβλίο ερευνητική μονογραφία (3) 2) Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο (1,2) 3) Άρθρο σε διεθνές περιοδικό με κριτές (1,5) 4) Άρθρο σε ελληνικό περιοδικό με κριτές (0,9) 5) Δημοσιευμένη ανακοίνωση σε Πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές (1,5) 6) Δημοσιευμένη ανακοίνωση σε Πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κριτές (0,9) 1 βαθμό για κάθε επιπλέον μήνα προϋπηρεσίας που έχει σε προγράμματα παρέμβασης στο χώρο του σχολείου σχετικά με θέματα σχολικής ψυχολογίας μέχρι 38 μέχρι 36 Τελική Βαθμολογία Σελίδα 15 από 19

16 σχετικά με θέματα σχολικής ψυχολογίας ή σε συναφείς τομείς (πέραν της τυχόν ελάχιστης απαιτούμενης εμπειρίας) 0,5 βαθμό για κάθε επιπλέον μήνα προϋπηρεσίας που έχει σε συναφείς τομείς. Τελική Βαθμολογία Αξιολόγησης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Σελίδα 16 από 19

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ Α/Α Τίτλοι Σπουδών 1 Δεύτερο βασικό Πτυχίο στους ίδιους τομείς ή σε συναφείς τομείς. Α/Α Τίτλος Πτυχίου Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Έτος Κτήσης Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στους ίδιους τομείς ή σε συναφείς τομείς. Α/Α Τίτλος Μεταπτυχιακού Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Έτος Κτήσης Διδακτορικό στους ίδιους τομείς ή σε συναφείς τομείς. Α/Α Τίτλος Διδακτορικού Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Έτος Κτήσης Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατηγορία Συγγραφικού/Ερευνητικού Έργου 1 Βιβλίο ερευνητική μονογραφία Α/Α Συγγραφέας/είς Τίτλος Εκδότης Τόπος Έκδοσης Έτος Έκδοσης Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο Α/Α Συγγραφέας/είς Τίτλος κεφαλαίου Επιμελητής Τόμου Τίτλος Τόμου Εκδότης Έτος Έκδοσης 2.1 Σελίδα 17 από 19

18 Άρθρο σε διεθνές περιοδικό με κριτή Α/Α Συγγραφέας/είς Τίτλος άρθρου Τίτλος περιοδικού Τεύχος Άρθρο σε ελληνικό περιοδικό με κριτή Α/Α Συγγραφέας/είς Τίτλος άρθρου Τίτλος περιοδικού Τεύχος Δημοσιευμένη ανακοίνωση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων Α/Α Συγγραφέας/είς Τίτλος εισήγησης /ανακοίνωσης Δημοσιευμένη ανακοίνωση σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων Α/Α Συγγραφέας/είς Τίτλος εισήγησης /ανακοίνωσης Επιμελητής Πρακτικών Επιμελητής Πρακτικών Αριθμός σελίδων Αριθμός σελίδων Τίτλος Πρακτικών Εκδότης Έτος Έκδοσης Τίτλος Πρακτικών Εκδότης Έτος Έκδοσης Σελίδα 18 από 19

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Επιπλέον Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα παρέμβασης στο χώρο του Σχολείου σχετικά με θέματα Σχολικής Ψυχολογίας ή σε τομείς συναφείς με το προκηρυσσόμενο έργο. Α/Α Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Εργοδότης Σχέση Εργασίας Αντικείμενο Εργασίας Στους παραπάνω πίνακες μπορούν να προστεθούν επιπλέον γραμμές κατά κατηγορία όπου απαιτείται Σελίδα 19 από 19

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 6.03.2013 Αριθ. Πρωτ.: 42 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προσκλήσεων για την Υποβολή Προτάσεων με αντικείμενο τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3)Υπεύθυνους Αποκεντρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη, 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26.06. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

αιώνα) Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κατσανδρή Ευτυχία Email:ekatsandri@iep.edu.gr ΠΡΑΞΗ: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47244

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη, 07/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 3-02-205 Αρ. Πρωτ: 32/Φ.30. Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 7004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-Η7Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-Η7Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Μαρούσι, 27-12-2012 Αρ. πρωτ.: 163252/Δ3 Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88784 Θεσσαλονίκη, 17/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21885/21-12-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 19028 Βόλος, 26/9/ 2014. «ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 19028 Βόλος, 26/9/ 2014. «ΠΕΓΑ Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 908 Βόλος, 6/9/ 0 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 11/11/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 2430 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα)

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87375 Θεσσαλονίκη, 4/5/2015 Αρ.Πρωτ: 50700/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13/05/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»

Υποέργο 4 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 26/05/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO. Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. Τσόχα 36, Τ.Κ. 11521 Αθήνα Τηλ.: 2103310283, 2103312406, Fax: 2103257336 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Κατσανδρή Ευτυχία Email:ekatsandri@iep.edu.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 09/03/2015 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04538

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, ΑΠ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ 7, ΑΠ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 602/11/37799 ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή Δ.Ε. του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υποδιευθυντή Δ.Ε. του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Κοζάνης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Μαρούσι, 28-01-2013 Αρ. πρωτ.: 11549/Δ3 Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα. Κοπάνη Φωτεινή Τηλ. 2310 498272 Fax. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829-85830 Θεσσαλονίκη,20/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88974 Θεσσαλονίκη, 28/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Τάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12.2014. Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/ 1863-14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/8 ΤΗΛ: 260/996660 FAX: 260/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 05/2/204 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 09/03/2015 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04539

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση πακέτων λογισμικού (ανά πιστοποιητικό) 50 (με την κλίμακα του 5)

Γνώση πακέτων λογισμικού (ανά πιστοποιητικό) 50 (με την κλίμακα του 5) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 89461 Θεσσαλονίκη, 21/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ346Ψ8ΧΒ-ΧΑΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΡ346Ψ8ΧΒ-ΧΑΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87368 Θεσσαλονίκη 05/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ46Ψ8ΧΒ-ΔΤ0. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 13/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015

Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 1647 Αθήνα, 3.07.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ EΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ του Θεματικού Κύκλου «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο,27-04-2015 Αρ. Πρωτ: 1042/Φ.30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα