Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο Η8. Πηγές µαγνητικού πεδίου"

Transcript

1 Κεφάλαιο Η8 Πηγές µαγνητικού πεδίου

2 Μαγνητικά πεδία Τα µαγνητικά πεδία δηµιουργούνται από κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. Μπορούµε να υπολογίσουµε το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργούν διάφορες κατανοµές ρευµάτων. Ο νόµος του Ampère χρησιµεύει στον υπολογισµό του µαγνητικού πεδίου συµµετρικών διατάξεων που διαρρέονται από σταθερό ρεύµα. Οι µαγνητικές επιδράσεις στην ύλη εξηγούνται βάσει των ατοµικών µαγνητικών ροπών. Εισαγωγή

3 Ο νόµος Biot-Savart Εισαγωγή Οι Biot και Savart πραγµατοποίησαν πειράµατα για να µελετήσουν τη δύναµη που ασκεί το ηλεκτρικό ρεύµα σε έναν µαγνήτη ο οποίος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Κατέληξαν σε µια µαθηµατική σχέση η οποία δίνει το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται από ένα ρεύµα σε κάποιο σηµείο του χώρου. Το µαγνητικό πεδίο που περιγράφει ο νόµος Biot-Savart είναι το πεδίο που δηµιουργείται από έναν ρευµατοφόρο αγωγό. Δεν πρέπει να το συγχέουµε µε οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό πεδίο που επιδρά στον αγωγό εξαιτίας κάποιας άλλης πηγής. Ενότητα Η8.1

4 Ο νόµος Biot-Savart Παρατηρήσεις db!! ds! db! ds ds! db!! db! ds ds! rˆ Το διάνυσµα είναι κάθετο τόσο στο όσο και στο µοναδιαίο διάνυσµα rˆ που έχει κατεύθυνση από το προς το σηµείο Σ. Το µέτρο του είναι αντιστρόφως ανάλογο του r 2, όπου r είναι η απόσταση από το στο Σ. Το µέτρο του είναι ανάλογο της τιµής του ρεύµατος και του µήκους ds του στοιχειώδους τµήµατος. Το µέτρο του είναι ανάλογο του sin θ, όπου θ είναι η γωνία που σχηµατίζουν τα διανύσµατα και. Ενότητα Η8.1

5 Ο νόµος Biot-Savart Εξίσωση Οι παραπάνω παρατηρήσεις συνοψίζονται στη µαθηµατική εξίσωση που είναι γνωστή ως νόµος Biot-Savart:!! ì o I ds! ˆr db = 2 4! r Η σταθερά µ o ονοµάζεται διαπερατότητα του κενού. µ o = 4π x 10 7 T. m / A

6 Το συνολικό µαγνητικό πεδίο db! είναι το πεδίο που δηµιουργείται από το ρεύµα το οποίο διαρρέει το στοιχειώδες τµήµα µήκους ds. Για να βρούµε το συνολικό πεδίο, αθροίζουµε τις συνεισφορές όλων των στοιχειωδών ρευµάτων I ds! :! ì o d! B = 2 4! " s! I ˆ r r Η ολοκλήρωση γίνεται σε ολόκληρη την κατανοµή του ρεύµατος. Ο νόµος ισχύει και για ρεύµα, το οποίο αποτελείται από µεµονωµένα φορτία που διαρρέουν κάποιον χώρο. Για παράδειγµα, ο νόµος θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην περίπτωση µιας δέσµης ενός επιταχυντή σωµατιδίων. Ενότητα Η8.1

7 Σύγκριση µαγνητικού πεδίου και ηλεκτρικού πεδίου (1) Απόσταση Το µέτρο του µαγνητικού πεδίου είναι αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της απόστασης από την πηγή. Το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται από ένα σηµειακό φορτίο είναι επίσης αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της απόστασης από το φορτίο. Διεύθυνση Το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται από ένα σηµειακό φορτίο έχει ακτινική διεύθυνση. Το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται από ένα στοιχειώδες ρεύµα είναι κάθετο τόσο στο στοιχειώδες τµήµα ds! όσο και στο µοναδιαίο διάνυσµα rˆ. Ενότητα Η8.1

8 Σύγκριση µαγνητικού πεδίου και ηλεκτρικού πεδίου (2) Πηγή Το ηλεκτρικό πεδίο δηµιουργείται από ένα µεµονωµένο ηλεκτρικό φορτίο. Το στοιχειώδες ρεύµα που δηµιουργεί ένα µαγνητικό πεδίο πρέπει να ανήκει σε µια κατανοµή ρεύµατος. Εποµένως πρέπει να ολοκληρώσουµε σε ολόκληρη την κατανοµή του ρεύµατος. Ενότητα Η8.1

9 Το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός µεγάλου µήκους Βρίσκουµε τη συνεισφορά ενός στοιχειώδους ρεύµατος στο συνολικό πεδίο και στη συνέχεια ολοκληρώνουµε στην κατανοµή του ρεύµατος. Το λεπτό ευθύγραµµο σύρµα διαρρέεται από σταθερό ρεύµα: ds!! ˆr = dx sin è k ˆ ( ) Ολοκληρώνοντας για όλα τα στοιχειώδη ρεύµατα παίρνουµε: μ I θ o B = 2 cosθ dθ 4πα θ1 μo I = 1 2 4πα ( sinθ sinθ ) Ενότητα Η8.1

10 Το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός µεγάλου µήκους Ειδική περίπτωση Αν ο αγωγός είναι ένα ευθύγραµµο σύρµα απείρου µήκους, τότε θ 1 = π/2 και θ 2 = π/2. Το πεδίο ισούται µε: B μo I = 2 πα Ενότητα Η8.1

11 Το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται από ένα καµπύλο στοιχειώδες τµήµα ρευµατοφόρου σύρµατος Βρίσκουµε το πεδίο, το οποίο δηµιουργείται από το καµπύλο στοιχειώδες τµήµα του σύρµατος, στο σηµείο O. Ολοκληρώνουµε, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα I και R είναι σταθερά µεγέθη. μo I B = θ 4 πα Η ακτίνα θ µετριέται σε ακτίνια. Ενότητα Η8.1

12 Το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ένας κυκλικός συρµάτινος ρευµατοφόρος βρόχος Εφαρµόζουµε το προηγούµενο αποτέλεσµα για έναν πλήρη κύκλο. θ = 2π μo I μo I μo I B = θ= 2π = 4πα 4πα 2α Αυτή είναι η τιµή του πεδίου στο κέντρο του βρόχου. Ενότητα Η8.1

13 Το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ένας κυκλικός ρευµατοφόρος βρόχος σε ένα σηµείο Σ επί του άξονα του βρόχου Ο βρόχος έχει ακτίνα α και διαρρέεται από σταθερό ρεύµα έντασης I. Υπολογίζουµε το πεδίο στο σηµείο Σ: B x = 2 μ I α 2 o ( α + x ) Ενότητα Η8.1

14 Σύγκριση των βρόχων Θα εξετάσουµε το πεδίο στο κέντρο του ρευµατοφόρου βρόχου. Σε αυτό το ειδικό σηµείο, x = 0. Έτσι, B x 2 μo Iα μo I = = α ( α + x ) Αυτό το αποτέλεσµα είναι ακριβώς ίδιο µε εκείνο που προκύπτει για το καµπύλο σύρµα. Ενότητα Η8.1

15 Οι γραµµές του µαγνητικού πεδίου ενός βρόχου Στην εικόνα (α) παρουσιάζονται οι γραµµές του µαγνητικού πεδίου γύρω από έναν ρευµατοφόρο βρόχο. Στην εικόνα (β) παρουσιάζονται, για λόγους σύγκρισης, οι γραµµές του µαγνητικού πεδίου γύρω από έναν ραβδόµορφο µαγνήτη. Παρατηρήστε τις οµοιότητες στη µορφή των δύο πεδίων. Ενότητα Η8.1

16 Η µαγνητική δύναµη µεταξύ δύο παράλληλων αγωγών (1) Δύο παράλληλα σύρµατα διαρρέονται από σταθερό ρεύµα. Το πεδίο B! 2που δηµιουργείται από το ρεύµα του σύρµατος 2 ασκεί µαγνητική δύναµη µέτρου F 1 = I 1 l B 2 στο σύρµα 1. Ενότητα Η8.2

17 Η µαγνητική δύναµη που αναπτύσσεται µεταξύ δύο παράλληλων αγωγών (2) Αντικαθιστώντας στη σχέση για το µαγνητικό πεδίο (B 2 ) παίρνουµε: F 1 μ II 1 2 = o l 2πα Παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύµατα ίδιας φοράς έλκονται. Παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται από ρεύµατα αντίθετης φοράς απωθούνται. Ενότητα Η8.2

18 Η µαγνητική δύναµη που αναπτύσσεται µεταξύ δύο παράλληλων αγωγών (τελική διαφάνεια) Επειδή οι δυνάµεις και στα δύο σύρµατα έχουν το ίδιο µέτρο, συµβολίζουµε το µέτρο της µαγνητικής δύναµης µεταξύ των συρµάτων απλώς ως F B. Μπορούµε επίσης να εκφράσουµε αυτή τη δύναµη ανά µονάδα µήκους: F B μ I I = o l 2πα Θεωρήσαµε ότι το µήκος των συρµάτων είναι πολύ µεγάλο σε σχέση µε τη µεταξύ τους απόσταση. 1 2 Μόνο το ένα σύρµα χρειάζεται να έχει µεγάλο µήκος. Οι εξισώσεις περιγράφουν µε ακρίβεια τις δυνάµεις που αναπτύσσονται µεταξύ ενός σύρµατος µεγάλου µήκους και ενός ευθύγραµµου παράλληλου σύρµατος πεπερασµένου µήκους l. Ενότητα Η8.2

19 Ορισµός της µονάδας ampere Χρησιµοποιούµε τη δύναµη που αναπτύσσεται µεταξύ δύο παράλληλων συρµάτων για να ορίσουµε τη µονάδα ampere: Όταν µεταξύ δύο παράλληλων, επιµήκων συρµάτων, τα οποία φέρουν ίσα ρεύµατα και απέχουν µεταξύ τους 1 m, αναπτύσσεται δύναµη ανά µονάδα µήκους ίση µε 2 x 10 7 N/m, τότε ορίζουµε ότι το ρεύµα κάθε σύρµατος έχει τιµή 1 A. Ενότητα Η8.2

20 Ορισµός της µονάδας coulomb Η µονάδα µέτρησης του φορτίου στο σύστηµα SI, το coulomb, ορίζεται βάσει του ampere: Όταν ένας αγωγός φέρει σταθερό ρεύµα 1 A, το φορτίο που ρέει από µια διατοµή του αγωγού σε 1 s ισούται µε 1 C. Ενότητα Η8.2

21 Andre-Marie Ampère Γάλλος φυσικός Ανακάλυψε τον ηλεκτροµαγνητισµό. Δηλαδή τη σχέση του ηλεκτρικού ρεύµατος και του µαγνητικού πεδίου. Ασχολήθηκε και µε τα µαθηµατικά. Ενότητα Η8.3

22 Το µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ένας ευθύγραµµος ρευµατοφόρος αγωγός µεγάλου µήκους Κατεύθυνση Οι γραµµές του µαγνητικού πεδίου είναι κύκλοι οµόκεντροι του σύρµατος. Οι γραµµές του πεδίου ανήκουν σε επίπεδα κάθετα στο σύρµα. Το µέτρο του πεδίου είναι σταθερό σε κάθε κύκλο ακτίνας α. Προσδιορίζουµε την κατεύθυνση του πεδίου χρησιµοποιώντας τον κανόνα του δεξιού χεριού, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα. Ενότητα Η8.3

23 Το µαγνητικό πεδίο ενός ρευµατοφόρου σύρµατος (1) Μπορούµε να ανιχνεύσουµε το µαγνητικό πεδίο χρησιµοποιώντας µια πυξίδα. Όταν το σύρµα δεν διαρρέεται από ρεύµα, τότε δεν υπάρχει πεδίο. Οι βελόνες των πυξίδων της εικόνας δείχνουν προς τον βόρειο γεωγραφικό πόλο της Γης. Λόγω του µαγνητικού πεδίου της Γης. Ενότητα Η8.3

24 Το µαγνητικό πεδίο ενός ρευµατοφόρου σύρµατος (2) Σε αυτήν την περίπτωση, το σύρµα διαρρέεται από ένα ισχυρό ρεύµα. Οι βελόνες των πυξίδων εκτρέπονται και προσανατολίζονται σε διευθύνσεις εφαπτόµενες στον κύκλο. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουµε την κατεύθυνση του µαγνητικού πεδίου που δηµιουργείται από το ρευµατοφόρο σύρµα. Αν αντιστραφεί η φορά του ρεύµατος, θα αντιστραφεί και η κατεύθυνση των βελονών. Ενότητα Η8.3

25 Το µαγνητικό πεδίο ενός ρευµατοφόρου σύρµατος (τελική διαφάνεια) Τα ρινίσµατα σιδήρου αποτυπώνουν το κυκλικό µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται γύρω από το ρευµατοφόρο σύρµα. Ενότητα Η8.3

26 Ο νόµος του Ampère r r Μπορούµε να υπολογίσουµε το γινόµενο B ds για στοιχειώδη τµήµατα, τα οποία βρίσκονται κατά µήκος της κυκλικής διαδροµής που ορίζουν οι βελόνες των πυξίδων για το ευθύγραµµο σύρµα µεγάλου µήκους. Σύµφωνα µε τον νόµο του Ampère, το επικαµπύλιο ολοκλήρωµα του γινοµένου κατά µήκος οποιασδήποτε κλειστής διαδροµής ισούται µε µ 0 I, όπου I είναι το συνολικό σταθερό ρεύµα που διέρχεται από οποιαδήποτε επιφάνεια περιβάλλεται από την κλειστή διαδροµή:!"! B!d! s =" o I Ο νόµος του Ampère περιγράφει τη δηµιουργία µαγνητικού πεδίου από κάθε είδους διάταξη ρεύµατος. Εξαιρετικά χρήσιµο στο πλαίσιο του µαθήµατός µας στις περιπτώσεις που η κατανοµή του ρεύµατος χαρακτηρίζεται από συµµετρία. Αν δείξτε µε τον αντίχειρά σας στην κατεύθυνση του ρεύµατος που διαπερνά τον βρόχο Ampère, τότε τα υπόλοιπα διπλωµένα δάχτυλά σας θα δείχνουν τη φορά προς την οποία πρέπει να ολοκληρώσετε στον βρόχο. Ενότητα Η8.3 ds! r r B ds

27 Το πεδίο που δηµιουργείται από ένα ευθύγραµµο ρευµατοφόρο σύρµα µεγάλου µήκους Ο νόµος του Ampère (1) Υπολογίζουµε το µαγνητικό πεδίο σε απόσταση r από το κέντρο του σύρµατος, το οποίο διαρρέεται από σταθερό ρεύµα I. Το ρεύµα είναι κατανεµηµένο οµοιόµορφα στη διατοµή του σύρµατος. Εφόσον το σύρµα έχει µεγάλο βαθµό συµµετρίας, κατηγοριοποιούµε το πρόβληµα ως πρόβληµα που λύνεται µε εφαρµογή του νόµου του Ampère. Για r R, το αποτέλεσµα πρέπει να είναι το ίδιο µε εκείνο που προκύπτει µε την εφαρµογή του νόµου Biot- Savart. Ενότητα Η8.3

28 Το πεδίο που δηµιουργείται από ένα ευθύγραµµο ρευµατοφόρο σύρµα µεγάλου µήκους Ο νόµος του Ampère (2) Στην περιοχή εκτός του σύρµατος, r > R. r r B ds= B( 2πr) = μo I B = μo I 2πr Στο εσωτερικό του σύρµατος, πρέπει να υπολογίσουµε το I, το ρεύµα που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του βρόχου Ampère. r 2 r r B ds= B( 2 πr) = μo I' I' = I 2 R μo I B = 2 r 2πR Ενότητα Η8.3

29 Το πεδίο που δηµιουργείται από ένα ευθύγραµµο ρευµατοφόρο σύρµα µεγάλου µήκους Ο νόµος του Ampère (σύνοψη) Στο εσωτερικό του σύρµατος, το πεδίο είναι ανάλογο της ακτίνας r. Στην περιοχή εκτός του σύρµατος, το πεδίο είναι αντιστρόφως ανάλογο της ακτίνας r. Στην περιοχή όπου r = R, οι δύο σχέσεις δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα. Ενότητα Η8.3

30 Το µαγνητικό πεδίο ενός δακτυλιοειδούς πηνίου Υπολογίζουµε το πεδίο σε ένα σηµείο που βρίσκεται σε απόσταση r από το κέντρο του δακτυλιοειδούς πηνίου. Το δακτυλιοειδές πηνίο έχει N σπείρες. r r B ds= B( 2πr) = μon I μn o I B = 2πr Ενότητα Η8.3

31 Το µαγνητικό πεδίο ενός σωληνοειδούς Με τον όρο σωληνοειδές αναφερόµαστε σε ένα σύρµα µεγάλου µήκους τυλιγµένο σε µορφή έλικας. Όταν το σωληνοειδές φέρει ρεύµα, παράγεται ένα σχετικά οµογενές µαγνητικό πεδίο στον χώρο που περιβάλλουν οι σπείρες του σωληνοειδούς. Αναφερόµαστε σε αυτόν τον χώρο ως το εσωτερικό του σωληνοειδούς. Ενότητα Η8.4

32 Το µαγνητικό πεδίο ενός σωληνοειδούς Περιγραφή Οι γραµµές του πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς είναι: σχεδόν παράλληλες µεταξύ τους, κατανεµηµένες οµοιόµορφα, σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους. Όλα αυτά δείχνουν ότι το πεδίο είναι ισχυρό και σχεδόν οµογενές. Ενότητα Η8.4

33 Το µαγνητικό πεδίο ενός σωληνοειδούς µε πυκνές σπείρες Η κατανοµή του πεδίου µοιάζει µε εκείνη του πεδίου ενός ραβδόµορφου µαγνήτη. Όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος του σωληνοειδούς, τόσο πιο οµογενές είναι το πεδίο στο εσωτερικό του, τόσο ασθενέστερο είναι το πεδίο έξω από το σωληνοειδές. Ενότητα Η8.4

34 Ιδανικό σωληνοειδές Χαρακτηριστικά Η περίπτωση του ιδανικού σωληνοειδούς προσεγγίζεται όταν: Οι σπείρες του σωληνοειδούς είναι πυκνές. Το µήκος του σωληνοειδούς είναι πολύ µεγαλύτερο από την ακτίνα των σπειρών του. Ενότητα Η8.4

35 Εφαρµογή του νόµου του Ampère σε ένα σωληνοειδές (1) Θεωρούµε έναν βρόχο Ampère (βρόχος 1 στο σχήµα) ο οποίος περιβάλλει ένα ιδανικό σωληνοειδές. Ο βρόχος περιβάλλει ένα ασθενές ρεύµα. Έξω από το σωληνοειδές υπάρχει ένα ασθενές πεδίο. Αυτό το πεδίο µπορεί να εξαλειφθεί µε µια δεύτερη στρώση σπειρών. Για να βρούµε το µαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του σωληνοειδούς, µπορούµε και πάλι να χρησιµοποιήσουµε τον νόµο του Ampère. Θεωρούµε ένα ορθογώνιο µε τη µία πλευρά του, l, παράλληλη στο εσωτερικό πεδίο και την άλλη πλευρά του, w, κάθετη στο πεδίο. Ο βρόχος 2 του σχήµατος. Η πλευρά µήκους l, που βρίσκεται στο εσωτερικό του σωληνοειδούς, συνεισφέρει στο πεδίο. Η πλευρά 1 του σχήµατος. Οι πλευρές 2, 3, και 4 δεν συνεισφέρουν στο πεδίο. Ενότητα Η8.4

36 Εφαρµογή του νόµου του Ampère σε ένα σωληνοειδές (2) Εφαρµόζοντας τον νόµο του Ampère παίρνουµε: r r r r B ds = B ds = B ds = Bl διαδροµή1 διαδροµή1 Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από την ορθογώνια διαδροµή ισούται µε το ρεύµα κάθε σπείρας επί το πλήθος των σπειρών: " B!! d s! = B" = µ oni # Εφαρµόζοντας τον νόµο του Ampère και λύνοντας ως προς το µαγνητικό πεδίο, παίρνουµε: N B = ì o I = ì on I! Όπου n = N / l το πλήθος των σπειρών ανά µονάδα µήκους. Αυτό ισχύει µόνο στα σηµεία που βρίσκονται κοντά στο κέντρο ενός σωληνοειδούς µεγάλου µήκους. Ενότητα Η8.4

37 Μαγνητική ροή Η ροή ενός µαγνητικού πεδίου ορίζεται παρόµοια µε την ηλεκτρική ροή. Θεωρούµε µια στοιχειώδη επιφάνεια εµβαδού da σε µια επιφάνεια τυχαίου σχήµατος. Το µαγνητικό πεδίο σε αυτή τη στοιχειώδη επιφάνεια είναι B!. da! είναι ένα διάνυσµα κάθετο στην επιφάνεια µε µέτρο ίσο µε το εµβαδόν da.

38 Μαγνητική ροή (συνέχεια) Η µαγνητική ροή Φ B ισούται µε:! B = # B! " d A! Η µονάδες µέτρησης της µαγνητικής ροής είναι T. m 2 = Wb. Όπου το Wb συµβολίζει το weber. Ενότητα Η8.5

39 Η µαγνητική ροή που διέρχεται από µια επίπεδη επιφάνεια (1) Θεωρούµε την ειδική περίπτωση ενός επιπέδου µε εµβαδόν A, σε ένα οµογενές µαγνητικό πεδίο Β, το οποίο σχηµατίζει γωνία θ µε το διάνυσµα da!. Η µαγνητική ροή ισούται µε: Φ B = BA cos θ Στην περίπτωση της εικόνας, το µαγνητικό πεδίο είναι παράλληλο µε το επίπεδο, οπότε: Φ B = 0 Ενότητα Η8.5

40 Η µαγνητική ροή που διέρχεται από µια επίπεδη επιφάνεια (συνέχεια) Η µαγνητική ροή ισούται µε: Φ B = BA cos θ Σε αυτή την περίπτωση, το πεδίο είναι κάθετο στο επίπεδο, οπότε: Φ Β = BA Αυτή είναι η µέγιστη τιµή της ροής. Ενότητα Η8.5

41 Ο νόµος του Gauss στον µαγνητισµό Οι γραµµές ενός µαγνητικού πεδίου δεν ξεκινούν από κάποιο σηµείο ούτε καταλήγουν κάπου. Οι γραµµές ενός µαγνητικού πεδίου είναι συνεχείς και σχηµατίζουν κλειστούς βρόχους. Το πλήθος των γραµµών ενός µαγνητικού πεδίου που εισέρχονται σε µια επιφάνεια ισούται µε το πλήθος των γραµµών που εξέρχονται από την επιφάνεια. Σύµφωνα µε τον νόµο του Gauss για τον µαγνητισµό, η συνολική µαγνητική ροή που διέρχεται από οποιαδήποτε κλειστή επιφάνεια είναι πάντα µηδενική: B!! d A! " = 0 Η διατύπωση αυτή αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι δεν έχουν εντοπιστεί ποτέ αυθύπαρκτοι µαγνητικοί πόλοι (µαγνητικά µονόπολα ). Ορισµένες θεωρίες προβλέπουν ότι είναι πιθανή η ύπαρξη µαγνητικών µονόπολων. Ενότητα Η8.5

42 Μαγνητική ροπή Γενικά, κάθε βρόχος ρεύµατος αναπτύσσει µαγνητικό πεδίο και, εποµένως, έχει µαγνητική διπολική ροπή. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνονται και οι βρόχοι ρεύµατος σε ατοµικό επίπεδο, οι οποίοι περιγράφονται σε ορισµένα µοντέλα του ατόµου. Τα µοντέλα αυτά θα µας βοηθήσουν να εξηγήσουµε για ποιον λόγο κάποια υλικά έχουν ισχυρές µαγνητικές ιδιότητες. Ενότητα Η8.6

43 Μαγνητική ροπή Το κλασικό µοντέλο του ατόµου (1) Τα ηλεκτρόνια διαγράφουν κυκλικές τροχιές. Κάθε ηλεκτρόνιο σε τροχιά αποτελεί έναν στοιχειώδη βρόχο ρεύµατος. Η µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου σχετίζεται µε την τροχιακή κίνησή του. Όπου:! είναι η στροφορµή. L!µ είναι η µαγνητική ροπή. Ενότητα Η8.6

44 Μαγνητική ροπή Το κλασικό µοντέλο του ατόµου (2) Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, κάθε ηλεκτρόνιο: κινείται µε ταχύτητα σταθερού µέτρου v, διαγράφει κυκλική τροχιά ακτίνας r, διανύει απόσταση 2πr σε χρονικό διάστηµα T. Το ρεύµα του ηλεκτρονίου σε τροχιά είναι: e ev I = = T 2! r Η µαγνητική ροπή είναι 1 ì = I A = evr 2 Η µαγνητική ροπή µπορεί επίσης να εκφραστεί συναρτήσει της στροφορµής: ì! e " = # $ % 2m e & L Ενότητα Η8.6

45 Μαγνητική ροπή Το κλασικό µοντέλο του ατόµου (τελική διαφάνεια) Η µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου είναι ανάλογη της τροχιακής στροφορµής του. L! µ! Τα διανύσµατα και έχουν αντίθετη φορά. Αυτό συµβαίνει επειδή το ηλεκτρόνιο είναι αρνητικά φορτισµένο. Σύµφωνα µε την κβαντική φυσική, η στροφορµή είναι κβαντισµένο µέγεθος. Ενότητα Η8.6

46 Η µαγνητική ροπή πολλών ηλεκτρονίων Στα περισσότερα υλικά, η µαγνητική ροπή ενός ηλεκτρονίου σε κάποιο άτοµο αντισταθµίζεται από την αντίστοιχη ενός άλλου ηλεκτρονίου (του ίδιου ατόµου) που κινείται σε τροχιά αντίθετης φοράς. Εν τέλει, η µαγνητική επίδραση της τροχιακής κίνησης των ηλεκτρονίων είναι είτε µηδενική είτε πολύ µικρή. Ενότητα Η8.6

47 Το σπιν των ηλεκτρονίων (1) Το ηλεκτρόνιο (όπως και άλλα σωµατίδια) έχει µια εγγενή ιδιότητα που ονοµάζεται σπιν, η οποία επίσης συνεισφέρει στη µαγνητική ροπή του. Στην πραγµατικότητα, το ηλεκτρόνιο δεν περιστρέφεται γύρω από τον ευατό του. Έχει µια εγγενή στροφορµή σαν να περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του. Η στροφορµή λόγω σπιν στην ουσία είναι σχετικιστικό φαινόµενο. Ενότητα Η8.6

48 Το σπιν των ηλεκτρονίων (2) Σύµφωνα µε το κλασικό µοντέλο, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Το µέτρο της στροφορµής που οφείλεται στο σπιν, δηλαδή στην ιδιοπεριστροφή, είναι: Όπου 3 S =! 2! είναι η σταθερά του Planck. Ενότητα Η8.6

49 Το σπιν των ηλεκτρονίων και η µαγνητική ροπή (3) Η µαγνητική ροπή που σχετίζεται µε το σπιν του ηλεκτρονίου έχει τιµή: μ σπιν = eh m 2 e Αυτός ο συνδυασµός σταθερών ονοµάζεται µαγνητόνη του Bohr, µ B. µ B = 9.27 x J/T. Ενότητα Η8.6

50 Η µαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου (τελική διαφάνεια) Η συνολική µαγνητική ροπή ενός ατόµου είναι το διανυσµατικό άθροισµα των µαγνητικών ροπών λόγω τροχιακής κίνησης και λόγω σπιν. Στον πίνακα παραθέτουµε µερικές ενδεικτικές τιµές. Η µαγνητική ροπή ενός πρωτονίου ή ενός νετρονίου είναι πολύ µικρότερη από εκείνη του ηλεκτρονίου, οπότε συνήθως την παραβλέπουµε. Ενότητα Η8.6

51 Σιδηροµαγνητισµός Μερικά υλικά διαθέτουν ισχυρές µαγνητικές ιδιότητες, οι οποίες συνολικά είναι γνωστές ως σιδηροµαγνητισµός ή φεροµαγνητισµός. Παραδείγµατα σιδηροµαγνητικών υλικών: Σίδηρος Κοβάλτιο Νικέλιο Γαδολίνιο Δυσπρόσιο Τα άτοµα αυτών των υλικών έχουν µόνιµες µαγνητικές ροπές οι οποίες, ακόµα και υπό την επίδραση ασθενών εξωτερικών µαγνητικών πεδίων, τείνουν να ευθυγραµµίζονται η µία µε την άλλη. Ενότητα Η8.6

52 Μαγνητικές περιοχές Όλα τα σιδηροµαγνητικά υλικά αποτελούνται από µικροσκοπικά τµήµατα που ονοµάζονται µαγνητικές περιοχές. Μέσα στις µαγνητικές περιοχές, όλες οι µαγνητικές ροπές είναι ευθυγραµµισµένες. Τα σύνορα µεταξύ των µαγνητικών περιοχών µε διαφορετικό προσανατολισµό ονοµάζονται τοιχώµατα µαγνητικών περιοχών ή µαγνητικά τοιχώµατα. Ενότητα Η8.6

53 Μαγνητικές περιοχές Μη µαγνητισµένο υλικό Οι µαγνητικές ροπές στο εσωτερικό των µαγνητικών περιοχών είναι τυχαία προσανατολισµένες. Η συνολική µαγνητική ροπή ισούται µε µηδέν. Ενότητα Η8.6

54 Μαγνητικές περιοχές Εφαρµογή εξωτερικού πεδίου Ένα δοκίµιο του υλικού τοποθετείται µέσα σε ένα εξωτερικό µαγνητικό πεδίο. Το µέγεθος των µαγνητικών περιοχών µε µαγνητική ροπή παράλληλη προς το εξωτερικό πεδίο µεγαλώνει. Το δοκίµιο µαγνητίζεται. Ενότητα Η8.6

55 Μαγνητικές περιοχές Εφαρµογή εξωτερικού πεδίου (συνέχεια) Το υλικό τοποθετείται µέσα σε ένα ισχυρότερο µαγνητικό πεδίο. Οι µαγνητικές περιοχές στις οποίες οι µαγνητικές ροπές δεν είναι ευθυγραµµισµένες µε το πεδίο συρρικνώνονται. Όταν αφαιρεθεί το εξωτερικό πεδίο, το δοκίµιο µπορεί να παραµείνει µαγνητισµένο κατά την κατεύθυνση που είχε το εξωτερικό πεδίο. Ενότητα Η8.6

56 Θερµοκρασία Curie Η θερµοκρασία Curie είναι µια κρίσιµη θερµοκρασία επάνω από την οποία το υλικό χάνει την παραµένουσα µαγνήτισή του. Το υλικό γίνεται παραµαγνητικό. Σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από τη θερµοκρασία Curie, η θερµική διέγερση είναι τόσο µεγάλη ώστε προκαλεί τυχαίο προσανατολισµό των ροπών. Ενότητα Η8.6

57 Πίνακας µε ενδεικτικές θερµοκρασίες Curie Ενότητα Η8.6

58 Παραµαγνητισµός Τα παραµαγνητικά υλικά έχουν ασθενή µαγνητισµό. Ο µαγνητισµός αυτός είναι αποτέλεσµα της ύπαρξης ατόµων (ή ιόντων) µε µόνιµες µαγνητικές ροπές. Οι ροπές αυτές αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε πολύ µικρό βαθµό. Όταν ένα παραµαγνητικό υλικό τοποθετείται µέσα σε ένα εξωτερικό µαγνητικό πεδίο, οι ροπές των ατόµων του τείνουν να ευθυγραµµιστούν µε το πεδίο. Η διαδικασία της ευθυγράµµισης είναι ανταγωνιστική της θερµικής κίνησης, η οποία έχει την τάση να διατάσσει µε τυχαίο τρόπο τις µαγνητικές ροπές. Ενότητα Η8.6

59 Διαµαγνητισµός Όταν σε ένα διαµαγνητικό υλικό επιδρά ένα εξωτερικό µαγνητικό πεδίο, τότε επάγεται στο υλικό µια ασθενής µαγνητική ροπή αντίθετη προς το εξωτερικό πεδίο. Γι αυτό τα διαµαγνητικά υλικά απωθούνται ασθενώς από τους µαγνήτες. Η επιρροή του διαµαγνητισµού είναι ασθενής οπότε αυτός γίνεται αντιληπτός µόνο όταν δεν υπάρχουν επιδράσεις παραµαγνητισµού ή σιδηροµαγνητισµού. Ενότητα Η8.6

60 Το φαινόµενο Meissner Ορισµένοι τύποι υπεραγωγών παρουσιάζουν επίσης τέλειες διαµαγνητικές ιδιότητες όταν βρίσκονται σε κατάσταση υπεραγωγιµότητας. Αυτό ονοµάζεται φαινόµενο Meissner. Αν ένας µόνιµος µαγνήτης βρεθεί κοντά σε κάποιον υπεραγωγό, τότε ο µαγνήτης και ο υπεραγωγός απωθούνται. Ενότητα Η8.6

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο

δικαιολογήσετε γιατί αναπτύσσεται ΗΕ στα άκρα αγωγού που κινείται σε µαγνητικό πεδίο ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ Λ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η µελέτη του νόµου του Faraday σε ολοκληρωτική και διαφορική µορφή, καθώς και φαινοµένων που προκύπτουν από αυτόν,

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Σε όλες τις κινήσεις που μελετούσαμε μέχρι τώρα, προκειμένου να απλοποιηθεί η μελέτη τους, θεωρούσαμε τα σώματα ως υλικά σημεία. Το υλικό σημείο ορίζεται ως σώμα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΚΟΣ Α.Ε.Μ. : 12821

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή Κεφάλαιο M11 Στροφορµή Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 1. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τι είναι ο ηλεκτρισµός, τι ονοµάζουµε ηλέκτριση των σωµάτων, ποια σώµατα ονοµάζονται ηλεκτρισµένα; Ηλεκτρισµός ονοµάζεται η ιδιότητα που εµφανίζουν ορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2

2 Τυπολόγιο Φυσικής 2 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Τυπολόγιο Φυσικής Τυπολόγιο Φυσικής 3 Γενικά Θέματα Διεθνές Σύστημα (S.I.) Μέγεθος Σύμβολο Μονάδα Σύμβολο Μήκος L μέτρο meter m Μάζα m χιλιόγραμμο Kilogram Kg Χρόνος t δευτερόλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Πειραματική Φυσική Ι - ΦΥΣ302 Αξιολόγηση: 40 % Τελική εξέταση. 60 % Αναφορές και προφορική εξέταση για κάθε ένα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 23 Ηλεκτρικό Δυναµικό Διαφορά Δυναµικού-Δυναµική Ενέργεια Σχέση Ηλεκτρικού Πεδίου και Ηλεκτρικού Δυναµικού Ηλεκτρικό Δυναµικό Σηµειακών Φορτίων Δυναµικό Κατανοµής Φορτίων Ισοδυναµικές Επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα