**** Αριθµ. Πρωτ.: ****/2012 Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "**** Αριθµ. Πρωτ.: ****/2012 Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη"

Transcript

1 **** Αριθµ. Πρωτ.: ****/2012 Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΚ ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΑ ΓΥ39α/2012 «Ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων» (ΦΕΚ Β 1002) Στις 10 Ιουλίου 2012 ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε την αναφορά της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Κέντρο Ζωής» που παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε άτοµα που ζουν µε HIV/AIDS, στην οποία δόθηκε αρ. πρωτ Με την αναφορά αυτή επισηµαίνονται από τη σκοπιά της ΜΚΟ τα προβλήµατα που έχουν προκληθεί από την εφαρµογή της υγειονοµικής διάταξης ΥΑ ΓΥ39α/2012 «Ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων» (ΦΕΚ Β 1002) σχετικά µε τον τρόπο ελέγχου στην πράξη των προσώπων που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών καθώς και των εκδιδόµενων που στερούνται του προβλεπόµενου βιβλιαρίου υγείας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την αναφορά, το γράµµα της ΥΑ αφήνει περιθώριο υποχρεωτικής διεξαγωγής εξετάσεων, ανεξάρτητα από τη συναίνεση του εξεταζόµενου, ενώ πολλά από τα νοσήµατα που καλύπτουν οι έλεγχοι (πχ. HIV, HBV, HCV) έχουν µικρή πιθανότητα να µεταδοθούν, καθώς ο κύριος τρόπος µετάδοσής τους είναι η χωρίς προφύλαξη σεξουαλική επαφή. Επίσης, ως προβληµατικό διαλαµβάνεται ότι δεν ορίζεται ο χώρος διεξαγωγής των ελέγχων που σύµφωνα µε την αναφορά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι το αστυνοµικό τµήµα, αλλά πρέπει να είναι εξοπλισµένο ιατρείο, νοσοκοµείο ή έστω εξοπλισµένη ιατρική κινητή µονάδα, ούτε προβλέπεται η παροχή συµβουλευτικής πριν και µετά τον έλεγχο. Περαιτέρω, επισηµαίνεται στην αναφορά ότι, όταν οι χρήστες είναι αλλοδαποί, απαιτείται η χρήση πολιτισµικών µεσολαβητών, ώστε ο εξεταζόµενος να έχει πλήρη εικόνα των εξετάσεων, στις οποίες πρόκειται να υποβληθεί και να είναι έγκυρη η εκδήλωση της βουλήσεώς του. Τέλος, σε σχέση µε τους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, αναφέρεται ότι βασική προϋπόθεση για την εγκυρότητα της συναίνεσής τους είναι η νοητική, φυσική και ψυχολογική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται. Από τα παραπάνω αναδεικνύεται ως κρίσιµο ζήτηµα η αποσαφήνιση των όρων και των συνθηκών διενέργειας των ιατρικών πράξεων/παρεµβάσεων που προβλέπει η ΥΑ. Αν δηλαδή αυτές διενεργούνται µε τρόπο που να σέβεται τα δικαιώµατα των ελεγχόµενων και να πληρεί τους όρους που επιτάσσει η νοµιµότητα. Από την επισκόπηση των πραγµατικών και νοµικών δεδοµένων, θα θέλαµε να επισηµάνουµε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη τόσο ως φορέα ελέγχου της νοµιµότητας και της Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα Τηλ: Φαξ:

2 κακοδιοίκησης εν γένει όσο και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν. 3293/2004) τα ακόλουθα: Ι. Νοµικό πλαίσιο 1. Γενικά 1.1. Ύψιστο συνταγµατικό δικαίωµα και βασικό κανόνα του ιατρικού δικαίου αποτελεί η αυτονοµία του προσώπου. Αυτή συνίσταται στην ελευθερία να αναπτύσσει την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη (άρθρ. 5 παρ. 1 Σ). Κατ αποτέλεσµα, απαγορεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 Σ. τα ατοµικά διοικητικά µέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση, είσοδο ή έξοδο στη χώρα, µε εξαίρεση τη λήψη µέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δηµόσιας υγείας ή της υγείας των ασθενών, όπως νόµος ορίζει. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε ΕΣ Α κανένας δεν θα πρέπει να στερείται την ελευθερία του, µε εξαίρεση, µεταξύ άλλων, τη νόµιµη κράτηση για την αποτροπή µετάδοσης λοιµώδους νόσου Ειδικότερα η ελευθερία της αυτονοµίας του ασθενούς συνεπάγεται την απαγόρευση του ιατρού να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούµενη, ειδική και συγκεκριµένη συναίνεση του ασθενή (άρθρ. 12 παρ. 1 Ν. 3418/2005, άρθρ. 47 παρ. 5 Ν. 2071/1992, άρθρ. 5 Ν. 2619/1998). Με αυτήν αποτυπώνεται η ελεύθερη, σοβαρή και σπουδαία βούληση του ασθενούς να προβεί ή να απόσχει από µία ιατρική πράξη, την οποία προτείνει ο θεράπων ιατρός ως ενδεδειγµένη θεραπευτική αντιµετώπιση. Όροι για την εγκυρότητα της συναίνεσης είναι η ικανότητα προς συναίνεση, η εξασφάλιση της γνησιότητας της συναίνεσης, η τήρηση συγκεκριµένου τύπου, όπου προβλέπεται, και η προηγούµενη ενηµέρωση του ασθενούς σχετικά µε την έκταση της επέµβασης και την εκτίµηση των κινδύνων και των επιπλοκών. Τούτη πρέπει να είναι κατανοητή και επαρκής, ώστε να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την άσκηση του δικαιώµατος επιλογής και αυτόνοµης απόφασης από τον ασθενή Απόκλιση από την αρχή της συναίνεσης επιτρέπεται αφενός για την προστασία του ίδιου του ασθενούς, υπό στενά οριζόµενες προϋποθέσεις και εφόσον ο επείγον χαρακτήρας της περίπτωσης καθιστά αδύνατη τη λήψη της δέουσας συναίνεσης. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 8 Ν. 2619/1998 (ΦΕΚ Α 132) «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ατόµου σε σχέση µε τις εφαρµογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική» ορίζεται ότι «όταν λόγω του επείγοντος της κατάστασης δεν δύναται να ληφθεί η δέουσα συναίνεση, επιτρέπεται να επιτελείται άµεσα κάθε ιατρικώς αναγκαία επέµβαση προς όφελος της υγείας του ενδιαφερόµενου ατόµου». Αφετέρου, κρίσιµη για την υπό εξέταση προβληµατική είναι η απόκλιση από την αρχή της συναίνεσης για άλλους λόγους που δεν σχετίζονται µε την προστασία της υγείας του ασθενούς. Σχετικά προβλέπει το άρθρο 26 της ίδιας σύµβασης ότι επιτρέπονται κατ εξαίρεση περιορισµοί στην άσκηση των δικαιωµάτων και προστατευτικών διατάξεων της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της συναίνεσης, εφόσον ορίζονται µε νόµο και είναι αναγκαίοι σε 2

3 µια δηµοκρατική κοινωνία, µεταξύ άλλων, για την προστασία της δηµόσιας υγείας ή την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών των άλλων Ως δηµόσια υγεία ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 1 Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 176) «το σύνολο των οργανωµένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένες και αποβλέπουν στην πρόληψη νοσηµάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσµού, στην αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής». Επιπλέον, αναφέρεται ότι «η δηµόσια υγεία έχει χαρακτήρα πολυτοµεακό, απευθύνεται κυρίως σε πληθυσµούς και κοινότητες και, ως έννοια, είναι ευρύτερη της υγιεινής και της πρόληψης ή της κοινωνικής ιατρικής ή της ιατρικής στη δηµόσια υγεία», περιλαµβάνει διατοµεακές δραστηριότητες και ασκείται µε διεπιστηµονική µεθοδολογία και προσέγγιση. Στις δράσεις και ευρύτατες λειτουργίες της δηµόσιας υγείας περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε το άρθρο 3, (β) η προστασία και προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των νοσηµάτων, (γ) ο έλεγχος και η αποτελεσµατική διαχείριση των λοιµωδών νοσηµάτων και των άλλων νοσηµάτων υψηλού κινδύνου και επιπολασµού, (δ) η προάσπιση των αναγκών υγείας των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού και (ε) η αντιµετώπιση των έκτακτων και αναδυόµενων κινδύνων και των απρόβλεπτων συνθηκών και συµβάντων από φυσικά ή άλλα αίτια Οι περιορισµοί που επιβάλλονται σε ατοµικά δικαιώµατα για την προστασία της δηµόσιας υγείας θα πρέπει να ορίζονται µε νόµο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού (άρθρ. 5 παρ. 1, 4, 5 Σ), και να είναι συµβατοί µε την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. 3 Σ.). Συγκεκριµένα, ένας περιορισµός, για να είναι συµβατός µε την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να είναι κατάλληλος, δηλαδή πρόσφορος για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, αναγκαίος και να προκαλεί τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της επερχόµενης εξ αυτών βλάβης, να µην υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο. Συνεπώς, προτού επιβληθούν περιοριστικά µέτρα, θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί τα ηπιότερα µέσα, ώστε να διασφαλιστεί η ελάχιστη δυνατή παραβίαση των δικαιωµάτων του ατόµου (απόφαση Ε Α Enhorn v. Sweden ). 2. Σχετικά µε την έκδοση υγειονοµικών διατάξεων 2.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1, 2 ΑΝ 2520/1940 «Περί υγειονοµικών διατάξεων» (ΦΕΚ Α 273), το οποίο κατά το άρθρο 43 παρ. 10 Ν. 4025/2011, εξακολουθεί να ισχύει 1. Προς προστασίαν της δηµοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονοµικών διατάξεων, ων η εκτέλεσις δύναται ν` ανατίθεται εις αστυνοµικά, υγειονοµικά ή άλλα δηµόσια όργανα. 2. Τα δι` υγειονοµικών διατάξεων επιβαλλόµενα µέτρα θέλουσιν αποβλέπει ιδίως εις την ύδρευσιν και αποχέτευσιν, την αποκοµιδήν απορριµµάτων, την εξυγίανσιν χώρων δυναµένων ν` αποβώσιν εστίαι αναπτύξεως µολυσµατικών νόσων, την υγιεινήν εν γένει και καθαριότητα οικιών, ξενοδοχείων, εργοστασίων, καταστηµάτων, των δηµοσίων ή κοινοχρήσεων τόπων και καταστηµάτων, την υγιεινήν κατάστασιν και καθαριότητα των εν τοις καταστήµασιν υπηρετούντων υπαλλήλων, τον σταυλισµόν των ζώων και την κατεργασίαν των προϊόντων αυτών, την από υγιεινής απόψεως καταλληλότητα των προς βρώσιν τροφίµων, την λήψιν 3

4 µέτρων υγιεινής και καθαριότητος των µεταφορικών µέσων και των µέσων συγκοινωνίας και την εν γένει λήψιν πάντων των µέτρων προς πρόληψιν και καταπολέµησιν επιδηµικών νόσων και προστασίαν της δηµοσίας υγείας Στο άρθρο 43 Ν. 4025/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 58 Ν. 4075/2012, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι 1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονοµικές διατάξεις µε άµεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας για θέµατα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, νοσοκοµείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυµάτων, καθώς και για την αντιµετώπιση κινδύνου προερχόµενου από µεταδοτικά νοσήµατα ή µικροβιολογικές µολύνσεις. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 2. Οι υγειονοµικές διατάξεις εκδίδονται µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή µετά από γνώµη του ΕΣΥ Υ ή του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ ή του ΟΚΑΝΑ ή του ΕΟΦ ή του ΕΦΕΤ ή των Υγειονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στα αρµόδια υγειονοµικά - ελεγκτικά όργανα Οι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονοµικού Κανονισµού (Β 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονοµικών ιατάξεων, που εκδίδονται κατ` εφαρµογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α 73) ή κατ` εξουσιοδότηση άλλου νόµου, τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους ή χρηµατική ποινή τουλάχιστον ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιµωρούνται βαρύτερα. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 3904/2010 (Α 218). 3. Σχετικά µε την επιβολή µέτρων υποχρεωτικού χαρακτήρα στην είσοδο και διακίνηση στη χώρα Αν και η υπό εξέταση υγειονοµική διάταξη δεν το αναφέρει ανάµεσα σε αυτά που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοσή της, την επιβολή µέτρων στην είσοδο και διακίνηση στη χώρα ρυθµίζει το άρθρο 20 Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ Α 197), το οποίο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 43 παρ. 10 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228) διατηρείται σε ισχύ, όπως έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριµένα σε αυτό προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις εµφάνισης κινδύνου διάδοσης µεταδοτικού νοσήµατος, η οποία ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, µπορεί να επιβάλλονται µέτρα στην είσοδο και τη διακίνηση προσώπων στη χώρα, µε σκοπό τη διάγνωση και την αποτροπή της διάδοσης της νόσου (παρ. 1). Στην παρ. 2 ως τέτοια µέτρα απαριθµούνται τα ακόλουθα: (α) στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, παρακολούθηση, εµβολιασµό, φαρµακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι µπορεί να µεταδώσουν άµεσα ή έµµεσα τη νόσο, 4

5 (β) στον προσωρινό περιορισµό των ίδιων προσώπων υπό συνθήκες που αποτρέπουν τη συνάφεια µε τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα µπορούσε να προέλθει µετάδοση της νόσου, ιδίως ο περιορισµός σε κατάλληλο χώρο θεραπευτικού καταστήµατος ή κατ` οίκον, (γ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηµατογράφων, καταστηµάτων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού. Κατά την επιβολή των µέτρων επιλέγεται το ηπιότερο δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού του. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου η εκτέλεση των µέτρων των στοιχείων α` και β` της προηγούµενης παραγράφου γίνεται από υγειονοµικό ή ιατρικό προσωπικό σε κατάλληλους χώρους ή καταστήµατα και τα µέτρα περιορίζονται κατά το περιεχόµενο και κατά τη διάρκειά τους στο µέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαµόρφωση ασφαλούς κρίσεως για την κατάσταση της υγείας των προσώπων στα οποία επιβάλλονται, τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών ή θεραπευτικών µέτρων και την αποτροπή του κινδύνου µετάδοσης της νόσου. Κατά την επιβολή των µέτρων η παρ. 4 ορίζει ότι µπορεί να ζητηθεί η συνδροµή των αρµόδιων αρχών σε κάθε περίπτωση αντίστασης ή διατάραξης της τάξης από εκείνον που υποχρεούται να ανεχθεί τη λήψη του µέτρου. Για την εξειδίκευση των µέτρων του παρόντος προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας, ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από γνώµη του Κέντρου Ειδικών Λοιµώξεων, µε την οποία θα ορίζονται τα αρµόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, οι χώροι και τα καταστήµατα εκτέλεσής τους, ο τρόπος γνωστοποίησης της απόφασης εφαρµογής των µέτρων αυτών κατά την επόµενη παράγραφο καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια (παρ. 5). Η εφαρµογή όλων ή ορισµένων από τα µέτρα του παρόντος άρθρου, αναλόγως της περιπτώσεως, διατάσσεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κάθε φορά που κρίνεται αναγκαία για την αποτροπή κινδύνων της δηµόσιας υγείας, η οποία θα καθορίζει τη διάρκεια ισχύος των µέτρων (παρ. 6). Η απόφαση αυτή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ισχύει από την έκδοσή της και πριν τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία πάντως δεν µπορεί να βραδύνει περισσότερο από τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Περαιτέρω ορίζεται στην παρ. 7 ότι κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα µέτρα του παρόντος άρθρου έχει δικαίωµα να ασκήσει ενώπιον του Προέδρου του ιοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου λαµβάνεται το µέτρο, αντιρρήσεις κατά του µέτρου. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται και προφορικά στο όργανο που αποφάσισε τη λήψη του µέτρου, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία διαβιβάζει αµέσως στη γραµµατεία του αρµόδιου κατά το προηγούµενο εδάφιο δικαστηρίου. Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται χωρίς την παρουσία του αντιλέγοντος, ο οποίος µπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 243 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, παραβίασης ή παρεµπόδισης εφαρµογής των µέτρων του άρθρου 20 επιβάλλεται σύµφωνα µε την παρ. 8 φυλάκιση έως δύο (2) ετών εκτός αν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. 5

6 II. ηµόσιες πολιτικές για την αντιµετώπιση του HIV και ανθρώπινα δικαιώµατα Στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας η προβληµατική του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µετατοπίζεται από τη διαπροσωπική σχέση ιατρού ασθενούς στον σχεδιασµό πολιτικών για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων νόσων, τις οποίες οφείλει να καθορίζει εξίσου µε την παροχή βασικών εγγυήσεων κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας. Η σχέση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε την προστασία της υγείας και τον περιορισµό µετάδοσης ενός νοσήµατος τέθηκε µε ιδιαίτερη προφανή τρόπο αναφορικά µε τον ιό HIV/AIDS, η αντιµετώπιση του οποίου εγείρει ερωτήµατα για τον ρόλο του κράτους, τη διακριτική µεταχείριση ατόµων, τον περιορισµό της αυτονοµίας σε συνάρτηση µε την αρχή της αναλογικότητας και τις ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις ενός προβλήµατος υγείας. Σύµφωνα µε τη σύσταση No R (89) 14 του Συµβουλίου της Ευρώπης 1 ένα από τα ηθικά και νοµικά ζητήµατα στο πεδίο της δηµόσιας πολιτικής υγείας που συνδέεται µε τον ιό του HIV είναι η επιβολή περιοριστικών µέτρων. Παρά την (τότε ακόµη) δεδοµένη έλλειψη θεραπείας και την αδυναµία επιβολής αλλαγής στη συµπεριφορά κάποιου, η επιβολή υποχρεωτικού ελέγχου εκλαµβάνεται ως ανήθικη, αναποτελεσµατική, παρεµβατική, περιττή και εµπεριέχουσα διάκριση. Συγκεκριµένα αναφέρεται στην οδηγία ότι παραβιάζει την αρχή της αυτονοµίας και της σωµατικής ακεραιότητας, επηρεάζει την ιδιωτικότητα του ατόµου και ενδέχεται να έχει σοβαρές ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες για το άτοµο. Για τον λόγο αυτόν συστήνεται στις δηµόσιες αρχές υγείας να απέχουν από την επιβολή περιορισµών στην ελευθερία κινήσεων µέσω των αναποτελεσµατικών, πλην όµως δαπανηρών, συνοριακών ελέγχων για τους κάθε είδους ταξιδιώτες, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών µεταναστών και να µην καταφύγουν σε περιοριστικά/αναγκαστικά µέτρα, όπως η καραντίνα και η αποµόνωση για άτοµα που είναι φορείς του HIV ή που πάσχουν από AIDS. Επίσης σύµφωνα µε τη σύσταση 1116 (1989) µε θέµα «AIDS και ανθρώπινα δικαιώµατα» 2 τα κράτη µέλη καλούνται να µην εφαρµόσουν το άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε ΕΣ Α για να νοµιµοποιήσουν την αυτοδίκαιη αποµόνωση και νοσηλεία για µόνο τον λόγο ότι κάποιος είναι φορέας του ιού HIV. Η αρχή της ελεύθερης και ενηµερωµένης απόφασης του ατόµου να υποβληθεί σε εξέταση HIV ενισχύεται ακόµη περισσότερο µε την ανεύρεση θεραπείας για το AIDS και τη µετατροπή του σε χρόνιο νόσηµα. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι τα σχετικά κείµενα διεθνών οργανισµών, όπως το UNAIDS του ΠΟΥ και το European Centre for Desease, Prevention and Control. Ως βασικές αρχές των στρατηγικών και προγραµµάτων εθνικού ελέγχου για HIV που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναφέρεται, µεταξύ άλλων, 3 η εθελοντική, εµπιστευτική και κατόπιν συναίνεσης υποβολή κάποιου σε εξέταση για HIV. Ακόµη και για τις οµάδες υψηλού κινδύνου εφιστάται η προσοχή να ενθαρρύνεται η υποβολή σε ιατρική εξέταση για τον ιό χωρίς καταναγκασµό ή ρήξη της εµπιστοσύνης. Τονίζεται ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εξέταση για το δικό τους όφελος παρά να καταναγκαστούν σε αυτήν, ακόµη και αν το τελευταίο υποτίθεται ότι είναι προς όφελος της δηµόσιας υγείας. 1 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No R (89) 14 on th ethical issues of HIV infection in the Health Care and Social Settings (Oct. 24, 1989), reprinted in 41 International Digest of Health Legislation 39 (1990). 2 Council of Euorpe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1116 (1989) on AIDS and human rights. 3 European Centre for disease prevention and control, HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union, December Ως άλλες αρχές αναφέρονται η εξασφάλιση πρόσβασης σε θεραπεία, φροντίδα και πρόληψη, η επίδειξη πολιτικής δέσµευσης για την υλοποίηση προγράµµατος ελέγχου για HIV, η καταπολέµηση του στίγµατος, η εξάλειψη νοµικών και οικονοµικών εµποδίων (πχ η οινική δίωξη για µετάδοση του ιού) και η ενσωµάτωση της πρόσβασης σε εξέταση HIV στις εθνικές στρατηγικές για την πρόληψη και θεραπεία του HIV, άλλων σεξουαλικά µεταδιδόµενων νοσηµάτων, φυµατίωσης και ηπατίτιδας. 6

7 Χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της εξέτασης και συµβουλευτικής για τον ιό HIV µε πρωτοβουλία του συναλλασσόµενου µε µία υπηρεσία υγείας, αναγνωρίζεται η αυξανόµενη ανάγκη σε κρατικό επίπεδο της παροχής οδηγιών για συστηµατοποίηση και οργάνωση εξετάσεων και συµβουλευτικής από τις ιατρικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένης της προηγούµενης της εξέτασης ενηµέρωσης. 4 Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να στοχεύουν στο συµφέρον των ατόµων και να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη απόφαση του ατόµου να εξεταστεί, διατηρώντας την εχεµύθεια, παρέχοντας συµβουλευτική και παραπέµποντας σε κατάλληλες υπηρεσίες. Η έγκριση υπηρεσιακά υποκινούµενων ελέγχων από τη WHO και UNAIDS δεν ισοδυναµεί σε καµία περίπτωση µε την αναγκαστική ή υποχρεωτική εξέταση για HIV, η οποία αποδοκιµάζεται όταν γίνεται για λόγους δηµόσιας υγείας. Βασική αρχή της ιατρικής φροντίδας είναι οι υπηρεσίες υγείας ενεργούν προς την εξυπηρέτηση του συµφέροντος των ασθενών, κάτι που απαιτεί την επαρκή ενηµέρωσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ενηµερωµένη και ελεύθερη απόφασή τους να εξεταστούν. Ειδικότερα συστήνεται η εκ της υπηρεσίας υπόδειξη της διενέργειας εξέτασης α) για HIV για όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως επιδηµιολογικών δεδοµένων, των οποίων η κλινική εικόνα υποδεικνύει λοίµωξη από τον ιό, β) ως µέρος της καθιερωµένης ιατρικής φροντίδας για όλους τους ασθενείς που προσεγγίζουν τις υπηρεσίες υγείας σε γενικευµένη επιδηµία του ιού 5, γ) πιο επιλεκτικά, ανάλογα µε την κλινική εικόνα των ασθενών, σε επικεντρωµένες και χαµηλής έντασης επιδηµίες 6. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αποφάσεις για το αν και πως θα υλοποιηθούν υπηρεσιακά υποκινούµενοι έλεγχοι σε επιλεγµένες υπηρεσίες υγείας (πχ για υψηλού κινδύνου πληθυσµούς, υπηρεσίες για σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα, µαιευτικές και γυναικολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φυµατίωσης) θα πρέπει να καθοδηγούνται από την αξιολόγηση του επιδηµιολογικού και κοινωνικού πλαισίου. Επειδή οι οµάδες υψηλού κινδύνου για µετάδοση του HIV είναι περισσότερο ευάλωτες στον καταναγκασµό, στη διάκριση, τη βία και άλλες αρνητικές επιπτώσεις από την αποκάλυψη ενός θετικούς αποτελέσµατος εξέτασης, οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να λαµβάνουν ιδιαίτερα µέτρα για την τήρηση της αρχής ενηµερωµένης συναίνεσης και της εχεµύθειας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ενηµερώνονται τα άτοµα για το δικαίωµά τους να αρνηθούν την εξέταση και να τους παρέχεται η δυνατότητα να το ασκήσουν. Επιπλέον ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους και τα οφέλη της εξέτασης για HIV και τα µέσα κοινωνικής στήριξης θα πρέπει να παρέχεται σε οµάδες ιδιαίτερα ευπαθείς στις δυσµενείς συνέπειες της αποκάλυψης του αποτελέσµατος της εξέτασης για HIV. Τονίζεται, τέλος, ότι οι οργανωµένοι έλεγχοι για HIV και συµβουλευτική θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα πακέτο µέτρων για την πρόληψη, τη θεραπεία, τη φροντίδα και µέτρα 4 WHO/UNAIDS, Guidance on provider-initiated HIV testing and counseling in health facilities, May Ως γενικευµένη HIV επιδηµία ορίζεται, σύµφωνα µε τον παραπάνω οδηγό, όταν ο ιός είναι σταθερά εγκαθιδρυµένος στο γενικό πληθυσµό. Αν και υποοµάδες υψηλού κινδύνου συµβάλλουν δυσανάλογα στην εξάπλωση του ιού, η σεξουαλική δικτύωση στον γενικό πληθυσµό εγκυµονεί υψηλό κίνδυνο µόλυνσης, επιδηµιολογικά ανεξάρτητο από τις υποοµάδες. Στατιστικά η εξάπλωση του ιού υπερβαίνει το 1% στις έγκυες γυναίκες. 6 Για χαµηλής έντασης επιδηµία γίνεται λόγος στον παραπάνω οδηγό, όταν ο ιός υπάρχει από πολλά χρόνια, δεν εξαπλώθηκε όµως ποτέ σηµαντικά σε καµία υποοµάδα του πληθυσµού. Τα καταγεγραµµένα περιστατικά αφορούν κατά πλειοψηφία άτοµα µε συµπεριφορά υψηλού κινδύνου, όπως εκδιδόµενες,-οι, χρήστες ναρκωτικών, οµοφυλόφιλοι. Η εξάπλωση του ιού δεν υπερβαίνει το 5% σε καµία υποοµάδα του πληθυσµού. Επικεντρωµένη επιδηµία HIV υπάρχει, σύµφωνα µε τον παραπάνω οδηγό, όταν ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία σε µία ορισµένη υποοµάδα του πληθυσµού, αλλά δεν έχει αποκτήσει ικανή πρόσβαση στον γενικό πληθυσµό. Αυτό το επιδηµικό στάδιο υποδεικνύει ενεργή δικτύωση ανάµεσα σε υποοµάδες του πληθυσµού και τον γενικό πληθυσµό. Στατιστικά το ποσοστό του ιού υπερβαίνει το 5% σε τουλάχιστον µία καθορισµένη υποοµάδα, βρίσκεται όµως κάτω από 1% στις έγκυες γυναίκες σε αστικές περιοχές. 7

8 κοινωνικής στήριξης και να υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου για την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε αντιρετροϊκή θεραπεία σε όποιον την χρειάζεται. Παράλληλα θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη διαµόρφωση ενός υποστηρικτικού κοινωνικού, πολιτικού και νοµικού πλαισίου που θα µεγιστοποιήσει τα οφέλη και θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για τους ασθενείς. Η ενσωµάτωση των οδηγιών από ένα κράτος προϋποθέτει την αξιολόγηση των επιδηµιολογικών δεδοµένων καθώς και τα οφέλη και τους κινδύνους των υπηρεσιακά υποκινούµενων ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των διαθέσιµων πόρων, των ισχυουσών όρων πρόληψης, θεραπείας, φροντίδας και υποστήριξης και της επάρκειας της κοινωνικής και νοµικής προστασίας. Η υλοποίηση των υπηρεσιακά υποκινούµενων ελέγχων θα πρέπει να γίνει σε διαβούλευση µε τους φορείς, την κοινωνία των πολιτών και τους ενδιαφερόµενους. ΙΙI. ιαπιστώσεις του ΣτΠ 1. Σχετικά µε την υγειονοµική διάταξη 1.1. Η υπ αριθ. Γ.Υ. 39α (ΦΕΚ Β 1002) Υπουργική Απόφαση «Ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης Λοιµωδών Νοσηµάτων», που εκδόθηκε κατ εφαρµογή του άρθρου 43 Ν. 4075/2011 και κατ επίκληση του ΑΝ 2520/1940, αναφέρει στο σκεπτικό της την υπ' αριθµ. 1205/ εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα ηµόσιας Υγείας καθώς και η υπ' αριθµ. 5336// γνώµη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Επίσης γενική είναι η αναφορά στο σκεπτικό της υγειονοµικής διάταξης στην ανάγκη λήψης µέτρων για την προστασία της υγείας του πληθυσµού. Επ αυτού γενική είναι και στο από δελτίο τύπου του ΚΕΕΛΠΝΟ σχετικά µε την εφαρµογή της υγειονοµικής διάταξης «Ρυθµίσεις που αφορούν τον περιορισµό της διάδοσης λοιµωδών νοσηµάτων» (ΦΕΚ Β 1002) η επίκληση της «ανησυχητικής αύξησης των λοιµωδών νοσηµάτων και την κλιµάκωση της απειλής για την υγειονοµική ασφάλεια της χώρας». Από τα διαθέσιµα στον Συνήγορο του Πολίτη στοιχεία, η µοναδική συγκεκριµένη αναφορά σε αύξηση λοιµώδους νοσήµατος που έχει γίνει από κάποιο αρµόδιο φορέα σχετίζεται µε τη λοίµωξη HIV/AIDS σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (στην από «Ανακοίνωση του ΥΥΚΑ σχετικά µε την εξάπλωση του ιού HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών στην Ελλάδα»), φαινόµενο που έχει επαρκώς τεκµηριωθεί ιατρικά-επιδηµιολογικά 7. Συνεπώς, είναι προς διερεύνηση αν προηγήθηκαν της υγειονοµικής διάταξης αιτιολογηµένες εισηγήσεις ή γνώµες από τους φορείς που απαριθµώνται στο άρθρο 43 παρ. 2 Ν. 4025/2011, ως ισχύει, που τεκµηρίωναν επαρκώς τον «κίνδυνο δηµόσιας υγείας προερχόµενο από µεταδοτικά νοσήµατα ή µικροβιολογικές µολύνσεις», και υποδείκνυαν για την αντιµετώπισή του την έκδοση της υπό εξέταση υγειονοµικής διάταξης, καθώς και την επικέντρωσή της σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, όπως τα «άτοµα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών» (άρθρο 1 παρ. 4), τα «εκδιδόµενα άτοµα που στερούνται του προβλεπόµενου βιβλιαρίου υγείας» (άρθρο 1, παρ. 4) και οι «µετανάστες χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα και τους αιτούντες άσυλο» (άρθρο 1, παρ. 2, 6, 10, 13 & άρθρο 2) Αν και σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 43 Ν. 4025/2011 µια υγειονοµική διάταξη θα πρέπει να έχει άµεσα εκτελεστό χαρακτήρα, για την εφαρµογή της υπό εξέταση υγειονοµικής διάταξης απαιτείται η συγκεκριµενοποίηση των όρων, των οργάνων και 7 Paraskevis et al, Eurosurveillance 2011, εις: 8

9 διαδικασιών µε τη σύµπραξη άλλων οργάνων, η οποία ακόµη εκκρεµεί. Συγκεκριµένα διευκρινίσεις απαιτούνται για τον αναφερόµενο στο άρθρο 1 παρ. 2 έλεγχο των µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα και των αιτούντων άσυλο, δηλαδή που, από ποιους και πότε θα διενεργείται. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 5 της υγειονοµικής διάταξης από το ΚΕΕΛΠΝΟ θα πρέπει να καθορισθεί η διαδικασία ελέγχου που αφορά τη διαδικασία ελέγχου για την εξέταση µεταναστών. Επίσης, προβλέπεται η εκπόνηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων, χωρίς να ορίζεται από ποιον, µετά από πρόταση του ΚΕΕΛΠΝΟ που αφορούν πληθυσµούς µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα µε χρήση κριτηρίων αυξηµένου κινδύνου για τη µετάδοση λοιµωδών νοσηµάτων επικίνδυνων για τη δηµόσια υγεία (παρ. 6). Εκτός αυτού, απαιτείται γνώµη του ΚΕΕΛΠΝΟ για την παροχή από τις αρµόδιες κρατικές αρχές νοσηλευτικής περίθαλψης και θεραπείας σε κατάλληλους χώρους για τον προληπτικό έλεγχο, τη διαλογή και αντιµετώπιση των περιστατικών υψηλής µολυσµατικότητας, τα οποία δεν προσδιορίζονται, ενώ τα νοσηλευτικά ιδρύµατα που θα παράξουν αυτή τη νοσηλευτική θεραπεία και περίθαλψη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας (παρ. 8). Με το από δελτίο τύπου του γραφείου τύπου Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώθηκε ότι ο γενικός γραµµατέας του ΥΥΚΑ κ. Ν. Πολύζος ζήτησε από τις διοικήσεις των ΥΠΕ να διατεθούν ειδικά διαµορφωµένοι χώροι των µεγάλων νοσοκοµείων της κάθε περιφέρειας, ενώ δεν ανευρέθηκε επ αυτού νεώτερη ανακοίνωση. Οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ προϋποθέτει και η παροχή υπηρεσιών υγείας από τις αρµόδιες κρατικές αρχές υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν κατονοµάζονται (παρ. 9). Τέλος, το προβλεπόµενο στην παρ. 13 του άρθρου 1 ειδικό πιστοποιητικό υγείας µε το οποίο θα εφοδιάζονται οι µετανάστες χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα που δεν νοσούν από τα αναφερόµενα στην ΥΑ νοσήµατα θα εκδίδεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Εξίσου χρήζει συγκεκριµενοποίησης και η παρ. 4 του άρθρου 1, σύµφωνα µε την οποία ειδικά για το HIV, HBV, HCV θα υπάρχει ειδικός έλεγχος για τα άτοµα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών καθώς και για τα εκδιδόµενα άτοµα που στερούνται του προβλεπόµενου βιβλιαρίου υγείας, χωρίς να ορίζονται οι λεπτοµέρειες του συγκεκριµένου ειδικού ελέγχου (όργανα, διαδικασία). Η ανάγκη εξειδίκευσης των παραπάνω θέτει υπό αµφισβήτηση τον άµεσα εκτελεστό χαρακτήρα της υγειονοµικής διάταξης και την επιδίωξή της να συµβάλει στην αντιµετώπιση άµεσου και παρόντος κινδύνου για τη δηµόσια υγεία. Συνεπώς, ως προς τις στερούµενες άµεσου εκτελεστού χαρακτήρα προβλέψεις της, η υπό εξέταση υγειονοµική διάταξη δεν πληρεί τους όρους της νεότερης νοµοθετικής εξουσιοδότησης του άρθρου 43 παρ. 2 Ν. 4025/2011 και είναι παράνοµη. 2. Σχετικά µε την επιβολή υποχρεωτικών µέτρων 2.1. εν προκύπτει µε ασφάλεια από το γράµµα του άρθρου 1 αν η καταρχήν υποχρέωση υγειονοµικής εξέτασης και κατά περίπτωση νοσηλείας και θεραπευτικής αγωγής (παρ. 3) αντιστοιχεί στην υποχρέωση των εµπλεκόµενων υπηρεσιών υγείας να παρέχουν συγκεκριµένες εξετάσεις, νοσηλεία και θεραπευτική αγωγή σε οργανωµένο πλαίσιο, υποδεικνύοντας στους συναλλασσόµενους µε αυτές την υποβολή τους ή αν ισοδυναµεί µε την υποχρέωση των συναλλασσόµενων να υποβληθούν σε εξετάσεις, νοσηλεία και θεραπευτική αγωγή, ανεξάρτητα από τη βούλησή τους. Ως προς την εν λόγω παράγραφο δεν γίνεται επιπλέον κατανοητό, εφόσον δεν πρόκειται για φραστική αστοχία, ποια νοείται ως αρχή σε σχέση µε την υποχρέωση υγειονοµικής εξέτασης ( «επιβάλλεται καταρχήν υποχρέωση υγειονοµικής εξέτασης») και ιδίως ποια θα αποτελέσει την εξαίρεσή της. ιότι εν προκειµένω η αρχή είναι η αυτόβουλη και συναινετική υποβολή σε υγειονοµική εξέταση και η καθιέρωση σχετικής υποχρέωσης θα πρέπει να αποτελεί την εξαίρεση. Εξίσου ασαφής είναι και η διάταξη της παρ. 4, µε την οποία καθιερώνεται ειδικός έλεγχος για HIV, HBV, HCV για τα 9

10 άτοµα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών καθώς και για τα εκδιδόµενα άτοµα που στερούνται του προβλεπόµενου βιβλιαρίου υγείας. Τέλος, µε την παρ. 2 καθιερώνεται έλεγχος µεταναστών χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα, χωρίς να είναι σαφές αν υπονοείται η πρόβλεψη τέτοιου ελέγχου ή η αναγκαστική υποβολή σε αυτόν. Στο από δελτίο του γραφείου τύπου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «σχετικά µε την ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων AIDS» επισηµαίνεται ότι «πλέον επιτρέπονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία µε την αστυνοµία παρεµβάσεις, όπως υποχρεωτική αιµοληψία σε εργαζόµενους σε παράνοµους ή µη οίκους ανοχής, ή πιάτσες αγοραίου έρωτα όπου εκδίδονται οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών», υποδεικνύοντας τη χωρίς συναίνεση εκ µέρους των ελεγχόµενων διενέργειά τους Για την επιβολή υποχρεωτικής υποβολής σε ιατρικό έλεγχο, παρακολούθηση, εµβολιασµό, φαρµακευτική αγωγή και νοσηλεία, καθώς και αποµόνωση-καραντίνα προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι µπορούν να µεταδώσουν άµεσα ή έµµεσα τη νόσο (άρθρ. 20 παρ. 2 Ν. 3172/2003), αποτελεί προαπαιτούµενο η έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας, ηµόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από γνώµη του Κέντρου Ειδικών Λοιµώξεων (ΚΕΕΛΠΝΟ), για την εξειδίκευση των µέτρων άρθρου 20 παρ. 2 Ν , τον ορισµό των αρµοδίων οργάνων και της διαδικασία επιβολής τους, των χώρων και των καταστηµάτων εκτέλεσής τους, τον καθορισµό του τρόπου γνωστοποίησης της απόφασης εφαρµογής των µέτρων αυτών κατά την επόµενη παράγραφο και τη ρύθµιση κάθε σχετικής λεπτοµέρειας (άρθρ. 20 παρ. 5 Ν. 3172/2003). Ωστόσο η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 5 σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία δεν έχει ακόµη συντελεστεί µε συνέπεια να µην έχουν εξειδικευθεί οι όροι επιβολής των µέτρων. Επιπλέον, παρά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 παρ. 6 Ν. 3172/2003, η υπό εξέταση υγειονοµική διάταξη, δεν καθορίζει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια για την επιβολή των υποχρεωτικών µέτρων που προβλέπει. Για τους παραπάνω λόγους δεν πληρούνται βασικοί όροι της εξουσιοδοτικής διάταξης για την επιβολή των υποχρεωτικών µέτρων και η υπό εξέταση υγειονοµική διάταξη στερείται νοµικού ερείσµατος Σε σχέση µε τη, σύµφωνα µε την διατύπωση, κατ αρχήν υποχρέωση υγειονοµικής εξέτασης, νοσηλείας και θεραπευτικής αγωγής το άρθρο 1 παρ. 3 εδ. β παραπέµπει στις διεθνείς διατάξεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ατοµικών ελευθεριών µε βάση το ελληνικό Σύνταγµα, την ΕΣ Α και τις διεθνείς συµβάσεις και πρωτόκολλα περί προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων που έχει υπογράψει η χώρα. Πέραν του ότι δεν γίνεται κατανοητό ποιες είναι «οι διεθνείς διατάξεις µε βάση το ελληνικό Σύνταγµα» και χωρίς να είναι σαφές σε ποιες διεθνείς συµβάσεις και πρωτόκολλα εκτός από την ΕΣ Α παραπέµπει, χρήζει διευκρίνησης πώς εφαρµόζονται αυτές σε περίπτωση υποχρεωτικών εξετάσεων, νοσηλείας και αγωγής, καθώς βασικό κανόνα τους αποτελεί η ελευθερία και ο σεβασµός της αυτονοµίας. Η γενικόλογη αναφορά µάλλον στερείται αποτελεσµατικότητας ως αντίβαρο για την προστασία των δικαιωµάτων των ελεγχοµένων Η επιβολή µέτρων περιοριστικών της αυτονοµίας, όπως η υποχρεωτική εξέταση και η θεραπεία, αποτελούν άµεση επέµβαση στο σώµα του ενδιαφερόµενου και καθιστούν τον τελευταίον µέσο για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, µε συνέπεια να αντιστρατεύονται την αρχή της αξίας του ανθρώπου. Ως εκ τούτου δεν είναι άνευ ετέρου επιτρεπτή η επιβολή τους από την ιατρική κοινότητα ή τις δηµόσιες αρχές, παρά µόνο για την προστασία της δηµόσιας υγείας και των δικαιολογηµένων συµφερόντων των άλλων ή του κοινωνικού συνόλου και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες και πληρούνται οι όροι 10

11 που απορρέουν από την αρχή της αναλογικότητας (σκοπός, αναγκαιότητα, προσφορότητα, αναλογία µέτρων-σκοπού) Χωρίς να έχουµε την πρόθεση ή την αρµοδιότητα να υπεισέλθουµε στις τεχνικές λεπτοµέρειες του ζητήµατος ποια νοσήµατα υπάγονται στην ανεπαρκώς οριζόµενη κατηγορία των «λοιµωδών νοσηµάτων που είναι επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία» (Υπουργική Απόφαση Γ.Υ. 39α/2012 [ΦΕΚ Β 1002] άρθρο 1, παρ. 1-2), θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι στην περιπτωσιολογία της παρ. 2 δεν περιλαµβάνονται το HBV, HCV και HIV, για τα οποία γίνεται λόγος στην παρ. 4, στην οποία παραπέµπει και η παρ. 6. Συνεπώς, εγείρεται το ερώτηµα αν εµπίπτουν στην κατηγορία των λοιµωδών νοσηµάτων που είναι επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό εξέταση υγειονοµικής διάταξης, στον περιορισµό της διάδοσης των οποίων αποσκοπεί. Συναφώς, πρέπει να αποσαφηνιστεί και το µέγεθος του κινδύνου µετάδοσής τους, λαµβανοµένου υπόψη ότι µεταδίδονται κυρίως µε τη χωρίς προφύλαξη σεξουαλική επαφή. Επ αυτού θα πρέπει να αναφερθεί ότι, όσο και αν προξενεί εύλογη ανησυχία και αν επιτάσσει τη λήψη µέτρων, µόνη η δραµατική αύξηση του αριθµού των κρουσµάτων δεν τεκµηριώνει άνευ ετέρου κίνδυνο 8 που νοµιµοποιεί υποχρεωτικούς ελέγχους σε εκδιδόµενα άτοµα, «ώστε να περιορίσουµε τη µεταδοτικότητά τους». Ούτε ικανοποιεί την ανάγκη τεκµηρίωσης η γενικόλογη αναφορά «σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και τις οδηγίες των αρµόδιων επιστηµονικών φορέων, ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΚΑΝΑ, οι χρήστες ουσιών που εκδίδονται µπορεί να αποτελέσουν τη γέφυρα για την είσοδο του HIV στο γενικό πληθυσµό». 9 Ακόµη λιγότερο αποτελεί νόµιµη επιδίωξη των υποχρεωτικών µέτρων «η ενθάρρυνση των συµπολιτών µας που προβαίνουν σε απροφύλακτες επαφές» από µόνη της/χωρίς τη συνδροµή κινδύνου για τη δηµόσια υγεία, καθώς υποβιβάζει τους ελεγχόµενους σε µέσο για την επίτευξη αλλότριων σκοπών τρίτων, άσχετων µε αυτούς που παρατίθενται υπό Ι.1. του παρόντος εγγράφου Υπό το πρίσµα της αρχής της αναλογικότητας τίθεται το ερώτηµα της αναγκαιότητας των υποχρεωτικών µέτρων σε συνάρτηση µε την εξάντληση ηπιότερων που αποδείχτηκαν αναποτελεσµατικά για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Σχετικά παρατίθενται στην από «Ανακοίνωση του ΥΥΚΑ σχετικά µε την εξάπλωση του ιού HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών στην Ελλάδα» τα ειδικά µέτρα που λήφθηκαν σε συνέχεια της δραµατικής αύξησης των κρουσµάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, όπως η ελεύθερη διανοµή µεγάλου αριθµού καθαρών βελόνων/συριγγών και η µεγάλη αύξηση του αριθµού των τοξικοµανών που έχουν πρόσβαση στις µονάδες υποκατάστασης στα νοσοκοµεία. Σχετικά επισηµαίνεται ότι «ενώ τον Σεπτέµβριο του 2011 οι µονάδες του ΟΚΑΝΑ στην Αττική ήταν 7 και εξυπηρετούσαν περίπου 2000 άτοµα, τον Απρίλιο του 2012 οι µονάδες έχουν γίνει 26 και καλύπτουν συνολικά 2820 χρήστες». εν γίνεται ωστόσο καµία αναφορά στα αποτελέσµατα αυτών, ώστε να δικαιολογείται η λήψη βαρύτερων µέτρων. Τούτο καθίσταται πολύ περισσότερο αναγκαίο, δεδοµένου ότι οµολογείται πως «αυτό που συµβαίνει τώρα στους τοξικοµανείς είναι το αποτέλεσµα πληµµελών πολιτικών τα προηγούµενα χρόνια, όπου τόσο οι αποστειρωµένες σύριγγες/βελόνες που µοιράζονταν όσο και η πρόσβαση στις µονάδες υποκατάστασης ήταν ανεπαρκείς και πολύ κάτω από τα προτεινόµενα όρια των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών». Συνεπώς, 8 Στην από «Ανακοίνωση του ΥΥΚΑ σχετικά µε την εξάπλωση του ιού HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών στην Ελλάδα» αναφέρεται ότι «στο πρώτο τετράµηνο 2012 έχουν δηλωθεί 115 µολύνσεις στους ΧΕΝ, γεγονός που σηµαίνει ότι στο τέλος του 2012 µπορεί να έχουν ξεπεράσει τις 300, δηλαδή να έχουµε δραµατική αύξηση». 9 Βλ. την από «Ανακοίνωση του ΥΥΚΑ σχετικά µε την εξάπλωση του ιού HIV στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών στην Ελλάδα». 11

12 δεδοµένης της διακινδύνευσης της ελευθερίας και του δικαιώµατος αυτοκαθορισµού, εύλογα γεννάται το ερώτηµα αν αυτές θα απέδιδαν, εφαρµοζόµενες χωρίς πληµµέλειες Κατηγοριοποιήσεις βασισµένες σε στερεότυπα σχετικά µε χαρακτηριστικά φυλής, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισµού, κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου, ενδέχεται να αντιστρατεύονται την αρχή της δικαιοσύνης και να εµπεριέχουν στοιχεία διακριτικής µεταχείρισης (πχ αν περιορισµού απευθύνονται µόνο σε όσους είναι χαµηλού κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και ανήκουν σε εθνικές µειονότητες αλλά όχι σε άτοµα µεσαίου εισοδήµατος της κρατούσας εθνότητας µε τα ίδια ιατρικά χαρακτηριστικά). Επίσης, η επιβολή περιορισµών στην αυτονοµία εµπεριέχουν τον κίνδυνο στιγµατισµού προσώπων ή ολόκληρων οµάδων µε πρόσχηµα την προστασία της δηµόσιας υγείας, το οποίο είναι σοβαρό και αντιµετωπίζεται µε την έγκυρη και ακριβή ενηµέρωση από την πλευρά των αρµοδίων οργάνων της πολιτείας (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Έκθεση «Μεταδοτικά λοιµώδη νοσήµατα: δηµόσιο συµφέρον και αυτονοµία», σελ. 13). Περαιτέρω, η λήψη υποχρεωτικών µέτρων που αφορούν επιλεκτικά συγκεκριµένες κατηγορίες του πληθυσµού όχι µόνο θα είναι αναποτελεσµατική στην αποφυγή της εξάπλωσης της ασθένειας, διότι οι ανήκοντες στις επίµαχες κατηγορίες θα αναζητήσουν τρόπους αποφυγής του ελέγχου για HIV, µε αποτέλεσµα να είναι άγνωστο αν είναι φορείς ή όχι τόσο στους ίδιους όσο και στις αρχές και να µην λάβουν µέτρα για τη µη µετάδοσή τους σε άλλους και για την περίθαλψή τους. Επιπλέον, θα αποβεί επιβλαβής στη δηµόσια υγεία της χώρας, διότι ο εντοπισµός των υποχρεωτικών µέτρων σε συγκεκριµένες κατηγορίες ενδεχοµένως θα οδηγήσει στη λανθασµένη εντύπωση ότι ο κίνδυνος αφορά µόνο αυτούς και θα οδηγήσει των εφησυχασµό των υπολοίπων. Συνεπώς, οι περιορισµοί στην αυτονοµία θα πρέπει να απευθύνονται σε εκείνες τις οµάδες, ούτε λιγότερες ούτε περισσότερες από όσες χρειάζεται, για να επιτευχθεί ο στόχος, και η κατανοµή και διοικητική διεκπεραίωση του προγράµµατος πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες ισότητας και δικαιοσύνης και να µην λαµβάνει υπόψη τις διαφορές φύλου, θρησκείας ή φυλής ή να γίνεται τυχαία. ΙV. ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χωρίς να υποβαθµίζουµε τη σηµασία της προστασίας της δηµόσιας υγείας ως βασικής πολιτειακής επιδίωξης, θεωρούµε εξίσου σηµαντική την ευλαβική τήρηση των αρχών της νοµιµότητας κατά τη διαµόρφωση των πολιτικών στο πεδίο αυτό. Υπ αυτό το πρίσµα θεωρούµε στο πλαίσιο της διαµεσολαβητικής κι ελεγκτικής αρµοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί ως προς τα σηµεία που θίγονται υπό σηµείο ΙΙ του ανά χείρας εγγράφου η νοµιµότητα της υγειονοµικής διάταξης (ειδική αιτιολόγηση, άµεσα εκτελεστός χαρακτήρας), καθώς και των υγειονοµικών ελέγχων που διενεργούνται κατ εφαρµογή του άρθρου (ορισµένη χρονική διάρκεια εφαρµογής τους, εξειδίκευση όρων επιβολής τους µε κοινή ΥΑ). Ειδικότερα, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το είδος των µέτρων που προβλέπει η υγειονοµική διάταξη στο άρθρο 1 παρ. 3, 4, να πληρωθούν οι όροι για τη νόµιµη πρόβλεψη και εφαρµογή τους και να συµπληρωθεί η πρόβλεψή τους µε δικλείδες που να διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωµάτων των ελεγχόµενων. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση µε το άρθρο 1 παρ. 4 της υγειονοµικής διάταξης, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση και δηµόσια δικαιολόγηση των υποχρεωτικών µέτρων που επιλέγηκαν για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας σχετικά µε τη λοίµωξη HIV, την ηπατίτιδα Β και την ηπατίτιδα C, σε συνάρτηση µε την αποτελεσµατικότητα και εξάντληση ηπιότερων-λιγότερο παρεµβατικών µέτρων. Κρίσιµο θα ήταν στο σηµείο αυτό να παρατεθούν στοιχεία σχετικά µε την αριθµητική αύξηση των κρουσµάτων κατά τη διάρκεια εφαρµογής των ειδικών µέτρων της διανοµής αυξηµένου αριθµού συρίγγων και βελόνων και της αύξησης των µονάδων του 12

13 ΟΚΑΝΑ και του αριθµού των ατόµων που εξυπηρετούν, καθώς και αντίγραφα της εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα ηµόσιας Υγείας και της γνώµης του ΚΕΕΛΠΝΟ, των οποίων γίνεται επίκληση στο σκεπτικό της υπό εξέταση υγειονοµικής διάταξης. Αναµένοντας τις απόψεις και τις ενέργειές σας για τα παραπάνω το συντοµότερο δυνατό λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Με εκτίµηση Ιωάννης Σακέλλης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Κας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 ΤΚ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ ΙΟΧΑΡΟΥΣ 9 ΤΚ ΙΛΙΣΙΑ 13

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713)

10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713) 10 Φεβρουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: ****/**** Πληροφορίες: Ειρήνη Κυριακάκη (τηλ.:2107289802), Σαµάνθα Στρατιδάκη (τηλ.:2107289713) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΟΦ Μεσογείων 284 ΤΚ 15 562 Χολαργός Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ ΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 1.4. 2012 Αρ. Πρωτ.: Γ.Υ. 39α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Καλύβα Φ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας : 104 38 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Διακομιδή ασθενών από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου

Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Αθήνα, 4 Iουνίου 2010 Αρ. Πρωτ. : 122406/14910/2010 Χειριστές: Μαρία Βουτσίνου Προς Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής Μεσογείων 96 115

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφυµατικός εµβολιασµός.

Αντιφυµατικός εµβολιασµός. Αντιφυµατικός εµβολιασµός. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.:Γ32/1878/2-11-07 Σας κοινοποιούµε την υπ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./126769/19.10.07 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΔΑ Β4Ω8Ν-1ΓΝ Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ. 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax Ε-mail Ιστοσελίδα ραγατσανίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Ελένη Χρονοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συντονίστρια Πολυιατρείου Περάματος socialperama@mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

210-7289802. Σχ. -το με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2008 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη -το με 9492/5739/Γ4 ΤΕΥΤΕΚΩ-Τομέας Ασθένειας Προσ.

210-7289802. Σχ. -το με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2008 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη -το με 9492/5739/Γ4 ΤΕΥΤΕΚΩ-Τομέας Ασθένειας Προσ. 18 Δεκεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:7013/7.5.2008 Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Γενική Διεύθυνση Υγείας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ

Βασιλική Κωστούλα. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 1 Βασιλική Κωστούλα Επόπτρια Δημόσιας Υγείας Προϊσταμένη Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών Δημόσιας Υγείας στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ 2 Συνεργασία συναρμόδιων Υπηρεσιών για την προστασία της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 11 /4/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ35797 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF ΡUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ. 210-3302069- 3300567 2611780 -FAX 210-2611780 2106040353 E-MAIL edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ3Θ-ΙΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα 17 /6/2013 Αριθμ. πρωτ : Υ3γ/ Γ.Φ.8/Γ.Π.27703. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖ3Θ-ΙΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα 17 /6/2013 Αριθμ. πρωτ : Υ3γ/ Γ.Φ.8/Γ.Π.27703. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα