ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2003/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. ΜΟΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : FAX : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Περιγράφονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Δ ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,01 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α ,13 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 12:30μ.μ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΝΑΙ Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 12:30μ.μ.

2 2 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: α. Του Ν (Φ.Ε.Κ.19Α95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν (Φ.Ε.Κ.145Α95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». β. Του Ν (ΦΕΚ 112Α ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. γ. Του Ν (ΦΕΚ 141Α ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». δ. Του Ν (ΦΕΚ 204Α ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν (πτωχευτικός κώδικας) προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και πλέον ισχύει. ε. Του Ν , άρθρο 26 (ΦΕΚ 226Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». στ. Του Ν (ΦΕΚ 14Α ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », άρθρο 4 παρ.12. ζ. Του Ν , άρθρο 14 (ΦΕΚ41Α ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. η. Του Ν (Φ.Ε.Κ. Α ) άρθρο πρώτο παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». θ. Του Ν (ΦΕΚ 74Α ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». ι. Του Ν (ΦΕΚ 160Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». ια. Του Ν (ΦΕΚ 29Α ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». ιβ. Του Ν.Δ περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του. ιγ. Των Ν.Δ και (άρθρα 10 και 8 αντίστοιχα) «Περί του τρόπου άσκησης της οικονομικής διαχείρισης των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταιείου Αιγινητείου». ιδ. Του Π.Δ «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταιείου Αιγινητείου».

3 3 ιε. Του Π.Δ (Φ.Ε.Κ. Α ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». ιστ. Του Π.Δ (Φ.Ε.Κ. Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 2. Τις αποφάσεις: α. Την υπ αριθμ. ΔΥ8δΓ.Π.οικ , Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 9342 ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198Β ). β. Την υπ αριθμ. Δ.Υ8δΓ.Π.οικ.1348 (ΦΕΚ32Β ) Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». γ. Τις υπ αριθμ. Π13305 και Π αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «περί σύναψης, εκτέλεσης και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν » και «περί εξαίρεσης προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)» αντίστοιχα (ΦΕΚΒ ). δ. Την υπ αρίθμ. Π (ΦΕΚ3400Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». ε. Τις από και αποφάσεις της Εφορείας του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ορισμένων ειδών αναισθησιολογικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου έως το τέλος του έτους, προϋπολογισμού ,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στ. Την υπ αριθμ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού.

4 4 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ορισμένων ειδών αναισθησιολογικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου έως το τέλος του έτους, (Δ ), προϋπολογισμού ,01 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. ή ,13 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι μια (21) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ημερήσιο οικονομικό ελληνικό τύπο: «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ». 3. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βασ. Σοφίας 76 Τμήμα Προμηθειών (Γραφείο διαγωνισμών) 1 ος όροφος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 12:30 μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από επιτροπή που αναδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. Συνεταιρισμοί δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: α. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α β. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β γ. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ δ. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ε. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»

5 5 στ. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 6. Εφ όσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Κ.Π.Δ Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ , αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 παρ. α του Π.Δ Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο. Η διακήρυξη θα διατίθεται δωρεάν μέσω των προγραμμάτων «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ». Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί την παραλαβή της διακήρυξης από το Νοσοκομείο θα πρέπει να καταβάλει στο Ταμείο αυτού, έναντι γραμματίου είσπραξης, το ποσό των δέκα (10) ευρώ. 9. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Πρόεδρος της Εφορείας Καθηγητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ

6 6 Ανήκει στη διακήρυξη: ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ CPV Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης & ΜΟΝΑΔΑ Ως το παράρτημα Δ των Τεχνικών ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Προδιαγραφών Αιτούμενων Ειδών ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Αναισθησιολογική Κλινική Πανμίου Αθηνών Αρεταιείου Νοσοκομείου Χειρουργεία Νοσηλευτικά Τμήματα Νοσοκομείου ,01 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α ,13 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ: Έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της παραγγελίας. ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Τμήμα Φαρμακείου (Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού) - Τμήμα Διαχείρισης Υλικού Οι προβλεπόμενες από το Νόμο. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την παράδοση των ειδών. Οι εταιρείες υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως θα πρέπει να περιγράφουν τα είδη όπως αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Αιτούμενα Είδη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ) δηλαδή με τον αύξοντα αριθμό και τον κωδικό του κάθε είδους χωριστά και ν απαντούν σ αυτές με την ίδια σειρά. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από δείγματα των προσφερομένων ειδών (2 τεμάχια ανά είδος), πάνω στα οποία θα αναγράφεται ο αα των αιτούμενων ειδών (όπως ορίζονται στο Παράρτημα Δ της παρούσας), επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου και οτιδήποτε άλλο αναγκαίο στοιχείο, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση. Για τα είδη που δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί δείγμα, λόγω αρκετά υψηλού κόστους και προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση, τα προσφερόμενα είδη θα περιγράφονται αναλυτικά και η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου και οτιδήποτε άλλο αναγκαίο στοιχείο. Ωστόσο, εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρήσει απαραίτητη την προσκόμιση δείγματος για την αξιολόγηση του, θα πρέπει η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα άμεσης προσκόμισής του και να το δηλώνει στην προσφορά της. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.Δ Τα προσκομισθέντα δείγματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στα προσφερόμενα είδη.

7 7 Τα ανωτέρω αποτελούν ουσιώδη όρο της διακήρυξης και συνεπώς συνιστούν λόγο απόρριψης της προσφοράς. Επίσης, η προσφορά να συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινή απορρίψεως, με φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται: ι) Μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι Γενικές Προδιαγραφές Ιατρικών προϊόντων του Παραρτήματος Δ της παρούσας και ιι) όλες οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές των αιτούμενων ειδών του Παραρτήματος Δ της παρούσας με την ίδια σειρά και θα πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Το Νοσοκομείο επιφυλάσσει γι αυτό, το δικαίωμα να προκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του το είδος που παρουσιάζει τα περισσότερα τεχνικοοικονομικά πλεονεκτήματα. Είδη που δεν ανταποκρίνονται σ αυτά που καθορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή δεν γίνονται δεκτά.

8 8 Ανήκει στη διακήρυξη: ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνονται με απόδειξη (αριθμ. πρωτοκόλλου). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από φωτοτυπία της εξωτερικής όψης του σφραγισμένου φακέλου. Στην περίπτωση που προσκομίζονται την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δεν παραλαμβάνονται με απόδειξη (αριθμ. πρωτοκόλλου) αλλά καταγράφονται στο πρακτικό αυτού με υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρείας. β. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι την Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. γ. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: (1) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. (2) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. (3) Ο αριθμός και η περιγραφή της διακήρυξης. (4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (5) Τα στοιχεία του αποστολέα (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το ακόλουθο υπόδειγμα. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ» ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για το διαγωνισμό «Προμήθεια ορισμένων ειδών αναισθησιολογικού υλικού προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου έως το τέλος του έτους» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΚΠΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: δ. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

9 9 (1) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα είναι υποχρεωτικά αριθμημένα και απαριθμημένα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). (2) ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.λ.π.). Η εν λόγω απαίτηση περί συνεχούς αρίθμησης όλων των φύλλων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, και συνυποβολής ευρετηρίου, τάσσεται επί ποινή αποκλεισμού. (3) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). (4) Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες λέξεων γίνονται κατά τρόπο ευδιάκριτο στο περιθώριο της προσφοράς, ισχύουν δε μόνο εφ όσον φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Οι αριθμοί θα πρέπει να αναφέρονται αριθμητικώς και ολογράφως. (5) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (6) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον

10 10 την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. ε. Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς) γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή, μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Η πρόσβαση των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν θα είναι δυνατή μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της αποσφράγισης των αντίστοιχων φακέλων, στο χώρο του Νοσοκομείου. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των εγγράφων που κατατέθηκαν, μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά, τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές κατά φύλλο. Σε περίπτωση που ο όγκος αυτών είναι μεγάλος μονογράφεται μόνο η πρώτη και η τελευταία σελίδα. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει αρχικά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών, κατόπιν των τεχνικών προσφορών (ελέγχοντας αν τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσης διακήρυξης) και τέλος την οικονομική αξιολόγηση. Συμμετέχοντες που αποκλείονται σε κάποιο στάδιο δεν συμμετέχουν στο επόμενο. Προσφορές που υποβάλλονται στην παραπάνω Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως εκπρόθεσμες. Η επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να μην ολοκληρώσει όλα τα στάδια του διαγωνισμού σε μια συνεδρίαση. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό που παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών. Η επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και στην καταχώρηση των τιμών και συντάσσει εισήγηση επ αυτών βάσει των αναφερομένων στο Παράρτημα Γ. στ. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή απόρριψης τα εξής δικαιολογητικά των άρθρων 6, 8 και 18 του Π.Δ και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω: (1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). (3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: συμμετέχουν. (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο

11 11 (β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3 δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται : α) από τον κάθε Διαχειριστή ξεχωριστά όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. (4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. (β) Να δηλώνεται ότι: 1 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 2 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. 3 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα (φορολογικές κ.α.). 4 Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 5 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 6 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

12 12 7 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. 8 Συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. (5) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων, των ειδών που ζητούνται από τη διακήρυξη, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. (6) Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Τα φυσικά πρόσωπα θα καταθέσουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του Νομικού Προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφ όσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παράγραφος 2 του Π.Δ (7) Ο συμμετέχων υποχρεούται επίσης: (α) Να δηλώνει στην προσφορά του τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρει, το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους (πλήρης Δνση). (β) Να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δε θα κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση του με την οποία θα δηλώνεται ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. (γ) Να προσκομίσει: 1 Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 2 Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δΓ.Π. οικ Πιστοποιητικό ISO 13485:2003 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 4 Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 9342ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο υλικό από κοινοποιημένο οργανισμό.

13 13 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. (8) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ), καθώς και τον κωδικό GMDN ανά προσφερόμενο είδος. Σε περίπτωση που δε θα υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρ. 1.στ. η προσφορά θα απορρίπτεται. Επειδή ο διαγωνισμός είναι πρόχειρος δεν εφαρμόζονται διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 19 παρ. 6 του Π.Δ ζ. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την προκηρυχθείσα ποσότητα που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί και η προμήθεια θα επαναπρογραμματιστεί. η. Επισημαίνεται ότι: (1) Ο προσφέρων πρέπει απαραίτητα στην προσφορά του να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. (2) Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά στο φύλλο συμμόρφωσης τη συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. (3) Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, και είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις θα απορρίπτονται. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δε θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. (4) Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. (5) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ ). (6) Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

14 14 (7) Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. (8) Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γίνεται όμως δεκτή προσφορά για μέρος των ειδών που ζητούνται. (9) Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της. 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ στην Ε.Ε. Μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου κατ αρχήν, όλα τα προϊόντα χωρών εκτός Ε.Ε., αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μία αγορά κράτους-μέλους της Ε.Ε. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια (ες) αγορά (ες) - Ιδιωτική ή Δημόσια - κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος. 3. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσης ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ α. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. β. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των κατακυρωθέντων ειδών χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος αυτής (σύμβασης), κατά δυο (2) μήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στον εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ

15 15 5. ΤΙΜΕΣ α. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. β. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. γ. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται υποχρεωτικά σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. δ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια ή προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ε. Προσφορές που θέτουν όρους αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται ότι, οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν Για τον λόγο αυτό και προκειμένου, να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής που διενεργεί το διαγωνισμό σχετικά με την σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του παρατηρητηρίου είναι επιθυμητό οι εταιρείες στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερομένου είδους, των κωδικό και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. στ. Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις (1) Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

16 16 (2) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. (3) Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. ζ. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: (1) Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. (2) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). (3) Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα. η. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. θ. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 5.ζ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών. ι. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει, πριν την απόρριψη της προσφοράς. ια. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

17 17 6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας Διακήρυξης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το 14 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. άρθρο 26 του Π.Δ ) ή να μετατίθεται. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στο Τμήμα Φαρμακείου (Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού) και στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικών του Νοσοκομείου. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από Επιτροπή του Νοσοκομείου, αφού πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους. β. Σε περίπτωση τμηματικής - σταδιακής παράδοσης θα γίνεται αποπληρωμή για το μέρος της ποσότητος που παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή της. γ. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). β. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, ως εξής: (1) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του Νοσοκομείου, το οποίο διενεργεί το διαγωνισμό και η Εφορεία του Νοσοκομείου εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. (2) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

18 18 Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δυο (2) ημερών από της υποβολής της. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Νοσοκομείου και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. (3) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της γνωστοποίησης των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δυο (2) ημερών από της υποβολής της. Στην περίπτωση αυτή η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και η Εφορεία του Νοσοκομείου εκδίδει τη σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από το Νοσοκομείο. Επί της προσφυγής αποφασίζει η Εφορεία του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ α. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 30%. β. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητος κάτω του καθοριζομένου από τη Διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού. Σε περίπτωση επαύξησης της ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. γ. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνονται υπόψη τόσο η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή όσο και οι τιμές που καταγράφονται στην αγορά για τα είδη του διαγωνισμού. δ. Ο έλεγχος των προσφορών ως προς την τιμή και την ποιότητα των ειδών που προσφέρουν οι διαγωνιζόμενοι γίνεται από αρμόδια Επιτροπή που αναδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν Η Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί την απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών με αιτιολογημένη απόφασή της. Η εισήγηση της Επιτροπής κρίνεται από την Εφορεία του Νοσοκομείου. Όταν οι προσφερόμενες τιμές για ένα είδος είναι ισότιμες ή ισοδύναμες, η Εφορεία μπορεί να κατακυρώσει την προμήθεια του είδους σε περισσότερους προμηθευτές κατά ίσες ποσότητες.

19 19 ε. Επισημαίνεται ότι η κατακύρωση των ειδών με αα 23 και 24, θα γίνει σε μια μειοδότρια εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την αξία των ειδών που πρόκειται να κατακυρωθούν αθροιστικά. 10. ΣΥΜΒΑΣΗ Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται έγγραφη ανακοίνωση και προσκαλείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες να προσκομίσει, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης β) τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (ΦΕΚ εκπροσώπησης, καταστατικό, κλπ). Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, η Εφορεία μπορεί να κηρύξει αυτόν έκπτωτο και να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισμού, σε βάρος του, ως και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Νοσοκομείου, διατηρώντας ρητή επιφύλαξη για κάθε παραπέρα ζημία του Νοσοκομείου. Επίσης μπορεί να αποφασίσει αντί της επανάληψης του διαγωνισμού την προμήθεια των ειδών στους αμέσως επόμενους μειοδότες ή σε περίπτωση άρνησης τούτων με απ ευθείας συμφωνία από το ελεύθερο εμπόριο. Η τυχόν διαφορά τιμής βαρύνει τον έκπτωτο προμηθευτή. Επίσης μπορεί να επιβληθεί ο προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός αυτού, από τους διαγωνισμούς του Νοσοκομείου. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί όλες οι συμβατικές ποσότητες στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η σύμβαση με τη διακήρυξη, την προσφορά, της εισηγήσεις της επιτροπής διαγωνισμού, της αποφάσεις της Εφορείας αποτελούν ενιαίο σύνολο και ισχύουν εξ ίσου. 11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις: α) 4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν β) 0,10% για την κάλυψη των αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν ). γ) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. δ) Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί της κράτησης του τέλους χαρτοσήμου 3%. 12. ΓΕΝΙΚΑ Για ότι δεν προβλέπεται από τη διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν και του Π.Δ με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

20 20 Ανήκει στη διακήρυξη: ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑ ΓΓ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή, για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στο σημείο αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εξέταση του προσκομισθέντος δείγματος. Στην περίπτωση που δεν προσκομισθούν δείγματα δε θα είναι δυνατή η αξιολόγηση της προσφοράς και θα απορριφθεί. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης και απαράβατος. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 4. Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζόμενου. 5. Κάθε άλλο κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας του υλικού. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2015/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 2015/2015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ Αριθ.: Διακήρυξης: 20152015 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στη διεύθυνση www.venizeleio.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

277.561,02 (χωρίς ΦΠΑ) 341.400,06 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ XANIA 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Α.Π. ΚΑΜΚ/212/31-3-2015 Ταχ. Διεύθυνση: 84 600 KAMK Τηλέφωνο: 22890-79001

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507356 2014-12-29

14PROC002507356 2014-12-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα