Γηδαθηνξηθά: Πξνζσπηθέο Δκπεηξίεο θαη Σθέςεηο γηα Έλα Δπξσπαηθό Πιαίζην. Καζεγήηξηα Τνύια Ολνπθξίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηδαθηνξηθά: Πξνζσπηθέο Δκπεηξίεο θαη Σθέςεηο γηα Έλα Δπξσπαηθό Πιαίζην. Καζεγήηξηα Τνύια Ολνπθξίνπ"

Transcript

1 Γηδαθηνξηθά: Πξνζσπηθέο Δκπεηξίεο θαη Σθέςεηο γηα Έλα Δπξσπαηθό Πιαίζην Καζεγήηξηα Τνύια Ολνπθξίνπ Αληηπξύηαλεο Αθαδεκαηθώλ Υπνζέζεσλ Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 1

2 Γηδαθηνξηθά: Πξνζσπηθέο Δκπεηξίεο θαη Σθέςεηο γηα Έλα Δπξσπαηθό Πιαίζην Δξεπλεηηθόο Σπλεξγάηεο, PhD ζηηο Υπεξάθηηεο Καηαζθεπέο Πεηξειαίνπ, Imperial College London Υπεξάθηηα Βηνκεραλία Πεηξειαίνπ Αλώηεξνο Σύκβνπινο θαη Υπεύζπλε Τκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Brown & Root Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Surrey Γηεπζύληξηα Έξεπλαο, Department of Civil Eng, Surrey Univ. Γηεπζύληξηα Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ, IRMAC, Surrey Univ. Καζεγήηξηα θαη Δπηθεθαιήο ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο, ΤΔΠΑΚ Σπληνλίζηξηα ηνπ Δπξσπαηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο SmartEN Marie Curie ITN Αληηπξύηαλεο γηα Αθαδεκαηθέο Υπνζέζεηο, ΤΔΠΑΚ Μέινο ηνπ Κππξηαθνύ Δπηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ Μεινο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην Φπζηθό Αέξην Μέινο πνιιώλ επηηξνπώλ (ζε εζληθό, Δπξσπαηθό θαη δηεζλέο επίπεδν) 2

3 PhD Research in Offshore Structures Υπνηξνθία Imperial College Πνιύ ελδηαθέξνλ ηoκέαο κε πνιιέο ηερλνινγηθέο εμειήμεηο θαη εθαξκνγέο Άκεζν ελδηαθέξνλ γηα εθαξκνγή από ηε βηνκεραλία Άκεζν ελδηαθεξνλ από ηα Regulatory Bodies Σπλεξγαζίεο κε άιια παλεπηζηήκηα ζην δηεζλή ρώξν 3

4 Industry Experience Brown & Root - Offshore Structures Deputy Head and Senior Consultant Analysis and Development Department Founding member of the department Expanding and establishing a department of specialists with PhDs Providing specialist services to B&R worldwide and external clients Extreme storm Ship collision Fire & blast Component optimisation System reliability Underwater inspection optimisation 4

5 Experience with Offshore Structures Design Optimisation Code Calibration Re-Assessment Maintenance Optimisation Whole life Planning Life Cycle Planning Development and implementation of AA and RR to Optimise lifetime performance Manage risk effectively Significant safety and cost benefits for owner/operator Generic techniques, significant potential for technology transfer 5

6 Research Interest in Integrity Management of High Value Assets - Similar issues - Generic techniques 6

7 Research Interest in Integrity Management of High Value Assets - Similar issues - Generic techniques 7

8 Παλεπηζηήκην ηνπ Surrey (UK) Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Surrey Γηεπζύληξηα Έξεπλαο, Department of Civil Eng, Surrey Univ. Γηεπζύληξηα Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ, IRMAC, Surrey Univ. Γηδαζθαιία αλάπηπμε δηδαθηηθώλ πξνγξακκάησλ Γηεύζπλζε έξεπλαο θαη ζηξαηεγηθήο ηνπ Τκήκαηνο Γηεύζπλζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ Γεκηνπξγία Γηεπηζηεκνληθνύ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ, γηα Αμηνπηζηία θαη Γηαρείξεζε Έξγσλ Υπνδνκήο, IRMAC Δηνηκαζία εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ Γεκνζηεύζεηο Οξγάλσζε Σπλεδξίσλ Σπκκεηνρή ζε δηεζλείεο θαη εζληθέο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο Δπίβιεςε δηδαθηνξηθώλ Μειέηεο γηα ηε βηνκεαραλία, εξεπλεηηθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο Μεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηε βηνκεραλία θαη ζε άιιεο άιινπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο 8

9 Research Interest in Integrity Management of High Value Assets - Similar issues - Generic techniques 9

10 Risk Based Inspection of Railway Bridges Funded by: UK Network Rail Structure level Network Level Network Rail own 40,000 bridges Currently inspected at regular intervals Given diversity of bridges approach not cost-effective Development of risk based inspection planning Significant potential for inspection interval optimisation Safety and cost benefits 10

11 Highway Bridges Corrosion due to deicing salts Pro-active measures Inspections Health monitoring Preventative maintenance 11

12 Δκπεηξίεο Δλόο Δξεπλεηή Καζεγήηξηα θαη Πξώηε Δπηθεθαιήο ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο, ΤΔΠΑΚ Σπληνλίζηξηα ηνπ Δπξσπαηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνγξάκκαηνο SmartEN Marie Curie ITN Αληηπξύηαλεο γηα Αθαδεκαηθέο Υπνζέζεηο, ΤΔΠΑΚ Γεκηνπξγία λένπ παλεπηζηεκηαθνπ ηκήκαηνο κε Δπξσπαηθά θαη Γηεζλή πξόηππα, επίπεδα θαη πξννπηηθέο Σεκαληηθέο Δπηηπρίεο όπσο ην Πξόγξακκα SmartEN Marie Curie ITN Έβαιαλ ηελ Κύπξν ζην δηεζλή ράξηε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο Δπίζεο πνιιά άιια Δπξσπαηθά θαζώο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΙΠΔ 12

13 The History of SmartEN Marie Curie The Project SmartEN proposal was assessed very highly with a score over 90%, and ranked as one of the top 10 proposals out of the 900 submitted in total. Marie Curie ITNs are few, very competitive and prestigious programmes. Following negotiations the contract was awarded and officially started in December 2009, 4 years duration. Success of SmartEN relies on quality both of the consortium and proposal, on the timeliness and maturity of the idea and on the significance of the area for Europe s competitiveness. 13

14 Project s Aims Development, integration and application of sensor technology in Wireless Sensor Networks, Sensor Signal Processing, Non Destructive Evaluation, and Smart Proactive Management, for the benefit of the built and natural environment. 14

15 The Monitoring System Data Acquisition Network Base Station Controller Sensor Nodes Wireless Network, (Wi- Fi, Bluetooth, Cellular Network, GPRS, CDMA, GSM, 3G) Base Station Database Server Gateway Wireless Network, (Wi-Fi, Bluetooth, Cellular Network, GPRS, CDMA, GSM, 3G) Information Distribution Network ` Mobile Phone Laptop SmartPhone PDA Fax Internet Access 15 15

16 Multi-disciplinary expertise Relevant Expertise: Sensor data acquisition and processing Ad-hoc wireless sensor networks Energy efficient sensor networks Sensor signal processing and pattern recognition Gateway Wi-Fi, Bluetooth, Cellular Network, GPRS, CDMA, GSM, 3G BaseStationDatabaseServer Wi-Fi, Bluetooth, Cellular Network, GPRS, CDMA, GSM, 3G Design and deployment of WSNs for industrial applications Gateway Engineer Owner Constructor 16

17 Partners Fifteen partners, combining expertise from infrastructure reliability and management, digital signal processing, wireless communications, computer engineering, materials, and non destructive evaluation along with distinguished scientists from top institutions worldwide, participate in the project. Imperial, Univ. of Surrey, Network Rail, PB, DFL Systems COWI BAM EMPA ENST, Comsis Univ.of Pavia RACTI, RELIT & Intracom CUT 17

18 Partners Coordinating Organisation CUT Programme Coordinator: Prof. Toula Onoufriou Cyprus University of Technology, Cyprus Imperial College London, UK University of Surrey, UK University of Pavia, Italy Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), Germany Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research for Industry (EMPA), Switzerland Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications France 18 Research Academic Computer Technology Institute, Greece Research and Education Laboratory in Information Technologies, Greece Comsis, France COWI, Denmark Network Rail, UK Parsons Brinckerhoff, UK Intracom, Greece DFL Systems, UK

19 Partners Coordinating Organisation CUT Programme Coordinator: Prof. Toula Onoufriou Partners Statistics 8 European Countries 6 Universities 3 Research Institutes 6 Companies (6 major, 2 SMEs) 8 Civil and 6 Electrical, 1 Partners both Civil and Electrical 15 Total (12 full partners, 3 associated partners) 19

20 Distinguished Scientists Coordinating Organisation CUT Programme Coordinator: Prof. Toula Onoufriou Δπηζηήκνλαο Prof. Anne Kiremidjian Prof. Dan Frangopol Prof. Fred Harris Prof. Bill Dover Prof. Tieniu TAN Prof. Hitoshi Furuta Prof. Wan-Chi Siu Prof. Robert Melchers Prof. Tony Cantoni Παλεπηζηήκην Stanford University, USA Lehigh University, USA San Diego State University, USA University College London, UK Chinese Academy of Sciences, China Kansai University, Japan Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong Newcastle Univ. of Australia, Australia University of Western Australia, Australia 20

21 Researchers 39 leading researchers from Europe 9 distinguished scientists 19 Marie Curie Fellow Total: Around 70 researchers Coordinated by CUT 21

22 Work Programmes & MDPs Work Programmes in four main disciplines and Multi-Disciplinary Projects, under the umbrella of four application areas

23 CUT RACTI IC RELIT UNIS UPV BAM EMPA ENST COMSIS DFL COWI NR PB ICOM Multi-Disciplinary Projects Four multi-disciplinary research projects in the four main application areas Multi-Disciplinary Research Projects Structural Systems Heritage and Infrastructure Transportation Infrastructure Systems Urban Microclimate Partners Projets: Multi-disciplinary research projects PR1 PR2 PR3 PR No of Fellows No of Partners Structural systems Transportation infrastructure Industry Partner who can offer placements Heritage and infrastructure CUT Urban microclimate RELIT Project leader RACTI UNIS Key: Main expertise in civil enginering and infrastructue management Main expertise in electrical enginering and coomputer engineering Partners who can offer short secondments in industry Industry full partners Industry associated partners 23

24 Multiisciplinary scientific workshop, Researcher skils workshop Summer school, Multi-disciplinary workshop Multi-disciplinary scientific workshop Multi-disciplinary scientific workshop, IPR and enterpreneurship workshop SmartEN concluding conference Research & Training Programme Within the main WPs and research themes outlined, nineteen individual research projects will be defined for the Marie Curie Fellows employed on the programme. Partner WP No Sec Months Project to Event organised by partner >> P1 P4 P5 P2 P1 P1 CUT 3 ESR1 W4 P8W3,4 P11W1,2 PR2 ESR2 W3 P3W1,2 P12W3,4 PR3 ER W2 P4W1,2> PR4 P2 RACTI 3 ESR W2 <P4W1,2 P15W1,2 PR3 ER W1 P6W3,4 PR1 P3 IC 3 ESR W1 <P1W3,4 P10W1,2 PR2 ER W4 P2W1,2 PR3 P4 RELIT 3 11 ESR1 W1 P1W3,4 P15W1,2 PR3 ESR2 W2 P5W3,4 P14W3,4 PR4 P5 UNIS 2 ESR W3 P9W1,2 P13W3,4 PR2 ER W4 P4W1,2> PR4 P6 UPV 2 ESR W4 P9W1,2 P12W3,4 PR1 P7 BAM 2 ESR W3 P6W3,4 P10W1,2 PR1 P8 EMPA 2 ESR W3 P1W3,4 P11W1,2 PR2 P9 ENST 2 ESR W1 P7W3,4 P14W3,4 PR1 ER W2 P8W3,4 PR2 P10 COMSIS 2 ESR W1 P7W3,4 P2W1,2 PR4 P11 SG 2 ESR W2 P3W1,2> P5W3,4 PR4 P12 COWI 2 ESR W3 P2W1,2 P3W3,4 PR3 P13 NR 1 PR2,3 P14 PB 2 PR1,4 P15 ICOM 2 PR3,4 Key : Fellow remains at the organisation where he/she is recruited (academic/research org.) 3 Number of Fellows to be seconded to the partner for a one month period each Fellow remains at the organisation where he/she is recruited (company) P1 Event organiser is Partner 1 Possible start/end month during this period Training events P7W3,4 Secondment for 1 month (within this 3 month period) to Partner 7 (academic/research org.) to be W4 Reseaarch theme under Work Programme 4 trained in research areas under Work Programmes 3 and 4 P14W3,4 Secondment for 1 month (within this 3 month period) to Partner 14 (company) to be trained in P8 Partner 8 research areas under Work Programmes 3 and 4 PR2 Research work within Multi-disciplinary Programme 2 24 ESR Early stage researcher 24

25 Training Programme 25 25

26 Summer School Summer School and Multi-Disciplinary Workshop are organized for MC fellows and external participants. Topics presented include: 1. Contemporary research findings related to the Smart Management for a Sustainable Human Environment. 2. Teamwork, Project Management, Use of Computer Tools in Engineering, Leadership, and Entrepreneurship. 3. Thesis preparation and writing, research management (research ethics, thesis format, methodology, presentation of results). 4. IPR, CV writing and on drafting project proposals. 5. Language classes

27 Secondments Researcher Main Research Topics WP [MDPs] Origin Seconded ESR 1 Wireless Sensors Networks 1 [2] IC CUT, DFL ESR 2 Wireless Sensors Networks 1 [4,1] AIT CUT, ICOM ESR 3 Wireless Sensors Networks 1 [2,1] IT BAM, ICOM ESR 4 Wireless Sensors Networks 1 [1] COMSIS UPV, RACTI ER 5 Wireless Sensors Networks 1 [1,2,4] RACTI BAM ESR 6 Sensor Signal Processing 2 [1,2] RACTI UPV, COMSIS ESR 7 Sensor Signal Processing 2 [3,4] AIT UNIS, COMSIS ESR 8 Sensor Signal Processing 2 [1,2,(4)] DFL UNIS, IC ER 9 Sensor Signal Processing 2 [4(2)] CUT AIT ER 10 Sensor Signal Processing 2 [2,1] IT EMPA ESR 11 Non Destructive Evaluation 3 [2] CUT IC, COWI ESR 12 Non Destructive Evaluation 3 [2(1)] BAM RACTI, NR ESR 13 Non Destructive Evaluation 3 [2] EMPA CUT, DFL ESR 14 Non Destructive Evaluation 3 [2(3)] COWI RACTI, IC ER 15 Non Destructive Evaluation 3 [3(4)] UNIS AIT ESR 16 Smart Proactive Management 4 [2(3)] CUT EMPA, PB ESR 17 Smart Proactive Management 4 [1(3)] UPV IT, COWI ESR 18 Smart Proactive Management 4 [3(2)] UNIS IT, NR ER 19 Smart Proactive Management 4 [3,4] IC AIT 27 27

28 All Network Events No Name Date Month Original Proposed Month Actual/ Planned Duration (days) Place Organiser Involvement of Partner represetnatives 1 SmartEN Official Launch 23-Apr-10-5th 1 Limassol Onoufriou CUT CUT - 2 SmartEN Kick-off meeting May th 2 Limassol Onoufriou CUT All SmartEN partners meeting in Zurich Multi-disciplinary scientific workshop, Researchers skills workshop, Progress meeting Summer School Multi-disciplinary workshop, Progress meeting 5b Mid-Term Review Meeting 31 Aug - 1 Sept 2010 Involvement of ESR/ERs - 9th 2 Zurich Feltrin EMPA All March th 16th 3 Limassol Onoufriou, CUT 4-15 July th 20th a Athens Kallis AIT 9th July th to 24th 20th 1 Athens Kallis AIT/ Onoufriou CUT 3 days (1d Researchers Skills WS, 1 MDS-WS and Mngmnt Board, 1 Partners Progress Meeting) 6,7,8 July 2010 [Lectures to SS (some partners), MDS-WS and Mngmnt Board, Partners Progress Meeting] Scientist in charge from each partner all 3 days 4-15th July 2011 All ESR/ERs 6 7 Multi-disciplinary scientific workshop, Progress meeting Multi-disciplinary scientific workshop, IPR and enterpreneurship workshop, Progress meeting Mar-12 28th 28th 2 Paris Belfiore IT All - details to be planned All Oct-12 35th 35th 2 Patras Berberidis RACTI All - details to be planned All 8 SmartEN concluding conference Jul-13 44th 44th 3 Limassol Onoufriou CUT All - details to be planned All 28 28

29 Network Training Events Researchers Skills Workshop Covers: Academic Researching Skills, Literature Search for a Research Paper Writing your First Research Paper, Report Writing Time Management Communication Skills, Presentation Skills Presenting your First Research Paper, Presentation and Poster Preparation Workshop Contemporary Internet Tool and Academic Research Briefing of ESRs on Mid Term Review Reporting and Meeting 29 29

30 SmartEN The Kick off 30

31 Kick-off Cultural Visit 31

32 Kick-off Cultural Visit 32

33 Kick-off Cultural Visit 33

34 Kick-off Cultural Visit 34

35 Kick-off Cultural Visit 35

36 SmartEN Marie Curie ITN Research Training Industry Integrated Model 36

37 Καιή έξεπλα πξνέξρεηαη από πνιύ θαιέο βάζεηο Δπηζηεκνληθέο γλώζεηο Γηεπηζηεκνληθέο γλώζεηο Δπαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο Engineering Education Μεγάιε ζεκαζία ζηελ ζθαηξηθή εθπαίδεπζε ησλ κεραληθώλ Κάηη πνπ δίλεη κεγάιε ζεκαζία ε Δπξώπε κέζα θαη από ηα πξγξάκκαηα Marie Curie Σεκαληηθό απηά λα αξρίδνπλ λσξίο κέζα από ηελ εθπαίδεπζε ηελ παλεπηζηεκηαθή αιιά θαη πην λσξίο ζηα ζρνιεία Αλαπηύζζνληαο ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ, πξσηνβνπιία, επίιπζε πξνβιεκάησλ, έξεπλαο, δεκηνπξγεθόηεηαο, νκαδηθήο εξγαζίαο, δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη πνιιά άιια 37

38 Δκπεηξίεο Δλόο Δξεπλεηή Μέινο ηνπ Κππξηαθνύ Δπηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ Μέινο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην Φπζηθό Αέξην Μέινο πνιιώλ άιισλ επηζηεκνληθώλ επηηξνπώλ (ζε εζληθό, Δπξσπαηθό θαη δηεζλέο επίπεδν) 38

39 Δκπεηξίεο Δλόο Δξεπλεηή Μέινο ηνπ Κππξηαθνύ Δπηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ Σηξαηεγηθή γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία Αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ ζηελ Κύπξν ζεκαληηθό ζηνηρείν Γηαζύλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηε βηνκεραλία Αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο γηα αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο βηνκεραλίαο 39

40 Δκπεηξίεο Δλόο Δξεπλεηή Μέινο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Οκάδαο Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ην Φπζηθό Αέξην Αμηνπνίεζε ηεο πνιύρξνλεο εκπεηξίαο κνπ ζην δηεζλή ρώξν γηα ζέκα πνιύ ζεκαληηθό γηα ηε ρώξα καο Μηα βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγίαο βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία Σπλερείο ηερλνινγηθέο εμειήμεηο Πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε απηώλ ησλ πεδίσλ ζηελ Κύπξν ζε αθαδεκαηθό, εξεπλεηηθό θαη βηνκεραληθό επίπεδν Αλνίγνληαο λέεο πξννπηηθέο θαη γηα ηνπο εξεπλεηέο ζηελ Κύπξν 40

41 Δκπεηξίεο Δλόο Δξεπλεηή Μέινο πνιιώλ άιισλ επηζηεκνληθώλ επηηξνπώλ (ζε εζληθό, Δπξσπαηθό θαη δηεζλέο επίπεδν) Σπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη ζηε δηαρείξεζε ζεκαληηθώλ ζεκάησλ όπσο εθπαίδεπζε έξεπλα θαηλνηνκία δηαζύλδεζε κε ηε βηνκεραλία αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ζε ζεκαληηθά ζέκαηα όπσο ην Φπζηθό Αέξην γηα ηε Κύπξν θαη ζπκβάιινπκε ζηα εξεπλεηηθά/επηζηεκνληθά δξώκελα δηεζλώο κε πνιιαπινύο ηξόπνπο 41

42 Σπκπεξάζκαηα Σεκαληηθό λα αμηνπνηήζνπκε ηηο εκπηεξίεο θαη γλώζεηο απν ηνλ Δπξσπαηθό θαη δηεζλή ρώξν Να δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηάιιειεο δνκέο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ ζα καο επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγεζνπκε ζε έλα ςειό Δπξσπαηθό επίπεδν Έρνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη βηνκεραλίαο καο Γεκηνπξγώληαο ηηο θαηάιιειεο πξνππνζέζεηο γηα ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ έκπεηξσλθαη λέσλ εξεπλεηώλ καο ηνζν ζην αθαδεκαηθό ρώξν αιιά θαη ζηε βηνκεραλία Με ζθνπό λα ζπκβάινπκε ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο επεκεξίαο ηεο Κύπξνπ θαη δηεζλώο 42

43 Δπραξηζηώ 43

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων Αζμσορ (ΜΑ) Γεώπγιορ Κανηεπάκηρ,

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ORGANISATIONAL CHART 2006

ORGANISATIONAL CHART 2006 INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2005-2006 2 ANNUAL REPORT 2005-2006 CONTENTS 1. Organisational Chart page 4 Preface page 5 2. Activity Report/Perspective 2.1 Activity

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 132. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 132. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009

LIFE07NAT/GR/000296. Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 LIFE Project Number LIFE07NAT/GR/000296 Inception Report Covering the project activities from 01/01/2009 to 30/09/2009 Reporting Date 30/09/2009 LIFE+ PROJECT NAME or Acronym Actions for the conservation

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Επί του «πιεστηρίου»: Ενεκρίθη από το Πρωτοδικείο Αθηνών η τροποποίηση του κατασταστικού της ΕΕ- ΕΕΘ, η οποία αφορά στο όνομα,

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE , Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE Latest update: February 2015 Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Personal Data ------------------------------------------------------------------------------------- Date of Birth:

Διαβάστε περισσότερα

Προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΜΙΔ για διευθέτηση συνάντησης για προώθηση του θέματος.

Προτρέπουμε όσους ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με το ΜΙΔ για διευθέτηση συνάντησης για προώθηση του θέματος. ΠΗΡΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 04 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή ΘΕΜΑ: Παροχή Ευκαιριών Απόκτησης Διευθυντικών Δεξιοτήτων / Εμπειριών στους Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Τα Νέα 56 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Αρ. 56 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μιχάλης Μακρουλάκης «ΑΜΟΡΓΟΣ» Από την έκθεση του Ιδρύματος Β. και Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3

Διαβάστε περισσότερα