Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, Ιουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, 11-14 Ιουλίου"

Transcript

1 Η αξιοςθμείωτθ διαχρονικι παρουςία των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων ςτα διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ: Μια ςθμαντικι διάςταςθ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ Ε&Α Αιμιλία Πρωτόγερου Εργαςτιριο Ενεργειακισ και Βιομθχανικισ Οικονομίασ, ΕΜΠ Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2013, Ιουλίου

2 Τα ΠΠ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό εργαλείο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν άςκθςθ ερευνθτικισ πολιτικισ Προκφπτουν μετά από ςυμφωνία ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και εκτελοφνται μζςα ςε μια χρονικι περίοδο αρκετϊν ετϊν. Λειτουργοφν ωσ προγράμματα ομπρζλα και χρθματοδοτοφν τθν ερευνθτικι προςπάκεια ςε διαφορετικοφσ τεχνολογικοφσ τομείσ, όπωσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, βιοτεχνολογία, προθγμζνα υλικά, ενζργεια, υγεία, περιβάλλον κ.α. Τα χρθματοδοτοφμενα ζργα πρζπει να ζχουν ζναν ελάχιςτο αρικμό ςυμμετεχόντων που δεν μπορεί να μικρότεροσ των τριϊν εταίρων (από τθ βιομθχανία, τον ακαδθμαϊκό και ερευνθτικό χϊρο κακϊσ και φορείσ χριςτεσ τεχνολογιϊν) οι οποίοι εκπροςωποφν τρία διαφορετικά κράτθ μζλθ ι άλλεσ ςυνδεδεμζνεσ με τθν ΕΕ χϊρεσ. Η χρθματοδότθςθ γίνεται ςε ανταγωνιςτικι βάςθ, δθλαδι οι ερευνθτικζσ προτάςεισ αξιολογοφνται με άξονα μια ςειρά από ςυγκεκριμζνα κριτιρια, όπωσ θ ςυνάφεια, θ επιςτθμονικι αριςτεία, θ ποιότθτα τθσ κοινοπραξίασ, θ ποιότθτα τθσ διαχείριςθσ κλπ.

3 Η εξζλιξθ των ΠΠ μζςα ςτον χρόνο Periods and budget Emphasis of rationale Main priorities New actions FP1 ( ) 3,750m euro FP2 ( ) 5,369m euro FP3 ( ) 6,600m euro FP4 ( ) 13,164m euro FP5 ( ) 13,700m euro FP6 ( ) 17,883m euro FP7( ) 50,521m euro Supply or technology oriented : main aim to promote industrial competitiveness (technological catch up with global competitors) Knowledge diffusionoriented: increase of learning skills and knowledge Integration of research efforts by creating ERA Energy and ICT oriented ICT oriented Multiple priorities Multiple priorities Multiple priorities Multiple priorities Multiple priorities Environment, internation al cooperation human capital and mobility Biotechnologies, marine resources, dissemination Transport and social sciences Nanotechnologies New instruments 3

4 Οι αλλαγζσ ςτισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ ζρευνασ από το ΠΠ1 ζωσ και το ΠΠ7 (Πθγι: Damiani, 2006)

5 Αυξανόμενθ ςθμαςία των ΠΠ με όρουσ προχπολογιςμοφ (ςε εκατομ. Ευρϊ) FP1 ( ) FP2 ( ) FP3 ( ) FP4 ( ) FP5 ( ) FP6 ( ) FP7 ( ) 5

6 Βάςθ δεδομζνων STEP-to-RJVs : μια εκτεταμζνθ βάςθ δεδομζνων θ οποία αναπτφχκθκε και επικαιροποιείται ςυνεχϊσ από το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ Κφρια πθγι πλθροφόρθςθσ για τθ δόμθςθ τθσ βάςθσ: CORDIS (Community Research and Development Information Service) Περιζχει δεδομζνα (πλθροφορίεσ) για: ςυνεργατικά ερευνθτικά ζργα που χρθματοδοτικθκαν από τθν ΕΕ μεταξφ του ΠΠ1 και του ΠΠ7*( ) οργανιςμοφσ με ςυμμετοχζσ κυρίωσ από χϊρεσ τθσ ΕΕ Η βάςθ δεν περιζχει δεδομζνα για προγράμματα κινθτικότθτασ των ερευνθτϊν, οριηόντιεσ και υποςτθρικτικζσ δράςεισ και χρθματοδότθςθ μεμονωμζνων ερευνθτϊν. *Το ΠΠ7 καλφπτεται μερικϊσ κακϊσ ολοκλθρϊνεται ςτο τζλοσ του

7 Χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι τθσ ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων προκειμζνου Να αναπαραςτιςουμε γραφικά τα ςυνεργατικά δίκτυα ζρευνασ ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ για τθν περίοδο Να εξετάςουμε τθν εξζλιξθ των τοπολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των δικτφων αυτϊν μζςα ςτο χρόνο. Να εξετάςουμε το ρόλο των διαφορετικϊν ερευνθτικϊν φορζων μζςα ςτα δίκτυα αυτά. Η μελζτθ των ςχζςεων, τθσ ανταλλαγισ γνϊςθσ, τθσ δικτυακισ δομισ και τθσ διαχρονικισ τθσ εξζλιξθσ, τα χαρακτθριςτικά των ςυμμετεχόντων φορζων και ο ρόλοσ τουσ ςτο δίκτυο, προςφζρει τθ δυνατότθτα τθσ εξζταςθσ ςθμαντικϊν διαςτάςεων δθμόςιασ πολιτικισ με περιςςότερο μακροπρόκεςμθ επίδραςθ ςτισ καινοτομικζσ ικανότθτεσ τόςο των οργανιςμϊν όςο και των χωρϊν 7

8 Η εξζλιξθ τθσ δικτφωςθσ ζρευνασ ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ(1) 1stst FP 1 FP 2nd FP 2nd FP 3rd FP 3rd FP 4th FP 4th FP 5th FP 5th FP 6th FP 6th FP 7th FP 7th FP FIN FIN EST EST SWE SWE LAT LAT LIT LIT DEN DEN IRE IRE UK UK NL NL BL BL LUX LUX POL POL GER GER CZ CZ SLK SLK FR FR PT PT ES ES AT AT HUN HUN SLN SLN RO RO BUL BUL IT IT GR GR MLT MLT CY CY LIEE-NTUA LIEE-NTUA 8

9 Η εξζλιξθ τθσ δικτφωςθσ ζρευνασ ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ(2) Η δικτφωςθ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ γίνεται περιςςότερο ζντονθ μζςα ςτο χρόνο. Οι χϊρεσ με κεντρικι κζςθ ςτο δίκτυο γίνονται ακόμθ πιο κεντρικζσ με το πζραςμα του χρόνου, ενϊ παράλλθλα δρουν ωσ γζφυρεσ για τθ διαςφνδεςθ πιο περιφερειακϊν χωρϊν. Παρατθρείται μια βακμιαία ενςωμάτωςθ των περιφερειακϊν χωρϊν και των νζων κρατϊν μελϊν ςτα ερευνθτικά δίκτυα (strong cohesion effect). 9

10 Κατανομι των ερευνθτικϊν φορζων και των αντίςτοιχων ςυμμετοχϊν τουσ ςτα ΠΠ με βάςθ το είδοσ τουσ ( ) Participating entities Participation intensity 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10.2% 12.6% 11.9% 13.3% 16.9% 15.5% 15.9% 61.4% 60.6% 63.4% 65.2% 57.5% 56.3% 60.2% 11.5% 10.7% 11.5% 12.8% 13.1% 10.5% 12.7% 16.9% 16.1% 13.2% 11.0% 10.2% 14.2% 14.6% FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.8% 3.4% 3.2% 6.4% 10.6% 8.0% 7.4% 53.3% 48.7% 48.9% 51.7% 41.0% 39.4% 40.6% 18.3% 17.2% 19.8% 21.9% 21.0% 19.7% 23.0% 24.1% 25.9% 26.9% 34.3% 34.7% 22.2% 25.4% FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 Education Research Industry Other Education Research Industry Other Industry prevails in terms of participating entities but universities and research centers prevail in terms of participation in research projects. 10

11 Κατανομι νεοειςερχόμενων φορζων και φορζων με επαναλαμβανόμενθ ςυμμετοχι ςτα ΠΠ: ςποραδικι ςυμμετοχι των οργανιςμϊν ςτθ μεγαλφτερθ πλειοψθφία τουσ, όμωσ, ζνασ μικρόσ πυρινασ εμφανίηει ςτακερι ςυμμετοχι 100% 90% 80% 70% 60% 86.1% 74.5% 81.3% 81.0% 71.8% 49.7% 50% 5.7% 40% 30% 20% 10% 0% 1.7% 3.9% 44.6% 3.2% 2.4% 0.0% 23.9% 24.3% 13.9% 15.5% 16.5% FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 returners from preceding FP returners from previous FPs newcomers 11

12 Τα χαρακτθριςτικά των δικτφων EU-funded research activity has been characterized by a considerable growth in terms of participating entities and participations resulting in substantially large networks. The networks connectivity is highly dependent on a core of influential actors mainly universities and research centres, which have strengthened their positioning and strategic role through the years. Around this core there is a second layer of an extremely large number of organizations for which FP participation is a rare event (scale-free architecture). The most feasible way for getting access to FPs for these organizations is often through joining projects led by larger and more reputed organizations. Therefore we could assume that the basic networks remain stable but they are able to attract new partners through time. The networks analyzed display small-world properties, that is, the presence of a giant connected component, a short average distance between participating organizations and high local clustering. Therefore, they may be considered as relatively efficient mechanisms of knowledge creation and diffusion. 12

13 Κατανομι των ερευνθτικϊν φορζων και των αντίςτοιχων ςυμμετοχϊν τουσ ςτα ΠΠ με βάςθ το είδοσ τουσ ( ) Participating entities Participation intensity 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10.2% 12.6% 11.9% 13.3% 16.9% 15.5% 15.9% 61.4% 60.6% 63.4% 65.2% 57.5% 56.3% 60.2% 11.5% 10.7% 11.5% 12.8% 13.1% 10.5% 12.7% 16.9% 16.1% 13.2% 11.0% 10.2% 14.2% 14.6% FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2.8% 3.4% 3.2% 6.4% 10.6% 8.0% 7.4% 53.3% 48.7% 48.9% 51.7% 41.0% 39.4% 40.6% 18.3% 17.2% 19.8% 21.9% 21.0% 19.7% 23.0% 24.1% 25.9% 26.9% 34.3% 34.7% 22.2% 25.4% FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 Education Research Industry Other Education Research Industry Other Industry prevails in terms of participating entities but universities and research centers prevail in terms of participation in research projects. 13

14 Κατανομι νεοειςερχόμενων φορζων και φορζων με επαναλαμβανόμενθ ςυμμετοχι ςτα ΠΠ: ςποραδικι ςυμμετοχι των οργανιςμϊν ςτθ μεγαλφτερθ πλειοψθφία τουσ, όμωσ, ζνασ μικρόσ πυρινασ εμφανίηει ςτακερι ςυμμετοχι 100% 90% 80% 70% 60% 86.1% 74.5% 81.3% 81.0% 71.8% 49.7% 50% 5.7% 40% 30% 20% 10% 0% 1.7% 3.9% 44.6% 3.2% 2.4% 0.0% 23.9% 24.3% 13.9% 15.5% 16.5% FP2 FP3 FP4 FP5 FP6 FP7 returners from preceding FP returners from previous FPs newcomers 14

15 Η ζνταςθ ςυμμετοχισ και ο κεντρικόσ ρόλοσ τθσ Ελλάδασ ςτα ΠΠand centrality role ( ) (*number of actors, number of participations in parenthesis) No Country Organizations Co-ordinators Top 1% most central actors 1 GERMANY 8650 (27952) 1594 (3800) 81 (9988) 2 UNITED KINGDOM 6302 (23915) 1568 (4081) 93 (10268) 3 FRANCE 6389 (22995) 1380 (3443) 70 (8410) 4 ITALY 5344 (17609) 1158 (2388) 52 (5244) 5 SPAIN 3965 (12201) 776 (1567) 40 (3824) 6 NETHERLANDS 3266 (11194) 744 (1838) 33 (4183) 7 BELGIUM 2358 (7595) 515 (1180) 15 (2501) 8 GREECE 1625 (7248) 276 (893) 22 (3429) 9 SWEDEN 1786 (6228) 251 (603) 19 (2301) 10 DENMARK 1478 (5042) 351 (760) 17 (1670) 11 PORTUGAL 1317 (3829) 179 (309) 12 (1042) 12 AUSTRIA 1415 (3795) 249 (486) 12 (914) 13 SWITZERLAND 1113 (3777) 51 (104) 13 (1440) 14 FINLAND 1025 (3716) 161 (415) 9 (1501) 15 NORWAY 870 (2828) 150 (352) 12 (850) 16 IRELAND 746 (2492) 130 (311) 7 (882) 17 POLAND 813 (2135) 108 (179) 7 (330) 18 CZECH REPUBLIC 547 (1356) 32 (40) 5 (203) 19 HUNGARY 550 (1290) 42 (56) 2 (191) 20 SLOVENIA 315 (783) 26 (33) 5 (275) 21 ROMANIA 430 (738) 21 (27) 0 22 BULGARIA 262 (561) 22 (28) 2 (43) 23 SLOVAKIA 225 (499) 19 (25) 2 (53) 24 ESTONIA 155 (375) 17 (23) 1 (34) 25 LITHUANIA 147 (317) 15 (17) 0 26 LUXEMBOURG 161 (284) 28 (45) 0 27 CYPRUS 111 (271) 6 (7) 1 (74) 28 LATVIA 120 (237) 17 (19) 1 (23) 29 MALTA 39 (112) 1 (1) 0 15

16 Ζνταςθ ςυμμετοχισ και κεντρικόσ ρόλοσ οργανιςμϊν ανά χϊρα ( ) ςτακερι και ςχετικά ιςχυρι ελλθνικι παρουςία ςτα ΠΠ (ςτισ παρενκζςεισ ο αρικμόσ ςυμμετοχϊν των αντίςτοιχων οργανιςμϊν) No Country Organizations Co-ordinators Top 1% most central actors 1 GERMANY 8650 (27952) 1594 (3800) 81 (9988) 2 UNITED KINGDOM 6302 (23915) 1568 (4081) 93 (10268) 3 FRANCE 6389 (22995) 1380 (3443) 70 (8410) 4 ITALY 5344 (17609) 1158 (2388) 52 (5244) 5 SPAIN 3965 (12201) 776 (1567) 40 (3824) 6 NETHERLANDS 3266 (11194) 744 (1838) 33 (4183) 7 BELGIUM 2358 (7595) 515 (1180) 15 (2501) 8 GREECE 1625 (7248) 276 (893) 22 (3429) 9 SWEDEN 1786 (6228) 251 (603) 19 (2301) 10 DENMARK 1478 (5042) 351 (760) 17 (1670) 11 PORTUGAL 1317 (3829) 179 (309) 12 (1042) 12 AUSTRIA 1415 (3795) 249 (486) 12 (914) 13 SWITZERLAND 1113 (3777) 51 (104) 13 (1440) 14 FINLAND 1025 (3716) 161 (415) 9 (1501) 15 NORWAY 870 (2828) 150 (352) 12 (850) 16 IRELAND 746 (2492) 130 (311) 7 (882) 17 POLAND 813 (2135) 108 (179) 7 (330) 18 CZECH REPUBLIC 547 (1356) 32 (40) 5 (203) 19 HUNGARY 550 (1290) 42 (56) 2 (191) 20 SLOVENIA 315 (783) 26 (33) 5 (275) 21 ROMANIA 430 (738) 21 (27) 0 22 BULGARIA 262 (561) 22 (28) 2 (43) 23 SLOVAKIA 225 (499) 19 (25) 2 (53) 24 ESTONIA 155 (375) 17 (23) 1 (34) 25 LITHUANIA 147 (317) 15 (17) 0 26 LUXEMBOURG 161 (284) 28 (45) 0 27 CYPRUS 111 (271) 6 (7) 1 (74) 28 LATVIA 120 (237) 17 (19) 1 (23) 29 MALTA 39 (112) 1 (1) 0 16

17 Οι είκοςι πιο κεντρικοί οργανιςμοί ςτα ΠΠ ( ) οι κζςεισ κομβικισ ςθμαςίασ καταλαμβάνονται από ακαδθμαϊκοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ (ςτισ παρενκζςεισ αποτυπϊνεται θ κατάταξθ των φορζων) Organisation Name (ςε παρζνκεςθ οι κζςεισ κεντρικισ Type ςθμαςίασ) Country Participations FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV Participations as Coordinator Centrality score Research GERMANY 1404 (2) 261 (1) 3 (1*) CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) Research FRANCE 1620 (1) 250 (2) 7 (2) NETHERLANDS ORGANISATION FOR APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH - TNO Research NETHERLANDS 877 (3) 129 (3) 8 (3) VTT - TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND Research FINLAND 715 (5) 99 (6) 12 (4) NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Education GREECE 727 (4) 75 (18) 15 (5) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) Research ITALY 695 (6) 99 (6) 18 (6) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Education BELGIUM 587 (10) 94 (11) 21 (7) COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) Research FRANCE 637 (7) 110 (4) 29 (8) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Research SPAIN 597 (9) 99 (6) 30 (9) IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE Education UK 564 (11) 82 (16) 32 (10) RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN Education GERMANY 499 (13) 43 (34) 34 (11) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Education SPAIN 434 (19) 32 (58) 34 (12) UNIVERSITÄT STUTTGART Education GERMANY 436 (18) 39 (38) 36 (13) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Industry GERMANY 605 (8) 109 (5) 38 (14) LUND UNIVERSITY Education SWEDEN 426 (20) 47 (31) 43 (15) ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE Education SWITZERLAND 453 (17) 13 (197) 52 (16) CENTRO RICERCHE FIAT (C.R.F.) SCPA Research ITALY 503 (12) 91 (13) 54 (17) ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Education GREECE 294 (36) 27 (77) 59 (18) KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN Education SWEDEN 397 (23) 31 (63) 59 (19) DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT EV (DLR) Research GERMANY 463 (16) 72 (19) 61 17(20)

18 Οι δζκα ςθμαντικότεροι ελλθνικοί οργανιςμοί με βάςθ τον κεντρικό ρόλο και τθ ςυμμετοχι τουσ ( ) ςθμαντικόσ ρόλοσ όχι μόνο για το ςυνολικό ευρωπαϊκό δίκτυο αλλά ακόμθ περιςςότερο για τουσ ελλθνικοφσ περιφερειακοφσ ι νεοειςερχόμενουσ ελλθνικοφσ φορείσ Organization Name Type Centrality Score Co-ordinator Participations NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Education 15 (5) 75 (18) 727 (4) ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Education 59 (18) 27 (77) 294 (36) UNIVERSITY OF PATRAS Education 91 (29) 24 (93) 252 (52) NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY - HELLAS (FORTH-ITE) NATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH 'DEMOKRITOS' CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (CERTH EKETA ) Education 117 (39) 14 (182) 254 (51) Research 120 (40) 44 (33) 306 (32) Research 225 (74) 35 (46) 171 (82) Research 230 (77) 34 (54) 149 (100) 18

19 Κατανομι τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ανά ερευνθτικι περιοχι ςτα 6 ΠΠ ( ) το 41% τθσ ςυνολικισ ελλθνικισ ςυμμετοχισ αφορά ςε ζργα ΤΠΕ και ξεπερνά κατά πολφ τθν αντίςτοιχθ ευρωπαϊκι ςυμμετοχι Greek participation Total participation Other areas Quality of life (life sciences, biotechnology, biomedical research) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Information and communication technologies (IT, communications, telematics) Energy (nuclear and non-nuclear), environment (including transport) and sustainable development Competitive and sustainable growth (industrial and manufacturing technologies including aeronautics) 19

20 Οι πζντε πιο κεντρικοί ελλθνικοί οργανιςμοί ανά κεματικι ερευνθτικι περιοχι ( ) Other (Community research - Improving human potential - Socioeconomic - SMEs participation) Ranking Organization 23 National Technical University of Athens 35 National Centre for Scientific Research "Demokritos" 36 Centre For Research and Technology Hellas 47 University of Patras 124 National and Kapodistrian University of Athens Ranking Organization Greek participation Total participation 13 Aristotle University of Thessaloniki 19 National and Kapodistrian University of Athens 31 Quality Agricultural of life University (life of Athens 37 sciences, National Technical biotechnology, University of Athens 81 Foundation biomedical for Research research) and Technology - Hellas Other areas Quality of life (life sciences, biotechnology, biomedical research) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Information society (IT, communications, telematics) Ranking Organization 4 National Technical University of Athens 25 University of Patras Foundation for Research and Technology - Hellas 36 Aristotle University of Thessaloniki 42 National and Kapodistrian University of Athens Information and communication technologies (IT, 33 communications, telematics) Energy (nuclear and non-nuclear), environment (including transport) and sustainable development Energy (nuclear and non-nuclear), environment (including transport) and sustainable development Ranking Organization 6 National Technical University of Athens 12 Aristotle University of Thessaloniki 19 Centre For Renewable Energy Sources 27 National Centre for Scientific Research "Demokritos" 30 National and Kapodistrian University of Athens Competitive and sustainable growth Ranking (industrial and manufacturing technologies including aeronautics) Competitive and sustainable growth (industrial and manufacturing technologies including aeronautics) Organization 4 National Technical University of Athens 12 Aristotle University of Thessaloniki 13 University of Patras 50 National Centre for Scientific Research "Demokritos" 74 Foundation for Research and Technology - Hellas Greek participation Total participation 20

21 Συμπεράςματα για τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτα Προγράμματα Πλαίςιο Η Ελλάδα εμφανίηει μια διαχρονικά ιςχυρι και ςτακερι παρουςία ςτα ΠΠ κατά το χρονικό διάςτθμα Συνολικά οι ελλθνικοί οργανιςμοί ζχουν ςυμμετάςχει ςε 4039 ερευνθτικά ζργα τα οποία αντιπροςωπεφουν το 18.2% των ςυνολικά χρθματοδοτοφμενων ζργων (5.2% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ). Η ςυμμετοχι, αλλά και το φψοσ χρθματοδότθςθσ, κυμαίνονται ςε πολφ πιο υψθλά επίπεδα από το μζγεκοσ του ελλθνικοφ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ, τόςο με βάςθ τισ ακακάριςτεσ δαπάνεσ για Ε&Α ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ ι από τον αρικμό των ελλινων ερευνθτϊν. Ενδεικτικά, ενϊ θ ςυμμετοχι του ελλθνικοφ ΑΕΔΕΤΑ ωσ ποςοςτό του ΑΕΔΕΤΑ τθσ ΕΕ -15 δεν ξεπερνά το 1% εκτιμάται ότι θ Ελλάδα ζχει προςελκφςει περίπου το 3% του προχπολογιςμοφ του ΠΠ6 (θ αντίςτοιχθ χρθματοδότθςθ κυμαίνεται ςτο 2,26%) με ετιςιεσ ειςροζσ προσ τουσ ελλθνικοφσ οργανιςμοφσ τθσ τάξεωσ των 90 ζωσ 100 εκατ. Ευρϊ (ΓΓΕΤ, 2007). Η χρθματοδότθςθ αυτι αντιπροςωπεφει περίπου το 10% των ςυνολικϊν δαπανϊν για ζρευνα ςτθν Ελλάδα και είναι ζνα από τα υψθλότερα ςτθν ποςοςτά ςτθν Ευρϊπθ (European Communities, 2008). 21

22 Η αυξθμζνθ ζνταςθ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ μπορεί να ερμθνευκεί ωσ αποτζλεςμα τθσ υψθλισ επιςτθμονικισ επάρκειασ κάποιων ερευνθτικϊν ομάδων, αφοφ οι ερευνθτικζσ προτάςεισ που προκρίνονται για χρθματοδότθςθ ζχουν περάςει από αυςτθρζσ διαδικαςίεσ χρθματοδότθςθσ, τθσ αναηιτθςθσ από τισ ερευνθτικζσ ομάδεσ ςυμπλθρωματικϊν πόρων, με δεδομζνο ότι οι εκνικοί πόροι είναι εξαιρετικά περιοριςμζνοι, των ικανοτιτων δικτφωςθσ μεγάλου αρικμοφ των ελλινων ερευνθτϊν που ζχουν ςπουδάςει ςτο εξωτερικό και διατθροφν δεςμοφσ με τθ διεκνι ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι κοινότθτα. Το ηθτοφμενο είναι αν κα διατθρθκεί και ςτο μζλλον θ δυναμικι παρουςία των ελλθνικϊν ερευνθτικϊν ομάδων, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το τελευταίο διάςτθμα παρατθρείται ζνα μεταναςτευτικό κφματοσ αξιόλογου ανκρϊπινου δυναμικοφ, ιδιαίτερα πολφτιμου ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ κρίςθσ (brain drain). Είναι επομζνωσ αναγκαία θ αναδιάρκρωςθ και περαιτζρω εξζλιξθ του ελλθνικοφ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ (αναδιάρκρωςθ χρθματοδοτικισ βάςθσ, ειςαγωγι νζων εργαλείων για τθν αναςχεδιαςμό του ερευνθτικοφ ιςτοφ)

23 Η επίδραςθ των χρθματοδοτοφμενων ερευνθτικϊν δικτφων ςτθν Ελλάδα Μελζτεσ περίπτωςθσ που ζγιναν ςε ελλθνικοφσ φορείσ με υψθλι ςυμμετοχι ςτο 5 ο και 6 ο ΠΠ ςτθν περιοχι των ΤΠΕ (Protogerou, Caloghirou and Siokas, 2010 ) ζδειξαν ότι υπάρχει άμεςθ άλλα και με ζμμεςθ επίδραςθ των δικτφων αυτϊν: Η άμεςθ δικτυακι επίδραςθ, δθλαδι, θ εμπορικι αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων με τθν ανάπτυξθ προϊόντων/υπθρεςιϊν ςτο τομζα των ΤΠΕ, χαρακτθρίηεται λιγότερο εκτεταμζνθ ι ςθμαντικι ςε ςχζςθ με τθν ζμμεςθ επίδραςθ. Η ζμμεςθ επίδραςθ είναι οι δεξιότθτεσ που αποκτοφνται και θ γνϊςθ που διαχζεται μζςω του δικτφου, όπωσ και οι ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ που χτίηονται μζςα ςτο χρόνο ανάμεςα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ φορείσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ ζδωςαν ζμφαςθ ςτθν αξία τθσ τεχνολογικισ γνϊςθσ που δθμιουργείται και διαχζεται ςε ζνα ερευνθτικό ζργο και τθ ςθμαςία του για τθν μελλοντικι ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων ΤΠΕ ςτθν ελλθνικι αγορά.

24 Η επίδραςθ των χρθματοδοτοφμενων ερευνθτικϊν δικτφων ςτθν Ελλάδα Όμωσ όλοι οι φορείσ τόνιςαν τθν ζλλειψθ δεςμϊν ανάμεςα ςτουσ ελλθνικοφσ οργανιςμοφσ με κεντρικό ρόλο ςτα επιδοτοφμενα ευρωπαϊκά ερευνθτικά δίκτυα ςτθν περιοχι των ΤΠΕ και εκνικοφσ ι/και περιφερειακοφσ φορείσ/κεςμοφσ για τθν διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθν αξιοποίθςθ των καινοτομικϊν αποτελεςμάτων των αντιςοιχων ερευνθτικϊν ζργων

25 Ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ!

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ 23 ο Εκνικό Συνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Επιχειρθςιακϊν Ερευνϊν Διαχείριςθ Ενεργειακϊν Ρόρων & Συςτθμάτων Επιμζλεια Ζκδοςθσ: Ιωάννθσ Ψαρράσ Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Κακθγθτισ Ρολυτεχνείου Κριτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Διεθνζσ υνζδριο Παιδαγωγική, Πολιτιςμόσ, Πολιτικζσ: Ο Διάλογοσ τησ Εκπαίδευςησ Περιλήψεισ Ειςηγήςεων Θεςςαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα.

Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα. LIFE08 NAT/CY/000453 Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα. Παραδοτζο: Ζκκεςθ για τθ διεξαγωγι τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ με τίτλο «υνάντθςθ Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν» PLANT-NET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα