ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε μία τώρα σποδοτής επί επιλεγμένων προϊόνηων ποσ ζσνθέηοσν ηην ηοσριζηική καηανάλωζη. τέζη εγτώριας παραγωγής και ειζαγωγών. ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΕΑΥΑΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΜΔΛΖ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΕΑΥΑΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΒΟΤΣΗΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ ΠΑΣΡΑ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2011

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ABSTRUCT ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΜΔΡΟ Α ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΡΙΜΟΙ 1.1 ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΔΡΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Δ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΓΟΥΗ 2.1 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ Χ ΤΣΖΜΑ ΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ ΣΟ ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΚΛΑΓΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Δ ΜΙΑ ΥΧΡΑ ΤΠΟΓΟΥΗ 3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΛΑΓΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΛΑΓΟ ΘΔΑΜΑΣΧΝ ΚΛΑΓΟ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΚΛΑΓΟ ΔΣΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

3 3.7 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΑΛΛΟΗ ΚΛΑΓΟΗ ΠΟΤ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΔΞΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΙ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Δ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΓΟΥΗ 4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΘΔΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΣΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΘΔΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ - ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ - ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΘΔΣΗΚΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΟΦΔΛΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ Ο ΣΟΤΡΗΜΟ Χ ΜΗΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΓΗΑΜΟΡΦΟΤΜΔΝΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΔΗΡΟΧΝ ΔΚΡΟΧΝ ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ο ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΡΟΧΝ ΔΚΡΟΧΝ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΗ ΚΟΠΟΤ ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΝ ΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΡΟΧΝ ΔΚΡΟΧΝ ΓΟΡΤΦΟΡΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

4 ΜΔΡΟ Β ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΟΝΣΔΛΟΤ-ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΟ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΧΝ ΚΛΑΓΧΝ 1.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΑ ΒΖΜΑΣΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΡΑΘΔΗ ΣΧΝ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ 2.1 ΔΤΡΔΖ ΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΣΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΧΝ ΣΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΠΡΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΧΝ (ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ) ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΜΖ ΜΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΗΜΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ ΔΛΛΑΓΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΧΝ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΗ ΚΛΑΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΔΗΑΓΧΓΖ

5 2.2.2 ΚΛΑΓΟΗ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΠΗΛΔΓΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΠΙΝΑΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Χ ΠΡΟ ΣΙ ΔΚΡΟΔ ΣΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΙ ΔΙΑΓΧΓΔ 3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΡΥΗΚΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΡΥΗΚΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΡΥΗΚΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΡΥΗΚΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΡΥΗΚΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΡΥΗΚΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΙ ΔΚΡΟΔ ΣΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΙ ΔΙΑΓΧΓΔ 4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΔΚΡΟΔ ΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΗ ΔΗΑΓΧΓΔ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΠΗΓΔ

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΙΝΑΚΧΝ Μέρος Α Πίλαθαο1 ΓΔΝΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΡΟΧΝ ΔΚΡΟΧΝ Μέρος Β Πίλαθαο1 ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΎΔΗ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΊΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Πίλαθαο2 ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ.. 56 Πίλαθαο3 ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ Πίλαθαο4 ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΧΝ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ Πίλαθαο5 ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ Πίλαθαο6 ΤΝΟΛΗΚΔ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΖ ΜΟΝΗΜΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤ Πίλαθαο7 ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΠΡΟ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ Πίλαθαο8 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ Πίλαθαο9 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ 2004 ΜΔ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ Πίλαθαο10 ΑΝΑΛΟΓΗΔ ΣΧΝ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Πίλαθαο11 ΔΚΡΟΔ ΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ, ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΑΠΟΣΗΜΖΔΗ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ Πίλαθαο12 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Πίλαθαο13 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ

8 Πίλαθαο14 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΠΥ ΔΣΟΤ 2005 (ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ, ΔΤΡΔΖ ΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ) Πίλαθαο15 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Πίλαθαο16 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ Πίλαθαο17 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΠΥ ΔΣΟΤ 2006 (ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ, ΔΤΡΔΖ ΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ) Πίλαθαο18 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Πίλαθαο19 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ Πίλαθαο20 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΠΥ ΔΣΟΤ 2007 (ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ, ΔΤΡΔΖ ΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ) Πίλαθαο21 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Πίλαθαο22 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ Πίλαθαο23 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΠΥ ΔΣΟΤ 2008 (ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ, ΔΤΡΔΖ ΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ) Πίλαθαο24 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Πίλαθαο25 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ Πίλαθαο26 ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΟ ΠΠΥ ΔΣΟΤ 2009 (ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΣΧΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΧΝ, ΔΤΡΔΖ ΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ) Πίλαθαο27 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ Πίλαθαο28 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΗΜΖΔΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ Πίλαθαο29 ΜΔΟ ΟΡΟ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ Πίλαθαο30 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΚΡΟΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ

9 Πίλαθαο31 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΥΗΜΑΣΧΝ Μέρος Β ρήκα1 ρήκα2 ρήκα3 ρήκα4 ρήκα5 ρήκα6 ρήκα7 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 1 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΚΡΟΧΧΝ ΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 2 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΚΡΟΧΧΝ ΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 3 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΚΡΟΧΧΝ ΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 4 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΚΡΟΧΧΝ ΣΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 1 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 2 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 3 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΜΖ ΜΟΝΗΜΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ

10 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο ηνπξηζκφο ζπληζηά έλα ηδηφκνξθν θαηλφκελν ιφγσ ηεο πξνζσξηλήο κεηαβαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ν επηζθέπηεο, ν νπνίνο ελεξγνπνηεί ηνλ ηνπξηζκφ. Έρεη πνηθίιεο επηπηψζεηο, θαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, νη επηπηψζεηο απηέο είλαη πιένλ αξθεηά ζεκαληηθέο. Ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ, εηδηθά ζηηο νηθνλνκίεο ππνδνρήο επηζθεπηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία, θαηφπηλ ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλαγθαίνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ, επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε ελφο κεζνδνινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ, θαηά ην δπλαηφλ, πην άκεζε θαη νξζή εθηίκεζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ. Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν θάλεη ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ήδε ζπιιέγνληαη απφ ηηο αξκφδηεο, θαη έηζη ην θφζηνο ηνπ είλαη ειάρηζην. ΑBSTRUCT Tourism is a peculiar phenomenon due to the temporary transitional situation of visitors, which are the ones who make tourism to exist. Tourism has various effects, and because of its size, tourism impacts are now significant. Of particular interest are the economic impacts of tourism, especially in economies that host visitors. In this project, after developing the necessary theoretical background, it is develop a methodological model for the most possible direct and accurate assessment of these economic impacts. The proposed model makes use of statistical data already collected by the relevant authorities, what minimizes the cost. 10

11 ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 11

12 Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ νξηζκψλ ηνπ ηνπξηζκνχ πνπ έρνπλ δνζεί δηαρξνληθά ζηελ βηβιηνγξαθία, κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη ν ηνπξηζκφο αλαθέξεηαη ζε κία θνηλσληθή δηαζπλνξηαθή δηεζληθή ή δηαπεξηθεξεηαθή θηλεηηθφηεηα αηφκσλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ φζν θαη επαγγεικαηηθψλ. Όηαλ παξαηεξείηε έλα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαηλφκελν φπσο ν ηνπξηζκφο ζε κία νηθνλνκία, αλαπηχζζνληαη κηα πνηθηιία θαη πιεζψξα θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηπηψζεσλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πξνζέγγηζε θαη ε αλάπηπμε ελφο κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ, επηθεληξψλνληαο ζηηο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή ησλ εγρψξησλ βηνκεραληψλ, θαζψο θαη ηηο εηζαγσγέο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη ζθφπηκν ε παξνχζα εξγαζία λα δηαξζξσζεί ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο αλαπηχζζνληαη νη ζεσξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο, ελψ ζην δεχηεξν ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ε αλάπηπμε ελφο πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληψλ κίαο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε κειέηε αθνξά ηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, ην πξψην κέξνο δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην δεχηεξν κέξνο. Αλαθέξνληαη βαζηθνί νξηζκνί ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ, ηηο θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ, ηνπξηζηηθψλ ηαμηδηψλ, ηνπξηζκνχ θαη ηνπξηζηηθψλ δαπαλψλ. Δπίζεο, παξαζέηνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θχζε θαη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ (κεηαβνιή ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαη θαηά ζπλέπεηα κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο, ησλ εηζαγσγψλ, θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ ζηελ καθξννηθνλνκηθή εμίζσζε ηνπ εηζνδήκαηνο), θαζψο θαη ηηο ινηπέο επηπηψζεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζε κία ρψξα ππνδνρήο (θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη άιιεο). Σν πξψην κέξνο θαηαιήγεη αλαιχνληαο ζπλνπηηθά ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ κειέηε θαη κέηξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κία νηθνλνκία (νηθνλνκεηξηθά κνληέια, πίλαθαο εηζξνψλ εθξνψλ, δνξπθφξνη ινγαξηαζκνί ηνπξηζκνχ, θιπ). Σν δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ. Κχξηνο 12

13 άμνλαο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ Πηλάθσλ Πξνζθνξάο θαη Υξήζεο (Πιαίζην Πηλάθσλ Δηζξνψλ Δθξνψλ), κέζσ ηνλ νπνίσλ εμεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλνη βηνκεραληθνί θιάδνη. Σα αλαγθαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Eurostat) θαη ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ( ΔΛ.ΣΑΣ.). Δθηφο απφ λνκηζκαηηθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δαπάλε ησλ επηζθεπηψλ θαη ην πξντφλ ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ, ε πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε κε λνκηζκαηηθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ζην εμσηεξηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ κε κφληκσλ θαηνίθσλ ζηελ Διιάδα. Με απηά ηα ζηνηρεία, κέζσ ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ αλαπηχζζεηαη, ζα εμαρζνχλ απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ ηνπξηζηψλ κε κφληκσλ θαηνίθσλ, ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε κφληκσλ θαηνίθσλ θαζψο θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή ησλ εθξνψλ ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ελεξγνπνηνχηαλ ηνπξηζκφο ζηελ Διιάδα. Ζ κέζνδνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα επεξεάδνληαη απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ ιφγσ ησλ ειιείςεσλ ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ θαζψο θαη ηθαλνπνηεηηθήο αλάιπζεο ησλ επηιεγκέλσλ θαηαλαισηηθψλ θιάδσλ. Δληνχηνηο, ην κνληέινπ αλαπηχζζεηαη κεζνδνινγηθά θαηά ηέηνηνλ ηξφπν νχηνο ψζηε λα δίλεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα εάλ ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη είλαη πεξηζζφηεξν αλαιπηηθά, ιεπηνκεξή θαη αιεζή. Αλαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε κπνξεί λα θξηζεί σο κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίαο ζηελ ζεσξεηηθή ηεο ζχιιεςε. Παξφια απηά, ε πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή ζπλαληά ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ πνπ ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο θαη παξέρνληαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αξρέο. Σφζν ε επηκέξνπο αλαιπηηθή αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, φζν θαη νη δπζθνιίεο-πεξηνξηζκνί-ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ, αλαπηχζζνληαη ζηα εηζαγσγηθά ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 13

14 ΜΔΡΟ Α ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ 14

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ 1.1 ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δνζεί πάξα πνιχ νξηζκνί ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ ηφζν απφ Έιιελεο φζν θαη απφ μέλνπο επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο ην ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν. Παξφια απηά έλαο πνιχ αληηπξνζσπεπηηθφο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί είλαη απφ ην IRTS 2008 ( International Recommendation for Tourism Statistics) φπνπ παξέρεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη νξηζκνχο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ. πγθεθξηκέλα ην IRTS 2008 αλαθέξεη ηνλ ηνπξηζκφ σο έλα θαηλφκελν πνπ έρεη σο βάζε ηνπ ηελ δήηεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ζηνλ ξφιν ηνπο φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ν ηνπξηζκφο κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο θαη κπνξεί λα αλαιπζεί σο κία ζεηξά απφ παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ θπξίσο ηνπο ηνπξίζηεο. Ο επηζθέπηεο πξαγκαηνπνηεί έλα ηαμίδη ζε έλα θχξην πξννξηζκφ εθηφο ηνπ ζπλεζηζκέλνπ πεξηβάιινληνο γηα ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν θαη γηα θάζε θχξην ζθνπφ ( δηαθνπέο ε θάζε άιιν πξνζσπηθφ ζθνπφ) παξά γηα λα απαζρνιεζεί απφ κία κνλάδα κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ ρψξα ή ην κέξνο πνπ επηζθέπηεηαη. Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ κεηαθίλεζε αηφκσλ. Ζ ζρέζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε κία ηφζν κεγάιε πνηθηιία νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη θαιιηεξγήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο, θπξίσο ζηα κέξε πνπ επηζθέπηνληαη νη ηνπξίζηεο, θαη ηελ εθηίκεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε άιιεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. αλ ζπλέπεηα, έλαο αξηζκφο ρσξψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ έρνπλ εκπιαθεί ζηελ αλάπηπμε ελλνηψλ, πιαηζίσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηερληθψλ γηα λα γίλνπλ απηέο νη κεηξήζεηο εθηθηέο. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ παξαηεξνχκε φηη φια ηα άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ δελ είλαη απαξαίηεηα θαη ηνπξίζηεο. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνηνο σο ηνπξίζηαο πξέπεη λα έρεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχεηαη απφ ηνλ ηφπν αλαρψξεζεο κέρξη ηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ηελ 15

16 ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θπθιηθήο κεηαθίλεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηέινο ηνλ ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ. 1.2 ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ηνπξηζκνχ αλάινγα κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ, ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ηνπξίζηα θαηά ηνλ ρξφλν παξακνλήο θαη ηέινο ηνλ ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ. Αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ ν ηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε εγρψξην θαη δηεζλή. Ο εγρψξηνο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ ηνπξηζκφ ησλ θαηνίθσλ κίαο ρψξαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο ρψξαο κφληκεο θαηνηθίαο. Αληίζεηα ν δηεζλήο ηνπξηζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ ηνπξηζκφ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ρψξα δηαθνξεηηθή απφ ηνλ ηφπν κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ εμεξρφκελν φζν θαη ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφ. Ο εμεξρφκελνο ηνπξηζκφο αθνξά ηνπο θαηνίθνπο κίαο ρψξαο πνπ ηαμηδεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο ελψ ν εηζεξρφκελνο ηνπξηζκφο αθνξά ηνπο κε κφληκνπο θαηνίθνπο πνπ ηαμηδεχνπλ ζε κία άιιε ρψξα ππνδνρήο. Μία ηειεπηαία θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζεη ηελ πξνέιεπζε ησλ ηνπξηζηψλ είλαη ν εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ εγρψξην θαη ησλ εηζεξρφκελν θαη ν εζληθφο ηνπξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ εγρψξην θαη ηνλ εμεξρφκελν ηνπξηζκφ. χκθσλα κε ην θξηηήξην ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπκε ηνλ ζπλερή θαη ηνλ επνρηθφ ηνπξηζκφ. ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο θπξηαξρεί ν επνρηθφο ηνπξηζκφο κε ηελ κεγάιε δήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Αλαθνξηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ηνπξίζηα ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ππάξρεη ν ζηαηηθφο ηνπξηζκφο φπνπ ν ηνπξίζηαο παξακέλεη ζηνλ ηφπν επηινγήο ζρεδφλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ν θηλεηηθφο ηνπξηζκφο φπνπ ν ηνπξίζηαο βξίζθεηαη ζε θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Σέινο ππάξρεη ηαμηλφκεζε κε βάζε ηνλ ζθνπφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ηαμίδη. Οη δχν θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ν γεληθφο ηνπξηζκφο θαη νη εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ επαγγεικαηηθφ, ηνλ ζπλεδξηαθφ θαη άιιεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ φπσο είλαη αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πιήζνπο θαη ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε. 16

17 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Δ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΠΟΓΟΥΗ 2.1 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ Χ ΤΣΖΜΑ Ο ηνπξηζκφο δελ είλαη έλαο ζπκβαηηθφο παξαγσγηθφο θιάδνο, αιιά έλα ζχκπιεγκα ζηελά ζπλδεδεκέλσλ θαη αιιεινεμαξηψκελσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ άκεζα ε έκκεζα ζηελ παξαγσγή, δηακφξθσζε θαη δηάζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ αγνξά ( Μπξηαζνχιε, 2000 ). Γειαδή, ν ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ έλα πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηφζν θχξησλ φζν θαη δεπηεξεπνπζψλ φπσο ηεο δηακνλήο, ηεο εζηίαζεο, ηεο αλαςπρήο θαη άιισλ. Δπηπιένλ, ε ελλνηνινγηθή θαη ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθδειψλεηαη. ( Pearce 1981/1989). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπξηζκνχ σο ζχζηεκα επεξεάδεηαη επίζεο θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά φπσο νη θπζηθνί πφξνη κίαο πεξηνρήο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο. Δπνκέλσο, γηα ηνλ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο αλάπηπμεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο νη δεκνγξαθηθέο ηάζεηο, νη νηθνλνκηθέο επηξξνέο θαη νη δηάθνξεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ. Έλα ζεκαληηθφ ξφιν φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο επηηεινχλ ν δεκφζηνο θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. πγθεθξηκέλα, νη ελέξγεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ελψ ηνπ ηδησηηθνχ πξνο ηελ δήηεζε. Σν θξάηνο θαη γεληθφηεξα ν επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ράξαμε ηεο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε, ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ θαη ηελ αλάπηπμε πξνσζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ ρψξα ππνδνρήο. Αληίζεηα, ν ηδησηηθφο ηνκέαο αλαιακβάλεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ αγνξά ( Μπξηαζνχιε 2000). Σέινο, ν ιφγνο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ηνπξηζκνχ σο ζχζηεκα είλαη πξνθαλήο. Από ηα πάνω παπαηηπούμε όηι ο ηοςπιζμόρ δεν αποηελείηαι μόνο από άηομα 17

18 πος ηαξιδεύοςν, ηα ξενοδοσεία, ηα εζηιαηόπια αλλά από ένα ζύνολο ζύνθεηων και αλληλοεξαπηώμενων παπαμέηπων πος ζςνδέονηαι μέζω μίαρ δςναμικήρ και αμθίδπομηρ ζσέζηρ και απαιηούν πολιηική, οπγάνωζη, ζσεδιαζμό και οπθολογική διασείπιζη πποκειμένος να διαζθαλιζηούν ηα πποζδοκώμενα οθέλη ( Gunn Var 2002 ). 2.2 ΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ δελ δηαζέηεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ππφινηπα πξντφληα. Απνηειεί έλα πξντφλ ζχλζεην φπνπ γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αλαγθαία ε ζπλεξγαζία πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Με άιια ιφγηα, απαηηείηαη ν ζπλδπαζκφο θπζηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, κέζσλ κεηαθνξάο, μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη άιισλ. Γειαδή παξαηεξνχκε φηη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη έλα κείγκα επηκέξνπο αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θπζηθψλ ζηνηρείσλ. Γειαδή, απνηειείηαη απφ ηα ζέιγεηξα πνπ έρεη ν ηφπνο πξννξηζκνχ πνπ κπνξεί λα είλαη θπζηθά, θαηαζθεπαζκέλα, ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη άιια. Δπηπιένλ, ε πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ θαηά πφζν εχθνια, γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά κπνξεί λα θηάζεη ν ηνπξίζηαο. Οη δηεπθνιχλζεηο πνπ παξέρεη ν ηφπνο πξννξηζκνχ είλαη ην ηξίην ζηνηρείν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη ηα μελνδνρεία, ηα εζηηαηφξηα, ηα κέζα κεηαθνξάο θαη άιια. Πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο ηνπξίζηεο έρεη θαη ε εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. πγθεθξηκέλα, ην ηη κπνξεί λα θάλνπλ θαη λα δνπλ ζε έλα ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θαηά πφζν ζα επηιέμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Σέινο, έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη θαη ε ηηκή ηνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ κεηαθίλεζε, ηελ δηακνλή θαη γεληθά φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα δαπαλήζεη ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Σν ηνπξηζηηθφ πξντφλ φπσο πξναλαθέξζεθε δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα πξντφληα. Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε αδπλακία απνζήθεπζεο θαη φηη ν ηφπνο θαηαλάισζεο ηνπ πξντφληνο είλαη θαη ηφπνο παξαγσγήο ηνπ, δειαδή είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλάισζή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ε επίζθεςε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη αλειαζηηθφηεηα σο πξνο ηηο κεηαβνιέο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα ε πξνζθνξά παξακέλεη ακεηάβιεηε αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζα πξνζειθχζεη 18

19 ηνπξίζηεο ή φρη. Γειαδή, αλ ζπκβεί έλα αξλεηηθφ πεξηζηαηηθφ ε ηνπξηζηηθή δήηεζε είλαη πηζαλφ λα κεησζεί αιιά ε πξνζθνξά παξακέλεη ζηαζεξή. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ είλαη απαξαίηεηε θαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη ζπλήζσο πςειφ θφζηνο επέλδπζεο. 2.3 ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝ Ζ Διιάδα απνηειεί έλα ηφπν πνπ πξνζειθχεη εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο θάζε ρξφλν. Γειαδή έρεη έλα ηνπξηζηηθφ πξντφλ πνιχ ηζρπξφ αθνχ δηαζέηεη θπζηθνχο θαη ηερληθνχο πφξνπο ηθαλνχο λα πξνζειθχζνπλ ηνπξίζηεο. Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρεη αθζνλία θαη πνηθηινκνξθία ησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ήιηνο θαη ζάιαζζα θαζψο θαη ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα. Ζ Διιάδα δηαζέηεη θαιή γεσγξαθηθή ζέζε ζηηο Γπηηθνεπξσπατθέο θαη Αλαηνιηθνεπξσπατθέο αγνξέο θαη είλαη έλαο αλαγλσξίζηκνο ηφπνο πξννξηζκνχ γηα ηνπο δπλεηηθνχο ηνπξίζηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Δπηπιένλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ εκπινπηηζκέλν ηνπξηζηηθφ πξντφλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ κε ζθνπφ ηελ δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο πνπ δηαζέηνπλ παξφκνην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Παξφια απηά ππάξρνπλ αξθεηέο απεηιέο γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ. πγθεθξηκέλα νξηζκέλεο απφ ηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ν Διιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο κε ηε κείσζε ηνπ ειιεληθνχ κεξηδίνπ αγνξάο ιφγσ χπαξμεο πην ειθπζηηθψλ παθέησλ δηαθνπψλ ( βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο νξηζκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ρσξίο αχμεζε ηηκψλ ) ζε άιινπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ε απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα θαιχηεξεο πξνζθεξφκελεο θαη πξντφληα ζε ρακειφηεξεο ηηκέο θαη ηέινο ε θαζνξηζηηθή επηξξνή ησλ tour operators. Τπάξρνπλ επηπιένλ απεηιέο εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηηο αγνξέο δειαδή ππάξρεη απμαλφκελνο αληαγσληζκφο θαη κεγαιχηεξε πξνζθνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφηεξεο ηηκέο θαζψο θαη κείσζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ επηζθέςεσλ. Ο θίλδπλνο λα κελ πξνιάβνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο απνηειεί αθφκα κία απεηιή πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο Σέινο, εθηφο απφ ηηο απεηιέο ησλ ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο αδπλακίεο πνπ δηαζέηεη ε Διιάδα σο 19

20 ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. ζπγθεθξηκέλα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζχζηεκα κεηαθνξψλ δειαδή ηα κέζα κεηαθνξέο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο αδπλακίεο θαη δελ κπνξεί ν θιάδνο ησλ κεηαθνξψλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ, αξθεηνί ηνπξίζηεο επηιέγνπλ ηελ Διιάδα σο ηφπν πξννξηζκνχ εμαηηίαο ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Παξφια απηά δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζε κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαζψο παξνπζηάδνληαη αδπλακίεο ζηνλ ηξφπν έθζεζεο θαη παξνπζίαζεο ζηα κνπζεία, δελ ππάξρνπλ θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εθζεκάησλ φπσο θαη θησρφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηνπξηζηψλ ζρεηηθά κε ην ηη παξνπζηάδεη. Όιεο απηέο νη αδπλακίεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε θαηάιιειεο ελέξγεηεο ηφζν απφ ην θξάηνο φζν θαη απφ ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 2.4 ΣΟ ΠΑΚΔΣΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Σν ηνπξηζηηθφ παθέην είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ηνπξηζκνχ θαζψο είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. χκθσλα κε ην δηεζλέο ηαμηδησηηθφ ιεμηθφ ηεο αθαδεκίαο ηνπξηζκνχ ηνπ Μνλαθφ ην παθέην ηνπξηζκνχ νξίδεηαη σο ην αηνκηθφ ή θαη ην νκαδηθφ ηαμίδη ή πεξηνδεία πνπ νξγαλψλεηαη απφ πξαθηνξείν ηαμηδηψλ ζηα πιαίζηα κίαο γεληθφηεξεο ζπκθσλίαο θαη ρξέσζεο πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο. Γειαδή ην ηνπξηζηηθφ παθέην είλαη νξγαλσκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ, ζπλδπάδεη αγαζά θαη θαη πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη κε ηξφπν ηππνπνηεκέλν. Έλα παθέην ηνπξηζκνχ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί θαη απφ κέξνπο ησλ ηνπξηζηψλ αιιά απηή ε δηαδηθαζία ζα απαηηνχζε απφ ηνλ δπλεηηθφ ηνπξίζηα πεξηζζφηεξν ρξφλν, θφπν θαη θπζηθά κεγαιχηεξν θφζηνο. Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ην ηνπξηζηηθφ παθέην είλαη ν πξννξηζκφο πνπ έρεη ζπγθεληξσκέλεο ηηο πξψηεο χιεο πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα θαηαλαισζνχλ αιινχ, ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κεηαθνξά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, ην θαηάιπκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηακνλή ηνπ ηνπξίζηα ζηνλ ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ή ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο κεηαθίλεζεο απφ ηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπ ζε απηφλ θαη 20

21 αληίζηξνθα, ην είδνο ηεο δηαηξνθήο ηνπ ηνπξίζηα θαη ηέινο νη κεηαθνξέο- κεηαθηλήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. 2.5 ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σοςπιζηική ζήηηζη Αληηπξνζσπεχεη ηελ ηνπξηζηηθή αγνξά θαη απνηειείηαη απφ ηα άηνκα πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ηνπξηζκφ. Σοςπιζηική πποζθοπά Αληηπξνζσπεχεη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο επηζθέπηεο γηα θαηαλάισζε. Αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, ε ηνπξηζηηθή δήηεζε είλαη ε πνζφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ηα άηνκα ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, ζε δεδνκέλε αγνξά θαη δεδνκέλν ρξφλν. Γειαδή ε δήηεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπξηζηψλ θαη εμαξηάηαη γηα ην θάζε άηνκν απφ ην εηζφδεκα, ηνλ ειεχζεξν δηαζέζηκν ρξφλν, ηελ ειηθία, ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ηεο θάζε ρψξαο ππνδνρήο θαζψο επίζεο θαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο ππνδνρήο φπσο ην θιίκα, ην πεξηβάιινλ θαη ε δπλαηφηεηα δηαζθέδαζεο. Βέβαηα φπσο θαη ζε θάζε άιιν αγαζφ ή ππεξεζία ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε λα κεηαβιεζεί ε δήηεζε αλ αιιάμνπλ απφηνκα νξηζκέλεο ζπλζήθεο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ή ζηηο νηθνλνκηθέ δπλαηφηεηεο ηνπ δπλεηηθνχ ηνπξίζηα. Αληίζεηα ε ηνπξηζηηθή πξνζθνξά επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ. Ζ πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηνπξίζηα φζνλ αθνξά ηελ ρψξα ππνδνρήο. Ζ εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηίζεη ν θάζε επηζθέπηεο εμαξηάηαη απφ ηα δίθηπα κεηαθνξάο, ηηο ππνδνκέο, ην πεξηβάιινλ θαη άιια. Δπνκέλσο, σο ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ελλννχκε ηελ πνζφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ νη πσιεηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πνπιήζνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαηά ηε δηάξθεηα κίαο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Ζ ηνπξηζηηθή πξνζθνξά πξνζαξκφδεηαη ζηε δήηεζε κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη θνζηνιφγεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. Γειαδή απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε ν ηνπξηζκφο απνηειείηαη απφ έλα δπλακηθφ ζχζηεκα δχν παξαγφλησλ ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ( Gunn θαη Var 2002). Απηά ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο είηε κεκνλσκέλα είηε ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ 21

22 ηνπο θαηεπζχλνπλ ηνλ ηνπξηζκφ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο αλάπηπμήο ηνπο ( Doswell 2002, Κνθθψζεο θαη Σζάξηαο 2001 ). 22

23 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΛΑΓΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Δ ΜΙΑ ΥΧΡΑ ΤΠΟΓΟΥΗ 3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη νη πέληε βαζηθνί θιάδνη ηεο βηνκεραλίαο νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη εμαηηίαο ηνπ ηνπξηζκνχ. Δίλαη ινγηθφ απηνί νη θιάδνη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο αθνχ φπσο πξναλαθέξζεθε ν ηνπξηζκφο απνηειεί έλα ζχζηεκα ζηελά ζπλδεδεκέλσλ θαη αιιεινεμαξηψκελσλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ άκεζα ε έκκεζα ζηελ παξαγσγή, δηακφξθσζε θαη δηάζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ κία άλζηζε ηνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ελψ κία πηψζε ηνπ ελεξγνπνηνχκελνπ ηνπξηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπο. Γειαδή ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε κία νηθνλνκία ππνδνρήο πξνζδίδεη ζπλήζσο ηδηαίηεξα νθέιε. Οη πην βαζηθνί θιάδνη πνπ εληζρχνληαη εμαηηίαο ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη νη παξαθάησ θαη ππάγνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο δειαδή ηφζν ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα. Απηφ πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο βηνκεραλίεο πνπ ζα αλαθεξζνχλ είλαη φηη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα πςειά. 3.2 ΚΛΑΓΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ Ο ηνκέαο ηεο θηινμελίαο απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ θιάδν γηα ηελ αλάπηπμε θάπνηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ. Σα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ θηινμελίαο επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ δειαδή ην πξφηππν ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ θαηά θχξην ιφγν ηξία είδε θαηαιπκάησλ, ην θαηάιπκα κε ηαπηφρξνλε παξνρή ππεξεζηψλ, ην απηνεμππεξεηνχκελν θαηάιπκα θαη ηέινο ε δηακνλή ζε θίινπο ή ζπγγελήο. ηελ πξψηε θαηεγνξία θαηαιπκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζπλνπηηθά ηα μελνδνρεία, ηα κνηέι θαη ηα παλδνρεία. Απηά ηα 23

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΔΡΤΜΑ: ΑΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ: ΔΟ-ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΉ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΣΗ ΣΑΤΡΟ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΙΟΤΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «Δπιπηώζειρ ηος ηοςπιζμού ζηην πεπιθεπειακή ανάπηςξη Μελέηη πεπίπηυζη Αναηολικήρ Δύβοιαρ» Από ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΝΣΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίηινο Μαζήκαηνο : Εηζαγωγή ζηνλ Τνπξηζκό θαη ηελ Τνπξηζηηθή Οηθνλνκία

Τίηινο Μαζήκαηνο : Εηζαγωγή ζηνλ Τνπξηζκό θαη ηελ Τνπξηζηηθή Οηθνλνκία Τίηινο Μαζήκαηνο : Εηζαγωγή ζηνλ Τνπξηζκό θαη ηελ Τνπξηζηηθή Οηθνλνκία Ελόηεηα: Σεκεηψζεηο καζήκαηνο Όλνκα Καζεγεηή: Γεκήηξεο Κνχηνπιαο Τκήκα: Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. H ΓIΓANTΩΣH TOY TOYPIΣMOY...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ. ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ. ΥΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ TOUROPERATOR ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΝ. ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Σκήκα: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΡΑΛΗΧΝ Χ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝ-ΜΟΡΦΔ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ. ΔΚΠΟΝΗΗ ΚΟΤΣΑΝΣΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κνο ΓΧΝΗΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 1 «Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΔΗΖΓΖΣΖ: ΚΟΡΡΔ ΖΡΑ-ΑΓΓΔΛΗΚΖ Α.Μ: 4872 ΔΠΟΠΣΔΤΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Δηζαγσγή Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο έρεη κία δνκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ»

Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ «ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΛ ΣΟΤ ΑΡΓΑ» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΗΝΣΕΔ ΥΡΗΣΗΝΑ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΒΑΛΑ, 2010 1 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα εθθξάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 3 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 4 SUMMARY... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 Α ΜΔΡΟ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ... 10 1.2 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηωλ θεζηηβάι ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε Μειέηε Πεξίπησζεο: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνξηλζίαο

Ο ξόινο ηωλ θεζηηβάι ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε Μειέηε Πεξίπησζεο: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνξηλζίαο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε θαη νηθνλνκία Καηεχζπλζε: Γηεζλή & Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Ο ξόινο ηωλ θεζηηβάι

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα