Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ"

Transcript

1 Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ κε Γεκφζηα Ξξνζθνξά ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ απφ 9 Ηαλνπαξίνπ 2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζηελ Νξγαλσκέλε Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα απμεζεί θαηά , εθφζνλ ε αχμεζε θαιπθζεί πιήξσο, κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θάζε κία θαη ηηκήο δηάζεζεο 0,33 γηα θάζε κία κεηνρή, ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε αλαινγία 8 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία παιαηά κεηνρή. Γηα ηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ ππάξρεη εγγχεζε θάιπςεο, επνκέλσο, εάλ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ. 1 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κφλν φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. Ζκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε Σελίδα 1 από 141

2 Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλσλ 1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνύζα Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηηο Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ πεύζπλα Ξξόζσπα Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ θαη πεξηόδνπ Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ θαη ηεο πεξηφδνπ Ραθηηθνί Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο Δθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2011 θαη Φνξνινγηθνί Έιεγρνη Έγγξαθα κέζσ παξαπνκπήο Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ Θνηλνύ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Πχληνκν Ηζηνξηθφ Δπελδχζεηο Δπελδχζεηο Σξήζεσλ θαη Ξεξηφδνπ Ρξέρνπζεο θαη Πθνπνχκελεο Δπελδχζεηο Ξιεξνθνξίεο γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ Δθδνηηθφο Ρνκέαο Δθηππψζεηο Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο Νξγαλσηηθή Γηάξζξσζε Νκίινπ Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ Δλζώκαηα πάγηα Ξεξηβαιινληηθή πηπρή Αζθαιηζηηθέο Θαιχςεηο Πήκαηα, Γηθαηνύρνο νλνκάησλ ρώξσλ (Domain Names), Δπξεζηηερλίεο, Άδεηεο Δθκεηάιιεπζεο & Ιεηηνπξγίαο Πήκαηα Λνκνζεηηθό πιαίζην Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο Ππκβάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή/θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Νκίινπ Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XXV ηνπ Θαλνληζκνχ 486/2012 ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ Ξηζησηηθέο Γαλεηαθέο Ππκβάζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, ηηο πνρξεώζεηο, ηε Σξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ Δηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Σξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ρξήζεσλ

3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Ξεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Απνηειεζκάησλ Νκίινπ Θαζεκεξηλή πεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ πεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηφδνπ Ξεγέο Θεθαιαίσλ Ρακεηαθέο Ονέο Ξεξηνξηζκνί ζηε Σξήζε Θεθαιαίσλ Πεκαληηθέο αιιαγέο ζηε Σξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε ηεο Δηαηξείαο Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ράζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε Ππλαιιαγέο κε κέιε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθά Πηειέρε Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα θαη Αλώηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειψζεηο κειψλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ θαη Αλψηεξσλ Γηνηθεηηθψλ Πηειερψλ Ακνηβέο θαη Νθέιε Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ θαη απφ Αλψηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Ππκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο 3016/2002 θαη 3693/ Ππκκφξθσζε κε ην άξζξν 43 α ηνπ Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3873/2010 (ππαγσγή ζε θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο) Ξξνζσπηθό Κεηνρηθή Πύλζεζε Ξξόζζεηεο Ξιεξνθνξίεο Θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην Δμέιημε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Ηδξπηηθή πξάμε θαη Θαηαζηαηηθφ Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ Διεγθηέο ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΗΡΙΝ Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ Θεθαιαίνπ Θίλεζεο Θεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Ππλνιηθό Θαζαξό Σξεκαηννηθνλνκηθό Σξένο ηνπ Νκίινπ Ιόγνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη Σξήζε Θεθαιαίσλ Ππκθέξνληα ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αύμεζε θεθαιαίνπ Όξνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ Γήισζε Βαζηθώλ Κεηόρσλ Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο θαη Γηθαησκάησλ Ξξνεγγξαθήο Απνθνπή Γηθαηψκαηνο

4 4.7.2 Γηαδηθαζία άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο Γηθαίσκα πξνεγγξαθήο Θάιπςε / Γπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο Ξξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Κεηνρέο ηεο Δθδόηξηαο Γεληθά Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ Φνξνινγία κεξηζκάησλ Φνξνινγία ηνπ θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ Φφξνο Κεηαβίβαζεο Ιφγσ Γσξεάο ή Θιεξνλνκηάο Φνξνιφγεζε Γαλεηζκνχ Κεηνρψλ Κείσζε Γηαζπνξάο (Dilution) Γαπάλεο Έθδνζεο

5 1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ Ζ θάησζη εηζαγσγή ζην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη θαζνδήγεζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ Ξεξηιεπηηθνχ Πεκεηψκαηνο: Νη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ζηα Ξεξηιεπηηθά Πεκεηψκαηα, νξίδνληαη σο «Πηνηρεία». Ρα Πηνηρεία απηά αξηζκνχληαη ζε Ρκήκαηα A E (A.1 E.7). Ρν παξφλ Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα πεξηέρεη φια ηα Πηνηρεία ηα νπνία απαηηείηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο πεξίιεςε ζε ηέηνηνπ είδνπο θηλεηέο αμίεο θαη ζηνλ Δθδφηε. Δπεηδή θάπνηα Πηνηρεία δελ απαηηείηαη λα αλαθεξζνχλ, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θελά ζηελ αξίζκεζε θάπνησλ Πηνηρείσλ. Ξαξφηη ελδέρεηαη γηα έλα Πηνηρείν λα απαηηείηαη λα εηζαρζεί ζην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ηνπ Δθδφηε, είλαη πηζαλφ λα κε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην Πηνηρείν απηφ. Πηελ πεξίπησζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα κε ηελ αλαθνξά «δε ζπληξέρεη». Δλόηεηα A Δηζαγσγή θαη πξνεηδνπνηήζεηο A.1 Ξξνεηδνπνίεζε: ην παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο εηζαγσγή ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ν επελδπηήο πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ λα επελδχζεη ζε θηλεηέο αμίεο ζηε κειέηε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ πξνζθπγή ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, ν ελάγσλ επελδπηήο ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ, λα ππνρξεσζεί λα αλαιάβεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη αζηηθή επζχλε απνδίδεηαη κφλν ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ, αιιά κφλν εάλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αζπλεπέο φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ή δελ παξέρεη, φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, θχξηεο πιεξνθνξίεο σο βνήζεηα ζηνπο επελδπηέο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο θηλεηέο αμίεο. B.1 Λφκηκε θαη εκπνξηθή επσλπκία ηνπ εθδφηε. Δλόηεηα B Δθδόηεο θαη ελδερόκελνο εγγπεηήο Ζ λφκηκε επσλπκία ηνπ Δθδφηε είλαη «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» (ζην εμήο ε «Δηαηξεία», ε «Δθδφηξηα» ή ε «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.») θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.». Πηελ αγγιηθή γιψζζα ε επσλπκία είλαη «KATHIMERINI PUBLISHING SA» θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «KATHIMERINI SA». B.2 Έδξα θαη λνκηθή κνξθή ηνπ εθδφηε, λνκνζεζία βάζεη ηεο νπνίαο ελεξγεί ν εθδφηεο θαη ρψξα ζχζηαζεο. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ θαη Γεκεηξίνπ Φαιήξεσο 2, Λέν Φάιεξν. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δηέπεηαη γεληθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920 «Ξεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, θαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ Θεθαιαηαγνξάο Ξεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία εκπίπηεη θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εηαηξείεο Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη θαηά βάζε απφ ηνπο αθφινπζνπο Λφκνπο, φπσο απηνί έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα: Λ.1746/1988, Λ.1806/1988, Λ.2328/1995, Λ.3023/2002, Λ.3021/2002, ην Ξ.Γ. 310/1996, Λ.3213/2003, Λ.3310/2005, Λ.3414/2005 θ.ά. B.3 Ξεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ ηξερνπζψλ πξάμεσλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθδφηε - θαη ζρεηηθνί θχξηνη παξάγνληεο αλαθέξνληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ Ζ εηαηξεία «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» σο κεηξηθή ηνπ νκίινπ κεηά ηελ απφζρηζε ηνπ εθδνηηθνχ ηεο θιάδνπ ηνλ νπνίν απνξξφθεζε ε 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» δηαηεξεί φιεο ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο. Γηαηεξεί, επίζεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ ηεο, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο θαζψο θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εθδφζεσλ ηξίησλ. Δηδηθφηεξα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Σελίδα 5 από 141

6 B.4α πνπ πσιήζεθαλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ, θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν εθδφηεο. Ξεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξφζθαησλ ηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εθδφηε θαη ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. α) Δθδνηηθφο θαη Δθηππσηηθφο Ρνκέαο: Ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηε Κεηξηθή θαη ινηπέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ν Όκηινο εθδίδεη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, ηελ «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαζψο θαη πεξηνδηθά πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. β) Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο: Ν λαπηηιηαθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ζε κεηνρέο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ. γ) Ινηπνί Ρνκείο: Ξεξηιακβάλνπλ θπξίσο εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. Νη ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο: Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ελλεάκελνπ 2013 έσο θαη ηε ιήμε ηνπ 2013, νη πξννπηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε επλντθέο σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζπλεπεία θαη ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηνπ Ρχπνπ θαη γεληθφηεξα ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα, ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη γεληθφηεξα απφ θπθιηθφηεηα ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηνπο λαχινπο εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ ησλ δεμακελνπινίσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε δεμακελνπινίσλ είλαη ελδεηθηηθά νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ, ν αξηζκφο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ πνπ παξαδίδνληαη, ν αξηζκφο ησλ ππέξγεξσλ πινίσλ πνπ απνζχξνληαη, νη αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ λαπζηπινΐα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη εθηηκψκελνη ξπζκνί αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηά πνιηηηθή ζθελή. Γηα ηε ρξήζε 2014, φζν αθνξά ηνλ θιάδν ησλ εθδφζεσλ, εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ζηηο δεκίεο ηνπ σο απνηέιεζκα θαηά θχξην ιφγν ησλ ελεξγεηψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα δχν ηειεπηαία έηε. Γηα ηνλ θιάδν ηεο Λαπηηιίαο αλακέλεηαη ζηε ρξήζε 2014 βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θπξίσο ιφγν ηεο δηαθαηλφκελεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Πεκεηψλεηαη φηη, ηα εθηηκψκελα απνηειέζκαηα δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ή ζεηηθά απφ ηελ απνηίκεζε ησλ πινίσλ ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014 ην κέγεζνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αζθαιή ηξφπν απφ ζήκεξα. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθδνηηθνχ θαη εθηππσηηθνχ ηνκέα ηελ πεξίνδν παξνπζίαζε κείσζε θαηά 10% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο ρξήζεο ηνπ Όζν αθνξά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ Λαπηηιηαθνχ ηνκέα, ην δπζρεξέο καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο ηηκέο ησλ λαπιψζεσλ. Γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ έσο θαη ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013 εθηηκάηαη φηη ε λαπιαγνξά ζα θηλεζεί ζε θαιχηεξα επίπεδα, απφ απηά ησλ 2 ηειεπηαίσλ εηψλ. Γηα ηε ρξήζε 2014 δηαθαίλεηαη αλάθακςε ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ ζε επίπεδν κέζνπ φξνπ θαη πςεινχ ζεκείνπ θηλνχκελε ζε επίπεδα θαιχηεξα απφ απηά ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλδπηπιένλ ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ απνηειεί ζεηηθφ γεγνλφο γηα ηηο ηξάπεδεο θαζψο απμάλεηαη ε αμία ηεο επηβνεζεηηθήο εγγχεζεο ηνπ δαλείνπ (Collateral Value) ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ξίζθν ησλ ήδε ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ. Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ πεξηνξίζηεθε θαηά 16,11% ηελ πεξίνδν ζαλ ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Νκίινπ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο. Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί επηβξαδπλφκελε γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο Γηα ηε ρξήζε 2014 αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ κε απηφλ ηεο ρξήζεο ηνπ

7 Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα απμήζεθε θαηά 337% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Νθείιεηαη θχξηα ζηελ λαχισζε ησλ δχν λέσλ πινίσλ ηνπ νκίινπ. Δθηηκάηαη φηη ε παξαπάλσ ηάζε ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ρξήζεο. Πηε ρξήζε 2014 αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηνπ Ρα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ Νκίινπ εκθαλίδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν (θφζηνο δηάζεζεο κείσζε 12,20%, θφζηνο δηνίθεζεο κείσζε 32,85%). Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο 2013 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ Όζν αθνξά ηα απνζέκαηα παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή κείσζε πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ζηε λέα ρξήζε. Ξέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ δελ πθίζηαηαη. B.5 Δάλ ν εθδφηεο είλαη κέινο νκίινπ, πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζε απηφλ ν εθδφηεο. H Δηαηξεία είλαη ηελ κεηξηθή ηνπ αθφινπζνπ Νκίινπ: Δηαηξεία Έδξα Θπγαηξηθέο (1) Πρέζε ζπκκεηνρήο Ξνζνζηό ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. (πξψελ ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.) 100% 100% 100% ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΓΥΛ (1) 100% 100% 100% ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.(*) ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ 100% 100% 100% ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 100% 100% 100% IHT - ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.E. 50% 50% 50% MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ. 50% 50% 50% Θνηλνπξαμίεο (2) KATHIMERINI,POLITIKI,OIKONOMIKI EFIMERIDA EKDOSH LTD ΘΞΟΝΠ ΑΚΔΠΖ 50% 50% 50% SUI GENERIS PUBLICATIONS ΑΔ ΔΙΙΑΓΑ EMMEΠΖ 50% 50% 50% Ππγγελείο εηαηξείεο (2) ΑΟΘΡΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. ΑΚΔΠΖ - 0% 30% ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ ΑΚΔΠΖ 25,00% 25,00% 25% ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Α.Δ. EMMEΠΖ 6,58% 6,20% 6,20% ΔΤΗΙΝΛ ΝΑΛ Α.Δ. ΞΑΟ. ΞΙΖΟ. ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ 25% 25% 25% ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ ΑΚΔΠΖ 26,30% 26,30% 24,80% ΑΞΝΠΡΝΙΖ Α.Δ. ΑΚΔΠΖ 20% 20% 20% HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ. EMMEΠΖ 20% 20% - (1) Νιηθή Δλνπνίεζε (2) Θαζαξή Θέζε (*) Δηδηθφηεξα γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, ελνπνηείηαη κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο: Δηαηξεία Σώξα Ίδξπζεο Ξνζνζηό Ππκκεηνρήο Ξινίν Sea Shell Enterprises Ltd Λιβερία 100% Sea Pearl Enterprises Ltd Λιβερία 100% Zenith Maritime Corporation Λιβερία 100% Bigal Shipping Corporation Λιβερία 100% MT/Nissos Paros MT/Nissos Delos Β.6 - Πην βαζκφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηνλ εθδφηε, ην φλνκα θάζε πξνζψπνπ ην νπνίν θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ reverse split, δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο : 7

8 δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ εθδφηε πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηνπ εθδφηε, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ην πξφζσπν απηφ. -Γηεπθξηλίδεηαη εάλ νη θχξηνη κέηνρνη ηνπ εθδφηε θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ. - Λα αλαθεξζεί εάλ θαη απφ πνηνλ ν εθδφηεο θαηέρεηαη ή ειέγρεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζην βαζκφ πνπ ν εθδφηεο γλσξίδεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη λα πεξηγξαθεί ε θχζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ. Κέηνρνο ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΝ REVERSE SPLIT* Αξηζκόο κεηνρώλ Αξηζκόο Γηθαησκάησλ Τήθνπ (1) % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ (1) Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο ,75% Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο ,61% Ησάλλεο Αιαθνχδνο ,82% Tακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (ΡΣΠ) (2) ,10% Δπελδπηηθφ θνηλφ ,72% Πύλνιν ,00% Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία. * Όπσο απνθαζίζζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο , κε αλαινγία πέληε (5) πθηζηάκελεο θνηλέο κεηνρέο πξνο κία (1) θνηλή κεηνρή. (1) Βάζεη ηνπ Λ.3556/2007 (2) Ρν Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, ιφγσ απφθηεζεο κεηνρψλ ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE ζπλεπεία ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ απηψλ, απφ ηηο 27/06/2013 θαηέρεη εκκέζσο πνζνζηφ επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ» αλεξρφκελν ζπλνιηθά ζε 5,10%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο (κεηά ην reverse split) επί ζπλφινπ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. H άκεζε ζπκκεηνρή ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ αληηζηνηρεί ζε κεηνρέο θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE ζε κεηνρέο Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο, θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο δελ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πιελ ησλ θ.θ. Αιαθνχδνπ Αξηζηείδε, Αιαθνχδνπ Θεκηζηνθιή, Αιαθνχδνπ Ησάλλε θαη ηνπ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (έκκεζε ζπκκεηνρή), νχηε γλσξίδεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κεηαμχ κεηφρσλ γηα εληαία ςήθν ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη νη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ελερπξηάζεηο θαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε πνζνζηφ 5% θαη άλσ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Πην βαζκφ πνπ ε Δηαηξεία γλσξίδεη, ε θχζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο, δελ αζθείηαη κε ηξφπν θαηαρξεζηηθφ, πξνο δηαζθάιηζε δε απηνχ ε Δηαηξεία ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κεραληζκνχο. Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη δελ έρεη ιάβεη γλψζε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία δελ γλσξίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ ηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ επ απηήο. B.7 Δπηιεγκέλεο ηζηνξηθέο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθδφηε, νη νπνίεο παξέρνληαη γηα θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα θάζε κεηαγελέζηεξε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ ζε ρηι Θχθινο Δξγαζηψλ Κηθηό Θέξδνο Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ (13.259) (11.972) Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ (37.447) (15.470) Εεκηά κεηά από θόξνπο (Α) (37.272) (16.120) Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (37.083) (15.798) Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (189) (323) 8

9 ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ε ππνβνιή σζηφζν ησλ ηζνινγηζκψλ ηέινπο ρξήζεσο είλαη αξθεηή γηα λα πιεξνχηαη ε απαίηεζε πεξί ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ. Απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο ζεκαληηθήο αιιαγήο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εθδφηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (663) Ππγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (37.935) (14.162) Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (37.746) (13.839) Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (189) (323) Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (2,1813) (0,9293) Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (8.696) (8.818) *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ εκθαλήο ζηνλ ρψξν ησλ Κ.Κ.Δ. ην Πεκεηψζεθε γεληθφηεξε πηψζε ησλ πσιήζεσλ ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ πνπ είλαη θαη ην θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. Ξαξάιιεια ε νηθνλνκηθή χθεζε έπιεμε κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθεκηδφκελσλ ζηνλ ηχπν (απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ηξάπεδεο θιπ), κε απνηέιεζκα ηα δηαθεκηζηηθά έζνδα λα κεησζνχλ δξαζηηθά θαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή πίεζε ζηηο πσιήζεηο δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ. Υο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ηε ρξήζε 2012 ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηε ρξήζε 2011 παξνπζηάδνληαο κείσζε 3,2%. Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο απφ ρηι. ηε ρξήζε 2011 ζε ρηι. ηε ρξήζε 2012 νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ δηαθεκίζεηο. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε ρηι. ηε ρξήζε 2012 απφ ρηι. ηε ρξήζε 2011 ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο. Νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ηελ ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηε ρξήζε 2011 θαη επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ δεκία χςνπο ρηι. πνπ πξνθχθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ησλ δχν λεφηεπθησλ πινίσλ «Λήζνο Ξάξνο» θαη «Λήζνο Γήινο» ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ». Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ ζε ρηι Θχθινο Δξγαζηψλ Κηθηό Θέξδνο Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ (4.566) (10.214) Εεκηέο πξν θφξσλ (13.327) (18.747) Εεκηέο κεηά από θόξνπο (Α) (13.534) (18.784) Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (13.560) (18.588) Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 26 (196) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (1.769) 103 Ππγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (15.302) (18.681) Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (15.329) (18.485) Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 26 (196) Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (0,7977) (1,0934) Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (818) (7.632) *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 9

10 16% πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ λαχισζε ησλ δχν λέσλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ ηνπ «Λήζνο Ξάξνο» ην νπνίν παξειήθζε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 θαη ηνπ «Λήζνο Γήινο» ην νπνίν παξειήθζε ζηηο 31 Απγνχζηνπ Νη δεκίεο πξν θφξσλ ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ πεξίνδν Πεκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ επηβαξχλζεθαλ θαηά ρηι. απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ πινίνπ Nissos Paros ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ΕENITH MARITIME CORPORATION ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε 818 ρηι. ηελ πεξίνδν απφ ρηι. ηελ πεξίνδν αθελφο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ Νκίινπ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ Λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ γηα ηηο ρξήζεηο Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζε ρηι ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ*** Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (845) (656) Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΞΑΘΖΡΗΘΝ Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Πύλνιν ππνρξεώζεσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο επελδχζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». *** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο Απαηηήζεηο», «Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», «Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ» θαη «Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα». **** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». ***** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο», «Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο» θαη Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο». Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ρν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ ήηνη απμήζεθε θαηά 21,1% θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απφθηεζε δχν δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ («Λήζνο Ξάξνο» θαη «Λήζνο Γήινο») απφ ηελ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Zenith Maritime Corporation θαη Bigal Shipping Corporation. 10

11 Ν ινγαξηαζκφο πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηελ δηακνξθψζεθε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ θαη παξνπζίαζε κείσζε θαηά 17,8%, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ ζε ηξάπεδεο θαη ηελ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο. Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ρηι. θαη ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαηά ρηι. θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ θαηά ρηι. Ρν χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε ρηι. ηελ απφ ρηι. ηελ ήηνη πηψζε θαηά 39,25% ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο κε δεκίεο χςνπο ρηι. Ρν ζχλνιν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηελ αλήιζε ζε ρηι. έλαληη κεδεληθνχ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηελ Ζ αχμεζε νθείιεηαη ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ χςνπο 30,96 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία «Zenith Maritime Corporation» ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Nήζνο Ξάξνο» θαη ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ χςνπο 30,96 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία «Bigal Shipping Corporation» ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Λήζνο Γήινο». Ρα δχν δάλεηα ζα απνπιεξσζνχλ ζε 40 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο κε κηα ηειηθή πιεξσκή 10,32 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ην Δπίζεο ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ «Bigal Shipping Corporation» έρεη ζπλάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Λήζνο Γήινο» θαη έρεη εηζπξάμεη ην πνζφ ησλ ,00 δνι. Ζ.Ξ.Α. σο ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε. Δπηπιένλ, θαηά ηε ρξήζε 2012, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» πξνέβε ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ χςνπο ρηι. Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ην 2012 αλήιζε ζε ρηι. απφ ρηι. ην 2011 παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5,9% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ γηα ηελ πεξίνδν Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζε ρηι ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ (Αλακνξθσκέλε)* Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ*** Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (819) (845) Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΞΑΘΖΡΗΘΝ Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο*****

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008

AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008 Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα