Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ"

Transcript

1 Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ κε Γεκφζηα Ξξνζθνξά ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηελ απφ 9 Ηαλνπαξίνπ 2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρψλ ζηελ Νξγαλσκέλε Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζα απμεζεί θαηά , εθφζνλ ε αχμεζε θαιπθζεί πιήξσο, κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε λέσλ θνηλψλ, άπισλ, νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θάζε κία θαη ηηκήο δηάζεζεο 0,33 γηα θάζε κία κεηνρή, ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ κε αλαινγία 8 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία παιαηά κεηνρή. Γηα ηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ ππάξρεη εγγχεζε θάιπςεο, επνκέλσο, εάλ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη πιήξεο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζα απμεζεί κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13α παξ. 1 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ελέθξηλε ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κφλν φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πιεξνθφξεζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. Ζκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε Σελίδα 1 από 141

2 Ξίλαθαο Ξεξηερνκέλσλ 1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνύζα Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηηο Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ΔΓΓΟΑΦΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ πεύζπλα Ξξόζσπα Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ θαη πεξηόδνπ Δπηιεγκέλεο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Σξήζεσλ θαη ηεο πεξηφδνπ Ραθηηθνί Νξθσηνί Διεγθηέο - Ινγηζηέο Δθζέζεηο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2011 θαη Φνξνινγηθνί Έιεγρνη Έγγξαθα κέζσ παξαπνκπήο Έγγξαθα ζηε Γηάζεζε ηνπ Δπελδπηηθνύ Θνηλνύ Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Πχληνκν Ηζηνξηθφ Δπελδχζεηο Δπελδχζεηο Σξήζεσλ θαη Ξεξηφδνπ Ρξέρνπζεο θαη Πθνπνχκελεο Δπελδχζεηο Ξιεξνθνξίεο γηα ηε Γξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ Δθδνηηθφο Ρνκέαο Δθηππψζεηο Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο Νξγαλσηηθή Γηάξζξσζε Νκίινπ Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ Δλζώκαηα πάγηα Ξεξηβαιινληηθή πηπρή Αζθαιηζηηθέο Θαιχςεηο Πήκαηα, Γηθαηνύρνο νλνκάησλ ρώξσλ (Domain Names), Δπξεζηηερλίεο, Άδεηεο Δθκεηάιιεπζεο & Ιεηηνπξγίαο Πήκαηα Λνκνζεηηθό πιαίζην Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο Ππκβάζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή/θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ Νκίινπ Πεκαληηθέο Ππκβάζεηο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XXV ηνπ Θαλνληζκνχ 486/2012 ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ Ξηζησηηθέο Γαλεηαθέο Ππκβάζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο γηα ηα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία, ηηο πνρξεώζεηο, ηε Σξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ Δηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Σξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ρξήζεσλ

3 Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ρξήζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Ξεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Δλδηάκεζσλ Απνηειεζκάησλ Νκίινπ Θαζεκεξηλή πεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ πεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πεξηφδνπ Σξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ελδηάκεζσλ κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πεξηφδνπ Ξεγέο Θεθαιαίσλ Ρακεηαθέο Ονέο Ξεξηνξηζκνί ζηε Σξήζε Θεθαιαίσλ Πεκαληηθέο αιιαγέο ζηε Σξεκαηννηθνλνκηθή ή Δκπνξηθή Θέζε ηεο Δηαηξείαο Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ράζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε Ππλαιιαγέο κε κέιε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθά Πηειέρε Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε Κεξηζκαηηθή Ξνιηηηθή Γηθαζηηθέο θαη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο Γηνηθεηηθά, Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα θαη Αλώηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην Δπηηξνπή Διέγρνπ Γειψζεηο κειψλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ θαη Αλψηεξσλ Γηνηθεηηθψλ Πηειερψλ Ακνηβέο θαη Νθέιε Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ, Γηαρεηξηζηηθψλ θαη Δπνπηηθψλ νξγάλσλ θαη απφ Αλψηεξα Γηνηθεηηθά Πηειέρε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Ππκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο 3016/2002 θαη 3693/ Ππκκφξθσζε κε ην άξζξν 43 α ηνπ Θ.Λ.2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3873/2010 (ππαγσγή ζε θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο) Ξξνζσπηθό Κεηνρηθή Πύλζεζε Ξξόζζεηεο Ξιεξνθνξίεο Θαηαβεβιεκέλν Κεηνρηθφ Θεθάιαην Δμέιημε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ Ηδξπηηθή πξάμε θαη Θαηαζηαηηθφ Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ Διεγθηέο ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΗΡΙΝ Γήισζε γηα ηελ επάξθεηα ηνπ Θεθαιαίνπ Θίλεζεο Θεθαιαηαθή Γηάξζξσζε θαη Ππλνιηθό Θαζαξό Σξεκαηννηθνλνκηθό Σξένο ηνπ Νκίινπ Ιόγνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη Σξήζε Θεθαιαίσλ Ππκθέξνληα ησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αύμεζε θεθαιαίνπ Όξνη Αύμεζεο Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ Γήισζε Βαζηθώλ Κεηόρσλ Γηαδηθαζία Άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο θαη Γηθαησκάησλ Ξξνεγγξαθήο Απνθνπή Γηθαηψκαηνο

4 4.7.2 Γηαδηθαζία άζθεζεο Γηθαησκάησλ Ξξνηίκεζεο Γηθαίσκα πξνεγγξαθήο Θάιπςε / Γπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο Ξξνβιεπόκελν ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Κεηνρέο ηεο Δθδόηξηαο Γεληθά Γηθαηψκαηα Κεηφρσλ Φνξνινγία κεξηζκάησλ Φνξνινγία ηνπ θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ Φφξνο Κεηαβίβαζεο Ιφγσ Γσξεάο ή Θιεξνλνκηάο Φνξνιφγεζε Γαλεηζκνχ Κεηνρψλ Κείσζε Γηαζπνξάο (Dilution) Γαπάλεο Έθδνζεο

5 1. ΞΔΟΗΙΖΞΡΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ Ζ θάησζη εηζαγσγή ζην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη θαζνδήγεζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ Ξεξηιεπηηθνχ Πεκεηψκαηνο: Νη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ζηα Ξεξηιεπηηθά Πεκεηψκαηα, νξίδνληαη σο «Πηνηρεία». Ρα Πηνηρεία απηά αξηζκνχληαη ζε Ρκήκαηα A E (A.1 E.7). Ρν παξφλ Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα πεξηέρεη φια ηα Πηνηρεία ηα νπνία απαηηείηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο πεξίιεςε ζε ηέηνηνπ είδνπο θηλεηέο αμίεο θαη ζηνλ Δθδφηε. Δπεηδή θάπνηα Πηνηρεία δελ απαηηείηαη λα αλαθεξζνχλ, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θελά ζηελ αξίζκεζε θάπνησλ Πηνηρείσλ. Ξαξφηη ελδέρεηαη γηα έλα Πηνηρείν λα απαηηείηαη λα εηζαρζεί ζην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα ιφγσ ηνπ είδνπο ησλ θηλεηψλ αμηψλ θαη ηνπ Δθδφηε, είλαη πηζαλφ λα κε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην Πηνηρείν απηφ. Πηελ πεξίπησζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ζην Ξεξηιεπηηθφ Πεκείσκα κε ηελ αλαθνξά «δε ζπληξέρεη». Δλόηεηα A Δηζαγσγή θαη πξνεηδνπνηήζεηο A.1 Ξξνεηδνπνίεζε: ην παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο εηζαγσγή ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ν επελδπηήο πξέπεη λα βαζίζεη νπνηαδήπνηε απφθαζή ηνπ λα επελδχζεη ζε θηλεηέο αμίεο ζηε κειέηε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ πξνζθπγή ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν παξαπεκθζεί ζε δηθαζηήξην, ν ελάγσλ επελδπηήο ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ, λα ππνρξεσζεί λα αλαιάβεη ηα έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λνκηθήο δηαδηθαζίαο θαη αζηηθή επζχλε απνδίδεηαη κφλν ζηα πξφζσπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε κεηάθξαζήο ηνπ, αιιά κφλν εάλ ην πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αζπλεπέο φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ή δελ παξέρεη, φηαλ δηαβάδεηαη καδί κε ηα άιια κέξε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, θχξηεο πιεξνθνξίεο σο βνήζεηα ζηνπο επελδπηέο πνπ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα επελδχζνπλ ζε απηέο ηηο θηλεηέο αμίεο. B.1 Λφκηκε θαη εκπνξηθή επσλπκία ηνπ εθδφηε. Δλόηεηα B Δθδόηεο θαη ελδερόκελνο εγγπεηήο Ζ λφκηκε επσλπκία ηνπ Δθδφηε είλαη «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ» (ζην εμήο ε «Δηαηξεία», ε «Δθδφηξηα» ή ε «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.») θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.». Πηελ αγγιηθή γιψζζα ε επσλπκία είλαη «KATHIMERINI PUBLISHING SA» θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο «KATHIMERINI SA». B.2 Έδξα θαη λνκηθή κνξθή ηνπ εθδφηε, λνκνζεζία βάζεη ηεο νπνίαο ελεξγεί ν εθδφηεο θαη ρψξα ζχζηαζεο. Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Δζλάξρνπ Καθαξίνπ θαη Γεκεηξίνπ Φαιήξεσο 2, Λέν Φάιεξν. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο δηέπεηαη γεληθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920 «Ξεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, θαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ Θεθαιαηαγνξάο Ξεξαηηέξσ, ε Δηαηξεία εκπίπηεη θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο εηαηξείεο Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο, ην νπνίν ξπζκίδεηαη θαηά βάζε απφ ηνπο αθφινπζνπο Λφκνπο, φπσο απηνί έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα: Λ.1746/1988, Λ.1806/1988, Λ.2328/1995, Λ.3023/2002, Λ.3021/2002, ην Ξ.Γ. 310/1996, Λ.3213/2003, Λ.3310/2005, Λ.3414/2005 θ.ά. B.3 Ξεξηγξαθή ηεο θχζεο ησλ ηξερνπζψλ πξάμεσλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθδφηε - θαη ζρεηηθνί θχξηνη παξάγνληεο αλαθέξνληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ Ζ εηαηξεία «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.» σο κεηξηθή ηνπ νκίινπ κεηά ηελ απφζρηζε ηνπ εθδνηηθνχ ηεο θιάδνπ ηνλ νπνίν απνξξφθεζε ε 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» δηαηεξεί φιεο ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο. Γηαηεξεί, επίζεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αθηλήησλ ηεο, ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο θαζψο θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε εθδφζεσλ ηξίησλ. Δηδηθφηεξα ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Σελίδα 5 από 141

6 B.4α πνπ πσιήζεθαλ ή/θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ, θαη πξνζδηνξηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν εθδφηεο. Ξεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξφζθαησλ ηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ εθδφηε θαη ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. α) Δθδνηηθφο θαη Δθηππσηηθφο Ρνκέαο: Ν ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηε Κεηξηθή θαη ινηπέο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ν Όκηινο εθδίδεη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο εθεκεξίδεο, ηελ «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ» θαζψο θαη πεξηνδηθά πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ. β) Λαπηηιηαθφο Ρνκέαο: Ν λαπηηιηαθφο ηνκέαο πεξηιακβάλεη επελδχζεηο ζε κεηνρέο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ εηαηξεηψλ πνληνπφξσλ πινίσλ ή ζε κεηνρέο δηαρεηξηζηξηψλ εηαηξεηψλ. γ) Ινηπνί Ρνκείο: Ξεξηιακβάλνπλ θπξίσο εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. Νη ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Όκηιν έρνπλ σο εμήο: Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ελλεάκελνπ 2013 έσο θαη ηε ιήμε ηνπ 2013, νη πξννπηηθέο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κε επλντθέο σο πξνο ηελ δηακφξθσζε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζπλεπεία θαη ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην ρψξν ηνπ Ρχπνπ θαη γεληθφηεξα ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα, ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη γεληθφηεξα απφ θπθιηθφηεηα ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηνπο λαχινπο εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ ησλ δεμακελνπινίσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε δεμακελνπινίσλ είλαη ελδεηθηηθά νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ, ν αξηζκφο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ πνπ παξαδίδνληαη, ν αξηζκφο ησλ ππέξγεξσλ πινίσλ πνπ απνζχξνληαη, νη αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ λαπζηπινΐα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη εθηηκψκελνη ξπζκνί αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηά πνιηηηθή ζθελή. Γηα ηε ρξήζε 2014, φζν αθνξά ηνλ θιάδν ησλ εθδφζεσλ, εθηηκάηαη φηη ζα ππάξμεη δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ζηηο δεκίεο ηνπ σο απνηέιεζκα θαηά θχξην ιφγν ησλ ελεξγεηψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα δχν ηειεπηαία έηε. Γηα ηνλ θιάδν ηεο Λαπηηιίαο αλακέλεηαη ζηε ρξήζε 2014 βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θπξίσο ιφγν ηεο δηαθαηλφκελεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Πεκεηψλεηαη φηη, ηα εθηηκψκελα απνηειέζκαηα δχλαηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ή ζεηηθά απφ ηελ απνηίκεζε ησλ πινίσλ ζηηο ρξήζεηο 2013 θαη 2014 ην κέγεζνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αζθαιή ηξφπν απφ ζήκεξα. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εθδνηηθνχ θαη εθηππσηηθνχ ηνκέα ηελ πεξίνδν παξνπζίαζε κείσζε θαηά 10% έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ ηνπ Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο Γηα ηε ρξήζε 2014 ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο ρξήζεο ηνπ Όζν αθνξά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ Λαπηηιηαθνχ ηνκέα, ην δπζρεξέο καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο ηηκέο ησλ λαπιψζεσλ. Γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ έσο θαη ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2013 εθηηκάηαη φηη ε λαπιαγνξά ζα θηλεζεί ζε θαιχηεξα επίπεδα, απφ απηά ησλ 2 ηειεπηαίσλ εηψλ. Γηα ηε ρξήζε 2014 δηαθαίλεηαη αλάθακςε ηεο αγνξάο ησλ λαχισλ ζε επίπεδν κέζνπ φξνπ θαη πςεινχ ζεκείνπ θηλνχκελε ζε επίπεδα θαιχηεξα απφ απηά ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλδπηπιένλ ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ απνηειεί ζεηηθφ γεγνλφο γηα ηηο ηξάπεδεο θαζψο απμάλεηαη ε αμία ηεο επηβνεζεηηθήο εγγχεζεο ηνπ δαλείνπ (Collateral Value) ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην ξίζθν ησλ ήδε ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ. Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ εθδνηηθνχ θιάδνπ πεξηνξίζηεθε θαηά 16,11% ηελ πεξίνδν ζαλ ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Νκίινπ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ παξαγσγήο. Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί επηβξαδπλφκελε γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο Γηα ηε ρξήζε 2014 αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί ε ζπξξίθλσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ κε απηφλ ηεο ρξήζεο ηνπ

7 Ρν θφζηνο πσιεζέλησλ ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα απμήζεθε θαηά 337% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ Νθείιεηαη θχξηα ζηελ λαχισζε ησλ δχν λέσλ πινίσλ ηνπ νκίινπ. Δθηηκάηαη φηη ε παξαπάλσ ηάζε ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ρξήζεο. Πηε ρξήζε 2014 αλακέλεηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηνπ Ρα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά θφζηε ηνπ Νκίινπ εκθαλίδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν (θφζηνο δηάζεζεο κείσζε 12,20%, θφζηνο δηνίθεζεο κείσζε 32,85%). Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν ηεο ρξήζεο 2013 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ Όζν αθνξά ηα απνζέκαηα παξαηεξνχκε φηη παξνπζηάδνπλ κηα κηθξή κείσζε πνπ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ζηε λέα ρξήζε. Ξέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ γλσζηή ηάζε, αβεβαηφηεηα, αίηεκα, δέζκεπζε ή γεγνλφο πνπ επιφγσο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ζχκθσλα κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ δελ πθίζηαηαη. B.5 Δάλ ν εθδφηεο είλαη κέινο νκίινπ, πεξηγξαθή ηνπ νκίινπ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζε απηφλ ν εθδφηεο. H Δηαηξεία είλαη ηελ κεηξηθή ηνπ αθφινπζνπ Νκίινπ: Δηαηξεία Έδξα Θπγαηξηθέο (1) Πρέζε ζπκκεηνρήο Ξνζνζηό ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ. (πξψελ ΔΛΡΞΔΠ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.) 100% 100% 100% ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΓΥΛ (1) 100% 100% 100% ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.(*) ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ 100% 100% 100% ΔΜΔΟΔΛΖΡΖΠ - ΔΜΞΙΝΟΔΟ Α.Δ.Δ.Δ.Δ. 100% 100% 100% IHT - ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ Α.Δ.E. 50% 50% 50% MAISON ΔΘΓΝΡΗΘΖ Α.Δ. 50% 50% 50% Θνηλνπξαμίεο (2) KATHIMERINI,POLITIKI,OIKONOMIKI EFIMERIDA EKDOSH LTD ΘΞΟΝΠ ΑΚΔΠΖ 50% 50% 50% SUI GENERIS PUBLICATIONS ΑΔ ΔΙΙΑΓΑ EMMEΠΖ 50% 50% 50% Ππγγελείο εηαηξείεο (2) ΑΟΘΡΝΠ ΔΘΓΝΡΗΘΖ Δ.Ξ.Δ. ΑΚΔΠΖ - 0% 30% ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΞΝ ΠΡΝ ΓΗΔΘΛΔΠ ΑΚΔΠΖ 25,00% 25,00% 25% ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ Α.Δ. EMMEΠΖ 6,58% 6,20% 6,20% ΔΤΗΙΝΛ ΝΑΛ Α.Δ. ΞΑΟ. ΞΙΖΟ. ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΔΙΙΑΓΑ ΑΚΔΠΖ 25% 25% 25% ΔΟΥΞΖ Α.Δ. ΞΟΑΘΡΝΟΔΠΔΥΠ & ΓΗΑΛΝΚΖΠ ΖΚΔΟΖΠΗΝ & ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΡΞΝ ΑΚΔΠΖ 26,30% 26,30% 24,80% ΑΞΝΠΡΝΙΖ Α.Δ. ΑΚΔΠΖ 20% 20% 20% HOUSE OF WINE Α.Δ.Δ. EMMEΠΖ 20% 20% - (1) Νιηθή Δλνπνίεζε (2) Θαζαξή Θέζε (*) Δηδηθφηεξα γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Όκηιν, ελνπνηείηαη κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο: Δηαηξεία Σώξα Ίδξπζεο Ξνζνζηό Ππκκεηνρήο Ξινίν Sea Shell Enterprises Ltd Λιβερία 100% Sea Pearl Enterprises Ltd Λιβερία 100% Zenith Maritime Corporation Λιβερία 100% Bigal Shipping Corporation Λιβερία 100% MT/Nissos Paros MT/Nissos Delos Β.6 - Πην βαζκφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηνλ εθδφηε, ην φλνκα θάζε πξνζψπνπ ην νπνίν θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ reverse split, δηακνξθψλεηαη σο αθνινχζσο : 7

8 δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ εθδφηε πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηνπ εθδφηε, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ην πξφζσπν απηφ. -Γηεπθξηλίδεηαη εάλ νη θχξηνη κέηνρνη ηνπ εθδφηε θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ, εθφζνλ ππάξρνπλ. - Λα αλαθεξζεί εάλ θαη απφ πνηνλ ν εθδφηεο θαηέρεηαη ή ειέγρεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζην βαζκφ πνπ ν εθδφηεο γλσξίδεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, θαη λα πεξηγξαθεί ε θχζε απηνχ ηνπ ειέγρνπ. Κέηνρνο ΚΔΡΝΣΗΘΖ ΠΛΘΔΠΖ ΚΔΡΑ ΡΝ REVERSE SPLIT* Αξηζκόο κεηνρώλ Αξηζκόο Γηθαησκάησλ Τήθνπ (1) % επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ (1) Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο ,75% Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο ,61% Ησάλλεο Αιαθνχδνο ,82% Tακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (ΡΣΠ) (2) ,10% Δπελδπηηθφ θνηλφ ,72% Πύλνιν ,00% Ξεγή: Πηνηρεία απφ ηελ Δηαηξεία. * Όπσο απνθαζίζζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο , κε αλαινγία πέληε (5) πθηζηάκελεο θνηλέο κεηνρέο πξνο κία (1) θνηλή κεηνρή. (1) Βάζεη ηνπ Λ.3556/2007 (2) Ρν Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο, ιφγσ απφθηεζεο κεηνρψλ ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE ζπλεπεία ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ησλ ηξαπεδψλ απηψλ, απφ ηηο 27/06/2013 θαηέρεη εκκέζσο πνζνζηφ επί ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο «Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΔ» αλεξρφκελν ζπλνιηθά ζε 5,10%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο (κεηά ην reverse split) επί ζπλφινπ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. H άκεζε ζπκκεηνρή ηεο Eurobank Ergasias ΑΔ αληηζηνηρεί ζε κεηνρέο θαη ηεο ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE ζε κεηνρέο Θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ε Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο, θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο δελ θαηέρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ γλσξίδεη λα ππάξρεη άιινο κέηνρνο ν νπνίνο λα θαηέρεη άλσ ηνπ 5% ησλ κεηνρψλ ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πιελ ησλ θ.θ. Αιαθνχδνπ Αξηζηείδε, Αιαθνχδνπ Θεκηζηνθιή, Αιαθνχδνπ Ησάλλε θαη ηνπ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (έκκεζε ζπκκεηνρή), νχηε γλσξίδεη ηελ χπαξμε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κεηαμχ κεηφρσλ γηα εληαία ςήθν ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο. Πεκεηψλεηαη φηη νη θχξηνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο δελ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρνπλ ελερπξηάζεηο θαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ νη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζε πνζνζηφ 5% θαη άλσ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Πην βαζκφ πνπ ε Δηαηξεία γλσξίδεη, ε θχζε ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο, δελ αζθείηαη κε ηξφπν θαηαρξεζηηθφ, πξνο δηαζθάιηζε δε απηνχ ε Δηαηξεία ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κεραληζκνχο. Ζ Δηαηξεία δειψλεη φηη δελ έρεη ιάβεη γλψζε νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο, ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή ζα κπνξνχζε, ζε κηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, λα επηθέξεη αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Δπηπιένλ, ε Δηαηξεία δελ γλσξίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ ηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ ζέκαηα άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ επ απηήο. B.7 Δπηιεγκέλεο ηζηνξηθέο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθδφηε, νη νπνίεο παξέρνληαη γηα θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα θάζε κεηαγελέζηεξε ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηηο ρξήζεηο Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ ζε ρηι Θχθινο Δξγαζηψλ Κηθηό Θέξδνο Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ (13.259) (11.972) Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θφξσλ (37.447) (15.470) Εεκηά κεηά από θόξνπο (Α) (37.272) (16.120) Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (37.083) (15.798) Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (189) (323) 8

9 ίδηα πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ε ππνβνιή σζηφζν ησλ ηζνινγηζκψλ ηέινπο ρξήζεσο είλαη αξθεηή γηα λα πιεξνχηαη ε απαίηεζε πεξί ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ. Απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ αθεγεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο ζεκαληηθήο αιιαγήο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ εθδφηε θαη ησλ απνηειεζκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ηζηνξηθέο θχξηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (663) Ππγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (37.935) (14.162) Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (37.746) (13.839) Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο (189) (323) Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (2,1813) (0,9293) Θέξδε/(Εεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (8.696) (8.818) *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ εκθαλήο ζηνλ ρψξν ησλ Κ.Κ.Δ. ην Πεκεηψζεθε γεληθφηεξε πηψζε ησλ πσιήζεσλ ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ πνπ είλαη θαη ην θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. Ξαξάιιεια ε νηθνλνκηθή χθεζε έπιεμε κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθεκηδφκελσλ ζηνλ ηχπν (απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ηξάπεδεο θιπ), κε απνηέιεζκα ηα δηαθεκηζηηθά έζνδα λα κεησζνχλ δξαζηηθά θαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή πίεζε ζηηο πσιήζεηο δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ. Υο απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ηε ρξήζε 2012 ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηε ρξήζε 2011 παξνπζηάδνληαο κείσζε 3,2%. Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο απφ ρηι. ηε ρξήζε 2011 ζε ρηι. ηε ρξήζε 2012 νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εζφδσλ απφ δηαθεκίζεηο. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε ρηι. ηε ρξήζε 2012 απφ ρηι. ηε ρξήζε 2011 ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο. Νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο ηελ ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηε ρξήζε 2011 θαη επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηελ δεκία χςνπο ρηι. πνπ πξνθχθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ησλ δχν λεφηεπθησλ πινίσλ «Λήζνο Ξάξνο» θαη «Λήζνο Γήινο» ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Νκίινπ «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ». Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα επηιεγκέλα ελνπνηεκέλα ζηνηρεία ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Ππλνιηθώλ Δζόδσλ ζε ρηι Θχθινο Δξγαζηψλ Κηθηό Θέξδνο Απνηειέζκαηα Ξξν Φφξσλ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Απνηειεζκάησλ (4.566) (10.214) Εεκηέο πξν θφξσλ (13.327) (18.747) Εεκηέο κεηά από θόξνπο (Α) (13.534) (18.784) Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (13.560) (18.588) Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 26 (196) Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (1.769) 103 Ππγθεληξσηηθέο ζπλνιηθέο δεκίεο κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (15.302) (18.681) Ηδηνθηήηεο ηεο Κεηξηθήο (15.329) (18.485) Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 26 (196) Εεκίεο αλά κεηνρή (βαζηθέο θαη απνκεησκέλεο) (0,7977) (1,0934) Θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) (818) (7.632) *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 9

10 16% πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ λαχισζε ησλ δχν λέσλ πινίσλ ηνπ Νκίινπ ηνπ «Λήζνο Ξάξνο» ην νπνίν παξειήθζε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2012 θαη ηνπ «Λήζνο Γήινο» ην νπνίν παξειήθζε ζηηο 31 Απγνχζηνπ Νη δεκίεο πξν θφξσλ ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ πεξίνδν Πεκεηψλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ επηβαξχλζεθαλ θαηά ρηι. απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ πινίνπ Nissos Paros ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ΕENITH MARITIME CORPORATION ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. Νη δεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) πεξηνξίζηεθαλ ζε 818 ρηι. ηελ πεξίνδν απφ ρηι. ηελ πεξίνδν αθελφο ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ Νκίινπ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ Λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ γηα ηηο ρξήζεηο Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζε ρηι ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ*** Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (845) (656) Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΞΑΘΖΡΗΘΝ Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο***** Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Πύλνιν ππνρξεώζεσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο ** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο επελδχζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». *** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο Απαηηήζεηο», «Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», «Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ» θαη «Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα». **** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». ***** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο», «Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο» θαη Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο». Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ρν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ ήηνη απμήζεθε θαηά 21,1% θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απφθηεζε δχν δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ («Λήζνο Ξάξνο» θαη «Λήζνο Γήινο») απφ ηελ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ. κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Zenith Maritime Corporation θαη Bigal Shipping Corporation. 10

11 Ν ινγαξηαζκφο πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηελ δηακνξθψζεθε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ θαη παξνπζίαζε κείσζε θαηά 17,8%, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ επηηαγψλ εηζπξαθηέσλ ζε ηξάπεδεο θαη ηελ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο. Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ αλήιζε ζε ρηι. έλαληη ρηι. θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ρηι. θαη ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαηά ρηι. θαζψο θαη ησλ απνζεκάησλ θαηά ρηι. Ρν χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε ρηι. ηελ απφ ρηι. ηελ ήηνη πηψζε θαηά 39,25% ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο κε δεκίεο χςνπο ρηι. Ρν ζχλνιν ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηελ αλήιζε ζε ρηι. έλαληη κεδεληθνχ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηελ Ζ αχμεζε νθείιεηαη ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ χςνπο 30,96 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία «Zenith Maritime Corporation» ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Nήζνο Ξάξνο» θαη ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ χςνπο 30,96 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία «Bigal Shipping Corporation» ζπγαηξηθή ηεο εηαηξείαο «ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ Δ.Δ.Ξ.Λ.» γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Λήζνο Γήινο». Ρα δχν δάλεηα ζα απνπιεξσζνχλ ζε 40 ηζφπνζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο κε κηα ηειηθή πιεξσκή 10,32 εθαη. δνι. Ζ.Ξ.Α. ην Δπίζεο ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ «Bigal Shipping Corporation» έρεη ζπλάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεμακελφπινηνπ «Λήζνο Γήινο» θαη έρεη εηζπξάμεη ην πνζφ ησλ ,00 δνι. Ζ.Ξ.Α. σο ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε. Δπηπιένλ, θαηά ηε ρξήζε 2012, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» πξνέβε ζηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ χςνπο ρηι. Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ην 2012 αλήιζε ζε ρηι. απφ ρηι. ην 2011 παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5,9% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ελνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ γηα ηελ πεξίνδν Δπηιεγκέλα Πηνηρεία Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζε ρηι ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ (Αλακνξθσκέλε)* Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ** Πύλνιν Κε Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Απνζέκαηα Ξειάηεο θαη Ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ*** Πύλνιν Θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο (819) (845) Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ΞΑΘΖΡΗΘΝ Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο**** Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Ξξνκεζεπηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο*****

12 Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Πύλνιν ππνρξεώζεσλ Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη πνρξεώζεσλ ** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο επελδχζεηο», «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο Απαηηήζεηο». *** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ινηπέο Απαηηήζεηο», «Ινηπά Θπθινθνξηαθά Πηνηρεία Δλεξγεηηθνχ», «Σξεκαηννηθνλνκηθά Πηνηρεία ζε Δχινγε Αμία Κέζσ Απνηειεζκάησλ» θαη «Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα». **** O ινγαξηαζκφο «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «πνρξεψζεηο Ξαξνρψλ Ξξνζσπηθνχ ιφγσ Δμφδνπ απφ ηελ πεξεζία» θαη «Ινηπέο Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο». ***** Ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» πεξηιακβάλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο «Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεψζεηο», «Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο πνρξεψζεηο», «Ινηπέο Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο» θαη Βξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο». ******Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ρν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ Ζ πηψζε νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ην πξψην ελλεάκελν 2013 θαηά 7,0%, ήηνη ζε ρηι. απφ ρηι. θπξίσο ιφγσ ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ δεκηψλ απφ πψιεζε παγίσλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ζε ρηι. ηελ απφ ρηι. ηελ Ν ινγαξηαζκφο πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηελ πεξίνδν απμήζεθε θαηά 16,45% κε απνηέιεζκα λα αλέιζεη ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηελ , θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Λαπηηιίαο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ηνπ θιάδνπ ηεο Λαπηηιίαο απφ 360 ρηι. ζε ρηι. Ρν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθε ζε ρηι. έλαληη ρηι. ην 2012, ήηνη πηψζε θαηά 3,4%, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ θνλδπιίνπ «ινηπέο απαηηήζεηο» ζε ρηι. ηελ έλαληη ρηι. ηελ θαη νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο γηα αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη θπξίσο πξνο ηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ησλ πινίσλ, ηεο πξναλαθεξζείζαο αχμεζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ απφ ρηι. ην 2012 ζε ρηι. ην ελλεάκελν 2013 θαζψο θαη ηεο κείσζεο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ απφ ρηι. ην 2012 ζε ρηι. ην ελλεάκελν Ρν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε ζε ρηι. ηελ πεξίνδν απφ ρηι. ηε ρξήζε 2012, ήηνη κεηαβνιή -26,3%, ε νπνία νθείιεηαη ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ηα νπνία εκθάληζαλ δεκηά πνζνχ ρηι. Ρν ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ην ελλεάκελν ηνπ 2013 αλήιζε ζε ρηι. απφ ρηι. ην Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζε ρηι. ηελ απφ ρηι. ηελ θαη ζηελ άλνδν ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε ρηι. ηελ έλαληη ρηι. ηελ Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πίλαθαο κε επηιεγκέλα ζηνηρεία ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηηο ρξήζεηο

13 Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ ζε ρηι Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (6.771) (5.400) Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (48.160) (114) Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (4.295) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012 (νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011) νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ζ θαζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηε ρξήζε 2012 δηακνξθψζεθε ζε ρηι. έλαληη αχμεζεο ρηι. γηα ηελ ρξήζε Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο γηα ην 2012 δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. γηα ην 2011 ήηνη πηψζε θαηά 20,2%. Ν αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ πεξίνδν Δλνπνηεκέλε Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ ζε ρηι Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (4.082) (5.144) Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) (48.546) Πχλνιν εηζξνψλ /(εθξνψλ) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) (339) (5.954) Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο *Ρπρφλ απνθιίζεηο ζηα ζχλνια απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο κεγεζψλ νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο Ξεγή: Γεκνζηεπκέλεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ θαηά Γ.Ξ.Σ.Α. απφ ηελ Δηαηξεία θαη δελ έρνπλ επηζθνπεζεί απφ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή. Ζ θαζαξή κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα γηα ηελ πεξίνδν δηακνξθψζεθε ζε 339 ρηι. έλαληη κείσζεο ρηι. γηα ηελ πεξίνδν B.8 Νη επηιεγκέλεο θχξηεο άηππεο (pro forma) ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, νη άηππεο (pro forma) ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ κηα ππνζεηηθή θαηάζηαζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο. Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο πεξηφδνπ δηακνξθψζεθαλ ζε ρηι. έλαληη ρηι. ηεο πεξηφδνπ ήηνη πηψζε θαηά 16,3%. Γε ζπληξέρεη. 13

14 B.9 Όηαλ γίλεηαη πξφβιεςε ή εθηίκεζε θεξδψλ, δειψλεηαη ην πνζφ. B.10 Ξεξηγξαθή ηεο θχζεο ηπρφλ επηθπιάμεσλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ γηα ηηο ηζηνξηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο Γε ζπληξέρεη. Πηελ έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ δεκνζηεπκέλσλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2012, πεξηιακβάλεηαη ε θάησζη έκθαζε ζέκαηνο: «Έκθαζε Θέκαηνο Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 7.1.γ. ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ην ζέκα φηη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012, ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ, ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαηά ην πνζφ ησλ 8,94 εθαη., κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Δπίζεο ζηελ ίδηα επεμεγεκαηηθή ζεκείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη θαη νη δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ θηλδχλσλ. Πηε γλψκε καο δελ δηαηππψλεηαη επηθχιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηφ». B.11 Δάλ ην θεθάιαην θίλεζεο ηνπ εθδφηε δελ επαξθεί γηα ηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηνπ εθδφηε πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί επεμήγεζε. Αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Νκίινπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα θαη ηα αλσηέξσ δειψλεη φηη, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ην θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη εθηηκά φηη ζπλεπψο ζα απαηηεζνχλ θεθάιαηα χςνπο 14 εθαη. πεξίπνπ. Γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηνπ Νκίινπ γηα ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο, ε Δηαηξεία απνθάζηζε θαη πινπνηεί ηελ ηξέρνπζα Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ άληιεζε πνζνχ έσο 8,976 εθαη., ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί κέρξη ην α εμάκελν ηνπ Πηα πιαίζηα ηεο σο άλσ αχμεζεο, ν βαζηθνί κέηνρνη θ.θ. Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο, Αιαθνχδνο Γηάλλεο θαη Αιαθνχδνο Αξηζηείδεο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 76,18%, έρνπλ δειψζεη φηη πξνηίζεληαη λα θαιχςνπλ ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δπίζεο δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο , θαηά εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ν θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο, ν θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο θαη ν θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο, κε ζηφρν ηελ πιήξε θάιπςε ηεο Αχμεζεο. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππνινηπφκελνπ πνζνχ χςνπο 5 εθαη. πεξίπνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ εμεχξεζε πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Πην πιαίζην απηφ, ε Γηνίθεζε βξίζθεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηα πηζησηηθά ηεο φξηα θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο κε λέα ηξαπεδηθά θεθάιαηα, δεδνκέλνπ φηη νη πθηζηάκελεο γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο δελ επαξθνχλ. Δπίζεο, ν Όκηινο επηδηψθεη ηε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. Ρα θεθάιαηα γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαη πξφζζεηα απφ έλα επαξθέο πνζφ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Ξαξάιιεια, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζε κεγάιν πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο κε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα έληππα φζν θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπο, ηνπ χςνπο ησλ ακνηβψλ ηξίησλ θαη ηεο κηζζνδνζίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζεη ηα επίπεδα θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πσιήζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζνχλ επηηπρψο ή εάλ επηηεπρζνχλ κεξηθψο νη ινηπέο ελέξγεηεο γηα ηελ θάιπςε ηξερνπζψλ αλαγθψλ ηνπ Νκίινπ ζε θεθάιαην θίλεζεο γηα ην επφκελν 12κελν, ελδέρεηαη λα ππάξμεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 14

15 κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. Γ.1 Ξεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ηεο θαηεγνξίαο ησλ θηλεηψλ αμηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ή/θαη εηζάγνληαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλ νπ νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ αλαγλψξηζεο θηλεηψλ αμηψλ. Γ.2 Λφκηζκα ζην νπνίν είλαη εθθξαζκέλεο νη θηλεηέο αμίεο. Γ.3 Ν αξηζκφο κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη έρνπλ νινζρεξψο εμνθιεζεί, θαη ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί. Ζ νλνκαζηηθή αμία αλά κεηνρή, ή αλαθνξά ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεηνρέο δελ έρνπλ νλνκαζηηθή αμία. Γ.4 Ξεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θηλεηέο αμίεο. Γ.5 Ξεξηγξαθή ηπρφλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ειεχζεξε κεηαβίβαζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Γ.6 Αλαθνξά ηνπ θαηά πφζν νη πξνζθεξφκελεο θηλεηέο αμίεο απνηεινχλ ή ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν αίηεζεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά θαη ηεο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ ξπζκηδφκελσλ αγνξψλ, ζηηο νπνίεο νη θηλεηέο αμίεο Δλόηεηα Γ Θηλεηέο αμίεο Ξαξαξηήκαηα Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη άπιεο, θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ, δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Θχξηα Αγνξά Αμηψλ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη έρνπλ εθδνζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Ν θσδηθφο ISIN (International Security Identification Λumber) ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη GRS θαη ην ζχκβνιν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη ΘΑΘΖ/KATHI. Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε Δπξψ. Ρν θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ παξνχζα αχμεζε, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο απηήο, ζα αλέξρεηαη ζε , δηαηξνχκελν ζε θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο, κεηά ςήθνπ κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 εθάζηε. Θάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Λφκν Θ.Λ.2190/1920. Γεδνκέλνπ, φηη νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σ.Α. ηζρχεη ε ζρεηηθή πεξί ρξεκαηηζηεξίνπ λνκνζεζία. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απηνδίθαηε θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην λφκν, ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο θαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο θαη δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηφρσλ πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ ειεχζεξε δηαπξαγκαηεπζηκφηεηα θαη κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. Νη πξνζθεξφκελεο θηλεηέο αμίεο ζα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε απνθιεηζηηθά ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ Θχξηα Αγνξά. 15

16 απνηεινχλ ή πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο. Γ.7 Ξεξηγξαθή ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Θαηά ηηο ρξήζεηο δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ παξειζνπζψλ εηψλ. Ζ Δηαηξεία δε δχλαηαη λα δηαζθαιίδεη ηε δηαλνκή θεξδψλ ζε θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε. Δπηπιένλ, ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο ζεζκηθνί, αλάγθεο γηα ξεπζηφηεηα, θνξνινγηθνί θαη άιινη λνκηθνί ιφγνη. Γ.1 Θχξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηνλ εθδφηε ή ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Δλόηεηα Γ Θίλδπλνη Α. Θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Δλδερφκελε έμνδνο ηεο Διιάδνο απφ ηελ Δπξσδψλε ή θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κεηάβαζε ζε εζληθφ λφκηζκα αλακέλεηαη λα επεξεάζεη νπζησδψο δπζκελψο ην ΑΔΞ ηεο ρψξαο, ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Νκίινπ θαη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζην Σ.Α. Ζ ππνηίκεζε ηνπ λένπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ελδέρεηαη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη λα επεξεάζεη αληίζηνηρα αξλεηηθά ηελ απνηίκεζε φισλ ησλ εγρψξησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη αμηψλ. Αβεβαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ Διιεληθή δεκνζηνλνκηθή θξίζε έρεη θαη είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ. Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ηφζν ζηε δπλαηφηεηα ηνπ Νκίινπ λα αληιήζεη θεθάιαηα, είηε κέζσ δαλεηζκνχ είηε κέζσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φζν θαη ζην θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. Κεηαβνιέο ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά έρνπλ νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ θπθινθνξία ησλ εληχπσλ, επηδξψληαο δπζκελψο ζηε δξαζηεξηφηεηα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ ζέζε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ απνηειέζκαηα, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ γεγνλφηα εθηφο ειέγρνπ ηνπ φπσο απφ νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο. Ρν θεθάιαην θίλεζεο, δελ επαξθεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Νκίινπ γηα ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο. Ν Όκηινο έρεη ζεκαληηθά δαλεηαθά θεθάιαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ ζην κέιινλ. Ππγθεθξηκέλα, ν Όκηινο είρε κε δαλεηζκφ χςνπο ρηι. θαη θαζαξφ δαλεηζκφ χςνπο ρηι. Απφ ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ, πνζφ ρηι. αθνξά ζε καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ θαη ην ππφινηπν πνζφ χςνπο ρηι. αθνξά ζε βξαρππξφζεζκα δάλεηα. Νη απμεκέλεο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Νκίινπ θαη νη ζπλέπεηεο απηψλ ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη νπζησδψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. Θάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν 48 παξ.1 εδ.γ. Θ.Λ.2190/1920 δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, είλαη θαηψηεξν ηνπ ελφο δεθάηνπ (1/10) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Αδπλακία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη αδπλακία ιήςεο κέηξσλ, θαη άξζξν 47 ηνπ Θ.Λ.2190/20, ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ιχζε ηεο εηαηξείαο, κε δηθαζηηθή απφθαζε, κεηά απφ αίηεζε έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ. Πε πεξίπησζε ιχζεο ησλ εηαηξεηψλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο. Ν Όκηινο ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ απεξγίεο θαη ζηάζεηο εξγαζίαο. Ρπρφλ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο έληαζεο ζηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. Ρπρφλ αδπλακία ηνπ Νκίινπ λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα θαη λα αλαπηπρζεί ελεξγά ζηελ ςεθηαθή ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ θαη ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ θνηλνχ ζε λέα κέζα φπσο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ 16

17 αληίιεςε ησλ δηαθεκηζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ Ρχπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, δχλαηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ. Δλδερφκελνη αζηάζκεηνη παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα απεξγίεο, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηεο α χιεο, κε επηπξφζζεηε επηβάξπλζε ζην θφζηνο θαη θαηά ζπλέπεηα επίπησζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. Δλδερφκελε αξλεηηθή εμέιημε ζηνλ Όκηιν ζηα ηξίκελα ηεο πςειήο επνρηθφηεηαο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη δπζαλάινγε επίδξαζε ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά θαη δήηεζε ζηα δεμακελφπινηα. Ρπρφλ αξλεηηθή εμέιημε ζηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο δεμακελφπινησλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ην κέγεζνο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ην θφζηνο λαππήγεζεο λέσλ πινίσλ θαη ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ αγνξαία αμία ησλ πινίσλ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ. Πηελ έληνλα αληαγσληζηηθή αγνξά ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πεηξειαηνεηδψλ ππάξρεη ε πηζαλφηεηα νη ζπγαηξηθέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο λα κελ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ επαξθψο άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά ηα έζνδα θαη απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. Ρπρφλ παξαβίαζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ζπγαηξηθψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. Ζ χπαξμε εγγελψλ θηλδχλσλ ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία φπσο ελδεηθηηθά απαιινηξίσζε πινίσλ, επηβνιή θφξσλ ζεκαίαο θ.α. δχλαληαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηα έζνδα ηνπ Νκίινπ. Ρα πινία ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ελδέρεηαη λα κελ εμαληιήζνπλ ηελ αλακελφκελε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεζηαθήο δσήο ηνπο, ήηνη 25 έηε ηνπιάρηζηνλ, σο απνηέιεζκα ησλ απζηεξφηεξσλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δξαζηεξηφηεηά θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. Ξηζαλή κεγάιε βιάβε ή δεκία ησλ πινίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ επηζθεπήο ηνπο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθνχ χςνπο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ πινίσλ. Νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζηηθνχο φξνπο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο αθελφο ελδέρεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη αθεηέξνπ λα νδεγήζνπλ ζε πηζαλή απψιεηα ησλ πινίσλ. Θαζψο νη ζπγαηξηθέο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο δελ δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ, ε δηαρείξηζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, φπσο ελδεηθηηθά ε επάλδξσζε, ε ηερληθή ππνζηήξημε, ε άζθεζε ησλ πνιηηηθήο λαπιψζεσλ/εθκεηάιιεπζεο θαη ε αζθάιηζε απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο Γηαρεηξίζηξηαο Δηαηξείαο «KYKLADES MARITIME CORPORATION. Υο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε δηαθνπή ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απφ ηελ παξαπάλσ Δηαηξεία ζα θέξεη ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο ζε δπζρεξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο λαχισζεο ησλ πινίσλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο πεηξειατθέο εηαηξείεο θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ησλ εμφδσλ δηαρείξηζεο. Ρα πινία ηνπ Νκίινπ κπνξεί λα θαηαθξαηεζνχλ απφ ηξίηνπο ή Θπβεξλήζεηο κπνξεί λα ηα επηηάμνπλ ρσξίο απνδεκίσζε κε απνηέιεζκα ησλ απψιεηα θεξδψλ γηα ηνλ Όκηιν. Ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πνιιαπινχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο (δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), πηζησηηθφο θίλδπλνο, επελδπηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ. Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζηεξίδεηαη ζε νκάδα έκπεηξσλ ζηειερψλ, ηα νπνία έρνληαο γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή ψζηε λα αληηκεησπίζεη έγθαηξα ηπρφλ απψιεηα ζηειέρνπο ή ζηειερψλ ηεο ρσξίο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνξεία εξγαζηψλ ηεο. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζε αζηηθή επζχλε, επηζθάιεηεο, απηνθίλεηα θαη δσήο θαη πγείαο πξνζσπηθνχ δελ δηαζθαιίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ Νκίινπ δχλαηαη λα επεξεαζηεί ε δξαζηεξηφηεηα θαη ε 17

18 Γ.2 Θχξηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηηο θηλεηέο αμίεο. E.1 Ρα ζπλνιηθά θαζαξά έζνδα θαη εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ηεο έθδνζεο/πξνζθνξ άο, ζπκπεξηιακβαλνκ έλσλ ησλ θαη εθηίκεζε εμφδσλ πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ επελδπηή απφ ηνλ εθδφηε ή ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ζηελ πεξίπησζε δεκηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Δπηπξφζζεηα, ζε ελδερφκελε κεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο αζθαιηζηηθήο απνδεκίσζεο, ελψ δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί θακία βεβαίσζε φηη ε Δθδφηξηα ζα απνδεκησζεί άκεζα θαη ζην αθέξαην απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Όζνλ αθνξά ην λαπηηιηαθφ ηνκέα, νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο δηαηεξνχλ αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηνπο θαη εηδηθφηεξα δηαηεξνχλ αζθάιηζε πξνζηαζίαο θαη απνδεκηψζεσο αζηηθήο επζχλεο (Protection & Indemnity), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλδχλσλ ξππάλζεσο. Όκσο, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα ππάξμνπλ πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο δελ είλαη επαξθψο αζθαιηζηηθά θαιπκκέλεο. Νη βαζηθνί κέηνρνη αζθνχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ Δηαηξεία θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο θίλεηξν ζπκθέξνληα δηαθνξεηηθά απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ ινηπψλ κεηφρσλ. Ζ Δηαηξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. Ζ πιεξσκή κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην χςνο ησλ θεξδψλ πνπ ε Δηαηξεία ζα εκθαλίδεη ζε θάζε κειινληηθή ρξήζε θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θεθαιαηαθήο ηεο θαηάζηαζεο. Ππλεπψο δε κπνξεί λα δνζεί θακία δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ην εάλ θαη πφηε ε Δηαηξεία ζα δχλαηαη λα δηαλείκεη κέξηζκα. Β. Θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνύζα Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ θαη ηηο Κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ελδέρεηαη λα κελ θαιπθζεί πιήξσο απφ ηνπο επελδπηέο. Ζ κεξηθή απηή θάιπςε ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ην χςνο ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ θαη ζα επεξεάζεη ην χςνο ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Νκίινπ. Ζ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα ζεκεηψζεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη δπζκελψο ηνπο κεηφρνπο ηεο. Ρν Σ.Α. παξνπζηάδεη ρακειφηεξε ξεπζηφηεηα θαη είλαη πεξηζζφηεξν αζηαζέο απφ άιια κεγάια ρξεκαηηζηήξηα θαη ε Δηαηξεία δελ κπνξεί λα εγγπεζεί γηα ηε κειινληηθή ξεπζηφηεηα ηεο κεηνρήο ηεο ζηελ αγνξά. Ζ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα κεησζεί πξηλ ή κεηά ηε ιήμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο. Γελ ζα ππάξμεη απνδεκίσζε γηα ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο πνπ δελ ζα αζθεζνχλ ή δελ πσιεζνχλ κέζσ ηεο νξγαλσκέλεο αγνξάο. Κέηνρνη πνπ δελ ζα αζθήζνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο ζηελ παξνχζα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζα ππνζηνχλ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξεία. Ρα Γηθαηψκαηα Ξξνηίκεζεο αλακέλεηαη λα εηζαρζνχλ ζην Σ.Α. πξνο δηαπξαγκάηεπζε, αιιά δελ ππάξρεη δηαβεβαίσζε φηη ζα αλαπηπρζεί ζην Σ.Α. ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηα ελ ιφγσ Γηθαηψκαηα. Αθφκε θη αλ αλαπηπρζεί ελεξγή αγνξά δηαπξαγκάηεπζεο, ε ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Γηθαησκάησλ ελδέρεηαη λα είλαη αζηαζήο. Ρπρφλ κειινληηθέο εθδφζεηο κεηνρψλ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ. Ζ δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ελδέρεηαη λα είλαη ρακειή κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ηελ έληαμε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ θαηεγνξία Σακειήο Γηαζπνξάο θαη ζπλεπψο λα επεξεάζεη νπζησδψο ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ηεο κεηνρήο. Δλόηεηα E Ξξνζθνξά Ρα ζπλνιηθά αληιεζεζφκελα θεθάιαηα, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο εθηηκψληαη ζε ρηι. Νη δαπάλεο έθδνζεο εθηηκψληαη ζε 200 ρηι. θαη ζα επηβαξχλνπλ ηελ Δηαηξεία. Ππλεπψο, δελ πθίζηαληαη δαπάλεο νη νπνίεο ζα επηβαξχλνπλ ηνλ Δπελδπηή. 18

19 E.2. ηνλ πξνζθέξνληα. Ιφγνη ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο ρξήζεο ησλ εζφδσλ, εθηηκψκελν θαζαξφ πνζφ ησλ εζφδσλ. Ρα αληιεζεζφκελα θεθάιαηα χςνπο ρηι. κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ έθδνζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηνπ Νκίινπ θαη κέζσ απηήο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ηνπ Νκίινπ. Δηδηθφηεξα, ην εθηηκψκελν θαζαξφ πνζφ ησλ εζφδσλ, ζα δηαηεζεί γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.» θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ απηήο ζε πξνκεζεπηέο. E.3 Ξεξηγξαθή ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο πξνζθνξάο. Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε, κεηαμχ άιισλ, ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ηεο κε αλαινγία 8 λέεο κεηνρέο γηα θάζε κία παιαηά κεηνρή (εθεμήο νη «Λέεο Κεηνρέο»). Ππλνιηθά ζα εθδνζνχλ λέεο, θνηλέο, άπιεο, νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ, κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 ε θάζε κία. E.4 Ξεξηγξαθή ηπρφλ ζπκθεξφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ έθδνζε/ πξνζθνξά, πεξηιακβαλνκέλσ λ ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ. E.5 Όλνκα ηνπ πξνζψπνπ ή ηεο νληφηεηαο πνπ πξνζθέξεηαη λα πσιήζεη ηελ θηλεηή αμία. Ππκθσλίεο ππνρξεσηηθήο δηαθξάηεζεο: ελδηαθεξφκελα κέξε θαη πεξίνδνο ππνρξεσηηθήο δηαθξάηεζεο. Ρν Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ζηελ απφ ζπλεδξίαζε ηνπ, φπσο εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο , απνθάζηζε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Ρηκήο Γηάζεζεο ησλ Λέσλ Κεηνρψλ ζε 0,33 αλά κεηνρή. Ζ Ρηκή Γηάζεζεο δχλαηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνλ ρξφλν απνθνπήο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σ.Α. Θαηά ζπλέπεηα, ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ δχλαηαη λα αληιεζνχλ απφ ηελ Αχμεζε Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο, ζα αλέιζεη έσο ην πνζφ ησλ ,00. Δμ φζσλ γλσξίδεη ε Δηαηξεία, δελ πθίζηαληαη ζπκθέξνληα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηθείκελε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ νχηε ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο κε απηψλ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ πνπ λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ έθδνζε. Νη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο θ.θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο, Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο θαη Ησάλλεο Αιαθνχδνο κε ηηο απφ 8 Ηαλνπαξίνπ 2014 επηζηνιέο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, γλσζηνπνίεζαλ ζηελ απφ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο φηη πξνηίζεληαη λα δηαηεξήζνπλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Δηαηξεία: (i) έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνηεηλφκελεο αχμεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ λενεθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ θαη (ii) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ κεηά ηελ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ. Δπίζεο δήισζαλ φηη πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δηαδηθαζία πξνεγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απνθάζηζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο , θαηά εμνπζηνδφηεζε ηεο απφ Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Πρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγγξαθήο ν θ. Αξηζηείδεο Αιαθνχδνο πξνηίζεηαη λα πξνεγγξαθεί γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο πέξαλ ησλ αλαινγνπζψλ, ν θ. Θεκηζηνθιήο Αιαθνχδνο γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο θαη ν θ. Ησάλλεο Αιαθνχδνο γηα πξφζζεηεο λέεο κεηνρέο. E.6 Ξνζφ θαη πνζνζηφ ηεο άκεζεο κείσζεο ηεο δηαζπνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά. Δάλ ε πξνζθνξά εγγξαθήο γίλεηαη ζε πθηζηάκελνπο κεηφρνπο, λα αλαθεξζεί ην Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο (κεηά ην reverse split) θαζψο θαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ παξαδνρή φηη φινη νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ζα αζθήζνπλ εμ νινθιήξνπ ηα δηθαηψκαηα πξνηίκεζήο ηνπο. Πεκεηψλεηαη φηη σο επελδπηηθφ θνηλφ λννχληαη νη επελδπηέο, πνπ θαηά ηελ θαηείραλ πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 19

20 πνζφ θαη ην πνζνζηφ ηεο άκεζεο κείσζεο ηεο δηαζπνξάο εάλ νη κέηνρνη απηνί δελ εγγξάςνπλ ηε λέα πξνζθνξά. Κέηνρνη Ξξηλ ηελ παξνύζα Αύμεζε (κεηνρνιόγην ηεο ) Αξηζκόο Αξηζκόο Γηθαησκάησλ % κεηνρώλ Τήθνπ (2) Κεηά ηελ παξνύζα Αύμεζε - Πελάξην πιήξνπο θάιπςεο (1) (κεηνρνιόγην ηεο ) Αξηζκόο κεηνρώλ Αξηζκόο Γηθαησκάησλ Τήθνπ (2) % Aιαθνχδνο Αξηζηείδεο ,75% ,75% Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο ,61% ,61% Αιαθνχδνο Ησάλλεο ,82% ,82% Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (ΡΣΠ) (3) ,10% ,10% Δπελδπηηθφ Θνηλφ ,72% ,72% Πύλνιν ,00% ,00% (1) Πε πεξίπησζε πνπ φινη νη παιαηνί κέηνρνη αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο δελ ζα κεηαβιεζνχλ (2) Πχκθσλα κε ην Λ.3556/2007 (3) Κέζσ Eurobank Ergasias ΑΔ & ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξεία Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην κεηνρνιφγην ηεο (κεηά ην reverse split) θαζψο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηελ παξαδνρή φηη θαλείο κέηνρνο δελ ζα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πιελ ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ, θ. Αξηζηείδε Αιαθνχδνπ, θ. Θεκηζηνθιή Αιαθνχδνπ θαη θ. Ησάλλε Αιαθνχδνπ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ θαη ζηηο πξνεγγξαθέο, ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπο. (Βι. ελφηεηα 4.6 «Γήισζε Βαζηθψλ Κεηφρσλ»). Κέηνρνη Ξξηλ ηελ παξνύζα Αύμεζε (κεηνρνιόγην ηεο ) Αξηζκόο Αξηζκόο Γηθαησκάησλ % κεηνρώλ Τήθνπ (1) Κεηά ηελ παξνύζα Αύμεζε - Πελάξην πιήξεο θάιπςεο (κεηνρνιόγην ηεο ) Αξηζκόο κεηνρώλ Αξηζκόο Γηθαησκάησλ Τήθνπ (1) % Aιαθνχδνο Αξηζηείδεο ,75% ,07% Αιαθνχδνο Θεκηζηνθιήο ,61% ,62% Αιαθνχδνο Ησάλλεο ,82% ,66% Ρακείν Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο (2) ,10% ,57% Δπελδπηηθφ Θνηλφ ,72% ,08% Πύλνιν ,00% ,00% (1) Πχκθσλα κε ην Λ.3556/2007 (2) Κέζσ Eurobank Ergasias ΑΔ & ΔΘΛΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ AE Ξεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ηελ Δηαηξεία E.7 Δθηηκψκελα έμνδα πνπ ρξεψλνληαη ζηνλ επελδπηή απφ ηνλ εθδφηε ή ηνλ πξνζθέξνληα. Γε ζπληξέρεη 20

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε Από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Iνπλίνπ 2008 (Πύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007) FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ Θαπνδηζηξίνπ 90-14235 Λ.Ησλία Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK PROPERTIES ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ (Αξ. Άδεηαο Θεθαιαηαγνξάο: 11/352/ ) Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Ρ Η Θ Ν Γ Δ Ι Ρ Η Ν

EUROBANK PROPERTIES ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ (Αξ. Άδεηαο Θεθαιαηαγνξάο: 11/352/ ) Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Ρ Η Θ Ν Γ Δ Ι Ρ Η Ν EUROBANK PROPERTIES ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟEΗΑ ΔΞΔΛΓΠΔΥΛ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΖ ΞΔΟΗΝΠΗΑ (Αξ. Άδεηαο Θεθαιαηαγνξάο: 11/352/21.9.2005) Δ Λ Ζ Κ Δ Ο Υ Ρ Η Θ Ν Γ Δ Ι Ρ Η Ν Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε Γεκφζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΟ.ΚΑΔ 7946/06/Β/86/2 Γ.Δ.ΚΖ 361801000 Βαζ. Γεωξγίνπ 30 Ρ.Θ 15233, Σαιάλδξη, Ρει. 210 3498300 http://www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 30 ΗΝΛΗΝ 2014 Πύκθωλα κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 112 πλεδξίαζεο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Ιδηαίηεξεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ θαηόρσλ Πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΧΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: Ι. ΘΖΦΗΗΑ 340 154 51 Λ. ΦΤΥΗΘΟ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ από 1/1/2012 έσο 30/6/2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

«ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ (1 ε Ηαλνπαξίνπ - 30 ε Ηνπλίνπ 2010) (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Λ. 3556

Διαβάστε περισσότερα