ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3"

Transcript

1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 1805 Αντιµετώπιση Προβληµάτων Προσοµοίωσης Θεµελιώσεων σε Ενδόσιµο Έδαφος µε το πρόγραµµα στατικής κτιριακών κατασκευών ΡΑΦ του ΤΟΛ Confronting elastic foundation modelling problems using the TOL /RAF structural analysis program Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία προσοµοίωσης δοµικών στοιχείων θεµελίωσης από το πρόγραµµα στατικής κτιριακών κατασκευών ΡΑΦ του Τεχνικού Οίκου Λογισµικού - ΤΟΛ. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζονται όλες οι παραδοχές µε βάση τις οποίες το ΡΑΦ µορφώνει προσοµοιώµατα για βασικά στοιχεία θεµελίωσης όπως µεµονωµένα πέδιλα που φέρουν ένα ή περισσότερα κατακόρυφα στοιχεία, πεδιλοδοκοί και περιµετρικά τοιχώµατα υπογείου εδραζόµενα σε ελαστικό έδαφος. Για τη µόρφωση των προσοµοιωµάτων αυτών γίνεται χρήση ενός γενικευµένου ακριβούς πεπερασµένου στοιχείου δοκού µε συνεχή ελαστική έδραση επί υποβάθρου τύπου Winkler. Ειδική αναφορά γίνεται επίσης και στη δυνατότητα του προγράµµατος που αφορά στον υπολογισµό των αναπτυσσόµενων τάσεων στη διεπιφάνεια εδάφους και στοιχείων θεµελίωσης. Τέλος, η όλη διαδικασία προσοµοίωσης των δοµικών στοιχείων θεµελίωσης αξιολογείται µε τη βοήθεια ενός αριθµητικού παραδείγµατος. ABSTRACT: The paper describes the modelling technique for building foundation components resting on flexible (elastic) ground as it is implemented in the RAF structural analysis computer program, developed by the engineering software house TOL. The procedure uses a generalized beam finite element on continuous Winkler support and includes all possible modelling capabilities offered by linear elements on elastic foundation. Special attention is given to the soil stress distribution calculations at the foundation-soil contact area. One typical foundation example testifies the accuracy and reliability of the implemented modelling technique. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεµελίωση αποτελεί ένα τµήµα του συνολικού κτιριακού φορέα που δηµιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες και εισάγει µεγάλες αβεβαιότητες κατά τη µόρφωση του υπολογιστικού προσοµοιώµατος της κατασκευής. Οι αβεβαιότητες πηγάζουν κατά κύριο λόγο από την ανάγκη ρεαλιστικής προσοµοίωσης της αλληλεπίδρασης του ενδόσιµου εδάφους µε το κτίριο, ενώ δυσκολίες προκύπτουν από τις σχετικά µεγάλες διαστάσεις ορισµένων δοµικών στοιχείων της θεµελίωσης (π.χ. υψίκορµες πεδιλοδοκοί, περιµετρικά τοιχώµατα υπογείου 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επιστηµονικός σύµβουλος ΤΟΛ Ε.Ε., ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός - ΤΟΛ Ε.Ε., Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

2 κ.ά.), η προσοµοίωση των οποίων µε ραβδωτά (γραµµικά) πεπερασµένα στοιχεία, έναντι της ορθότερης προσοµοίωσης µε επιφανειακά, δηµιουργεί την ανάγκη εφαρµογής ειδικών τεχνικών προσοµοίωσης. Η ραγδαία όµως και συνεχώς αυξανόµενη ισχύς των υπολογιστών δίνει πλέον τη δυνατότητα µόρφωσης και επίλυσης ακριβέστερων υπολογιστικών προσοµοιωµάτων. Έτσι, η παραδοσιακά ευρέως εφαρµοζόµενη πρακτική της αντιµετώπισης του προβλήµατος µε υπεραπλουστευµένη προσοµοίωση του ενδόσιµου εδάφους, κατά την οποία η ανωδοµή επιλύεται ξεχωριστά θεωρούµενη ως πακτωµένη στη βάση της και εν συνεχεία οι αντιδράσεις πάκτωσης εφαρµόζονται ως φορτία σε ανεξάρτητο προσοµοίωµα του φορέα θεµελίωσης, µπορεί να θεωρηθεί πλέον ξεπερασµένη. Στα πλαίσια των συνήθων πρακτικών εφαρµογών και εντός των πλαισίων που καθορίζουν οι κανονισµοί δίνεται η δυνατότητα θεώρησης γραµµικώς ελαστικής συµπεριφοράς για το έδαφος. Ακόµα όµως και µε αυτήν την σηµαντικά απλοποιητική παραδοχή, η προσοµοίωση ενός φορέα θεµελίωσης µπορεί να γίνει µε διάφορες εναλλακτικές µεθόδους. Επί παραδείγµατι, η συµπεριφορά του εδάφους ως ελαστικού υποβάθρου παραλαβής των φορτίων του κτιρίου µπορεί να γίνει είτε µε την πλέον ακριβή µέθοδο προσοµοίωσης κάνοντας χρήση επιφανειακών ή και χωρικών πεπερασµένων στοιχείων είτε µε χρήση προσεγγιστικών µηχανικών προσοµοιωµάτων (βλ. π.χ. Selvadurai A. (1979), Μορφίδης Κ. (00)). Η χρήση όµως επιφανειακών ή χωρικών πεπερασµένων στοιχείων για την προσοµοίωση του εδάφους κρίνεται στην περίπτωση των συνήθων κατασκευών υπερβολική και πολύ απαιτητική σε γνώσεις και εµπειρία. Έτσι, η επικρατούσα πρακτική προσοµοίωσης του εδάφους χρησιµοποιεί προσεγγιστικά µηχανικά προσοµοιώµατα, µε κυριαρχό το απλούστερο εξ αυτών προσοµοίωµα του Winkler (1867). Το προσοµοίωµα Winkler είναι ένα εδαφικό προσοµοίωµα δοκιµασµένο µε επιτυχία σε πλήθος εφαρµογών εδώ και πολλές δεκαετίες. Η εφαρµογή του κρίνεται ως επαρκώς ακριβής και εποµένως αποδεκτή στην πράξη. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προσοµοιώµατα που παράγονται αυτόµατα και χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα στατικής κτιριακών κατασκευών ΡΑΦ του Τεχνικού Οίκου Λογισµικού - ΤΟΛ, για την προσοµοίωση βασικών δοµικών στοιχείων θεµελίωσης, όπως µεµονωµένα πέδιλα που φέρουν ένα ή περισσότερα κατακόρυφα στοιχεία, σχάρες πεδιλοδοκών και περιµετρικά τοιχώµατα υπογείου. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι σύγχρονοι υπολογιστές, το πρόγραµµα ΡΑΦ αντιµετωπίζει το πρόβληµα της προσοµοίωσης των δοµικών αυτών στοιχείων µε τη βοήθεια λεπτοµερών προσοµοιωµάτων ραβδωτών (γραµµικών) πεπερασµένων στοιχείων µε συνεχή ελαστική έδραση επί υποβάθρου τύπου Winkler. Τα προσοµοιώµατα αυτά εξαντλούν τις δυνατότητες προσοµοίωσης που προσφέρει η συγκεκριµένη κατηγορία στοιχείων όσον αφορά στην ενδόσιµη έδρασή τους. Επιπλέον, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το σκεπτικό βάσει του οποίου έχει επιλεγεί το κάθε προσοµοίωµα, οι βασικές παραδοχές επί των οποίων στηρίζεται αυτό, και η περιγραφή των πιο σηµαντικών χαρακτηριστικών του. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η αυτόµατη µόρφωση των προσοµοιωµάτων από το ΡΑΦ δεν είναι δεσµευτική για το χρήστη. Είναι απλώς µια προσσέγιση του προβλήµατος από το πρόγραµµα, ενώ παράλληλα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα «εργαλεία» προκειµένου να τροποποιήσει ο κάθε χρήστης όποιες από τις παραµέτρους των προσοµοιωµάτων επιθυµεί. Τέλος στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, γίνεται αναφορά και στη δυνατότητα υπολογισµού των αναπτυσσόµενων τάσεων στη διεπιφάνεια εδάφους/στοιχείων θεµελίωσης.

3 ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Γενικές αρχές Τα προσοµοιώµατα των δοµικών στοιχείων της θεµελίωσης παράγονται αυτόµατα από το ΡΑΦ µόλις ο χρήστης εισάγει µέσω του γραφικού περιβάλλοντος του προγράµµατος κάποιο στοιχείο, το οποίο είναι χαρακτηρισµένο στη βάση δεδοµένων ως στοιχείο θεµελίωσης. Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι: Πέδιλα, Συνδετήριες δοκοί, Πεδιλοδοκοί, Τοιχώµατα υπογείου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αυτόµατη δηµιουργία του προσοµοιώµατος µιας θεµελίωσης δεν είναι δεσµευτική σε όλες τις λεπτοµέρειες της. Έτσι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επέµβει σε οποιοδήποτε σηµείο διαφωνεί µε τις προεπιλογές του προγράµµατος και να ορίσει τις δικές του παραµέτρους. Παρακάτω θα δοθούν οι λεπτοµέρειες των προσοµοιωµάτων τα οποία παράγονται αυτόµατα από το ΡΑΦ και θα αιτιολογηθεί όποια από τις αυτόµατες επιλογές χρήζει περαιτέρω τεκµηρίωσης. Κεντρικό ρόλο στη σύνθεση των προσοµοιωµάτων των θεµελιώσεων που υιοθετούνται από το ΡΑΦ κατέχει το ενσωµατωµένο γενικευµένο πεπερασµένο στοιχείο δοκού/στύλου. Πρόκειται για ένα στοιχείο που διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (βλ. Σχήµα 1): Απολύτως στερεούς βραχίονες στις διευθύνσεις τριών τοπικών αξόνων του, Συνεχή ελαστική, µεταφορική και στρεπτική, έδραση µε βάση τις ακριβείς λύσεις των διαφορικών εξισώσεων που διέπουν τη συµπεριφορά των ελαστικώς εδραζόµενων δοκών επί ελαστικού υποβάθρου τύπου Winkler (βλ. π.χ. Hetenyi (1946)), τόσο στο εσωτερικόεύκαµπτο τµήµα του όσο και στους απολύτως στερεούς βραχίονες, Eπιλεκτική θεώρηση των διατµητικών παραµορφώσεων του ευκάµπτου τµήµατος (Timoshenko/Euler), Στροφικά ελαστήρια στα σηµεία σύνδεσης εύκαµπτου τµήµατος-στερεών βραχιόνων. (Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το πεπερασµένο αυτό στοιχείο βλ. Αβραµίδης Ι.Ε., Μορφίδης K. (000), Morfidis K., Avramidis I.E. (00)). φ 1 M 1 V 1 u 1 N 1 u 1 V 1 u 11 K st K s e 1 φ 1 M 1 e 1 φ 11 M 11 1 K s1 K s Συνεχής ελαστική έδραση Στοιχείο δοκού Timoshenko ή Euler e 11 φ 4 M 4 Στροφικά ελατήρια K φ 1 1 K φ L e 1 V M 4 4 u 4 e φ 4 u 4 V 4 u 14 N 4 e φ 14 Μ 14 Σχήµα 1. Το γενικευµένο πεπερασµένο στοιχείο δοκού που είναι ενσωµατωµένο στο ΡΑΦ. Η χρήση του συγκεκριµένου στοιχείου δίνει δυνατότητες ακριβούς επίλυσης και ταυτόχρονα απλουστεύει σηµαντικά τη διαδικασία προσοµοίωσης. Έτσι, π.χ., η προσοµοίωση ενός φατνώµατος µιας πεδιλοδοκού είναι εφικτή µε ένα µόνο πεπερασµένο στοιχείο και χωρίς την ανάγκη περαιτέρω διακριτοποίησης και τοποθέτησης µεµονωµένων ελατηρίων στους πρόσθετους ενδιάµεσους κόµβους.

4 Πέδιλα φέροντα ένα ή περισσότερα κατακόρυφα στοιχεία Η αυτόµατη προσοµοίωση των πεδίλων που φέρουν ένα ή περισσότερα κατακόρυφα στοιχεία γίνεται µε βάση τη ρεαλιστική κατά κανόνα παραδοχή ότι το πέδιλο είναι ένα απολύτως στερεό σώµα. Με την παραδοχή αυτή µορφώνονται τα προσοµοιώµατα των ακόλουθων σχηµάτων. Κόµβος πέρατος του υποστυλώµατος: * Τοποθετείται στην κορυφή του πεδίλου, στο κ.β. του "λαιµού" * Είναι εξαρτώµενος από τον κύριο κόµβο που τοποθετείται στο κ.β της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου "Λαιµός" πεδίλου = η επιφάνεια σύνδεσης πεδίλου - υποστυλώµατος Εξάρτηση τύπου "body" για την προσοµοίωση της λειτουργίας στερεού σώµατος. Κεντροβαρικός άξονας υποστυλώµατος 1 H K φ K φ1 L K Κόµβος υλοποίησης της έδρασης του πεδίλου στο έδαφος: * Τοποθετείται στο γεωµετρικό κ. β. της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απόσταση Η/ από το "λαιµό" του φέροντος στοιχείου (Η=το ύψος του πεδίλου). * Εφοδιάζεται µε ένα κατακόρυφο και δύο στροφικά ελατήρια που οι τιµές τους αντιστοιχούν στη συνεχή ελαστική έδραση όλης της επιφάνειας έδρασης. * Αποτελεί τον κύριο κόµβο της εξάρτησης τύπου body. Σχήµα. Το προσοµοίωµα που µορφώνει το ΡΑΦ για πέδιλο που φέρει ένα κατακόρυφο στοιχείο. L 1 Παρατηρήσεις: Η εξάρτηση τύπου body δεσµεύει δύο ή περισσότερους κόµβους µε τρόπο τέτοιο ώστε οι µετακινήσεις τους να αντιστοιχούν σε µετακινήσεις σηµείων ενός απολύτως στερεού σώµατος. Η προγραµµατιστική υλοποίηση της συγκεκριµένης εξάρτησης επιτυγχάνεται µε κατάλληλους µαθηµατικούς µετασχηµατισµούς και όχι µε την προσθήκη απολύτως στερεών βραχιόνων. Με τη διαδικασία αυτή αποφεύγονται ενδεχόµενες αριθµητικές αστάθειες. Για τις σταθερές των ελατηρίων που τοποθετούνται στο κ.β. της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου δίνονται οι παρακάτω τιµές (βλ. π.χ. Αβραµίδης Ι.Ε. (001)): ( kn m ) K = K L L S 1 (1α) K L L K ( knm rad ) S 1 = φ 1 (1β) 1 K L L K ( knm rad ) S 1 = (1γ) φ 1 Όπου Κ S είναι ο δείκτης εδάφους (kn/m ). 4

5 Στα σχήµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι λεπτοµέρειες προσοµοίωσης για την περίπτωση έδρασης ενός µονοκυψελικού πυρήνα (Σχήµα ), καθώς και οι λεπτοµέρειες προσοµοίωσης ενός κόµβου σύνδεσης πεδίλου µε συνδετήριες δοκούς (Σχήµα 4). Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθούνται οι βασικές αρχές προσοµοίωσης που περιγράφηκαν πιο πάνω. Μονοκυψελικός πυρήνας Πέδιλο του πυρήνα 1 K 1 1 L L 1 1 K K = Κέντρο βάρους επιφάνειας έδρασης πεδίλου Ισοδύναµοι στύλοι Εξάρτηση τύπου "body" Απολύτως στερεοί βραχίονες Σχήµα. Το προσοµοίωµα που µορφώνει το ΡΑΦ για πέδιλο που φέρει µονοκυψελικό πυρήνα. Κεντροβαρικός άξονας υποστυλώµατος Κόµβος υποστυλώµατος - συνδετηρίων δοκών. * Τοποθετείται στην κορυφή του πεδίλου, στο κ.β. του "λαιµού". * Είναι εξαρτώµενος από τον κύριο κόµβο που τοποθετείται στο κ.β της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου. Αξονικός στερεός βραχίονας συνδετήριας δοκού.το πέρας του ταυτίζεται µε το πέρας της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου. Άξονας συνδετήριας δοκού Συνεχής ελαστική έδραση συνδετηρίων δοκών. Τοποθετείται έως το πέρας του ευκάµπτου τµήµατος. Κόµβος υλοποίησης της έδρασης του πεδίλου στο έδαφος Εξάρτηση τύπου "body" για την προσοµοίωση της λειτουργίας στερεού σώµατος. Σχήµα 4. Λεπτοµέρειες προσοµοίωσης των κόµβων σύνδεσης πεδίλων-συνδετηρίων δοκών 5

6 Πεδιλοδοκοί / Εσχάρες πεδιλοδοκών Η προσοµοίωση των πεδιλοδοκών και των εσχάρων πεδιλοδοκών γίνεται µε απλό και αξιόπιστο τρόπο, ενεργοποιώντας τη δυνατότητα του ενσωµατωµένου γενικευµένου πεπερασµένου στοιχείου για θεώρηση συνεχούς ελαστικής, στρεπτικής και µεταφορικής, έδρασης (βλ. Σχήµα 1). Το ΡΑΦ δηµιουργεί αυτοµάτως προσοµοιώµατα τόσο για συµµετρικές (Σχήµα 5), όσο και για ασύµµετρες/έκκεντρες διατοµές πεδιλοδοκών (Σχήµα 6). Κεντροβαρικοί άξονες κατακορύφων στοιχείων. Άξονας πεδιλοδοκού. Tοποθετείται στο ύψος των κόµβων των υποστυλωµάτων. Μεταφορική και στρεπτική συνεχής ελαστική έδραση πεδιλοδοκού. Εκτείνεται και εντός των στερεών βραχιόνων. Αξονικοί στερεοί βραχίονες πεδιλοδοκού. Το µήκος τους είναι ίσο µε το µήκος της διατοµής των κατακορύφων στοιχείων που εδράζονται σε αυτήν. Σχήµα 5. Το προσοµοίωµα που µορφώνει το ΡΑΦ για πεδιλοδοκό συµµετρικής διατοµής. b Σ Σταθερές συνεχούς ελαστικής έδρασης: k = Κ S b F b e e =b / 1 Σ Κεντροβαρικοί άξονες κατακορύφων στοιχείων. k φ1=κ S ( b F /1) Κ S = είκτης εδάφους (kn/m ) k φ1 k 1 Κεντροβαρικός άξονας επιφάνειας έδρασης πεδιλοδοκού. h Ίχνος υπολογιστικού κεντροβαρικού άξονα πεδιλοδοκού. e = (1/) (b - b) e k φ1 k F b Κεντροβαρικός άξονας υποστυλωµάτων Υπολογιστικός άξονας πεδιλοδοκού Στερεοί βραχίονες πεδιλοδοκού (ελαστικώς εδραζόµενοι µόνον οι αξονικοί) b F b F Σχήµα 6. Το προσοµοίωµα που µορφώνει το ΡΑΦ για πεδιλοδοκό µη συµµετρικής διατοµής. 6

7 Περιµετρικά τοιχώµατα υπογείων Τα περιµετρικά τοιχώµατα υπογείου χρησιµοποιούνται αφενός για την κάλυψη κατασκευαστικών αναγκών των υπόγειων ορόφων ενός κτιρίου και αφετέρου για τη δηµιουργία ενός άκαµπτου κλειστού ή ηµιανοικτού κιβωτίου µε ευεργετική δράση επί της αντισεισµικής του συµπεριφοράς. Η λειτουργία των τοιχωµάτων υπογείου συµβάλλει: (α) στην παραλαβή των φορτίων των πλακών των υπογείων ορόφων, (β) στην παραλαβή των ωθήσεων των γαιών που περιβάλουν τα υπόγεια και (γ) στη µεταφορά των σεισµικών δυνάµεων της ανωδοµής στη θεµελίωση. Λόγω της γεωµετρίας τους τα περιµετρικά τοιχώµατα υπογείου κατατάσσονται κατά κανόνα στα «κοντά» τοιχώµατα µε λόγο µήκους προς ύψος µικρότερο του. Αυτό σηµαίνει ότι η επιρροή των διατµητικών παραµορφώσεων στη µηχανική τους συµπεριφορά είναι πολύ σηµαντική. Όπως είναι φυσικό, η πλέον ακριβής προσοµοίωση στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η προσοµοίωση µε επιφανειακά πεπερασµένα στοιχεία. Ωστόσο, για να διατηρηθεί η συµβατότητα µε τις διαδικασίες ελέγχου αντοχής που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια εφαρµογής των κανονισµών, το ΡΑΦ εφαρµόζει ένα προσοµοίωµα που συντίθεται από ραβδωτά στοιχεία δοκού. Το προσοµοίωµα αυτό στηρίζεται στις βασικές αρχές των µοντέλων Stafford-Smith (βλ. π.χ. Stafford-Smith (1981), (1984)), αλλά είναι προσαρµοσµένο κατάλληλα ώστε να καλύπτει ειδικά τις ανάγκες προσοµοίωσης των τοιχωµάτων υπογείου. Περιγραφή του µοντέλου Το µοντέλο προσοµοίωσης των περιµετρικών τοιχωµάτων µορφώνεται αυτόµατα για κάθε φάτνωµα περιµετρικού πλαισίου ενός κτιρίου στις στάθµες που βρίσκονται κάτω από την οριζόµενη από τον χρήστη στάθµη ισογείου. Στο παρακάτω Σχήµα 7 παρουσιάζεται το σύνολο των επιµέρους στοιχείων, τα οποία ως σύνολο παράγονται και εισάγονται αυτόµατα στο προσοµοίωµα του κτιρίου και συνεργαζόµενα µεταξύ τους προσοµοιώνουν το καθένα από αυτά µια από τις λειτουργίες του περιµετρικού τοιχώµατος. t w L w 1 H w Στερεοί βραχίονες (εδράζονται µόνον αυτοί της ελαστικώς εδραζόµενης δοκού) Αµφιαρθρωτή δοκός Ελαστικώς εδραζόµενη δοκός Κεντροβαρικοί άξονες υποστυλωµάτων ιαγώνιες ράβδοι θ 4 H b w Σχήµα 7. Το προσοµοίωµα που παράγει αυτόµατα το ΡΑΦ για τα περιµετρικά τοιχώµατα υπογείου. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 7, τα στοιχεία που συνθέτουν το υπολογιστικό προσοµοίωµα των φατνωµάτων των περιµετρικών «πλαισίων» των υπογείων ανήκουν σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες. 7

8 Τα χαρακτηριστικά τους καθώς και ο λόγος για τον οποίον έχουν εισαχθεί στο προσοµοίωµα τεκµηριώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας 1. Τα δεδοµένα και η χρήση των στοιχείων που συνθέτουν τα προσοµοιώµατα των περιµετρικών τοιχωµάτων υπογείου. Στοιχείο Κατηγορία Λειτουργία που προσοµοιώνει 1- Αµφιαρθρωτή δοκός - και 1-4 ιαγώνιες ράβδοι -4 Ελαστικώς εδραζόµενη δοκός Χρησιµοποιείται µόνο για την παραλαβή των φορτίων των πλακών των υπογείων ορόφων. Το ότι είναι αµφιαρθρωτή εξασφαλίζει την µεταφορά των φορτίων των πλακών ως αξονικών δυνάµεων στα υποστυλώµατα 1- και -4. Χρησιµοποιούνται για να προσοµοιώσουν τη διατµητική λειτουργία του τοιχώµατος. Χρησιµοποιείται για να προσοµοιώσει την καµπτική λειτουργία του τοιχώµατος υπό την επίδραση των φορτίων των πλακών των υπογείων και των φορτίων των υποστυλωµάτων. Παρατηρήσεις Στη διατοµή της αµφιαρθρωτής δοκού 1- δίνονται γεωµετρικά χαρακτηριστικά διατοµής µε τιµή ίση µε τη µονάδα. Καθώς η δοκός είναι αµφιαρθωτή οι τιµές των αντιδράσεων που µεταφέρονται στα εκατέρωθεν υποστυλώµατα, και οι οποίες είναι οι µόνες που µας ενδιαφέρουν, είναι ανεξάρτητες από τη διατοµή της. Οι δύο διαγώνιες ράβδοι 1-4 και - καλούνται να προσοµοιώσουν τη διατµητική λειτουργία του τοιχώµατος [διαστάσεων (H w x L w )]. Στις ράβδους αυτές δίνονται µοναδιαία χαρακτηριστικά διατοµής µε εξαίρεση την επιφάνεια της διατοµής τους. Προκειµένου να υπολογιστεί η επιφάνεια αυτή, θεωρείται αµφίπακτο τοίχωµα διαστάσεων (H w x L w ), το οποίο υποβάλλεται σε µοναδιαία οριζόντια µετακίνηση της κεφαλής του. Υπολογίζοντας τη δύναµη που απαιτείται για τη µετακίνηση αυτή και εξισώνοντάς την µε τις αξονικές δυνάµεις των δύο διαγωνίων ράβδων, οι οποίες µε βάση τις παραδοχές που έγιναν καλούνται να την παραλάβουν, προκύπτουν οι ζητούµενες τιµές για τις επιφάνειες διατοµής τους: A = 4 t L w w ( 1 + v ) H w cos θ ( ν = λόγος Poisson σκυροδέµατ ος ) () Η ελαστικώς εδραζόµενη δοκός -4 προσοµοιώνει την καµπτική λειτουργία του περιµετρικού τοιχώµατος (ως υψίκορµης πεδιλοδοκού) υπό τη δραση των κατακορύφων φορτίων της πλάκας οροφής του υπογείου και των φορτίων των υποστυλωµάτων. Η διατοµή που προσδίδεται σε αυτή τη δοκό είναι διατοµή αντεστραµµένης πλακοδοκού (βλ. Σχήµα 7). Τα χαρακτηριστικά της έδρασης της υπολογίζονται όπως και στην περίπτωση µιας οποιασδήποτε ελαστικώς εδραζόµενης δοκού, µε δεδοµένα τον δείκτη εδάφους K S και το πλάτος έδρασης b w (βλ. Σχήµα 6). Οι ροπές αδράνειας των υποστυλωµάτων (ή των τοιχωµάτων) της ανωδοµής που ενσωµατώνονται εντός του περιµετρικού τοιχώµατος του υπογείου αυξάνονται κατάλληλα έτσι ώστε να προσοµοιωθούν οι συνθήκες πάκτωσης τους στη στάθµη σύνδεσης µε το 8

9 περιµετρικό τοίχωµα. Η αύξηση αυτή αφορά στις ροπές αδράνειας που αντιστοιχούν σε επίπεδο κάµψης που συµπίπτει µε το επίπεδο του περιµετρικού τοιχώµατος. Έτσι σε κατακόρυφα στοιχεία τα οποία ενσωµατώνονται σε δύο διασταυρούµενα τοιχώµατα υπογείου αυξανόνται οι ροπές αδράνειας κατά τη διεύθυνση και των δύο τοπικών τους αξόνων. Για την προσοµοίωση της λειτουργίας του περιµετρικού τοιχώµατος του υπογείου ως φορέα που παραλαµβάνει τις πλευρικές ωθήσεις των γαιών που περιβάλλουν τα υπόγεια, το ΡΑΦ δηµιουργεί αυτοµάτως ανεξάρτητα προσοµοίωµατα, που περιγράφονται συνοπτικά στο σχήµα που ακολουθεί: Ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους h Ωθήσεις γαιών γ h εδ 50% της πλήρους πάκτωσης ΜΟΝΤΕΛΟ Β γ h εδ A A γ εδ h ΜΟΝΤΕΛΟ A t w h 1 e 1 A A ΤΟΜΕΣ Α-Α F Z 1.0m t w σαν e γ (h 1 + h) εδ M t = F Z e 1 γ ( h 1+h ) εδ b w ΜΟΝΤΕΛΟ A ΜΟΝΤΕΛΟ Β Περιµετρικά τοιχώµατα υπογείων ορόφων πλήν του τελευταίου Περιµετρικά τοιχώµατα τελευταίου υπογείου ορόφου Σχήµα 8. Τα προσοµοίωµατα που παράγει αυτόµατα το ΡΑΦ για την προσοµοίωση των περιµετρικών τοιχωµάτων υπογείου ως φορέων που παραλαµβάνουν τις πλευρικές ωθήσεις γαίων. Από τα προσοµοιώµατα αυτά προκύπτουν τα µεγέθη έντασης µε τα οποία ελέγχεται η επάρκεια των οριζοντίων και των κατακορύφων ράβδων οπλισης που τοποθετούνται στο περιµετρικό τοίχωµα. Υπολογισµός τάσεων εδάφους Ιδιαίτερη µέριµνα έχει ληφθεί έτσι ώστε το ΡΑΦ να υπολογίζει τις ορθές τάσεις που αναπτύσσονται στη διεπιφάνεια εδάφους θεµελίωσης. Η βασική παραδοχή που υιοθετείται προκειµένου να γίνει ο υπολογισµός που περιγράφεται παρακάτω είναι η παραδοχή της οµοιόµορφης κατανοµής µε αδρανείς περιοχές (παραδοχή Meyerhof). Πέδιλα Στην περίπτωση των πεδίλων το σηµείο εφαρµογής της κατακόρυφης δύναµης εµφανίζει κατά κανόνα διπλή εκκεντρότητα ως προς το κ.β. της επιφάνειας έδρασης. 9

10 Έτσι, η σχέση από την οποία υπολογίζεται η αναπτυσσόµενη τάση είναι: P σ = αναπ (α) ( L e ) ( L e ) 1 1 Στην παραπάνω σχέση L 1, L είναι οι διαστάσεις του πεδίλου κατά τις διευθύνσεις των τοπικών του αξόνων (βλ. Σχήµα ) και e 1, e είναι οι εκκεντρότητες του κατακόρυφου φορτίου του πεδίλου ως προς τους συγκεκριµένους άξονες: e = 1 1 = M P e M P (β) όπου M 1, M και Ρ είναι οι αντιδράσεις των τριών ελατηρίων (των δύο στροφικών και του µεταφορικού) που τοποθετούνται στο κ.β. της επιφάνειας έδρασης του πεδίλου (βλ. Σχήµα ). Πέδιλοδοκοί Ο υπολογισµός των αναπτυσσοµένων τάσεων κάτω από το πέλµα πεδιλοδοκών γίνεται µε τη θεώρηση ότι, εφόσον οι διατοµές συµπεριφέρονται ως στερεά σώµατα, υπάρχει αντιστοιχία µε την περίπτωση πεδίλων µεγάλου µήκους µε απλή εκκεντρότητα. Έτσι, σε κάθε σηµείο µίας πεδιλοδοκού υπολογίζεται η ανά µέτρο µήκους αναπτυσσόµενη τάση ως εξής: Μετακινήσεις σε συγκεκριµένο σηµείο i: u i [m]: Κατακόρυφη µετακίνηση φ [rad]: Στροφή περί τον τοπικό άξονα 1 1i fl Σταθερές συνεχούς µεταφορικής και στρεπτικής ελαστικής έδρασης: k [kn/m] Ø k =K b S F k Ø φ1[knm/rad] φ1 S F K S= είκτης εδάφους (kn/m ) k =K (b /1) k φ1 b F/ b F k b / F fl φ1i M 1i F i u i Αντιδράσεις: fl Μεταφορικής έδρασης: F =k u (kn/m) Στρεπτικής έδρασης: Μ =k 1i i φ1 i φ (knm/rad) 1i Εκκεντρότητα: e =M /F (m) i 1i i Οµοιόµορφη κατανοµή τάσεων fl Αναπτυσσόµενη τάση: F i σ αν,i= (kn/m ) (b - e ) F i b' F=b F-e b F σ αν Σχήµα 9. ιαδικασία υπολογισµού αναπτυσσοµένων τάσεων εδάφους στις πεδιλοδοκούς. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κάνοντας την παραδοχή της οµοιόµορφης κατανοµής τάσεων µε αδρανείς περιοχές, ο έλεγχος του σώµατος των πεδίλων και των πτερυγίων των πεδιλοδοκών σε κάµψη και διάτµηση γίνεται πολλαπλασιάζοντας τις ροπές και τις τέµνουσες σχεδιασµού µε τους συντελεστές 1.05 και 0.95 αντίστοιχα. Με την προσαρµογή αυτή οι διαφορές των µεγεθών σχεδιασµού που προκύπτουν µε παραδοχή γραµµικής κατανοµής τάσεων (κατανοµή Navier) και της οµοιόµορφης κατανοµής ελαχιστοποιούνται (βλ. π.χ. Αναγνωστόπουλος Χ. (001), Πενέλης Γ., Στυλιανίδης Κ., Κάππος Α., Ιγνατάκης Χ. (1995)). 10

11 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Η φιλοσοφία των µεθόδων προσοµοίωσης των θεµελιώσεων που υιοθετείται από το ΡΑΦ παρουσιάζεται και αξιολογείται εδώ µε τη βοήθεια του χαρακτηριστικού αριθµητικού παραδείγµατος που ακολουθεί. Το παράδειγµα αυτό αφορά το κτίριο του παρακάτω σχήµατος, στο οποίο ο πυρήνας θεµελιώνεται σε ένα µη έκκεντρο πέδιλο το οποίο συνδέεται µέσω τρίων συνδετήριων δοκών (Σ 1, Σ, Σ ) µε τις δύο πεδιλοδοκούς (Π 1-Π και Π -Π 4) επί των οποίων εδράζονται τα υπόλοιπα κατακόρυφα στοιχεία..5m T1 BY1(5/60) 0.5m 0.5m.5m T T BY(5/60) 0.5m BX4(5/60) Π1 15 BX(5/60) Π Π BX1 C1 (5/60) C BX(5/60) C.0m 7.0m C5 BY4 (5/60) C4 BY(5/60).0m 6.0m Ύψη ορόφων: 1 ος : 4m, ος 5 ος : m Υποστυλώµατα C1-C5: 1 ος : 40/40, ος 5 ος : 50/50 Φορτία πλακών: Επίστρωση: 1.kN/m Ωφέλιµο: Q=.0kN/m Τοιχοποιία: Περιµετρικές δοκοί:.6kn/m Εσωτερικές δοκοί:.1kn/m εδοµένα φάσµατος: Ζώνη: ΙΙ Έδαφος: Α θ=1, q=.0, γ Ι =1.0, ζ=5% Υλικά: Σκυρόδεµα: C0/5 Χάλυβας: S m T1 T Σ 1 0.5m/1.00m Σ 0.5m/1.00m C5 T H=0.55m 5.00m Σ 0.5m/1.00m K S=15000 kn/m (βλ. Terzaghi (1950)) Τοµές Α-Α και Β-Β 0.55m 1.75m A C1 C C4 B Π 1 Π C A Σχήµα 10. Κάτοψη τυπικού ορόφου και θεµελίωσης. Γενικά δεδοµένα κτιρίου. 1.00m 0.5m Π Π 4 B 11

12 (α) Σχήµα 11. Ενδεικτική εικόνα του φορέα θεµελίωσης (α) και του προσοµοιώµατος (β) στο ΡΑΦ. (β) 1

13 Κατά την επίλυση του παραδείγµατος ενεργοποιούνται οι δυνατότητες του ΡΑΦ (α) για αυτόµατη προσοµοίωση πεδίλου που φέρει περισσότερα του ενός κατακόρυφα στοιχεία (τους ισοδύναµους στύλους µε τους οποίους προσοµοιώνεται ο πυρήνας) και (β) για την αυτόµατη προσοµοίωση της ελαστικής έδρασης των δοκών θεµελίωσης µε εφαρµογή της ακριβούς λύσης της διαφορικής εξίσωσης που διέπει το πρόβληµα της κάµψης δοκών επί ελαστικού υποβάθρου τύπου Winkler. Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση µε το ΡΑΦ έγινε ανάλυση του ίδιου κτιρίου και µε το SAP000. Για την επίλυση µε το SAP000 έγινε προπάθεια µέγιστης δυνατής προσαρµογής των δεδοµένων επίλυσης στα αντίστοιχα δεδοµένα που παράγονται αυτόµατα από το ΡΑΦ. Ο στόχος των συγκρίσεων που ακολουθούν είναι η τεκµηρίωση της ορθής µόρφωσης των προσοµοιωµάτων θεµελίωσης και η εξίσου ορθή επίλυση του προσοµοιώµατος από το ΡΑΦ. Επιπλέον, καθίσταται σαφής η απλότητα του προσοµοιώµατος που µορφώνει το ΡΑΦ, καθώς για το σύνολο των δοκών θεµελίωσης απαιτείται η χρήση 6 µόνον πεπερασµένων στοιχείων δοκού, σε αντίθεση µε το SAP000, στα πλαίσια του οποίου η προσοµοίωση των δοκών θεµελίωσης απαιτεί την χρήση 745 στοιχείων. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η εισαγωγή ενός τόσο µεγάλου αριθµού στοιχείων στο SAP000 είναι η ανάγκη για πυκνή διακριτοποίηση, µέσω της οποίας προσεγγίζεται η συνεχής ελαστική έδραση των δοκών. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκριτικά χαρακτηριστικά αποτελέσµατα της ανάλυσης των προγραµµάτων ΡΑΦ και SAP000 για τις περιτώσεις φόρτισης G, Q, και Ε (για την περίπτωση που οι µάζες τοποθετούνται στη θέση µάζας 1 σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 000). Πίνακας. Σύγκριση ιδιοπεριόδων ταλάντωσης από τις επιλύσεις µε το SAP και ΡΑΦ SAP000 Τιµή (sec) Τιµή (sec) ΡΑΦ Απόκλιση% T 1 0,80 0,80 0,00% T 0,715 0,716 0,01% T 0,586 0,586 0,0% T 4 0,1614 0,1614 0,00% T 5 0,1154 0,1155 0,05% T 6 0,0880 0,0880 0,00% Από τον Πίνακα προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι τιµές των ιδιοπεριόδων ταλάντωσης που προκύπτουν από την επίλυση µε το ΡΑΦ συµπίπτουν µε τις τιµές που προκύπτουν από το SAP000. Πίνακας. Σύγκριση πιθανών ακραίων τιµών των µετακινήσεων στην κορυφή του κτιρίου Κορυφή κτιρίου Στύλος C1 SAP000 Τιµή (m) Τιµή ΡΑΦ Απόκλιση% u x 0,010 0,010 0,00% u y 0,050 0,050-0,01% R z 0, , ,01% Από τη µελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι τιµές των µετακινήσεων που προκύπτουν από τον ΡΑΦ δεν αποκλίνουν περισσότερο από 0.01% από τις µετακινήσεις που προκύπτουν από την επίλυση µε το SAP000. 1

14 Πίνακας 4. Σύγκριση µεγεθών σχεδιασµού του στύλου C1 στο σηµείο σύνδεσης µε τη πεδιλοδοκό 1,5G+1,50Q G+0,0Q+E G+0,0Q-E SAP000 Τιµή Τιµή ΡΑΦ Απόκλιση % N= -85,88-85,8-0,0% M = -91,68-91,56-0,14% M = 10,06 10,06-0,01% exn= 5,49 5,56 0,1% M,N = -55,4-55,17-0,1% M,N = 149, 149,9-0,0% N,M = -181,08-181,06-0,01% exm = 76,71 76,76 0,07% M,M = 148,60 148,58-0,01% N,M = -0,17-0,15-0,08% M,M = 4,78 4,85 0,% exm = 18,4 18,0-0,0% extrv = 1,98 1,86-0,55% extrv = 78,8 78,80-0,0% exn= -45,1-45,14 0,00% M,N = -66,81-66,7-0,1% M,N = -10,41-10,7-0,8% N,M = -01,56-01,5-0,0% exm = -198,76-198,67-0,05% M,M = -9,68-9,67-0,1% N,M = -6,47-6,4-0,01% M,M = -156,8-156,75-0,05% exm = -44, -44,9-0,08% extrv = -87,06-86,94-0,1% extrv = -9,7-9,9 0,06% Από τη µελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτει το γενικό συµπέρασµα ότι οι αποκλίσεις του ΡΑΦ από το SAP000 είναι σε κάθε περίπτωση µικρότερες του 0.55%. Εποµένως τα αποτελέσµατα των δύο προγραµµάτων πρακτικώς συµπίπτουν. Το ίδιο συµπέρασµα πρόκυπτει και από τη µελέτη του ακόλουθου Πίνακα 5, ο οποίος αφορά στα µεγέθη σχεδιασµού της δοκού ΒΧ1 στον πρώτο όροφο (µέγιστη απόκλιση 0.15%). Πίνακας 5. Σύγκριση µεγεθών σχεδιασµού της δοκού ΒΧ1 στο ισόγειο 1,5G+1,50Q G+0,0Q+E G+0,0Q-E SAP000 Τιµή Τιµή ΡΑΦ Απόκλιση% V = 59,84 59,80-0,08% M = 89,95 89,91-0,04% extrv = 141,91 141,88-0,0% extrm = 19,17 19, 0,0% extrv = -61,8-61,85 0,0% extrm = -71,45-71,56 0,15% 14

15 Ανάλογα µε τα συµπεράσµατα των προηγουµένων πινάκων είναι και τα συµπεράσµατα του Πίνακα 6 που ακολουθεί. Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζονται οι τιµές των αντιδράσεων F, M 1, M που αναπτύσσονται στον κόµβο έδρασης του πεδίλου του πυρήνα και των τάσεων εδάφους σ αναπτ υπολογισµένων µε βάση την σχέση (α). Πίνακας 6. Σύγκριση αντιδράσεων και των αναπτυσσοµένων τάσεων στο πέδιλο του πυρήνα 1,5G+1,50Q G+0,0Q+E G+0,0Q-E SAP000 Τιµή Τιµή ΡΑΦ Απόκλιση % F (kn) 954,1 944,81-0,% M 1 (knm) 8,95 81,6-1,61% M (knm) -170,0-168,6-1,04% σ αναπτ (kn/m ) 15,4 15,80-0,5% F (kn) 619,61 614,16-0,1% M 1 (knm) 645,06 644,07-0,15% M (knm) 77,19 78, 0,14% σ αναπτ (kn/m ) 168,0 167,77-0,16% F (kn) 179,45 174,08-0,9% M 1 (knm) -519,50-50,1 0,16% M (knm) -96,18-95,19-0,11% σ αναπτ (kn/m ) 116,64 116,45-0,16% Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται οι τιµές των αναπτυσσοµένων τάσεων εδάφους κάτω από την πεδιλοδοκό Π 1-Π (για τα φορτία λειτουργίας G+Q), όπως υπολογίζονται αυτόµατα από το ΡΑΦ και όπως υπολογίζονται µετά από επεξεργασία αποτελεσµάτων που προκύπτουν από το SAP000. Ο υπολογισµός των τάσεων αυτών γίνεται µε βάση τη διαδικασία του σχήµατος 9. Από τη µελέτη του σχήµατος 1 προκύπτει το συµπέρασµα ότι τα αποτελέσµατα των δύο επιλύσεων συµπίπτουν ,0 x (m) 9,11 9, σ (kn/m ) 9,4 9, ,89 100,0 100,4 10,67 10,6 111,56 110,0 111,55 115,1 11,1 115,6 10,0 11,15 16,75 10, 16,77 σ(sap000) 10,0 10,5 σ(ραφ) 1,7 1,7 140,0 SAP000 Τιµή Τιµή ΡΑΦ Απόκλιση (kn/m ) (kn/m ) % 19,0 19,00-0,01% 15,5 15,51-0,019% 11,68 11,65-0,05% 15,58 15,55-0,09% 115,69 115,65-0,01% 10,96 10,9-0,0% 95,07 95,0-0,05% 91,70 91,668-0,07% 94,85 94,814-0,09% 10,9 10,87-0,04% 116, 116,7-0,045% Σχήµα 1. Σύγκριση των τιµών των αναπτυσσοµένων τάσεων στην πεδιλοδοκό Π 1-Π για τα φορτία λειτουργίας G+Q 15

16 Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραµµα των τάσεων του σχήµατος 1 για την πεδιλοδοκό Π 1-Π αλλά και για όλη τη θεµελίωση, όπως απεικονίζεται από το ΡΑΦ: Σχήµα 1. Απεικόνιση του διαγράµµατος των τάσεων εδάφους από το ΡΑΦ 16

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία περιγράφηκαν αναλυτικά τα προσοµοιώµατα τα οποία µορφώνει αυτόµατα το πρόγραµµα στατικής κτιριακών κατασκευών ΡΑΦ του ΤΟΛ, για την προσοµοίωση δοµικών στοιχείων θεµελίωσης όπως µεµονωµένα πέδιλα που φέρουν ένα ή περισσότερα κατακόρυφα στοιχεία, πεδιλοδοκοί, και περιµετρικά τοιχώµατα υπογείου εδραζόµενα σε ελαστικό έδαφος. Τα προσοµοιώµατα αυτά συντίθενται µε τη χρήση ενός γενικευµένου πεπερασµένου στοιχείου δοκού το οποίο έχει ενσωµατωµένα στις εξισώσεις του όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά (όπως π.χ. στερεοί βραχίονες στα άκρα, συνεχής ελαστική έδραση µε βάση τις διαφορικές εξισώσεις του προβλήµατος των ελαστικώς δραζόµενων δοκών) µε τα οποία καθίσταται εφικτή η ακριβέστερη δυνατή απόδοση της µηχανικής συµπεριφοράς των θεµελιώσεων µε σαφή και απλό τρόπο. Τα προσοµοιώµατα που παράγονται αυτόµατα από το πρόγραµµα δεν είναι δεσµευτικά για το χρήστη, ο οποίος έχοντας στη διάθεση του τα απαραίτητα «εργαλεία» µπορεί να τα τροποποιεί κατάλληλα κατά την κρίση του. Ειδική έµφαση δίνεται από το πρόγραµµα στην προσοµοίωση των περιµετρικών τοιχωµάτων υπογείου, µέσω της µόρφωσης λεπτοµερών προσοµοιωµάτων µε τα οποία λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι της σύνθετης λειτουργίας των συγκεκριµένων στοιχείων, ως κατακόρυφων δίσκων κατά την παραλαβή οριζοντίων σεισµικών δυνάµεων, ως υψίκορµων πεδιλοδοκών εδραζόµενων επι του εδάφους, και ως πλακών που παραλαµβάνουν τις ωθήσεις των γαιών που περιβάλλουν τα υπόγεια των κτιρίων. Επιπλέον, το ΡΑΦ έχει ενσωµατωµένες διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν τον υπολογισµό και την εποπτική απεικόνιση των τάσεων εδάφους. Η αξιοπιστία της διαδικασίας µόρφωσης των προσοµοιωµάτων και η ακρίβεια των αποτελεσµάτων του ΡΑΦ, τεκµηριώνεται µε τη βοήθεια ενός χαρακτηριστικού αριθµητικού παραδείγµατος. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ή ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αβραµίδης Ι.Ε. (001), «Αριθµητικές Μέθοδοι Ανάλυσης Κατασκευών - Εισαγωγή στη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων και στις µεθόδους προσοµοίωσης κατασκευών», Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Αβραµίδης Ι.Ε., Μορφίδης K. (000), «Γενικευµένο Πεπερασµένο Στοιχείο οκού επί Ελαστικού Υποβάθρου WINKLER», Τεχνικά Χρονικά, Σειρά Ι, τεύχ., σελ Αναγνωστόπουλος Χ. (001), Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων, Αντιστηρίξεων και Γεωκατασκευών, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις ΑΣΤΕ 5, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Μορφίδης Κ. (00), ιερεύνηση και ανάπτυξη µεθοδολογιών προσοµοίωσης δοµικών στοιχείων θεµελίωσης και εδάφους, ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Πολτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Πενέλης Γ., Στυλιανίδης Κ., Κάππος Α., Ιγνατάκης Χ. (1995), «Κατασκευές από Οπλισµένο Σκυρόδεµα», Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία ηµοσιεύσεων. Hetenyi M. (1946), Beams on elastic foundation, University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan. Morfidis K., Avramidis I.E. (00), Formulation of a generalized beam element on a twoparameter elastic foundation with semi-rigid connections and rigid offsets, Computers and Structures, 80, pp SAP000 Non-Linear Version (001), Integrated finite element analysis and design of structures. Berkeley, California, USA: Computers and Structures, Inc. 17

18 Selvadurai A.P.S. (1979), Elastic analysis of Soil Structure Interaction, Developments in Geotechnical Engineering Vol.17, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. Stafford-Smith B., Abate A. (1981), Analysis of Non-Planar Shear Wall Assemblies by Analogous Frame, Proc. Instn Civ. Engrs 71, Part, pp Stafford-Smith B., Girgis A.M., (1984), Simple Analogous Frames for Shear Wall Analysis, ASCE, J.Str.Eng. 110 (1984), No.11, pp Terzaghi K. (1955), Evaluation of Coefficient of Subgrade Reaction, Geotechnique, 5, pp Winkler E. (1867), Die Lehre von der Elastizitat und Festigkeit, Dominicus, Prague. 18

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος

Νέο πρόγραμμα Η/Υ. Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο. Στατικών Μελετών Κτιρίων. Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση. Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Νέο πρόγραμμα Η/Υ Στατικών Μελετών Κτιρίων Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Έλεγχος Επάρκειας Οπλισμένου Σκυροδέματος Κατασκευαστικά Σχέδια Οικονομική Αποτίμηση Σύγχρονο Καινοτόμο Ελέγξιμο Τεχνικός Οίκος

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 70 Ηράκλειο - Τηλ.: 80.684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές:

ΘΕΜΑ. ίνεται το πλαίσιο Ο/Σ (C16, S500s) του σχήµατος µε τις παρακάτω παραδοχές: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ιευθυντής: Κωνσταντίνος Σπυράκος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΕΡΙ Α 5ης Νοεµβρίου 2009 Απόστολος Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές κατασκευές 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος

Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10. Παράδειγμα Εφαρμογής. Λοΐζος Παπαλοΐζου Παναγιώτης Πολυκάρπου Πέτρος Κωμοδρόμος Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΥΠΡΟΥ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Π ΟΛΙΤΙΚΩΝ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το πρόγραμμα SAP2000 Version 10 Παράδειγμα Εφαρμογής Στατική και Δυναμική ανάλυση διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος ΣΕΞΤΟΣ 1, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 3, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 4

Αναστάσιος ΣΕΞΤΟΣ 1, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 3, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1852 Πρότυπα αριθμητικά παραδείγματα διαστασιολόγησης των κατασκευών για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης

Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης Στατική προσοµοίωση του µνηµείου της Ροτόντας Θεσσαλονίκης Ι.Ν. ουδούµης ρ. Πολιτικός Μηχανικός, αναπλ. καθηγητής Τµήµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ο.Η. Φοροζίδου ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

Ε.Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ 1, K.Ε. MOΡΦΙ ΗΣ 2, Ι. Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1928 Εφαρµογή της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων για την ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων µε

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 1 η komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 ΠΠΜ 220 Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιάλεξη 1 η komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 ΠΠΜ 220 Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 1 η Εισαγωγή στη Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Τρίτη, 7 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk ΠΠΜ 220

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών

Τεχνική Οδηγία 5 Ανάλυση συµπαγών πλακών CSI Hellas, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηία 5 Ανάλυση συµπαών πλακών Η τεχνική οδηία 5 παρέχει βασικές πληροφορίες ια την πλακών. ανάλυση Γενικά. Το Adaptor αναλύει µόνο συµπαείς ορθοωνικές πλάκες, συνεχείς

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ BETONexpress Copyright RUNET and C.Georgiadis 2000-2008 1 Το Πρόγραµµα BETONexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15

DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15 ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟ. UCB/SEMM-93/18 ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15 ΕΚ ΟΣΗ 1.10 Από τον

Διαβάστε περισσότερα