L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.10.2008"

Transcript

1 L 268/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2008 περί τροποποίησης των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 131, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 επιβάλλει υποχρεώσεις καταχώρισης στους κοινοτικούς παρασκευαστές ή εισαγωγείς ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε αντικείμενα και περιλαμβάνει διατάξεις για την αξιολόγηση των ουσιών και τις υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών. Το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι εξαιρούνται από τους τίτλους II, V και VI αυτού οι ουσίες του παραρτήματος IV, για τις οποίες υπάρχουν επαρκώς γνωστές πληροφορίες και θεωρείται ότι παρουσιάζουν μηδαμινό κίνδυνο λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους. Επιπλέον, το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του ίδιου κανονισμού προβλέπει ότι εξαιρούνται από τους συγκεκριμένους τίτλους του οι ουσίες του παραρτήματος V, για τις οποίες η καταχώριση κρίνεται άσκοπη ή περιττή και των οποίων η εξαίρεση από τους τίτλους αυτούς δεν θίγει τους στόχους του εν λόγω κανονισμού. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 4 του ανωτέρω κανονισμού, η Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει τα παραρτήματα ΙV και V μέχρι την 1η Ιουνίου 2008, με σκοπό, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, την υποβολή προτάσεων τροποποίησής τους. (3) Από την επανεξέταση που διενήργησε η Επιτροπή κατ εφαρμογή του άρθρου 138 παράγραφος 4, προέκυψε ότι πρέπει να απαλειφθούν από το παράρτημα IV τρεις ουσίες, για τις οποίες δεν είναι γνωστές επαρκείς πληροφορίες ώστε να θεωρηθείότι παρουσιάζουν μηδαμινό κίνδυνο λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους. Αυτό ισχύει για τη βιταμίνη A, επειδή η ουσία αυτή μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους αναπαραγωγικής τοξικότητας. Το ίδιο ισχύει για τον άνθρακα και τον γραφίτη, ιδίως επειδή οι σχετικοί αριθμοί ( 1 ) ΕΕ L 396 της , σ. 1,όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της , σ. 3. ( 2 ) ΕΕ 196 της , σ. 1. EINECS ή/και CAS χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση νανομετρικών μορφών του άνθρακα και του γραφίτη, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο εν λόγω παράρτημα. (4) Παράλληλα, τρία ευγενή αέρια (ήλιο, νέο και ξένο) πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο παράρτημα IV και, συνεπώς, πρέπει να μεταφερθούν από το παράρτημα V σε αυτό. Για λόγους συνέπειας, πρέπει να προστεθείστο παράρτημα IV ένα ακόμη ευγενές αέριο, το κρυπτό, που πληροίτα σχετικά κριτήρια. Πρέπει να προστεθούν άλλες τρεις ουσίες (φρουκτόζη, γαλακτόζη και λακτόζη), επειδή διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο παράρτημα IV. Ο ασβεστόλιθος πρέπει να διαγραφείαπό το παράρτημα IV, δεδομένου ότι είναι ορυκτό και περιλαμβάνεται ήδη στις εξαιρέσεις του παραρτήματος V. Τέλος, πρέπει να διαγραφούν ορισμένα από τα υφιστάμενα λήμματα για τα έλαια, τα λίπη, τους κηρούς, τα λιπαρά οξέα και τα άλατά τους, δεδομένου ότι δεν πληρούν όλες οι ουσίες των ομάδων αυτών τα κριτήρια υπαγωγής στο παρτάρτημα IV και είναι πιο εύλογο να συμπεριληφθούν στο παράρτημα V ως γενικό λήμμα, με μια διατύπωση που θα περιορίζει την εξαίρεση στις ουσίες με χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. (5) Από την επανεξέταση που διενήργησε η Επιτροπή κατ εφαρμογή του άρθρου 138 παράγραφος 4 του κανονισμού προέκυψε ότι πρέπει επίσης να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στο παράρτημα V. Πρέπει να προστεθείη μαγνησία, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε ότι η ουσία αυτή πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο παράρτημα V. Παράλληλα, είναι σκόπιμο να προστεθούν ορισμένοι τύποι υαλοτρίμματος και τρίμματος υλικού εφυάλωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης που καθορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 2 ), και, επιπλέον, δεν περιέχουν επικίνδυνα συστατικά σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα σχετικά όρια, εκτός εάν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω συστατικά δεν γίνονται διαθέσιμα. Ορισμένα φυτικά και ζωικά έλαια, λίπη και κηροί, καθώς και η γλυκερόλη (γλυκερίνη), που λαμβάνονται από φυσικές πηγές, δεν είναι χημικώς τροποποιημένα και δεν έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες εκτός από την ευφλεκτότητα και την ερεθιστικότητα για το δέρμα ή τους οφθαλμούς, πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα V, ώστε να εξασφαλιστείη συνεπέστερη αντιμετώπιση ομοειδών ουσιών και να περιοριστεί η εξαίρεση στις ουσίες με χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Το ίδιο ισχύει για ορισμένα λιπαρά οξέα που λαμβάνονται από φυσικές πηγές, δεν είναι χημικώς τροποποιημένα και δεν έχουν άλλες επικίνδυνες ιδιότητες εκτός από την ευφλεκτότητα και την ερεθιστικότητα για το δέρμα ή τους οφθαλμούς. Η προσθήκη των ελαίων, λιπών, κηρών και λιπαρών οξέων στο παράρτημα V αντιστοιχείστη διαγραφή ορισμένων μεμονωμένων ουσιών του παραρτήματος IV που ανήκουν στις ομάδες αυτές.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/15 (6) Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά το λίπασμα λιπασματοποίησης και το βιοαέριο, δεν θίγουν την κοινοτική νομοθεσία περί αποβλήτων. Άρθρο 2 Το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 3 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Βρυξέλλες, 8Οκτωβρίου Άρθρο 1 Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 αντικαθίσταται από το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής

3 L 268/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) Αριθ. EINECS Ονομασία/Ομάδα Αριθ. CAS D-γλυκιτόλη C 6 H 14 O Ασκορβικό οξύ C 6 H 8 O Γλυκόζη C 6 H 12 O Φρουκτόζη C 6 H 12 O L-λυσίνη C 6 H 14 N 2 O Σακχαρόζη, καθαρή C 12 H 22 O Οξικό α-τοκοφερύλιο C 31 H 52 O Γαλακτόζη C 6 H 12 O DL-μεθειονίνη C 5 H 11 NO 2 S Λακτόζη C 12 H 22 O D-μαννιτόλη C 6 H 14 O L-σορβόζη C 6 H 12 O Στεατικό γλυκερύλιο, καθαρό C 21 H 42 O Διοξείδιο του άνθρακα CO Παντοθενικό ασβέστιο, D-μορφή C 9 H 17 NO 5.1/2 Ca DL-φαινυλαλανίνη C 9 H 11 NO Γλυκονικό νάτριο C 6 H 12 O 7.Na Ελαϊκή σορβιτάνη C 24 H 44 O Κρυπτό Kr Νέο Ne Αργό Ar Ήλιο He Ξένο Xe Άζωτο N Νερό, απεσταγμένο, αγωγιμομετρικώς καθαρό ή ανάλογης καθαρότητας H 2 O Λεκιθίνες Πολύπλοκος συνδυασμός διγλυκεριδίων λιπαρών οξέων συνδεδεμένων με τον εστέρα της χολίνης με φωσφορικό οξύ Σιρόπια υδρολυμένου αμύλου Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με υδρόλυση αμύλου αραβοσίτου υπό την επίδραση οξέων ή ενζύμων. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από D-γλυκόζη, μαλτόζη και μαλτοδεξτρίνες

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/17 Αριθ. EINECS Ονομασία/Ομάδα Αριθ. CAS Στέαρ, υδρογονωμένο Δεξτρίνη Άμυλο Μεγάλου μοριακού βάρους πολυμερές υδατανθρακικό υλικό που προέρχεται συνήθως από σπόρους σιτηρών, όπως αραβοσίτου, σιταριού και σόργου, και από ρίζες και κονδύλους, όπως πατάτας και ταπιόκας. Συμπεριλαμβάνεται το άμυλο που έχει προζελατινοποιηθείμε θέρμανση παρουσία νερού Μαλτοδεξτρίνη D-γλυκονικό νάτριο C 6 H 12 O 7.xNa Μονοστεατική D-γλυκιτόλη C 24 H 48 O Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων κόκου Πολτός κυτταρίνης Γλυκερίδια, C και C 18 -ακόρεστα H ουσία αυτή ταυτοποιείται με την ονομασία SDA (Ένωση Παραγωγών Σαπώνων και Απορρυπαντικών): C 16 -C 18 και C 18 -ακόρεστα τριαλκυλογλυκερίδια και με τον αριθμό αναφοράς SDA: Σιρόπια αραβοσίτου, αφυδατωμένα Μονο-, δι- και τρι-γλυκερίδια στέατος, υδρογονωμένα Μονο- και δι-γλυκερίδια, C και C 18 -ακόρεστα H ουσία αυτή ταυτοποιείται με την ονομασία SDA (Ένωση Παραγωγών Σαπώνων και Απορρυπαντικών): C 16 -C 18 και C 18 -ακόρεστα αλκυλο- και C 16 -C 18 και C 18 -ακόρεστα διαλκυλο-γλυκερίδια και με τον αριθμό αναφοράς SDA: Γλυκερίδια, C »

5 L 268/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) 1. Ουσίες που προκύπτουν από χημική αντίδραση οφειλόμενη στην έκθεση άλλης ουσίας ή αντικειμένου σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ο αέρας, η υγρασία, οι μικροβιακοίπαράγοντες ή το ηλιακό φως. 2. Ουσίες που προκύπτουν από χημική αντίδραση οφειλόμενη στην αποθήκευση άλλης ουσίας, παρασκευάσματος ή αντικειμένου. 3. Ουσίες που προκύπτουν από χημική αντίδραση οφειλόμενη στην τελική χρήση άλλων ουσιών, παρασκευασμάτων ή αντικειμένων και οι οποίες δεν παρασκευάζονται ούτε εισάγονται ούτε διατίθενται στην αγορά. 4. Ουσίες που δεν παρασκευάζονται ούτε εισάγονται ούτε διατίθενται στην αγορά αλλά προκύπτουν από χημική αντίδραση η οποία συντελείται κατά την προβλεπόμενη λειτουργία: α) σταθεροποιητή, χρωστικής, αρτυματικής ουσίας, αντιοξειδωτικού, υλικού πλήρωσης, διαλύτη, φορέα, επιφανειοδραστικής ουσίας, πλαστικοποιητή, αντιδιαβρωτικού, αντιαφριστικού ή απαφριστικού, μέσου διασποράς, παρεμποδιστή καθίζησης, ξηραντικού, συνδετικού υλικού, γαλακτωματοποιητή, απογαλακτωματοποιητή, αφυδατικού μέσου, μέσου συσσωμάτωσης, επιχρίσματος πρόσφυσης, ρυθμιστή ροής, εξουδετερωτή ph, δεσμευτικού μέσου, πηκτικού μέσου, κροκιδωτικού μέσου, επιβραδυντικού φωτιάς, λιπαντικού, χηλικού συμπλεκτικού παράγοντα ή αντιδραστηρίου ποιοτικού ελέγχου ή β) ουσίας που προορίζεται αποκλειστικά να προσδώσει ένα συγκεκριμένο φυσικοχημικό χαρακτηριστικό. 5. Παραπροϊόντα, μόνον εφόσον δεν εισάγονται ούτε διατίθενται στην αγορά. 6. Ένυδρες μορφές μιας ουσίας ή εφυδατωμένα ιόντα, που σχηματίζονται με την ένωση μιας ουσίας με νερό, υπό τον όρο ότι η ουσία έχει καταχωριστεί από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα με χρήση της παρούσας εξαίρεσης. 7. Οι ακόλουθες ουσίες που απαντούν στη φύση, εάν δεν έχουν τροποποιηθείχημικώς: Ορυκτά, μεταλλεύματα, συμπυκνώματα μεταλλευμάτων, ακατέργαστο και επεξεργασμένο φυσικό αέριο, αργό πετρέλαιο, γαιάνθρακας. 8. Ουσίες που απαντούν στη φύση, εκτός εκείνων που απαριθμούνται στην παράγραφο 7, εάν δεν έχουν τροποποιηθείχημικώς και μόνο εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή δεν είναι ανθεκτικές (έμμονες), βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, ή εφόσον δεν έχουν χαρακτηριστείσύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1, τουλάχιστον προ διετίας, ως ουσίες οι οποίες προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 στοιχείο στ). 9. Οι ακόλουθες ουσίες που λαμβάνονται από φυσικές πηγές, εάν δεν είναι χημικώς τροποποιημένες και μόνο εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, εξαιρουμένων εκείνων που ταξινομούνται μόνο ως εύφλεκτες [R10], ερεθιστικές για το δέρμα [R38] ή ερεθιστικές για τους οφθαλμούς [R36] ή εφόσον δεν είναι ανθεκτικές (έμμονες), βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες, σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, ή δεν έχουν χαρακτηριστείσύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1, τουλάχιστον προ διετίας, ως ουσίες οι οποίες προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 στοιχείο στ): Φυτικά λίπη, έλαια και κηροί, ζωικά λίπη, έλαια και κηροί, λιπαρά οξέα με αλυσίδα ατόμων άνθρακα C 6 έως C 24 και τα άλατά τους με κάλιο, νάτριο, ασβέστιο και μαγνήσιο γλυκερόλη (γλυκερίνη). 10. Οι ακόλουθες ουσίες, εάν δεν έχουν τροποποιηθείχημικώς: Υγραέριο, συμπύκνωμα φυσικού αερίου, αέρια διεργασιών και τα συστατικά τους, οπτάνθρακας (κοκ), κλίνκερ τσιμέντου, μαγνησία.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/ Οι ακόλουθες ουσίες, μόνο εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και υπό τον όρο ότι δεν περιέχουν συστατικά που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το κατώτερο εφαρμοστέο όριο συγκέντρωσης που καθορίζεται στην οδηγία 1999/45/ΕΚ ή από τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν υπάρχουν οριστικά επιστημονικά πειραματικά δεδομένα, τα οποία έχουν πιστοποιηθείως επαρκή και αξιόπιστα και αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω συστατικά δεν γίνονται διαθέσιμα, σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ουσίας: Υαλότριμμα, τρίμμα υλικού εφυάλωσης. 12. Λίπασμα λιπασματοποίησης (κομπόστ) και βιοαέριο. 13. Υδρογόνο και οξυγόνο.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των

(4) Τα παρασκευάσματα για βρέφη αποτελούν το μόνο μεταποιημένο. (5) H βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και των 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/141/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα παρασκευάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 186/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.7.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2007 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικούοικολογικούσήματος σε σαπούνια,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/87 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χαρτί υγείας-καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 15L0002 EL 12.11.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 5/2/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Φεβρουαρίου 15 για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.7 12.02.2013

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.7 12.02.2013 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.7 12.02.2013 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.6), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας Καινοτομία και βιωσιμότητα Βρυξέλλες, 28.11.2013 Έγγραφο καθοδήγησης της Ένωσης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 2.4 14.02.2012 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.3), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 14.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Άρθρο 26. Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται. να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Άρθρο 26 Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζεται (4) (8) να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 1. α) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα τα οποία ως τελικά προϊόντα, προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.9), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2014 L 106/7 ΚΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης πριλίου 2014 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα