Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/21 Ο ΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους, τροποποίησης της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου και κατάργησης της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ ΚΑI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 78/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου, 1978, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στη θέρµανση του θαλάµου επιβατών των οχηµάτων µε κινητήρα ( 4 ) εξεδόθη ως µία εκ των επιµέρους οδηγιών της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ που θεσπίστηκε µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους ( 5 ). Κατά συνέπεια, οι διατυπούµενες στην οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ διατάξεις σχετικά µε τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες οχηµάτων, εφαρµόζονται και στην οδηγία 78/548/ΕΟΚ. (2) Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, απαιτείται σε κάθε επιµέρους οδηγία να επισυνάπτεται πληροφοριακό έγγραφο µε τα σχετικά σηµεία του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καθώς και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου συντεταγµένο µε βάση το παράρτηµα VI της εν λόγω οδηγίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η µηχανογράφηση της έγκρισης τύπου. (3) Λόγω της τεχνικής προόδου, σε πολλούς τύπους οχηµάτων τοποθετούνται πλέον θερµαντικές συσκευές καύσης που συνήθως χρησιµοποιούν ως καύσιµο πετρέλαιο, βενζίνη ή υγραέριο και θερµαίνουν το θάλαµο επιβατών (π.χ. λεωφορείων), το χώρο φορτίου (π.χ. φορτηγών και ρυµουλκου- µένων) ή το θάλαµο κατάκλισης (π.χ. φορτηγών και αυτοκινήτων τροχόσπιτων), ώστε να παρέχεται θερµότητα κατά τρόπο αποδοτικό, χωρίς θόρυβο και εκποµπή αερίων συνδεόµενων µε τη λειτουργία του κινητήρα πρόωσης όταν το όχηµα είναι σταθµευµένο. Για λόγους ασφάλειας είναι ανάγκη να επεκταθεί το πεδίο της οδηγίας για να περιληφθούν και απαιτήσεις για θερµαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εκφράζουν τα υψηλότερα πρότυπα που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη τεχνολογία. (4) Είναι ανάγκη να προβλεφθεί η έγκριση τύπου για τις θερµαντικές συσκευές καύσης ως κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και για τα οχήµατα στα οποία τοποθετούνται οι εν λόγω θερµαντικές συσκευές καύσης. (5) Πρέπει να συµπληρωθεί η παρούσα οδηγία δι επιπλέον προδιαγραφών ασφαλείας για τις θερµαντικές συσκευές καύσης LPG, προσθέτοντας ένα παράρτηµα. (6) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/ 468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 6 ). (7) Χάριν σαφήνειας, η οδηγία 78/548/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί µε την παρούσα οδηγία, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓIΑ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως «όχηµα» νοείται οποιοδήποτε όχηµα στο οποίο εφαρµόζεται η οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Ουδέν κράτος µέλος επιτρέπεται να αρνηθεί, για κάποιο τύπο οχήµατος ή είδος συστήµατος θέρµανσης, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, για λόγους συνδεόµενους µε το σύστηµα θέρµανσης του θαλάµου επιβατών ή του χώρου φορτίου, εφόσον το σύστηµα αυτό πληροί τις απαιτήσεις των παραρτη- µάτων. Άρθρο 3 ( 1 )ΕΕC 326 της , σ. 4 και ΕΕ C 116 Ε της , σ. 2. ( 2 )ΕΕC 101 της , σ. 15. ( 3 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C Ουδέν κράτος µέλος επιτρέπεται να αρνηθεί ή να απαγορεύσει την 219 της , σ. 58), κοινή θέση του Συµβουλίου της 17ης πώληση, ταξινόµηση ή θέση σε κυκλοφορία ή χρήση οιουδήποτε Νοεµβρίου 2000 (ΕΕ C 36 της , σ. 1) και απόφαση του οχήµατος ή την πώληση, θέση σε κυκλοφορία ή χρήση οιουδήποτε Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της συστήµατος θέρµανσης, για λόγους συνδεόµενους µε το σύστηµα 26ης Ιουνίου θέρµανσης του θαλάµου επιβατών ή του χώρου φορτίου, εφόσον ( 4 )ΕΕL 168 της , σ. 40. το σύστηµα αυτό πληροί τις απαιτήσεις των παραρτηµάτων. ( 5 )ΕΕL 42 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 98/ 91/ΕΚ (ΕΕ L 11 της , σ. 25). ( 6 )ΕΕL 184 της , σ. 23.

2 L 292/22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο 4 1. Από τις 9 Μαΐου 2003 ουδέν κράτος µέλος επιτρέπεται, για λόγους συνδεόµενους µε τα συστήµατα θέρµανσης: να αρνηθεί, για κάποιο τύπο οχήµατος ή συστήµατος θέρ- µανσης, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, ή να απαγορεύσει την πώληση, ταξινόµηση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, ή την πώληση ή έναρξη χρήσης συστηµάτων θέρ- µανσης, εφόσον τα συστήµατα θέρµανσης πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 2. Από τις 9 Μαΐου 2004 τα κράτη µέλη: δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ, και δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, για ένα τύπο οχήµατος, για λόγους συνδεόµενους µε τα συστήµατα θέρµανσης, ή για ένα τύπο θερµαντικής συσκευής καύσης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 3. Από τις 9 Μαΐου 2005 τα κράτη µέλη: θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής, και δύνανται να αρνηθούν την πώληση, ταξινόµηση και θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων, για λόγους συνδεόµενους µε τα συστήµατα θέρµανσης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τύπους οχηµάτων µε συστή- µατα θέρµανσης που αξιοποιούν την αποβαλλόµενη θερµότητα µε µέσο µεταφοράς το νερό. 4. Από τις 9 Μαΐου 2005, οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά µε τις θερµαντικές συσκευές καύσης ως κατασκευαστικά στοιχεία εφαρµόζονται για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 5 Το αργότερο στις 9 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή εξετάζει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας για τα συστήµατα θέρµανσης οχηµάτων που χρησιµοποιούν υγροποιηµένο πετρέλαιο (LPG) και ενδεχο- µένως τροποποιεί την παρούσα οδηγία βάσει της διαδικασίας του άρθρου 6 παράγραφος 2. Άρθρο 6 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρ- µογή στην τεχνική πρόοδο, του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ καλούµενη στο εξής η «επιτροπή». 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο 7 Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το σηµείο 36 του µέρους 1 του παραρτήµατος IV αντικαθίσταται ως εξής: Θέµα Αριθµός οδηγίας Παραποµπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα Εφαρµογή M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 «36. Συστήµατα θέρ- µανσης 2001/56/ΕΚ L 292 της X X X X X X X X X X» 2. Στο παράρτηµα ΧΙ: α) το σηµείο 36 του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται ως εξής: Σηµείο Θέµα Αριθµός οδηγίας M kg ( 1 ) M 1 > ( 1 ) kg «36 θερµαντικές συσκευές 2001/56/ΕΚ I G + P» β) το σηµείο 36 του προσαρτήµατος 2 αντικαθίσταται ως εξής: Σηµείο Θέµα Αριθµός οδηγίας Θωρακισµένα οχήµατα κατηγορίας M 1 «36 θερµαντικές συσκευές 2001/56/ΕΚ X»

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/23 Άρθρο 8 Η οδηγία 78/548/ΕΟΚ καταργείται από τις 9 Μαΐου Οι παραποµπές στην οδηγία 78/548/ΕΟΚ λογίζονται γενόµενες στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 9 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 9 Μαΐου Πληροφορούν δε αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Πρόεδρος N. FONTAINE Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος C. PICQUÉ

4 L 292/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτηµα I: Παράρτηµα II: Παράρτηµα III: Παράρτηµα IV: Παράρτηµα V: Παράρτηµα VI: Παράρτηµα VII: Παράρτηµα VIII: ιοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ Προσάρτηµα 1: Πληροφοριακό έγγραφο Έγκριση τύπου ΕΚ οχήµατος Προσάρτηµα 2: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (οχήµατος) Προσάρτηµα 3: Πληροφοριακό έγγραφο Έγκριση τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Προσάρτηµα 4: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Προσάρτηµα 5: Σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Πεδίο εφαρµογής, ορισµοί και απαιτήσεις Απαιτήσεις για συστήµατα θέρµανσης από θερµικά απόβλητα του κινητήρα αέρος ιαδικασία δοκιµής για την ποιότητα του αέρα ιαδικασία δοκιµής για τη θερµοκρασία ιαδικασία δοκιµής για τις εκποµπές καυσαερίων Απαιτήσεις για τις θερµαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους Απαιτήσεις ασφαλείας για τις θερµαντικές συσκευές καύσης LPG

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι IΟIΚΗΤIΚΕΣ IΑΤΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡIΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 1. ΑIΤΗΣΗ ΕΓΚΡIΣHΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ, κατ εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, ενός τύπου οχήµατος όσον αφορά το σύστηµα θέρµανσης υποβάλλεται από τον κατασκευαστή Στο προσάρτηµα 1 δίνεται υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιµών έγκρισης τύπου προσκοµίζονται τα εξής: Όχηµα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου. 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑN ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ εφαρµογήν του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο προσάρτηµα 2 δίνεται υπόδειγµα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ Σε κάθε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος δίδεται αριθµός έγκρισης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος µέλος δεν µπορεί να δώσει τον ίδιο αριθµό και σε κάποιον άλλο τύπο οχήµατος. 3. ΑIΤΗΣΗ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 3.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ ενός τύπου θερµαντικής συσκευής καύσης ως κατασκευαστικού στοιχείου, κατ εφαρµογήν του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή της Στο προσάρτηµα 3 δίνεται υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιµών έγκρισης τύπου προσκοµίζονται τα εξής: Θερµαντική συσκευή καύσης αντιπροσωπευτική του προς έγκριση τύπου. 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 4.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και, εφόσον έχει εφαρµογή, της παραγράφου 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο προσάρτηµα 4 δίνεται υπόδειγµα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ Σε κάθε εγκεκριµένο τύπο θερµαντικής συσκευής καύσης δίδεται αριθµός έγκρισης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος µέλος δεν µπορεί να δώσει τον ίδιο αριθµό και σε κάποιον άλλο τύπο θερµαντικής συσκευής καύσης Κάθε θερµαντική συσκευή καύσης που ανταποκρίνεται στον τύπο που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας φέρει σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου, όπως παρατίθεται στο προσάρτηµα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑI ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕIΣ ΕΓΚΡIΣΕΩΝ 5.1. Σε περίπτωση που µεταβληθεί ο τύπος οχήµατος ή θερµαντικής συσκευής καύσης ο οποίος έχει εγκριθεί κατ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1. Τα µέτρα διασφάλισης της συµµόρφωσης της παραγωγής λαµβάνονται βάσει του άρθρου 10 της οηγίας 70/156/ΕΟΚ.

6 L 292/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσάρτηµα 1

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/27

8 L 292/28 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσάρτηµα 2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ [Μέγιστες διαστάσεις A4 ( mm)]

9 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/29 Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ... όσον αφορά την έγκριση τύπου χήµατος σχετικά µε την οδηγία 2001/56/ΕΚ

10 L 292/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσάρτηµα 3

11 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/31 Προσάρτηµα 4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ [Μέγιστες διαστάσεις: A4 ( mm)]

12 L 292/32 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. για την έγκριση ως κατασκευαστικού στοιχείου τύπου θερµαντικής συσκευής καύσης σχετικά µε την οδηγία 2001/56/ΕΚ

13 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/33 Προσάρτηµα 5 ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου αποτελείται από: ορθογώνιο περιβάλλον το γράµµα «e» ακολουθούµενο από αριθµό ή σειρά γραµµάτων διακριτικών του κράτους µέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΚ ως κατασκευστικού στοιχείου: 1 για τη Γερµανία 12 για την Αυστρία 2 για τη Γαλλία 13 για το Λουξεµβούργο 3 για την Ιταλία 17 για τη Φινλανδία 4 για τις Κάτω Χώρες 18 για τη ανία 5 για τη Σουηδία 21 για την Πορτογαλία 6 για το Βέλγιο 23 για την Ελλάδα 9 για την Ισπανία 24 για την Ιρλανδία 11 για το Ηνωµένο Βασίλειο πλησίον του ανωτέρω ορθογωνίου αποτυπώνεται επίσης «βασικός αριθµός έγκρισης» του τοµέα 4 του αριθµού έγκρισης τύπου του παραρτήµατος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, του οποίου προηγούνται δύο ψηφία που δείχνουν τον αύξοντα αριθµό χαρακτηρισµού της πλέον πρόσφατης µείζονος τεχνικής τροποποίησης της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ κατά την ηµέρα χορήγησης της έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου. Ο αύξων αριθµός της παρούσας οδηγίας είναι Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 2.1. Το ανωτέρω σήµα έγκρισης τύπου ως καταστευαστικού στοιχείου δείχνει ότι η συγκεκριµένη θερµαντική συσκευή καύσης εγκρίθηκε στη Γερµανία (e1) µε βασικό αριθµό έγκρισης Τα δύο πρώτα ψηφία (00) δείχνουν ότι το συγκεκριµένο κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

14 L 292/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΕ IΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡIΣΜΟI ΚΑI ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ 1. ΠΕ IΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα οχήµατα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο στα οποία τοποθετείται σύστηµα θέρµανσης. 2. ΟΡIΣΜΟI Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως: 2.1. «Σύστηµα θέρµανσης» νοείται κάθε τύπος διάταξης που χρησιµοποιείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του τυχόν χώρου φορτίου «Θερµαντική συσκευή καύσης» νοείται διάταξη που χρησιµοποιεί απευθείας υγρό ή αέριο καύσιµο και δεν εκµεταλλεύεται τα θερµικά απόβλητα του κινητήρα πρόωσης του οχήµατος «Τύπος οχήµατος ως προς το σύστηµα θέρµανσης» νοείται το σύνολο των οχηµάτων που δεν διαφέρουν µεταξύ τους σε ουσιαστικά θέµατα όπως: η (οι) αρχή(-ές) λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης, ο τύπος της τυχόν θερµαντικής συσκευής καύσης «Τύπος θερµαντικής συσκευής καύσης» νοείται το σύνολο των διατάξεων που δεν διαφέρουν µεταξύ τους σε ουσιαστικά θέµατα όπως: τον τύπο καυσίµου (π.χ. υγρό ή αέριο), το µέσο µεταφοράς της θερµότητας (π.χ. αέρας ή νερό), το χώρο τοποθέτησης στο όχηµα (π.χ. διαµέρισµα επιβατών ή χώρος φορτίου) «Σύστηµα θέρµανσης που αξιοποιεί την αποβαλλόµενη θερµότητα» νοείται κάθε τύπος διάταξης που αξιοποιεί την αποβαλλόµενη από τον κινητήρα πρόωσης του οχήµατος θερµότητα προκειµένου να αυξηθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος µε µέσο µεταφοράς το νερό, το λάδι ή τον αέρα «Εσωτερικό» νοείται ο εντός του οχήµατος χώρος που προορίζεται για τους επιβάτες ή/και το φορτίο «Σύστηµα θέρµανσης για το διαµέρισµα επιβατών» νοείται κάθε τύπος ή διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνεται η θερµοκρασία στο διαµέρισµα επιβατών «Σύστηµα θέρµανσης για το χώρο φορτίου» νοείται κάθε τύπος διάταξης που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνεται η θερµοκρασία στο χώρο φορτίου «ιαµέρισµα επιβατών» νοείται το µέρος στο εσωτερικό του οχήµατος, το οποίο προορίζεται για τον οδηγό και τυχόν επιβάτες «Αέριο καύσιµο» νοούνται καύσιµα που, υπό κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης (288,2 Κ και 101,33 kpa), είναι σε αέρια κατάσταση, όπως το υγραέριο (LPG) και το συµπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG) «Υπερθέρµανση» είναι η πλήρης απόφραξη του στοµίου εισαγωγής αέρα θέρµανσης στη θερµαντική συσκευής καύσης. 3. ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.1. Το διαµέρισµα επιβατών όλων των οχηµάτων των κατηγοριών Μ και Ν εξοπλίζεται µε σύστηµα θέρµανσης Για τα συστήµατα θέρµανσης οι γενικές απαιτήσεις είναι: ο εισερχόµενος στο διαµέρισµα επιβατών θερµός αέρας δεν πρέπει να παρουσιάζει ρύπανση µεγαλύτερη από εκείνη του αέρα στο σηµείο εισαγωγής του στο όχηµα, ο οδηγός και οι επιβάτες, κατά την οδική χρήση, δεν είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή µε τµήµατα του οχήµατος ή θερµό αέρα που µπορούν να προκαλέσουν εγκαύµατα, οι εκποµπές καυσαερίων από τις θερµαντικές συσκευές καύσης πρέπει να ευρίσκονται εντός αποδεκτών ορίων. Οι διαδικασίες επαλήθευσης για καθεµιά από τις ανωτέρω απαιτήσεις παρατίθενται στα παραρτήµατα IV, V και VI Στον κατωτέρω πίνακα εµφαίνεται η αντιστοιχία µεταξύ των παραρτηµάτων και κάθε τύπου συστήµατος θέρµανσης, ανά κατηγορία του οχήµατος:

15 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/35 Σύστηµα θέρµανσης Κατηγορία οχήµατος Παράρτηµα IV ποιότητα αέρα Παράρτηµα V θερµοκρασία Παράρτηµα VI αναθυµιάσεις Παράρτηµα VIII ασφάλεια LPG Αποβαλλόµενη θερµότητα κινητήρα νερό Αποβαλλόµενη θερµότητα M 1 1 κινητήρα αέρας Βλέπε σηµείωση 1 N 1 1 O Αποβαλλόµενη θερµότητα M 1 1 κινητήρα έλαιο N 1 1 M N O O Θερµαντική συσκευή µε αέριο M καύσιµο Βλέπε σηµειώσεις 2 και 3 N O Θερµαντική συσκευή µε υγρό M καύσιµο Βλέπε σηµείωση 3 N O Τις λοιπές απαιτήσεις για τις θερµαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους στο όχηµα ορίζει το παράρτηµα VII. Σηµείωση 1: Τα πληρούντα τις απαιτήσεις του παραρτήµατος III οχήµατα εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσεις δοκιµής. Σηµείωση 2: Κατά το άρθρο 5, στην παρούσα οδηγία προστίθεται ένα νέο παράρτηµα VIII «Απαιτήσεις ασφαλείας για τις θερµαντικές συσκευές καύσης LPG». Σηµείωση 3: Οι θερµαντικές συσκευές καύσης που τοποθετούνται έξω από το διαµέρισµα επιβατών και χρησιµοποιούν νερό ως µέσο µεταφοράς θερµότητας θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα παραρτήµατα IV και V.

16 L 292/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜIΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΑΣ 1. Θεωρείται ότι οι παρατιθέµενες στην παράγραφο 3.2 του παραρτήµατος II απαιτήσεις καλύπτονται ως προς συστήµατα θέρµανσης µε εναλλάκτη θερµότητας, το πρωτεύον κύκλωµα του οποίου διαρρέεται από αέρια εξάτµισης ή αέρα που έχει υποστεί ρύπανση, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής συνθήκες: 2. τα τοιχώµατα του πρωτεύοντος κυκλώµατος του εναλλάκτη θερµότητας να είναι στεγανά έναντι διαρροών σε πιέσεις έως και 2 bar, 3. τα τοιχώµατα του πρωτεύοντος κυκλώµατος του εναλλάκτη θερµότητας να µην περιλαµβάνουν αποσπώµενο κατασκευαστικό στοιχείο, 4. το τοίχωµα του εναλλάκτη θερµότητας, όπου λαµβάνει χώρα η εναλλαγή θερµότητας, να έχει πάχος τουλάχιστον 2 mm, αν είναι κατασκευασµένο από µη κεκραµένο χάλυβα, 4.1. αν χρησιµοποιούνται άλλα υλικά (συµπεριλαµβανοµένων σύνθετων υλικών ή υλικών µε επίστρωση), το πάχος του τοιχώµατος να είναι τόσο ώστε να εξασφαλίζεται εξ ίσου µακρά διάρκεια ζωής του εναλλάκτη, όπως στην περίπτωση του σηµείου 4, 4.2. εάν το τοίχωµα του εναλλάκτη, όπου πραγµατοποιείται η εναλλαγή θερµότητας, είναι επισµαλτωµένο, το οικείο τοίχωµα να είναι πάχους τουλάχιστον 1 mm, η δε επισµάλτωση ανθεκτική στο χρόνο, στεγανή έναντι διαρροών και όχι πορώδης, 5. ο σωλήνας από τον οποίο διέρχονται τα καυσαέρια να περιλαµβάνει ζώνη υποβαλλόµενη σε δοκιµές διάβρωσης, µήκους τουλάχιστον 30 mm, αµέσως µετά τον εναλλάκτη θερµότητας, γυµνή και ευκόλως προσπελάσιµη, 5.1. το τοίχωµα της ζώνης που υποβάλλεται σε δοκιµή διάβρωσης να µην έχει µεγαλύτερο πάχος από εκείνο των σωληνώσεων διόδου των καυσαερίων µέσα στον εναλλάκτη θερµότητας, οι δε ιδιότητες των υλικών και της επιφάνειας του υπόψη τµήµατος να είναι συγκρίσιµες µε τις αντίστοιχες των ανωτέρω σωληνώσεων, 5.2. εάν ο εναλλάκτης θερµότητας σχηµατίζει µια ενότητα µαζί µε το σιγαστήρα της εξάτµισης του οχήµατος, τα εξωτερικά τοιχώµατα του τελευταίου πρέπει να θεωρούνται ως η αντιστοιχούσα στο σηµείο 5.1 ζώνη, όπου µπορεί να συµβεί τυχόν διάβρωση. 6. Στην περίπτωση συστηµάτων θέρµανσης από θερµικά απόβλητα χρησιµοποιώντας τον αέρα ψύξης του κινητήρα για θερµαντικούς σκοπούς, θεωρείται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.2 του παραρτήµατος II χωρίς να χρησιµοποιείται εναλλάκτης θερµότητας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής συνθήκες: ο χρησιµοποιούµενος για θερµαντικούς σκοπούς αέρας ψύξης να έρχεται σε επαφή µόνο µε επιφάνειες του κινητήρα που δεν περιλαµβάνουν αποσπώµενο µέρος, και οι συνδέσεις µεταξύ των τοιχωµάτων αυτού του κυκλώµατος αέρα ψύξης και των χρησιµοποιούµενων για τη µετάδοση θερµότητας επιφανειών να είναι αεροστεγείς και να µην προσβάλλονται από έλαια. Οι ανωτέρω συνθήκες θεωρείται ότι πληρούνται αν, π.χ.: 6.1. µε µια θήκη γύρω από κάθε σπινθηριστή αφαιρούνται τυχόν διαρροές αερίου από το κύκλωµα του αέρα θέρµανσης, 6.2. ο σύνδεσµος µεταξύ της κυλινδροκεφαλής και της πολλαπλής εξαγωγής ευρίσκεται έξω από το κύκλωµα του αέρα θέρµανσης, 6.3. υπάρχει διπλή προστασία έναντι διαρροών µεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου, τυχόν δε διαρροές από τον πρώτο σύνδεσµο οδηγούνται έξω από το κύκλωµα του αέρα θέρµανσης, ή η προστασία έναντι διαρροών µεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου διατηρείται ακόµη και όταν τα περικόχλια της κυλινδροκεφαλής έχουν σφιχτεί σε ψυχρό κινητήρα στο ένα τρίτο της ονοµαστικής ροπής στρέψης που προδιαγράφει ο κατασκευαστής, ή η περιοχή σύνδεσης της κυλινδροκεφαλής µε τον κύλινδρο ευρίσκεται εκτός του κυκλώµατος του αέρα θέρµανσης.

17 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV IΑ IΚΑΣIΑ ΟΚIΜΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΟIΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 1. Επί oλoκληρωµένων oχηµάτων διενεργείται η εξής δoκιµή: 1.1. Η θερµαντική συσκευή λειτουργεί επί µία ώρα στη µέγιστη ισχύ εξόδoυ υπό νηνεµία (ταχύτητα αέρος 2 m/s), µε όλα τα παράθυρα κλειστά και, στην περίπτωση θερµαντικής συσκευής καύσης, µε σβησµένo τoν κινητήρα πρόωσης. Εάν πάντως, στη µέγιστη ισχύ εξόδoυ, η θερµαντική συσκευή σβήνει αυτόµατα σε λιγότερo από µια ώρα, oι µετρήσεις µπoρoύν να πραγµατoπoιηθoύν πριν από το σβήσιµο του κινητήρα Μετρείται η αναλoγία CO στoν αέρα περιβάλλoντoς, λαµβάνoντας δείγµατα από: α) σηµείo έξω από τo όχηµα όσo τo δυνατόν πιo κoντά στo στόµιo εισόδoυ αέρα θέρµανσης, και β) σηµείo µέσα στo όχηµα σε απόσταση µικρότερη από 1 m από την έξoδo τoυ αέρα πoυ έχει υπoστεί θέρµανση Οι ενδείξεις µετρήσεων λαµβάνονται για αντιπρoσωπευτικό χρόνo 10 λεπτών Η ένδειξη για τo COαπό τo σηµείo (β) να είναι κάτω των 20 ppm µεγαλύτερη από την αντίστoιχη της θέσεως (α). 2. Στην περίπτωση θερµαντικών συσκευών καύσης ως κατασκευαστικών στoιχείων, µετά τις δοκιµές των παραρτηµάτων V, VI και του σηµείου 1.3 του παραρτήµατος VII διενεργείται η εξής δoκιµή Τo πρωτεύoν κύκλωµα τoυ εναλλάκτη θερµότητας υπoβάλλεται σε δoκιµή διαρρoής για να διασφαλίζεται ότι o αέρας πoυ έχει υπoστεί ρύπανση δεν µπoρεί να εισέλθει στoν θερµό αέρα ο oπoίoς πρooρίζεται για τo διαµέρισµα επιβατών Η ανωτέρω απαίτηση θεωρείται ότι καλύπτεται εάν σε µανoµετρική πίεση 0,5 hpa η διαρρoή από τoν εναλλάκτη θερµότητας είναι 30 dm 3 /h. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V IΑ IΚΑΣIΑ ΟΚIΜΗΣ ΓIΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ 1. Η θερµαντική συσκευή λειτουργεί επί µία ώρα στη µέγιστη ισχύ εξόδου υπό νηνεµία (ταχύτητα αέρος 2 m/s) µε όλα τα παράθυρα κλειστά. Εάν πάντως, στη µέγιστη ισχύ εξόδου, η θερµαντική συσκευή σβήνει αυτόµατα σε λιγότερο από µια ώρα, οι µετρήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν ενωρίτερα. Εφόσον ο θερµός αέρας αντλείται από το εξωτερικό του οχήµατος, η δοκιµή πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος όχι κατώτερη των 15 ο C. 2. Η επιφανειακή θερµοκρασία οποιουδήποτε τµήµατος του συστήµατος θέρµανσης που µπορεί να έρθει σε επαφή µε τον οδηγό του οχήµατος, στη διάρκεια συνήθους οδικής χρήσης του, µετράται µε θερµόµετρο επαφής. Η θερµοκρασία του ανωτέρω τµήµατος ή των ανωτέρω τµηµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 ο C όσον αφορά το γυµνό µέταλλο και τους 80 ο C για το λοιπά υλικά Στην περίπτωση µέρους ή µερών του συστήµατος θέρµανσης πίσω από το κάθισµα του οδηγού, καθώς και στην περίπτωση υπερθέρµανσης, η θερµοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 110 ο C Στα οχήµατα των κατηγοριών Μ 1 και Ν, κανένα µέρος του συστήµατος, ικανό να έρθει σε επαφή µε καθήµενους επιβάτες κατά την διάρκεια της κανονικής οδικής χρήσης του οχήµατος, εκτός από την εσχάρα του στοµίου προσαγωγής, δεν πρέπει να έχει θερµοκρασία άνω των 110 ο C Στα οχήµατα των κατηγοριών Μ 2 και Μ 3, κανένα µέρος του συστήµατος, ικανό να έρθει σε επαφή µε καθήµενους επιβάτες κατά τη διάρκεια της κανονικής οδικής χρήσης του οχήµατος, δεν πρέπει να έχει θερµοκρασία άνω των 70 ο C όσον αφορά το γυµνό µέταλλο και τους 80 ο C για το λοιπά υλικά. 4. Η θερµοκρασία του θερµού αέρα που εισέρχεται στο διαµέρισµα επιβατών να µην υπερβαίνει τους 50 ο C, µετρουµένη στο κέντρο του στοµίου εισόδου του αέρα.

18 L 292/38 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI IΑ IΚΑΣIΑ ΟΚIΜΗΣ ΓIΑ ΤIΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡIΩΝ 1. Η θερµαντική συσκευή λειτουργεί επί µία ώρα στη µέγιστη ικανότητά της υπό νηνεµία (ταχύτητα αέρος 2 m/s) και θερµoκρασία περιβάλλoντoς 20± 10 o C. Εάν, πάντως, στη µέγιστη ισχύ εξόδoυ, η θερµαντική συσκευή σβήνει αυτόµατα σε λιγότερo από µία ώρα, oι µετρήσεις µπoρoύν να πραγµατoπoιηθoύν πριν από το σβήσιµο του κινητήρα. 2. Οι ξηρές και αδιάλυτες εκπoµπές καυσαερίων, µετρoύµενες µε τη χρήση κατάλληλoυ µετρητή, δεν πρέπει να υπερβαίνoυν τις εµφαινόµενες στoν κατωτέρω πίνακα τιµές: Παράµετρος Θερµαντικές συσκευές αερίου καυσίµου Θερµαντικές συσκευές υγρού καυσίµου CO 0,1 % κατ όγκο 0,1 % κατ όγκο NO x 200 ppm 200 ppm HC 100 ppm 100 ppm Μονάδα αναφοράς Bacharach (*) 1 4 (*) Ως µονάδα αναφοράς χρησιµοποιήθηκε η µονάδα «Bacharach» ASTM D Η δoκιµή επαναλαµβάνεται υπό συνθήκες ισoδύναµες µε όχηµα κινoύµενo µε ταχύτητα 100 Km/h. Υπό τις συνθήκες αυτές, η τιµή για τo CO δεν πρέπει να υπερβαίνει τo 0,2 % κατ όγκo. Εάν η δoκιµή πραγµατoπoιηθεί σε θερµαντική συσκευή ως κατασκευαστικό στoιχείo, τότε δεν χρειάζεται να επαναληφθεί για τoν τύπo oχήµατoς στoν oπoίo τoπoθετείται η θερµαντική συσκευή.

19 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII AΠΑIΤΗΣΕIΣ ΓIΑ ΤIΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 1. ΓΕΝIΚΕΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ 1.1. Κάθε θερµαντική συσκευή καύσης συνoδεύεται από oδηγίες λειτoυργίας και συντήρησης. Οι συσκευές πoυ πρooρίζoνται για τοποθέτηση εκ των υστέρων συνoδεύoνται επίσης από oδηγίες τoπoθέτησης Τoπoθετείται εξoπλισµός ασφαλείας (είτε ως µέρoς της θερµαντικής συσκευής καύσης είτε ως µέρoς τoυ oχήµατoς) για να ελέγχεται η θερµαντική συσκευή καύσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο εξoπλισµός είναι σχεδιασµένoς κατά τρόπo ώστε, εάν δεν παράγεται φλόγα κατά την ανάφλεξη ή εάν η φλόγα σβήσει κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας, oι χρόνoι ανάφλεξης και σβέσεως για την παρoχή καυσίµoυ να µην υπερβαίνoυν τα 4 λεπτά της ώρας για τις θερµαντικές συσκευές καύσης πoυ λειτoυργoύν µε υγρό καύσιµo ή, για τις θερµαντικές συσκευές καύσης πoυ λειτoυργoύν µε αέριo καύσιµo, το 1 λεπτό της ώρας εάν το σύστηµα ελέγχου της φλόγας είναι θερµοηλεκτρικό ή τα 10 δευτερόλεπτα εάν είναι αυτόµατο Ο θάλαµoς καύσης και o εναλλάκτης θερµότητας των θερµαντικών συσκευών που χρησιµοποιούν το νερό ως θερµαγωγό υγρό πρέπει να αντέχoυν σε πίεση διπλάσια της φυσιoλoγικής πίεσης λειτoυργίας ή σε 2 bar (µανoµετρική πίεση), όπoια από τις δύo είναι µεγαλύτερη. Η πίεση δoκιµής σηµειώνεται στo πληρoφoριακό έγγραφo Η θερµαντική συσκευή καύσης φέρει ετικέτα τoυ κατασκευαστή στην oπoία αναφέρεται τo όνoµά τoυ, o αριθµός µoντέλoυ και o τύπoς, καθώς και η oνoµαστική ισχύς σε kilowatts. ηλώνεται επίσης ο τύπος καυσίµου και, εφόσoν χρειάζεται, η τάση λειτoυργίας και η πίεση λειτoυργίας τoυ αερίoυ Παύση λειτουργίας των ανεµιστήρων µε χρονοκαθυστέρηση Σε περίπτωση που υπάρχει ανεµιστήρας η παύση λειτουργίας γίνεται µε χρονοκαθυστέρηση, ακόµη και σε περίπτωση υπερθέρµανσης ή διακοπής της παροχής καυσίµου Μπορούν να εφαρµόζονται και άλλα µέτρα ασφαλείας κατά της εκρηκτικής ανάφλεξης και διάβρωσης του συστήµατος εξαγωγής των καυσαερίων, εφόσον ο κατασκευαστής αποδεικνύει στην εγκρίνουσα αρχή ότι έχουν ισοδύναµο αποτέλεσµα Απαιτήσεις σχετικά µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας Οι τεχνικές απαιτήσεις που επηρεάζονται από την τάση πρέπει να κυµαίνονται εντός ± 16 % της ονοµαστικής τάσης. Ωστόσο, εάν υπάρχει µηχανισµός προστασίας από υπερβολικά χαµηλή/υψηλή τάση οι απαιτήσεις ικανοποιούνται στην ονοµαστική τάση και πολύ πλησίον των σηµείων των τιµών διακοπής Ενδεικτική λυχνία Μια ευκρινής ενδεικτική λυχνία στο οπτικό πεδίο του χειριστή τον ενηµερώνει ότι το αερόθερµο είναι εντός ή εκτός λειτουργίας. 2. ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 2.1. Πεδίo εφαρµoγής Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2.1.2, oι θερµαντικές συσκευές καύσης τoπoθετoύνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τoυ παρόντoς παραρτήµατoς Τα oχήµατα της κατηγoρίας Ο πoυ είναι εφoδιασµένα µε θερµαντικές συσκευές υγρoύ καυσίµoυ θεωρείται ότι καλύπτoυν τις απαιτήσεις τoυ παρόντoς παραρτήµατoς Θέση της θερµαντικής συσκευής Τα τµήµατα τoυ αµαξώµατoς και τυχόν άλλα κατασκευαστικά στoιχεία ευρισκόµενα πλησίoν της θερµαντικής συσκευής καύσης πρέπει να πρoστατεύoνται από την υπερθέρµανση και την πιθανότητα να ρυπανθoύν µε καύσιµo ή έλαιo Η θερµαντική συσκευή καύσης δεν πρέπει να παρoυσιάζει κίνδυνo φωτιάς, ακόµη και σε περίπτωση υπερθέρµανσης. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρoύται εφόσoν κατά την τoπoθέτηση εξασφαλίζεται oρθή απόσταση από όλα τα µέρη και κατάλληλoς αερισµός, µε την χρήση πυράντoχων υλικών ή µε τη χρήση θερµικών ασπίδων Στην περίπτωση oχηµάτων των κατηγoριών Μ 2 και Μ 3, η θερµαντική συσκευή δεν πρέπει να ευρίσκεται στo διαµέρισµα επιβατών. Μπoρεί όµως να γίνει εγκατάσταση σε επαρκώς σφραγισµένo κoυβoύκλιo πoυ πληρoί επίσης τις απαιτήσεις της παραγράφoυ Η ετικέτα πoυ αναφέρεται στην παράγραφo 1.4 ή αντίγραφό της, πρέπει να είναι έτσι τoπoθετηµένη έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστη όταν η θερµαντική συσκευή έχει τoπoθετηθεί στo όχηµα Κατά την τoπoθέτηση της θερµαντικής συσκευής θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε λoγική πρoφύλαξη ώστε να ελαχιστoπoιείται o κίνδυνoς τραυµατισµoύ ή υλικών ζηµιών.

20 L 292/40 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Παρoχή καυσίµoυ Τo φίλτρo καυσίµoυ πρέπει να βρίσκεται εκτός τoυ διαµερίσµατoς επιβατών και να έχει κάλυµµα ώστε τo καύσιµo να µη χύνεται έξω Οι θερµαντικές συσκευές πoυ λειτoυργoύν µε υγρό καύσιµo, στις oπoίες υπάρχει παρoχή χωριστή από εκείνη τoυ oχήµατoς, πρέπει να φέρoυν ευκρινή ένδειξη τoυ τύπoυ τoυ καυσίµoυ και τoυ σηµείoυ πλήρωσης Μια πρoειδoπoιητική πινακίδα για την ανάγκη διακoπής λειτoυργίας της θερµαντικής συσκευής πριν από την τρoφoδoσία µε καύσιµo τίθεται στo σηµείo πλήρωσης. Επιπλέον, στο εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, πρέπει να περιέχονται κατάλληλες οδηγίες Σύστηµα εξάτµισης Τo στόµιo εξόδoυ καυσαερίων πρέπει να ευρίσκεται σε θέση πoυ να απoκλείεται η είσoδoς καυσαερίων στo όχηµα µέσω τoυ συστήµατoς αερισµoύ, των στoµίων πρoσαγωγής θερµoύ αέρα ή των ανoικτών υαλoπινάκων Στόµιo εισόδoυ αέρα καύσης Ο αέρας για τoν θάλαµo καύσης της θερµαντικής συσκευής δεν πρέπει να λαµβάνεται από τo διαµέρισµα επιβατών τoυ oχήµατoς Τo στόµιo εισόδoυ τoυ αέρα πρέπει να ευρίσκεται σε τέτoια θέση ή να πρoστατεύεται ώστε να καθίσταται απίθανη η απόφραξη από σκoυπίδια ή απoσκευές Στόµιo εισόδoυ αέρα θέρµανσης Ο αέρας θέρµανσης µπoρεί να είναι νωπός ή ανακυκλoφoρών αέρας λαµβανόµενoς από καθαρό χώρo πoυ είναι απίθανo να έχει µολυνθεί από καυσαέρια του κινητήρα, της θερµαντικής συσκευής ή οποιασδήπoτε άλλης πηγής ενέργειας τoυ oχήµατoς Ο αεραγωγός λήψεως πρέπει να είναι πρoστατευµένoς µε πλέγµα ή άλλo κατάλληλo µέσo Στόµιo εξόδoυ αέρα θέρµανσης Τυχόν αεραγωγoί χρησιµoπoιoύµενoι για τη διoχέτευση τoυ θερµoύ αέρα στoυς διαφόρoυς χώρoυς τoυ oχήµατoς πρέπει να είναι έτσι τoπoθετηµένoι ή πρoστατευµένoι ώστε να µην πρoκαλoύνται τραυµατισµoί ή ζηµίες σε περίπτωση επαφής µε αυτoύς Τα στόµια εξόδoυ τoυ αέρα πρέπει να είναι έτσι τoπoθετηµένα ή πρoστατευµένα ώστε να είναι απίθανo να αποφραχθoύν από σκουπίδια ή αποσκευές Αυτόµατος έλεγχος του συστήµατος θέρµανσης Η λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης πρέπει να διακόπτεται αυτοµάτως και να παύει η παροχή καυσίµου εντός 5 δευτερολέπτων όταν ο κινητήρας σταµατάει. Σε περίπτωση που ενεργοποιείται ήδη χειροκίνητος µηχανισµός, µπορεί να συνεχισθεί η λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΥΣΗΣ LPG (βλέπε παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 3.3, σηµ. 2)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0056 EL 01.07.2013 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 49/36 19.2.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/3/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.9.2016 C(2016) 5709 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.9.2016 για τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και διαδικασιών ελέγχου για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2010 Για σκοπούς μεταφοράς της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2016) 541 final. ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2016 COM(2016) 541 final ANNEXES 1 to 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A

12042/16 ADD 1 ΠΧΚ/σα 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0258 (NLE) 12042/16 ADD 1 TRANS 335 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/4 15.3.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2015 για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 9.7.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2003/37/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1 1 / 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/8/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34073/2410/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 26ης Μαρτίου 1992 9. 4. 92 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαρτίου 1992 σχετική με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 23ης Μαρτίου 1994 περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 12 εκεµβρίου 2001 2000/0136(COD) PE2 ***IΙ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 12 εκεµβρίου 2001 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 94/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.4.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/43/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40628/2897/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισµός (ΕΕ) 2016/ 364 της Επιτροπής για την ταξινόµηση των δοµικών προϊόντων µε βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύµφωνα µε τον

ΘΕΜΑ: Κανονισµός (ΕΕ) 2016/ 364 της Επιτροπής για την ταξινόµηση των δοµικών προϊόντων µε βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύµφωνα µε τον Αποστολή µε τηλεοµοιοτυπία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ /ΝΣΗ TΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 10.06.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0949/2007, του Dirk Emmermann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις που υφίστανται χρήστες αναπηρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1788 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39043/2809/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα