Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/21 Ο ΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους, τροποποίησης της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου και κατάργησης της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ ΚΑI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 3 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 78/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου, 1978, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στη θέρµανση του θαλάµου επιβατών των οχηµάτων µε κινητήρα ( 4 ) εξεδόθη ως µία εκ των επιµέρους οδηγιών της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ που θεσπίστηκε µε την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκουµένων τους ( 5 ). Κατά συνέπεια, οι διατυπούµενες στην οδηγία 70/ 156/ΕΟΚ διατάξεις σχετικά µε τα συστήµατα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές ενότητες οχηµάτων, εφαρµόζονται και στην οδηγία 78/548/ΕΟΚ. (2) Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, απαιτείται σε κάθε επιµέρους οδηγία να επισυνάπτεται πληροφοριακό έγγραφο µε τα σχετικά σηµεία του παραρτήµατος I της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καθώς και πιστοποιητικό έγκρισης τύπου συντεταγµένο µε βάση το παράρτηµα VI της εν λόγω οδηγίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η µηχανογράφηση της έγκρισης τύπου. (3) Λόγω της τεχνικής προόδου, σε πολλούς τύπους οχηµάτων τοποθετούνται πλέον θερµαντικές συσκευές καύσης που συνήθως χρησιµοποιούν ως καύσιµο πετρέλαιο, βενζίνη ή υγραέριο και θερµαίνουν το θάλαµο επιβατών (π.χ. λεωφορείων), το χώρο φορτίου (π.χ. φορτηγών και ρυµουλκου- µένων) ή το θάλαµο κατάκλισης (π.χ. φορτηγών και αυτοκινήτων τροχόσπιτων), ώστε να παρέχεται θερµότητα κατά τρόπο αποδοτικό, χωρίς θόρυβο και εκποµπή αερίων συνδεόµενων µε τη λειτουργία του κινητήρα πρόωσης όταν το όχηµα είναι σταθµευµένο. Για λόγους ασφάλειας είναι ανάγκη να επεκταθεί το πεδίο της οδηγίας για να περιληφθούν και απαιτήσεις για θερµαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να εκφράζουν τα υψηλότερα πρότυπα που ανταποκρίνονται στη σύγχρονη τεχνολογία. (4) Είναι ανάγκη να προβλεφθεί η έγκριση τύπου για τις θερµαντικές συσκευές καύσης ως κατασκευαστικά στοιχεία καθώς και για τα οχήµατα στα οποία τοποθετούνται οι εν λόγω θερµαντικές συσκευές καύσης. (5) Πρέπει να συµπληρωθεί η παρούσα οδηγία δι επιπλέον προδιαγραφών ασφαλείας για τις θερµαντικές συσκευές καύσης LPG, προσθέτοντας ένα παράρτηµα. (6) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση 1999/ 468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 6 ). (7) Χάριν σαφήνειας, η οδηγία 78/548/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί µε την παρούσα οδηγία, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓIΑ: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως «όχηµα» νοείται οποιοδήποτε όχηµα στο οποίο εφαρµόζεται η οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 2 Ουδέν κράτος µέλος επιτρέπεται να αρνηθεί, για κάποιο τύπο οχήµατος ή είδος συστήµατος θέρµανσης, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, για λόγους συνδεόµενους µε το σύστηµα θέρµανσης του θαλάµου επιβατών ή του χώρου φορτίου, εφόσον το σύστηµα αυτό πληροί τις απαιτήσεις των παραρτη- µάτων. Άρθρο 3 ( 1 )ΕΕC 326 της , σ. 4 και ΕΕ C 116 Ε της , σ. 2. ( 2 )ΕΕC 101 της , σ. 15. ( 3 ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Απριλίου 1999 (ΕΕ C Ουδέν κράτος µέλος επιτρέπεται να αρνηθεί ή να απαγορεύσει την 219 της , σ. 58), κοινή θέση του Συµβουλίου της 17ης πώληση, ταξινόµηση ή θέση σε κυκλοφορία ή χρήση οιουδήποτε Νοεµβρίου 2000 (ΕΕ C 36 της , σ. 1) και απόφαση του οχήµατος ή την πώληση, θέση σε κυκλοφορία ή χρήση οιουδήποτε Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της συστήµατος θέρµανσης, για λόγους συνδεόµενους µε το σύστηµα 26ης Ιουνίου θέρµανσης του θαλάµου επιβατών ή του χώρου φορτίου, εφόσον ( 4 )ΕΕL 168 της , σ. 40. το σύστηµα αυτό πληροί τις απαιτήσεις των παραρτηµάτων. ( 5 )ΕΕL 42 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 98/ 91/ΕΚ (ΕΕ L 11 της , σ. 25). ( 6 )ΕΕL 184 της , σ. 23.

2 L 292/22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο 4 1. Από τις 9 Μαΐου 2003 ουδέν κράτος µέλος επιτρέπεται, για λόγους συνδεόµενους µε τα συστήµατα θέρµανσης: να αρνηθεί, για κάποιο τύπο οχήµατος ή συστήµατος θέρ- µανσης, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου, ή να απαγορεύσει την πώληση, ταξινόµηση ή θέση σε κυκλοφορία οχηµάτων, ή την πώληση ή έναρξη χρήσης συστηµάτων θέρ- µανσης, εφόσον τα συστήµατα θέρµανσης πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 2. Από τις 9 Μαΐου 2004 τα κράτη µέλη: δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΚ, και δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, για ένα τύπο οχήµατος, για λόγους συνδεόµενους µε τα συστήµατα θέρµανσης, ή για ένα τύπο θερµαντικής συσκευής καύσης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 3. Από τις 9 Μαΐου 2005 τα κράτη µέλη: θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής, και δύνανται να αρνηθούν την πώληση, ταξινόµηση και θέση σε κυκλοφορία νέων οχηµάτων, για λόγους συνδεόµενους µε τα συστήµατα θέρµανσης, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τύπους οχηµάτων µε συστή- µατα θέρµανσης που αξιοποιούν την αποβαλλόµενη θερµότητα µε µέσο µεταφοράς το νερό. 4. Από τις 9 Μαΐου 2005, οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά µε τις θερµαντικές συσκευές καύσης ως κατασκευαστικά στοιχεία εφαρµόζονται για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Άρθρο 5 Το αργότερο στις 9 Νοεµβρίου 2002, η Επιτροπή εξετάζει πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας για τα συστήµατα θέρµανσης οχηµάτων που χρησιµοποιούν υγροποιηµένο πετρέλαιο (LPG) και ενδεχο- µένως τροποποιεί την παρούσα οδηγία βάσει της διαδικασίας του άρθρου 6 παράγραφος 2. Άρθρο 6 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την προσαρ- µογή στην τεχνική πρόοδο, του άρθρου 13 της οδηγίας 70/156/ ΕΟΚ καλούµενη στο εξής η «επιτροπή». 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες. 3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. Άρθρο 7 Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Το σηµείο 36 του µέρους 1 του παραρτήµατος IV αντικαθίσταται ως εξής: Θέµα Αριθµός οδηγίας Παραποµπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα Εφαρµογή M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4 «36. Συστήµατα θέρ- µανσης 2001/56/ΕΚ L 292 της X X X X X X X X X X» 2. Στο παράρτηµα ΧΙ: α) το σηµείο 36 του προσαρτήµατος 1 αντικαθίσταται ως εξής: Σηµείο Θέµα Αριθµός οδηγίας M kg ( 1 ) M 1 > ( 1 ) kg «36 θερµαντικές συσκευές 2001/56/ΕΚ I G + P» β) το σηµείο 36 του προσαρτήµατος 2 αντικαθίσταται ως εξής: Σηµείο Θέµα Αριθµός οδηγίας Θωρακισµένα οχήµατα κατηγορίας M 1 «36 θερµαντικές συσκευές 2001/56/ΕΚ X»

3 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/23 Άρθρο 8 Η οδηγία 78/548/ΕΟΚ καταργείται από τις 9 Μαΐου Οι παραποµπές στην οδηγία 78/548/ΕΟΚ λογίζονται γενόµενες στην παρούσα οδηγία. Άρθρο 9 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 9 Μαΐου Πληροφορούν δε αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Άρθρο 10 Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άρθρο 11 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 27 Σεπτεµβρίου Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Πρόεδρος N. FONTAINE Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος C. PICQUÉ

4 L 292/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Παράρτηµα I: Παράρτηµα II: Παράρτηµα III: Παράρτηµα IV: Παράρτηµα V: Παράρτηµα VI: Παράρτηµα VII: Παράρτηµα VIII: ιοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ Προσάρτηµα 1: Πληροφοριακό έγγραφο Έγκριση τύπου ΕΚ οχήµατος Προσάρτηµα 2: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ (οχήµατος) Προσάρτηµα 3: Πληροφοριακό έγγραφο Έγκριση τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Προσάρτηµα 4: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Προσάρτηµα 5: Σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου Πεδίο εφαρµογής, ορισµοί και απαιτήσεις Απαιτήσεις για συστήµατα θέρµανσης από θερµικά απόβλητα του κινητήρα αέρος ιαδικασία δοκιµής για την ποιότητα του αέρα ιαδικασία δοκιµής για τη θερµοκρασία ιαδικασία δοκιµής για τις εκποµπές καυσαερίων Απαιτήσεις για τις θερµαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους Απαιτήσεις ασφαλείας για τις θερµαντικές συσκευές καύσης LPG

5 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι IΟIΚΗΤIΚΕΣ IΑΤΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡIΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 1. ΑIΤΗΣΗ ΕΓΚΡIΣHΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ, κατ εφαρµογή του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, ενός τύπου οχήµατος όσον αφορά το σύστηµα θέρµανσης υποβάλλεται από τον κατασκευαστή Στο προσάρτηµα 1 δίνεται υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των δοκιµών έγκρισης τύπου προσκοµίζονται τα εξής: Όχηµα αντιπροσωπευτικό του προς έγκριση τύπου. 2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑN ΤΥΠΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ εφαρµογήν του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο προσάρτηµα 2 δίνεται υπόδειγµα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ Σε κάθε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος δίδεται αριθµός έγκρισης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος µέλος δεν µπορεί να δώσει τον ίδιο αριθµό και σε κάποιον άλλο τύπο οχήµατος. 3. ΑIΤΗΣΗ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 3.1. Η αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ ενός τύπου θερµαντικής συσκευής καύσης ως κατασκευαστικού στοιχείου, κατ εφαρµογήν του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή της Στο προσάρτηµα 3 δίνεται υπόδειγµα του πληροφοριακού εγγράφου Στην τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δοκιµών έγκρισης τύπου προσκοµίζονται τα εξής: Θερµαντική συσκευή καύσης αντιπροσωπευτική του προς έγκριση τύπου. 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡIΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΥΠΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 4.1. Εάν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση τύπου ΕΚ κατ εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και, εφόσον έχει εφαρµογή, της παραγράφου 4 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ Στο προσάρτηµα 4 δίνεται υπόδειγµα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ Σε κάθε εγκεκριµένο τύπο θερµαντικής συσκευής καύσης δίδεται αριθµός έγκρισης σύµφωνα µε το παράρτηµα VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Το ίδιο κράτος µέλος δεν µπορεί να δώσει τον ίδιο αριθµό και σε κάποιον άλλο τύπο θερµαντικής συσκευής καύσης Κάθε θερµαντική συσκευή καύσης που ανταποκρίνεται στον τύπο που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας φέρει σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου, όπως παρατίθεται στο προσάρτηµα ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑI ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΕIΣ ΕΓΚΡIΣΕΩΝ 5.1. Σε περίπτωση που µεταβληθεί ο τύπος οχήµατος ή θερµαντικής συσκευής καύσης ο οποίος έχει εγκριθεί κατ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 6. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 6.1. Τα µέτρα διασφάλισης της συµµόρφωσης της παραγωγής λαµβάνονται βάσει του άρθρου 10 της οηγίας 70/156/ΕΟΚ.

6 L 292/26 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσάρτηµα 1

7 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/27

8 L 292/28 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσάρτηµα 2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ [Μέγιστες διαστάσεις A4 ( mm)]

9 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/29 Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ... όσον αφορά την έγκριση τύπου χήµατος σχετικά µε την οδηγία 2001/56/ΕΚ

10 L 292/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσάρτηµα 3

11 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/31 Προσάρτηµα 4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ [Μέγιστες διαστάσεις: A4 ( mm)]

12 L 292/32 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ αριθ. για την έγκριση ως κατασκευαστικού στοιχείου τύπου θερµαντικής συσκευής καύσης σχετικά µε την οδηγία 2001/56/ΕΚ

13 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/33 Προσάρτηµα 5 ΣΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου αποτελείται από: ορθογώνιο περιβάλλον το γράµµα «e» ακολουθούµενο από αριθµό ή σειρά γραµµάτων διακριτικών του κράτους µέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΚ ως κατασκευστικού στοιχείου: 1 για τη Γερµανία 12 για την Αυστρία 2 για τη Γαλλία 13 για το Λουξεµβούργο 3 για την Ιταλία 17 για τη Φινλανδία 4 για τις Κάτω Χώρες 18 για τη ανία 5 για τη Σουηδία 21 για την Πορτογαλία 6 για το Βέλγιο 23 για την Ελλάδα 9 για την Ισπανία 24 για την Ιρλανδία 11 για το Ηνωµένο Βασίλειο πλησίον του ανωτέρω ορθογωνίου αποτυπώνεται επίσης «βασικός αριθµός έγκρισης» του τοµέα 4 του αριθµού έγκρισης τύπου του παραρτήµατος VII της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, του οποίου προηγούνται δύο ψηφία που δείχνουν τον αύξοντα αριθµό χαρακτηρισµού της πλέον πρόσφατης µείζονος τεχνικής τροποποίησης της οδηγίας 78/548/ΕΟΚ κατά την ηµέρα χορήγησης της έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου. Ο αύξων αριθµός της παρούσας οδηγίας είναι Το σήµα έγκρισης τύπου ΕΚ ως κατασκευαστικού στοιχείου πρέπει να είναι ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 2.1. Το ανωτέρω σήµα έγκρισης τύπου ως καταστευαστικού στοιχείου δείχνει ότι η συγκεκριµένη θερµαντική συσκευή καύσης εγκρίθηκε στη Γερµανία (e1) µε βασικό αριθµό έγκρισης Τα δύο πρώτα ψηφία (00) δείχνουν ότι το συγκεκριµένο κατασκευαστικό στοιχείο εγκρίθηκε σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

14 L 292/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΕ IΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡIΣΜΟI ΚΑI ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ 1. ΠΕ IΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα οχήµατα των κατηγοριών Μ, Ν και Ο στα οποία τοποθετείται σύστηµα θέρµανσης. 2. ΟΡIΣΜΟI Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως: 2.1. «Σύστηµα θέρµανσης» νοείται κάθε τύπος διάταξης που χρησιµοποιείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του τυχόν χώρου φορτίου «Θερµαντική συσκευή καύσης» νοείται διάταξη που χρησιµοποιεί απευθείας υγρό ή αέριο καύσιµο και δεν εκµεταλλεύεται τα θερµικά απόβλητα του κινητήρα πρόωσης του οχήµατος «Τύπος οχήµατος ως προς το σύστηµα θέρµανσης» νοείται το σύνολο των οχηµάτων που δεν διαφέρουν µεταξύ τους σε ουσιαστικά θέµατα όπως: η (οι) αρχή(-ές) λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης, ο τύπος της τυχόν θερµαντικής συσκευής καύσης «Τύπος θερµαντικής συσκευής καύσης» νοείται το σύνολο των διατάξεων που δεν διαφέρουν µεταξύ τους σε ουσιαστικά θέµατα όπως: τον τύπο καυσίµου (π.χ. υγρό ή αέριο), το µέσο µεταφοράς της θερµότητας (π.χ. αέρας ή νερό), το χώρο τοποθέτησης στο όχηµα (π.χ. διαµέρισµα επιβατών ή χώρος φορτίου) «Σύστηµα θέρµανσης που αξιοποιεί την αποβαλλόµενη θερµότητα» νοείται κάθε τύπος διάταξης που αξιοποιεί την αποβαλλόµενη από τον κινητήρα πρόωσης του οχήµατος θερµότητα προκειµένου να αυξηθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικό του οχήµατος µε µέσο µεταφοράς το νερό, το λάδι ή τον αέρα «Εσωτερικό» νοείται ο εντός του οχήµατος χώρος που προορίζεται για τους επιβάτες ή/και το φορτίο «Σύστηµα θέρµανσης για το διαµέρισµα επιβατών» νοείται κάθε τύπος ή διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνεται η θερµοκρασία στο διαµέρισµα επιβατών «Σύστηµα θέρµανσης για το χώρο φορτίου» νοείται κάθε τύπος διάταξης που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνεται η θερµοκρασία στο χώρο φορτίου «ιαµέρισµα επιβατών» νοείται το µέρος στο εσωτερικό του οχήµατος, το οποίο προορίζεται για τον οδηγό και τυχόν επιβάτες «Αέριο καύσιµο» νοούνται καύσιµα που, υπό κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης (288,2 Κ και 101,33 kpa), είναι σε αέρια κατάσταση, όπως το υγραέριο (LPG) και το συµπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG) «Υπερθέρµανση» είναι η πλήρης απόφραξη του στοµίου εισαγωγής αέρα θέρµανσης στη θερµαντική συσκευής καύσης. 3. ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.1. Το διαµέρισµα επιβατών όλων των οχηµάτων των κατηγοριών Μ και Ν εξοπλίζεται µε σύστηµα θέρµανσης Για τα συστήµατα θέρµανσης οι γενικές απαιτήσεις είναι: ο εισερχόµενος στο διαµέρισµα επιβατών θερµός αέρας δεν πρέπει να παρουσιάζει ρύπανση µεγαλύτερη από εκείνη του αέρα στο σηµείο εισαγωγής του στο όχηµα, ο οδηγός και οι επιβάτες, κατά την οδική χρήση, δεν είναι σε θέση να έρθουν σε επαφή µε τµήµατα του οχήµατος ή θερµό αέρα που µπορούν να προκαλέσουν εγκαύµατα, οι εκποµπές καυσαερίων από τις θερµαντικές συσκευές καύσης πρέπει να ευρίσκονται εντός αποδεκτών ορίων. Οι διαδικασίες επαλήθευσης για καθεµιά από τις ανωτέρω απαιτήσεις παρατίθενται στα παραρτήµατα IV, V και VI Στον κατωτέρω πίνακα εµφαίνεται η αντιστοιχία µεταξύ των παραρτηµάτων και κάθε τύπου συστήµατος θέρµανσης, ανά κατηγορία του οχήµατος:

15 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/35 Σύστηµα θέρµανσης Κατηγορία οχήµατος Παράρτηµα IV ποιότητα αέρα Παράρτηµα V θερµοκρασία Παράρτηµα VI αναθυµιάσεις Παράρτηµα VIII ασφάλεια LPG Αποβαλλόµενη θερµότητα κινητήρα νερό Αποβαλλόµενη θερµότητα M 1 1 κινητήρα αέρας Βλέπε σηµείωση 1 N 1 1 O Αποβαλλόµενη θερµότητα M 1 1 κινητήρα έλαιο N 1 1 M N O O Θερµαντική συσκευή µε αέριο M καύσιµο Βλέπε σηµειώσεις 2 και 3 N O Θερµαντική συσκευή µε υγρό M καύσιµο Βλέπε σηµείωση 3 N O Τις λοιπές απαιτήσεις για τις θερµαντικές συσκευές καύσης και την τοποθέτησή τους στο όχηµα ορίζει το παράρτηµα VII. Σηµείωση 1: Τα πληρούντα τις απαιτήσεις του παραρτήµατος III οχήµατα εξαιρούνται από αυτές τις απαιτήσεις δοκιµής. Σηµείωση 2: Κατά το άρθρο 5, στην παρούσα οδηγία προστίθεται ένα νέο παράρτηµα VIII «Απαιτήσεις ασφαλείας για τις θερµαντικές συσκευές καύσης LPG». Σηµείωση 3: Οι θερµαντικές συσκευές καύσης που τοποθετούνται έξω από το διαµέρισµα επιβατών και χρησιµοποιούν νερό ως µέσο µεταφοράς θερµότητας θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στα παραρτήµατα IV και V.

16 L 292/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜIΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΡΑΣ 1. Θεωρείται ότι οι παρατιθέµενες στην παράγραφο 3.2 του παραρτήµατος II απαιτήσεις καλύπτονται ως προς συστήµατα θέρµανσης µε εναλλάκτη θερµότητας, το πρωτεύον κύκλωµα του οποίου διαρρέεται από αέρια εξάτµισης ή αέρα που έχει υποστεί ρύπανση, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής συνθήκες: 2. τα τοιχώµατα του πρωτεύοντος κυκλώµατος του εναλλάκτη θερµότητας να είναι στεγανά έναντι διαρροών σε πιέσεις έως και 2 bar, 3. τα τοιχώµατα του πρωτεύοντος κυκλώµατος του εναλλάκτη θερµότητας να µην περιλαµβάνουν αποσπώµενο κατασκευαστικό στοιχείο, 4. το τοίχωµα του εναλλάκτη θερµότητας, όπου λαµβάνει χώρα η εναλλαγή θερµότητας, να έχει πάχος τουλάχιστον 2 mm, αν είναι κατασκευασµένο από µη κεκραµένο χάλυβα, 4.1. αν χρησιµοποιούνται άλλα υλικά (συµπεριλαµβανοµένων σύνθετων υλικών ή υλικών µε επίστρωση), το πάχος του τοιχώµατος να είναι τόσο ώστε να εξασφαλίζεται εξ ίσου µακρά διάρκεια ζωής του εναλλάκτη, όπως στην περίπτωση του σηµείου 4, 4.2. εάν το τοίχωµα του εναλλάκτη, όπου πραγµατοποιείται η εναλλαγή θερµότητας, είναι επισµαλτωµένο, το οικείο τοίχωµα να είναι πάχους τουλάχιστον 1 mm, η δε επισµάλτωση ανθεκτική στο χρόνο, στεγανή έναντι διαρροών και όχι πορώδης, 5. ο σωλήνας από τον οποίο διέρχονται τα καυσαέρια να περιλαµβάνει ζώνη υποβαλλόµενη σε δοκιµές διάβρωσης, µήκους τουλάχιστον 30 mm, αµέσως µετά τον εναλλάκτη θερµότητας, γυµνή και ευκόλως προσπελάσιµη, 5.1. το τοίχωµα της ζώνης που υποβάλλεται σε δοκιµή διάβρωσης να µην έχει µεγαλύτερο πάχος από εκείνο των σωληνώσεων διόδου των καυσαερίων µέσα στον εναλλάκτη θερµότητας, οι δε ιδιότητες των υλικών και της επιφάνειας του υπόψη τµήµατος να είναι συγκρίσιµες µε τις αντίστοιχες των ανωτέρω σωληνώσεων, 5.2. εάν ο εναλλάκτης θερµότητας σχηµατίζει µια ενότητα µαζί µε το σιγαστήρα της εξάτµισης του οχήµατος, τα εξωτερικά τοιχώµατα του τελευταίου πρέπει να θεωρούνται ως η αντιστοιχούσα στο σηµείο 5.1 ζώνη, όπου µπορεί να συµβεί τυχόν διάβρωση. 6. Στην περίπτωση συστηµάτων θέρµανσης από θερµικά απόβλητα χρησιµοποιώντας τον αέρα ψύξης του κινητήρα για θερµαντικούς σκοπούς, θεωρείται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.2 του παραρτήµατος II χωρίς να χρησιµοποιείται εναλλάκτης θερµότητας, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι εξής συνθήκες: ο χρησιµοποιούµενος για θερµαντικούς σκοπούς αέρας ψύξης να έρχεται σε επαφή µόνο µε επιφάνειες του κινητήρα που δεν περιλαµβάνουν αποσπώµενο µέρος, και οι συνδέσεις µεταξύ των τοιχωµάτων αυτού του κυκλώµατος αέρα ψύξης και των χρησιµοποιούµενων για τη µετάδοση θερµότητας επιφανειών να είναι αεροστεγείς και να µην προσβάλλονται από έλαια. Οι ανωτέρω συνθήκες θεωρείται ότι πληρούνται αν, π.χ.: 6.1. µε µια θήκη γύρω από κάθε σπινθηριστή αφαιρούνται τυχόν διαρροές αερίου από το κύκλωµα του αέρα θέρµανσης, 6.2. ο σύνδεσµος µεταξύ της κυλινδροκεφαλής και της πολλαπλής εξαγωγής ευρίσκεται έξω από το κύκλωµα του αέρα θέρµανσης, 6.3. υπάρχει διπλή προστασία έναντι διαρροών µεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου, τυχόν δε διαρροές από τον πρώτο σύνδεσµο οδηγούνται έξω από το κύκλωµα του αέρα θέρµανσης, ή η προστασία έναντι διαρροών µεταξύ της κυλινδροκεφαλής και του κυλίνδρου διατηρείται ακόµη και όταν τα περικόχλια της κυλινδροκεφαλής έχουν σφιχτεί σε ψυχρό κινητήρα στο ένα τρίτο της ονοµαστικής ροπής στρέψης που προδιαγράφει ο κατασκευαστής, ή η περιοχή σύνδεσης της κυλινδροκεφαλής µε τον κύλινδρο ευρίσκεται εκτός του κυκλώµατος του αέρα θέρµανσης.

17 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/37 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV IΑ IΚΑΣIΑ ΟΚIΜΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΟIΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 1. Επί oλoκληρωµένων oχηµάτων διενεργείται η εξής δoκιµή: 1.1. Η θερµαντική συσκευή λειτουργεί επί µία ώρα στη µέγιστη ισχύ εξόδoυ υπό νηνεµία (ταχύτητα αέρος 2 m/s), µε όλα τα παράθυρα κλειστά και, στην περίπτωση θερµαντικής συσκευής καύσης, µε σβησµένo τoν κινητήρα πρόωσης. Εάν πάντως, στη µέγιστη ισχύ εξόδoυ, η θερµαντική συσκευή σβήνει αυτόµατα σε λιγότερo από µια ώρα, oι µετρήσεις µπoρoύν να πραγµατoπoιηθoύν πριν από το σβήσιµο του κινητήρα Μετρείται η αναλoγία CO στoν αέρα περιβάλλoντoς, λαµβάνoντας δείγµατα από: α) σηµείo έξω από τo όχηµα όσo τo δυνατόν πιo κoντά στo στόµιo εισόδoυ αέρα θέρµανσης, και β) σηµείo µέσα στo όχηµα σε απόσταση µικρότερη από 1 m από την έξoδo τoυ αέρα πoυ έχει υπoστεί θέρµανση Οι ενδείξεις µετρήσεων λαµβάνονται για αντιπρoσωπευτικό χρόνo 10 λεπτών Η ένδειξη για τo COαπό τo σηµείo (β) να είναι κάτω των 20 ppm µεγαλύτερη από την αντίστoιχη της θέσεως (α). 2. Στην περίπτωση θερµαντικών συσκευών καύσης ως κατασκευαστικών στoιχείων, µετά τις δοκιµές των παραρτηµάτων V, VI και του σηµείου 1.3 του παραρτήµατος VII διενεργείται η εξής δoκιµή Τo πρωτεύoν κύκλωµα τoυ εναλλάκτη θερµότητας υπoβάλλεται σε δoκιµή διαρρoής για να διασφαλίζεται ότι o αέρας πoυ έχει υπoστεί ρύπανση δεν µπoρεί να εισέλθει στoν θερµό αέρα ο oπoίoς πρooρίζεται για τo διαµέρισµα επιβατών Η ανωτέρω απαίτηση θεωρείται ότι καλύπτεται εάν σε µανoµετρική πίεση 0,5 hpa η διαρρoή από τoν εναλλάκτη θερµότητας είναι 30 dm 3 /h. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V IΑ IΚΑΣIΑ ΟΚIΜΗΣ ΓIΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣIΑ 1. Η θερµαντική συσκευή λειτουργεί επί µία ώρα στη µέγιστη ισχύ εξόδου υπό νηνεµία (ταχύτητα αέρος 2 m/s) µε όλα τα παράθυρα κλειστά. Εάν πάντως, στη µέγιστη ισχύ εξόδου, η θερµαντική συσκευή σβήνει αυτόµατα σε λιγότερο από µια ώρα, οι µετρήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν ενωρίτερα. Εφόσον ο θερµός αέρας αντλείται από το εξωτερικό του οχήµατος, η δοκιµή πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος όχι κατώτερη των 15 ο C. 2. Η επιφανειακή θερµοκρασία οποιουδήποτε τµήµατος του συστήµατος θέρµανσης που µπορεί να έρθει σε επαφή µε τον οδηγό του οχήµατος, στη διάρκεια συνήθους οδικής χρήσης του, µετράται µε θερµόµετρο επαφής. Η θερµοκρασία του ανωτέρω τµήµατος ή των ανωτέρω τµηµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 ο C όσον αφορά το γυµνό µέταλλο και τους 80 ο C για το λοιπά υλικά Στην περίπτωση µέρους ή µερών του συστήµατος θέρµανσης πίσω από το κάθισµα του οδηγού, καθώς και στην περίπτωση υπερθέρµανσης, η θερµοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 110 ο C Στα οχήµατα των κατηγοριών Μ 1 και Ν, κανένα µέρος του συστήµατος, ικανό να έρθει σε επαφή µε καθήµενους επιβάτες κατά την διάρκεια της κανονικής οδικής χρήσης του οχήµατος, εκτός από την εσχάρα του στοµίου προσαγωγής, δεν πρέπει να έχει θερµοκρασία άνω των 110 ο C Στα οχήµατα των κατηγοριών Μ 2 και Μ 3, κανένα µέρος του συστήµατος, ικανό να έρθει σε επαφή µε καθήµενους επιβάτες κατά τη διάρκεια της κανονικής οδικής χρήσης του οχήµατος, δεν πρέπει να έχει θερµοκρασία άνω των 70 ο C όσον αφορά το γυµνό µέταλλο και τους 80 ο C για το λοιπά υλικά. 4. Η θερµοκρασία του θερµού αέρα που εισέρχεται στο διαµέρισµα επιβατών να µην υπερβαίνει τους 50 ο C, µετρουµένη στο κέντρο του στοµίου εισόδου του αέρα.

18 L 292/38 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI IΑ IΚΑΣIΑ ΟΚIΜΗΣ ΓIΑ ΤIΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡIΩΝ 1. Η θερµαντική συσκευή λειτουργεί επί µία ώρα στη µέγιστη ικανότητά της υπό νηνεµία (ταχύτητα αέρος 2 m/s) και θερµoκρασία περιβάλλoντoς 20± 10 o C. Εάν, πάντως, στη µέγιστη ισχύ εξόδoυ, η θερµαντική συσκευή σβήνει αυτόµατα σε λιγότερo από µία ώρα, oι µετρήσεις µπoρoύν να πραγµατoπoιηθoύν πριν από το σβήσιµο του κινητήρα. 2. Οι ξηρές και αδιάλυτες εκπoµπές καυσαερίων, µετρoύµενες µε τη χρήση κατάλληλoυ µετρητή, δεν πρέπει να υπερβαίνoυν τις εµφαινόµενες στoν κατωτέρω πίνακα τιµές: Παράµετρος Θερµαντικές συσκευές αερίου καυσίµου Θερµαντικές συσκευές υγρού καυσίµου CO 0,1 % κατ όγκο 0,1 % κατ όγκο NO x 200 ppm 200 ppm HC 100 ppm 100 ppm Μονάδα αναφοράς Bacharach (*) 1 4 (*) Ως µονάδα αναφοράς χρησιµοποιήθηκε η µονάδα «Bacharach» ASTM D Η δoκιµή επαναλαµβάνεται υπό συνθήκες ισoδύναµες µε όχηµα κινoύµενo µε ταχύτητα 100 Km/h. Υπό τις συνθήκες αυτές, η τιµή για τo CO δεν πρέπει να υπερβαίνει τo 0,2 % κατ όγκo. Εάν η δoκιµή πραγµατoπoιηθεί σε θερµαντική συσκευή ως κατασκευαστικό στoιχείo, τότε δεν χρειάζεται να επαναληφθεί για τoν τύπo oχήµατoς στoν oπoίo τoπoθετείται η θερµαντική συσκευή.

19 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII AΠΑIΤΗΣΕIΣ ΓIΑ ΤIΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ 1. ΓΕΝIΚΕΣ ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ 1.1. Κάθε θερµαντική συσκευή καύσης συνoδεύεται από oδηγίες λειτoυργίας και συντήρησης. Οι συσκευές πoυ πρooρίζoνται για τοποθέτηση εκ των υστέρων συνoδεύoνται επίσης από oδηγίες τoπoθέτησης Τoπoθετείται εξoπλισµός ασφαλείας (είτε ως µέρoς της θερµαντικής συσκευής καύσης είτε ως µέρoς τoυ oχήµατoς) για να ελέγχεται η θερµαντική συσκευή καύσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο εξoπλισµός είναι σχεδιασµένoς κατά τρόπo ώστε, εάν δεν παράγεται φλόγα κατά την ανάφλεξη ή εάν η φλόγα σβήσει κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας, oι χρόνoι ανάφλεξης και σβέσεως για την παρoχή καυσίµoυ να µην υπερβαίνoυν τα 4 λεπτά της ώρας για τις θερµαντικές συσκευές καύσης πoυ λειτoυργoύν µε υγρό καύσιµo ή, για τις θερµαντικές συσκευές καύσης πoυ λειτoυργoύν µε αέριo καύσιµo, το 1 λεπτό της ώρας εάν το σύστηµα ελέγχου της φλόγας είναι θερµοηλεκτρικό ή τα 10 δευτερόλεπτα εάν είναι αυτόµατο Ο θάλαµoς καύσης και o εναλλάκτης θερµότητας των θερµαντικών συσκευών που χρησιµοποιούν το νερό ως θερµαγωγό υγρό πρέπει να αντέχoυν σε πίεση διπλάσια της φυσιoλoγικής πίεσης λειτoυργίας ή σε 2 bar (µανoµετρική πίεση), όπoια από τις δύo είναι µεγαλύτερη. Η πίεση δoκιµής σηµειώνεται στo πληρoφoριακό έγγραφo Η θερµαντική συσκευή καύσης φέρει ετικέτα τoυ κατασκευαστή στην oπoία αναφέρεται τo όνoµά τoυ, o αριθµός µoντέλoυ και o τύπoς, καθώς και η oνoµαστική ισχύς σε kilowatts. ηλώνεται επίσης ο τύπος καυσίµου και, εφόσoν χρειάζεται, η τάση λειτoυργίας και η πίεση λειτoυργίας τoυ αερίoυ Παύση λειτουργίας των ανεµιστήρων µε χρονοκαθυστέρηση Σε περίπτωση που υπάρχει ανεµιστήρας η παύση λειτουργίας γίνεται µε χρονοκαθυστέρηση, ακόµη και σε περίπτωση υπερθέρµανσης ή διακοπής της παροχής καυσίµου Μπορούν να εφαρµόζονται και άλλα µέτρα ασφαλείας κατά της εκρηκτικής ανάφλεξης και διάβρωσης του συστήµατος εξαγωγής των καυσαερίων, εφόσον ο κατασκευαστής αποδεικνύει στην εγκρίνουσα αρχή ότι έχουν ισοδύναµο αποτέλεσµα Απαιτήσεις σχετικά µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας Οι τεχνικές απαιτήσεις που επηρεάζονται από την τάση πρέπει να κυµαίνονται εντός ± 16 % της ονοµαστικής τάσης. Ωστόσο, εάν υπάρχει µηχανισµός προστασίας από υπερβολικά χαµηλή/υψηλή τάση οι απαιτήσεις ικανοποιούνται στην ονοµαστική τάση και πολύ πλησίον των σηµείων των τιµών διακοπής Ενδεικτική λυχνία Μια ευκρινής ενδεικτική λυχνία στο οπτικό πεδίο του χειριστή τον ενηµερώνει ότι το αερόθερµο είναι εντός ή εκτός λειτουργίας. 2. ΑΠΑIΤΗΣΕIΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 2.1. Πεδίo εφαρµoγής Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2.1.2, oι θερµαντικές συσκευές καύσης τoπoθετoύνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τoυ παρόντoς παραρτήµατoς Τα oχήµατα της κατηγoρίας Ο πoυ είναι εφoδιασµένα µε θερµαντικές συσκευές υγρoύ καυσίµoυ θεωρείται ότι καλύπτoυν τις απαιτήσεις τoυ παρόντoς παραρτήµατoς Θέση της θερµαντικής συσκευής Τα τµήµατα τoυ αµαξώµατoς και τυχόν άλλα κατασκευαστικά στoιχεία ευρισκόµενα πλησίoν της θερµαντικής συσκευής καύσης πρέπει να πρoστατεύoνται από την υπερθέρµανση και την πιθανότητα να ρυπανθoύν µε καύσιµo ή έλαιo Η θερµαντική συσκευή καύσης δεν πρέπει να παρoυσιάζει κίνδυνo φωτιάς, ακόµη και σε περίπτωση υπερθέρµανσης. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι πληρoύται εφόσoν κατά την τoπoθέτηση εξασφαλίζεται oρθή απόσταση από όλα τα µέρη και κατάλληλoς αερισµός, µε την χρήση πυράντoχων υλικών ή µε τη χρήση θερµικών ασπίδων Στην περίπτωση oχηµάτων των κατηγoριών Μ 2 και Μ 3, η θερµαντική συσκευή δεν πρέπει να ευρίσκεται στo διαµέρισµα επιβατών. Μπoρεί όµως να γίνει εγκατάσταση σε επαρκώς σφραγισµένo κoυβoύκλιo πoυ πληρoί επίσης τις απαιτήσεις της παραγράφoυ Η ετικέτα πoυ αναφέρεται στην παράγραφo 1.4 ή αντίγραφό της, πρέπει να είναι έτσι τoπoθετηµένη έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστη όταν η θερµαντική συσκευή έχει τoπoθετηθεί στo όχηµα Κατά την τoπoθέτηση της θερµαντικής συσκευής θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε λoγική πρoφύλαξη ώστε να ελαχιστoπoιείται o κίνδυνoς τραυµατισµoύ ή υλικών ζηµιών.

20 L 292/40 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Παρoχή καυσίµoυ Τo φίλτρo καυσίµoυ πρέπει να βρίσκεται εκτός τoυ διαµερίσµατoς επιβατών και να έχει κάλυµµα ώστε τo καύσιµo να µη χύνεται έξω Οι θερµαντικές συσκευές πoυ λειτoυργoύν µε υγρό καύσιµo, στις oπoίες υπάρχει παρoχή χωριστή από εκείνη τoυ oχήµατoς, πρέπει να φέρoυν ευκρινή ένδειξη τoυ τύπoυ τoυ καυσίµoυ και τoυ σηµείoυ πλήρωσης Μια πρoειδoπoιητική πινακίδα για την ανάγκη διακoπής λειτoυργίας της θερµαντικής συσκευής πριν από την τρoφoδoσία µε καύσιµo τίθεται στo σηµείo πλήρωσης. Επιπλέον, στο εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, πρέπει να περιέχονται κατάλληλες οδηγίες Σύστηµα εξάτµισης Τo στόµιo εξόδoυ καυσαερίων πρέπει να ευρίσκεται σε θέση πoυ να απoκλείεται η είσoδoς καυσαερίων στo όχηµα µέσω τoυ συστήµατoς αερισµoύ, των στoµίων πρoσαγωγής θερµoύ αέρα ή των ανoικτών υαλoπινάκων Στόµιo εισόδoυ αέρα καύσης Ο αέρας για τoν θάλαµo καύσης της θερµαντικής συσκευής δεν πρέπει να λαµβάνεται από τo διαµέρισµα επιβατών τoυ oχήµατoς Τo στόµιo εισόδoυ τoυ αέρα πρέπει να ευρίσκεται σε τέτoια θέση ή να πρoστατεύεται ώστε να καθίσταται απίθανη η απόφραξη από σκoυπίδια ή απoσκευές Στόµιo εισόδoυ αέρα θέρµανσης Ο αέρας θέρµανσης µπoρεί να είναι νωπός ή ανακυκλoφoρών αέρας λαµβανόµενoς από καθαρό χώρo πoυ είναι απίθανo να έχει µολυνθεί από καυσαέρια του κινητήρα, της θερµαντικής συσκευής ή οποιασδήπoτε άλλης πηγής ενέργειας τoυ oχήµατoς Ο αεραγωγός λήψεως πρέπει να είναι πρoστατευµένoς µε πλέγµα ή άλλo κατάλληλo µέσo Στόµιo εξόδoυ αέρα θέρµανσης Τυχόν αεραγωγoί χρησιµoπoιoύµενoι για τη διoχέτευση τoυ θερµoύ αέρα στoυς διαφόρoυς χώρoυς τoυ oχήµατoς πρέπει να είναι έτσι τoπoθετηµένoι ή πρoστατευµένoι ώστε να µην πρoκαλoύνται τραυµατισµoί ή ζηµίες σε περίπτωση επαφής µε αυτoύς Τα στόµια εξόδoυ τoυ αέρα πρέπει να είναι έτσι τoπoθετηµένα ή πρoστατευµένα ώστε να είναι απίθανo να αποφραχθoύν από σκουπίδια ή αποσκευές Αυτόµατος έλεγχος του συστήµατος θέρµανσης Η λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης πρέπει να διακόπτεται αυτοµάτως και να παύει η παροχή καυσίµου εντός 5 δευτερολέπτων όταν ο κινητήρας σταµατάει. Σε περίπτωση που ενεργοποιείται ήδη χειροκίνητος µηχανισµός, µπορεί να συνεχισθεί η λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΥΣΗΣ LPG (βλέπε παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 3.3, σηµ. 2)

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2010 Για σκοπούς μεταφοράς της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα;

Ενεργειακή σήμανση. Πληροφοριακό υλικό για κατασκευαστές, προμηθευτές και εμπόρους λιανικής πώλησης. Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή ετικέτα; Ενεργειακή σήμανση Η ενεργειακή ετικέτα δεν είναι μόνο κλιματιστικών συσκευών αλλά μία νομική υποχρέωση, που επιβάλλεται και ελέγχεται από αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για

τιµές µειώθηκαν για πρώτη φορά µε την οδηγία 74/290/ΕΟΚ (7) και συµπληρώθηκαν, βάσει της οδηγίας 77/102/ΕΟΚ της Επιτροπής (8), µε οριακές τιµές για Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 23ης Μαρτίου 1994 περί των µέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ... 7 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΡΥΠΩΝ) Μ.Ε.Κ.... 9 1.1 Γενικά... 9 1.2 Πρότυπα Εκπομπών Ρύπων... 1 1.2.1 Επιβατικά Οχήματα και Ελαφρά Φορτηγά... 11 1.2.2 Οχήματα Βαρέως Τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/ντριες Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (υπόψη προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της σχολικής μονάδας)

Διευθυντές/ντριες Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (υπόψη προέδρου της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της σχολικής μονάδας) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ : 18.4.49 Αρ. Τηλ. : 22800988 Αρ. Φαξ : 22809584 Email: gkolyfas@moec.gov.cy cantoniades@moec.gov.cy ykasoulides@moec.gov.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ.

Άρθρο 3 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 16 εκεµβρίου 1988. Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ( 1 ) ΕΕ αριθ. Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1988 για την τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2011 COM(2011) 120 τελικό 2011/0053 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τα ελαστικά των µηχανοκινήτων οχηµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης. για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΑ 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 4.1 Έντυπο Κ.Ε.Κ. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται από το ΙΚΤΕΟ για τη συµπλήρωση και την ακύρωση καρτών ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ). Η παρούσα οδηγία αφορά την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα