ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου Ταχ. Κώδικας : Λαμία Πληροφορίες : Β. Ζάχος Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟΣ: Λαμία, 21 Απριλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1273/51796 «HELLENIC QUALITY FOODS A.E.» (διά του Μηχανικού Σταμάτη Χαλαπά Βαρατάση 11, Χαλκίδα, ) (συν. φάκελος) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. 4160/176440/ απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών, υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας (Μονάδα 2) δυναμικότητας κοτόπουλων, πάχυνσης ιδιοκτησίας της εταιρείας «HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. (HQF)» σε γήπεδο εμβαδού 6.940,00 τ.μ., στη θέση «Πολυτήρα» Τοπικής Κοινότητας Πουρνού, Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α). 2. Την αρ. 1958/ απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21/Β) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209/Α/ ). 3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Το Π.Δ. 138/10 (ΦΕΚ 231 Α/ ) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. 5. Το Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. (ΦΕΚ 91/Α). 6. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α). 7. Το Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52/Α/ ) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις». 8. Την αρ /5387/ ΚΥΑ (ΦΕΚ678/Β ) όπως ισχύει 9. Την αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022/Β/ ), για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες. 10. Την αρ /703/Φ104/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 332/ ) για τη διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. 11. Την αρ. Η.Π.37111/2021/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1391/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 12. Την εγκύκλιο με αρ / της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού «Περί κατηγοριών μελετών».

2 13. Την αρ /2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1469/Β/2003) περί έγκρισης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 14. Την αριθ / Κ.Υ. Απόφαση περί «Έγκρισης ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ/ΑΑΠ/ 151/ ). 15. Τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΕ (αντικατέστησε τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ), τον Κανονισμό 142/2011/ΕΕ, την αριθ / Εγκύκλιο ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ/Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής/Δ/νση Κτην. Δημ. Υγείας και την υπ αριθ / Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. 16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 354 /Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ οικ / (ΦΕΚ 2220/Β/ ) και οικ / (ΦΕΚ 135/Β/ ). 17. Την αρ. 4160/176440/ απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών, υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας (Μονάδα 2) δυναμικότητας κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας «HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. (HQF)» σε γήπεδο εμβαδού 6.940,00 τ.μ., στη θέση «Πολυτήρα» Τοπικής Κοινότητας Πουρνού, Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας. 18. Τις από και αιτήσεις της εταιρείας «HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. με φάκελο Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. [α) αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της μονάδας και β) επιφάνεια αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας]. 19. Το αριθ. 408/18857/ έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε ο ανωτέρω φάκελος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας (για δημοσιοποίηση, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης) και στην Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για γνωμοδότηση. 20. Το αρ. 942/20390/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις). 21. Την αρ / δήλωση υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για τις αυθαίρετες κατασκευές. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε την αρ. 4160/176440/ απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών, υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας (Μονάδα 2) δυναμικότητας κοτόπουλων σε γήπεδο εμβαδού 6.940,00 τ.μ., στη θέση «Πολυτήρα» Τοπικής Κοινότητας Πουρνού, Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας, ως εξής: «α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας «HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. (HQF)», σε γήπεδο εμβαδού 6.940,00 τ.μ., στη θέση «Πολυτήρα» Τοπικής Κοινότητας Πουρνού, Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Στην πτηνοτροφική μονάδα εκτρέφονται νεοσσοί - κοτόπουλα για διάστημα δυο (2) μηνών μονό για πάχυνση. Καθόσον ένα (1) ισοδύναμο ζώου ισούται με 250 κοτόπουλα πάχυνσης, τότε η μονάδα έχει δυναμικότητα 132 ισοδύναμα. Θα γίνεται προμήθεια νεοσσών από τα εκκολαπτήρια της περιοχής και θα τοποθετούνται στους θαλάμους, όπου υπάρχει αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας (νερού και φυράματος).

3 Το δάπεδο των θαλάμων, το οποίο είναι στεγανό (από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα) θα στρώνεται με άχυρα ή πριονίδι που αποτελούν τη στρωμνή. Η εκτροφή διαρκεί συνήθως 50 ημέρες περίπου, όπου αποκτούν το επιθυμητό βάρος το οποίο ανέρχεται στα 2,2 Κιλά /κοτόπουλο πάχυνσης και μετά την ολοκλήρωσή της τα πτηνά οδηγούνται προς σφαγή. Μετά από κάθε εκτροφή (κάθε δύο μήνες περίπου) γίνεται καθαρισμός του πτηνοτροφείου. Θα απομακρύνεται η στρωμνή χειρωνακτικά, θα φορτώνεται σε φορτηγά και θα διατίθεται σε αδειοδοτημένη μονάδα παραγωγής οργανοχουμικού λιπάσματος. Η κοπριά (στρωμνή) δεν θα παραμένει σε κάποιο χώρο του γηπέδου εκτός των πτηνοτροφικών θαλάμων μέχρι την απομάκρυνσή της. Μετά την απομάκρυνση της κοπριάς θα γίνεται πλύσιμο και απολύμανση των θαλάμων εκτροφής. Οι θάλαμοι θα παραμένουν κλειστοί για μία περίπου εβδομάδα (υγειονομικό κενό), πριν από την τοποθέτηση νέων πτηνών. Στην παραγωγική διαδικασία εφαρμόζεται το κλειστό σύστημα εκτροφής, με αυτόματα συστήματα τροφοδοσίας, ποτίσματος, θέρμανσης, δροσισμού και εξαερισμού για ρύθμιση του εσωτερικού περιβάλλοντος. Στην μονάδα δεν γίνεται αναπαραγωγή, αλλά μόνον πάχυνση. Στην μονάδα δεν γίνεται σφαγή των κοτόπουλων. Εμβαδόν γηπέδου 6.940,00 τ.μ. Κτιριακές εγκαταστάσεις Ι. Νομίμως υφιστάμενες Πτηνοτροφικός θάλαμος 497, διαστάσεων 100,00μ. Χ 10,00μ.,εμβαδού Ε= 1.000,00 τ.μ. Σύνολο Ε Ι = 1.000,00 τ.μ. ΙΙ. Τακτοποίηση Σύμφωνα με την αρ / δήλωση υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 για τις αυθαίρετες κατασκευές, είναι τα ακόλουθα: Τμήμα Πτην. Θαλάμου 497, εμβαδού Ε=1.383,10 τ.μ. Αποθήκη, διαστάσεων 4,00μ. Χ 3,90μ., εμβαδού Ε=15,60 τ.μ. Οικία προσωπικού, εμβαδού Ε=59,40 τ.μ. Δεξαμενές, εμβαδού Ε=14,10 τ.μ. Σιλό, εμβαδού Ε=3,80 τ.μ. Σύνολο Ε ΙΙ = 1.476,00 τ.μ. Το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων (συνολική κάλυψη και δόμηση 2.476,00 τ.μ.) απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα 1:500 του Πολιτικού Μηχανικού Κ ου Σταμάτη Χαλαπά και περιγράφεται σ αυτό από τα στοιχεία 11, 12, 13, 14, 15, 16. Οι συντεταγμένες του γηπέδου (σύστημα ΕΓΣΑ 87), σύμφωνα με το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, είναι οι εξής: ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ , ,446

4 , , , , , , , , , ,442 Πρώτες ύλες Νεοσσοί Ζωοτροφές : 5 (εκτροφές/ έτος) X = νεοσσοί/έτος. : 660 ton/έτος. Δυναμικότητα: - Πτηνοτροφείου : κοτόπουλα πάχυνσης/εκτροφή : 5 εκτροφές/έτος Παραγόμενα Προϊόντα - Κρέας κοτόπουλου : 247 ton/έτος Παραγόμενα Ζωικά Υποπροϊόντα - Κατηγορία ΙΙ (νεκρά πτηνά 8,25 ton/έτος και κόπρος 220 ton/έτος) Χρήση νερού Η μονάδα καταναλώνει νερό για τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού και για την παραγωγική διαδικασία (λειτουργία υδροπάνελ, διατροφή των πτηνών, κ.λ.π.) και συγκεκριμένα: Νερό για το προσωπικό: 36 m 3 ανά έτος. Νερό για τη λειτουργία των υδροπάνελ: 2.505,60 m 3 ανά έτος. Νερό για την διατροφή των πτηνών :1.710 m 3 ανά έτος. Η συνολική κατανάλωση νερού στη μονάδα είναι: m 3 ανά έτος Δεδομένου ότι οι ανάγκες της μονάδας σε νερό δεν μπορούν να καλυφθούν από συλλογικό δίκτυο, σύμφωνα με το αριθ. 19/2013 πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου, η κάλυψη των αναγκών της μονάδας θα γίνεται από τη γεώτρηση Γ2 στη θέση «Πολυτήρα» (η οποία βρίσκεται εκτός του γηπέδου εγκατάστασης) με συντεταγμένες Χ: ,000 και Υ: ,000. Συντεταγμένες αρχής και τέλους του δικτύου μεταφοράς: Αρχής: Χ: ,000 και Υ: ,000. Τέλους: Χ: ,396 και Υ: ,502. Στη συνέχεια αποθηκεύεται σε υδατοδεξαμενή. Όσον αφορά τη γεώτρηση Γ1 (εφεδρική) με συντεταγμένες Χ: ,000 και Υ: ,000, η δυνατότητα αδειοδότησής της ή μη ως εφεδρικής θα εξεταστεί εφόσον καθοριστεί η ζώνη προστασίας της.

5 Μηχανολογικός εξοπλισμός Συνολική εγκατεστημένη ισχύς πτηνοτροφείου: 28 KW Χρήση καυσίμων: Υγραέριο Η κατανάλωση υγραερίου για την θέρμανση των θαλάμων εκτιμάται σε περίπου lt/έτος. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται σε ΚWH ετησίως. β) Κατατάξεις Κωδικοποιήσεις Κατάταξη βάσει της αρ. 1958/ απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21/Β) Κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 (Παράρτημα VII, α/α 1) Κατάταξη βάσει της ΚΥΑ 13727/724/03 Χαμηλή όχληση βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ 13727/724/03 Κωδικοποίηση κατά ΕΣΥΕ «Μονάδα πτηνοτροφείου» (Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης) γ) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων της. γ 1 ) Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης. 1. Η αρ /2003 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1469/Β/2003) περί έγκρισης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 2. Η εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα λειτουργεί στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη από το Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε έκταση μη δασικού χαρακτήρα, εκτός σχεδίου πόλεως, ορίων οικισμού, Γ.Π.Σ., εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. και λατομικής περιοχής σε απόσταση > 1000,00μ..

6 4. Τέλος η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε απλή γεωργική γη και από την λειτουργία της δραστηριότητας δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή [από 17/12/1993 σχετικό έγγραφο και σύμφωνη γνώμη ΝΕΧΩΠ]. γ 2 ) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου. 1. Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος 07 Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 1004Β/ ), η περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένη η εν λόγω μονάδα εμπίπτει στις διατάξεις του αρ. 6 Π.Δ.51/2007 (προστατευόμενες περιοχές) και συγκεκριμένα στις προστατευόμενες περιοχές πόσιμου ύδατος. 2. Η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας δεν εντάσσεται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν. 1650/86 για το περιβάλλον (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τις διεθνείς συμβάσεις και της νομοθεσίας περί Ζ.Ο.Ε. Δεν περιλαμβάνεται σε Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης καθώς και στις περιοχές του δικτύου NATURA Τέλος, ο χώρος εγκατάστασης δεν εντάσσεται σε περιοχή αρχαιολογικής, πολιτιστικής αξίας βάσει της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή. δ 1 ) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ισχύουν: Ισχύει η υγειονομική διάταξη Ε1β 221/ και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις της Ισχύει η Υπουργική Απόφαση Υ1 β/2000/95 (ΦΕΚ 343/Β795) «περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Δεν ισχύει η αρ. οικ / (ΦΕΚ 354 /Β/ ) ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (δεν γίνεται επαναχρησιμοποίηση). δ 2 ) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Για την ατμόσφαιρα όσον αφορά τους ρύπους: SO2, NO2, NOx, PM10 και Pb ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Η.Π /549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/ ) [αντικατέστησε την ΠΥΣ 34/02 (ΦΕΚ 125/Α/02)] CO και Βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ. Δεν έχουν καθοριστεί για τους εδαφικούς αποδέκτες μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων. Ουδεμία διάθεση λυμάτων αποβλήτων θα γίνεται σε υδάτινους αποδέκτες της περιοχής (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ) δ 3 ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων Ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. με αρ /2028/ (ΦΕΚ 1418/Β/ ) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής.

7 ε) Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 1. Να μην προκύψει ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου από τα υγρά ή στερεά απόβλητα που παράγονται από τη λειτουργία της μονάδας. 2. Καμία κτιριακή επέκταση δεν θα γίνει στην μονάδα. 3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας να μην περιέχουν τοξικά υλικά (π.χ. αμίαντο). 4. Το γήπεδο της μονάδας να περιφραχθεί και περιμετρικά αυτού να γίνει κατάλληλη δενδροφύτευση (με ενδημικά φυτά μειωμένων απαιτήσεων σε νερό), κυρίως κατά τη φορά των επικρατούντων ανέμων, για περιορισμό των οσμών. 5. Τα όμβρια ύδατα του γηπέδου της δραστηριότητας να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού. 6. Οι χώροι κίνησης οχημάτων και προσωπικού εντός του γηπέδου της εγκατάστασης να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι, να διατηρούνται καθαροί χωρίς σκουπίδια και λάσπες και να καταβρέχονται (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) για την αποφυγή έκλυσης σκόνης. Όλοι οι στεγασμένοι χώροι καθώς και ο αύλειος χώρος να διατηρούνται καθαροί και να μη γίνονται παραγωγικές διαδικασίες εκτός του χώρου των κτιρίων. 7. Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές. 8. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, λαδιών, ελαστικών, πλαστικών και οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση στο περιβάλλον. 9. Να τηρείται αρχείο των παραστατικών στοιχείων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών προς και από τη μονάδα, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης νερού ενέργειας. 10. Οι φορτοεκφορτώσεις πρώτων υλών και προϊόντων να γίνονται σε διαφορετικούς χώρους στους οποίους να υπάρχει σχετική σήμανση για τη χρήση τους. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι τσιμεντοστρωμένοι ή ασφαλτοστρωμένοι. 11. Σε όλα τα σημεία εκπομπής σωματιδίων (σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων, κλπ.) να υπάρχουν εγκατεστημένα κατάλληλα διαστασιολογημένα φίλτρα για τη δέσμευση των εκπομπών σωματιδίων. Τα φίλτρα αυτά πρέπει να συντηρούνται και να παρακολουθούνται επιμελώς, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους. Οι επιστροφές των φίλτρων να ανακυκλώνονται στην παραγωγική διαδικασία της δραστηριότητας. 12. Σε καμία περίπτωση η συγκέντρωση των εκπεμπόμενων σωματιδίων να μην υπερβαίνει το επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία σχετικό όριο (παρ. δ). 13. Να πραγματοποιείται επαρκής μηχανικός αερισμός των χώρων της μονάδας, ώστε ο περιεχόμενος στο κτίριο αέρας να μην περιέχει ουσίες επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων και των πτηνών. 14. Για την αντιμετώπιση των πιθανών οσμών από τους χώρους προσωρινής συγκέντρωσης των στερεών υποπροϊόντων, να γίνεται άμεση συλλογή και μεταφορά τους προς τον ειδικό χώρο του πτηνοτροφείου που έχει διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό. 15. Για τον περιορισμό των δυσάρεστων οσμών, που μπορεί να προέλθουν από τους χώρους του πτηνοτροφείου, θα πρέπει: Το δάπεδο των θαλάμων εκτροφής να είναι στεγανό από μπετόν. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος συλλογής της κόπρου. Το σύστημα διανομής του νερού εντός των θαλάμων εκτροφής να είναι αυτόματο και να διατηρείται σε καλή κατάσταση με τακτική συντήρηση, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές. Να εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισμός των θαλάμων και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των πτηνών. Να γίνεται κατάλληλος καθαρισμός και απολύμανση των θαλάμων μετά το τέλος κάθε εκτροφής. Να γίνεται προσεκτικός χειρισμός με όσο το δυνατόν λιγότερες αναμοχλεύσεις της κοπριάς

8 κατά την απομάκρυνσή της από τους θαλάμους. Να ελέγχεται αυστηρά το σύστημα διατροφής των πτηνών έτσι ώστε οι τροφές που θα χρησιμοποιούνται να είναι πιστοποιημένης ποιότητας, υψηλής χωνευτικότηταςαφομοιωτικής ικανότητας σε άζωτο και φώσφορο, και χωρίς πλεόνασμα πρωτεΐνης, αλλά όπου είναι δυνατό και δεν επηρεάζονται οι διατροφικές ανάγκες των πτηνών, το επίπεδο πρωτεΐνης στις τροφές πρέπει να μειώνεται ή να αντικαθίσταται από κατάλληλη ποσότητα αμινοξέων. Να ακολουθείται κατάλληλο πρόγραμμα χορήγησης της απαιτούμενης ποσότητας τροφής και όχι περίσσειας. 16. Το σύστημα τροφοδοσίας της τροφής στους θαλάμους να διατηρείται σε καλή κατάσταση έτσι ώστε οι απώλειες τροφής να είναι οι ελάχιστες. Να γίνεται προμήθεια μόνο των απαραίτητων ποσοτήτων τροφής και να αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους κάτω από αποδεκτά υγειονομικές συνθήκες για να αποφεύγεται η αλλοίωσή τους και οι δυσάρεστες οσμές. 17. Τα λύματα προσωπικού να συγκεντρώνονται σε στεγανή δεξαμενή (διαστάσεων 2,10μ. Χ 2,10μ. Χ 2,50μ. και όγκου 11,00 κ.μ.). Στη συνέχεια μέσω δικτύου σωληνώσεων θα οδηγούνται στον τεχνητό υγροβιότοπο. 18. Από την λειτουργία του πτηνοτροφείου δεν θα προκύπτουν υγρά απόβλητα λόγω της ύπαρξης στα δάπεδα των θαλάμων εκτροφής θερμής στρωμνής από άχυρα, φλοιούς ορύζης κ.λ.π. σε ικανό πάχος ώστε να απορροφά πλήρως τα υγρά και να στεγνώνει την κόπρο καθιστώντας την αβλαβή. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η στρωμνή κατά τη διάρκεια της εκτροφής να διατηρείται όσο το δυνατόν στεγνή. Να εφαρμόζεται στεγνός καθαρισμός όπου είναι αυτός δυνατός. Τα μόνα υγρά απόβλητα που θα προκύπτουν στη μονάδα είναι τα νερά πλύσης του πτηνοτροφείου στο τέλος κάθε δίμηνης εκτροφής (12 κ.μ.). Τα νερά των πλύσεων να συγκεντρώνονται σε στεγανή δεξαμενή (διαστάσεων 2,60μ. Χ 2,60μ. Χ 2,40μ. και όγκου 16,22 κ.μ.). Στη συνέχεια μέσω δικτύου σωληνώσεων θα οδηγούνται στον τεχνητό υγροβιότοπο που αποτελεί το τελικό στάδιο επεξεργασίας και διάθεσης με εξατμισο-διαπνοή. Ο υγροβιότοπος θα είναι Θα είναι διαστάσεων 9,00 μ. Χ 4,00 μ.=36 τ.μ. και βάθους 0,60 μ. Συντεταγμένες υγροβιότοπου: ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ Κ , ,127 Κ , ,654 Κ , ,579 Κ , ,052 Στην έκταση η οποία προορίζεται για τη δημιουργία του υγροβιότοπου θα πραγματοποιηθεί αρχικά εκσκαφή βάθους 60 cm περίπου. Στη συνέχεια ο πυθμένας θα επιστρωθεί με συνθετική αδιαπέραστη μεμβράνη υψηλής αντοχής, ώστε να επιτευχθεί στεγανοποίηση και να εξασφαλιστεί η αποφυγή κατείσδυσης υγρών αποβλήτων προς τον υπόγειο υδροφορέα. Θα ακολουθήσει επιχωμάτωση της έκτασης και εμφύτευση των φυτών (κοινών καλαμιών της ποικιλίας phragmites communis). Περιμετρικά του χώρου θα κατασκευαστεί προστατευτικό ανάχωμα ώστε να αποφεύγεται η επιφανειακή απορροή των ομβρίων υδάτων από τη γύρω περιοχή. Τα μόνα υγρά που θα εισέρχονται στον υγροβιότοπο επιπλέον των υγρών αποβλήτων, θα είναι αυτά από τις βροχοπτώσεις στην επιφάνειά του και όχι από επιφανειακή απορροή από τη γύρω περιοχή. Η πυκνότητα φύτευσης θα είναι 7 ρίζες/m 2, και επομένως θα φυτευτούν 252 φυτά τα οποία θα πολλαπλασιάζονται βγάζοντας νέους βλαστούς. Στην είσοδο του υγροβιότοπου να κατασκευαστεί φρεάτιο δειγματοληψίας διαστάσεων V = 0.50 X 0.50 X 0.50, ώστε να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα των εφαρμοζόμενων υγρών αποβλήτων με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας αυτών

9 (χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις). Έξοδος αποβλήτων δε θα υπάρχει, καθόσον το σύνολο των υγρών αποβλήτων της μονάδας θα αφομοιώνεται από τα φυτά του τεχνητού υγροβιότοπου. Για να διατηρούν τα φυτά την απορροφητική τους ικανότητα σε βάθος χρόνου, οπότε κατ επέκταση να διατηρείται σταθερή η απόδοση του τεχνητού υγροβιότοπου, τα φυτά θα κουρεύονται όταν αναπτύσσονται αρκετά από το προσωπικό της μονάδας. Επίσης, όποια από αυτά υποστούν μαρασμό ή γενικά καταστροφή από κάποιον εξωγενή παράγοντα θα αντικαθίστανται, ώστε το σύστημα να λειτουργεί ομαλά χωρίς αστοχίες. Θα είναι πλήρως στεγανοποιημένος έναντι του υπολοίπου εδάφους με την τοποθέτηση γεωμεμβράνης πολυαιθυλενίου HPDE υψηλής πυκνότητας και πάχους 1 mm. Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητές της θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή της, τόσο σε τυχόν μηχανικές καταπονήσεις που πιθανόν να υποστεί, όσο και στο χρόνο, με σκοπό την αποφυγή κατεισδύσεων υγρών αποβλήτων στον υπόγειο υδροφορέα. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη σωστή τοποθέτηση και συγκόλληση των φύλλων της μεμβράνης, προς αποφυγή αστοχιών που μπορούν να προκαλέσουν ελλιπή στεγάνωση του υγροτόπου με αποτέλεσμα την κατείσδυση υγρών αποβλήτων προς τον υπόγειο υδροφορέα. Πιο συγκεκριμένα : Η επιφάνεια του υποστρώματος θα είναι ομαλή και στον πυθμένα δε θα υπάρχουν νερά. Κατά την τοποθέτηση της μεμβράνης θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι καιρικές συνθήκες να είναι καλές (άπνοια, όχι βροχή, κανονική θερμοκρασία περί τους ο C). Δε θα σημειωθεί παραμονή της μεμβράνης για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν την τοποθέτησή της υπό το ηλιακό φως. Πριν την τοποθέτηση θα γίνεται έλεγχος της μεμβράνης ώστε να είναι ομοιογενής, καθαρή από οποιαδήποτε ξένα υλικά και απαλλαγμένη από σχισίματα, φυσαλίδες, μικρορηγματώσεις και γενικά φθορές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη στεγανωτική ικανότητά της. Οι εργασίες τοποθέτησης θα γίνουν με κάθε επιμέλεια ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός του υλικού, ή αποτυχία συγκόλλησης. Τέλος η συγκόλληση των φύλλων μεταξύ τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Σε περίπτωση πιθανών υπερχειλίσεων από τον υγροβιότοπο οφειλομένων σε οποιονδήποτε λόγο (αστοχία, πλεόνασμα απαιτήσεων φυτών καιρικά φαινόμενα), ή σε περίπτωση συντηρήσεως του υγροβιότοπου (π.χ. αφαίρεση καλαμιών, επισκευή μεμβρανών), να αδειάζει η στεγανή δεξαμενή με βυτία και να οδηγούνται τα λύματα σε αδειοδοτημένο αποδέκτη. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά μεταφοράς των λυμάτων. Σε καμία περίπτωση να μη διατίθενται στο περιβάλλον. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων διάθεσης των υγρών της κτηνοτροφικής μονάδας (επέκταση αυτής, αύξηση προσωπικού, κ.λ.π.) εξαιτίας της οποίας θα επέλθει ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει νέα μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερών αποβλήτων προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου. Σε περίπτωση αλλαγής θέσης του υγροτόπου να ενημερωθεί η Υπηρεσία μας με την προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος κατάλληλης κλίμακας, στο οποίο θα αποτυπώνεται οι νέες θέσεις με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν κατά την επισκευή συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Τα ορυκτέλαια αυτά πρέπει να συλλέγονται και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο φορέα συλλογής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2004). 20. Τα στερεά απορρίμματα αστικής φύσης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης. Γενικά η διαχείριση να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/ ) περί στερεών αποβλήτων. 21. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων της δραστηριότητας να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π /2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/ ) περί στερεών αποβλήτων.

10 22. Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων (που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες), τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του παραπάνω νόμου (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας) είτε του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Π.Δ. που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Ειδικότερα: - Τα άχρηστα υλικά συσκευασίας, όπως ξυλοκιβώτια, χαρτιά χαρτόνια να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς προς αξιοποίηση μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2939/01. - Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π. Δ/των 117/04 (ΦΕΚ 82 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/μα 15/06 (ΦΕΚ 12 Α) και 115/04 (ΦΕΚ 80Α). 23. Απαγορεύεται η σφαγή των πτηνών και η επεξεργασία κρέατος στην υπόψη μονάδα. Οι δραστηριότητες αυτές να πραγματοποιούνται μόνο σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους υγιεινής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 24. Η διαχείριση των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων πτηνών) της μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1069/2009/ΕΕ (αντικατέστησε τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ), και του Κανονισμού 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού και τα προβλεπόμενα στην αριθ / Εγκύκλιο ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ/Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής/Δ/νση Κτην. Δημ. Υγείας και στην υπ αριθ / Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. Η ποσότητα αυτών υπολογίζεται σε 1240 πτηνά ανά εκτροφή, συνολικού βάρους κιλών. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο με τα ποσοτικά και παραστατικά στοιχεία μεταφοράς των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων από αδειοδοτημένους φορείς σε μονάδες διαχείρισης αυτών οι οποίες θα πρέπει να έχουν Περιβαλλοντικούς Όρους σε ισχύ που να προβλέπουν την διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών. Επίσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο συμβάσεων σε ισχύ με τους παραπάνω φορείς (μεταφοράς και διαχείρισης των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων. 25. Να ληφθεί μέριμνα για τη διάθεση κενών και ληγμένων συσκευασιών φαρμάκων, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 26. Η κόπρος, μετά το τέλος κάθε εκτροφής (δίμηνο) να συλλέγεται, να απομακρύνεται και να παραδίδεται άμεσα σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για αυτό το σκοπό. Η κατασκευή κοπροσωρού δεν είναι αναγκαία. 27. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της μονάδας και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας. στ) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε έκταση μη δασικού χαρακτήρα, εκτός σχεδίου πόλεως, ορίων οικισμού, Γ.Π.Σ., εγκεκριμένης Ζ.Ο.Ε. και λατομικής περιοχής σε απόσταση > 1000,00μ. Δεν βρίσκεται στην προστατευόμενη περιοχή NATURA ΦΥΣΗ ζ) Χρονικό διάστημα ισχύος της Α.Ε.Π.Ο προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίησή της Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι και με την προϋπόθεση ότι: Θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μ.Π.Ε. και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται με την παρούσα απόφαση. Δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας. Ο φορέας λειτουργίας του έργου οφείλει να εφοδιαστεί με την άδεια χρήσης νερού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) και να την προσκομίσει στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

11 1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/ Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. η) Λοιπές Διατάξεις 1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 2. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 3. Με την υπογραφή της παρούσας, παύει να ισχύει η αρ. 4160/176440/ απόφασή μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. θ) Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΕΠΟ. 1. Η ΑΕΠΟ η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας. Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

12 3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.» ι) Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ. Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 κοινή υπουργική απόφαση). Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση Νόμου στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/55, ΦΕΚ 97Α (Ν 2503/1997, ΦΕΚ 107Α, άρθρο 1, παρ.2, καθώς και άσκηση μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β). Ε.Δ. 1. Χρον. Αρχείο 2. Φ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 57770/6204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία, 03-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 499 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46296 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος 07-01-2015 Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ρόδος 07-01-2015 Αριθμ. Πρωτ 844 χετ.: 39734 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΩΡΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα