«Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών ΤΠΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών ΤΠΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέτρο 3.2: «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία» Κατηγορία Πράξης 3: «Αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων» Ιούλιος 2006

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Γενικά για τη ράση Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Η ράση «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών» Καθεστώς Ενίσχυσης Προϋπολογισµός ράσης...7 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Επιλέξιµες Ενέργειες Γενική περιγραφή Προϋπολογισµός Έργων ιάρκεια Έργων Επιλέξιµες δαπάνες Κατηγορία απάνης 1: Προµήθεια εξοπλισµού Κατηγορία απάνης 2: Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού Κατηγορία απάνης 3: Υπηρεσίες Κατηγορία απάνης 4: Σύµβουλοι ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων Αποστολή δικαιολογητικών συµµετοχής Παράρτηµα...26 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης Εξειδίκευση Κριτηρίων αξιολόγησης Κλίµακα Βαθµολόγησης Εξαγωγή βαθµολογίας ιαδικασία αξιολόγησης Ανακοίνωση αποτελεσµάτων ένταξη έργων στη ράση Αιτήσεις επανεξέτασης Όργανα διενέργειας της αξιολόγησης Παράρτηµα...51 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ιαδικασίες Υπογραφής Συµβάσεων Αντισυµβαλλόµενοι Ενηµέρωση Τελικών Αποδεκτών Οργάνωση διαδικασίας υπογραφής συµβάσεων Απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την υπογραφή των συµβάσεων ιαδικασία προσυµβατικών και συµβατικών τροποποιήσεων Παράταση της υλοποίησης του έργου Αδυναµία εκτέλεσης της σύµβασης από πλευράς επιχείρησης...59 Σελίδα 2

3 18. Παρακολούθηση των έργων Τεκµηρίωση Φυσικού Οικονοµικού αντικειµένου Ενδεικτικά στοιχεία τεκµηρίωσης Φυσικού Αντικειµένου Στοιχεία τεκµηρίωσης Οικονοµικού Αντικειµένου Ολοκλήρωση έργων διενέργεια πιστοποιήσεων Υποβολή Ενδιάµεσης Εκθέσεως Προόδου του έργου Υποβολή Εκθέσεως Ολοκλήρωσης Υλοποίησης του έργου Αξιολόγηση Απολογιστικής Έκθεσης Ενεργειακού Αποτελέσµατος Προϋποθέσεις διενέργειας πιστοποιήσεων ιενέργεια επιτόπιας Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειµένου ιενέργεια επιτόπιας Πιστοποίησης Οικονοµικού Αντικειµένου Έκθεση Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης Όργανα διενέργειας των πιστοποιήσεων Καταβολή της επιχορήγησης Απαιτούµενα παραστατικά δικαιολογητικά από πλευράς επιχείρησης Επιστροφή εγγυητικής επιστολής...75 Σελίδα 3

4 1. Εισαγωγή Η προσοχή που έχουν λάβει διεθνώς τα τελευταία χρόνια τα θέµατα που σχετίζονται µε τις εκποµπές ρύπων προς το περιβάλλον, καθώς και η ανάγκη των επιχειρήσεων όλων των παραγωγικών κλάδων για επιβίωση σε ένα αυξανόµενα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο, έχουν εγείρει θέµατα βελτιώσεων των παραγωγικών διαδικασιών που παλαιότερα δεν είχαν λάβει τη δέουσα προσοχή. Οι βελτιώσεις αυτές γίνονται βαθµιαία πιο εφικτές λόγω των διαρκώς αναπτυσσοµένων δυνατοτήτων των σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων που βρίσκονται στη διάθεση των επιχειρήσεων. Ένας τέτοιος τοµέας βελτιώσεων των παραγωγικών διαδικασιών κάποιων επιχειρήσεων είναι και ο τοµέας χρήσης της ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν ότι αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες είναι κατεξοχήν ενεργοβόρες, µπορούν να ωφεληθούν σηµαντικά από την εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και του ελέγχου των ενεργοβόρων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα πλεονεκτήµατα από την εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων διαχείρισης και εξοικονόµησης ενέργειας είναι πολλαπλά και για την επιχείρηση και για την κοινωνία γενικότερα. Για την επιχείρηση: Μείωση των εξόδων για προµήθεια ενέργειας µε συνεπαγόµενα µικρότερα λειτουργικά έξοδα και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης υνατότητα συντοµότερου εντοπισµού πιθανών δυσλειτουργιών στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης που εκδηλώνονται ως µη αναµενόµενη κατανάλωση ενέργειας υνατότητα συλλογής ιστορικών δεδοµένων σηµειακής ενεργειακής κατανάλωσης που βοηθούν το µελλοντικό ενεργειακό σχεδιασµό της επιχείρησης Μείωση του κόστους συντήρησης του διαχειριζόµενου εξοπλισµού λόγω βελτιστοποίησης της λειτουργίας του Μείωση της συχνότητας βλαβών του εξοπλισµού για τον ίδιο λόγο Για την κοινωνία: Μείωση των περιβαλλοντικών εκποµπών που σχετίζονται µε τις διαδικασίες µετατροπής καυσίµων σε ενέργεια. Σελίδα 4

5 Για τους παραπάνω λόγους το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) έχει αποφασίσει, στο πλαίσιο του Μέτρου 3.2 «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία», να ενισχύσει µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες θα επιλέξουν να εγκαταστήσουν πληροφοριακά συστήµατα και εφαρµογές τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών που θα οδηγήσουν σε εξοικονόµηση ενέργειας. 2. Γενικά για τη ράση 2.1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. ΚτΠ) είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που έχει ως βασικό στόχο την προώθηση µε συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Το Ε.Π. ΚτΠ είναι καινοτόµο και έχει οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικούς τοµείς της ηµόσιας ιοίκησης και του ιδιωτικού χώρου. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ράσεις» του 1999 και παράλληλα να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e- Europe και του Σχεδίου ράσης e-europe 2002 που εγκρίθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Feire τον Ιούνιο Στο Ε.Π. ΚτΠ εντάσσεται και η ράση «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών», η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια. Σελίδα 5

6 2.2. Η ράση «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την ΤΠΕ για την εξοικονόµηση ενέργειας» Στο πλαίσιο της ράσης θα υποστηριχθεί η εγκατάσταση εφαρµογών ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) που επιφέρουν εξοικονόµηση ενέργειας από µικροµεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και καλύπτουν τις προϋποθέσεις της Ενότητας 1 του παρόντος Οδηγού. Ειδικότερα θα επιχορηγηθούν έργα όπως:. Η εγκατάσταση συστηµάτων διαχείρισης κτιρίων (Building Management Systems BMS). Η εγκατάσταση συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας σε βιοµηχανικούς χώρους (Industrial Energy Management Systems IEMS) εφόσον τεκµηριωµένα αναµένεται να συµβάλουν στη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας από τις επιχορηγούµενη επιχείρηση Καθεστώς Ενίσχυσης Η ράση «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την» υλοποιείται βάσει του κανονισµού Ε.Ε. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (OJEC L10/ ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό Ε.Ε. 364/2004 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2004 (OJEC L63/ ) και ισχύει. Ως εκ τούτου, επιλέξιµοι φορείς για ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας ράσης είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξειδικεύονται στον παρόντα Οδηγό. Μικροµεσαία είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια ευρώ ( ) ή ενεργητικό που δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατοµµύρια ευρώ ( ). Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόµενους Σελίδα 6

7 Στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ορίζεται ο τρόπος καθορισµού των ανωτέρω στοιχείων ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρησης («ανεξάρτητη», «συνεργαζόµενη» ή συνδεδεµένη») όπως εκεί αυτοί περιγράφονται. (σύνδεσµος προς τη Σύσταση αυτή βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο της ράσης Προϋπολογισµός ράσης Ο συνολικός προϋπολογισµός που θα διατεθεί µέσω της ράσης για την υλοποίηση των επιλέξιµων επενδύσεων ανέρχεται σε ευρώ. Από το ποσό αυτό, το 40% ( ευρώ) προέρχεται από ηµόσια απάνη, ενώ το υπόλοιπο 60% ( ευρώ) θα καλυφθεί µε ιδιωτική συµµετοχή. Η ηµόσια απάνη προέρχεται από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25%. Ο συνολικός προϋπολογισµός της ράσης, θα διατεθεί µε 2 κατανοµές, την περιφερειακή και την κεντρική. Οι δύο κατανοµές διαθέτουν από 50% του συνολικού Προϋπολογισµού, ξεκινώντας από την περιφερειακή µε βάση τις ποσοστώσεις του παρακάτω πίνακα ανά περιφέρεια: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ποσοστό% Περιφέρεια Αττικής 22 % Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 15 % Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 9 % Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας 4 % Περιφέρεια Θεσσαλίας 6 % Περιφέρεια Ηπείρου 4 % Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6 % Περιφέρεια υτικής Ελλάδας 6 % Περιφέρεια Πελοποννήσου 4 % Περιφέρεια Κρήτης 9 % Περιφέρεια Ιονίου 5 % Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 5 % Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 5 % ΣΥΝΟΛΟ 100 % Ποσά που ενδεχοµένως µείνουν αδιάθετα στην περιφερειακή κατανοµή θα µεταφερθούν στην κεντρική κατανοµή. Στην κεντρική κατανοµή θα τοποθετηθούν κατά σειρά αξιολόγησης όλες οι προτάσεις οι οποίες κρίθηκαν µεν αποδεκτές και υποψήφιες προς ενίσχυση, δεν έτυχαν όµως Σελίδα 7

8 χρηµατοδότησης από την περιφερειακή κατανοµή, λόγω εξαντλήσεως των ποσοστού ενίσχυσης που αναλογεί στην περιφέρειά τους. Σελίδα 8

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σελίδα 9

10 3. Επιλέξιµες Επιχειρήσεις Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν µεµονωµένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις επιχειρήσεων), που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει (κλείσει) τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις. Παρατήρηση:. Το συγκεκριµένο κριτήριο αφορά διαχειριστικές χρήσεις και όχι κατ ανάγκη ηµερολογιακά έτη (για παράδειγµα, στην περίπτωση που επιχειρήσεις εµφανίζουν υπερδωδεκάµηνες χρήσεις η απαίτηση µεταφράζεται σε λειτουργία άνω των δύο ηµερολογιακών ετών).. Το συγκεκριµένο κριτήριο επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη υποβληθέντων εντύπων Ε3 (µηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευµατιών) για δύο τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις. 2) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον δευτερογενή ή στον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας και δεν εντάσσεται στις εξαιρέσεις του ΚΑΝ 70/2001. Ο έλεγχος των επιλέξιµων δραστηριοτήτων γίνεται µε βάση τους Κωδικούς Αριθµούς ραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑ ) του εντύπου Ε3 της πλέον πρόσφατης φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης. Συγκεκριµένα:. Οι Κ.Α.. µε τις δραστηριότητες που ασκεί κάθε επιχείρηση αποτυπώνονται στο έντυπο «Μηχανογραφικό ελτίο Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών» (Έντυπο Ε3), το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά στην οικεία.ο.υ. για κάθε διαχειριστική χρήση.. Για τον έλεγχο κάλυψης του παρόντος κριτηρίου εξετάζονται οι Κ.Α.. των πεδίων «Κωδικός Αριθµός Κύριας ραστηριότητας Έδρας» (κωδ. 705) και «Κ.Α.. που αντιστοιχεί στα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» (κωδ. 761) του εντύπου Ε3. Σε περίπτωση που έστω και ένας από τους δύο αυτούς αριθµούς δεν ανήκει στον πίνακα των µη επιλέξιµων Σελίδα 10

11 δραστηριοτήτων του ΚΑΝ (ΕΚ) 70/2001 (βλ. Παράρτηµα Ενότητας 1), τότε η επιχείρηση θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριµένο κριτήριο. 3) Η επιχείρηση καλύπτει τα παρακάτω καθοριζόµενα όρια κύκλου εργασιών ενεργητικού Ο κύκλος εργασιών και το ενεργητικό της επιχείρησης κατά την τελευταία ολοκληρωµένη διαχειριστική χρήση θα πρέπει να ικανοποιούν έναν από τους ακόλουθους περιορισµούς:. Ο κύκλος εργασιών να είναι µικρότερος των πενήντα εκατοµµυρίων ευρώ ( ) ή. Το ενεργητικό να είναι µικρότερο των σαράντα τριών εκατοµµυρίων ευρώ ( ). Παρατηρήσεις:. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ικανοποιεί έστω και έναν από τους δύο παραπάνω περιορισµούς θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριµένο κριτήριο. Η επιχείρηση δεν θεωρείται ότι καλύπτει το συγκεκριµένο κριτήριο µόνο στην περίπτωση κατά την οποία και τα δύο εξεταζόµενα µεγέθη (κύκλος εργασιών και ενεργητικό) ξεπερνούν τα αντίστοιχα όρια.. Εάν η τελευταία κλεισµένη χρήση αντιστοιχεί σε περισσότερο από δώδεκα µήνες, το ποσό θα ανάγεται σε περίοδο 12 µηνών, προτού συγκριθεί µε τα επιτρεπόµενα όρια. Παράδειγµα: στην περίπτωση επιχείρησης της οποίας η τελευταία κλεισµένη χρήση είναι 18µηνη και κατά το διάστηµα αυτό εµφανίζει κύκλο εργασιών , για τον έλεγχο του συγκεκριµένου κριτηρίου επιλεξιµότητας θα λαµβάνεται υπόψη το ποσό που ανάγεται στο έτος, δηλαδή { x 12/18}= Ο έλεγχος του συγκεκριµένου κριτηρίου θα πραγµατοποιείται βάσει των οικονοµικών στοιχείων των επιχειρήσεων για τις δύο τελευταίες ολοκληρωµένες διαχειριστικές χρήσεις. 4) Η επιχείρηση καλύπτει τα παρακάτω καθοριζόµενα όρια απασχόλησης Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην επιχείρηση κατά την τελευταία ολοκληρωµένη διαχειριστική χρήση θα πρέπει να είναι µικρότερος των διακοσίων πενήντα (250) ατόµων. Παρατηρήσεις: Για τον υπολογισµό του απασχολούµενου προσωπικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: i. Ως εργαζόµενοι νοούνται τα άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (που συνδέονται µε την επιχείρηση µε σύµβαση εργασίας) και για τους οποίους υπάρχει η υποχρέωση από την Σελίδα 11

12 επιχείρηση καταβολής εισφορών στους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς και φόρου εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες. ii. Στο έντυπο «Οριστική ήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήµου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήµατα από Μισθωτές Υπηρεσίες» (Έντυπο Ε7) που υποβάλλεται υποχρεωτικά µία φορά το χρόνο για το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (από 1/1/ΧΧΧΧ έως 31/12/ΧΧΧΧ) από κάθε επιχείρηση ή επιτηδευµατία που απασχολεί προσωπικό, αποτυπώνονται τα στοιχεία απασχόλησης σε ηµεροµίσθια, στον «Αναλυτικό πίνακα µε τα στοιχεία των δικαιούχων». Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα ελεγχθεί ως προς τη συµβατότητά του µε τα όρια του παρόντος κριτηρίου, θα εξαχθεί διαιρώντας το συνολικό αριθµό ηµεροµισθίων για το σύνολο του προσωπικού µε το 300 (όπου 300=25x12 είναι το ισοδύναµο της πλήρους απασχόλησης ενός εργαζοµένου για ένα έτος). Με την ίδια διαδικασία ελέγχονται οι προσλήψεις εντός του έτους. Επισηµαίνεται ότι ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί µε την εξέταση των εντύπων Ε7 που έχουν υποβληθεί από την επιχείρηση για την τελευταία διετία. Παράδειγµα: Αν η επιχείρηση έχει 4 εργαζόµενους µε 300 ηµεροµίσθια και 4 εργαζόµενους µε 125 ηµεροµίσθια γιατί εργάστηκαν µόνο 5 µήνες, έχει σύνολο στη στήλη 7 [(4x300) + (4 x 125)] = και άρα αριθµό προσωπικού = 1.700/300 =5,66. 5) Νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης Η Επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας 1. Τέλος, επισηµαίνεται ότι: Η εξέταση κάλυψης των κριτηρίων 2) και 3) σχετικά µε τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών γίνεται σύµφωνα µε τα όσα σχετικά ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1.3) και ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό της επιχείρησης ως 1 Η επιβεβαίωση κατά τη σύνταξη των προτάσεων για το σύνολο των κριτηρίων αποτελεί ευθύνη της επιχείρησης, που υποβάλλει µέσω του Νοµίµου Εκπροσώπου της τα ζητούµενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση κάλυψης όλων των κριτηρίων επιλεξιµότητας. Επανέλεγχος από την ΚτΠ Α.Ε. θα γίνει για τις εγκεκριµένες προτάσεις κατά τη διάρκεια υπογραφής των συµβάσεων µε βάση τα δικαιολογητικά που θα προσκοµιστούν. Σελίδα 12

13 «ανεξάρτητης», «συνεργαζόµενης» ή «συνδεδεµένης», σύµφωνα µε τους εκεί σχετικούς ορισµούς. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συµπληρώσουν και υποβάλλουν δήλωση σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων (Μ.Μ.Ε.) επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισµό αυτών, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03). Το σχετικό υπόδειγµα της δήλωσης µπορεί να ανακτηθεί από το διαδικτυακό τόπο της ράσης Οι υποψήφιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να ανταποκριθούν άµεσα σε οιοδήποτε αίτηµα της ΚτΠ Α.Ε. σχετικά µε την συµπληρωµατική υποβολή οποιονδήποτε επιπλέον δικαιολογητικών θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητο να προσκοµισθούν προκειµένου να πιστοποιηθεί η επιλεξιµότητα/ νοµιµότητα λειτουργίας της επιχείρησης, ακόµα κι αν αυτά δεν αναφέρονται στον παρόντα Οδηγό Υποβολής της ράσης. Σελίδα 13

14 4. Επιλέξιµες Ενέργειες 4.1. Γενική περιγραφή Η ράση του Ε.Π. ΚτΠ «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστηµάτων και εφαρµογών», αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει ελληνικές επιλέξιµες επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις για την εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας, µε στόχο τη µείωση των ενεργειακών δαπανών τους (ηλεκτρισµό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή θερµική ενέργεια). Κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να συµµετάσχει στη ράση έχει δικαίωµα να υποβάλει/ υλοποιήσει µία (1) πρόταση έργου. Ένα τυπικό όχι δεσµευτικό παράδειγµα πληροφοριακού συστήµατος εξοικονόµησης ενέργειας µπορεί να αποτελείται από έναν αριθµό αισθητήρων που διενεργούν µετρήσεις κατανάλωσης ενεργειακά κρίσιµων µεγεθών, ένα σύστηµα δροµολόγησης των µετρήσεων προς µία ή περισσότερες µονάδες ελέγχου και µία εφαρµογή λογισµικού (τύπου Συστηµάτων ιαχείρισης Κτηρίων Building Management Systems, BMS ή Συστηµάτων ιαχείρισης Βιοµηχανικής Ενέργειας Industrial Energy Management Systems, IEMS) η οποία επεξεργάζεται τις µετρήσεις και προβαίνει σε αυτόµατες διορθωτικές κινήσεις σε κάποια ελεγχόµενα υποσυστήµατα. Αυτά τα υποσυστήµατα µπορεί, για παράδειγµα, να παρέχουν φωτισµό, θέρµανση, ψύξη, κίνηση, πίεση κ.ο.κ. Για να συµµετάσχει στην ράση µία επιχείρηση θα πρέπει να καταθέσει µία ολοκληρωµένη τεχνική πρόταση η οποία: Να υποστηρίζει τη σκοπιµότητα της σχεδιαζόµενης επένδυσης Να παρουσιάζει λεπτοµερώς τις τεχνικές πτυχές της πρότασης Να δικαιολογεί επαρκώς τη συνάφεια του τεχνικού αντικειµένου της πρότασης µε τους συνολικούς στόχους της ράσης «Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων για την εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών για την εξοικονόµηση ενέργειας» Σελίδα 14

15 Να αφορά εξοικονόµηση ενέργειας σε υφιστάµενη εγκατάσταση της εταιρίας που αιτείται ενίσχυση µέσω της ράσης. Για να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο µεγαλύτερο µέρος της ηλεκτρονικά, ενώ για έναν αριθµό δικαιολογητικών που δεν µπορούν να υποβληθούν µε τον τρόπο αυτό απαιτείται η αποστολή τους σε έντυπη µορφή. Η λεπτοµερής διαδικασία υποβολής των προτάσεων περιγράφεται εξ ολοκλήρου στον παρόντα οδηγό Προϋπολογισµός Έργων Ο µέγιστος προϋπολογισµός κάθε έργου θα ανέρχεται στα ευρώ. Η επιχορήγηση που θα λάβει η επιχείρηση θα είναι ίση µε το 40% του προϋπολογισµού που θα εγκριθεί κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Ο προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 25% του κύκλου εργασιών της τελευταίας ολοκληρωµένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης. Επίσης σηµειώνεται ότι:. Το κόστος του Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιµο και βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόµενες δαπάνες στις υποβαλλόµενες προτάσεις θα αφορούν κόστη χωρίς Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούµενες ενέργειες) και οικονοµικό (παραστατικά/ πληρωµές) αντικείµενο έχει πραγµατοποιηθεί:. µετά την ηµεροµηνία υποβολής πρότασης και. πριν την λήξη του έργου ιάρκεια Έργων Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστηµα των 9 µηνών από την έναρξη του έργου. εδοµένου ότι, όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, οι δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνον εάν έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση, όποιες δαπάνες έχει τυχόν κάνει η επιχείρηση πριν από την κατάθεση της πρότασής της και σχετίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε το έργο δεν είναι επιλέξιµες και δεν θεωρούνται µέρος της πρότασης. Μπορούν, φυσικά, να χρησιµοποιηθούν ως υποστηρικτικό υλικό για την τεκµηρίωση της προτεινόµενης επιχειρηµατικής ιδέας. Η πρόταση αυτή καθ εαυτή, όµως, νοούµενη ως το Σελίδα 15

16 σύνολο των επιλέξιµων δαπανών θα πρέπει να είναι ένα πλήρες και αυτοτελές έργο στα πλαίσια του αντικειµένου και των στόχων του Προγράµµατος. Η επιχείρηση δηλώνει στην πρότασή της τις επιθυµητές ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του έργου, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: Η ηµεροµηνία έναρξης δεν µπορεί να είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης. Η ηµεροµηνία λήξης δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη των 9 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης που θα δηλώσει η επιχείρηση. Η ηµεροµηνία λήξης δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 31/12/2007. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν θα είναι δυνατή η παράταση της διάρκειάς του πέραν των 3 ηµερολογιακών µηνών. Πιθανή παράταση δεν δύναται να µεταθέσει την ηµεροµηνία λήξης του έργου πέραν των 9 µηνών µετά την ηµεροµηνία έναρξης. Η επιχείρηση δεσµεύεται να τηρήσει τα χρονοδιαγράµµατα που έχει θέσει στην πρότασή της και να µεριµνήσει, σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση προµηθευτές της, ώστε στην πρότασή της να αναφέρει ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα έναρξης και λήξης του έργου, σύµφωνα µε τις δυνατότητες των προµηθευτών της και των εµπλεκόµενων κατά περίπτωση στελεχών της στο έργο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση πραγµατοποιήσει δαπάνες πριν την έγκριση της πρότασής της, είναι προφανές ότι αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη υλοποίησης των εν λόγω δαπανών και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έγερση τυχόν απαίτησης για επιχορήγηση, σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Σελίδα 16

17 5. Επιλέξιµες δαπάνες 5.1. Κατηγορία απάνης 1: Προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 1 Περιγραφή Επιλέξιµα Κόστη Παραδείγµατα Προµήθεια Εξοπλισµού Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια εξοπλισµού που κρίνονται αναγκαίες για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της προτεινόµενης λύσης. Στον επιλέξιµο εξοπλισµό περιλαµβάνονται ενδεικτικά: Αισθητήρες (λ.χ. µέτρησης ενεργειακής κατανάλωσης, θερµοκρασίας, ροής, κίνησης) Υποδοµή συγκέντρωσης πληροφοριών από τους αισθητήρες (λ.χ. καλώδια, µετατροπείς) Επικοινωνιακός εξοπλισµός (λ.χ. κάρτες δικτύου, ασύρµατοι ποµποί/δέκτες) Κεντρική/ές µονάδα/ες επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδοµένων ενεργειακής κατανάλωσης Οθόνες αποτύπωσης ενεργειακών δεδοµένων Περιφερειακός εξοπλισµός (λ.χ. εκτυπωτές, UPS) Εξοπλισµός σηµείων ελέγχου (λ.χ. ηλεκτρονικά ελεγχόµενοι διακόπτες, ρεοστάτες, βάνες) Οι δαπάνες προµήθειας εξοπλισµού, περιλαµβάνουν: Το κόστος προµήθειας καινούργιου εξοπλισµού. Το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και παραµετροποίησης/ ρύθµισης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισµού. Το κόστος ενηµέρωσης/ εκπαίδευσης της επιχείρησης για τη χρήση διαχείριση του εξοπλισµού. Το κόστος αρχικής προµήθειας µπορεί να καλύπτει και την δωρεάν συντήρηση για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τη λήξη του έργου. Εµπορικό κέντρο προµηθεύεται αριθµό αισθητήρων έντασης εξωτερικού φωτός και υλοποιεί σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της έντασης του τεχνητού φωτισµού µέσω ηλεκτρονικά ελεγχόµενων ρεοστατών Σελίδα 17

18 Όρια δαπάνης {Σύνολο Κατ. απ. 1} 80 % x {Προϋπολογισµός πρότασης} Προϋποθέσεις σχετικά µε το Φυσικό Αντικείµενο Εξοπλισµός παθητικών συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας όπως, λ.χ. λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ή συστήµατα ψύξης υψηλής απόδοσης, ή γενικότερα συστηµάτων που δεν σχετίζονται άµεσα µε την ύπαρξη πληροφοριακού συστήµατος ελέγχου/βελτιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας δεν συµπεριλαµβάνονται στους στόχους της παρούσας δράσης και συνεπώς δεν αποτελούν αντικείµενα επιλέξιµης δαπάνης. Ο εξοπλισµός που θα προταθεί θα πρέπει να έχει τεκµηριωµένα απόλυτη σχέση µε την επιτυχία του αντικειµένου της ράσης Κατηγορία απάνης 2: Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 2 Περιγραφή Επιλέξιµα Κόστη Παραδείγµατα Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια έτοιµου λογισµικού που αποτελεί τµήµα της προτεινόµενης λύσης. Το λογισµικό µπορεί ενδεικτικά να περιλαµβάνει: λογισµικό διαχείρισης/επεξεργασίας των συλλεγόµενων δεδοµένων πραγµατικού χρόνου λογισµικό διαχείρισης του δικτύου συλλογής δεδοµένων Οι δαπάνες προµήθειας λογισµικού µπορεί να περιλαµβάνουν: κόστη αρχικής προµήθειας και θέσης σε λειτουργία συνολικού συστήµατος (π.χ. παραµετροποίηση, προσαρµογή, διαµόρφωση κλπ.) κόστη συντήρησης λογισµικού. Επιλέξιµα είναι τα κόστη αυτά µόνον εφ όσον αφορούν χρήση λογισµικού µέχρι χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τη λήξη του έργου Το κόστος ενηµέρωσης/ εκπαίδευσης της επιχείρησης για τη χρήση διαχείριση του λογισµικού. Εργοστάσιο παραγωγής παγωτού αγοράζει λογισµικό ελέγχου και βελτιστοποίησης της τροφοδοσίας του συστήµατος ψύξης των αποθηκών του. Για το λογισµικό αυτό, εκτός της αρχικής προµήθειας, απαιτείται και η πληρωµή αδειών που συµπεριλαµβάνουν και τη συντήρηση, καθώς και πιθανές αναβαθµίσεις του λογισµικού, για διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός έτους. Σελίδα 18

19 Όρια δαπάνης {Σύνολο Κατ. απ. 2} 20 % x {Προϋπολογισµός πρότασης} Προϋποθέσεις σχετικά µε το Φυσικό Αντικείµενο Οι δαπάνες για λογισµικό είναι επιλέξιµες µόνον εάν το λογισµικό αυτό είναι απαραίτητο συστατικό του πληροφοριακού συστήµατος που επιφέρει την εξοικονόµηση ενέργειας. απάνες για πακέτα λογισµικού γενικότερου αντικειµένου δεν είναι επιλέξιµες Κατηγορία απάνης 3: Υπηρεσίες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 3 Περιγραφή Επιλέξιµα Κόστη Παραδείγµατα Όρια δαπάνης Βοηθητικές Εργασίες Επεµβάσεις στην υπάρχουσα κτηριακή δοµή µε σκοπό την διευκόλυνση της εγκατάστασης του συστήµατος εξοικονόµησης ενέργειας. Επιλέξιµο σε αυτή την κατηγορία δαπανών είναι µόνο το κόστος της εργασίας, η οποία πρέπει να παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη, και όχι το κόστος των υλικών, το οποίο ανήκει στην κατηγορία δαπάνης 1 Για την εγκατάσταση συστήµατος αισθητήρων στο χώρο παραγωγής και τη σύνδεσή τους µε την κεντρική µονάδα ελέγχου, µία βιοτεχνία εγκαθιστά νέες σωληνώσεις στους τοίχους του χώρου παραγωγής, καθώς και µεταξύ του χώρου αυτού και του πληροφοριακού κέντρου. {Σύνολο Κατ. απ. 3} 5 % x {Προϋπολογισµός πρότασης} Προϋποθέσεις σχετικά µε το Φυσικό Αντικείµενο Το κόστος εργασίας που πραγµατοποιείται από προσωπικό της επιχείρησης που αιτείται ενίσχυση δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. Η εργασία πρέπει να πιστοποιείται από πρωτότυπες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Κατηγορία απάνης 4: Σύµβουλοι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ 4 Περιγραφή Σύµβουλοι Περιλαµβάνονται δαπάνες υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη από τρίτα µέρη µε σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Σε αυτές εντάσσονται ενδεικτικά: Σελίδα 19

20 Η διαχείριση του έργου. Η σύνταξη εκθέσεων προόδου του έργου Επιλέξιµα Κόστη Τα κόστη παροχής των σχετικών υπηρεσιών Όρια δαπάνης Προϋποθέσεις σχετικά µε το Φυσικό Αντικείµενο {Σύνολο Κατ. απ. 4} 7 % x {Προϋπολογισµός πρότασης}και σε κάθε περίπτωση όχι µεγαλύτερο των Ευρώ. Το κόστος σύνταξης της Απολογιστικής Έκθεσης Ενεργειακού Αποτελέσµατος (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Υλοποίησης του έργου) είναι επιλέξιµο µόνο εάν αυτή συνταχθεί και κατατεθεί πριν από τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης του έργου, συµπεριλαµβανοµένης πιθανής παράτασης. Αυτό προϋποθέτει ότι το πληροφοριακό σύστηµα έχει τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης του έργου, κατά τα οριζόµενα στην ενότητα 3 του παρόντος Οδηγού. Σελίδα 20

21 6. ιαδικασία Υποβολής Προτάσεων 6.1. Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων Η υποβολή προτάσεων θα πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική υποβολή, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει: Αρχικά να επισκεφτεί το δικτυακό χώρο της ράσης και να ανακτήσει τοπικά σε υπολογιστή (download) ειδικά διαµορφωµένη Ηλεκτρονική Φόρµα Πρότασης που θα συµπληρώσει στη συνέχεια µε τα στοιχεία της πρότασής της. Μετά την τοπική αποθήκευση, η συµπλήρωση της Ηλεκτρονικής Φόρµας Πρότασης θα πραγµατοποιείται αυτόνοµα, χωρίς ανάγκη συνεχούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ο συντάκτης της πρότασης έχει την δυνατότητα να συµπληρώσει, να τροποποιήσει και να εκτυπώσει την Ηλεκτρονική Φόρµα Πρότασης επανειληµµένως. Μετά την ολοκλήρωση της συµπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρµας Πρότασης, οριστικοποιεί και εξάγει τα δεδοµένα της Πρότασης σε κατάλληλη ηλεκτρονική µορφή προς αποστολή, µέσω αντίστοιχης εντολής που θα είναι διαθέσιµη. Στη συνέχεια, να συντάξει σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο σε µορφή Microsoft Word [.doc]) τη λεπτοµερή προς χρηµατοδότηση πρότασή της. Η πρόταση αυτή, η οποία θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν σύντοµη και περιεκτική, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει απαραιτήτως τα εξής: Παρουσίαση των πτυχών της υφιστάµενης ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησης που επιδέχονται βελτίωση. Παρουσίαση της προτεινόµενης τεχνικής λύσης, µε έµφαση στους τρόπους µε τους οποίους συντελεί στην επίτευξη των βελτιώσεων αυτών. Απαραίτητο µέρος της πρότασης αποτελεί η σχηµατική παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήµατος και η έµφαση στις µεταβολές που εισάγει το νέο πληροφοριακό σύστηµα σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση. Παράλληλα, να συλλέξει σε ηλεκτρονική µορφή συµπληρωµατικά αρχεία που περιλαµβάνουν το σύνολο των απαιτούµενων προσφορών των προµηθευτών. Για λόγους ορθής ανάκτησης/ ανάγνωσης, τα συµπληρωµατικά αρχεία προσφορών θα πρέπει να είναι της µορφής Microsoft Word [.doc] ή Adobe Acrobat [.pdf]. Σελίδα 21

22 Οι προσφορές των προµηθευτών θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των προτεινόµενων δαπανών και θα περιλαµβάνουν: - Αναλυτική περιγραφή και κοστολόγηση των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών (κατά το δυνατόν συµβατή µε την κατηγοριοποίηση του παρόντος οδηγού) µε αναφορά στα επιµέρους τµήµατα. - Τις υποδοµές και τα µέσα του προµηθευτή που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης. - Την εµπειρία του προµηθευτή που τεκµηριώνεται από ενδεικτική λίστα πελατών και καταγραφή παρόµοιων έργων που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν (ή υλοποιούνται). Τέλος, να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπική σελίδα του δικτυακού χώρου της ράσης και µέσω συγκεκριµένων αυτοµατοποιηµένων βηµάτων (η σελίδα θα περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες) να αποστείλει τα δεδοµένα της πρότασης και τα λοιπά ηλεκτρονικά αρχεία. Μετά την ορθή και εµπρόθεσµη ηλεκτρονική παραλαβή της πρότασης, θα δηµιουργείται αυτόµατα και θα αποθηκεύεται στην προσωπική σελίδα του χρήστη µονοσέλιδη Αίτηση Συµµετοχής, στην οποία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία και η ώρα παραλαβής, ο κωδικός της πρότασης και τα στοιχεία της επιχείρησης. Η Αίτηση Συµµετοχής θα είναι δυνατό να ανακτηθεί µέσω της πρόσβασης στη σελίδα του χρήστη και να εκτυπωθεί. Ως χρόνος παραλαβής προτάσεων, λογίζεται η χρονική στιγµή επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής (η οποία θα αναγράφεται και στην αυτόµατα παραγόµενη Αίτηση Συµµετοχής). Με δεδοµένο ότι η αξιολόγηση των εµπρόθεσµων προτάσεων θα γίνει µε βάση τα κατατεθειµένα στοιχεία και δικαιολογητικά, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη φάση της αξιολόγησης ότι: Α. η Ηλεκτρονική Φόρµα Πρότασης περιέχει ελλιπή στοιχεία, ή/και Β. δεν υπάρχουν οι προβλεπόµενες προσφορές των προµηθευτών ή είναι ελλιπείς ως προς το περιεχόµενό τους, => η αξιολόγηση συνεχίζεται, αλλά οι παραπάνω ελλείψεις επηρεάζουν αρνητικά την αξιολόγηση βαθµολόγηση, καθώς τα στοιχεία που λείπουν θα καθιστούν αδύνατη την εξαγωγή βαθµολογίας για τουλάχιστον κάποια από τα κριτήρια βαθµολόγησης που χρησιµοποιούνται και που αναλύονται στη Ενότητα 2. Σελίδα 22

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Πρόγραµµα «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Β Κύκλος) Ο ΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Μέτρο 3.2 : «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθ. Οικ. 49391/1425 Προκήρυξη Γ Κύκλου Υποβολής Προτάσεων στο πλαί σιο της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κοινωνία Της Πληροφορίας. Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κοινωνία Της Πληροφορίας. Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία Της Πληροφορίας Μέτρο 2.6: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια» ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Οδηγός Υποβολής. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ) Άξονας προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2003 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο δυναμικότητας της προτεινόμενης συνεργασίας (εφόσον Β. Πολύ Μικρές, Μικρές, ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς υπάρχει): 10%

Κριτήριο δυναμικότητας της προτεινόμενης συνεργασίας (εφόσον Β. Πολύ Μικρές, Μικρές, ή Μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς υπάρχει): 10% ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ II Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστά από 30% έως 55%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΡΟ 3.2, ΠΡΑΞΗ 2 Ε.Π. «Κ.τ.Π.» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενθάρρυνση της ηλεκτρονικοποίησης της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI RETAIL ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων: από 14/01/2011 έως 15/02/2011 Σκοπός της Δράσης Digi Retail H

Διαβάστε περισσότερα