O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα"

Transcript

1 O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζηελ παηδνελδνθξηλνινγία θαζψο απφ ηελ αθξίβεηά ηνπο θαη κφλν πνιιέο θνξέο επηβεβαηψλεηαη ή απνξξίπηεηαη ε εθάζηνηε θιηληθή ππνςία. Η ζεκαηνινγία ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο απνζθνπεί ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκψλ ελδνθξηλνινγηθψλ αηηίσλ πνπ νδεγνχλ ζε αλεπάξθεηα αχμεζεο θαη θνληφ αλάζηεκα αιιά θαη ζηελ απνθπγή πεξηηηψλ εξγαζηεξηαθψλ δηεξεπλήζεσλ πνπ ζπρλά δηεμάγνληαη φρη κφλν «εηο βάξνο» ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πγείαο γεληθφηεξα. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ζηελ άζθεζε ηεο παηδηαηξηθήο είλαη ε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα επαθή κε ην πγηέο παηδί, θπξίσο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία. Η ζπρλή απηή επαθή επηηξέπεη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξείηαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ αχμεζεο θαη αλάπηπμεο ζην βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνχ ή ζην αξρείν ηνπ γηαηξνχ. Αθφκε θαη ζηελ κεηέπεηηα παηδηθή ειηθία, ε θαηαγξαθή ηεο ζσκαηνκεηξηθήο εμέιημεο θαηά ηε δηάξθεηα απξφβιεπηεο επίζθεςεο, π.ρ. ζην πιαίζην νμείαο ινίκσμεο, κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχηηκε. Δίλαη γεγνλφο φηη ε θαζηέξσζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πγείαο ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε ζπκπιήξσζε ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζπρλφηεξε ε αλαγλψξηζε ησλ δηαηαξαρψλ αχμεζεο π.ρ. ν ρακειφο ξπζκφο αχμεζεο (ππνζπξενεηδηζκφο, αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο, ζ. Turner), ε αλεπαξθήο πξφζιεςε βάξνπο (θνηιηνθάθε, επηλεθξηδηθή αλεπάξθεηα), ε νμεία απψιεηα βάξνπο (ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 1, ππεξζπξενεηδηζκφο, θαθνήζεηα), ε απψιεηα βάξνπο κε δηαηαξαρή ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη θαζπζηέξεζε ηεο ελήβσζεο (λεπξνγελήο αλνξεμία), ν απμεκέλνο ξπζκφο πξφζιεςεο βάξνπο (παρπζαξθία) θαη ε παζνινγηθή πξφζιεςε βάξνπο κε θαζπζηέξεζε ηεο θαηά κήθνο αχμεζεο (ππεξθνξηηδνιαηκία λφζνο ή ζχλδξνκν Cushing).

2 Η παρπζαξθία επεξεάδεη ζαθψο ηνλ ξπζκφ αχμεζεο. Δλψ ε βξεθηθή παρπζαξθία ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζή ηνπ, ζηελ παηδηθή θαη πεξηεθεβηθή ειηθία κπνξεί λα πξνθαιεί ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα ζηελ έθθξηζε ηεο GH κε απνηέιεζκα ρακειφ ξπζκφ αχμεζεο. Οη δηαηαξαρέο ησλ ειεθηξνιπηψλ θαη ηδηαίηεξα ε ππνλαηξηαηκίαππεξθαιηαηκία κπνξεί λα ππνθξχπηνπλ ζνβαξέο ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο νδεγψληαο ζην γλσζηφ καο failure to thrive κε ζχγρξνλε πηψζε ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο αχμεζεο, δειαδή ηφζν ηνπ βάξνπο φζν θαη ηνπ κήθνπο θαη ηεο πεξηκέηξνπ θεθαιήο. Η απνθάιπςε κε θεησζηθήο ππνγιπθαηκίαο (γιπθφδε νξνχ < 60 ζε εμέηαζε ξνπηίλαο ή κεηά απφ ζπκπησκαηηθή ππνγιπθαηκία) πξέπεη λα νδεγεί ζε έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θνξηηθνηξφπνπ θαη ηνπ ζσκαηνηξφπνπ άμνλα. Ο ζπλδπαζκφο ππνγιπθαηκίαο, κηθξνχ πένπο ( 2 cm) ή θαη άκεζεο ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο ζε λενγλφ ή βξέθνο δειψλεη φηη ελδέρεηαη λα ππνθξχπηεηαη ππνθπζηαθή αλεπάξθεηα πνπ ζπάληα εθδειψλεηαη κε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηά κήθνο αχμεζε πξηλ ηνπο 18 κήλεο ηεο δσήο. Η χπαξμε ζρηζηίαο ζεκαίλεη απμεκέλε πηζαλφηεηα λα ζπλππάξρνπλ βιάβεο ηεο κέζεο γξακκήο κε ζπλνδφ δπζιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ - ππφθπζεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα δηαθχγεη θεληξηθφο ππνζπξενεηδηζκφο, πνπ δελ ζα αληρλεπζεί θπζηθά ζην λενγληθφ έιεγρν θαη κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνθηλεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Σπγγελήο αλεπάξθεηα ηεο απμεηηθήο νξκόλεο ππνθπζηαθή αλεπάξθεηα νβαξή ζπκπησκαηηθή ππνγιπθαηκία, αθφκα θαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή, κπνξεί λα ζπκβεί ζηε λενγληθή πξψηε βξεθηθή ειηθία ζηα πιαίζηα ζπγγελνχο αλεπάξθεηαο ηεο απμεηηθήο νξκφλεο. Πξφθεηηαη γηα ζπάληα λφζν αθνχ αθνξά πεξίπνπ ζην 1 ησλ πεξηπηψζεσλ ππνθπζηαθήο αλεπάξθεηαο θαη ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ρνινζηαηηθφ ίθηεξν, πνπ απνηειεί ίζσο θαη ην πην ζεκαληηθφ νδεγφ δηαγλσζηηθφ ζεκείν. Ο ηαπηφρξνλνο έιεγρνο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ζσκαηνηξφπνπ (απμεηηθή νξκφλε) θαη ηνπ θνξηηθνηξφπνπ άμνλα (ACTH θνξηηδφιε) είλαη εθηθηφο κέζσ ηεο δνθηκαζίαο γιπθαγφλεο, ε νπνία είλαη εθαξκφζηκε αθφκα θαη ζε βξέθε. Γηα ηε δηάγλσζε φκσο ζηε λενγληθή ειηθία αξθεί κία κέηξεζε θνξηηδφιεο, απμεηηθήο νξκφλεο θαη ηλζνπιίλεο (γηα ηνλ απνθιεηζκφ Τπεξηλζνπιηληθήο Τπνγιπθαηκίαο) ηε

3 ζηηγκή βέβαηα ηεο ππνγιπθαηκίαο. Ήβε θαη αύμεζε θαζ ύςνο Η εκθάληζε ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζ χςνο αχμεζε. Η κε εκθάληζή ηνπο σο ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ ζην θνξίηζη θαη ησλ 14 εηψλ ζην αγφξη πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε άκεζν ελδνθξηλνινγηθφ έιεγρν. Δπίζεο ε ήβε κε θαζπζηεξεκέλε ή θαη θπζηνινγηθή έλαξμε πνπ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα ζηελ εμέιημή ηεο, ζα πξέπεη άκεζα λα νδεγεί ζε έιεγρν θνηιηνθάθεο, πξνιαθηηλψκαηνο, φγθνπ ππνζαιάκνπ-ππνθχζεσο ή θαη ηζηηνθχηησζεο ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο άπνηνπ δηαβήηε, λφζνπ Cushing, αιιά θαη ρξφλησλ θιεγκνλνδψλ λφζσλ (π.ρ. λφζνο Chohn) ή θαθνεζεηψλ. Ιδηνζπζηαηηθή θαζπζηέξεζε ηεο αύμεζεο θαη ηεο ελήβσζεο Η εθεβηθή αλάπηπμε ηειηθά επέξρεηαη θπζηνινγηθά, αιιά κε κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Αθνξά θπξίσο ην αγφξη θαη ζπλήζσο ππάξρεη ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. Η ζπλήζεο αηηία πξνζέιεπζεο ζηνλ παηδνελδνθξηλνιφγν είλαη ην ζρεηηθά θνληφ αλάζηεκα κε νξηαθά θπζηνινγηθή αιιά ρακειή πξνεθεβηθή ηαρχηεηα αχμεζεο (4 cm/έηνο), ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν πξηλ ηελ ηεο ήβεο ν ξπζκφο είλαη εμαηξεηηθά αξγφο 2,5 σο 3,5 εθ./έηνο ζε αλεζπρεηηθφ ζεκείν. Η θάκςε ζην χςνο εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ 8-10 εηψλ ή θαη λσξίηεξα. Η νζηηθή ειηθία είλαη θαζπζηεξεκέλε, αληηζηνηρεί φκσο ζηελ θακπχιε ηνπ χςνπο ζηφρνπ ηνπ παηδηνχ (Target height: κέζνο φξνο ησλ γνλέσλ +6,5 cm γηα ην αγφξη, -6,5 cm γηα ην θνξίηζη). Ο παξαθιηληθφο έιεγρνο είλαη θπζηνινγηθφο γηα πξνεθεβηθφ παηδί, ελψ είλαη πηζαλφ ζηε θάζε απηή λα ππάξρεη βηνρεκηθή αιιά φρη πξαγκαηηθή αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο ζηηο δνθηκαζίεο πξφθιεζεο. Γελ αλεπξίζθεηαη αλνζκία, θξπςνξρία θαη κηθξφ πένο. Η δνθηκαζία LHRH είλαη κελ αξλεηηθή γηα ηα επίπεδα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θεληξηθή ήβε, φκσο ε LH θαη ε FSH παξνπζηάδνπλ απάληεζε ζηε δνθηκαζία, αλάινγε κε απηή πνπ παξαηεξείηαη ζε θπζηνινγηθά πξνεθεβηθά παηδηά. πλήζσο απαηηείηαη παξαθνινχζεζε ρσξίο ζεξαπεία αλ θαη ζε πεξίπησζε εθζεζεκαζκέλεο θαζπζηέξεζεο (>14 ζην θνξίηζη θαη > 15 ζην αγφξη) κπνξνχκε λα «μππλήζνπκε» ηελ ήβε ρξεζηκνπνηψληαο κηθξέο δφζεηο ηεζηνζηεξφλεο γηα 3-6 κήλεο ζην αγφξη, ή θπζηθψλ νηζηξνγφλσλ γηα 6-12 κήλεο ζην θνξίηζη. Θα πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ε πξψηκε φζν θαη ε εμαηξεηηθά θαζπζηεξεκέλε ήβε νδεγνχλ ζε

4 κηθξή απψιεηα ζην ηειηθφ αλάζηεκα ζε ζρέζε κε ην αλακελφκελν χςνο ζηφρνο. Σύλδξνκν Turner Eίλαη απφ ηηο πην ζπρλέο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο. Η ζπρλφηεηά ηνπ είλαη 1/ γελλήζεηο δψλησλ ζειέσλ. Σν θνληφ αλάζηεκα - 2 SD είλαη ζρεδφλ ζηαζεξφ εχξεκα θαη νθείιεηαη ζε αλσκαιία αλάπηπμεο ησλ νζηψλ (ζθειεηηθή δπζπιαζία), ελδερνκέλσο ιφγσ ειαηησκέλεο έθθξαζεο γνληδίσλ, φπσο ην γνλίδην SHOX. Η θαζπζηέξεζε ζηελ ηαρχηεηα αχμεζεο είλαη πνιιέο θνξέο εκθαλήο κφιηο ζηελ ειηθία ησλ 4-5 εηψλ (αλ ην θνξίηζη δελ είρε γελλεζεί SGA ή κε IUGR). Η ζεξαπεία κε απμεηηθή νξκφλε βειηηψλεη ζεκαληηθά ην ηειηθφ αλάζηεκα ελψ ε ππνθαηάζηαζε κε νηζηξνγφλα ζα πξέπεη λα μεθηλά ην αξγφηεξν ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ. Η δηαλνεηηθή αλάπηπμε είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθή. Ήπηα δπζκνξθηθά ζεκεία θαη ζπγγελείο αλσκαιίεο πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ φπσο βξαρχο θαη θαξδχο ιαηκφο, ρακειή πξφζθπζε απηηψλ θαη καιιηψλ, δπζκνξθηθφο ζψξαθαο κε ππεξηεισξηζκφ ζειψλ, θεθακκέλε θεξθίδα (αλσκαιία Madelung), βξαρέα κεηαθάξπηα, κνγγνινεηδείο θειίδεο, ζηέλσζε ηζζκνχ ανξηήο θαη δηάηαζε θνηιηαθήο ανξηήο θαη λεθξηθέο αλσκαιίεο. Τπάξρεη θπζηθά θαζπζηέξεζε ήβεο (κφλν ην 10% ησλ θνξηηζηψλ κε ζ.turner παξνπζηάδεη απηφκαηε είζνδν ζηελ ήβε) φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ γνλαδηθήο δπζγελεζίαο κε απμεκέλεο γνλαδνηξνθίλεο, φκσο δελ πξέπεη πηα ζε θακία πεξίπησζε ε θαζπζηέξεζε ήβεο λα απνηειεί ην νδεγφ ζεκείν γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ Turner. Αληίζεηα, ην ρακειφ αλάζηεκα ζε θνξίηζη αθφκε θαη ζε απνπζία δπζκνξθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ζπλδξφκνπ ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο (κία βαζηθή ηηκή FSH κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθή ζηε δηάγλσζε). Οθείιεηαη ζπλήζσο ζε κσζατθφ κνλνζσκίαο ηνπ ρσκνζψκαηνο Υ (θαζψο ζεσξείηαη φηη ε πιήξεο κνλνζσκία Υ0 ζην 100% είλαη κε βηψζηκε) ή αλσκαιία ηεο δνκήο ηνπ. Η επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο γίλεηαη κε θαξπφηππν πεξηθεξηθνχ αίκαηνο ζηνλ νπνίν δεηείηαη λα ειεγρζνχλ ηνπιάρηζηνλ κηηψζεηο, ελψ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο κε θπζηνινγηθφ θαξπφηππν πεξηθεξηθνχ αίκαηνο θαη ηζρπξή θιηληθή ππνςία ζπλδξφκνπ Turner ζα απαηηεζεί θαξπφηππνο ζε ηλνβιάζηεο δέξκαηνο. Σν ηειηθφ αλάζηεκα ησλ θνξηηζηψλ ζηα νπνία δελ ρνξεγείηαη ζεξαπεία γηα βειηίσζε ηνπ χςνπο θπκαίλεηαη πεξί ηα 143 cm, ελψ ηo κέζν ηειηθφ χςνο κπνξεί λα είλαη θαη 7-8 εθ. πςειφηεξν κε πςειέο δφζεηο απμεηηθήο νξκφλεο (350 κg/kgβ../εβδνκάδα) κε ην θαιχηεξν

5 απνηέιεζκα ζηα θνξίηζηα πνπ αξρίδνπλ ηε ζεξαπεία ην λσξίηεξν δπλαηφ. Παηδηά πνπ γελλήζεθαλ κηθξά γηα ηελ ειηθία θύεζεο Μηθξά γηα ηελ ειηθία θχεζεο (SGA, Small for Gestational Age) ζεσξνχληαη ηα λενγλά ησλ νπνίσλ ην κήθνο ή/θαη ην βάξνο γέλλεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ -2 SD απφ ην κέζν κήθνο ή βάξνο γηα ηελ ειηθία θχεζεο. Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία αθελφο λα γίλεη ζσζηή κέηξεζε ηνπ κήθνπο ζηε γέλλεζε, αθεηέξνπ λα επηζεκαλζεί ζην βηβιηάξην ηνπ λενγλνχ φηη πξφθεηηαη γηα κηθξφ (< -2 SD) γηα ηελ ειηθία θχεζεο λενγλφ (είηε γηα ην κήθνο < 48 cm είηε γηα ην βάξνο < 2.5 kg) θαζψο ελψ πεξί ην 90% απηψλ ζα παξνπζηάζεη αληηξξνπηζηηθή επηηάρπλζε ηεο αχμεζεο (catch-up growth) ζπλεζέζηεξα κέρξη ηελ ειηθία ησλ 2 ρξφλσλ αλ θαη ηα πξφσξα κπνξεί λα ρξεηαζζνχλ κέρξη θαη 4 ρξφληα, ην 10% ησλ SGA λενγλψλ ζα έρεη χςνο κηθξφηεξν απφ -2 SD ή θάησ απφ ηελ 3 ε Δ.Θ ζηελ ειηθία ησλ 3 ρξφλσλ. Σα παηδηά απηά αθελφο είλαη πνιχ ιεπηφζσκα κέρξη ην 4 ν έηνο ηεο δσήο θαη κεηά θηλδπλεχνπλ απφ παρπζαξθία πνπ εγθαζίζηαηαη πξννδεπηηθά κεηαμχ 4 νπ 7 νπ έηνπο, αθεηέξνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλά πξψηκε αδξελαξρή (θαη ηα θνξίηζηα ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ), λσξίο ήβε κε ηαρεία εμέιημε θαη νζηηθή σξίκαλζε, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ σο θαη 2 ζηαζεξέο απνθιίζεηο (9 εθ.) απφ ην χςνο ζηφρνο. Σα SGA λενγλά ζπρλά παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα GH θαη έρνπλ ρακειά επίπεδα IGF-I θαη IGFBP-3. Απηφ ππνδειψλεη αληίζηαζε ζηελ απμεηηθή νξκφλε. Η ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε rhgh ζε κεγάιεο δφζεηο κg/kgβ/εβδνκάδα απμάλεη ηφζν ηνλ εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ησλ παηδηψλ απηψλ φζν θαη ην ηειηθφ αλάζηεκα θαηά 1 SD ή θαη πεξηζζφηεξν. Σα δηεζλή θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε rhgh ζε SGA παηδηά είλαη: ειηθία ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ, χςνο < - 2,5 SD θαη εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο < 0 SD, δειαδή λα κελ παξνπζηάδεη αληηξξνπηζηηθή επηηάρπλζε ηεο αχμεζεο. Υπνζπξενεηδηζκόο Γελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ηνλ ππνζπξενεηδηζκφ θεληξηθφ ή κε σο ζνβαξή αηηία ηεο αλεπάξθεηαο αχμεζεο, θαζψο ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ λενγληθνχ αληρλεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ ηνλ απνθιείεη, φπσο θαη φηη ην ζεηηθφ δελ ηνλ επηβεβαηψλεη. Η ππνκνλή θαη ε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ, αθνχ

6 βέβαηα έρεη γίλεη ν έιεγρνο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ θαιή πγεία ηνπ παηδηνχ, κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ ππεξβνιή πνπ εθδειψλεηαη ζηελ ππεξπξνζπάζεηα λα απνδείμνπκε φηη έλα θνληφ παηδί κε νξηαθά θπζηνινγηθφ ξπζκφ αχμεζεο έρεη αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο, ελψ γλσξίδνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα απ απηά ηα παηδηά έρνπλ είηε νηθνγελέο (FSS, Familial Short Stature) φπνπ θαη νη δχν γνλείο έρνπλ ρακειφ αλάζηεκα ζπκβαηφ κε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ρσξίο εκθαλή παζνινγία, είηε ηδηνπαζέο θνληφ αλάζηεκα (ISS, Idiopathic Short Stature) φπνπ ην παηδί γίλεηαη θνληφ δπζαλάινγα κε ην ζηαηηζηηθά ζεσξεηηθφ χςνο πνπ ππνινγίδεη θαλείο κε βάζε ηνπο γνλείο ηνπ, είηε ηέινο απιή θαζπζηέξεζε ηεο ήβεο. Γελ ζα πξέπεη βεβαίσο λα καο δηαθεχγνπλ θαη άιια αίηηα φπσο ε ζηηηνγελήο ξαρίηηδα (ζνβαξή έιιεηςε βηηακίλεο D κε ζπλνδφ β παζή ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ), ν ςεπδνυπνπαξαζπξενεηδηζκφο (παρπζαξθία, αληίζηαζε ζηελ TSH θαη ηελ PTH, ήπηα λνεηηθή ζηέξεζε, βξαδχ 4 ν ή 5 ν κεηαθάξπην) αιιά θαη νζηηθά αίηηα φπσο ππνρνλδξνπιαζία (ραξαθηεξηζηηθά κεγάιν θεθάιη κε βξαρχ ην εγγχο ηκήκα ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ) θαη άιια ζπάληα αίηηα νζηηθήο δπζπιαζίαο φπσο ε αθξνδπζφζησζε (βξαρέα κεηαθάξπηα ζε φια ηα δάθηπια). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθή είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ αλαινγηψλ ηνπ παηδηνχ: άλνηγκα ρεηξψλ / χςνο, θαζηζηφ χςνο / χςνο θαη άλσ/θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο. Απμεηηθή νξκόλε Η απμεηηθή νξκφλε (GH) έρεη σο θχξην ξφιν ηελ πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο αχμεζεο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηε ξχζκηζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζψκαηνο (ζρέζε κπτθνχ-ιηπψδνπο ηζηνχ). Δπίζεο ζπκκεηέρεη ζηε ξχζκηζε ηνπ κπτθνχ θαη νζηηθνχ κεηαβνιηζκνχ. Άιιεο δξάζεηο ηεο αζθνχληαη απεπζείαο ζηνπο ηζηνχο θαη άιιεο αζθνχληαη κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ζσκαηνκεδίλεο-c (ή IGF-1, insulin-like growth factor 1). H GH ζπληίζεηαη ζηα ζσκαηνηξφπα θχηηαξα ηνπ πξνζζίνπ ινβνχ ηεο ππφθπζεο. Απνηειείηαη απφ 191 ακηλνμέα. Σν γνλίδην GH1 πνπ ηελ θσδηθνπνηεί βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 17q22-q24 θαη ε έθθξαζή ηνπ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ παξάγνληα κεηαγξαθήο Pit1. Η εκβξπτθή ππφθπζε παξάγεη GH απφ ην ηέινο ηνπ 1 νπ ηξηκήλνπ ηεο θχεζεο ζπκβάιινληαο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20% ζηελ αχμεζε ηνπ

7 εκβξχνπ. Σν ζχζηεκα ησλ IGF απνηειείηαη απφ ηνπο απμεηηθνχο παξάγνληεο IGF-1 θαη IGF-2, θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ππνδνρείο, κηα νηθνγέλεηα δεζκεπηηθψλ πξσηετλψλ θαη κηα γιπθνπξσηετλε, ηελ ALS (acid-labile subunit). Οη IGFs αζθνχλ ηε δξάζε ηνπο ζρεδφλ ζε θάζε φξγαλν θαη ηζηφ θαηά ηελ εκβξπτθή δσή αιιά θαη κεηά ηε γέλλεζε. Παξάγνληαη θπξίσο ζην ήπαξ θαη ηα νζηά, αιιά θαη ζε άιινπο ηζηνχο. Κχξηνο ξπζκηζηήο ηεο έθθξαζεο ηνπ IGF-I είλαη ε GH, αιιά ζεκαληηθφο ξπζκηζηήο ηνπ είλαη ε δηαηξνθηθή θαηάζηαζε θαη ε παξνρή ελέξγεηαο θαη πξσηεΐλεο κε ηε δηαηξνθή. Γηα ην ιφγν απηφ ηα επίπεδά ηνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρακειά ζε ιηπνβαξή παηδηά ρσξίο λα ππάξρεη αλεπάξθεηα GH. Ο θχξηνο ξφινο ηνπ IGF-2 fαίλεηαη φηη είλαη ε αχμεζε ηνπ εκβξχνπ κεηαβηβάδνληαο ηε δξάζε ηνπ κέζσ ηνπ ππνδνρέα ηεο ηλζνπιίλεο. Θεξαπεία κε GH H επάξθεηα ηεο hgh γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε κέρξη ην 1985, νπφηε δηαηέζεθε ε αλαζπλδπαζκέλε hgh (rhgh). Έθηνηε ππάξρεη αθζνλία hgh θαη άξρηζε ε ζχγρξνλε επνρή ηεο hgh σο ζεξαπεπηηθνχ παξάγνληα. Οη θπξηφηεξεο ελδείμεηο γηα ζεξαπεπηηθή ρνξήγεζε hgh είλαη ε αλεπάξθεηα GH, ην ζχλδξνκν Turner, ε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, ην ζχλδξνκν Prader-Willi θαη ηα ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ κηθξά γηα ηελ ειηθία θχεζεο, ζηα νπνία ήδε αλαθεξζήθακε. Αλεπάξθεηα ηεο απμεηηθήο νξκόλεο Eίλαη ε ζπρλφηεξε ελδνθξηλνινγηθή δηαηαξαρή πνπ εθδειψλεηαη κε θνληφ αλάζηεκα. H ζπρλφηεηά ηεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη 1/ παηδηά. Τπνινγίδεηαη φηη πεξί ην 25% ησλ παηδηψλ κε χςνο κηθξφηεξν απφ -3 SD απφ ην κέζν χςνο γηα ην θχιν έρεη αλεπάξθεηα GH. Σα αίηηα ζπλεζέζηεξα είλαη ηδηνπαζή, δπλαηφλ φκσο λα είλαη ζπγγελή, φπσο κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηεο GH ή αλσκαιίεο ηεο δηάπιαζεο ηνπ εγθεθάινπ (π.ρ. δηαγξαγκαην-νπηηθή δπζπιαζία), ή επίθηεηα. Η επίθηεηε αλεπάξθεηα GH ζπλήζσο νθείιεηαη ζε φγθν, ηξαπκαηηζκφ, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή αθηηλνβφιεζε ηεο ππνζαιακν-ππνθπζηαθήο πεξηνρήο. Σα λενγλά κε ζπγγελή ππνθπζηαθή αλεπάξθεηα ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ ππνγιπθαηκία σο απνηέιεζκα αλεπάξθεηαο GH θαη ACTH-θνξηηδφιεο. Σα παηδηά κε

8 ηδηνπαζή κνλήξε αλεπάξθεηα GH παξνπζηάδνπλ θνληφ αλάζηεκα θαη ρακειφ ξπζκφ αχμεζεο. Ο ηειεπηαίνο γίλεηαη πιένλ έθδεινο κεηά ην 2ν ή 3ν ρξφλν δσήο δεδνκέλνπ φηη ηνλ πξψην ρξφλν δσήο ε αχμεζε εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηε δηαηξνθή. Η GH απνθηά θπξίαξρν ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο αχμεζεο ηνπ παηδηνχ πξαθηθά κεηά ηνπο 18 κήλεο ηεο δσήο. Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεπάξθεηαο GH είλαη ην θνληφ αλάζηεκα, ε ππνπιαζία ηεο κέζεο γξακκήο ηνπ πξνζψπνπ, θαη ε θεληξηθή ελαπφζεζε ιίπνπο. Σα αγφξηα, επηπξφζζεηα, δπλαηφλ λα παξνπζηάδνπλ κηθξφ πένο ή/θαη θξπςνξρία. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ χπαξμε ή φρη θιηληθψλ ελδείμεσλ έιεγρνο γηα πηζαλή αλεπάξθεηα GH πξέπεη λα γίλεηαη ζηα παηδηά πνπ έρνπλ πνιχ θνληφ αλάζηεκα (χςνο ζψκαηνο < -3 SD απφ ην κέζν χςνο γηα ηελ ειηθία, χςνο ζψκαηνο κεηαμχ 2 θαη 3 SD ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφ ξπζκφ αχμεζεο (< - 1 SD), ξπζκφ αχμεζεο < -2 SD 3ε ΔΘ γηα ηελ ειηθία θαη ην θχιν γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν ή < - 2 SD γηα πεξηζζφηεξν απφ 2 ρξφληα, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθαηνζηηαία ζέζε ηνπ χςνπο ηνπο, ρακειφ ξπζκφ αχμεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ζπλζεθψλ πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε αλεπάξθεηα GH, φπσο ε αθηηλνβφιεζε ηνπ θξαλίνπ, θιηληθά επξήκαηα αλεπάξθεηαο GH (ππνγιπθαηκία, κηθξφ πένο), αλεπάξθεηα άιισλ ππνθπζηαθψλ νξκνλψλ. Απφ ηα αλσηέξσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ππνςία αλεπάξθεηαο ηεο GH είλαη θπξίσο θιηληθή θαη βαζίδεηαη ζε ζεηξά κεηξήζεσλ αθξηβείαο γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6-12 κελψλ. Όκσο πξηλ γίλεη έιεγρνο ηεο έθθξηζεο GH, είλαη ζθφπηκν λα απνθιεηζζνχλ άιια αίηηα αλεπαξθνχο αχμεζεο θαζψο φια ζρεδφλ ηα ρξφληα λνζήκαηα κπνξεί λα εθδειψλνληαη κε ειάηησζε ηνπ ξπζκνχ ηεο αχμεζεο ηνπ παηδηνχ. Έηζη ζε θάζε παηδί κε αλεπαξθή αχμεζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη αηκαηνινγηθφο θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο, θαζψο επίζεο έιεγρνο ηεο ζπξενεηδηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ αληηζσκάησλ πξνο απνθιεηζκφ ιαλζάλνπζαο θνηιηνθάθεο. Η επηβεβαίσζε ηεο θιηληθήο ππνςίαο γίλεηαη κε ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηψλ δηέγεξζεο ηεο GH. Οη παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηέγεξζε ηεο GH είλαη ζπλήζσο ε γιπθαγφλε, ε L-dopa θαη ε θινληδίλε. εκεησηένλ φκσο φηη νη θαξκαθεπηηθέο απηέο δνθηκαζίεο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εθθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο ππφθπζεο ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ελψ ηα φξηα πνπ δηαθξίλνπλ ηε θπζηνινγηθή απφ ηε κε θπζηνινγηθή αληαπφθξηζε ηεο GH ζην δηεγεξηηθφ εξέζηζκα θαζνξίδνληαη ζρεηηθά απζαίξεηα κε ηα θπζηνινγηθά επίπεδα λα ζεσξνχληαη ηα 10 ng/ml ή

9 ηνπιάρηζηνλ ηα 7 ng/ml. Δπίζεο, ηα θπζηνινγηθά επίπεδα GH δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ ειηθία. Παηδηά πξνεθεβηθήο ειηθίαο, ή κε ηδηνζπζηαζηαθή θαζπζηέξεζε ηεο ελήβσζεο δπλαηφλ λα παξνπζηάδνπλ παξνδηθή αλεπάξθεηα ηεο GH, ε νπνία απνθαζίζηαηαη κε ηελ είζνδν ζηελ ήβε. Η ρνξήγεζε ζε παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο, θαηά ηηο δνθηκαζίεο δηέγεξζεο, ζηεξνεηδψλ ηνπ θχινπ (νηζηξνγφλα ή αλδξνγφλα) (priming) έρεη δεηρζεί φηη απμάλεη ηα επίπεδα ηεο GH ζηα θπζηνινγηθά πιαίζηα. Όκσο δελ ππάξρεη νκνθσλία εάλ ζηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο πξέπεη λα πξνεγείηαη πξνεηνηκαζία κε ζηεξνεηδή ηνπ θχινπ. Η δηάγλσζε ηεο αλεπάξθεηαο GH πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ ηελ απεηθφληζε ηεο ππνζαιακν-ππνθπζηαθήο πεξηνρήο κε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία γηα λα απνθαιπθζεί πηζαλφο φγθνο ή αλαπηπμηαθέο αλσκαιίεο ηεο πεξηνρήο. ηελ αλεπάξθεηα GH, ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζπλίζηαηαη ζηελ ρνξήγεζε rhgh ζε δφζε κg/kgβ../εβδνκάδα. Eπεηδή νη πςειφηεξεο εθθξηηηθέο αηρκέο ηεο GH εκθαλίδνληαη ηε λχρηα θαηά ηνλ χπλν, ε νξκφλε ρνξεγείηαη ππνδνξίσο θάζε βξάδπ πξηλ ηελ λπρηεξηλή θαηάθιηζε. Η ζεξαπεία απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ηειηθνχ αλαζηήκαηνο ζπκβαηνχ κε ην χςνο ζηφρν. Σα πξψηα 1 κε 2 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο γεληθά ηα παηδηά κε αλεπάξθεηα GH παξνπζηάδνπλ επηηάρπλζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ ηεο αχμεζεο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη θπζηνινγηθφο γηα ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην σξίκαλζεο ηνπ παηδηνχ. Χνξήγεζε GH ζε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη από αλεπάξθεηα GH Χξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα Σα παηδηά κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα παξνπζηάδνπλ αληίζηαζε ζηελ GH πνπ κπνξεί λα ππεξθεξαζζεί ζε αμηφινγν βαζκφ κε ηε ρνξήγεζε GH ζε απμεκέλεο δφζεηο φπσο απηέο πνπ ρνξεγνχληαη ζην ζ. Turner. Σύλδξνκν Prader-Willi Eίλαη γελεηηθφ ζχλδξνκν πνπ πξνθαιείηαη απφ απαιείςεηο γνληδίνπ ή γνληδίσλ ζην καθξχ ζθέινο ηνπ ρξσκνζψκαηνο 15 παηξηθήο πξνέιεπζεο (70%) ή απφ δηζσκία

10 ζην ίδην ρξσκφζσκα κεηξηθήο πξνέιεπζεο (25%). Η ζπρλφηεηά ηνπ ππνινγίδεηαη φηη είλαη 1 ζηα δψληα λενγλά. Tα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή λενγληθή κπτθή ππνηνλία θαη δπζθνιία ζίηηζεο, ηελ νπνία δηαδέρεηαη ππεξθαγία (εκθαλίδεηαη κεηαμχ 2-3 εηψλ) θαη παρπζαξθία, ηε λνεηηθή πζηέξεζε, ην θνληφ αλάζηεκα, ηνλ ππνγνλαδνηξνθηθφ ππνγνλαδηζκφ (ζηα αγφξηα κηθξφ πένο θαη θξπςνξρία), θνληά άθξα ρέξηα θαη πφδηα θαη ακπγδαισηά κάηηα. Η ειαηησκέλε έθθξηζε GH πνπ παξαηεξείηαη ζην ζχλδξνκν ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηελ παρπζαξθία. Η ρνξήγεζε rhgh ζην ζ.prader-willi έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ αχμεζε ηνπ χςνπο, αιιά θαη ζηε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε ηνπ ζψκαηνο δηφηη πξνθαιεί ειάηησζε ηνπ ιίπνπο ηνπ ζψκαηνο θαη αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο. Δπηπιένλ ε rhgh απμάλεη ηελ ηζρχ ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ θαη πηζαλψο πξνάγεη ηε λνεηηθή θαη ηε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Η ρνξεγνχκελε δφζε rhgh είλαη 245 κg/kgβ../εβδνκάδα θαη πιένλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο πξνηηκνχκε ην παηδί λα έρεη ππνβιεζεί ζε ακπγδαιεθηνκή. Επίινγνο Η ππνκνλεηηθή θαη πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ, αθνχ βέβαηα έρεη γίλεη ν έιεγρνο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ θαιή ηνπ πγεία (π.ρ. MRI εγθεθάινπ-ππνθχζεσο), κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ ππεξβνιή πνπ εθδειψλεηαη ζηελ ππεξπξνζπάζεηα λα απνδείμνπκε φηη έλα θνληφ παηδί κε νξηαθά θπζηνινγηθφ ξπζκφ αχμεζεο έρεη αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο, ελψ γλσξίδνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα απ απηά ηα παηδηά έρνπλ είηε νηθνγελέο (FSS, Familial Short Stature) φπνπ θαη νη δχν γνλείο έρνπλ ρακειφ αλάζηεκα ζπκβαηφ κε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ρσξίο εκθαλή παζνινγία, είηε ηδηνπαζέο θνληφ αλάζηεκα (ISS, Idiopathic Short Stature) φπνπ ην παηδί γίλεηαη θνληφ δπζαλάινγα κε ην ζηαηηζηηθά ζεσξεηηθφ χςνο πνπ ππνινγίδεη θαλείο κε βάζε ηνπο γνλείο ηνπ, είηε ηέινο απιή θαζπζηέξεζε ηεο ήβεο. Γελ ζα πξέπεη βεβαίσο λα καο δηαθεχγνπλ θαη άιια αίηηα φπσο ε ζηηηνγελήο

11 ξαρίηηδα (ζνβαξή έιιεηςε βηηακίλεο D κε ζπλνδφ β παζή ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ), ν ςεπδνυπνπαξαζπξενεηδηζκφο (παρπζαξθία, αληίζηαζε ζηελ TSH θαη ηελ PTH, ήπηα λνεηηθή ζηέξεζε, βξαρχ 4 ν ή 5 ν κεηαθάξπην) αιιά θαη νζηηθά αίηηα φπσο ππνρνλδξνπιαζία (ραξαθηεξηζηηθά κεγάιν θεθάιη κε βξαρχ ην εγγχο ηκήκα ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ θαη απνπζία ηεο θπζηνινγηθήο δηεχξπλζεο ησλ κεζνζπνλδπιίσλ δηαζηεκάησλ ζε α/α OM) θαη άιια ζπάληα αίηηα νζηηθήο δπζπιαζίαο φπσο ε αθξνδπζφζησζε (βξαρέα κεηαθάξπηα ζε φια ηα δάθηπια). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηδηαίηεξα ππνβνεζεηηθή σο πξνο ηε δηάγλσζε είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ζσκαηνκεηξηθψλ αλαινγηψλ ηνπ παηδηνχ: άλνηγκα ρεηξψλ / χςνο, θαζηζηφ χςνο / χςνο θαη άλσ / θάησ κέξνο ηνπ ζψκαηνο. Η ζχγρξνλε παηδνελδνθξηλνινγία δηαζέηεη πιένλ ηζρπξά φπια γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνληνχ αλαζηήκαηνο. Δθηφο απφ ηελ απμεηηθή νξκφλε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο κε αλαζηνιή ηεο ήβεο, νη αλαζηνιείο ηεο αξσκαηάζεο, ε αληηκεηψπηζε ηεο εθζεζεκαζκέλεο αδξελαξρήο κε ρακειή δφζε πδξνθνξηηδφλεο αιιά θαη ηα αλάινγα ηνπ CNP (Cerebral Natriuretic Peptide) ζηελ πεξίπησζε ηεο αρνλδξνπιαζίαο έρνπλ αλνίμεη λένπο δξφκνπο ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ ζνβαξνχ θνληνχ αλαζηήκαηνο. Δπζχλε φισλ καο είλαη αθελφο ν έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη παξαπνκπή ησλ παηδηψλ κε ζνβαξφ θνληφ αλάζηεκα, ψζηε λα κελ δηαθχγνπλ ηεο δηάγλσζεο αίηηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ίδηα ηε δσή ηνπο (π.ρ. φγθνη εγθεθάινπ), αιιά θαη γηα λα ππάξμεη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο ψζηε κε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ κε ζχλεζε θαη αζθάιεηα λα επηηχρνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ

ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ Γηάρπηε ηνμηθή βξνγρνθήιε (νόζορ Graves) Πνιπνδψδεο ηνμηθή βξνγρνθήιε Σνμηθφ αδέλσκα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα Θπξενηνμίθσζε απφ ζπξενεηδίηηδα ππνμεία ινρείαο ζησπειή-αλψδπλε ΑΛΛΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013 3 ν ΓΔΛ ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Β ΛΤΚΔΗΟΤ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Μακθτζσ: Αργυροποφλου Μ., 1 Βουςβοφκθσ Δ., Γαμβρόπουλοσ Χρ., Γιαννακόπουλοσ Ε., Γκουτζλασ Φ., Ελευκεριάδου Ε., Κιλιγκαρίδθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μοπιακοί μησανιζμοί ελέγσος ηηρ μεηάδοζηρ ηος ζήμαηορ ηηρ αςξηηικήρ οπμόνηρ ζε παιδιά με ζοβαπή ανεπάπκεια ζηην αύξηζη

Μοπιακοί μησανιζμοί ελέγσος ηηρ μεηάδοζηρ ηος ζήμαηορ ηηρ αςξηηικήρ οπμόνηρ ζε παιδιά με ζοβαπή ανεπάπκεια ζηην αύξηζη 2010 ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, MSc Μοπιακοί μησανιζμοί ελέγσος ηηρ μεηάδοζηρ ηος ζήμαηορ ηηρ αςξηηικήρ οπμόνηρ ζε παιδιά με ζοβαπή ανεπάπκεια ζηην αύξηζη ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο

Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Καπειιάξε Α. Αξγπξή Γεξκαηνιόγνο-Αθξνδηζηνιόγνο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Ν.Α.πγγξόο Σκήκα Φπζηνινγίαο Σξηρώλ θ Γέξκαηνο Σξηρνξηδόγξακκα Κιηληθή εμέηαζε Ιζηνξηθό Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο: γεληθή αίκαηνο, Fe

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα