Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ 8 22 Εκπαιδεςηική Νομοθεζία-Αξιολόγηζη Πποαγωγή-Εξεηάζειρ Παιδαγωγικά μέηπα πος εθαπμόζονηαι ζηο Γςμνάζιο Νεάποληρ 27-31

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηόρνο ηνπ Σρνιείνπ καο, όπσο θαη θάζε ζρνιείνπ, είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ Γλώζε θαη Αξεηή. Απηά κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε πξνζπάζεηα, επηκέιεηα θαη κειέηε ζ έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ, όπνπ νη ζρέζεηο θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ είλαη αξκνληθέο θαη δηέπνληαη από αγάπε, θαηαλόεζε θαη δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ αλζξώπσλ κε επηηπρίεο ζην γλσζηνινγηθό ηνκέα αιιά θαη κε θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο θαη ςπρήο, πνπ ζα θαηαζηνύλ νη απξηαλνί ειεύζεξνη, ππεύζπλνη θαη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, είλαη ην θύξην κέιεκα ηεο Παηδείαο καο. Τν Σρνιείν είλαη κηα κηθξή θνηλσλία πνπ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ απηόβνπιε θαη ζπλεηδεηή ηήξεζε, από κέξνπο ησλ καζεηώλ, ησλ θαλνληζκώλ απηώλ δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη παξάγνληαο ζεκαληηθόο γηα κηα επηηπρεκέλε ζρνιηθή ρξνληά θαη ζπληειεί ζην λα γίλεη ε Γεκνθξαηία βίσκα θαη ηξόπνο δσήο, γηαηί ην ζρνιείν είλαη ρώξνο ελαιιαγήο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ, ίδηνο κε ηε δηάξζξσζε ηεο πνιηηηθήο καο δσήο. Όηαλ επηηπγράλεηαη εδώ ν ζεβαζκόο ηνπ ζπκκαζεηή, ηνπ θαζεγεηή, ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ, ηόηε θαιιηεξγείηαη θαη ν ζεβαζκόο ηνπ ζπκπνιίηε θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθά. Ζ ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ από κέξνπο ησλ καζεηώλ πξνϋπνζέηεη ηε γλώζε ηνπο θαη απηόο είλαη ν ζηόρνο απηήο ηεο ζύληνκεο έθδνζεο. Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ νπνηεδήπνηε θξίλεη απηό αλαγθαίν, αθνύ ελεκεξώζεη θαηάιιεια ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο-θεδεκόλεο ηνπο. 3

3 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ Τν Σρνιείν καο είλαη ην αλαηνιηθόηεξν ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Λεκεζνύ θαη ην κνλαδηθό δεκόζην ζρνιείν ζηελ πεξηνρή Νεάπνιεο. Πξσηνιεηηνύξγεζε ηε ζρνιηθή ρξνληά σο παξάξηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θηινμελώληαο κόλν ηελ Τξίηε ηάμε. Σην μεθίλεκά ηνπ νη θηεξηαθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο πεξηνξίδνληαλ ζηηο αίζνπζεο πνπ εθάπηνληαη ηνπ γεπέδνπ. Τν 1987, θαη αθνύ πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο αίζνπζεο, ιεηηνύξγεζε σο μερσξηζηό ηξηηάμην δεκόζην εθπαηδεπηήξην κε ην όλνκα Γπκλάζην Νεάπνιεο. Από ηόηε, νη καζεηέο ηνπ, καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ θαηά θύξην ιόγν από ην Ση Γεκνηηθό Σρνιείν Αγίνπ Νηθνιάνπ, ην Η Γεκνηηθό ηεο Φαιθνύηζαο, θαη ην ΚΕ Γεκνηηθό Τηκίνπ Πξνδξόκνπ απμάλνληαλ δηαξθώο κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη αλάγθε επέθηαζήο ηνπ. Ζ επέθηαζε ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σρνιείνπ καο επηηεύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αληηζεηζκηθήο αλαβάζκηζήο ηνπ ε νπνία νινθιεξώζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά , ρσξίο όκσο λα θαιύςεη όιεο ηηο αλάγθεο. Βαζηθή έιιεηςε απνηειεί ε απνπζία Αίζνπζαο Πνιιαπιήο Φξήζεο θαη Δηδηθώλ Αηζνπζώλ όπσο Σηήξημεο, Αιιόγισζζσλ, Χπραγσγίαο. Από ηε ζρνιηθή ρξνληά, , ην Σρνιείν έρεη εληαρζεί ζηε Εώλε Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο (ΕΔΠ) Αλαηνιηθήο Λεκεζνύ ζηελ νπνία αλήθνπλ επίζεο ην Γπκλάζην Ληλόπεηξαο θαη ην Ση Γεκνηηθό Σρνιείν Αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζ έληαμή καο δηαλνίγεη λέεο πξννπηηθέο, αθνύ ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο θαη πνηθηιόκνξθεο αλάπηπμεο. Ήδε ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα έρεη κεησζεί, ελώ έρεη ηνπνζεηεζεί Σύκβνπινο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δίκαζηε πεξήθαλνη γηα ην Σρνιείν καο. Όξακά καο είλαη λα θαηαζηεί έλαο μερσξηζηόο ρώξνο κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο όρη κόλν γηα ηνπο καζεηέο καο αιιά γηα όιε ηελ θνηλόηεηα Νεάπνιεο 4

4 ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Πέξαλ ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ πνπ ζέηεη κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ν Καζεγεηηθόο Σύιινγνο θαη ην Κ.Μ.Σ. έρνπλ ζέζεη γηα πινπνίεζε θαη ηνπο πην θάησ ζηόρνπο: 1. Απηελεξγόο θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε-θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ κε ζηόρν ηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεώλ ηνπο, ηελ όμπλζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο θξίζεο ηνπο, κέζα από ηελ αλάιπζε, ηε ζύλζεζε θαη ηε δεκηνπξγία ζε αηνκηθό αιιά θαη ζπιινγηθό επίπεδν. 2. Διεπζεξία έθθξαζεο ηεο γλώκεο ή ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ κε ηξόπν όκσο πνπ λα κελ πξνζβάιιεη ηελ ππόιεςε θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ άιισλ, θαζεγεηώλ θαη ζπκκαζεηώλ ηνπο. 3. Μύεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε απώηεξν ζθνπό ηε δηακόξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ ζα κεηαθξάδεηαη θαη ζε θαζαξηόηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ εμνύ θαη ε ζπκκεηνρή καο ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα όπσο «Νένη δεκνζηνγξάθνη γηα ην πεξηβάιινλ». Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζεκαίλεη δηαθύιαμε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. 4. Καιιηέξγεηα ηνπ ήζνπο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Τν Σρνιείν καο είλαη κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλόηεηα, ζηελ νπνία πξέπεη λα ππάξρεη: ζεβαζκόο ζηελ ηζόηεηα ησλ δπν θύισλ θαη όισλ ησλ θπιώλ ηηκηόηεηα, εηιηθξίλεηα θαη επγέλεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ αίζζεκα αιιειεγγύεο θαη πξνζθνξάο αλεμάξηεηα από γιώζζα, θπιή θαη ζξεζθεία Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα επηβξαβεύνληαη ην ήζνο, ε εζεινληηθή πξνζθνξά αιιά θαη νη επηδόζεηο θαη ε αδηάιεηπηε παξνπζία. 5. Φξνληίδα θαη έγλνηα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία θάζε καζεηή/ηξηαο, ε νπνία λα απνηειεί θαζεκεξηλή επηδίσμε όισλ, καζεηώλ/ηξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 6. Τπεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη απόξξηςε θαη θαηαδίθε ηεο ιεθηηθήο θαη ζσκαηηθήο βίαο κε ηε ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, δηνηθεηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ. 7. Αλάπηπμε πνηθηιόκνξθσλ δξάζεσλ θαη παξάιιεια ζπκκεηνρή ζε ελδνζρνιηθνύο θαη εμσζρνιηθνύο δηαγσληζκνύο κε ζηόρν ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηαιέλησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 5

5 ΔΝΑΡΞΖ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΑ ΑΡΓΗΔ Οη ζρνιηθέο εξγαζίεο αξρίδνπλ ηελ 1 ε Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ηελ 30 ε Ηνπλίνπ. Τα καζήκαηα αξρίδνπλ γύξσ ζηηο 10 Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ αλάινγα κε εγθύθιην ηνπ Υ.Π.Π. Τν ζρνιηθό έηνο δηαθξίλεηαη, γηα ζθνπνύο θαηαλνκήο ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο, αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ζε δπν ηεηξάκελα σο αθνινύζσο: Α Σεηξάκελν έλαξμε καζεκάησλ κέρξη 20 Ηαλνπαξίνπ Β Σεηξάκελν 23 Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ Τηο δύν κέξεο πνπ κεζνιαβνύλ κεηαμύ ηεο ιήμεο ηνπ Α Τεηξακήλνπ θαη ηεο έλαξμεο ηνπ Β Τεηξακήλνπ νη καζεηέο δελ πξνζέξρνληαη ζηα ζρνιεία. Δπηπξόζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηζρύνπλ νη αθόινπζεο αξγίεο: 1 Οθησβξίνπ, Δπέηεηνο Κππξηαθήο Αλεμαξηεζίαο 28 Οθησβξίνπ, Δζληθή Δπέηεηνο 13 Ννεκβξίνπ, Ολνκαζηήξηα Αξρηεπηζθόπνπ 24 Γεθεκβξίνπ 6 Ηαλνπαξίνπ, Γηαθνπέο Φξηζηνπγέλλσλ 30 Ηαλνπαξίνπ, Τξηώλ Ηεξαξρώλ Καζαξά Γεπηέξα 25 Μαξηίνπ, Δζληθή Δπέηεηνο 1 Απξηιίνπ, Δζληθή Δπέηεηνο Γηαθνπέο ηνπ Πάζρα 1 Μαΐνπ, Δξγαηηθή πξσηνκαγηά 11 Ηνπλίνπ, Απνζηόινπ Βαξλάβα Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο 6

6 Τα καζήκαηα δηδάζθνληαη θαζεκεξηλά από ηηο 7.30 π.κ. κέρξη ηηο 1.35 κ.κ., ζε 45ιεπηεο πεξηόδνπο Γεπηέξα, Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή (7σξν) θαη 40ιεπηεο Τξίηε θαη Πέκπηε (8σξν) ηελ θάζε εβδνκάδα όπσο πην θάησ: Χξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ Χξάξην εκεξώλ κε 7σξν πξόγξακκα ΓΔΤΣΔΡΑ-ΣΔΣΑΡΣΖ- ΠΑΡΑΚΔΤΖ Χξάξην εκεξώλ κε 8σξν πξόγξακκα ΣΡΗΣΖ - ΠΔΜΠΣΖ 1 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 15 1 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 15 3 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 25 5 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 10 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 20 5 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 10 7 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο:

7 Από ηε ζηηγκή πνπ θνηηάηε ζην ζρνιείν έρεηε ηε καζεηηθή ηδηόηεηα, ε νπνία ζαο εμαζθαιίδεη θάπνηα δηθαηώκαηα αιιά ζαο δεκηνπξγεί θαη αξθεηέο ππνρξεώζεηο, πνπ είλαη θαιό λα γλσξίδεηε. Όπσο, ινηπόλ, πξνβιέπεηαη ζηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο: Ο καζεηήο/ε καζήηξηα έρεη ηε καζεηηθή ηδηόηεηα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθνπώλ, αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ. Ο καζεηήο/ε καζήηξηα ηηκσξείηαη, όηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δε ζπλάδεη κε ηε καζεηηθή ηδηόηεηα. Ζ καζεηηθή ηδηόηεηα ραξαθηεξίδεη ην καζεηή ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη έμσ απ απηό. Ο Καλνληζκόο 14(3) αλαθέξεη ζρεηηθά: «Μαθηηήρ πος διαππάηηει παπάπηυμα καηά ηη διάπκεια λειηοςπγίαρ ηος ζσολείος ςπόκειηαι ζε κςπώζειρ πος ππονοούν οι ζσεηικοί Κανονιζμοί. Σηιρ ίδιερ κςπώζειρ ςπόκειηαι ο μαθηηήρ και ζηην πεπίπηυζη πος ηο παπάπηυμα διαππάσθηκε έξυ από ηο ζσολείο, αν ηο παπάπηυμα έγινε ζε επγάζιμο για ηο ζσολείο σπόνο». Σηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ θαζνξίδνληαη ζπλνπηηθά νη ζπνπδαηόηεξεο ππνρξεώζεηο θαη ηα βαζηθά θαζήθνληά ζαο. Να ηα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θαη λα ηα εθαξκόδεηε ζηε ζρνιηθή ζαο δσή, ώζηε ε λέα ζρνιηθή ρξνληά λα πεξάζεη επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά. ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΑΞΖ Πξέπεη λα έξρεζηε ζην ρνιείν έγθαηξα, ώζηε κε ην θηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ λα είζηε έηνηκνη λα κπείηε ζηηο ηάμεηο. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί αθαηαζηαζία θαη αηαμία ζην Σρνιείν. Οη καζεηέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θζάλνπλ αξγνπνξεκέλνη γίλνληαη δεθηνί ζηελ ηάμε από ην δηδάζθνληα θαζεγεηή ν νπνίνο ζεκεηώλεη δίπια από ην όλνκά ηνπ, ζην δειηίν ύιεο, ην ρξόλν θαζπζηέξεζεο. Σπζηεκαηηθή θαζπζηέξεζε ηελ πξώηε πεξίνδν ή αδηθαηνιόγεηε απνπζία ζπληζηνύλ πεηζαξρηθό παξάπησκα θαη ιακβάλνληαη ηα αθόινπζα κέηξα: Πξνζσπηθή παξαηήξεζε από ηνλ νηθείν Βνεζό Γηεπζπληή κεηά ηελ πξώηε θαη δεύηεξε θαζπζηέξεζε. 8

8 Δλεκέξσζε γνλέσλ/θεδεκόλσλ θαηά ηελ ηξίηε θαζπζηέξεζε. Καηαρώξεζε, κεηά θαη ηελ ηξίηε θαζπζηέξεζε, κηαο αδηθαηνιόγεηεο απνπζίαο γηα θάζε ηξεηο θαζπζηεξήζεηο (σο ηέηνηα ζα ραξαθηεξίδεηαη ε ηξίηε θαζπζηέξεζε) Καζπζηέξεζε ην πξσί πέξαλ ησλ 20 ιεπηώλ θαηαρσξείηαη σο αδηθαηνιόγεηε απνπζία εθηόο αλ πξνζθνκίζεηε δηθαηνινγεηηθό. Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε ζε ελδηάκεζεο πεξηόδνπο ραξαθηεξίδεηαη σο αδηθαηνιόγεηε απνπζία. Πξέπεη λα παξακέλεηε ζην ρνιείν όιεο ηηο ώξεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μόλν γηα πνιύ ζνβαξό ιόγν κπνξείηε λα θύγεηε, αθνύ δεηήζεηε γξαπηή άδεηα από ηνλ νηθείν Βνεζό Γηεπζπληή πνπ ζα ελεκεξώζεη γη απηό ηνπο γνλείο ζαο νη νπνίνη ζα ζαο παξαιάβνπλ από ην ζρνιείν. Έμνδνο από ην ζρνιείν, ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ρσξίο γξαπηή άδεηα ηνπ αξκόδηνπ Βνεζνύ Γηεπζπληή ζπληζηά ζνβαξό πεηζαξρηθό παξάπησκα. Μόιηο θηππήζεη ην θνπδνύλη, λα κεηαθηλείζηε έγθαηξα ζηηο εηδηθέο αίζνπζεο ή ζηα εξγαζηήξηα, λα θάζεζηε ζηελ θαζνξηζκέλε ζέζε ζαο θαη λα εηνηκάδεζηε γηα ην κάζεκα. Γελ επηηξέπεηαη λα βγαίλεηε από ηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Όηαλ γίλεηαη δηαγώληζκα, παξακέλεηε ζηελ ηάμε κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ, έζησ θη αλ έρεηε ηειεηώζεη λσξίηεξα. Αλ ηηκσξεζείηε κε απνβνιή από ηα καζήκαηα, παξακέλεηε ζην Σρνιείν θαη ζηελ ηάμε ζαο. Σε πεξίπησζε απνπζίαο θαζεγεηή νθείιεηε λα παξακείλεηε ζηελ ηάμε κέρξη λα πάξεηε νδεγίεο από ηνλ Δθεκεξεύνληα Βνεζό Γηεπζπληή ή κέρξη λα έιζεη αλαπιεξσηήο. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηνπ θαζεγεηή, ν Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο ελεκεξώλεη ηε Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ. Όηαλ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, δε κεηέρεηε ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νθείιεηε λα παξακείλεηε θνληά ζην ηκήκα ζαο. 9

9 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ζ αμηνιόγεζή ζαο είλαη ζπλερήο, γίλεηαη δειαδή θαζεκεξηλά, κε βαζηθό ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο επίδνζήο ζαο. Ζ αμηνιόγεζή ζαο, κεηά θαη ηελ εηζαγσγή ησλ Τεηξακήλσλ, εκπινπηίζηεθε κε λέεο κνξθέο πέξα από ην θαζηεξσκέλν γξαπηό δηαγώληζκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη έλα ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε κάζεκα αλά ηεηξάκελν. Βαζκόο δηαγσλίζκαηνο πξνθνξηθή βαζκνινγία ηεηξακήλνπ Ο βαζκόο δηαγσλίζκαηνο δελ είλαη ην κνλαδηθό θξηηήξην αμηνιόγεζήο ζαο. Σηελ αμηνιόγεζε γηα ην βαζκό ηνπ ηεηξακήλνπ ιακβάλνληαη επίζεο ζνβαξά ππόςε θαη ζπλππνινγίδνληαη ε όιε πξνζπάζεηά ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ε πξνθνξηθή ζαο επίδνζε, ε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ή ζηε ιύζε ησλ αζθήζεσλ κέζα ζηελ ηάμε, ε ζπλέπεηα ζηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ δίλεηαη γηα ην ζπίηη, ε ηαθηηθή θνίηεζε θαη γεληθά ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην κάζεκα. Μεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη επίζεο ζηελ ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα, ζπλεξγαζία θαη πεηζαξρία πνπ επηδεηθλύεηε ζε όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Δπηζηξνθή δηαγσληζκάησλ/ππνγξαθή από ηνπο γνλείο Μεηά ηε δηόξζσζε ηνπ δηαγσλίζκαηνο ν θαζεγεηήο έρεη ππνρξέσζε, κε βάζε ηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ, λα ζαο ην επηζηξέςεη, θη εζείο νθείιεηε λα ην δείμεηε ζηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο ζαο γηα ελεκέξσζε. Ο γνλέαο ή θεδεκόλαο ζαο πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνγξάςεη πάλσ ζην γξαπηό, σο απόδεημε όηη έρεη ιάβεη γλώζε. Οθείιεηε λα επηζηξέςεηε ην γξαπηό, ππνγξακκέλν, ζηνλ θαζεγεηή ζαο, ην πνιύ κέζα ζε ηξεηο εκέξεο από ηελ εκέξα πνπ ζαο έρεη παξαδνζεί. Απώιεηα γξαπηνύ κε δηθή ζαο ππαηηηόηεηα ή πιαζηνγξάθεζε ππνγξαθήο γνληνύ ή θεδεκόλα ή παξαπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ζπληζηά ζνβαξό παξάπησκα θαη ζπλεπάγεηαη ηηκσξία (ζει. 29). Αλαβαζκνιόγεζε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ [πξναγσγηθώλ, απνιπηήξησλ (γπκλαζίνπ) θαη θαηαηαθηήξησλ] έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηελ αλαβαζκνιόγεζε ηνπ γξαπηνύ, ε νπνία γίλεηαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (από ηνπο επηζεσξεηέο). Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα απεπζύλεζηε ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, θαηαβάιινληαο ην ζρεηηθό ηέινο, 10

10 πνπ νξίδεηαη από ην Υπνπξγείν. Ζ ππνβνιή ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ ζην Υπνπξγείν γηα αλαβαζκνιόγεζε γίλεηαη κέζα ζε 7 εκέξεο από ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ. Δπηπξόζζεηα, κε βάζε εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, εκεξνκελίαο Απγνύζηνπ 2010, έρνπλ θαζνξηζηεί ηα αθόινπζα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Α. Λεηηνπξγία ηνπ καζήκαηνο (5%) Β. Παξνπζίεο απνπζίεο (10%) Γ. Σπκπεξηθνξά (10%) Γ. Γεμηόηεηεο (50%) Δ. Γλώζεηο (15%) Ση. Πξνζθνξά Γεκηνπξγία (10%) Σπζηεκαηηθή πξνζέιεπζή ζαο ζην κάζεκα ρσξίο ηελ θαζνξηζκέλε από ηνπο παξόληεο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο ζηνιή (βιπ. πην θάησ), ζπληζηά παξάπησκα θαη ζπλεπάγεηαη ηηκσξία. ΔΜΦΑΝΗΖ Ζ εκθάληζή ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο ζην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη θόζκηα γηα απηό θαη παξαθαινύληαη νη γνλείο ζαο λα ειέγρνπλ ηελ εκθάληζή ζαο, πξηλ μεθηλήζεηε γηα ην ζρνιείν. Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη: Να θνξάηε ηελ θαζνξηζκέλε ζηνιή, ρσξίο παξαιιαγέο Να θξνληίδεηε θαζεκεξηλά κε ζρνιαζηηθόηεηα ηελ αηνκηθή ζαο θαζαξηόηεηα θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο ζηνιήο ζαο. Οη καζεηέο/ηξηεο θνξνύλ θαζεκεξηλά ηε καζεηηθή ζηνιή πνπ έρεη εγθξίλεη ν Καζεγεηηθόο Σύιινγνο, ην Κεληξηθό Μαζεηηθό Σπκβνύιην θαη ν Σύλδεζκνο Γνλέσλ. Τν Σρνιείν δεηά λα θνξάηε ηελ εγθεθξηκέλε ζηνιή θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δειαδή από ηηο 7.30 π.κ. κέρξη ηηο κ.κ.. Αλ πξνζέιζεηε ζην Σρνιείν ρσξίο ηελ πην θάησ εγθεθξηκέλε ζηνιή, δηαπξάηηεηε παξάπησκα. 11

11 (1) ηνιή καζεηώλ: Παληειόλη: Πνπθάκηζν: Τξηθό: θαξέ Σαθάθη ή κπνπθάλ: Παπνύηζηα: Κάιηζεο: Γξαβάηα: (2) ηνιή καζεηξηώλ: Φνύζηα: κήθνο Πνπθάκηζν: Τξηθό: θαξέ Σαθάθη ή κπνπθάλ: Παπνύηζηα: Κάιηζεο: Γξαβάηα: γθξίδν θιαζηθό άζπξν κπιε ζθνύξν ζε ζρήκα V (βη) ρσξίο ζρέδηα κπιε ζθνύξν καύξα δεξκάηηλα γθξίδεο, κπιε, καύξεο ή άζπξεο κπιε γηα ηελ επίζεκε ζηνιή γθξίδα κε πηέηεο νιόγπξα θαη πνπ θηάλεη ιίγν πάλσ από ην γόλαην, όρη θαηώκεζε άζπξν κπιε ζθνύξν ζε ζρήκα V (βη) ρσξίο ζρέδηα κπιε ζθνύξν καύξα, ρακειά δεξκάηηλα γθξίδεο, κπιε, καύξεο ή άζπξεο, κπιε γηα ηελ επίζεκε ζηνιή Σπκπιεξσκαηηθά κε ηα πην πάλσ κπνξείηε λα θνξάηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο ζηνιή, θαλέιεο κνλόρξσκεο άζπξνπ, κπιε, γθξίδνπ ή καύξνπ ρξώκαηνο κε θνληό ή καθξύ καλίθη θαη κε ή ρσξίο γηαθά θαη ρσξίο επηγξαθέο, ηξηθό, πνπιόβεξ ή θνύηεξ, κπνπθάλ θαη ζαθάθη ρξώκαηνο γθξίδνπ ή καύξνπ θαη παπνύηζηα αζιεηηθά ρξώκαηνο άζπξνπ, γθξίδνπ, κπιε ή καύξνπ. Από ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 31 ε Μαξηίνπ επηηξέπεηαη γηα ηηο καζήηξηεο ην γθξίδν παληειόλη ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη ζηελό, εθαξκνζηό, θαηώκεζν. Δπίζεο, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα θνξάηε θάησ από ην πνπθάκηζν θαλέια ηύπνπ «polo» ρξώκαηνο άζπξνπ, καύξνπ, κπιε ή γθξίδνπ θαζώο θαη θαζθόι κε ηα ίδηα ρξώκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά γηα ηε ζηνιή ζα ελεκεξσζείηε από ην Σρνιείν. 12

12 (3) ηνιή Γπκλαζηηθήο: Α) Γηα ηνπο καζεηέο: Φαλέια: άζπξε Παληεινλάθη: κπιε, καύξν ή γθξίδν Παπνύηζηα: αζιεηηθά ρξώκαηνο άζπξνπ, γθξίδνπ, κπιε ή καύξνπ Κάιηζεο: γθξίδεο, κπιε, καύξεο ή άζπξεο Φόξκεο: γθξίδεο, κπιε ή καύξεο Β) Γηα ηηο καζήηξηεο: Φαλέια: άζπξε Παληεινλάθη: (όρη θνιάλ) κπιε, καύξν ή γθξίδν Παπνύηζηα: αζιεηηθά ρξώκαηνο άζπξνπ, γθξίδνπ, κπιε ή καύξνπ Κάιηζεο: γθξίδεο, κπιε, καύξεο ή άζπξεο Φόξκεο: γθξίδεο, κπιε ή καύξεο Μεηά ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο επηζηξέθεηε ζηελ ηάμε θνξώληαο ηελ θαζεκεξηλή καζεηηθή ζαο ζηνιή θαη όρη θνληά παληεινλάθηα θαη θόξκεο. Γεληθά απαγνξεύνληαη: α) ηα παληειόληα, νη θνύζηεο θαη ηα ζαθάθηα ηύπνπ ηδηλ β) νη θαλέιεο θαη ηα κπινπδάθηα κε γξάκκαηα ή ζρέδηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξακκάησλ ή ζρεδίσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλε επσλπκία γ) νη θνληέο θαλέιεο θαη ηα κπινπδάθηα γηα ηα θνξίηζηα πνπ λα απνθαιύπηνπλ ηελ θνηιηά δ) ηα αλνηθηά παπνύηζηα ή ηα ζάληαια ε) ην θνιάλ γηα ηηο καζήηξηεο Σε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο πξνζέιεπζήο ζαο ζην ζρνιείν ρσξίο ηε ζηνιή ζαο ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζει Δππξεπήο εκθάληζε: Τν Σρνιείν δελ επηηξέπεη ηηο ππεξβνιέο ζηελ εκθάληζε ή ηε «κε εππξεπή εκθάληζε». Κάηη ηέηνην δε ζπκβηβάδεηαη κε ηε καζεηηθή ηδηόηεηα θαη επνκέλσο απνηειεί παξάπησκα. Ο Καζεγεηηθόο Σύιινγνο, ην Κεληξηθό 13

13 Μαζεηηθό Σπκβνύιην θαη ν Σύλδεζκνο Γνλέσλ έρνπλ εξκελεύζεη ηνλ όξν «μη εςππεπήρ εμθάνιζη» σο εθείλε ηελ εκθάληζε πνπ δελ είλαη θνηλά απνδεθηή γηα καζεηή. Δηδηθόηεξα, σο κε εππξεπήο ζεσξείηαη ε πξνθιεηηθή εκθάληζε θαη απηή πνπ παξαβηάδεη ηνπο επηθξαηνύληεο θαλόλεο ηεο αηζζεηηθήο, εζηθήο θηι. Με βάζε απηό ην ζθεπηηθό, ην Σρνιείν ζεσξεί, κεηαμύ άιισλ, σο κε εππξεπή εκθάληζε θαη ππεξβνιέο ηα πην θάησ: Γηα ηνπο καζεηέο: Τα καθξηά καιιηά πνπ ζθεπάδνπλ ηνλ απρέλα, ηα αηεκέιεηα καιιηά, ηα βακκέλα καιιηά, ην ηδηόξξπζκν θνύξεκα, ην εκθαλέο αμύξηζην πξόζσπν, ηα δαθηπιίδηα, ηα ζθνπιαξίθηα, ηηο δηαθνζκεηηθέο θαδέλεο θαη άιια παξόκνηα. Γηα ηηο καζήηξηεο: Τα πνιιά θαη θαληαρηεξά δαθηπιίδηα, βξαρηόιηα, δηαθνζκεηηθέο θαδέλεο, ζθνπιαξίθηα θαη άιια παξόκνηα. Δπίζεο, ηα καθξηά ή/θαη βακκέλα λύρηα, ηα βακκέλα καιιηά, ηα εμεδεηεκέλα θηελίζκαηα θαη ην καθηγηαξηζκέλν πξόζσπν, ην ρακειόκεζν παληειόλη θαη ε θνληή θνύζηα. Σε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο πξνζέιεπζήο ζαο ζην Σρνιείν κε απξεπή εκθάληζε ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζει ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ Ζ ζπκπεξηθνξά ζαο, ηόζν κεηαμύ ζαο, όζν θαη πξνο ηνπο θαζεγεηέο ζαο, πξέπεη λα είλαη άςνγε. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη: λα κηιάηε ζηνπο θαζεγεηέο ζαο θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κε επγέλεηα θαη ζε ήξεκν ηόλν, γηα λα απνθεύγεηαη ε έληαζε, πνπ εκπνδίδεη ηε ζπλελλόεζε. λα εθαξκόδεηε ηνπο ζρνιηθνύο θαλνληζκνύο θαη λα ζπκκνξθώλεζηε πξόζπκα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαζεγεηώλ ζαο ή ηεο Γηεύζπλζεο. Αλ δηαθσλείηε ζε θάπνην ζέκα, λα δηαηππώλεηε ηε δηαθσλία ζαο πνιηηηζκέλα θαη κε θαιή δηάζεζε κέζσ ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζώπσλ ζαο. νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ή δηαθνξέο λα ιύνληαη πνιηηηζκέλα κε ην δηάινγν θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ζαο ή ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ. 14

14 ΔΒΑΜΟ ΥΟΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΟΛΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Ζ ζρνιηθή πεξηνπζία (θηήξην, έπηπια, εμνπιηζκόο) είλαη θνηλή πεξηνπζία όισλ καο. Γηα ηελ απόθηεζε θαη ηε ζπληήξεζή ηεο μνδεύνληαη θάζε ρξόλν ρηιηάδεο επξώ, πνπ ηα πιεξώλνπλ νη θνξνινγνύκελνη πνιίηεο, επνκέλσο θαη νη γνλείο ζαο. Γη απηό πξέπεη λα ηελ πξνζέρεηε σο δηθή ζαο θαη λα κελ επηηξέπεηε νύηε ζηνλ εαπηό ζαο νύηε ζηνπο άιινπο λα ηελ θαηαζηξέθνπλ. Να έρεηε ππόςε ζαο όηη γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηαζηξνθήο ή ηεο πξόθιεζεο δεκηάο ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία ζα εθαξκόδνληαη ηα πην θάησ κέηξα: Τα έπηπια ρξεώλνληαη ζην θάζε ηκήκα μερσξηζηά θαη νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζα είλαη αηνκηθά θαη νκαδηθά ππεύζπλνη γη απηά. Σπγθεθξηκέλα ν θάζε καζεηήο/ηξηα είλαη ρξεσκέλνο καδί κε ην δηπιαλό/ε ηνπ έλα ζξαλίν ην νπνίν ζηνηρίδεη 45 θαη ηελ θαξέθια ηνπ ε νπνία ζηνηρίδεη 15. Όηαλ πξνθαιείηε δεκηά ζηα έπηπια ή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζα επηβάιιεηαη βαξύηαην πξόζηηκν ζην ηκήκα. Τν Σπκβνύιην πξέπεη λα εηζπξάηηεη ην πξόζηηκν από ην καζεηή πνπ έθαλε ηε δεκηά ή ζα θαηαβάιεη ην πνζό από ην ηακείν ηνπ ηκήκαηνο. Οη επηκειεηέο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ Υπεύζπλν Βνεζό Γηεπζπληή θάζε δεκηά ζηα έπηπια ή ζηελ αίζνπζα, δηαθνξεηηθά ζα ζεσξνύληαη ζπλέλνρνη κε ην δξάζηε. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαηαζηξακκέλσλ επίπισλ απαηηείηαη δηαηαθηηθό έγγξαθν από ηνλ Υπεύζπλν Βνεζό Γηεπζπληή. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε απνκάθξπλζε θαξεθιώλ ή ζξαλίσλ από ηελ ηάμε ή ε κεηαθνξά ηνπο από κηα αίζνπζα ζε άιιε. Τα Σπκβνύιηα ησλ ηάμεσλ θαη νη Δπηκειεηέο έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ επηηήξεζε ησλ ηάμεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ. Να ζέβεζηε ηε ζρνιηθή πεξηνπζία θαη λα κελ πξνθαιείηε δεκηέο ζην ζρνιηθό θηήξην ή ζηα έπηπια. Να δηαηεξείηε ηηο ηάμεηο ζαο θαη ην ζρνιείν θαζαξό. Ζ θαζαξηόηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθό πνιηηηζκέλσλ αλζξώπσλ. Να δηαηεξείηε ηηο θαξέθιεο θαη ηα ζξαλία ζαο θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζαο θαη ηεο πγείαο ησλ άιισλ, λα δηαηεξείηε θαζαξνύο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (απιή, απνρσξεηήξηα, απνδπηήξηα) θαη λα κελ πξνθαιείηε δεκηέο. Ζ θαθή ρξήζε ηνπο ή ε θαηαζηξνθή ηνπο ζα θάκεη ηε δσή ζαο ζην ζρνιείν δύζθνιε. 15

15 Όηαλ πξνθαινύληαη δεκηέο ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, ζα επηβάιινληαη ηα αθόινπζα πξόζηηκα (πξνζσπηθά ή νκαδηθά) γηα αληηθαηάζηαζή ηνπο: Έδξα 60 Καξέθια δεξκάηηλε 25 Πίλαθαο 70 Πηλαθίδα αλαθνηλώζεσλ 50 Θξαλίν 45 Καξέθια μύιηλε καζεηώλ 15 Τδάκη παξαζύξνπ 20 Τδάκη πόξηαο 10 Κνπξηίλα (ε κία) 20 Σνπίηο πξίδα 10 Σε πεξίπησζε πνπ ε ηάμε ζαο δελ είλαη θαζαξή (ζξαλία, ηνίρνη θ.ι.π.) ζα ρξεώλεζηε ηα ζρεηηθά έμνδα (βάςηκν, εξγαηηθά θ.ι.π.) ή αθόκε ζα αλαιακβάλεηε ηελ επζύλε λα ηα θαζαξίζεηε ή λα ηα βάςεηε νη ίδηνη. ΑΦΑΛΔΗΑ Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, όηαλ βξίζθεζηε ζην ρώξν ηνπ Σρνιείνπ, αιιά θαη θαηά ηε δηαθίλεζή ζαο πξνο θαη από ην Σρνιείν, λα θξνληίδεηε γηα ηελ αζθάιεηά ζαο. Γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη: Να απνθεύγεηε ηα επηθίλδπλα παηρλίδηα θαη ηηο βάξβαξεο θηλήζεηο ζηελ απιή, ζηνπο δηαδξόκνπο ή ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Να δηαθηλείζηε πνιηηηζκέλα θαη ήζπρα ζηνπο δηαδξόκνπο θαη ζηελ απιή. Να κελ ζπξώρλεζηε ζηα θάγθεια ησλ βεξαληώλ θαη λα κελ θάζεζηε ζε απηά. Να κελ θαηαζηξέθεηε ηηο πξίδεο ή ηνπο ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο θαη λα κελ παίδεηε κ απηά. Αλ δηαπηζηώζεηε δεκηά ή βιάβε, λα εηδνπνηείηε ακέζσο ηε Γηεύζπλζε. Καηά ηε δηαθίλεζή ζαο πξνο θαη από ην Σρνιείν πξέπεη λα είζηε πνιύ πξνζεθηηθνί, γηα λα κελ πέζεηε ζύκα θάπνηνπ δπζηπρήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα: Αλ έξρεζηε πεδνί, λα πεξπαηάηε ζηα πεδνδξόκηα ή ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη λα πξνζέρεηε από ηα απηνθίλεηα ή ηα δίθπθια. 16

16 Αλ έξρεζηε κε ιεσθνξείν, λα θάζεζηε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο θαη λα κε βγάδεηε από ηα παξάζπξα ηελ θεθαιή ή ηα ρέξηα ζαο νύηε λα πεηάηε ζην δξόκν νπνηαδήπνηε ζθνππίδηα. Αλ ζαο κεηαθέξνπλ νη γνλείο ζαο, παξαθαινύληαη λα ζαο αθήλνπλ έμσ από ην ρνιείν θαη λα κελ εηζέξρνληαη ζηελ απιή κε ηα νρήκαηά ηνπο, αθόκε θη αλ επηζθέπηνληαη ην Σρνιείν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Σε πεξίπησζε ζεηζκνύ λα ζπλαληήζεηε ηνπο γνλείο ζαο ζηηο θύξηεο εηζόδνπο (λόηηα, βόξεηα, δπηηθά) ηνπ Σρνιείνπ όπνπ θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηαζκεύζεη ηα νρήκαηά ηνπο. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΥΟΛΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Σύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, νθείιεηε λα ζπκκεηέρεηε ζε όιεο ηηο ελδνζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο: α) θνηλέο ζπγθεληξώζεηο β) ελδνζρνιηθνύο ενξηαζκνύο γ) θνηλνύο εθθιεζηαζκνύ δ) θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο ε) ζρνιηθέο εθδξνκέο, επηζθέςεηο θαη πεξηπάηνπο ζη) ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο ή νκίινπο δ) αζιεηηθέο εκεξίδεο θαη αζιεηηθνύο αγώλεο ε) θάζε κνξθήο άιιε ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα Μπνξείηε, επίζεο, λα ζπκκεηέρεηε πξναηξεηηθά ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (νηθνινγηθά πξνγξάκκαηα, έξεπλεο, ρνξσδία-νξρήζηξα, ρνξό, ζέαηξν, αζιεηηζκό θηι.) πνπ ζαο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζεηε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ζαο θαη λα νινθιεξώζεηε ηελ πξνζσπηθόηεηά ζαο. ΚΟΗΝΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ Σηηο θνηλέο ζπγθεληξώζεηο πνπ γίλνληαη γηα δηάθνξνπο ζθνπνύο, ε παξνπζία όισλ ζαο είλαη απαξαίηεηε. Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα ηηκσξείηαη από ηε Γηεύζπλζε κε απνβνιή. Οη ζπγθεληξώζεηο έρνπλ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη απνβιέπνπλ ζηε κεηάδνζε κελπκάησλ, επνκέλσο νη καζεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε ηα πην θάησ: Ζ παξνπζία όισλ είλαη ππνρξεσηηθή. Όινη ζηέθνληαη ή θάζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο νξίδνληαη ρσξίο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο, ζπδεηήζεηο ή ζρόιηα θαη παξαθνινπζνύλ ηηο εθδειώζεηο ή αλαθνηλώζεηο θόζκηα. 17

17 Μαζεηήο πνπ κηιά ή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ είλαη ε αλακελόκελε, παξαπέκπεηαη από ηνλ θαζεγεηή πνπ επηηεξεί ην ηκήκα ζηνλ Υπεύζπλν Βνεζό Γηεπζπληή. ΔΚΚΛΖΗΑΜΟΗ Γύν - ηέζζεξηο θνξέο ην ρξόλν, ζε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε, γίλεηαη ν θνηλόο εθθιεζηαζκόο. Μεηά ηελ πξνζέιεπζή ζαο ην πξσί ζην Σρνιείν ζπλνδεύεζηε από ηνπο θαζεγεηέο ζαο ζηελ εθθιεζία ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κε πξνζνρή ζην δξόκν. Πεξπαηάηε ζην πεδνδξόκην θαη ρξεζηκνπνηείηε ηηο δηαβάζεηο πεδώλ, όπνπ ππάξρνπλ. Μέζα ζηελ εθθιεζία είζηε ήζπρνη θαη δε βγαίλεηε έμσ ρσξίο άδεηα. Καηά ηελ επηζηξνθή ζπλνδεύεζηε από ηνπο θαζεγεηέο ζαο θαη πξνζέρεηε ηηο νδεγίεο ηνπο. Από ηνλ θνηλό εθθιεζηαζκό κπνξνύλ λα εμαηξεζνύλ θάπνηνη καζεηέο/ηξηεο θάησ από νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. (Όζνη έρνπλ απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ κε έγθξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο) ΔΞΟΜΟΛΟΓΖΖ O Πλεπκαηηθόο ηνπ Γπκλαζίνπ καο επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν καο δύν θνξέο ην ρξόλν γηα πξναηξεηηθή εμνκνιόγεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο. Ζ πξώηε πεξίνδνο εμνκνινγήζεσλ είλαη πξηλ ηηο γηνξηέο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη ε δεύηεξε πξηλ ην Πάζρα. Δπίζεο, ζα επηζθέπηεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ην Σρνιείν κεηά από ζπλελλόεζε κε ηε Γηεύζπλζε. ΔΚΓΡΟΜΔ - ΔΠΗΚΔΦΔΗ «Εκδπομή είναι η ομαδική μεηάβαζη μαθηηών ενόρ ζσολείος με σπήζη μεηαθοπικών μέζυν ζε ηόποςρ, πος βπίζκονηαι ζε μακπινή απόζηαζη από ηο ζσολείο, η οποία αποβλέπει ζε εκπαιδεςηικούρ ή και τςσαγυγικούρ ζκοπούρ». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο γίλνληαη δπν θαηεμνρήλ εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε ζηόρνπο ηε γλσξηκία κε ην θπζηθό, κνξθσηηθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ηνπ ηόπνπ καο. Δίλαη ςπραγσγηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα. Οη εθδξνκέο γίλνληαη ζηνλ εξγάζηκν ρξόλν ηνπ Σρνιείνπ θαη δε δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν από κηα κέξα. Οη απνπζίεο από εθδξνκή ζεκεηώλνληαη σο απνπζίεο εκέξαο. Γη απηό ν Υπεύζπλνο καζεηήο/ηξηα ηνπ Απνπζηνινγίνπ ζπκπιεξώλεη ζην Γειηίν ηα 18

18 καζήκαηα ηεο εκέξαο θαη νη απόληεο πξνζθνκίδνπλ δηθαηνινγεηηθό, δηαθνξεηηθά ε απνπζία ζεσξείηαη αδηθαηνιόγεηε. Μαζεηέο/ηξηεο κε ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ζα απνθιείνληαη από ηελ εθδξνκή. Ο ππεύζπλνο Β.Γ. Γηεπζπληήο ελεκεξώλεη ην γνληό/θεδεκόλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. Οη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί/ζπλνδνί, έρνπλ καδί ηνπο θαηάινγν κε ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ γηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν. Πέξαλ ησλ πην πάλσ πξέπεη, θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο λα έρεηε ππόςε θαη λα ηεξείηε ηα αθόινπζα: Α. Γεληθέο Οδεγίεο: 1. Έξρεζηε ζην Σρνιείν θαλνληθά, ζηηο 7.30 π.κ. θαη αθνύ ρηππήζεη θνπδνύλη, πξνρσξάηε θαηά ηκήκα ζην ιεσθνξείν ζαο. Αθνύ δώζεη ηελ άδεηα ν Υπεύζπλνο Καζεγεηήο, επηβηβάδεζηε, ιακβάλνληαη παξνπζίεο θαη ζηέιλνληαη ακέζσο ζηε Γξακκαηεία γηα έιεγρν ησλ απόλησλ. 2. Ζ εκθάληζή ζαο είλαη ζύκθσλε κε ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ εθδξνκηθή ζηνιή δειαδή: Παληειόλη ηδηλ, καύξν ή γθξίδν Παπνύηζηα αζιεηηθά ζηα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο Πνπθάκηζν ή θαλέια γθξίδα, κπιε, καύξε ή άζπξε Γελ επηηξέπεηαη ε εμεδεηεκέλε εκθάληζε (ζηνιίδηα, βάςηκν, θνκκώζεηο, πνιύρξσκα ελδύκαηα, θνιάλ, ή δηάθνξα άιια παληειόληα, δηαθαλείο ή θνληέο κπινύδεο) Απνθεύγνληαη ζηελ εθδξνκή ηα θνζκήκαηα θαη πνιύηηκα αληηθείκελα 3. Σην ιεσθνξείν, πνπ βξίζθεηαη ζε θίλεζε, δελ θπθινθνξείηε, δε βγάδεηε ην θεθάιη ή ηα ρέξηα έμσ. 4. Γηα νηηδήπνηε ζέιεηε απεπζύλεζηε ζηνλ Υπεύζπλν Καζεγεηή θαη πνηέ ζηνλ νδεγό. Ζ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη δπζηύρεκα. 5. Γελ επηβηβάδεζηε ή απνβηβάδεζηε, όηαλ ην ιεσθνξείν βξίζθεηαη ζε θίλεζε. 6. Απνθεύγεηε ηελ πξόθιεζε αθαηαζηαζίαο, αθαζαξζηώλ, δεκηώλ ζην ιεσθνξείν ή ζηνπο ρώξνπο εθδξνκήο. Κάζε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη, απνδεκηώλεηαη από ζαο. Β. ην ρώξν επίζθεςεο: 1. Γελ απνκαθξύλεζηε από ηνλ θαζνξηζκέλν ρώξν (ρώξν επίζθεςεο ή θέληξν). 19

19 2. Γελ πιεζηάδεηε επηθίλδπλα ζεκεία (βξάρνπο, ιάθθνπο, δξόκνπο κε θίλεζε θιπ.) νύηε πεξηεξγάδεζηε άγλσζηα θαη πηζαλόλ επηθίλδπλα αληηθείκελα. 3. Γηαηεξείηε ηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ θαζαξνύο. 4. Σέβεζηε ηελ μέλε πεξηνπζία (θέληξα, θπηείεο, δέλδξα θιπ.). 5. Γελ ελνριείηε έρνληαο κνπζηθή ζε ςειή έληαζε. 6. Σέβεζηε ηόζν ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο όζν θαη ηνπο ππόινηπνπο πειάηεο ηνπ θέληξνπ ή ηνπ ρώξνπ επηζθέςεσλ. 7. Γελ πξνζθαιείηε εμσζρνιηθνύο ζηνπο ρώξνπο ηεο εθδξνκήο θαη δε ζπλαλαζηξέθεζηε κε άγλσζηα πξόζσπα. 8. Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ελεκεξώλεηε ακέζσο ηνλ Υπεύζπλν Καζεγεηή γηα ηε ιήςε κέηξσλ. 9. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ην θάπληζκα, ην θνιύκπη, ε βαξθάδα ή ε ελνηθίαζε ηξνρνθόξσλ. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΧΝ Ο ζεζκόο ησλ επηκειεηώλ ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθόο γη απηό θαη θαζήθνληα επηκειεηώλ αλαιακβάλνπλ όινη αλεμαηξέησο νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζύκθσλα κε θαηάινγν πνπ εηνηκάδεηαη θαη αλαξηάηαη ζηελ πηλαθίδα. Σπγθεθξηκέλα σο επηκειεηέο έρεηε ηα εμήο θαζήθνληα: Γξάθεηε ζε κηα γσληά ηνπ πίλαθα ηα νλόκαηά ζαο, ηελ εκεξνκελία θαη ηα καζήκαηα ηεο εκέξαο. Φξνληίδεηε ηελ θαζαξηόηεηα ηεο ηάμεο ζαο θαη ηνπ ρώξνπ κπξνζηά από απηή. Γελ ηξώηε ή πίλεηε νηηδήπνηε κέζα ζηελ ηάμε. Γηαηεξείηε ηελ πηλαθίδα πεξηπνηεκέλε. Τα δηαιείκκαηα θξνληίδεηε, ώζηε όινη νη καζεηέο/ηξηεο λα βγνπλ από ηελ ηάμε θαη αλνίγεηε ηα παξάζπξα γηα αεξηζκό. Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα κείλνπλ ζηελ ηάμε κόλν όηαλ βξέρεη. Σε πεξίπησζε δεκηάο, απηή αλαθέξεηαη από ζαο ακέζσο ζην Βνεζό Γηεπζπληή. Καζαξίδεηε ηνλ πίλαθα πξνηνύ κπεη ν θαζεγεηήο ζηελ ηάμε. 20

20 Φξνληίδεηε ώζηε, κε ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ, λα βξίζθνληαη νη ζπκκαζεηέο ζαο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Σπκπεξηθέξεζηε πάληα κε επγέλεηα ηόζν ζηνπο θαζεγεηέο όζν θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Τν Σρνιείν έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε πεξίπησζε ζεηζκνύ - Αλ βξίζθεζηε ζηελ απιή, απνκαθξύλεζηε από ηα θηήξηα, ηνπο ηνίρνπο, δέληξα, ζηύινπο θαη ό,ηη άιιν είλαη δπλαηό λα πέζεη. - Αλ βξίζθεζηε ζηελ ηάμε, πξνθπιάζζεζηε θάησ από ην ζξαλίν ζαο. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα εθθελσζεί ην ρνιείν, δίλεηαη ην ζύλζεκα ηνπ ζπλαγεξκνύ, πνπ είλαη δηαθεθνκκέλα θηππήκαηα ηνπ θνπδνπληνύ θαη θαζνδεγνύκελνη από ην δηδάζθνληα εθείλε ηελ πεξίνδν θαζεγεηή θαη νκαδάξρε ζαο, - αθνινπζείηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή - ζπγθεληξώλεζηε ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρώξνπο - δηαηεξείηε ηελ ςπρξαηκία ζαο - δε θσλάδεηε θαη δε ζπξώρλεζηε θαη - παξακέλεηε ζηνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, κέρξηο όηνπ δνζεί ην ζύλζεκα γηα ηε ιήμε ηνπ ζπλαγεξκνύ, πνπ είλαη έλα ζπλερέο θηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ. Παξαιαβή από ην ρώξν ζπγθέληξσζεο: Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνύ ή άιινπ επεηζνδίνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί νη γνλείο ζαο λα ζαο παξαιάβνπλ από ην Σρνιείν έρνπλ θαζνξηζηεί σο ρώξνο παξαιαβήο νη θύξηεο είζνδνη ηνπ Σρνιείνπ. ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ Σην Σρνιείν ιεηηνπξγεί Τακηεπηήξην. Όζνη από ζαο επηζπκείηε κπνξείηε λα γίλεηε θαηαζέηεο έρνληαο δηθό ζαο βηβιηάξην θαηαζέζεσλ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ ζα θαηαζέηεηε ηελ εκέξα πνπ ζα νξίζεη ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο ηνπ ηακηεπηεξίνπ. Τα πιενλεθηήκαηα ηεο απνηακίεπζεο είλαη γλσζηά. Όκσο, επηπιένλ, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη θαηαζέηνληαο ζην ΣΤΔΛΜΔΚ έρεηε θαη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρεηε ζην πξόγξακκα ππνηξνθηώλ γηα ζπνπδέο πνπ θαζηεξώζεθε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαηαζέηεο. 21

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα