Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ 8 22 Εκπαιδεςηική Νομοθεζία-Αξιολόγηζη Πποαγωγή-Εξεηάζειρ Παιδαγωγικά μέηπα πος εθαπμόζονηαι ζηο Γςμνάζιο Νεάποληρ 27-31

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηόρνο ηνπ Σρνιείνπ καο, όπσο θαη θάζε ζρνιείνπ, είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνπ Γλώζε θαη Αξεηή. Απηά κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε πξνζπάζεηα, επηκέιεηα θαη κειέηε ζ έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ, όπνπ νη ζρέζεηο θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ είλαη αξκνληθέο θαη δηέπνληαη από αγάπε, θαηαλόεζε θαη δεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ αλζξώπσλ κε επηηπρίεο ζην γλσζηνινγηθό ηνκέα αιιά θαη κε θαιιηέξγεηα πλεύκαηνο θαη ςπρήο, πνπ ζα θαηαζηνύλ νη απξηαλνί ειεύζεξνη, ππεύζπλνη θαη δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, είλαη ην θύξην κέιεκα ηεο Παηδείαο καο. Τν Σρνιείν είλαη κηα κηθξή θνηλσλία πνπ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ απηόβνπιε θαη ζπλεηδεηή ηήξεζε, από κέξνπο ησλ καζεηώλ, ησλ θαλνληζκώλ απηώλ δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πνπ είλαη παξάγνληαο ζεκαληηθόο γηα κηα επηηπρεκέλε ζρνιηθή ρξνληά θαη ζπληειεί ζην λα γίλεη ε Γεκνθξαηία βίσκα θαη ηξόπνο δσήο, γηαηί ην ζρνιείν είλαη ρώξνο ελαιιαγήο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ, ίδηνο κε ηε δηάξζξσζε ηεο πνιηηηθήο καο δσήο. Όηαλ επηηπγράλεηαη εδώ ν ζεβαζκόο ηνπ ζπκκαζεηή, ηνπ θαζεγεηή, ηνπ ζρνιηθνύ ρώξνπ, ηόηε θαιιηεξγείηαη θαη ν ζεβαζκόο ηνπ ζπκπνιίηε θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθά. Ζ ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ από κέξνπο ησλ καζεηώλ πξνϋπνζέηεη ηε γλώζε ηνπο θαη απηόο είλαη ν ζηόρνο απηήο ηεο ζύληνκεο έθδνζεο. Τν Σρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθώλ θαλνληζκώλ νπνηεδήπνηε θξίλεη απηό αλαγθαίν, αθνύ ελεκεξώζεη θαηάιιεια ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο-θεδεκόλεο ηνπο. 3

3 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΦΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ Τν Σρνιείν καο είλαη ην αλαηνιηθόηεξν ζρνιείν Μέζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Λεκεζνύ θαη ην κνλαδηθό δεκόζην ζρνιείν ζηελ πεξηνρή Νεάπνιεο. Πξσηνιεηηνύξγεζε ηε ζρνιηθή ρξνληά σο παξάξηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θηινμελώληαο κόλν ηελ Τξίηε ηάμε. Σην μεθίλεκά ηνπ νη θηεξηαθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο πεξηνξίδνληαλ ζηηο αίζνπζεο πνπ εθάπηνληαη ηνπ γεπέδνπ. Τν 1987, θαη αθνύ πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο αίζνπζεο, ιεηηνύξγεζε σο μερσξηζηό ηξηηάμην δεκόζην εθπαηδεπηήξην κε ην όλνκα Γπκλάζην Νεάπνιεο. Από ηόηε, νη καζεηέο ηνπ, καζεηέο πνπ πξνέξρνληαλ θαηά θύξην ιόγν από ην Ση Γεκνηηθό Σρνιείν Αγίνπ Νηθνιάνπ, ην Η Γεκνηηθό ηεο Φαιθνύηζαο, θαη ην ΚΕ Γεκνηηθό Τηκίνπ Πξνδξόκνπ απμάλνληαλ δηαξθώο κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη αλάγθε επέθηαζήο ηνπ. Ζ επέθηαζε ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σρνιείνπ καο επηηεύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αληηζεηζκηθήο αλαβάζκηζήο ηνπ ε νπνία νινθιεξώζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά , ρσξίο όκσο λα θαιύςεη όιεο ηηο αλάγθεο. Βαζηθή έιιεηςε απνηειεί ε απνπζία Αίζνπζαο Πνιιαπιήο Φξήζεο θαη Δηδηθώλ Αηζνπζώλ όπσο Σηήξημεο, Αιιόγισζζσλ, Χπραγσγίαο. Από ηε ζρνιηθή ρξνληά, , ην Σρνιείν έρεη εληαρζεί ζηε Εώλε Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηόηεηαο (ΕΔΠ) Αλαηνιηθήο Λεκεζνύ ζηελ νπνία αλήθνπλ επίζεο ην Γπκλάζην Ληλόπεηξαο θαη ην Ση Γεκνηηθό Σρνιείν Αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζ έληαμή καο δηαλνίγεη λέεο πξννπηηθέο, αθνύ ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο θαη πνηθηιόκνξθεο αλάπηπμεο. Ήδε ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα έρεη κεησζεί, ελώ έρεη ηνπνζεηεζεί Σύκβνπινο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δίκαζηε πεξήθαλνη γηα ην Σρνιείν καο. Όξακά καο είλαη λα θαηαζηεί έλαο μερσξηζηόο ρώξνο κάζεζεο θαη δεκηνπξγίαο όρη κόλν γηα ηνπο καζεηέο καο αιιά γηα όιε ηελ θνηλόηεηα Νεάπνιεο 4

4 ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Πέξαλ ησλ βαζηθώλ ζηόρσλ πνπ ζέηεη κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ν Καζεγεηηθόο Σύιινγνο θαη ην Κ.Μ.Σ. έρνπλ ζέζεη γηα πινπνίεζε θαη ηνπο πην θάησ ζηόρνπο: 1. Απηελεξγόο θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε-θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ κε ζηόρν ηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεώλ ηνπο, ηελ όμπλζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο θξίζεο ηνπο, κέζα από ηελ αλάιπζε, ηε ζύλζεζε θαη ηε δεκηνπξγία ζε αηνκηθό αιιά θαη ζπιινγηθό επίπεδν. 2. Διεπζεξία έθθξαζεο ηεο γλώκεο ή ησλ απόςεσλ ησλ καζεηώλ κε ηξόπν όκσο πνπ λα κελ πξνζβάιιεη ηελ ππόιεςε θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ησλ άιισλ, θαζεγεηώλ θαη ζπκκαζεηώλ ηνπο. 3. Μύεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε απώηεξν ζθνπό ηε δηακόξθσζε νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ ζα κεηαθξάδεηαη θαη ζε θαζαξηόηεηα θαη αηζζεηηθή ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ εμνύ θαη ε ζπκκεηνρή καο ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα όπσο «Νένη δεκνζηνγξάθνη γηα ην πεξηβάιινλ». Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζεκαίλεη δηαθύιαμε ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο. 4. Καιιηέξγεηα ηνπ ήζνπο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Τν Σρνιείν καο είλαη κηα πνιππνιηηηζκηθή θνηλόηεηα, ζηελ νπνία πξέπεη λα ππάξρεη: ζεβαζκόο ζηελ ηζόηεηα ησλ δπν θύισλ θαη όισλ ησλ θπιώλ ηηκηόηεηα, εηιηθξίλεηα θαη επγέλεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη κεηαμύ καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ αίζζεκα αιιειεγγύεο θαη πξνζθνξάο αλεμάξηεηα από γιώζζα, θπιή θαη ζξεζθεία Δπηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα επηβξαβεύνληαη ην ήζνο, ε εζεινληηθή πξνζθνξά αιιά θαη νη επηδόζεηο θαη ε αδηάιεηπηε παξνπζία. 5. Φξνληίδα θαη έγλνηα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία θάζε καζεηή/ηξηαο, ε νπνία λα απνηειεί θαζεκεξηλή επηδίσμε όισλ, καζεηώλ/ηξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 6. Τπεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ από ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη απόξξηςε θαη θαηαδίθε ηεο ιεθηηθήο θαη ζσκαηηθήο βίαο κε ηε ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, δηνηθεηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ. 7. Αλάπηπμε πνηθηιόκνξθσλ δξάζεσλ θαη παξάιιεια ζπκκεηνρή ζε ελδνζρνιηθνύο θαη εμσζρνιηθνύο δηαγσληζκνύο κε ζηόρν ηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηαιέλησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. 5

5 ΔΝΑΡΞΖ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΖΝΑ ΑΡΓΗΔ Οη ζρνιηθέο εξγαζίεο αξρίδνπλ ηελ 1 ε Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ηελ 30 ε Ηνπλίνπ. Τα καζήκαηα αξρίδνπλ γύξσ ζηηο 10 Σεπηεκβξίνπ θαη ιήγνπλ ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ αλάινγα κε εγθύθιην ηνπ Υ.Π.Π. Τν ζρνιηθό έηνο δηαθξίλεηαη, γηα ζθνπνύο θαηαλνκήο ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο, αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ θαη σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ζε δπν ηεηξάκελα σο αθνινύζσο: Α Σεηξάκελν έλαξμε καζεκάησλ κέρξη 20 Ηαλνπαξίνπ Β Σεηξάκελν 23 Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ Τηο δύν κέξεο πνπ κεζνιαβνύλ κεηαμύ ηεο ιήμεο ηνπ Α Τεηξακήλνπ θαη ηεο έλαξμεο ηνπ Β Τεηξακήλνπ νη καζεηέο δελ πξνζέξρνληαη ζηα ζρνιεία. Δπηπξόζζεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηζρύνπλ νη αθόινπζεο αξγίεο: 1 Οθησβξίνπ, Δπέηεηνο Κππξηαθήο Αλεμαξηεζίαο 28 Οθησβξίνπ, Δζληθή Δπέηεηνο 13 Ννεκβξίνπ, Ολνκαζηήξηα Αξρηεπηζθόπνπ 24 Γεθεκβξίνπ 6 Ηαλνπαξίνπ, Γηαθνπέο Φξηζηνπγέλλσλ 30 Ηαλνπαξίνπ, Τξηώλ Ηεξαξρώλ Καζαξά Γεπηέξα 25 Μαξηίνπ, Δζληθή Δπέηεηνο 1 Απξηιίνπ, Δζληθή Δπέηεηνο Γηαθνπέο ηνπ Πάζρα 1 Μαΐνπ, Δξγαηηθή πξσηνκαγηά 11 Ηνπλίνπ, Απνζηόινπ Βαξλάβα Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο 6

6 Τα καζήκαηα δηδάζθνληαη θαζεκεξηλά από ηηο 7.30 π.κ. κέρξη ηηο 1.35 κ.κ., ζε 45ιεπηεο πεξηόδνπο Γεπηέξα, Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή (7σξν) θαη 40ιεπηεο Τξίηε θαη Πέκπηε (8σξν) ηελ θάζε εβδνκάδα όπσο πην θάησ: Χξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ Χξάξην εκεξώλ κε 7σξν πξόγξακκα ΓΔΤΣΔΡΑ-ΣΔΣΑΡΣΖ- ΠΑΡΑΚΔΤΖ Χξάξην εκεξώλ κε 8σξν πξόγξακκα ΣΡΗΣΖ - ΠΔΜΠΣΖ 1 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 15 1 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 15 3 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 25 5 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 10 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 20 5 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ 10 7 ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο: ε Πεξίνδνο:

7 Από ηε ζηηγκή πνπ θνηηάηε ζην ζρνιείν έρεηε ηε καζεηηθή ηδηόηεηα, ε νπνία ζαο εμαζθαιίδεη θάπνηα δηθαηώκαηα αιιά ζαο δεκηνπξγεί θαη αξθεηέο ππνρξεώζεηο, πνπ είλαη θαιό λα γλσξίδεηε. Όπσο, ινηπόλ, πξνβιέπεηαη ζηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο: Ο καζεηήο/ε καζήηξηα έρεη ηε καζεηηθή ηδηόηεηα από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαθνπώλ, αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ. Ο καζεηήο/ε καζήηξηα ηηκσξείηαη, όηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δε ζπλάδεη κε ηε καζεηηθή ηδηόηεηα. Ζ καζεηηθή ηδηόηεηα ραξαθηεξίδεη ην καζεηή ηόζν ζην ζρνιείν όζν θαη έμσ απ απηό. Ο Καλνληζκόο 14(3) αλαθέξεη ζρεηηθά: «Μαθηηήρ πος διαππάηηει παπάπηυμα καηά ηη διάπκεια λειηοςπγίαρ ηος ζσολείος ςπόκειηαι ζε κςπώζειρ πος ππονοούν οι ζσεηικοί Κανονιζμοί. Σηιρ ίδιερ κςπώζειρ ςπόκειηαι ο μαθηηήρ και ζηην πεπίπηυζη πος ηο παπάπηυμα διαππάσθηκε έξυ από ηο ζσολείο, αν ηο παπάπηυμα έγινε ζε επγάζιμο για ηο ζσολείο σπόνο». Σηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ θαζνξίδνληαη ζπλνπηηθά νη ζπνπδαηόηεξεο ππνρξεώζεηο θαη ηα βαζηθά θαζήθνληά ζαο. Να ηα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θαη λα ηα εθαξκόδεηε ζηε ζρνιηθή ζαο δσή, ώζηε ε λέα ζρνιηθή ρξνληά λα πεξάζεη επράξηζηα θαη δεκηνπξγηθά. ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΑΞΖ Πξέπεη λα έξρεζηε ζην ρνιείν έγθαηξα, ώζηε κε ην θηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ λα είζηε έηνηκνη λα κπείηε ζηηο ηάμεηο. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί αθαηαζηαζία θαη αηαμία ζην Σρνιείν. Οη καζεηέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θζάλνπλ αξγνπνξεκέλνη γίλνληαη δεθηνί ζηελ ηάμε από ην δηδάζθνληα θαζεγεηή ν νπνίνο ζεκεηώλεη δίπια από ην όλνκά ηνπ, ζην δειηίν ύιεο, ην ρξόλν θαζπζηέξεζεο. Σπζηεκαηηθή θαζπζηέξεζε ηελ πξώηε πεξίνδν ή αδηθαηνιόγεηε απνπζία ζπληζηνύλ πεηζαξρηθό παξάπησκα θαη ιακβάλνληαη ηα αθόινπζα κέηξα: Πξνζσπηθή παξαηήξεζε από ηνλ νηθείν Βνεζό Γηεπζπληή κεηά ηελ πξώηε θαη δεύηεξε θαζπζηέξεζε. 8

8 Δλεκέξσζε γνλέσλ/θεδεκόλσλ θαηά ηελ ηξίηε θαζπζηέξεζε. Καηαρώξεζε, κεηά θαη ηελ ηξίηε θαζπζηέξεζε, κηαο αδηθαηνιόγεηεο απνπζίαο γηα θάζε ηξεηο θαζπζηεξήζεηο (σο ηέηνηα ζα ραξαθηεξίδεηαη ε ηξίηε θαζπζηέξεζε) Καζπζηέξεζε ην πξσί πέξαλ ησλ 20 ιεπηώλ θαηαρσξείηαη σο αδηθαηνιόγεηε απνπζία εθηόο αλ πξνζθνκίζεηε δηθαηνινγεηηθό. Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε ζε ελδηάκεζεο πεξηόδνπο ραξαθηεξίδεηαη σο αδηθαηνιόγεηε απνπζία. Πξέπεη λα παξακέλεηε ζην ρνιείν όιεο ηηο ώξεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μόλν γηα πνιύ ζνβαξό ιόγν κπνξείηε λα θύγεηε, αθνύ δεηήζεηε γξαπηή άδεηα από ηνλ νηθείν Βνεζό Γηεπζπληή πνπ ζα ελεκεξώζεη γη απηό ηνπο γνλείο ζαο νη νπνίνη ζα ζαο παξαιάβνπλ από ην ζρνιείν. Έμνδνο από ην ζρνιείν, ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ρσξίο γξαπηή άδεηα ηνπ αξκόδηνπ Βνεζνύ Γηεπζπληή ζπληζηά ζνβαξό πεηζαξρηθό παξάπησκα. Μόιηο θηππήζεη ην θνπδνύλη, λα κεηαθηλείζηε έγθαηξα ζηηο εηδηθέο αίζνπζεο ή ζηα εξγαζηήξηα, λα θάζεζηε ζηελ θαζνξηζκέλε ζέζε ζαο θαη λα εηνηκάδεζηε γηα ην κάζεκα. Γελ επηηξέπεηαη λα βγαίλεηε από ηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Όηαλ γίλεηαη δηαγώληζκα, παξακέλεηε ζηελ ηάμε κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ, έζησ θη αλ έρεηε ηειεηώζεη λσξίηεξα. Αλ ηηκσξεζείηε κε απνβνιή από ηα καζήκαηα, παξακέλεηε ζην Σρνιείν θαη ζηελ ηάμε ζαο. Σε πεξίπησζε απνπζίαο θαζεγεηή νθείιεηε λα παξακείλεηε ζηελ ηάμε κέρξη λα πάξεηε νδεγίεο από ηνλ Δθεκεξεύνληα Βνεζό Γηεπζπληή ή κέρξη λα έιζεη αλαπιεξσηήο. Σε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηνπ θαζεγεηή, ν Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο ελεκεξώλεη ηε Γηεύζπλζε ηνπ Σρνιείνπ. Όηαλ, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, δε κεηέρεηε ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, νθείιεηε λα παξακείλεηε θνληά ζην ηκήκα ζαο. 9

9 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Ζ αμηνιόγεζή ζαο είλαη ζπλερήο, γίλεηαη δειαδή θαζεκεξηλά, κε βαζηθό ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο επίδνζήο ζαο. Ζ αμηνιόγεζή ζαο, κεηά θαη ηελ εηζαγσγή ησλ Τεηξακήλσλ, εκπινπηίζηεθε κε λέεο κνξθέο πέξα από ην θαζηεξσκέλν γξαπηό δηαγώληζκα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη έλα ηνπιάρηζηνλ γηα θάζε κάζεκα αλά ηεηξάκελν. Βαζκόο δηαγσλίζκαηνο πξνθνξηθή βαζκνινγία ηεηξακήλνπ Ο βαζκόο δηαγσλίζκαηνο δελ είλαη ην κνλαδηθό θξηηήξην αμηνιόγεζήο ζαο. Σηελ αμηνιόγεζε γηα ην βαζκό ηνπ ηεηξακήλνπ ιακβάλνληαη επίζεο ζνβαξά ππόςε θαη ζπλππνινγίδνληαη ε όιε πξνζπάζεηά ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ε πξνθνξηθή ζαο επίδνζε, ε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ή ζηε ιύζε ησλ αζθήζεσλ κέζα ζηελ ηάμε, ε ζπλέπεηα ζηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ δίλεηαη γηα ην ζπίηη, ε ηαθηηθή θνίηεζε θαη γεληθά ην ελδηαθέξνλ ζαο γηα ην κάζεκα. Μεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη επίζεο ζηελ ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα, ζπλεξγαζία θαη πεηζαξρία πνπ επηδεηθλύεηε ζε όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Δπηζηξνθή δηαγσληζκάησλ/ππνγξαθή από ηνπο γνλείο Μεηά ηε δηόξζσζε ηνπ δηαγσλίζκαηνο ν θαζεγεηήο έρεη ππνρξέσζε, κε βάζε ηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ, λα ζαο ην επηζηξέςεη, θη εζείο νθείιεηε λα ην δείμεηε ζηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο ζαο γηα ελεκέξσζε. Ο γνλέαο ή θεδεκόλαο ζαο πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνγξάςεη πάλσ ζην γξαπηό, σο απόδεημε όηη έρεη ιάβεη γλώζε. Οθείιεηε λα επηζηξέςεηε ην γξαπηό, ππνγξακκέλν, ζηνλ θαζεγεηή ζαο, ην πνιύ κέζα ζε ηξεηο εκέξεο από ηελ εκέξα πνπ ζαο έρεη παξαδνζεί. Απώιεηα γξαπηνύ κε δηθή ζαο ππαηηηόηεηα ή πιαζηνγξάθεζε ππνγξαθήο γνληνύ ή θεδεκόλα ή παξαπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ ζπληζηά ζνβαξό παξάπησκα θαη ζπλεπάγεηαη ηηκσξία (ζει. 29). Αλαβαζκνιόγεζε Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ [πξναγσγηθώλ, απνιπηήξησλ (γπκλαζίνπ) θαη θαηαηαθηήξησλ] έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε ηελ αλαβαζκνιόγεζε ηνπ γξαπηνύ, ε νπνία γίλεηαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (από ηνπο επηζεσξεηέο). Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα απεπζύλεζηε ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, θαηαβάιινληαο ην ζρεηηθό ηέινο, 10

10 πνπ νξίδεηαη από ην Υπνπξγείν. Ζ ππνβνιή ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ ζην Υπνπξγείν γηα αλαβαζκνιόγεζε γίλεηαη κέζα ζε 7 εκέξεο από ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ. Δπηπξόζζεηα, κε βάζε εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, εκεξνκελίαο Απγνύζηνπ 2010, έρνπλ θαζνξηζηεί ηα αθόινπζα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. Α. Λεηηνπξγία ηνπ καζήκαηνο (5%) Β. Παξνπζίεο απνπζίεο (10%) Γ. Σπκπεξηθνξά (10%) Γ. Γεμηόηεηεο (50%) Δ. Γλώζεηο (15%) Ση. Πξνζθνξά Γεκηνπξγία (10%) Σπζηεκαηηθή πξνζέιεπζή ζαο ζην κάζεκα ρσξίο ηελ θαζνξηζκέλε από ηνπο παξόληεο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο ζηνιή (βιπ. πην θάησ), ζπληζηά παξάπησκα θαη ζπλεπάγεηαη ηηκσξία. ΔΜΦΑΝΗΖ Ζ εκθάληζή ζαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ζαο ζην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη θόζκηα γηα απηό θαη παξαθαινύληαη νη γνλείο ζαο λα ειέγρνπλ ηελ εκθάληζή ζαο, πξηλ μεθηλήζεηε γηα ην ζρνιείν. Σπγθεθξηκέλα, πξέπεη: Να θνξάηε ηελ θαζνξηζκέλε ζηνιή, ρσξίο παξαιιαγέο Να θξνληίδεηε θαζεκεξηλά κε ζρνιαζηηθόηεηα ηελ αηνκηθή ζαο θαζαξηόηεηα θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο ζηνιήο ζαο. Οη καζεηέο/ηξηεο θνξνύλ θαζεκεξηλά ηε καζεηηθή ζηνιή πνπ έρεη εγθξίλεη ν Καζεγεηηθόο Σύιινγνο, ην Κεληξηθό Μαζεηηθό Σπκβνύιην θαη ν Σύλδεζκνο Γνλέσλ. Τν Σρνιείν δεηά λα θνξάηε ηελ εγθεθξηκέλε ζηνιή θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δειαδή από ηηο 7.30 π.κ. κέρξη ηηο κ.κ.. Αλ πξνζέιζεηε ζην Σρνιείν ρσξίο ηελ πην θάησ εγθεθξηκέλε ζηνιή, δηαπξάηηεηε παξάπησκα. 11

11 (1) ηνιή καζεηώλ: Παληειόλη: Πνπθάκηζν: Τξηθό: θαξέ Σαθάθη ή κπνπθάλ: Παπνύηζηα: Κάιηζεο: Γξαβάηα: (2) ηνιή καζεηξηώλ: Φνύζηα: κήθνο Πνπθάκηζν: Τξηθό: θαξέ Σαθάθη ή κπνπθάλ: Παπνύηζηα: Κάιηζεο: Γξαβάηα: γθξίδν θιαζηθό άζπξν κπιε ζθνύξν ζε ζρήκα V (βη) ρσξίο ζρέδηα κπιε ζθνύξν καύξα δεξκάηηλα γθξίδεο, κπιε, καύξεο ή άζπξεο κπιε γηα ηελ επίζεκε ζηνιή γθξίδα κε πηέηεο νιόγπξα θαη πνπ θηάλεη ιίγν πάλσ από ην γόλαην, όρη θαηώκεζε άζπξν κπιε ζθνύξν ζε ζρήκα V (βη) ρσξίο ζρέδηα κπιε ζθνύξν καύξα, ρακειά δεξκάηηλα γθξίδεο, κπιε, καύξεο ή άζπξεο, κπιε γηα ηελ επίζεκε ζηνιή Σπκπιεξσκαηηθά κε ηα πην πάλσ κπνξείηε λα θνξάηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο ζηνιή, θαλέιεο κνλόρξσκεο άζπξνπ, κπιε, γθξίδνπ ή καύξνπ ρξώκαηνο κε θνληό ή καθξύ καλίθη θαη κε ή ρσξίο γηαθά θαη ρσξίο επηγξαθέο, ηξηθό, πνπιόβεξ ή θνύηεξ, κπνπθάλ θαη ζαθάθη ρξώκαηνο γθξίδνπ ή καύξνπ θαη παπνύηζηα αζιεηηθά ρξώκαηνο άζπξνπ, γθξίδνπ, κπιε ή καύξνπ. Από ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη ηελ 31 ε Μαξηίνπ επηηξέπεηαη γηα ηηο καζήηξηεο ην γθξίδν παληειόλη ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη ζηελό, εθαξκνζηό, θαηώκεζν. Δπίζεο, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα θνξάηε θάησ από ην πνπθάκηζν θαλέια ηύπνπ «polo» ρξώκαηνο άζπξνπ, καύξνπ, κπιε ή γθξίδνπ θαζώο θαη θαζθόι κε ηα ίδηα ρξώκαηα. Σε πεξίπησζε πνπ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά γηα ηε ζηνιή ζα ελεκεξσζείηε από ην Σρνιείν. 12

12 (3) ηνιή Γπκλαζηηθήο: Α) Γηα ηνπο καζεηέο: Φαλέια: άζπξε Παληεινλάθη: κπιε, καύξν ή γθξίδν Παπνύηζηα: αζιεηηθά ρξώκαηνο άζπξνπ, γθξίδνπ, κπιε ή καύξνπ Κάιηζεο: γθξίδεο, κπιε, καύξεο ή άζπξεο Φόξκεο: γθξίδεο, κπιε ή καύξεο Β) Γηα ηηο καζήηξηεο: Φαλέια: άζπξε Παληεινλάθη: (όρη θνιάλ) κπιε, καύξν ή γθξίδν Παπνύηζηα: αζιεηηθά ρξώκαηνο άζπξνπ, γθξίδνπ, κπιε ή καύξνπ Κάιηζεο: γθξίδεο, κπιε, καύξεο ή άζπξεο Φόξκεο: γθξίδεο, κπιε ή καύξεο Μεηά ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο επηζηξέθεηε ζηελ ηάμε θνξώληαο ηελ θαζεκεξηλή καζεηηθή ζαο ζηνιή θαη όρη θνληά παληεινλάθηα θαη θόξκεο. Γεληθά απαγνξεύνληαη: α) ηα παληειόληα, νη θνύζηεο θαη ηα ζαθάθηα ηύπνπ ηδηλ β) νη θαλέιεο θαη ηα κπινπδάθηα κε γξάκκαηα ή ζρέδηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξακκάησλ ή ζρεδίσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλε επσλπκία γ) νη θνληέο θαλέιεο θαη ηα κπινπδάθηα γηα ηα θνξίηζηα πνπ λα απνθαιύπηνπλ ηελ θνηιηά δ) ηα αλνηθηά παπνύηζηα ή ηα ζάληαια ε) ην θνιάλ γηα ηηο καζήηξηεο Σε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο πξνζέιεπζήο ζαο ζην ζρνιείν ρσξίο ηε ζηνιή ζαο ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζει Δππξεπήο εκθάληζε: Τν Σρνιείν δελ επηηξέπεη ηηο ππεξβνιέο ζηελ εκθάληζε ή ηε «κε εππξεπή εκθάληζε». Κάηη ηέηνην δε ζπκβηβάδεηαη κε ηε καζεηηθή ηδηόηεηα θαη επνκέλσο απνηειεί παξάπησκα. Ο Καζεγεηηθόο Σύιινγνο, ην Κεληξηθό 13

13 Μαζεηηθό Σπκβνύιην θαη ν Σύλδεζκνο Γνλέσλ έρνπλ εξκελεύζεη ηνλ όξν «μη εςππεπήρ εμθάνιζη» σο εθείλε ηελ εκθάληζε πνπ δελ είλαη θνηλά απνδεθηή γηα καζεηή. Δηδηθόηεξα, σο κε εππξεπήο ζεσξείηαη ε πξνθιεηηθή εκθάληζε θαη απηή πνπ παξαβηάδεη ηνπο επηθξαηνύληεο θαλόλεο ηεο αηζζεηηθήο, εζηθήο θηι. Με βάζε απηό ην ζθεπηηθό, ην Σρνιείν ζεσξεί, κεηαμύ άιισλ, σο κε εππξεπή εκθάληζε θαη ππεξβνιέο ηα πην θάησ: Γηα ηνπο καζεηέο: Τα καθξηά καιιηά πνπ ζθεπάδνπλ ηνλ απρέλα, ηα αηεκέιεηα καιιηά, ηα βακκέλα καιιηά, ην ηδηόξξπζκν θνύξεκα, ην εκθαλέο αμύξηζην πξόζσπν, ηα δαθηπιίδηα, ηα ζθνπιαξίθηα, ηηο δηαθνζκεηηθέο θαδέλεο θαη άιια παξόκνηα. Γηα ηηο καζήηξηεο: Τα πνιιά θαη θαληαρηεξά δαθηπιίδηα, βξαρηόιηα, δηαθνζκεηηθέο θαδέλεο, ζθνπιαξίθηα θαη άιια παξόκνηα. Δπίζεο, ηα καθξηά ή/θαη βακκέλα λύρηα, ηα βακκέλα καιιηά, ηα εμεδεηεκέλα θηελίζκαηα θαη ην καθηγηαξηζκέλν πξόζσπν, ην ρακειόκεζν παληειόλη θαη ε θνληή θνύζηα. Σε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο πξνζέιεπζήο ζαο ζην Σρνιείν κε απξεπή εκθάληζε ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζει ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΠΔΗΘΑΡΥΗΑ Ζ ζπκπεξηθνξά ζαο, ηόζν κεηαμύ ζαο, όζν θαη πξνο ηνπο θαζεγεηέο ζαο, πξέπεη λα είλαη άςνγε. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη: λα κηιάηε ζηνπο θαζεγεηέο ζαο θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο κε επγέλεηα θαη ζε ήξεκν ηόλν, γηα λα απνθεύγεηαη ε έληαζε, πνπ εκπνδίδεη ηε ζπλελλόεζε. λα εθαξκόδεηε ηνπο ζρνιηθνύο θαλνληζκνύο θαη λα ζπκκνξθώλεζηε πξόζπκα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαζεγεηώλ ζαο ή ηεο Γηεύζπλζεο. Αλ δηαθσλείηε ζε θάπνην ζέκα, λα δηαηππώλεηε ηε δηαθσλία ζαο πνιηηηζκέλα θαη κε θαιή δηάζεζε κέζσ ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζώπσλ ζαο. νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα ή δηαθνξέο λα ιύνληαη πνιηηηζκέλα κε ην δηάινγν θαη κε ηε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ζαο ή ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Σρνιείνπ. 14

14 ΔΒΑΜΟ ΥΟΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΟΛΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ Ζ ζρνιηθή πεξηνπζία (θηήξην, έπηπια, εμνπιηζκόο) είλαη θνηλή πεξηνπζία όισλ καο. Γηα ηελ απόθηεζε θαη ηε ζπληήξεζή ηεο μνδεύνληαη θάζε ρξόλν ρηιηάδεο επξώ, πνπ ηα πιεξώλνπλ νη θνξνινγνύκελνη πνιίηεο, επνκέλσο θαη νη γνλείο ζαο. Γη απηό πξέπεη λα ηελ πξνζέρεηε σο δηθή ζαο θαη λα κελ επηηξέπεηε νύηε ζηνλ εαπηό ζαο νύηε ζηνπο άιινπο λα ηελ θαηαζηξέθνπλ. Να έρεηε ππόςε ζαο όηη γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηαζηξνθήο ή ηεο πξόθιεζεο δεκηάο ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία ζα εθαξκόδνληαη ηα πην θάησ κέηξα: Τα έπηπια ρξεώλνληαη ζην θάζε ηκήκα μερσξηζηά θαη νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζα είλαη αηνκηθά θαη νκαδηθά ππεύζπλνη γη απηά. Σπγθεθξηκέλα ν θάζε καζεηήο/ηξηα είλαη ρξεσκέλνο καδί κε ην δηπιαλό/ε ηνπ έλα ζξαλίν ην νπνίν ζηνηρίδεη 45 θαη ηελ θαξέθια ηνπ ε νπνία ζηνηρίδεη 15. Όηαλ πξνθαιείηε δεκηά ζηα έπηπια ή ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, ζα επηβάιιεηαη βαξύηαην πξόζηηκν ζην ηκήκα. Τν Σπκβνύιην πξέπεη λα εηζπξάηηεη ην πξόζηηκν από ην καζεηή πνπ έθαλε ηε δεκηά ή ζα θαηαβάιεη ην πνζό από ην ηακείν ηνπ ηκήκαηνο. Οη επηκειεηέο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ Υπεύζπλν Βνεζό Γηεπζπληή θάζε δεκηά ζηα έπηπια ή ζηελ αίζνπζα, δηαθνξεηηθά ζα ζεσξνύληαη ζπλέλνρνη κε ην δξάζηε. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαηαζηξακκέλσλ επίπισλ απαηηείηαη δηαηαθηηθό έγγξαθν από ηνλ Υπεύζπλν Βνεζό Γηεπζπληή. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε απνκάθξπλζε θαξεθιώλ ή ζξαλίσλ από ηελ ηάμε ή ε κεηαθνξά ηνπο από κηα αίζνπζα ζε άιιε. Τα Σπκβνύιηα ησλ ηάμεσλ θαη νη Δπηκειεηέο έρνπλ ηελ επζύλε γηα ηελ επηηήξεζε ησλ ηάμεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ. Να ζέβεζηε ηε ζρνιηθή πεξηνπζία θαη λα κελ πξνθαιείηε δεκηέο ζην ζρνιηθό θηήξην ή ζηα έπηπια. Να δηαηεξείηε ηηο ηάμεηο ζαο θαη ην ζρνιείν θαζαξό. Ζ θαζαξηόηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθό πνιηηηζκέλσλ αλζξώπσλ. Να δηαηεξείηε ηηο θαξέθιεο θαη ηα ζξαλία ζαο θαζαξά θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζαο θαη ηεο πγείαο ησλ άιισλ, λα δηαηεξείηε θαζαξνύο ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (απιή, απνρσξεηήξηα, απνδπηήξηα) θαη λα κελ πξνθαιείηε δεκηέο. Ζ θαθή ρξήζε ηνπο ή ε θαηαζηξνθή ηνπο ζα θάκεη ηε δσή ζαο ζην ζρνιείν δύζθνιε. 15

15 Όηαλ πξνθαινύληαη δεκηέο ζηε ζρνιηθή πεξηνπζία, ζα επηβάιινληαη ηα αθόινπζα πξόζηηκα (πξνζσπηθά ή νκαδηθά) γηα αληηθαηάζηαζή ηνπο: Έδξα 60 Καξέθια δεξκάηηλε 25 Πίλαθαο 70 Πηλαθίδα αλαθνηλώζεσλ 50 Θξαλίν 45 Καξέθια μύιηλε καζεηώλ 15 Τδάκη παξαζύξνπ 20 Τδάκη πόξηαο 10 Κνπξηίλα (ε κία) 20 Σνπίηο πξίδα 10 Σε πεξίπησζε πνπ ε ηάμε ζαο δελ είλαη θαζαξή (ζξαλία, ηνίρνη θ.ι.π.) ζα ρξεώλεζηε ηα ζρεηηθά έμνδα (βάςηκν, εξγαηηθά θ.ι.π.) ή αθόκε ζα αλαιακβάλεηε ηελ επζύλε λα ηα θαζαξίζεηε ή λα ηα βάςεηε νη ίδηνη. ΑΦΑΛΔΗΑ Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, όηαλ βξίζθεζηε ζην ρώξν ηνπ Σρνιείνπ, αιιά θαη θαηά ηε δηαθίλεζή ζαο πξνο θαη από ην Σρνιείν, λα θξνληίδεηε γηα ηελ αζθάιεηά ζαο. Γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη: Να απνθεύγεηε ηα επηθίλδπλα παηρλίδηα θαη ηηο βάξβαξεο θηλήζεηο ζηελ απιή, ζηνπο δηαδξόκνπο ή ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Να δηαθηλείζηε πνιηηηζκέλα θαη ήζπρα ζηνπο δηαδξόκνπο θαη ζηελ απιή. Να κελ ζπξώρλεζηε ζηα θάγθεια ησλ βεξαληώλ θαη λα κελ θάζεζηε ζε απηά. Να κελ θαηαζηξέθεηε ηηο πξίδεο ή ηνπο ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο θαη λα κελ παίδεηε κ απηά. Αλ δηαπηζηώζεηε δεκηά ή βιάβε, λα εηδνπνηείηε ακέζσο ηε Γηεύζπλζε. Καηά ηε δηαθίλεζή ζαο πξνο θαη από ην Σρνιείν πξέπεη λα είζηε πνιύ πξνζεθηηθνί, γηα λα κελ πέζεηε ζύκα θάπνηνπ δπζηπρήκαηνο. Σπγθεθξηκέλα: Αλ έξρεζηε πεδνί, λα πεξπαηάηε ζηα πεδνδξόκηα ή ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη λα πξνζέρεηε από ηα απηνθίλεηα ή ηα δίθπθια. 16

16 Αλ έξρεζηε κε ιεσθνξείν, λα θάζεζηε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο θαη λα κε βγάδεηε από ηα παξάζπξα ηελ θεθαιή ή ηα ρέξηα ζαο νύηε λα πεηάηε ζην δξόκν νπνηαδήπνηε ζθνππίδηα. Αλ ζαο κεηαθέξνπλ νη γνλείο ζαο, παξαθαινύληαη λα ζαο αθήλνπλ έμσ από ην ρνιείν θαη λα κελ εηζέξρνληαη ζηελ απιή κε ηα νρήκαηά ηνπο, αθόκε θη αλ επηζθέπηνληαη ην Σρνιείν γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. Σε πεξίπησζε ζεηζκνύ λα ζπλαληήζεηε ηνπο γνλείο ζαο ζηηο θύξηεο εηζόδνπο (λόηηα, βόξεηα, δπηηθά) ηνπ Σρνιείνπ όπνπ θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηαζκεύζεη ηα νρήκαηά ηνπο. ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΥΟΛΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Σύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο, νθείιεηε λα ζπκκεηέρεηε ζε όιεο ηηο ελδνζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο: α) θνηλέο ζπγθεληξώζεηο β) ελδνζρνιηθνύο ενξηαζκνύο γ) θνηλνύο εθθιεζηαζκνύ δ) θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο ε) ζρνιηθέο εθδξνκέο, επηζθέςεηο θαη πεξηπάηνπο ζη) ειεύζεξεο δξαζηεξηόηεηεο ή νκίινπο δ) αζιεηηθέο εκεξίδεο θαη αζιεηηθνύο αγώλεο ε) θάζε κνξθήο άιιε ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα Μπνξείηε, επίζεο, λα ζπκκεηέρεηε πξναηξεηηθά ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο (νηθνινγηθά πξνγξάκκαηα, έξεπλεο, ρνξσδία-νξρήζηξα, ρνξό, ζέαηξν, αζιεηηζκό θηι.) πνπ ζαο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα θαιιηεξγήζεηε ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ζαο θαη λα νινθιεξώζεηε ηελ πξνζσπηθόηεηά ζαο. ΚΟΗΝΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ Σηηο θνηλέο ζπγθεληξώζεηο πνπ γίλνληαη γηα δηάθνξνπο ζθνπνύο, ε παξνπζία όισλ ζαο είλαη απαξαίηεηε. Μαζεηήο πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιόγεηα ηηκσξείηαη από ηε Γηεύζπλζε κε απνβνιή. Οη ζπγθεληξώζεηο έρνπλ θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη απνβιέπνπλ ζηε κεηάδνζε κελπκάησλ, επνκέλσο νη καζεηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε ηα πην θάησ: Ζ παξνπζία όισλ είλαη ππνρξεσηηθή. Όινη ζηέθνληαη ή θάζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ ηνπο νξίδνληαη ρσξίο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο, ζπδεηήζεηο ή ζρόιηα θαη παξαθνινπζνύλ ηηο εθδειώζεηο ή αλαθνηλώζεηο θόζκηα. 17

17 Μαζεηήο πνπ κηιά ή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ είλαη ε αλακελόκελε, παξαπέκπεηαη από ηνλ θαζεγεηή πνπ επηηεξεί ην ηκήκα ζηνλ Υπεύζπλν Βνεζό Γηεπζπληή. ΔΚΚΛΖΗΑΜΟΗ Γύν - ηέζζεξηο θνξέο ην ρξόλν, ζε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη από ηε Γηεύζπλζε, γίλεηαη ν θνηλόο εθθιεζηαζκόο. Μεηά ηελ πξνζέιεπζή ζαο ην πξσί ζην Σρνιείν ζπλνδεύεζηε από ηνπο θαζεγεηέο ζαο ζηελ εθθιεζία ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη κε πξνζνρή ζην δξόκν. Πεξπαηάηε ζην πεδνδξόκην θαη ρξεζηκνπνηείηε ηηο δηαβάζεηο πεδώλ, όπνπ ππάξρνπλ. Μέζα ζηελ εθθιεζία είζηε ήζπρνη θαη δε βγαίλεηε έμσ ρσξίο άδεηα. Καηά ηελ επηζηξνθή ζπλνδεύεζηε από ηνπο θαζεγεηέο ζαο θαη πξνζέρεηε ηηο νδεγίεο ηνπο. Από ηνλ θνηλό εθθιεζηαζκό κπνξνύλ λα εμαηξεζνύλ θάπνηνη καζεηέο/ηξηεο θάησ από νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ησλ Σρνιείσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. (Όζνη έρνπλ απαιιαγή από ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθώλ κε έγθξηζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο) ΔΞΟΜΟΛΟΓΖΖ O Πλεπκαηηθόο ηνπ Γπκλαζίνπ καο επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν καο δύν θνξέο ην ρξόλν γηα πξναηξεηηθή εμνκνιόγεζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ καο. Ζ πξώηε πεξίνδνο εμνκνινγήζεσλ είλαη πξηλ ηηο γηνξηέο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη ε δεύηεξε πξηλ ην Πάζρα. Δπίζεο, ζα επηζθέπηεηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ην Σρνιείν κεηά από ζπλελλόεζε κε ηε Γηεύζπλζε. ΔΚΓΡΟΜΔ - ΔΠΗΚΔΦΔΗ «Εκδπομή είναι η ομαδική μεηάβαζη μαθηηών ενόρ ζσολείος με σπήζη μεηαθοπικών μέζυν ζε ηόποςρ, πος βπίζκονηαι ζε μακπινή απόζηαζη από ηο ζσολείο, η οποία αποβλέπει ζε εκπαιδεςηικούρ ή και τςσαγυγικούρ ζκοπούρ». Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο γίλνληαη δπν θαηεμνρήλ εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο κε ζηόρνπο ηε γλσξηκία κε ην θπζηθό, κνξθσηηθό θαη πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ηνπ ηόπνπ καο. Δίλαη ςπραγσγηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα. Οη εθδξνκέο γίλνληαη ζηνλ εξγάζηκν ρξόλν ηνπ Σρνιείνπ θαη δε δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν από κηα κέξα. Οη απνπζίεο από εθδξνκή ζεκεηώλνληαη σο απνπζίεο εκέξαο. Γη απηό ν Υπεύζπλνο καζεηήο/ηξηα ηνπ Απνπζηνινγίνπ ζπκπιεξώλεη ζην Γειηίν ηα 18

18 καζήκαηα ηεο εκέξαο θαη νη απόληεο πξνζθνκίδνπλ δηθαηνινγεηηθό, δηαθνξεηηθά ε απνπζία ζεσξείηαη αδηθαηνιόγεηε. Μαζεηέο/ηξηεο κε ζνβαξά πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα ζα απνθιείνληαη από ηελ εθδξνκή. Ο ππεύζπλνο Β.Γ. Γηεπζπληήο ελεκεξώλεη ην γνληό/θεδεκόλα ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. Οη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί/ζπλνδνί, έρνπλ καδί ηνπο θαηάινγν κε ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ γηα άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν. Πέξαλ ησλ πην πάλσ πξέπεη, θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο εθδξνκήο λα έρεηε ππόςε θαη λα ηεξείηε ηα αθόινπζα: Α. Γεληθέο Οδεγίεο: 1. Έξρεζηε ζην Σρνιείν θαλνληθά, ζηηο 7.30 π.κ. θαη αθνύ ρηππήζεη θνπδνύλη, πξνρσξάηε θαηά ηκήκα ζην ιεσθνξείν ζαο. Αθνύ δώζεη ηελ άδεηα ν Υπεύζπλνο Καζεγεηήο, επηβηβάδεζηε, ιακβάλνληαη παξνπζίεο θαη ζηέιλνληαη ακέζσο ζηε Γξακκαηεία γηα έιεγρν ησλ απόλησλ. 2. Ζ εκθάληζή ζαο είλαη ζύκθσλε κε ηνπο θαλνληζκνύο γηα ηελ εθδξνκηθή ζηνιή δειαδή: Παληειόλη ηδηλ, καύξν ή γθξίδν Παπνύηζηα αζιεηηθά ζηα ρξώκαηα ηεο ζηνιήο Πνπθάκηζν ή θαλέια γθξίδα, κπιε, καύξε ή άζπξε Γελ επηηξέπεηαη ε εμεδεηεκέλε εκθάληζε (ζηνιίδηα, βάςηκν, θνκκώζεηο, πνιύρξσκα ελδύκαηα, θνιάλ, ή δηάθνξα άιια παληειόληα, δηαθαλείο ή θνληέο κπινύδεο) Απνθεύγνληαη ζηελ εθδξνκή ηα θνζκήκαηα θαη πνιύηηκα αληηθείκελα 3. Σην ιεσθνξείν, πνπ βξίζθεηαη ζε θίλεζε, δελ θπθινθνξείηε, δε βγάδεηε ην θεθάιη ή ηα ρέξηα έμσ. 4. Γηα νηηδήπνηε ζέιεηε απεπζύλεζηε ζηνλ Υπεύζπλν Καζεγεηή θαη πνηέ ζηνλ νδεγό. Ζ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη δπζηύρεκα. 5. Γελ επηβηβάδεζηε ή απνβηβάδεζηε, όηαλ ην ιεσθνξείν βξίζθεηαη ζε θίλεζε. 6. Απνθεύγεηε ηελ πξόθιεζε αθαηαζηαζίαο, αθαζαξζηώλ, δεκηώλ ζην ιεσθνξείν ή ζηνπο ρώξνπο εθδξνκήο. Κάζε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη, απνδεκηώλεηαη από ζαο. Β. ην ρώξν επίζθεςεο: 1. Γελ απνκαθξύλεζηε από ηνλ θαζνξηζκέλν ρώξν (ρώξν επίζθεςεο ή θέληξν). 19

19 2. Γελ πιεζηάδεηε επηθίλδπλα ζεκεία (βξάρνπο, ιάθθνπο, δξόκνπο κε θίλεζε θιπ.) νύηε πεξηεξγάδεζηε άγλσζηα θαη πηζαλόλ επηθίλδπλα αληηθείκελα. 3. Γηαηεξείηε ηνπο ρώξνπο επηζθέςεσλ θαζαξνύο. 4. Σέβεζηε ηελ μέλε πεξηνπζία (θέληξα, θπηείεο, δέλδξα θιπ.). 5. Γελ ελνριείηε έρνληαο κνπζηθή ζε ςειή έληαζε. 6. Σέβεζηε ηόζν ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο όζν θαη ηνπο ππόινηπνπο πειάηεο ηνπ θέληξνπ ή ηνπ ρώξνπ επηζθέςεσλ. 7. Γελ πξνζθαιείηε εμσζρνιηθνύο ζηνπο ρώξνπο ηεο εθδξνκήο θαη δε ζπλαλαζηξέθεζηε κε άγλσζηα πξόζσπα. 8. Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ελεκεξώλεηε ακέζσο ηνλ Υπεύζπλν Καζεγεηή γηα ηε ιήςε κέηξσλ. 9. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ην θάπληζκα, ην θνιύκπη, ε βαξθάδα ή ε ελνηθίαζε ηξνρνθόξσλ. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΧΝ Ο ζεζκόο ησλ επηκειεηώλ ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθόο γη απηό θαη θαζήθνληα επηκειεηώλ αλαιακβάλνπλ όινη αλεμαηξέησο νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο ζύκθσλα κε θαηάινγν πνπ εηνηκάδεηαη θαη αλαξηάηαη ζηελ πηλαθίδα. Σπγθεθξηκέλα σο επηκειεηέο έρεηε ηα εμήο θαζήθνληα: Γξάθεηε ζε κηα γσληά ηνπ πίλαθα ηα νλόκαηά ζαο, ηελ εκεξνκελία θαη ηα καζήκαηα ηεο εκέξαο. Φξνληίδεηε ηελ θαζαξηόηεηα ηεο ηάμεο ζαο θαη ηνπ ρώξνπ κπξνζηά από απηή. Γελ ηξώηε ή πίλεηε νηηδήπνηε κέζα ζηελ ηάμε. Γηαηεξείηε ηελ πηλαθίδα πεξηπνηεκέλε. Τα δηαιείκκαηα θξνληίδεηε, ώζηε όινη νη καζεηέο/ηξηεο λα βγνπλ από ηελ ηάμε θαη αλνίγεηε ηα παξάζπξα γηα αεξηζκό. Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνύλ λα κείλνπλ ζηελ ηάμε κόλν όηαλ βξέρεη. Σε πεξίπησζε δεκηάο, απηή αλαθέξεηαη από ζαο ακέζσο ζην Βνεζό Γηεπζπληή. Καζαξίδεηε ηνλ πίλαθα πξνηνύ κπεη ν θαζεγεηήο ζηελ ηάμε. 20

20 Φξνληίδεηε ώζηε, κε ην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ, λα βξίζθνληαη νη ζπκκαζεηέο ζαο ζηηο ζέζεηο ηνπο. Σπκπεξηθέξεζηε πάληα κε επγέλεηα ηόζν ζηνπο θαζεγεηέο όζν θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Τν Σρνιείν έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε πεξίπησζε ζεηζκνύ - Αλ βξίζθεζηε ζηελ απιή, απνκαθξύλεζηε από ηα θηήξηα, ηνπο ηνίρνπο, δέληξα, ζηύινπο θαη ό,ηη άιιν είλαη δπλαηό λα πέζεη. - Αλ βξίζθεζηε ζηελ ηάμε, πξνθπιάζζεζηε θάησ από ην ζξαλίν ζαο. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα εθθελσζεί ην ρνιείν, δίλεηαη ην ζύλζεκα ηνπ ζπλαγεξκνύ, πνπ είλαη δηαθεθνκκέλα θηππήκαηα ηνπ θνπδνπληνύ θαη θαζνδεγνύκελνη από ην δηδάζθνληα εθείλε ηελ πεξίνδν θαζεγεηή θαη νκαδάξρε ζαο, - αθνινπζείηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή - ζπγθεληξώλεζηε ζηνπο θαζνξηζκέλνπο ρώξνπο - δηαηεξείηε ηελ ςπρξαηκία ζαο - δε θσλάδεηε θαη δε ζπξώρλεζηε θαη - παξακέλεηε ζηνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο, κέρξηο όηνπ δνζεί ην ζύλζεκα γηα ηε ιήμε ηνπ ζπλαγεξκνύ, πνπ είλαη έλα ζπλερέο θηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ. Παξαιαβή από ην ρώξν ζπγθέληξσζεο: Σε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ζεηζκνύ ή άιινπ επεηζνδίνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί νη γνλείο ζαο λα ζαο παξαιάβνπλ από ην Σρνιείν έρνπλ θαζνξηζηεί σο ρώξνο παξαιαβήο νη θύξηεο είζνδνη ηνπ Σρνιείνπ. ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ Σην Σρνιείν ιεηηνπξγεί Τακηεπηήξην. Όζνη από ζαο επηζπκείηε κπνξείηε λα γίλεηε θαηαζέηεο έρνληαο δηθό ζαο βηβιηάξην θαηαζέζεσλ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ ζα θαηαζέηεηε ηελ εκέξα πνπ ζα νξίζεη ν ππεύζπλνο θαζεγεηήο ηνπ ηακηεπηεξίνπ. Τα πιενλεθηήκαηα ηεο απνηακίεπζεο είλαη γλσζηά. Όκσο, επηπιένλ, πξέπεη λα γλσξίδεηε όηη θαηαζέηνληαο ζην ΣΤΔΛΜΔΚ έρεηε θαη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρεηε ζην πξόγξακκα ππνηξνθηώλ γηα ζπνπδέο πνπ θαζηεξώζεθε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαηαζέηεο. 21

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα