ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά βαση εις βάρος του ZLATKO CRVENKOVSKI του KIRO... 2 ση εις βάρος του METODIJA SACMAROSKI του Petar ση εις βάρος PANTIC MILAN ση εις βάρος BATIJEV DJELAL... 5 ση εις βάρος του BAJRAKTARI ARSIM... 6 Τροποποίηση της αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1397/τ. Β /2001) «Προ ϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημε ρήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από Δη μοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Δι αδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» Χορήγηση υπερωριακής αμοιβής σε υπαλλήλους Ιδι ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Κυ κλοφορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Έγκριση μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουρ γίας του Ωδείου «Ρωμανός ο Μελωδός» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH. Με την υπ αριθ. 23/2007/2012 Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), καταλογί σθηκαν, μεταξύ άλλων, και στον ZDRAVKO CINDRICH, προσωπικά, πρώην κάτοικο Σκοπίων και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών ( ,83 ευρώ) πλέον τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 2,4%. Επιπρόσθετα, κηρύσσεται ο ανωτέρω υπαίτιος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος προστίμου, ήτοι του ποσού των τριών εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξή ντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών ( ,32 ευρώ). Ο ανωτέρω ZDRAVKO CINDRICH κηρύχθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας α) 245 χαρτοκιβωτίων, που περιέχουν συνολικά κούτες των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρκας MARLBORO LIGHTS και β) 564 χαρ τοκιβωτίων που περιέχουν συνολικά κούτες των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρ κας MARLBORO σκληρά, έμφορτων στο με αριθ. KKU εμπορευματοκιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ θρου 150 του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 152 παρ. 5 του ιδίου νόμου. Ο αρμόδιος υπάλληλος (2) εις βάρος του ZLATKO CRVENKOVSKI του KIRO. Με την υπ αριθ. 23/2007/2012 Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), καταλογίσθη καν, μεταξύ άλλων, και στον ZLATKO CRVENKOVSKI του KIRO, προσωπικά, πρώην κάτοικο Σκοπίων και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους επτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών ( ,83 ευρώ) πλέον τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 2,4%. Επιπρόσθετα, κηρύσσεται ο ανωτέρω υπαίτιος αλληλεγγύως και εις

2 14514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος προστίμου, ήτοι του ποσού των τριών εκα τομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών ( ,32 ευρώ). Ο ανωτέρω ZLATKO CRVENKOVSKI του KIRO κηρύ χθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας α) 245 χαρτοκιβωτίων, που περιέχουν συνολικά κούτες των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρκας MARLBORO LIGHTS και β) 564 χαρτοκιβωτίων που περιέχουν συνολικά κού τες των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρκας MARLBORO σκληρά, έμφορτων στο με αριθ. KKU εμπορευματοκιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 152 παρ. 5 του ιδίου νόμου. Ο αρμόδιος υπάλληλος (3) εις βάρος του METODIJA SACMAROSKI του Petar. Με την υπ αριθ. 23/2007/2012 Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), καταλογίσθη καν, μεταξύ άλλων, και στον METODIJA SACMAROSKI του Petar, προσωπικά, πρώην κάτοικο Σκοπίων και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους επτακοσί ων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών ( ,83 ευρώ) πλέον τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 2,4%. Επι πρόσθετα, κηρύσσεται ο ανωτέρω υπαίτιος αλληλεγ γύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος προστίμου, ήτοι του ποσού των τριών εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εν νιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών ( ,32 ευρώ). Ο ανωτέρω METODIJA SACMAROSKI του Petar κηρύ χθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας α) 245 χαρτοκιβωτίων, που περιέχουν συνολικά κούτες των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρκας MARLBORO LIGHTS και β) 564 χαρτοκιβωτίων που περιέχουν συνολικά κού τες των 10 πακέτων των 20 τεμαχίων το καθένα τσιγάρα μάρκας MARLBORO σκληρά, έμφορτων στο με αριθ. KKU εμπορευματοκιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 152 παρ. 5 του ιδίου νόμου. Ο αρμόδιος υπάλληλος (4) εις βάρος PANTIC MILAN. Με την υπ αριθ. 230/06/2012 Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), καταλογίσθηκαν, με ταξύ άλλων, και στον PANTIC MILAN, προσωπικά, και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών ( ,26 ευρώ) πλέον Τ.Χ. και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (2,4%). Επιπρόσθετα, κηρύσσεται ο ανωτέρω υπαίτιος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος προστίμου, ήτοι του ποσού των δύο εκατομμυρίων εξή ντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομή ντα οκτώ λεπτών ( ,78 ευρώ). Ο ανωτέρω PANTIC MILAN κηρύχθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας τεμαχίων τσιγάρων μάρκας MIRA MAR LIGHTS, έμφορ των στο με αριθ. UACU εμπορευματοκιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 152 παρ. 5 του ιδίου νόμου. Ο αρμόδιος υπάλληλος (5) εις βάρος BATIJEV DJELAL. Με την υπ αριθ. 230/06/2012 Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), καταλογίσθη καν, μεταξύ άλλων, και στον BATIJEV DJELAL, προσω πικά, και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ύψους εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών ( ,26 ευρώ) πλέ ον Τ.Χ. και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (2,4%). Επιπρόσθετα, κηρύσσεται ο ανωτέρω υπαίτιος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή του συνολι κά επιβληθέντος προστίμου, ήτοι του ποσού των δύο εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών ( ,78 ευρώ). Ο ανωτέρω BATIJEV DJELAL κηρύχθηκε με την ανω τέρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας τεμαχίων τσιγάρων μάρκας MIRA MAR LIGHTS, έμφορτων στο με αριθ. UACU εμπορευματο κιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 152 παρ. 5 του ιδίου νόμου. Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) εις βάρος του BAJRAKTARI ARSIM. Με την υπ αριθ. 230/06/2012 Καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Β Τελωνείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώ δικας» και του άρθρου 150 του ίδιου νόμου, σε συνδυ ασμό με το άρθρο 45 παρ. 3 του Ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.), καταλογίσθηκαν, μεταξύ άλλων, και στον BAJRAKTARI ARSIM, προσωπικά, και ήδη αγνώστου διαμονής, πολ λαπλά τέλη ύψους εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών ( ,26 ευρώ) πλέον Τ.Χ. και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (2,4%). Επιπρόσθετα, κηρύσσεται ο ανωτέρω υπαίτι ος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή του συνολικά επιβληθέντος προστίμου, ήτοι του ποσού των δύο εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών ( ,78 ευρώ). Ο ανωτέρω BAJRAKTARI ARSIM κηρύχθηκε με την ανωτέρω καταλογιστική πράξη υπαίτιος λαθρεμπορίας τεμαχίων τσιγάρων μάρκας MIRA MAR LIGHTS, έμφορτων στο με αριθ. UACU εμπορευματο κιβώτιο, και καταλογίστηκαν σε αυτόν πολλαπλά τέλη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 του Ν. 2960/2001 και του άρθρου 152 παρ. 5 του ιδίου νόμου. Ο Αρμόδιος Υπάλληλος Aριθμ. Δ27/οικ. 9746/409 (7) Τροποποίηση της αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ / Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1397/τ. Β /2001) «Προϋ ποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερή σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από Δημοτι κές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημο τικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρή σεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), «Κω δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. 2. Του άρθρου 1 παρ. 2 και παρ. 5 του Ν. 2345/1995 «Ορ γανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α ). 3. Του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α), όπως ισχύει. 4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ). 5. Του άρθρου 9 του Ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 215/τ. Α ). 6. Του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευ θερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/τ. Α ). 7. Του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του Νόμου «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρημα τοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής Οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/τ. Α ) 8. Του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί ας» (ΦΕΚ 163/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 143/τ. Α ). 10. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ. Α ) και του Π.Δ/τος 93/2012 «Διορισμός Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 146/τ.Α ). 11. Την αριθμ. οικ /20/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2166/τ. Β /2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο». 12. Την αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ / Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέ ντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 1397/τ.Β /2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την αριθμ /οικ / (ΦΕΚ 1683/τ. Β ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Τροποποίη ση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. οικ /2158/ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγη σης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμο γής των Πράξεων α) «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατό μων» και β) «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνο χής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ οίκον βοήθειας», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο », όπως τροποποιή θηκε και ισχύει. 14. Την αριθμ. 25/VII/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 2618/τ. Β / ). 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε:

4 14516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο ΜΟΝΟ Τροποποιείται η αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ / Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1397/τ. Β / ) ως ακο λούθως: 1) Ως προς τον τίτλο της: Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ νων (Κ.Η.Φ.Η.) από.... και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2) Στο εδάφιο 1 της παρ. II του άρθρου 2 της αριθμ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ / (ΦΕΚ 1397/τ. Β / ) Υπουργικής Απόφασης καθώς και στα εδάφια 2, 3 και 11 της παρ. II του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης, όπου αναφέρεται η λέξη νομικό πρόσωπο αυτό νοείται ως νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού η μη χαρακτήρα ή φυ σικό πρόσωπο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Απριλίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. απόφ (8) Χορήγηση υπερωριακής αμοιβής σε υπαλλήλους Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης Κυκλο φορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και 176 του Ν. 3584/ Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και αρ. 45 του Ν. 4071/ Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ Την υπ αριθ. οικ.2/78400/0022/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Α Εξάμηνο 2013 για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της Δ/νσης Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα του τμήματος Οδικής Σήμανσης και Φωτεινής Σηματοδότησης όπου οι δια γραμμίσεις των οδών είναι έργο απαραίτητο για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και πολλές φορές έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος. Οι εργασίες των συνεργείων του τμήματος μας εκτε λούνται κυρίως επί του οδοστρώματος γεγονός, που έχει άμεσο αντίκτυπο στην κυκλοφορία και στην στάθ μευση των οχημάτων. Σοβαρό είναι το θέμα της ασφάλειας των διερχόμε νων πεζών και οχημάτων αλλά και του προσωπικού του συνεργείου που εργάζεται, ιδίως όταν η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη. Το προσωπικό που εργάζεται στο συνεργείο των διαγραμμίσεων έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και δεν επαρκεί για την εκτέλεση των όλων των έργων του προγράμματος. Για όλους τους προηγούμενους λόγους πολλές φορές χρειάζεται να εργαστεί το συνεργείο και πέραν του ωραρίου, η εκτέλεση των εργασιών διαγραμμίσεων των διαβάσεων οδών γίνεται κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ οι διαγραμμίσεις των διπλών γραμμών και των διακε κομμένων γίνονται Κυριακές τις πρωινές ώρες. Κυριακές γίνονται επίσης και άλλες εργασίες όπως εκτέλεση αποφάσεων αλλαγής φοράς κυκλοφορίας, ειδικές δι αγραμμίσεις (λεωφορειόδρομοι, κάρτα κατοίκου, φορ τοεκφορτώσεις κ.α.) τοποθέτηση ανακλαστήρων οδο στρώματος, αυτοκόλλητων, ποδηλατοδρόμου κ.α. Όλοι οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν την απασχόληση Αορίστου Χρόνου προσωπικού της υπηρεσίας Δ/νσης Κυκλοφορίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 8. Το γεγονός ότι η υπηρεσία βάσει της υπ αριθμ. 233/2012 Α.Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1171/2012 τ. Β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 425,00 ευρώ για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορί στου χρόνου και 550,00 ευρώ για αποζημίωση εξαιρέσι μων ημερών και νυχτερινών ωρών υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου και αναλύεται ως ακολούθως: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ (ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ Αριθμός υπηρετ. Υπαλλ Αριθμός προτειν/νων υπαλλήλων κατά κλάδο (α) (β) γ(αα) Υ(ββ) Νυχτερινή ημερήσια εργασία δ(αα) Νυχτερινή & Ημερ. Κυρ. & εξαιρεσίμων δ(ββ) Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες 1ΔΕ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ σεις των ΚΑ (Υπηρεσία 30) με ένδειξη «Απο ζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» και Κ.Α (Υπηρεσία 30) με ένδειξη «Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων Αορίστου» του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Το υπ αριθμ. 30/1636/ έγγραφο Αντι δημάρχου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος «αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης είναι ο Δήμαρχος, η απόφαση του οποί ου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την: α) υπερωριακή, απογευματινή εργα σία, β) ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής και γ) νυχτερινή ημε ρήσια εργασία και Νυχτερινών και ημερ. Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο χρεωτικής ημερήσιας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του τμήματος Οδικής Σήμανσης και Φωτεινής Σηματοδότη σης, της Δ/νσης Κυκλοφορίας του Δήμου Θεσσαλονί κης, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, της υπ αρ. 9 παραγράφου, κατά το χρονικό διάστημα έως 30/6/2013, για την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνουν τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2013 Ο Δήμαρχος Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Αριθμ. απόφ. 110/2013 (9) Έγκριση μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου «Ρωμανός ο Μελωδός». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» Φ.Ε.Κ. 90/1976/τ. Α' ως και του από Β.Δ. «περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονι σμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης», β. του άρθρου 30 του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ. 146/τ. Α /2003), γ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ. Α /2005), δ. του άρθρου 2 του Β.Δ. 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιω τικών μουσικών ιδρυμάτων (Φ.Ε.Κ. 7/τ. Α /1966), ε. του άρθρου 75, παρ. Ι, τομέας στ', περίπτωση 28 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), όπως προστέθηκε με το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α / ), άρθρο 94, παρ. 4, στ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 περί «Ρύθμισης θε μάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/ από φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δι καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. Γραμματείς, Γεν. Δ/ντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (Φ.Ε.Κ. 987/τ. Β / ). 3. Την υπ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ / απόφαση σχε τικά με τη «χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου» (Φ.Ε.Κ. 626/τ. Β /1990). 4. Την υπ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ./ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ από φαση του ΥΠ.ΠΟ. (Φ.Ε.Κ. 123/τ. Β / ) περί «Κα θορισμού παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων». 5. Την υπ αριθμ. ΚΑΤΕΧΝ/Δ/37328/ (Φ.Ε.Κ. 626/τ. Β /1990) απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. σχετικά με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου με την επω νυμία «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» στην Μαρία Ποταμίτου. 6. Την υπ αριθμ. ΔΙΜ/57923/1778 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. (Φ.Ε.Κ. 1143/τ. Β / ) σχετικά με την έγκριση της μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» στη Νικολέττα Βρακά. 7. Την από /13117 αίτηση της Πολυξένης Δρίβα, η οποία εξουσιοδοτείται από τη Νικολέττα Βρακά, όπως μεριμνήσει τα δέοντα για τη μεταβίβαση της άδειας του Ωδείου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» στον Μαρίνο Σίμο και τα συνημμένα δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού και 9. ότι στην αίθουσα ομαδικής διδασκαλίας δεν επι τρέπεται η φοίτηση περισσοτέρων των δεκαπέντε (15) σπουδαστών, αποφασίζουμε ότι: Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου «Ρωμανός ο Μελωδός» στον Μαρίνο Σίμο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κερατσίνι, 28 Μαρτίου 2013 Ο Δήμαρχος ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

6 14518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7

8 14520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2317 10 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής... 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 445 7 Δεκεμβρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέμα τα άσκησης καθηκόντων τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 12 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4312 Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα