ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1509 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ίδρυση και λειτουργία Λέσχης (Κουρείου) στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. 2 Κατάργηση αναπτύγματος κουρείου - κομμωτηρίου της Λέσχης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αθηνών (πρώην Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών). 3 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/ (ΦΕΚ 4358/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου». 4 Έγκριση της μελέτης σήμανσης πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την αριθμ. 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. 5 Έγκριση καθιέρωσης αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος Έγκριση καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΣ Αριθμ. 8026/3279/246-γ (1) Ίδρυση και λειτουργία Λέσχης (Κουρείου) στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΤΕΛΕΟΥ ΑΡΧΗΓΕΟΥ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1590/1986 (Α 49). 2. Την αριθμ. 8000/8/2ζ/ απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Β 46), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Την 7004/5/19-β/ απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα όργανα» (ΦΕΚ 6003/τ.Β / ). 4. Την 8026/3279/246-α/ απόφαση επί εισηγητικού του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία Λέσχης (Κουρείο) στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. 2. Η οργάνωση, η λειτουργία και ο έλεγχος της Λέσχης (Κουρείου) διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 8000/8/2ζ/ απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 46), ως ισχύει. 3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020 Ο Προϊστάμενος ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΝΤΖΟΒΑΡΑΣ Αριθμ. 8026/3279/246-β (2) Κατάργηση αναπτύγματος κουρείου - κομμωτηρίου της Λέσχης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αθηνών (πρώην Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών). Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΤΕΛΕΟΥ ΑΡΧΗΓΕΟΥ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1590/1986 (Α 49).

2 15584 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2. Την αριθμ. 8000/8/2ζ/ απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και έλεγχος Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Β 46), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Την 7004/5/19-β/ απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα όργανα» (ΦΕΚ 6003/τ.Β / ). 4. Την 8026/3279/246-α/ απόφαση επί εισηγητικού του Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε το ανάπτυγμα κουρείο - κομμωτήριο της Λέσχης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αθηνών (πρώην Τμήματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών). 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 8026/28058/153-β/ απόφαση (ΦΕΚ 3048/τ.Β /2011). 3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020 Ο Προϊστάμενος ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ ΝΤΖΟΒΑΡΑΣ Αριθμ. Φ.7Α/Α/38528/Δ1 (3) Τροποποίηση της αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/ (ΦΕΚ 4358/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου». Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΔΕΑΣ ΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Το άρθρο 13 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ.α / ) περί «Εκπαιδευτικού προσωπικού Δημοτικών Σχολειών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α / ). 2. Το άρθρο 2 παρ. 6, το άρθρο 14 παρ. 4γ και το άρθρο 20 κεφ. Δ εδάφ. 8 του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α / ) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων». 3. Το π.δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3/τ.Α / ) περί «Αξιολόγησης μαθητών Δημοτικού Σχολείου». 4. Το π.δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75/τ.Α / ) περί «Συμπλήρωσης διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών Δημοτικού Σχολείου». 5. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α / ) περί «Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 6. Την αριθμ. 6631/Υ1 (ΦΕΚ 3009/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη». 7. Την αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/ (ΦΕΚ 4358/τ.Β /2017) υπουργική απόφαση, με θέμα: «Έντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/132/38274/ Β1/ εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η παρ. Α του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.7Α/ ΦΜ/212191/Δ1/ (ΦΕΚ 4358/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, με θέμα: «Εντυπο Ελέγχου Προόδου μαθητών Δημοτικού Σχολείου», ως εξής: «Α. Οι μαθητές των Α και Β τάξεων προάγονται εφόσον κατά την κρίση του δασκάλου ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, όπως αυτά αναφέρονται στο π.δ. 8/1995. Σε αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνουν την τάξη. Πριν από τη λήψη του μέτρου της επανάληψης της τάξης, ως συνέπεια δυσμενούς αξιολόγησης του μαθητή, ο δάσκαλος έχει υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας με τον γονέα/κηδεμόνα, η οποία λαμβάνει χώρα για την αξιολόγηση του μαθητή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 8/1995 και το άρθρο 14 του π.δ. 79/2017, για λόγους προηγούμενης ακρόασης και εξασφάλισης της χρηστής διοίκησης.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2020 Η Υφυπουργός ΣΟΦΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ Αριθμ. 474 (4) Έγκριση της μελέτης σήμανσης πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την αριθμ. 42/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. Ο ΣΥΝΤΟΝΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΟΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1. Τον ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α /1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 186 παρ. ΣΤ εδάφιο 18.

3 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α / ) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α /2015 και ΦΕΚ 21/τ.A / ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 5. Την αριθμ (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του ωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης». 6. Την αριθμ / (ΦΕΚ 1971/τ.Β / ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης». 7. Την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με θέμα: «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων ΟΤΑ α και β βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ1Υ-ΠΔ). 8. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του ν. 4313/ Το αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». 10. Την αριθμ. ΔΟΥ 220/ εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)». 11. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΠΑΔ/οκ/502/ απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 απόφαση «Έγκριση 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ- ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/τ.Β / ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 12. Τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α / ) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 13. Την αριθμ. 6952/ απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 420/τ.Β / ) «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 14. Τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/ (ΦΕΚ 2302/τ.Β / ) περί «Έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια Βελτίωσης της οδικής ασφάλειας». 15. Την αριθμ. Δ13/ο/1372/ απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που αφορά την «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις». 16. Το αριθμ. 1336/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης/Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Νομού Δράμας περί ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 42/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο (αριθμ. Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 474/ ). 17. Την 9/2020 (ΑΔΑ: 696ΖΩΞΖ-ΕΨΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. 18. Την 5/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης. 19. Την 26/2019 απόφαση του Τοπικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας. 20. Την αριθμ. 42/2019 μελέτη, με τίτλο: «Μελέτη σήμανσης πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης» [τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές και Σχέδιο Γενικής Διάταξης (περιγράφονται οι πινακίδες που πρέπει να τοποθετηθούν σε οδούς πλησίον του ανωτέρω σχολείου)], όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης. 21. Το γεγονός ότι η ευθύνη για την επιλογή, το μέγεθος και το χρόνο κατάληψης των εργοταξιακών χώρων ανήκει αποκλειστικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης, η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου. 22. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα, δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Την έγκριση της αριθμ. 42/2019 μελέτης, με τίτλο: «Μελέτη σήμανσης πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης» [τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές και Σχέδιο Γενικής Διάταξης (περιγράφονται οι πινακίδες που πρέπει να τοποθετηθούν σε οδούς πλησίον του ανωτέρω σχολείου)], σύμφωνα με την 9/2020 (ΑΔΑ: 696ΖΩΞΖ-ΕΨΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης και όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Προσοτσάνης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η σήμανση πλησίον του 3ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων και της αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/ (ΦΕΚ 2302/τ.Β / ) περί Έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Πρόταση σήμανσης οδών εφαπτόμενων με το σχολικό συγκρότημα του 3ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης. Το 3ο Δη-

4 15586 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μοτικό Σχολείο Προσοτσάνης είναι χωροθετημένο στο ΟΤ 7 του οικισμού Προσοτσάνης. Απόσπασμα πινακίδας τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Προσοτσάνης (ΦΕΚ417/ ). Το ΟΤ 7 περιβάλλεται νότια από την οδό Π. Μελά,δυτικά από την οδό Γ. Σεφέρη, ανατολικά από την οδό Υψηλάντου και Βόρεια από την οδό Αρτέμιδος. Σύμφωνα με τον Πίνακα 2-4: (Λειτουργικά χαρακτηριστικά και παράμετροι μελέτης οδών) και το σχήμα 3.1 [Μεθοδολογία προσδιορισμού της κατηγορίας μιας οδού (5 Βήματα)] των ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, η οδός Π. Μελά προτείνεται να καταταχθεί στην κατηγορία ΓIV Κύρια Συλλεκτήρια Οδός, οι οδοί Υψηλάντου και Γ. Σεφέρη στην κατηγορία ΔΥ Συλλεκτήρια Οδός και η οδός Αρτέμιδος στην κατηγορία EV Τοπική οδός. Η είσοδος προς το 3ο Δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης γίνεται από τις οδούς Γ. Σεφέρη και Π. Μελά, οι οποίες είναι οδοί διπλής κατεύθυνσης, με στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος. Στις εισόδους του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης δεν υφίστανται διαβάσεις ούτε και κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες της αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/ (ΦΕΚ 2302/τ.Β / ). Επιπλέον, η κατακόρυφη σήμανση είναι ελλιπής. Προκειμένου να εφαρμοστούν οι οδηγίες της αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/ (ΦΕΚ 2302/τ.Β / ) πρέπει: Α1. Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Π. Μελά με κατεύθυνση από Προσοτσάνη προς Κοινότητα Κοκκινογείων. Σε απόσταση 130 μ. από το υπάρχον κιγκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου (θέση Σ4). 2. Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 και Ρ-32 σε έναν στύλο σε απόσταση 80 μ. από την αρχή της διάβασης (θέση Θ3). 3. Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra, σύμφωνα με το πρότυπο S και ΦΕΚ 890/τ.Β / μεταξύ των ΟΤ 29 αριθμ. οικ. 329 και ΟΤ 30 αριθμ. οικ. 322 (διαστάσεις διάβασης: c: 2,50 μ., α: 0,40 μ., β: 0,60 μ., πλάτος οδού: 8,00 μ.). 4. Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αριθμ. οικ. 329 και ΟΤ 30 αριθμ. οικ Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ και επιμήκυνση της διαγράμμισης με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή μέχρι τη συμβολή της οδού Γ. Σεφέρη με την οδό Π. Μελά. 6. Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 και ΠΡ-4α σε έναν στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής. 7. Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου. 8. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 και ΠΡ-4Β σε έναν στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση. Α2. Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Π. Μελά με κατεύθυνση από Κοινότητα Κοκκινογείων προς Προσοτσάνη. Σε απόσταση 100 μ. από την αρχή της διάβασης έμπροσθεν της εισόδου του σχολείου (θέση Σ2). 2. Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 και Ρ-32 σε έναν στύλο σε απόσταση 18 μ. από το υπάρχον κιγκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου (θέση Θ3). 3. Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αριθμ. οικ. 329 και ΟΤ 30 αριθμ. οικ Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη θέση του STOP. 4. Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), η οποία θα είναι λευκή επί του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας (εγκάρσια) με πλάτος 0,50 μ. και αναγραφή επί του καταστρώματος της λέξης «STOP». Β1. Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ. Σεφέρη με κατεύθυνση προς οδό Αρτέμιδος. 1. Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 και Ρ-32 σε έναν στύλο σε απόσταση 16 μ. από το υπάρχον κιγκλίδωμα στην είσοδο του σχολείου (θέση Θ2). 2. Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra, σύμφωνα με το πρότυπο S και ΦΕΚ 890/τ.Β / μεταξύ των ΟΤ 29 αριθμ. οικ. 329 και ΟΤ 30 αριθμ. οικ. 322 (διαστάσεις διάβασης: c: 2,50 μ., α: 0,40 μ., β: 0,60 μ., πλάτος οδού: 9,65 μ.). 3. Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ και επιμήκυνση της διαγράμμισης με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή μέχρι τη συμβολή της οδού Γ. Σεφέρη με την οδό Π. Μελά. 4. Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 και ΠΡ-4α σε έναν στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής. 5. Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου. 6. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 και ΠΡ-4Β σε έναν στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση. Β2. Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Γ. Σεφέρη με κατεύθυνση προς οδό Π. Μελά. Σε απόσταση 50 μ. από τη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Γ. Σεφέρη (θέση Σ1). 2. Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 και Ρ-32 σε έναν στύλο σε απόσταση 40 μ. από τη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και Γ. Σεφέρη (θέση Θ1). 3. Διαγράμμιση με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή για μήκος 5 μέτρα πριν και 5 μέτρα μετά τη διάβαση, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ. 4. Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 και ΠΡ-4α σε έναν στύλο στην αρχή της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής. 5. Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μπροστά από την είσοδο του σχολείου. 6. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 και ΠΡ-4Β σε έναν στύλο στο τέλος της κίτρινης τεθλασμένης γραμμής μετά τη διάβαση. 7. Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Γ. Σεφέρη και Π. Μελά. 8. Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη θέση του STOP. 9. Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), η οποία θα είναι λευκή επί του πλάτους

5 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ των λωρίδων κυκλοφορίας (εγκάρσια) με πλάτος 0,50 μ. και αναγραφή επί του καταστρώματος της λέξης «STOP». Γ1. Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Υψηλάντου με κατεύθυνση προς οδό Αρτέμιδος. 1. Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 και Ρ-32 σε έναν στύλο σε απόσταση 1,5 μ. από τη συμβολή των οδών Π. Μελά και Υψηλάντου (θέση Θ4). 2. Διαγράμμιση διάβασης τύπου zebra, σύμφωνα με το πρότυπο S και ΦΕΚ 890/τ.Β / , μεταξύ των ΟΤ 29 αριθμ. οικ. 322 και ΟΤ 7 αριθμ. οικ. 63 (διαστάσεις διάβασης: c: 2,50 μ., α: 0,40 μ., β: 0.60 μ., πλάτος οδού: 8,00 μ.). 3. Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αριθμ. οικ. 322 και ΟΤ 7 αριθμ. οικ Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π. Μελά (ΟΤ 30 αριθμ. οικ. 329). 5. Τοποθέτηση ενιαίας πινακίδας Κ-16 και Ρ-32, σύμφωνα Σε απόσταση 35 μ. από τη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π. Μελά (θέση Σ3). Γ2. Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Υψηλάντου με κατεύθυνση προς οδό Π. Μελά. Σε απόσταση 108 μ. από τη συμβολή των οδών Π. Μελά και Υψηλάντου (θέση Σ6). 2. Τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 και Ρ-32 σε έναν στύλο σε απόσταση 50 μ. από από τη συμβολή των οδών Π. Μελά και Υψηλάντου (θέση Θ6). 3. Τοποθέτηση πινακίδας Π-21 στην αρχή της διαγράμμισης της διάβασης μεταξύ των ΟΤ 29 αριθμ. οικ. 322 και ΟΤ 7 αριθμ. οικ Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 (STOP) στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Π. Μελά. 5. Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη θέση του STOP. Οριζόντια σήμανση με γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), η οποία θα είναι λευκή επί του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας(εγκάρσια) με πλάτος 0,50 μ. και αναγραφή επί του καταστρώματος της λέξης «STOP». Δ. Ροή κυκλοφορίας επί της οδού Αρτέμιδος με κατεύθυνση προς οδό Γ. Σεφέρη. Σε απόσταση 80 μ. από την αρχή της διάβασης έμπροσθεν της εισόδου του σχολείου (θέση Σ7). Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμανσης εκτέλεσης έργων, οι διαβάσεις, οι πινακίδες (οι θέσεις τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους), η απόσταση μεταξύ τους, ο φωτισμός, η διαμόρφωση των λωρίδων κ.λπ. θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων. 2. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον. 3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα. 4. Η διαγράμμιση των διαβάσεων και η τοποθέτηση των πινακίδων θα εφαρμοστεί όπως αυτή αποτυπώνεται στην αριθμ. 42/2019 μελέτη. 5. Οι εργαζόμενοι στη ζώνη του οδικού εργοταξίου πρέπει να είναι σταθερά ορατοί τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους χειριστές των μηχανημάτων του εργοταξίου. Πρέπει να φέρουν ενδύματα υψηλής ορατότητας σύμφωνα με την οδηγία UNI ΕΝ Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Προσοτσάνης, ο οποίος υποχρεούται καθ όλη τη διάρκειά τους να αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα. 7. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Το πρωτότυπο σχέδιο και η τεχνική περιγραφή που αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρούνται στο αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Δ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) και στο αρχείο του Δήμου Προσοτσάνης. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου 2020 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Αριθμ (5) Έγκριση καθιέρωσης αποζημίωσης ενεργών εφημέριων Επιστημονικού Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος Ο ΔΟΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟΥ ΚΛΚΣ α) Το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α /1974) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και γενικές διατάξεις». β) Τον ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α /1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». γ) Τον ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/τ.Α /2003) «Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». δ) Τον ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α /2003) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις».

6 15588 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ε) Τον ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α /2005) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». στ) Τον ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α /2007) «Κυρώσεις συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». ζ) Τον ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α /2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». η) Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α /2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ), Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». θ) Τον ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α /2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρο 12. ι) Τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α /2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» άρθρο 10 παρ. 4α. ια) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α /2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». ιβ) Την αριθμ. Β1α/οικ.89370/ υπουργική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ: ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ). ιγ) Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90622/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια. ιδ) Την αριθμ. 4958/ απόφαση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών και αριθμού προσωπικού για Εφημερίες ατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού έτους ιε) Την αριθμ. 1464/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς «Έγκριση καθιέρωσης αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος 2020», αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η κατανομή καθιέρωσης ενεργών εφημεριών του Επιστημονικού Προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας για ένα (1) άτομο για την εκτέλεση έως εκατό (100) εφημεριών, ποσού ΚΑΕ 0261 για το έτος 2020 και την κατανομή του στους μήνες του έτους, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΕΠΣΤΗΜΟΝΚΟΥ ΠΡ ΟΣΩΠΚΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΣΣΑΣ ΑΡΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΗΜΕΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΩΝ ΕΠΣΤΗΜΟΝΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΚΑΕ 0261) ΒΟΧΗΜΚΟΣ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γουμένισσα, 13 Μαρτίου 2020 Ο Διοικητής ΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΤΣΟΣ Αριθμ (6) Έγκριση καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/ Φορέα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος Ο ΔΟΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΟΥ ΚΛΚΣ α) Το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α /1974) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και γενικές διατάξεις». β) Τον ν. 2362/1995(ΦΕΚ 247/τ.Α /1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». γ) Τον ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/τ.Α /2003) «Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». δ) Τον ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/τ.Α /2003) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις». ε) Τον ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α /2005) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». στ) Τον ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α /2007) «Κυρώσεις συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». ζ) Τον ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α /2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». η) Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α /2014) «Αρχές Δη-

7 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ), Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». θ) Τον ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α /2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» άρθρο 12. ι) Τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/τ.Α /2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» άρθρο 10 παρ. 4α. ια) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α /2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». ιβ) Την αριθμ. Β1α/οικ.89370/ υπουργική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ: ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ). ιγ) Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90622/ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια. ιδ) Την αριθμ. 4958/ απόφαση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών και αριθμού προσωπικού για Εφημερίες ατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού έτους 2020». ιε) Την αριθμ. 1463/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς «Έγκριση καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.- Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος 2020», αποφασίζουμε: Εγκρίνεται: α) Η κατανομή καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης, υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές - αργίες και εξαιρέσιμες, καθώς και νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτερινής, που παρέχονται τις Κυριακές - αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας του λοιπού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος 2020, σε σύνολο (80) υπαλλήλων και ωρών, για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού (80 υπάλληλοι και ώρες, υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου), στον ΚΑΕ 0261: και στον ΚΑΕ 0263: , όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΜΟΝΜΟΥ ΚΑ ΛΟΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΣΣΑΣ ΑΡΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΝΕΣ/ ΝΥΧΤΕΡΝΕΣ/ΚΥΡΑΚΕΣ/ ΕΞΑΡΕΣΜΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΚΟΥ ΩΡΑΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΣ ΝΥΧΤΕΡΝΕΣ ΩΡΕΣ/ΚΥΡΑΚΕΣ/ ΕΞΑΡΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΚΟΥ ΩΡΑΡΟΥ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΜΟΥ ΚΑ ΛΟΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΚΑΕ 0261) ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΩΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΝΩΝ- ΕΞΑΡΕΣΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΜΟΥ ΚΑ ΛΟΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΚΑΕ 0263) ΝΟΣΗΛΕΥΤΚΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ 43 ΒΟΗΘΗΤΚΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ ΔΟΚΗΤΚΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ , ,00 ΠΑΡΑΪΑΤΡΚΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ ΤΕΧΝΚΟ ΠΡΟΣΩΠΚΟ 4 β) Η δυνατότητα μεταφοράς πίστωσης από τον έναν ΚΑΕ στον άλλο, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας. γ) Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο, ανά εξάμηνο. δ) Η υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο, ανά εξάμηνο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γουμένισσα, 13 Μαρτίου 2020 Ο Διοικητής ΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΤΣΟΣ

8 15590 ΕΦΗΜΕΡ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α 131 και π.δ. 29/2018/Α 58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση με χρήση προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο ( Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (σόγειο, τηλ ) Πληροφορίες: (σόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (σόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 στότοπος: Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15283 12 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1259 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 51779/Γ1 Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50801 19 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4092 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.2/65280/δπγκ Τροποποίηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 4947 8 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 338 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 καθαριότητας για το Δασαρχείο Γουμένισσας Ν. Κιλκίς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13907 4 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1121 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43462/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13879 4 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1120 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43479/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14633 10 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1201 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43496/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20465 24 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 175031 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 26 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 767 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22491 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2087 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92091/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14141 5 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1151 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24569 Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59173 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4929 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 40900 Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 1153/414/29-09-2017, 1250/418/19-09-2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17613 9 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1599 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ορισμός υποδείγματος του εντύπου καταγγελίας του άρθρου 36 της με αριθμό Τ/6736/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40573 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3236 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ1/120367/Δ1 Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3575 7 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 298 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3293 22 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 298 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή Ενότητα Κεφαλληνίας. 2 (Π.Ο.Α.) στην Περιφεριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16943 24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 452/79088 Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β 1239) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67247 19 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5716 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666 Περιεχόμενο και μορφή των εντύπων των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36215 16 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2833 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11541 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11419 22 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 992 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40204/Δ3 Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 553 21 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 57 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΓΓΔΠ 0000548 ΕΞ Μερική ανάκληση της με αριθμό ΥΠΟΙΚ0004586 ΕΞ2018/19.06.2018 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6189 31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 543 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24179 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των: 1) Δ.Κ. Θάσου, 2) Δ.Κ. Θεολόγου, 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35027 5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2875 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 106428/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8673 18 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1199 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 9766 Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6685 17 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 907 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/42632/4786/843 Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4135 22 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 831 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 6500/19/ΓΠ Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6505 26 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1284 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1819031916/20-5-2019 «Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 815 23 Ιανουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 84 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 984/2019 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 68685 28 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5859 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου, καθ υπέρβαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22519 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2088 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 92096/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49663 12 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3960 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της 170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50953 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4111 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥδργ/Δ/οικ.177651 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10921 20 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 948 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1101 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39303 27 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26341 18 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2357 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α.1223 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59713 8 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4980 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3321/145849 Τροποποίηση της με αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41313 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Tροποποίηση της A.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ 4.11.2010 (ΦΕΚ Β 1826/22.11.2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 874 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7625 21 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1052 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 259/13.9.2018 Προκήρυξη μίας κενής (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22535 7 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2089 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92094/Δ2 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16639 22 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1390 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61/16/10.04.2019 Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7139 21 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 566 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το μόνιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32947 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1085/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35579 11 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2769 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ ΤΔΜΠ/333248/22746/17915/4937 Καθορισμός αριθμού ωρών υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9787 19 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1366 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 25812 γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία-Παιδοοφθαλμολογία-Στραβισμός».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46965 3 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7593 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 23181 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3971 23 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 584 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718024646/18.4.2018 «Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7769 26 Φεβρουαρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8480/289 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28353 2 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2565 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18971 10 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1626 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 100 Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να ανακαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10175 3 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1429 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 28748 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π. του τμήματος Ιατρικής στη βαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8303 10 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1146 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ.: 39099 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19093 9 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1651 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 84455/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24339 7 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2153 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 ) ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1675 4 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 159 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77/61105 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του καταλόγου των εκπαιδευτών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8153 6 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4543 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6177 24 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 831 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718028275/18-5-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1275 20 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 131 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40793 8 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3249 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3003/106998 Τροποποίηση της αριθμ. 374/20210/06-02-2018 (Β 507) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3291 24 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 659 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 14398 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27833 29 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2515 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 105116/Δ3 Αναθέσεις μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40115 5 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3401 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 38195/1046 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 8480/289/ 26.2.2019 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 403 18 Ιανουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2018 των φορέων του Κεφ. Α του ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36553 6 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3074 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6621 10 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 898 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ.18951 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 209 2 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 11 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 20196 Μερική κύρωση δασικού χάρτη των τοπικών κοινοτήτων Κυρίων, Αγοράς, Πηγαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40945 19 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3496 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της 100530/Δ2/21-06-2019 υπουργικής απόφασης (Β 2581) με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1017 16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 70 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 3926 3 ουλίου 208 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 2 3 4 5 6 Καθορισμός αριθμού θέσεων για την Ανεξάρτητη Αρχή (Α.Α.Δ.Ε.), που πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1407 2 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 213 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13338/17/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9687 15 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1352 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 26462 Προκήρυξη θέσης Δ.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 349 6 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14737 Μερική κύρωση δασικού χάρτη όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24879 17 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2431 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης υπηρετεί στη Γενική Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59021 18 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4451 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/88285/0004 Κατανομή θέσεων προσωπικού στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6533 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 883 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 15122 Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2771 19 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 420 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 480/4078 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24351 21 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2261 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2251 11 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 186 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 3.030,82 τετρ. μέτρων, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6031 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15445 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 53509 1 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση στην εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6691 6 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1322 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1819030570/7-5-2019 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6627 1 Αυγούστου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1310 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1819030319/3-5-2019 Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7585 20 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1045 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 21929 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2277 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.0544/Μ.7046/ΑΣ40816 Έγκριση της δι'ανταλλαγής επιστολών παρατάσεως της Ελληνο-Αιγυπτιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2893 6 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Άρση της αριθ. 936/1990 (ΦΕΚ 395/Δ/1990 ) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1333 28 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 204 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13339/17/ΓΠ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58175 31 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4855 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3730/135719 Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46081 28 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3664 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα