HEALTH. Αντιµετωπίστε την υπέρταση µε αλλαγές στον τρόπο ζωής ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΣΤΟΥΣ 5 ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HEALTH. Αντιµετωπίστε την υπέρταση µε αλλαγές στον τρόπο ζωής ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΣΤΟΥΣ 5 ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 HEALTH ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ Αντιµετωπίστε την υπέρταση µε αλλαγές στον τρόπο ζωής ΣΕΛ. 2 1 ΣΤΟΥΣ 5 ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Επανάσταση στη θεραπεία του διαβήτη ΣΕΛ. 16 ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΡΙΑ Αναζητώντας τα µυστικά της µακροζωίας ΣΕΛ. 17 ΗΠΑΤΙΤΙ Α Β Ενας στους τρεις έχει περάσει την οξεία µορφή ΣΕΛ. 18

2 2 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αντιµετωπίστε την υπέρταση µε αλλαγές στον τρόπο ζωής Η 7η Απριλί ου έ χει καθιερωθεί από τον ΠΟΥ ως η Παγκό σµια Ηµέ ρα Υγεί ας και είναι αφιερωµένη φέτος στη συχνή πάθηση που ταλαιπωρεί το 20% του πληθυσµού Φ έτος ο εορτασµό ς αφορά την ενηµέρωση του κόσµου για την αρτηριακή υπέ ρταση και τις επιπτώ σεις της. Η πά θηση αποτελεί σηµαντικό πρό βληµα δηµό σιας υγεί ας, επειδή, όταν δεν αντιµετωπί ζεται έ γκαιρα, µπορεί να προκαλέ σει έ µφραγµα, εγκεφαλικό επεισό διο ή και να οδηγήσει στο θά νατο. Οταν µάλιστα η αρτηριακή υπέρταση συνυπάρχει µε ά λλες χρό νιες παθή σεις ό πως είναι ο σακχαρώ δης διαβή της, η παχυσαρκί α και τα υψηλά επί πεδα λιπιδί ων αί µατος (υπερχοληστεριναιµί α), τότε το άτοµο έχει αυξηµένες πιθανότητες ανάπτυξης καρδιαγγειακών παθήσεων. Τό σο η συστολική (µεγάλη) ό σο και η διαστολική (µικρή) πί εση εί ναι ισχυροί ανεξά ρτητοι παρά γοντες κινδύ νου για καρδιαγγειακή νό σο. Από αρτηριακή πί εση (115/75 mm Hg συστολική /διαστολική) και ά νω, για κά θε 20mm Hg αύ ξηση της συστολική ς πί εσης ή 10 mm Hg της διαστολική ς, διπλασιά ζεται ο κί νδυνος για στεφανιαί ο ή θανατηφό ρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισό διο. Η συστολική πίεση Σε ά τοµα ηλικί ας ά νω των 50 ετώ ν, η συστολική πί εση εί ναι πολύ ισχυρό τερος δεί κτης καρδιαγγειακού κινδύ νου από ό,τι η διαστολική. Στη χώ ρα µας, ο επιπολασµό ς, δηλαδή το ποσοστό του πληθυσµού που πά σχει από αρτηριακή υπέ ρταση, αυτή τη στιγµή εί ναι κατά µέ σο ό ρο 20%. Το ποσοστό των ανδρών είναι 17,71% και των γυναικών 22,49%. Ενθαρρυντικό είναι ωστόσο ότι η αντιυπερτασική θεραπεία µειώνει τον κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 40% περίπου, για στεφανιαία νόσο κατά 25% και για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 50%. Τα µέλη της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης ενηµέρωσαν για το θέµα στοχεύοντας στην πρόληψη µέσω του υγιεινού τρόπου ζωής, της ισορροπηµένης διατροφής, της διαχείρισης του άγχους αλλά ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ και µεµονωµένων παραγόντων, όπως είναι η εγκυµοσύνη στις γυναίκες. Στη σχέση υπέρτασης και στρες αναφέρθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Αθηνών, µέλος του.σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης. Σύµφωνα µε τις επιδηµιολογικές µελέτες, «υπάρχει σχέση µεταξύ του χρόνιου στρες και της εµφάνισης και εγκατάστασης της υπέρτασης. Και όχι µόνο αυτό. Το χρόνιο στρες συνδέεται στενά και µε τις επιπλοκές της υπέρτασης καθώς οι ασθενείς µε έντονο, καθηµερινό στρες είναι συνήθως άτοµα που όχι µόνο αυξάνεται έντονα η πίεσή τους σε στρεσογόνα ερεθίσµατα, αλλά έχουν και την τάση να ακολουθούν λιγότερο υγιεινό τρόπο ζωής. Με άλλα λόγια, οι µελέτες δείχνουν πως καταναλώνουν συνήθως περισσότερες «έτοιµες» τροφές, αλάτι, αλκοόλ και καφεϊνούχα σκευάσµατα, µε αποτέλεσµα να επιτείνεται το πρόβληµα της αυξηµένης αρτηριακής πίεσης. Οπως δήλωσε µάλιστα ο κ. Τσιούφης, µελέτη µεταξύ ανθρώπων αποδεικνύει ότι η οικονοµική κατάσταση και η ανεργία συσχετίζονται απευθείας µε την υπέρταση και ότι η νόσος έχει µια παράδοξη σχέση µε την επαγγελµατική κατάρτιση. Οπως δηλώνει ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας Υπέρτασης στο Κέντρο Υπέρτασης STRIDE HELLAS-7, της Γ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο «Σωτηρία», κ. Γεώργιος Στεργίου, είναι σηµαντική η εκπαίδευση του πληθυσµού να µετρά την πίεση στο σπίτι, γεγονός που γλιτώνει χρόνο και χρή- µα σε υπερτασικούς και ασφαλιστικά ταµεία. Το ευτυχές «παράδοξο» είναι πως η µέτρηση στο σπίτι από τον ίδιο τον πάσχοντα είναι συνήθως πιο έγκυρη από αυτή που κάνει ο γιατρός στο σπίτι ή στο νοσοκοµείο. ΤΕΛΟΣ, τη διαχείριση του θέ- µατος «Εγκυµοσύνη και υπέρταση» ανέλαβε ο συντονιστής διευθυντής του Καρδιολογικού Τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου- Μαιευτηρίου «ΕΛΕ- ΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» κ. Θωµάς Μακρής, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνθήκες ζωής σήµερα -και κυρίως την τελευταία πενταετία της οικονοµικής κρίσης- που έχουν αλλάξει τον οικογενειακό προγραµµατισµό. Η πρώτη Τι να κάνουµε ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ της προσαρ- µογής του τρόπου ζωής στην υπέρταση εξήγησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Ασκληπιείου Βούλας, ο οποίος είναι και µέλος του.σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και θα είναι πρόεδρος του ιεθνούς Συνεδρίου Υπέρτασης, το οποίο το 2014 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, Αθανάσιος Μανώλης. Αναφερόµενος σε πρόσφατες µελέτες, ο κ. Μανώλης αποκαλύπτει: Η µείωση της πρόσληψης άλατος σε 2,4 νατρίου την ηµέρα οδηγεί σε µείωση της αρτηριακής πίεσης από 2 ως 8 mm Hg. ηλαδή, αν κάποιος έχει πίεση 143/92 mm Hg (δηλαδή είναι υπερτασικός), µπορεί να την κατεβάσει σε 138/88 mm Hg (δηλαδή εκτός των παθολογικών ορίων). Η απώλεια κιλών οδηγεί σε µείωση της αρτηριακής πίεσης από 5 ως 20 mm Hg για κάθε 10 κιλά µείωσης του σωµατικού βάρους. Η µείωση της κατανάλωσης αλκοόλ σε λιγότερο από δύο ποτά την ηµέρα οδηγεί σε µείωση της αρτηριακής πίεσης από 2 ως 4 mm Hg. Περπάτηµα 30 λεπτών την ηµέρα 5 ως 7 ηµέρες την εβδοµάδα έχει ως αποτέλεσµα µείωση της αρτηριακής πίεσης από 4 ως 9 mm Hg. Οταν φρούτα, λαχανικά και τροφές µε χαµηλά λιπαρά αποτελούν την καθηµερινή µας διατροφή, η αρτηριακή πίεση µειώνεται κατά 8-14 mm Hg. Ηλικία και ποιότητα διατροφής στην εγκυµοσύνη εγκυµοσύνη έχει µετατεθεί σε µεγαλύτερη ηλικία και, σε συνδυασµό µε το στρες, την ανεργία και τις δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης, το πρόβληµα της υπέρτασης στην εγκυµοσύνη φαίνεται να επιδεινώνεται. Ο κ. Μακρής τόνισε ωστόσο ότι φαινόµενα κακής σίτισης αλλά και παχυσαρκίας λόγω της κακής διατροφής πρέπει να αντιµετωπίζονται πριν να προγραµµατιστεί η εγκυµοσύνη. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ: Μαρία Τσιλιµιγκάκη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ελσα Σοϊµοίρη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ: Χρήστος Λαπαναΐτης Τηλ.: ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Θεοδώρα Κούλη

3 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων για την Υγεία µε ταχύτητα και όραµα Προσπάθειες να κάνει αυτό που οφείλει για όλους τους πολίτες της χώρας, ακόµη και τους ανασφάλιστους, καταβάλλει η ηγεσία του ΥΥΚΑ Συνέντευξη στη Μαρία Τσιλιµιγκάκη του Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζου, υπουργού Υγείας Π οιο είναι, κ. υπουργέ, το όραµά σας για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας σε µια ιδιαίτερα δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία; Η δυσµενής δηµοσιονοµική συγκυρία είναι απότοκος της διεθνούς οικονοµικής κρίσης και της ανορθολογικής ανάπτυξης του κρατισµού στη χώρα µας. Οι συνέπειες στον τοµέα της Υγείας είναι ορατές, τόσο µε τον περιορισµό των διαθέσιµων πόρων όσο και µε την αδυναµία άµεσης αναπλήρωσης του ανθρώπινου δυναµικού το οποίο εξέρχεται από το ΕΣΥ, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης. Κορυφαία επιλογή µας αποτελεί η διαρκής βελτίωση του επιπέδου υγείας των Ελληνίδων και των Ελλήνων αλλά και των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι ζουν και εργάζονται στη χώρα µας. Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε µεταρρυθµίσεις µε στόχο τον εξορθολογισµό της λειτουργίας των νοσηλευτικών µονάδων και την αξιοκρατική αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού, το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέραν των τυπικών ωραρίων και των τυπικών υποχρεώσεων. Πιστεύω στις µεταρρυθµίσεις και τον εκσυγχρονισµό στον το- µέα της Υγείας και αισιοδοξώ ότι µε σκληρή δουλειά, στο τέλος της εφαρµογής του προγράµµατος, η Ελλάδα θα διαθέτει Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το οποίο θα αναδεικνύει τη χώρα µας ως διεθνώς καταξιωµένη χώρα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας. Θα υπάρξουν κινήσεις αντι- µετώπισης της υποστελέχωσης των µονάδων Υγείας τόσο σε ιατρικό όσο και νοσηλευτικό προσωπικού; Ξεκινήσαµε τη διαδικασία για την πρόσληψη τακτικού και επικουρικού ιατρικού προσωπικού. Θέσαµε ως πρώτη προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στις νοσηλευτικές µονάδες της νησιωτικής και της ορεινής Ελλάδος και ακολούθως την κάλυψη αναγκών σε ειδικότητες ζωτικής σηµασίας για την εύρυθµη λειτουργιά του ΕΣΥ. Σε ένα επόµενο στάδιο, φυσικά και θα επιχειρήσουµε προσλήψεις τακτικού και επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Θυµίζω ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία οκτακοσίων περίπου προσλήψεων νοσηλευτών και στελεχών παραϊατρικών επαγγελµάτων. Οι ανασφάλιστοι Ελληνες πολίτες συνεχώς αυξάνονται. Ποια είναι η στάση του υπουργείου Υγείας, πότε ξεκινά το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης και τι περιλαµβάνει; Είµαστε στο τελευταίο στάδιο προετοιµασίας για τη διάθεση του Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης ανασφάλιστων συµπολιτών µας στις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Η οικονοµική ύφεση οδηγεί στην αύξηση της ανεργίας και τη διακοπή της δραστηριότητας των µικρο- µεσαίων επιχειρήσεων. Συνεπώς αυξάνεται η ζήτηση της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες µας, από εκείνους τους πολίτες οι οποίοι στερούνται πλέον ασφαλιστικής κάλυψης. Εµείς κάναµε το πρώτο βήµα. Αξιοποιήσαµε ευρωπαϊκούς πόρους και την προσεχή διετία περισσότεροι από συµπολίτες µας θα επωφεληθούν από τη χρήση του Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στις υπηρεσίες πρωτοβάθµιας περίθαλψης και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και δευτεροβάθµιας. Επίσης, θα καλύπτει τον προγεννητικό έλεγχο ανασφάλιστων εγκύων γυναικών και τους εµβολιασµούς παιδιών ανασφάλιστων οικογενειών. Αναµφισβήτητα, η πατρίδα µας έχει ανάγκη αξιοποίησης των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων. Ποιος είναι ο ρόλος του Τουρισµού Υγείας σ' αυτή την προσπάθεια; Οπως ήδη σας ανέφερα, η προοπτική της Ελλάδος, στο πλαίσιο µιας αναπτυξιακής πολιτικής, είναι να εξελιχθεί µεταξύ των άλλων σε χώρα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας και Τουρισµού, µε την αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτη- µάτων στις φυσικές και τις πολιτισµικές της δυνατότητες. Οι δυνατότητες της χώρας µας είναι γνωστές από το τέλος της δεκαετίας του 50, όταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ξεκίνησε το σχεδιασµό αυτής της προοπτικής για την Ελλάδα. υστυχώς, εξήντα Την προσεχή διετία περισσότεροι από συµπολίτες µας θα επωφεληθούν από τη χρήση του Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης χρόνια αργότερα, πολιτική ηγεσία και λαός ευρισκόµεθα απέναντι στην ίδια πρόκληση: να αξιοποιήσουµε τα πλεονεκτήµατα του τόπου µας και τις αρετές του λαού µας. Αλλά και τώρα µπορούµε να ελπίζουµε. Επιµένει ο πρωθυπουργός, κ. Αντώνης Σαµαράς, αγωνιζόµαστε τα µέλη της κυβέρνησης και δοκιµάζεται ο ελληνικός λαός να επιτύχουµε την έξοδο από την κρίση. Να πάρουµε το δρόµο της ανάπτυξης. ιαθέτουµε παγκοσµίου κύρους και καταξίωσης επιστηµονικό δυναµικό, χρειαζόµαστε καλύτερες υποδοµές και οργάνωση για να κερδίσουµε ένα σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς αγοράς Τουρισµού Υγείας. Χωρίς δογµατισµούς και προκαταλήψεις, τολµούµε να υιοθετήσουµε συµπράξεις δη- µοσίου-ιδιωτικού τοµέα, να προσελκύσουµε επενδύσεις, να πιστοποιήσουµε δηµόσιες και ιδιωτικές νοσηλευτικές µονάδες και να δηµιουργήσουµε στο σύνολο της χώρας το δίκτυο «Παρόχων Τουρισµού Υγείας». Σκεφτόµαστε ανοιχτά, τολµούµε µε την προσοχή µας στραµµένη στο µέλλον και διαµορφώνουµε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο κανόνων, στη βάση των οποίων καθορίζουµε τις επιλογές µας για τον Τουρισµό Υγείας. Ποιο είναι το µήνυµά σας για τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας; Η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων όσων εργάζονται και συνεργάζονται καθηµερινά για την προσφορά του αγαθού της Υγείας στη χώρα µας και σε κάθε σηµείο του πλανήτη. Ο ανθρώπινος πόνος δεν διαφέρει µεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών. Οι απαιτήσεις για επιστη- µονική πρόοδο µε την ενίσχυση της έρευνας και την ανάπτυξη της ολικής ποιότητας σε κάθε νοσηλευτική µονάδα είναι επίσης καθολικές. Συνεπώς, οι διαθέσιµοι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται µε διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα και το ανθρώπινο δυναµικό να προσφέρει µε αυταπάρνηση στην εκπλήρωση του καθήκοντός του. Αισιοδοξώ ότι η ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης και η τεχνολογική πρόοδος µε µεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν θα καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες και θα βελτιώσουν το επίπεδο υγείας όλων των λαών.

4 4 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Υγεία δεν είναι µόνο το φάρµακο οικονοµική κρίση στη χώρα κορυφώνεται και Η παρά την όποια αισιοδοξία ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα θα υπάρχει αναστροφή του κλίµατος, αυτό που δείχνουν τα µέχρι σήµερα δεδοµένα είναι ότι η κρίση µε µαθηµατική ακρίβεια µετεξελίσσεται σε ανθρωπιστική, εάν έστω και την ύστατη ώρα η Πολιτεία δεν αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που µαστίζουν το ΕΣΥ. Στο πρόσφατο παρελθόν, λήφθηκαν σηµαντικά µέτρα ώστε να επιτευχθεί ο εξορθολογισµός της δαπάνης για την Υγεία. Είχαµε «κατορθώσει» το τέλος του 2000 να βρισκόµαστε στην πρώτη δεκάδα των χωρών του ΟΟΣΑ µε βάση την κατά κεφαλήν δαπάνη για Υγεία (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ), χωρίς ωστόσο αυτό το επίτευγµα να συνοδεύεται µε αντίστοιχες παροχές. Οµως, είχαµε ένα καλό επίπεδο και, σύµφωνα µάλιστα µε µελέτες, οι Ελληνες πολίτες, παρά τα όποια προβλήµατα, ήταν ικανοποιηµένοι από το ΕΣΥ. Την τελευταία διετία, όµως, η Πολιτεία, θέτοντας ως µοναδική µέριµνα τη λογιστική και τους αριθµούς, παραµέλησε την ουσία του ΕΣΥ. Με την οριζόντια, βίαιη και χωρίς λογική πολιτική µειώσεων για το φάρµακο η Πολιτεία πέτυχε -µε σηµαντικές συνέπειες που ακόµη ταλανίζουν τον ασθενή και τις επενδύσεις στη χώρα µας- την επιθυµητή µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης στην οποία ως βιοµηχανία συµβάλα- µε και συµβάλλουµε. Οµως, επειδή Υγεία δεν είναι µόνο το φάρµακο και επειδή η µεγαλύτερη δαπάνη αφορά σε Ισως ακούγεται ως µια κοινότοπη επανάληψη η διαπίστωση ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας νοσεί και ότι η διατήρηση των βασικών στοιχείων αξιοπρεπούς λειτουργίας του απαιτεί άµεσα µέτρα. Παρ όλα αυτά, όλοι εµείς οι σχετιζόµενοι µε την Υγεία φορείς δεν έχουµε το δικαίωµα να µην επαναλαµβάνουµε τη διαπίστωση αυτή κάνοντας προτάσεις και κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου προς όλες τις κατευθύνσεις άλλους τοµείς, η Πολιτεία µε µια σειρά µέτρων προσπάθησε να µειώσει δραµατικά τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, του βασικού φορέα παροχής υπηρεσιών Υγείας. Κι εδώ όµως οι οριζόντιες περικοπές προκαλούν ένα ντόµινο συνεπειών, µε άµεσο αποδέκτη και πάλι τον Ελληνα ασθενή, ο οποίος δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε πως σε αρκετές περιπτώσεις βιώνει τριτοκοσµικές καταστάσεις πρωτοβάθµιας περίθαλψης στην προσπάθειά του του Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, προέδρου ΣΦΕΕ να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα τα πιο σοβαρά προβλήµατα Υγείας. Ο ρόλος της οικονοµικής ύφεσης Είναι γεγονός πλέον πως η αποσταθεροποίηση της οικονοµίας και το υφεσιακό περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την απουσία αναπτυξιακών µηχανισµών, επιδεινώνουν και µειώνουν τα εισοδή- µατα και τη διάθεση επενδύσεων στη χώρα µας. Και από τη στιγµή που η ιδιωτική συµµετοχή δεν µπορεί να καλύψει το κενό που δηµιουργούν οι περικοπές στη δηµόσια δαπάνη, το ΕΣΥ υποβαθµίζεται, απογυµνώνεται και σταδιακά καταρρέει. Οι παθογένειες του συστήµατος είναι γνωστές. Η πολιτική που ακολουθήθηκε δεν έπραξε όσα έπρεπε ώστε να κλείσει η ψαλίδα ανάµεσα στο επίπεδο των δαπανών Υγείας επί του ΑΕΠ και το επίπεδο των αναλογούντων υπηρεσιών. Ετσι, φτάνουµε σήµερα στα όρια της κατάρρευσης. Και δεν µιλάµε για την κατάρρευση ενός φορέα που µπορεί να δώσει τα χρονικά περιθώρια µέχρι να υποκατασταθεί. Μιλάµε για το σύστηµα Υγείας, που, αν κλονιστεί, οι συνέπειες µπορεί να είναι τραγικές για τον πληθυσµό και την κοινωνική συνοχή. Οµως, ακόµη και στο παρά πέντε και µε τους εναποµείναντες πόρους, µπορούµε να δράσουµε και να βάλουµε τροχοπέδη στην εικόνα της παρακµής. Χρειάζεται δουλειά αλλά ένα σηµαντικό µέρος αυτής έχει ήδη γίνει καθώς επιστηµονικές οµάδες έχουν συγκεκριµενοποιήσει εµπεριστατω- µένες πολιτικές οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν. Αρχικά, µε δεδοµένο ότι το δίκτυο Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας είναι αρκετά ευρύ και διαθέτει σηµαντικές υποδοµές και πολύ καλά καταρτισµένο προσωπικό, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να λειτουργεί όπως σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες. Ο πολίτης θα πρέπει να έχει ελευθερία επιλογής, κάτι που µπορεί να το πετύχει µέσα από το δίκτυο που υπάρχει σε συνδυασµό µε τη µελετηµένη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών. Μπορεί, έτσι, να επιτευχθεί και η καθιέρωση της πλήρους λειτουργίας (365 ηµέρες το χρόνο, 24 ώρες την ηµέρα) ώστε να ανταποκρίνεται στη διαχείριση των προβληµάτων Υγείας. Εξορθολογισµός δαπανών Παράλληλα µπορεί να επιτευχθεί και εξορθολογισµός των δαπανών, µέσα από την καθιέρωση ενός συστήµατος αποζηµίωσης προµηθευτών σύµφωνα µε το παραγόµενο έργο, την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για τις υπηρεσίες οι οποίες είναι αποδεδειγµένα αποτελεσµατικές, την επιβάρυνση των πολιτών ανάλογα µε την εισοδηµατική τους κατηγορία. Τα δίκτυα των υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας οφείλουν να αναδιοργανωθούν µε κριτήριο τις ανάγκες του πληθυσµού, µε την ορθότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού αλλά και την υιοθέτηση των καθιερωµένων σε όλα τα ανεπτυγµένα κράτη λύσεων της εξελιγµένης τεχνολογίας. Στην κατεύθυνση αυτή οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να προσανατολίζονται και στην αποκατάσταση των χαµένων πόρων αλλά και στην αύξηση αυτών που αποτελούν τη χρηµατοδοτική βάση του ΕΟΠΥΥ. Απαιτείται ακόµη η αναµόρφωση της δοµής της αγοράς των υπηρεσιών, µε κύριους άξονες την εισαγωγή κλειστών προϋπολογισµών, την παροχή κινήτρων αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και τη δηµιουργία ολοκληρωµένων δικτύων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Με βάση µια τέτοια διαδικασία που αφορά σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο και όχι σε αποσπασµατικές διεκπεραιώσεις, οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης αλλά και των χρονιζόντων προβληµάτων µπορούν να αντιµετωπιστούν καλύτερα. Η ύφεση έχει προκαλέσει οδυνηρές καταστάσεις σε µεγάλες οµάδες της ελληνικής κοινωνίας. Ας µπορέσει η Πολιτεία τουλάχιστον να µη στερεί την αυτονόητη και άκρως αναγκαία για τον άνθρωπο δυνατότητα για καλή υγεία και ελπίδα για µακροζωία.

5

6 6 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Το δέντρο και το... δάσος τσι έχουµε το παράδοξο φαινόµενο. Τα φάρ- Ε µακα να έχουν χάσει το 44% της αξίας τους και, παρά το γεγονός αυτό, το επίπεδο της παρεχόµενης ιατροφαρ- µακευτικής περίθαλψης να έχει υποβαθµιστεί τόσο, που οι έρευνες µιλούν για µείωση του προσδόκι- µου ηλικίας κατά 7-10 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, τα νοσοκο- µεία και οι ιδιωτικοί πάροχοι Υγείας ασφυκτιούν κάτω από τη µέγκενη των απλήρωτων χρεών και τελικά η Υγεία παραµένει «διασωληνοµένη». Για να µιλήσουµε και λίγο µε αριθµούς, η φαρ- µακευτική δαπάνη ξεκίνησε από τα 5,1 του Θεοδώρου Αµπατζόγλου, πολιτικού επιστήµονα - φαρµακοποιού, προέδρου ΠΦΣ δισ. για να καταλήξει το 2013 σύµφωνα µε τις µνηµονιακές ταγές στα 2,45 δισ. Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για το δέντρο και το δάσος. Και όταν λέµε δέντρο εννοούµε το φάρµακο, ενώ το δάσος είναι η Υγεία. υστυχώς τα µέτρα µέχρι σήµερα αφορούν µόνο στο πρώτο Η κρίση στην Υγεία αλλά και σην οικονοµία έχει αντίκτυπο και στην κοινωνία. Σύµφωνα µε µελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, υπήρξε µια αύξηση 15,3% των καταθλιπτικών επεισοδίων µεταξύ 2009 και Οι οµάδες που σηµειώνουν τις µεγαλύτερες και στατιστικά σηµαντικές µεταβολές στην επικράτηση του ΜΚΕ είναι οι άνδρες, τα άτοµα ηλικίας ετών και ετών, οι έγγαµοι, οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι κάτοικοι της Αθήνας και τα άτοµα που εργάζονται. Επί του προκειµένου όµως. Τι επιτύχαµε έπειτα από τρία χρόνια συνεχών περικοπών και εκπτώσεων στην Υγεία; To «τίποτα» είναι επιεικής έκφραση. «Την πλήρη κατάρρευση του συστήµατος», θα έλεγαν οι τεχνοκράτες. Και έτσι είναι Προβλήµατα σε όλη την αλυσίδα Εχουµε µια φαρµακοβιοµηχανία ασθµαίνουσα. Τον κλάδο των φαρµακαποθηκών να πνέει τα λοίσθια και τα φαρµακεία να κλείνουν. Είναι όµως αποτελεσµατικά τα µέτρα αυτά; Σε έρευνα που είχε κάνει η εταιρία MARC για λογαριασµό του ΠΦΣ, ο µέσος όρος µείωσης του τζίρου το 2012 σε σχέση µε την προηγού- µενη χρονιά έφθασε στο 28,47%, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι 1 στα 4 φαρµακεία είχε πτώση του τζίρου µεγαλύτερη από 40%. Το 56,2% των φαρµακοποιών εκτιµά ότι θα αισθανθεί τις µεγαλύτερες Θα πρέπει η Πολιτεία να καταλάβει ότι το φάρµακο δεν µπορεί µονίµως να αποτελεί στοιχείο µείωσης του κόστους. Ορθά διορθώνονται οι υπερβολές του παρελθόντος αλλά δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια επιπτώσεις της κρίσης το 2013, ενώ το 22,9% τις αισθάνεται ήδη αυτή την περίοδο. Οσον αφορά στη διάρκεια της κρίσης, το 63,5 % θεωρεί ότι θα τελειώσει αργότερα από το Το 14% των φαρµακείων µείωσε το προσωπικό του τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ το 5,6% το αύξησε. Ενα στα τέσσερα φαρµακεία εξετάζει το ενδεχόµενο µείωσης του προσωπικού του το επόµενο χρονικό διάστηµα. Θα πρέπει η Πολιτεία να καταλάβει ότι το φάρµακο δεν µπορεί µονίµως να αποτελεί στοιχείο µείωσης του κόστους. Ορθά διορθώνονται οι υπερβολές του παρελθόντος αλλά δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Καταλήγοντας θέλω να επιση- µάνω το εξής: Το φαρµακείο για λόγους ηµόσιας Υγείας θα πρέπει να παραµείνει βασικός πυλώνας της φαρµακευτικής περίθαλψης, απέναντι σε πολύ µεγαλύτερα οικονοµικά συµφέροντα, που απλώς εποφθαλµιούν το µερίδιό του στην αγορά χωρίς κοινωνικά ερείσµατα.

7

8 8 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Απαιτείται εθνική πολιτική για υγιείς πολίτες Τα παιχνίδια της τρόικας έχουν καταδικάσει τους Eλληνες στην ανέχεια, στην ανεργία, στην αρρώστια και την εξαθλίωση Ο ι οριζόντιες διαδικασίες περικοπών, η καθολική συµµετοχή των ασφαλισµένων στο 25% της φαρµακευτικής δαπάνης, η ολοένα και µεγαλύτερη συµµετοχή στις εξετάσεις και στα νοσήλια, καθώς και το λειτουργικό πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ οδηγούν σε αδιέξοδο χιλιάδες ασφαλισµένους που δεν έχουν πια να πληρώσουν για να βρουν την υγειά τους. Και ο άνεργος, ο εξαθλιωµένος, ο περιθωριοποιηµένος πολίτης που έχει χάσει και την τελευταία δύναµή του, την υγεία του, έχει πια να περιµένει µόνο του Γιώργου Πατούλη, προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το θάνατο: πρώτα τον ψυχικό και µετά το σω- µατικό. Η οικονοµική κρίση τού στέρησε τη δηµιουργία, η ανθρωπιστική κρίση τού στέρησε την υγεία και σήµερα η ανθρωποκτονική κρίση τού στερεί την ελευθερία και την ευτυχία. Με έναν υγειονοµικό χάρτη στα σπάργανα, µε νησιά, Κέντρα Υγείας, νοσοκοµεία σε λειτουργική κατάρρευση και χωρίς γιατρούς, µε ένα δυνα- µικό χιλιάδων νέων γιατρών στο πουθενά, µε την πρόληψη της υγείας στα αζήτητα, κυριολεκτικά ισοπεδώνεται ό,τι έχει αποµείνει από το Σύστηµα Υγείας. Υπάρχει άµεση ανάγκη για ανασυγκρότηση του όλου Συστήµατος Υγείας και πρώτιστη προτεραιότητα στον εθνικό επανασχεδιασµό αποτελεί η πολιτική υγείας για υγιείς πολίτες. Μόνο µέσα από µια καθολική Εθνική Πολιτική Πρόληψης, ισότιµη για όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας, µπορούµε να µιλούµε για οικονοµία στις δαπάνες Υγείας. Μειωµένα εισοδήµατα Πρέπει να επισηµανθεί ότι σήµερα οι λειτουργοί της Υγείας αντιµετωπίζουν βιοποριστικά προβλήµατα, καθώς ο µισθός τους έχει µειωθεί τραγικά και παράλληλα πραγµατοποιούν πολύωρες εφηµερίες χωρίς να τις πληρώνονται. Οι ιατροί του ΕΣΥ, µη έχοντας εναλλακτικό εισόδηµα, διανύουν περίοδο οικονοµικής εξαθλίωσης, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να αντεπεξέλθουν πλέον στις βασικές βιοτικές ανάγκες των οικογενειών τους. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ. Ζητούνται όραµα και ηθικό θάρρος. Ζητούνται άνθρωποι που θέλουν και µπορούν να εργαστούν στα νάµατα της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής που χαράζει ο πρωθυπουργός για τη στήριξη της χώρας µας και την έξοδό της από την κρίση. Σε αυτή την προσπάθεια οφείλουµε να συµ- µετέχουµε όλοι. Προς αυτή την κατεύθυνση ολοκλήρωσα την πενθήµερη επίσκεψή µου στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία είχα την ευκαιρία να συναντήσω τους οµογενειακούς φορείς και να συνοµιλήσω µε το σεβασµιότατο Αρχιεπίσκοπο Αµερικής, κ. ηµήτριο, αφενός για τα τεράστια ανθρωπιστικά αδιέξοδα που προκαλεί η αδυναµία ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων και άπορων ασθενών της Ελλάδας, αφετέρου για τα αυτοδιοικητικά θέµατα που απασχολούν την κάθε τοπική κοινωνία της χώρας. Ενηµέρωσα το σεβασµιότατο για το µεγάλο έργο του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής που δη- µιουργήσαµε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, περιθάλποντας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο ανασφάλιστους φτωχούς ασθενείς σε 14 µήνες. Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής αποτέλεσε την πρώτη και πρότυπη µεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα δοµή πρωτοβάθµιας περίθαλψης ανασφάλιστων και άστεγων πολιτών που λειτουργεί µε 300 γιατρούς εθελοντές της Αθήνας και περιθάλπει καθηµερινά περισσότερους από 200 ασθενείς, ενώ, παράλληλα, µέσα από την Κοινωνική Τράπεζα Φαρµάκου που έχει, παρέχει δωρεάν φάρµακα σε ανασφάλιστους φτωχούς πολίτες και σε δοµές που έχουν ανάγκη.

9

10 10 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Υγειονοµικές βόµβες η ελονοσία και η πολυφαρµακία Τ ο ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ο φορέας ηµόσιας Υγείας ( Υ), καθ ύλην αρµόδιος για την επιδηµιολογική επιτήρηση µεταδοτικών νοσηµάτων στην Ελλάδα και το σηµείο επαφής µε το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κέντρο στη Στοκχόλµη, αλλά και µε άλλους διεθνείς οργανισµούς για τη η- µόσια Υγεία, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ). Η επιδηµιολογική επιτήρηση των µεταδοτικών νοσηµάτων αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες λειτουργίας του ΚΕ- ΕΛΠΝΟ. Τα κύρια συστήµατα επιτήρησης µεταδοτικών νοσηµάτων που υποστηρίζει το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι το σύστηµα υποχρεωτικής δήλωσης, το σύστηµα παρατηρητών νοσηρότητας (το οποίο µας πληροφορεί για την εποχική γρίπη κάθε χρόνο) και το σύστηµα της εργαστηριακής δήλωσης. Θα πρέπει να επισηµανθεί η σηµαντική υποδήλωση των νοσηµάτων από τους κλινικούς γιατρούς, γεγονός που οφείλεται στην ανεπαρκή εκπαίδευσή τους στη σηµασία της Υ και της επιτήρησης, στην ανεπαρκή επικοινωνία των αρχών Υ προς τους επαγγελµατίες Υγείας (ΕΥ) και στο γεγονός ότι οι ΕΥ σήµερα αντιµετωπίζουν πολλαπλά άλλα προβλήµατα στο χώρο εργασίας τους λόγω της κρίσης. Ενα από τα µεγαλύτερα προβλή- µατα που αντιµετωπίζουµε από το 2010 στην Αθήνα είναι το πρόβλη- µα της επιδηµίας HIV σε Χρήστες Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ), το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται ακόµη. της καθ. Τζένης Κρεµαστινού, προέδρου.σ. ΚΕΕΛΠΝΟ Για πρώτη φορά, εφέτος, η οµάδα αυτή κινδύνου ξεπέρασε σε ποσοστό τους MSM (Men who have sex with men) στα αίτια µετάδοσης του ιού HIV. Από το ΕΚΤΕΠΝ εκτιµάται ότι σε έναν πληθυσµό περίπου ΧΕΝ στην Αθήνα, µέχρι και 8,5% είναι οροθετικοί για τον HIV. Είναι σαφές, βάσει των αριθ- µών, ότι αυξήθηκαν οι ανάγκες αντιρετροϊκών σχηµάτων για νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς ΧΕΝ Μάστιγα ο ιός HIV για τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών τον τελευταίο χρόνο, άρα και το κόστος των παρεχόµενων φαρµάκων. Αλλαξαν σηµαντικά το προφίλ και οι ανάγκες των ασθενών που εξυπηρετούνται από τις Μονάδες Λοιµώξεων (ΜΕΛ) της χώρας, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί σηµαντικά για να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες των νέων ασθενών. ράσεις για χρήστες Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η επιδηµία, το ΚΕΕΛΠΝΟ και οι συνεργαζόµενοι φορείς (ΟΚΑΝΑ, ΜΚΟ κ.λπ.) δροµολόγησαν συγκεκριµένες ενέργειες που συνοψίζονται ως εξής: Αυξήθηκε η κάλυψη των ΧΕΝ από προγράµµατα υποκατάστασης µε µεθαδόνη, καθώς και ο αριθµός των συρίγγων που ανταλλάσσονται, σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ. Παρέχεται συστηµατικότερη πρόσβαση των ΧΕΝ Το ΚΕΕΛΠΝΟ παραθέτει πολλές πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του ενώ προσπαθούµε εξάλλου να προσεγγίσουµε κοινό και επαγγελµατίες Υγείας µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το σε οικειοθελείς εξετάσεις για HIV, ενώ στους οροθετικούς προσφέρεται δωρεάν αντιρετροϊκή θεραπεία. Εξάλλου, το ΚΕΕΛΠΝΟ υποστηρίζει από τον εκέµβριο του 2012 διεπιστηµονική και διατοµεακή επιτροπή για το συντονισµό και την επίβλεψη των δράσεων για την αντιµετώπιση της επιδηµίας αυτής. Το ΚΕΕΛΠΝΟ συνεχίζει βεβαίως τις δράσεις για την υποστήριξη όλων των οροθετικών ατόµων και ασθενών µε AIDS, καθώς και την πρόληψη της λοί- µωξης HIV: επιτήρηση του νοσήµατος και των χορηγούµενων θεραπειών, προγράµµατα προαγωγής Υγείας και πρόληψης HIV, ψυχοκοινωνική υποστήριξη οροθετικών ατόµων, δοµές φιλοξενίας και ξενώνας, γραµµή πληροφόρησης και συµβουλευτικός σταθµός κ.λπ. Τα νοσήµατα που µεταδίδονται µε διαβιβαστές αποτελούν µία αναδυόµενη απειλή για όλη την Ευρώπη, αλλά ειδικά για τις χώρες της Μεσογείου. Ενα από αυτά είναι η ελονοσία, η οποία επανεµφανίστηκε στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, µε σηµαντικότερη την επιδηµία του 2011 στη Λακωνία. Το 2012 κατεγράφησαν συνολικά 18 κρούσµατα σε όλη τη χώρα από πλασµώδιο Vivax µε ενδείξεις εγχώριας µετάδοσης. Ο συνολικός αριθµός είναι σηµαντικά µικρότερος από το 2011, ενώ ειδικότερα η µείωση στο. Ευρώτα των κρουσµάτων µε ενδείξεις εγχώριας µετάδοσης φθάνει το 75% (καταγράφηκαν 10 κρούσµατα το 2012, ενώ το 2011 είχαν καταγραφεί 36 µε ενδείξεις εγχώριας µετάδοσης). Για την αντιµετώπιση της επανεµφάνισης της ελονοσίας το 2012, το ΚΕΕΛΠΝΟ, σε συνεργασία µε άλλους φορείς, υλοποίησε µεγάλη σειρά δράσεις. Για το τρέχον έτος 2013, θεωρώ ότι εί- µαστε εξαιρετικά ευάλωτοι καθώς στοχεύουµε σε <3 κρούσµατα µε ενδείξεις εγχώριας µετάδοσης για να µη χαρακτηριστούµε ενδηµική για την ελονοσία περιοχή. Για την υλοποίηση των δράσεων είναι απαραίτητη η διατήρηση των πόρων και βεβαίως µας απασχολεί η υλοποίηση των προγραµµάτων ελέγχου κουνουπιών, τα οποία είναι υπό την ευθύνη των δηµοτικών και περιφερειακών αρχών. Ενα άλλο αναδυόµενο νόσηµα για τη χώρα µας είναι η λύσσα, η οποία επανήλθε έπειτα από 25 χρόνια, µέσω της µόλυνσης της άγριας πανίδας (κόκκινη αλεπού). Από τον Οκτώβριο 2012, που ανιχνεύθηκε το πρώτο κρούσµα λύσσας σε κόκκινη αλεπού στην Κοζάνη, έχουµε καταγράψει πλέον 18 κρούσµατα σε άγρια ζώα και πάνω από 100 πιθανές εκθέσεις ανθρώπων σε διάφορα ζώα. Από τις καταγραφές µας συνειδητοποιούµε πόσο σηµαντικό πρόβληµα αποτελούν τα αδέσποτα ζώα, όταν >75% των ζώων που εµπλέκονται στα συµβάντα πιθανής έκθεσης (συνήθως δάγκωµα) ανθρώπων είναι αδέσποτα και τα οποία χρήζουν εµβολιασµού κατά της λύσσας. Πρόσφατα (24 Μαρτίου) γιορτάσαµε την Ηµέρα κατά της Φυµατίωσης. Στη χώρα µας δηλώνονται περίπου 600 κρούσµατα ΤΒ ετησίως στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ τα κρούσµατα ανθεκτικής ΤΒ είναι γενικά χαµηλά. Το µεγάλο ποσοστό υποδήλωσης της νόσου είναι ένα σηµαντικό θέµα, όπως επίσης και η διεθνής βιβλιογραφία που αναφέρει αύξηση της επίπτωσης της ΤΒ σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει οργανώσει ένα δίκτυο για την αντιµετώπιση της φυµατίωσης, το οποίο φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει τον τρόπο δήλωσης των κρουσµάτων και να ενισχύσει τις υποδοµές για την αντιµετώπιση της νόσου γενικότερα. Η µικροβιακή αντοχή και οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις είναι άλλο ένα πολύ σηµαντικό θέµα που απασχολεί τη δηµόσια Υγεία σήµερα. Το πρόβληµα είναι σηµαντικό και πολυπαραγοντικό και ενέχει πολλές και διαφορετικές παραµέτρους, όπως παλαιές νοσοκοµειακές υποδοµές, που δεν βοηθούν στην εφαρµογή της συνοσηλείας ή της αποµόνωσης ασθενών µε πολυανθεκτικά µικρόβια, λίγες δοµές µακροχρόνιας νοσηλείας, νοσοκοµειακές επιτροπές ελέγχου λοιµώξεων που έχουν ανάγκη στήριξης από τις διοικήσεις των νοσοκοµείων, καθώς και αφοσιωµένου ανθρώπινου δυναµικού, ελλείψεις προσωπικού και ειδικότερα νοσηλευτικού, καθώς και η ανάγκη συνεχούς επιµόρφωσης των επαγγελµατιών Υγείας. Μάχη ενάντια στα βακτήρια Από το 2010 εφαρµόζεται από το ΚΕΕΛΠΝΟ το σχέδιο «Προκρούστης» για την επιτήρηση των νοσοκοµειακών λοιµώξεων από Gram αρνητικά βακτήρια, µε τη συµµετοχή της πλειονότητας των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Από την ανάλυση των δεδοµένων των πρώτων 18 µηνών, παρατηρούµε, δυστυχώς, τη συνολική επίπτωση των λοιµώξεων αυτών να παραµένει σταθερή, καθώς και µικρή µείωση των λοιµώξεων από Klebsiella. Τέλος, όσον αφορά στην κατανάλωση των αντιβιοτικών, η χώρα µας δηλώνει σταθερά τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης για τα δεδοµένα της Ε.Ε. Οµως, τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται µείωση στην κατανάλωσή τους, που εκτιµάται περίπου στο 10% και η οποία φαίνεται να οφείλεται αφενός στη συστη- µατική εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αλλά και στις δράσεις επικοινωνίας για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών. Πάντως, χρειάζεται ακόµη πολλή δουλειά στον τοµέα αυτό.

11 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η 24η Μαρτίου ήταν η Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Φυµατίωσης και έχει επιλεγεί σε ανάµνηση της ηµέρας που ο Robert Koch ανακοίνωσε το αίτιο της φυµατίωσης (Βερολίνο, 24 Μαρτίου 1882), ανοίγοντας έτσι το δρόµο για τις προόδους που ακολούθησαν στη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου. Ο σκοπός της ηµέρας αυτής είναι να γίνουν επισήµανση του προβλήµατος και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας «Σταµατήστε τη φυµατίωση από τη ζωή µου!» φυµατίωση, νόσηµα µε γνωστή θεραπεία Η ήδη από τη δεκαετία του 1940, στις µέρες µας συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα δηµόσιας Υγείας για όλο τον κόσµο. Ετσι, µόνο για το 2011 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) κατέγραψε 8,7 εκατοµµύρια νέα κρούσµατα φυµατίωσης (125 νέα κρούσµατα ανά πληθυσµού, 13% σε άτοµα µε HIV λοίµωξη). Η ανάλυση των επιδηµιολογικών στοιχείων (φύλο και ηλικία) έδειξε ότι 2,9 εκατοµµύρια αφορούσαν σε γυναίκες και παιδιά. Ουσιαστικά, η Ασία και η Αφρική συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο αριθµό νέων κρουσµάτων φυµατίωσης (59% και 26%, αντίστοιχα). Οι θάνατοι από φυµατίωση το 2011 έφτασαν το 1,4 εκατοµµύριο, µε το 95% αυτών να καταγράφεται στις πιο φτωχές χώρες. Ανά- µεσα σε αυτούς υπήρχαν γυναίκες και παιδιά. Συνολικά, λοιπόν, οι θάνατοι από φυµατίωση υπολογίστηκαν σε 20 ανά πληθυσµού, του Αθανάσιου Τσακρή, καθηγητή Μικροβιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών περίπου την ηµέρα. Με το µήνυµα της φετινής Παγκόσµιας Ηµέρας να είναι «Σταµατήστε τη φυµατίωση από τη ζωή µου!», ο ΠΟΥ θέσπισε 6 στόχους για τον έλεγχο της φυµατίωσης (Millenium Developments Goals, MDG 6) µε τελικό σκοπό τη µείωση, µέχρι το 2015, στο µισό του αριθµού νέων περιστατικών και θανάτων από τη νόσο, ενώ µέχρι το 2050 την εξάλειψή της ως προβλήµατος δηµόσιας Υγείας (< 1 περίπτωση φυµατίωσης ανά πληθυσµού). Αποτέλεσµα των παραπάνω µέτρων ήταν, µετά το 2004, όπου καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθµός νέων κρουσµάτων (143 περιπτώσεις ανά πληθυσµού), η µείωση του αριθµού νέων περιστατικών φυ- µατίωσης διεθνώς. Στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τα τελευταία δεδοµένα από τις χώρες ΕU/EEA, το 2011 αναφέρθηκαν περιστατικά φυµατίωσης (80% αφορούσαν σε νέα περιστατικά), αριθµός που αντιστοιχεί σε περίπου 200 νέες περιπτώσεις ανά ηµέρα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν θάνατοι. Ο επιπολασµός της νόσου είναι ιδιαίτερα υψηλός µεταξύ των πλέον ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, όπως είναι οι µετανάστες και οι πρόσφυγες, οι άστεγοι και οι φορείς του ιού HIV. Οσον αφορά στα δηλούµενα κρούσµατα σε Ελληνες και το ποσοστό επί του συνόλου των δηλούµενων κρουσµάτων, σηµειώνεται πτωτική τάση. Αντίθετα, στα δηλούµενα κρούσµατα σε αλλοδαπούς η τάση είναι ανοδική Ευρωπαϊκό πρόβληµα Το τεράστιο πρόβληµα της φυµατίωσης στην Ανατολική Ευρώπη και ειδικότερα το µεγάλο πρόβλη- µα της ανθεκτικής στα αντιφυµατικά φάρµακα φυµατίωσης κινητοποίησαν τους υπουργούς Υγείας της Ε.Ε., οι οποίοι θεώρησαν τη φυµατίωση «επείγον πρόβληµα για την Ευρώπη» και ζήτησαν τη σηµαντική αύξηση κονδυλίων για την αντιµετώπισή της, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Παγκόσµιου Προγράµµατος «Global Plan to Stop TΒ ». Αν και τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού CDC (ECDC) δείχνουν µείωση 4,0% των περιστατικών φυµατίωσης το 2011 αναφορικά µε το 2010, το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξωπνευµονική φυµατίωση (κυρίως λεµφαδενική και πλευριτική µορφή), που φαίνεται να αφορά σε 1 στα 5 δηλούµενα περιστατικά φυµατίωσης (22%) στην Ευρώπη. Αν και πρόκειται για µορφή της νόσου µη µολυσµατική, αποτελεί σηµαντική αιτία θνητότητας, ενώ µπορεί, λόγω της καθυστερηµένης διάγνωσης, να αφήσει διά βίου κατάλοιπα και αναπηρία. Από τα περιστατικά εξωπνευµονικής φυµατίωσης, 1% οφείλεται σε πολυανθεκτικά στελέχη M. tuberculosis και 82% αναφέρεται ότι θεραπεύεται µε επιτυχία. Παιδιά και µετανάστες φαίνεται να έχουν διπλάσιο κίνδυνο εµφάνισης εξωπνευµονικής λοίµωξης, ενώ στις οµάδες αυτές υπάρχει και διαφορετική εµφάνιση των κλινικών εκδηλώσεων. Στη χώρα µας, για το χρονικό διάστηµα , δηλώνονται ετήσια κατά µέσο όρο περί τα 600 κρούσµατα, ενώ παρατηρείται µία προοδευτική µείωση των δηλού- µενων κρουσµάτων και συγκεκριµένα από 639 το 2007 σε 489 το Οσον αφορά στα δηλού- µενα κρούσµατα σε Ελληνες και το ποσοστό επί του συνόλου των δηλούµενων κρουσµάτων, σηµειώνεται πτωτική τάση. Αντίθετα, στα δηλούµενα κρούσµατα σε αλλοδαπούς η τάση είναι ανοδική. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι από µελέτες που έχουν γίνει, όπου υπολογίζεται ο αριθµός των νέων κρουσµάτων φυµατίωσης µέσω της κατανάλωσης αντιφυµατικών φαρµάκων, έχει καταδειχθεί ότι υπάρχει ση- µαντική υποδήλωση των κρουσµάτων της νόσου. Επίσης, δεν γνωρίζουµε µε ακρίβεια το ποσοστό αύξησης του αριθµού των ατόµων αλλοδαπής εθνικότητας από το 2004 έως το Για την πρόληψη και τον έλεγχο της φυµατίωσης, ακόµη και σε περιόδους διεθνούς οικονοµικής λιτότητας, δεν υπάρχουν περιθώρια για περικοπές. Για την επίτευξη του στόχου για το 2015, ο ΠΟΥ έχει υπολογίσει ότι χρειάζονται να διατεθούν σε ετήσια βάση 8 δισ. δολάρια ώστε να µπορεί να αντι- µετωπισθεί το πρόβληµα της φυ- µατίωσης στις χώρες µε χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα. Επίσης, από το 2013 ως το 2015, χρειάζονται 1,6 δισ. δολάρια ετήσια για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών µεθόδων και θεραπειών για τη φυµατίωση.

12 12 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία δηµιουργεί προστιθέµενες αξίες Στην περίοδο ύφεσης που διανύουµε µε τη χώρα να εµφανίζει ένα σηµαντικό παραγωγικό έλλειµµα, κυρίως σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία δείχνει το δρόµο της ανάπτυξης Μ ε 21 µεγάλες παραγωγικές µονάδες σε πλήρη λειτουργία, απασχολεί σήµερα περισσότερους από εργαζοµένους. Την τελευταία τριετία µόνο, έχουν δηµιουργηθεί έξι νέες παραγωγικές µονάδες, αυξάνοντας τον έντονα εξαγωγικό της ρόλο. Τα ελληνικά φαρµακευτικά προϊόντα εξάγονται σε όλο τον κόσµο, µε σηµαντική παράµετρο στη δυναµική αυτή την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ελληνικής τεχνογνωσίας. Σε µια εποχή γενικευµένης αποβιοµηχάνισης, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία δηµιουργεί προστιθέµενες αξίες, συνεισφέρει στην ανάπτυξη µε θέσεις εργασίας, εξαγωγές και επενδύσεις, αποτελώντας τοµέα προτεραιότητας για την εθνική οικονο- µία. Στην πρόσφατη µελέτη της διεθνούς συµβουλευτικής εταιρίας Mc Kinsey, σχετικά µε το αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας για την επόµενη δεκαετία, ο του Βασιλείου Κάτσου, προέδρου Pharmathen κλάδος της παραγωγής φαρµάκου αξιολογείται ως «αναδυόµενος αστέρας». Μπορεί, δηλαδή, να συµβάλει καθοριστικά στη διαµόρφωση ενός νέου οικονοµικού µοντέλου ανάπτυξης, αξιοποιώντας τον έντονα δυναµικό χαρακτήρα του και την ευνοϊκή συγκυρία που διαµορφώνει η επικείµενη λήξη της πατέντας µιας σειράς πρωτότυπων φαρµάκων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Pharmathen αποτελεί σήµερα την αιχµή του δόρατος. Πρόκειται για µια αµιγώς ελληνική εταιρία, η οποία, µέσα από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητές της και τις συνεργασίες της, τη δυναµική, το όραµα αλλά και τα µεγέθη της, έχει εξελιχθεί σταδιακά σε µια ελληνική πολυεθνική επιχείρηση. Με παρουσία σε πέντε ηπείρους και περισσότερες από 85 χώρες και συνεργασίες µε τις 200 ισχυρότερες εταιρίες του κλάδου των φαρµάκων παγκοσµίως, η Pharmathen σήµερα διαθέτει παγκόσµιο κύρος. Η προσπάθειά µας συνίσταται στο να διατηρήσουµε την εξέχουσα αυτή θέση και να τη βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο. Εργαλείο επίτευξης του στόχου µας είναι το δόγµα των «τριών Ε»: Ερευνα - Εξωστρέφεια - Επενδύσεις. Στα τρία υπερσύγχρονα ερευνητικά µας κέντρα, δηµιουργούµε καινοτόµα θεραπευτικά σκευάσµατα, τα οποία σώζουν ζωές. Το προϊόν της ερευνητικής προσπάθειας υλοποιείται στις δύο µονάδες παραγωγής, στην Αθήνα και τις Σάπες Ροδόπης, όπου παράγονται φάρµακα που εξάγουµε σ όλες τις γειτονιές της Γης. ηµιουργήσαµε έτσι έναν ισχυρό φαρµακευτικό όµιλο, µε κύκλο εργασιών τα 162 εκατοµ- µύρια ευρώ για το Με 850 θέσεις εργασίας και εξαγωγές που αγγίζουν το 1% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Σχεδόν 50 χρόνια µετά την ίδρυσή της, έχου- µε καταφέρει να καταρρίψουµε το µύθο ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν µπορούν να είναι εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές και να αναπτυχθούν εν µέσω κρίσης. Ελληνική επιχειρηµατικότητα Η συνεισφορά µας στην εξωστρέφεια και η συµβολή µας στην ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρείν αλλά και της εθνικής µας οικονοµίας αναγνωρίστηκαν πολύ πρόσφατα. Στα «Greek Exports Awards», η Pharmathen έλαβε το Με παρουσία σε πέντε ηπείρους και περισσότερες από 85 χώρες και συνεργασίες µε τις 200 ισχυρότερες εταιρίες του κλάδου των φαρµάκων παγκοσµίως, η Pharmathen σήµερα διαθέτει παγκόσµιο κύρος πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Βιοµηχανία» - διάκριση η οποία την κατατάσσει σε νούµερο ένα ελληνική βιοµηχανία, µε βάση την εξαγωγική της δραστηριότητα. Οι άνθρωποι της Pharmathen -οι άνθρωποί µας- δηµιουργούν πάνω απ όλα προστιθέµενη αξία για την επιχείρηση και για τη χώρα. Με υπερηφάνεια λέµε πως είµαστε εκείνοι που ερευνούν, παράγουν και επενδύουν στην Ελλάδα. Εξάγουµε τεχνογνωσία, υπηρεσίες και προϊόντα και συνεχίζουµε να φέρνουµε τα κέρδη αυτά πίσω στην Ελλάδα. «Ξορκίζουµε» την κρίση µε µέτρα ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια, έχουµε επενδύσει 55 εκατοµµύρια ευρώ, δηµιουργώντας περισσότερες από 300 νέες θέσεις εργασίας. Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στη Pharmathen ανέρχεται σήµερα στους 850. Επενδύοντας περισσότερα από 10 εκατοµµύρια ευρώ σε εγκαταστάσεις υποδοµών, δη- µιουργούµε πάνω από 100 νέες θέσεις εργασίας στην επόµενη διετία. Επενδύουµε, δηλαδή, στο µέλλον. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η ανάκαµψη της οικονοµίας και η ανάπτυξη της χώρας «θα έλθουν από µέσα». Από τις δικές της δυνάµεις. Από τις υγιείς δυνάµεις της οικονοµίας µας. Η περίπτωση της Pharmathen επιβεβαιώνει τις εκτιµήσεις των ειδικών ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να είναι ανταγωνιστικές και να διακριθούν στις διεθνείς αγορές. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, εµείς ανακαλύπτουµε προκλήσεις και ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Επιλέγουµε στρατηγικά να διευρύνουµε το αντικείµενο εργασιών µας, µε νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και στο χώρο του φαρµακείου. Νέα brands Προσφέρουµε στο φαρµακοποιό σειρές προϊόντων από διεθνώς αναγνωρισµένους οίκους και ισχυρά brands, τα οποία είναι κορυφαία στην κατηγορία τους, και µε πιστούς καταναλωτές σε παγκόσµια κλίµακα. Με τη νέα επιχειρηµατική µας κίνηση, ευελπιστούµε να χτίσου- µε νέες αµοιβαία ωφέλιµες συνεργασίες µε όλους τους συνεργάτες και στρατηγικούς µας εταίρους. Να δώσουµε στον Ελληνα φαρ- µακοποιό εναλλακτικές επιλογές να ανταποκριθεί στις σηµερινές προκλήσεις της αγοράς και στην αειφορία της επιχείρησής του. Αν το µοντέλο της Pharmathen λέει κάτι, αυτό είναι ότι η ελληνική φαρµακευτική βιοµηχανία µπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα στήριξης της ελληνικής παραγωγής. Να είναι ανταγωνιστική σε περίοδο ύφεσης και να αποτελεί κινητήριο µοχλό ανάπτυξης για τη βελτίωση της οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

13

14 14 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τσιγάρο: Το πρόβληµα και οι λύσεις µέσα από τα Ιατρεία ιακοπής Καπνίσµατος Η βλαβερή συνήθεια πήρε διαστάσεις πανδηµίας τον 21ο αι., αποτελώντας την κύρια αιτία πρώιµης θνησιµότητας Τ ο κάπνισµα ευθύνεται για 1 θάνατο κάθε 48 δευτερόλεπτα, πάνω από 5,5 εκατ. θανάτους διεθνώς µε θανάτους στην Ευρώπη µε ση- µαντική νοσηρότητα από καρδιαγγειακά, αναπνευστικά νοσήµατα και καρκίνο όλων των οργάνων του σώµατος µε σηµαντικό κόστος υγείας και επίπτωση στην ποιότητα ζωής του πληθυσµού, ενώ νέοι έφηβοι εθίζονται στο κάπνισµα κάθε χρόνο. Παρά τους γνωστούς κινδύνους, έχει αποδειχτεί ότι οι καπνιστές που επιθυµούν να διακόψουν το κάπνισµα και προσπαθούν µόνοι τους τα καταφέρουν µόνο σε ποσοστό 3%,-5%, έστω κι αν είναι εµφραγµατίες ή έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο πνεύµονος ή λάρυγγος (14%). Από πληροφορίες στο Eurobarometer 7 στους 10 καπνιστές θέλουν να κόψουν το κάπνισµα αλλά δεν τα καταφέρνουν. Αυτή η δυσκολία αντανακλά το βαθµό της εξάρτησης από τη νικοτίνη (ουσία πιο εξαρτησιογόνος από την κοκαΐνη), η οποία έχει χαρακτηριστεί χρόνια νόσος από της Χριστίνας Γκράτζιου, πνευµονολόγου, αναπλ. καθηγήτριας, προέδρου Επιτροπής Ελέγχου του Καπνίσµατος Ευρωπαϊκής Πνευµονολογικής Εταιρείας, υπεύθ. Κέντρου Ερευνας και Ελέγχου του Καπνίσµατος, διευθ. του Ειδικού Κέντρου ιακοπής Καπνίσµατος, Μονάδας Νοσηµάτων Θώρακος, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο τον ΠΟΥ και χρειάζεται ιατρική παρέµβαση µε εξειδικευµένη συστηµατική βοήθεια. Η παροχή της ιατρικής αυτής φροντίδας έχει παγιωθεί, ως γνώση και εξειδίκευση µε τις υπηρεσίες διακοπής καπνίσµατος, που γίνεται στα εξωτερικά ιατρεία οργανω- µένων Πνευµονολογικών Κλινικών που λειτουργούν µε επιτυχία πάνω από χρόνια σε δηµόσια και πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία σε όλη τη χώρα. Οι παρεµβάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσµα τα ποσοστά διακοπής του καπνίσµατος στα ειδικά ιατρεία διακοπής να ξεπερνούν το 50%-60% και το σηµαντικότερο οι υποτροπές να είναι λίγες. Αξίζει να τονιστεί ότι οι παρεµβάσεις αυτές, πέραν της εξαιρετικής αποτελεσµατικότητάς τους, αποδεικνύονται µε χαµηλό κόστος σε σχέση µε τις επιπτώσεις του καπνίσµατος στη θνησιµότητα και τη νοσηρότητα των καπνιστών (QALY κ.λπ.). Ας αναφερθεί ότι στην Ελλάδα το άµεσο κόστος υγείας εξαιτίας του καπνίσµατος (νοσηλείες, φάρµακα κ.λπ.) ξεπερνά τα 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η διακοπή του καπνίσµατος µπορεί να πραγµατοποιηθεί ατο- µικά ή σε οµάδες, αλλά το ανθρώπινο δυναµικό και ο απαιτούµενος χρόνος εκπαίδευσης πρέπει να ενσωµατωθούν στη στελέχωση έµπειρων οµάδων των πνευµονολογικών κλινικών, ενώ πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τον προϋπολογισµό της θεραπείας (κυρίως των νοσηλευόµενων ασθενών). Σωστή εκπαίδευση Προκειµένου να είναι αποτελεσµατικοί οι λειτουργοί Υγείας πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στην υιοθέτηση νοοτροπίας και δεξιοτήτων προσέγγισης, επικοινωνίας και παρακολούθησης των καπνιστών. Αυτό απαιτεί συνεχή ιατρική ενηµέρωση και επιµόρφωση, η οποία θα είναι σύµφωνη µε τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και η οποία θα πιστοποιείται. Στη χώρα µας τα πρώτα κέντρα λειτούργησαν το στο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης Νοσοκοµείο Παπανικολάου (µε υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Αργυροπούλου-Πατάκα) και τη Μονάδα Νοσηµάτων Θώρακος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο µε υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια Χρ. Γκράτζιου. Ποιοι επισκέπτονται τα ιατρεία και ποια κίνητρα κάνουν σήµερα τον Ελληνα καπνιστή να κόψει το κάπνισµα; Μία πρόσφατη ανάλυση σε Ελληνες καπνιστές που προσήλθαν στο Ειδικό Ιατρείο ιακοπής Καπνίσµατος στη Μονάδα Νοσηµάτων Θώρακος του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο έδειξε ότι οι καπνιστές που ζήτησαν βοήθεια κάπνιζαν 2-3 πακέτα την ηµέρα και ήταν βαρύτατα εξαρτηµένοι, περισσότερο από άλλους Ευρωπαίους καπνιστές, µε βαριές καπνίστριες και τις γυναίκες. Το κύριο κίνητρό τους είναι η προστασία της υγείας τους. Σηµαντική όµως είναι η αλλαγή που παρατηρείται τα τελευταία 3 χρόνια που φαίνεται ότι οι νέοι καπνιστές ηλικίας ετών αλλάζουν νοοτροπία σε σχέση µε το τσιγάρο κόβοντας το κάπνισµα όλο και περισσότεροι. Σύγχρονα στοιχεία του Ειδικού Κέντρου δείχνουν πράγµατι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και νεότεροι καπνιστές ηλικίας ετών αποφασίζουν τη διακοπή µε κίνητρο τη βελτίωση της προσωπικής εικόνας τους, της σωµατικής αντοχής τους, της οµορφιάς τους και φυσικά της απεξάρτησής τους, δεδοµένου πως αντιλαµβάνονται ότι πλέον είναι δύναµη, θέληση και «µαγκιά», όπως λένε, το να κόψει κάποιος το κάπνισµα και να ξεφύγει από το βραχνά του τσιγάρου παρά να καπνίζει, γεγονός που δεν εξέφραζε τους νέους 10 χρόνια πριν. Η εξοικονόµηση χρηµάτων αναφέρεται επίσης ως ένα σηµαντικό νέο κίνητρο του Ελληνα καπνιστή, που κινητοποιείται να κόψει το τσιγάρο και για λόγους οικονο- µίας σε µια περίοδο κρίσης. Ποια είναι η θεραπεία που επιλέγεται; Η θεραπεία µπορεί να περιλαµβάνει συµβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση χωρίς φάρ- µακα και ειδική για τη διακοπή του καπνίσµατος φαρµακευτική αγωγή, όπως υποκατάστατα νικοτίνης (αυτοκόλλητα, τσίχλες ή εισπνοές) ή χάπια, όπως της βαρενικλίνης ή της βουπριοπιόνης, που έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ για τη χρήση τους και έχουν δοκιµασθεί µε αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια. Στο ειδικό πρόγραµµα, που εφαρµόζεται στο Ειδικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή επιπλέον στην ατοµική προσέγγιση και την παρακολούθηση και φαίνεται ότι η σωστή εφαρµογή της κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης είναι σηµαντική παράµετρος της µεγαλύτερης επιτυχίας έτσι ώστε τα τελευταία χρόνια, µε το συνδυασµό των κατάλληλων θεραπειών, να καταφέρνουν 8 στα 10 άτοµα να κόβουν µε επιτυχία το κάπνισµα άµεσα και µακροχρόνια. Η µακρόχρονη παρακολούθηση των πρώην καπνιστών από την οµάδα του Κέντρου έδειξε ότι προλαµβάνει επίσης το γεγονός να «ξαναρχίσει κάποιος το τσιγάρο», αφού, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Κέντρου, προλαµβάνονται οι υποτροπές που εµφανίζονται συνηθέστερα στα 2 πρώτα χρόνια µετά τη διακοπή. Τα ιατρεία αρχικά επισκέπτονταν άτοµα κατ έτος, τα τελευταία έτη όµως έχει αυξηθεί η επισκεψιµότητα, φυσικά ανάλογα µε τη δραστηριότητα των ιατρείων (λειτουργούν περίπου 35 ιατρεία σε όλη την Ελλάδα). Νέο Κέντρο Ερευνας και Ελέγχου του Καπνίσµατος ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του ΚΕΝΤΡΟΥ είναι: Παροχή θεραπευτικής παρέµβασης σε ασθενείς της κλινικής, ειδικές οµάδες και γενικό πληθυσµό. Μελέτη ανταπόκρισης ειδικών πληθυσµών καπνιστών. Πρόληψη και αντιµετώπιση ειδικών πληθυσµών (π.χ. προγράµµατα σε εγκύους, εφήβους κ.λπ.). Οργάνωση πρωτότυπης κλινικής έρευνας στη διακοπή καπνίσµατος, όπως η έρευνα της επίδρασης της διακοπής του καπνίσµατος στη ΧΑΠ, στο άσθµα, στον καρκίνο, στη φυσιολογία αναπνοής. Το 2012 στο Κέντρο έγινε ειδική έρευνα σχετικά µε την επίδραση της διακοπής καπνίσµατος, τον έλεγχο του stress και τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε καπνιστές από το γενικό πληθυσµό. Περαιτέρω εφαρµογή νέων προγραµµάτων βοήθειας και νέα έρευνα σχετικά µε τη γενετική και τη µελέτη ειδικών πληθυσµών προγραµ- µατίζονται για το επόµενο έτος. Πληροφορίες για τα Ιατρεία δίνονται από το 1142 ή από τα τηλέφωνα των Κέντρων απευθείας (www. hts.org.gr ίκτυο Ιατρείων ιακοπής Καπνίσµατος). Πληροφορίες για το Ειδικό Κέντρο της Πανεπιστηµιακής Μονάδας στο Ευγενίδειο (www.life-nosmoking.gr). Πληροφορίες για το Κέντρο Ερευνας και Ελέγχου του Καπνίσµατος, Α Πανεπιστηµιακή Κλινική στο ΝΝΘΑ Νοσοκοµείο «Σωτηρία». Πληροφορίες: τηλ , ώρες 9:00-14:00. Λειτουργία Ιατρείου: Τρίτη 12:00-15:30.

15

16 16 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Eπανάσταση στη θεραπεία του διαβήτη Το «ρόδινο» µέλλον της θεραπευτικής εφαρµογής των βλαστοκυττάρων στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη και των επιπλοκών του Τ α βλαστοκύτταρα αποτελούν τους θε- µελιώδεις λίθους στο οικοδόµηµα αλλά και τη λειτουργική ολοκλήρωση του σώµατός µας. Αυτά έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης, της ανανέωσης, αλλά και της επιδιόρθωσης των ιστών στον ανθρώπινο οργανισµό. Η ανακάλυψή τους, αλλά και η γνώση που αποκτήθηκε για αυτά έχουν οδηγήσει τις ιατροβιολογικές επιστήµες να εφαρµόζουν επαναστατικές πρωτοποριακές θεραπευτικές διεξόδους σε παθολογικές οντότητες, που λίγα χρόνια πριν θεωρούνταν ανίατες µε τροµερό κόστος τόσο στην ποιότητα της ζωής όσο και στη µείωση του προσδόκι- µου επιβίωσης του ασθενούς. Το νέο του Παναγιώτη Χαλβατσιώτη, επίκουρου καθηγητή, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & ιαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν» αυτό θεραπευτικό κεφάλαιο ονοµάσθηκε αναγεννητική ή µεταφραστική Ιατρική, γιατί αφενός µεν στηρίζεται στην αναγέννηση των ιστών µας από δικά µας πρόδροµα κύτταρα και αφετέρου γιατί ίσως πολύ πρώιµα τα πορίσµατα και η γνώση από τις έρευνες των βασικών και µοριακών µηχανισµών «µεταφράζονται» σε θεραπευτικές λύσεις στην καθηµερινή ιατρική πρακτική και δεν αποτελούν µια «ακατάληπτη γλώσσα» επικοινωνίας των αφοσιωµένων λειτουργών των βιολογικών επιστηµών. Τα κύτταρά µας αποτελούν τους πλίνθους που χτίζουν τους ιστούς και δηµιουργούν τα όργανα. Σε έναν ουρανοξύστη, κάθε κατασκευαστικό στοιχείο τοποθετείται έξυπνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές για να αντέξει το οικοδόµηµα. Στον ανθρώπινο οργανισµό θα πρέπει, εκτός από το δοµικό-στατικό σχεδιασµό, τα κύτταρα να ενσωµατώνονται παράλληλα και στο λειτουργικό ολοκλήρωµα της ζωής. Η αναγέννηση των κυττάρων των διάφορων ιστών του σώµατος, µέσω των βλαστοκυττάρων, εξασφαλίζει µια συνεχή ανανέωση των θεµελιωδών στοιχείων του οργανισµού, διατηρώντας παράλληλα και τη λειτουργικότητα µε νέα σε ηλικία κύτταρα για τις απαιτήσεις αιχµής της ζωής. Αιµατολογικά νοσήµατα Οι εφαρµογές των βλαστοκυττάρων στη θεραπεία αιµατολογικών νοσηµάτων (λευχαιµίες, λεµφώ- µατα, πολλαπλούν µυέλωµα) έχουν εδραιωθεί και αποτελούν πλέον ένα πολύτιµο εργαλείο στη θεραπευτική µας φαρέτρα. Τα βλαστοκύτταρα όµως που λαµβάνονται µε οστεοµυελική παρακέντηση από τα οστά ενός ενήλικα µπορεί έπειτα από µια σχετική επεξεργασία να δηµιουργήσουν, για παράδειγµα, χόνδρινο ή οστίτη ιστό και να τοποθετηθούν εκεί όπου για κάποιο λόγο υπάρχει τοπική καταστροφή των ιστών αυτών, στο πλαίσιο οστεοαρθρίτιδων ή οστεονεκρώσεων. Ετσι, λοιπόν, αυτή η αυτοµεταµόσχευση των δικών µας πρόδρο- µων µεσεγχυµατικών κυττάρων, που δεν απαιτεί ανοσοκατασταλτική αγωγή, αναγεννά κατεστραµ- µένες αρθρώσεις, χωρίς χειρουργεία και µεταλλικές προσθέσεις, και προφυλάσσει από ακρωτηριασµούς τα άκρα. Η έγχυση επίσης των βλαστοκυττάρων σε νεκρωµένες περιοχές του µυοκαρδίου σε εµφραγ- µατίες ασθενείς ζωντανεύει τη λειτουργικότητα της καρδιάς γιατί δηµιουργεί νέο µυοκαρδιακό ιστό. Σαν µια άλλη εφαρµογή των βλαστοκυττάρων έχει περιγραφεί στην ιατρική βιβλιογραφία να κατασκευάσθηκε µε τη συνδρο- µή της νανοτεχνολογίας µια νέα τραχεία που αντικατέστησε µια καταστρεµµένη από καρκίνο αεροφόρο οδό του πνεύµονα. Εχουν ξεκινήσει επίσης θεραπευτικές εφαρµογές των βλαστοκυττάρων για τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη νεφροπάθεια, τη µυϊκή ατροφία-σαρκοπενία αλλά και το σακχαρώδη διαβήτη. Ο τύπου 1 σακχαρώδης διαβήτης, µια χρόνια νοσολογική οντότητα που επιβαρύνει την ποιότητα ζωής και δυνητικά αυξάνει τη νοσηρότητα, χαρακτηρίζεται από την ολική καταστροφή των ινσουλινοπαραγωγών κυττάρων του σώµατος, στο πλαίσιο ενός άγνωστου αυτοάνοσου µηχανισµού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη της καθηµερινής εξωγενούς χορήγησης ινσουλίνης και Βλαστοκύτταρα: Το νέο αυτό θεραπευτικό κεφάλαιο ονοµάσθηκε αναγεννητική ή µεταφραστική Ιατρική µάλιστα σε σχήµατα πολλαπλών ενέσιµων δόσεων ηµερησίως, για να µιµηθούµε όσο είναι δυνατόν τον απαιτούµενο φυσιολογικό ρυθµό ενδογενούς παραγωγής. Η εφαρµογή της τεχνικής των βλαστοκυττάρων στοχεύει στην αναγέννηση της ενδογενούς µοίρας του παγκρέατος, χορηγώντας πρόδροµες µορφές µεσεγχυµατικών κυττάρων του ίδιου του διαβητικού, τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί πριν από τη χορήγησή τους σε ώριµα β-κύτταρα έτοιµα προς παραγωγή ινσουλίνης. Είναι, λοιπόν, ένα είδος αυτόλογης µεταµόσχευσης που δεν απαιτεί την τόσο επικίνδυνη πολλές φορές ανοσοκατασταλτική αγωγή, γιατί τα κύτταρα που εµφυτεύονται είναι του ίδιου του διαβητικού και όχι ξένα, οπότε και δεν τα καταστρέφει ο οργανισµός. Ελκη Η αργή επούλωση των άτονων διαβητικών ελκών στα κάτω άκρα που επιπλέκονται µε µολύνσεις µπορεί τελικά να οδηγήσει στο να ακρωτηριασθεί το άκρο. Επο- µένως, η νοσολογική οντότητα του διαβητικού ποδιού, πέρα από τους κινδύνους που κρύβει για την καλή υγεία και τη ζωή του διαβητικού, οδηγεί πολύ συχνά σε αναπηρία και εποµένως στην αύξηση του έµµεσου κόστους του διαβήτη για έναν ασφαλιστικό οργανισµό. Η αναγεννητική Ιατρική µε τη χρήση των βλαστοκυττάρων προσφέρει «νέο» δέρµα και ιστούς από τα πρόδροµα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς, επιταχύνοντας σε µέγιστο βαθµό την επούλωση κλείνοντας τις ανοιχτές πληγές, αυξάνοντας τοπικά την ανύπαρκτη αιµάτωση λόγω της διαβητικής µικροαγγειοπάθειας και προσφέροντας κύτταρα µε αυξηµένους τους αµυντικούς τους αντιφλεγµονώδεις µηχανισµούς, µε τελικό έτσι αποτέλεσµα την προστασία της υγείας του διαβητικού αλλά και της ακεραιότητας του πάσχοντος µέλους. Συµπερασµατικά, η γνώση και η εµπειρία στο πεδίο των βλαστοκυττάρων ωριµάζουν και δίνουν θεραπευτικές διεξόδους σε δύσκολα ιατρικά προβλήµατα. Απαιτείται όµως όχι µόνο να είµαστε αισιόδοξοι αλλά και υποµονετικοί, γιατί είναι µεν ένα πεδίο που κατάφερε γρήγορα να πλησιάσει την καθηµερινή ιατρική πρακτική, µένουν όµως αρκετά ακόµα να διερευνηθούν για να τύχουν µιας ευρείας εφαρµογής µε ασφαλή και σίγουρα αποτελέσµατα.

17 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Αναζητώντας τα µυστικά της µακροβιότητας Ο µέσος όρος ζωής στις αναπτυγµένες κοινωνίες έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 100 χρόνια Χ αρακτηριστικό είναι ότι το προσδόκιµο ζωής στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχει αυξηθεί από τα 49 έτη το 1900 στα 81 έτη σήµερα, ενώ η αύξηση αυτή που επήλθε κατά τα τελευταία 100 χρόνια ήταν µεγαλύτερη από ό,τι είχε παρατηρηθεί κατά τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό έχει αποδοθεί στα σηµαντικά επιτεύγ- µατα της Ιατρικής, της υγιεινής και στη βελτίωση των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών, που οδήγησαν και στη µείωση της βρεφικής θνησιµότητας. Παρατηρώντας όµως τις καµπύλες επιβίωσης των κοινωνικά ανεπτυγµένων πληθυσµών, καταγράφει κανείς µια σταδιακή µείωση της πιθανότητας επιβίωσης µετά την ηλικία των 60 ετών, αλλά και µια σταθεροποίηση της ίδιας πιθανότητας µετά την ηλικία των 90 ετών. Αυτό αποτελεί µια ένδειξη ότι η διαδικασία της γήρανσης αποτελεί µια αλληλεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ενώ η των Χριστόδουλου Στεφανάδη, καθηγητή Καρδιολογίας, δ/ντή Α Πανεπιστηµιακής Κλινικής, Ιπποκράτειο Χριστίνας Χρυσοχόου, επιµ. ΕΣΥ Α Πανεπιστηµιακής Κλινικής, Ιπποκράτειο πιθανότητα µακροβιότητας εξαρτάται από την ικανότητα επιδιόρθωσης του κάθε οργανισµού των διαταραχών που προκαλούνται στο γενετικό του υλικό, γνωστό ως DNA. Καθώς όµως το γενετικό µας υλικό είναι προκαθορισµένο, η τροποποίηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων αποτελεί το µόνο εργαλείο για την κατάκτηση «υγιούς γήρανσης», ενώ φαίνεται ότι γονίδια που δρουν ευεργετικά στα πρώτα χρόνια της ζωής µας αποκτούν βλαπτική δράση εκφραζόµενα σε άλλα όργανα κατά τη γήρανση (θεωρία του πλειοτροπικού ανταγωνισµού). Τέτοιο παράδειγµα αποτελούν τα γονίδια που προάγουν την ασβέστωση των οστών που είναι ευεργετικό για την ανάπτυξη και την κίνηση στη νεαρή και µέση ηλικία, αλλά φαίνεται να οδηγούν στην ασβεστοποιό αθηροσκλήρυνση του γήρατος. Ετσι οι νόσοι που συνοδεύουν το γήρας είναι και το τίµηµα που πληρώνουµε για τη µακροβιότητα. Γιατί σε µερικούς πληθυσµούς όµως η γήρανση επιβραδύνεται; Αυτό το ερώτηµα έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές καθώς έχουν, παγκοσµίως, εντοπιστεί περισσότερα από άτοµα που επέζησαν µετά την ηλικία των 110 ετών και οι οποίοι καταρρίπτουν τα µαθη- µατικά µοντέλα επιβίωσης, όπως του Gompertzian, σύµφωνα µε τα οποία δεν υπάρχει επιβίωση µετά την ηλικία των 105 ετών. Φαίνεται ότι η πιθανότητα θανάτου µετά την ηλικία των 100 ετών σταθεροποιείται σε 50% κατά έτος, καθώς οι δυνάµεις φυσικής επιλογής υποστρέφουν. Η µακροβιότητα όµως είναι θεµιτό να συνδέεται και από καλή ποιότητα ζωής, η οποία εκφράζεται µε την ικανότητα κίνησης ή αυτοεξυπηρέτησης, διατήρησης ψυχικής υγείας και κοινωνικότητας. Περιβάλλον Η µελέτη πληθυσµών µε αυξηµένα ποσοστά µακρόβιων κατοίκων θα µπορούσε να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµατα που αφορούν στην αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων στη διαδικασία φυσικής επιλογής επιβίωσης των πληθυσµών. Πρόσφατα επιστηµονικά δεδο- µένα έδειξαν ότι η Ικαρία, µαζί µε τη Σαρδηνία, τη Λόµα Λίντα του Μεξικού, τη Νικόγια στην Κόστα Ρίκα και την Οκινάβα της Ιαπωνίας είναι οι περιοχές του κόσµου µε τα υψηλότερα ποσοστά υπερήλικων στον κόσµο, καθώς το ποσοστό του πληθυσµού που ζει πάνω από 90 χρόνια είναι περίπου δεκαπλάσιο του µέσου ευρωπαϊκού µε παράλληλη διατήρηση καλής ποιότητας ζωής. Οι µέχρι τώρα παρατηρήσεις συγκλίνουν στο ότι οι κάτοικοι όλων των παραπάνω περιοχών εµφανίζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά ζωής που συνοψίζονται σε κατανάλωση συνετής σε θερµίδες δίαιτας, πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, τοπικά αφεψήµατα, ορεσίβια ζωή µε καθηµερινή φυσική δραστηριότητα και ενασχόληση µε αγροτικές εργασίες, χαλιναγώγηση ψυχικού στρες µε ανάπτυξη έντονων κοινωνικών δεσµών και διατήρηση ενεργού κοινωνικού ρόλου ακό- µα και σε προχωρηµένη ηλικία, ενώ έχουν καταγραφεί και γενετικές µεταλλάξεις που φαίνεται να σχετίζονται µε την έκφραση ορµονών του φύλου, όπως η τεστοστερόνη, και την αύξηση του προσδόκιµου ζωής στους άρρενες κατοίκους. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ικαρία η εµφάνιση καρδιαγγειακής νόσου καθυστερεί περίπου 8 έτη από τη µέση ηλικία εµφάνισης στο γενικότερο ελληνικό πληθυσµό, ενώ οι γεωφυσικές ιδιοµορφίες της νήσου µε τις ια- µατικές πηγές και το γρανιτώδες προέλευσης υπέδαφος θέτουν ένα περαιτέρω πεδίο έρευνας. Στο πλαίσιο των παραπάνω επιδηµιολογικών παρατηρήσεων, η Α Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική ξεκίνησε τα τελευταία 4 έτη µια µελέτη καταγραφής Στην Ικαρία η εµφάνιση καρδιαγγειακής νόσου καθυστερεί περίπου 8 έτη από τη µέση ηλικία εµφάνισης στο γενικότερο ελληνικό πληθυσµό των κλινικών και παρακλινικών χαρακτηριστικών καθώς και των συνηθειών τρόπου ζωής των κατοίκων της Νήσου Ικαρίας µέσης και προχωρηµένης ηλικίας. Στόχος της µελέτης πέραν της πλήρους ιατρικής εξέτασης είναι και η εκτίµηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου των µεσήλικων και ηλικιωµένων κατοίκων σε προοπτική παρακολούθηση 10ετίας. Συνεχείς εξετάσεις Για το λόγο αυτό οµάδα εκπαιδευ- µένων ιατρών καρδιολόγων και παθολόγων επισκέπτεται τακτικά την Ικαρία προσφέροντας πλήρη παθολογική και καρδιολογική εξέταση, µελετώντας περισσότερους από 300 κλινικούς, ψυχοκοινωνικούς, διαιτητικούς, περιβαλλοντικούς και βιοχηµικούς παρα- µέτρους, για την αποτίµηση της κατάστασης υγείας των µόνιµων κατοίκων της νήσου. Ισως έτσι αποδειχθεί ότι η παρουσία µακροβιότητας δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, όπως εικάζουν κάποιοι των κατοίκων, αλλά το αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας υιοθέτησης ενός εναλλακτικού τρόπου και κυρίως θεώρησης ζωής. Κυρίως όµως η µελέτη τέτοιων «κλειστών» πληθυσµών θα µπορούσε να δώσει απαντήσεις στο τι συµβαίνει όταν η γήρανση σταµατά και στην αποτίµηση και διαµόρφωση συνθηκών που να προάγουν τη διατήρηση καλής υγείας µέχρι την τρίτη ηλικία, µετατοπίζοντας την καµπύλη επιβίωσης των πληθυσµών ώστε να δίνονται ίδιες πιθανότητες παράτασης της εµφάνισης νοσηρότητας στα βαθιά γεράµατα.

18 18 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ηπατίτιδα Β: 1 στους 3 έχει περάσει την οξεία µορφή ε αρκετές περιπτώσεις ο ασθενής καταφέρνει Σ να καταπολεµήσει γρήγορα και να αποβάλει τον ιό. υστυχώς όµως, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η άµυνα του οργανισµού δεν είναι τόσο δυνατή όσο χρειάζεται και ο ιός της ηπατίτιδας Β παραµένει και κυκλοφορεί στο αίµα, µε αποτέλεσµα την εγκατάσταση της χρόνιας ηπατίτιδας Β, προκαλώντας το χρόνιο ερεθισµό του ήπατος. Η ακριβής συχνότητα της οξείας ηπατίτιδας Β δεν είναι γνωστή, αλλά υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 1 στους 3 Ελληνες έχει περάσει την ασθένεια στο παρελθόν, οι περισσότεροι χωρίς να το γνωρίζουν. Από την άλλη µεριά, περίπου 2,5% του ελληνικού πληθυσµού πάσχει από χρόνια ηπατίτιδα Β, αν και το ποσοστό µεταξύ των οικονοµικών µεταναστών είναι υψηλότερο. Μετάδοση Οι τρόποι µετάδοσης του ιού της ηπατίτιδας Β είναι η χωρίς προφυλακτικό σεξουαλική επαφή µε άτοµο µολυσµένο από τον ιό, η κοινή χρήση συρίγγων ή προσωπικών αντικειµένων (ξυραφάκια, οδοντόβουρτσα, νυχοκόπτες), η µετάδοση από µολυσµένη µητέρα στο παιδί κατά τον τοκετό και τρύπηµα από µολυσµένο αντικείµενο (π.χ. κατά την εκτέλεση τατουάζ). Αντιθέτως, ο ιός της ηπατίτιδας Β δεν µεταδίδεται µε το νερό, την τροφή, τα µαγειρικά σκεύη, τη χρήση τουαλέτας και γενικά µε την απλή κοινωνική επαφή (παιχνίδι, χειραψία, αγκαλιά, φιλί, φτέρνισµα). Η χρόνια ηπατίτιδα Β αποτελεί έναν ύπουλο κίνδυνο, αφού συνήθως δίνει συµπτώµατα µόνο σε πολύ προχωρηµένα στάδια, όταν έχει προκαλέσει πλήρη καταστροφή του ήπατος (δηλαδή κίρρωση) ή όταν αναπτυχθεί καρκίνος στο ήπαρ ως αποτέλεσµα του χρόνιου ερεθισµού του ήπατος από τον ιό της ηπατίτιδας Β. Επιπλέον, η του Eυάγγελου Χολόγκιτα, παθολόγουηπατολόγου, λέκτορα Παθολογίας, Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γενικό Νοσοκοµείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη Η ηπατίτιδα Β είναι µια ασθένεια ο ιός της οποίας προκαλεί ερεθισµό στο ήπαρ (συκώτι). Με την είσοδο του ιού στον άνθρωπο προκαλείται οξεία ηπατίτιδα Β, η οποία τις περισσότερες φορές δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή γιατί προκαλεί ελάχιστα (π.χ. δέκατα, κόπωση, κοιλιακό πόνο) ή και καθόλου συµπτώµατα διάγνωση δεν µπορεί να γίνει µε απλές εξετάσεις, αλλά χρειάζεται ο γιατρός να ζητήσει ειδικές εξετάσεις αίµατος που αφορούν στους δείκτες του ιού της ηπατίτιδας Β (κυρίως το αυστραλιανό αντιγόνο, HBsAg). Για την πρόληψη της ηπατίτιδας Β έχουµε στη διάθεσή µας ένα απολύτως ασφαλές και πολύ αποτελεσµατικό εµβόλιο µε µακρά διάρκεια προστασίας. Το εµβόλιο είναι υποχρεωτικό για όλα τα βρέφη, ενώ συνιστάται να χορηγείται σε όλα τα ευαίσθητα άτοµα που ανήκουν σε οµάδες υψηλού κινδύνου. Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα Β πρέπει να απέχουν από το αλκοόλ, να αποφεύγουν το κάπνισµα και να διατηρούν φυσιολογικό σωµατικό βάρος ακολουθώντας υγιεινό τρόπο διατροφής. Επίσης, θα πρέπει να ελέγχονται όλοι οι συγγενείς του ασθενούς (γονείς, αδέλφια, σύζυγος, παιδιά). Ο ιός της ηπατίτιδας Β δεν µεταδίδεται µε το νερό, την τροφή, τα µαγειρικά σκεύη, τη χρήση τουαλέτας και γενικά µε την απλή κοινωνική επαφή Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια ηπατίτιδα Β διακρίνονται στους λεγόµενους «υγιείς» φορείς και σε αυτούς µε χρόνια «ενεργό» ηπατίτιδα Β. Η διάκριση δεν είναι πάντα εύκολη και χρειάζεται εµπειρία και γνώση από την πλευρά του γιατρού. Η βασική τους διαφορά είναι ότι οι «υγιείς» φορείς γενικά δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε θεραπεία. Είναι όµως µεγάλο λάθος να θεωρούνται απόλυτα υγιή άτο- µα και να επαναπαύονται. Αντιθέτως, θα πρέπει να βρίσκονται σε τακτική παρακολούθηση, συνήθως εφ όρου ζωής. «Ενεργός» ηπατίτιδα Οσον αφορά στους ασθενείς µε χρόνια «ενεργό» ηπατίτιδα Β, χρειάζεται να παρέµβουµε θεραπευτικά. Παλαιότερα, αυτοί οι ασθενείς αφήνονταν στην τύχη τους καθώς δεν υπήρχε τρόπος να βοηθηθούν και κατέληγαν από τις επιπλοκές της µη αναστρέψιµης ηπατικής βλάβης. Ευτυχώς σήµερα έχουµε στη διάθεσή µας ισχυρά φάρµακα. Μάλιστα, οι ασθενείς αυτοί µπορούν να ζήσουν µια φυσιολογική ζωή χωρίς να αναπτύξουν ποτέ κίρρωση ή καρκίνο στο ήπαρ, εφόσον ξεκινήσουν νωρίς τη θεραπεία και παρακολουθούνται σε εξειδικευµένο ηπατολογικό κέντρο. Σήµερα, έχουµε στη διάθεσή µας δύο κατηγορίες εγκεκριµένων θεραπειών για τη χρόνια «ενεργό» ηπατίτιδα Β: την ιντερφερόνη, που χορηγείται µε υποδόρια ένεση (όπως η ινσουλίνη στους ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη) µία φορά την εβδοµάδα και τα φάρµακα από το στόµα, που χορηγούνται ένα δισκίο µία φορά την ηµέρα και έχουν πολύ λιγότερες παρενέργειες σε σχέση µε την ιντερφερόνη. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες, µεταξύ των από του στόµατος φαρµάκων, η εντεκαβίρη και η τενοφοβίρη είναι τα φάρµακα πρώτης προτίµησης του θεράποντος γιατρού, γιατί αφενός προκαλούν γρήγορη και µόνιµη καταστολή του ιού της ηπατίτιδας Β και αφετέρου µπορούν να αναστρέψουν τις βλάβες στο ήπαρ που είχε προλάβει να προκαλέσει ο ιός της ηπατίτιδας Β, µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στο ήπαρ.

19

20 20 KYΡIAKH 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ HEALTH ΤΥΠΟΣ THΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μεταστατικό µελάνωµα: Μία από τις πιο επιθετικές µορφές καρκίνου Το µελάνωµα είναι µια µορφή καρκίνου του δέρµατος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των µελανοκυττάρων του δέρµατος. Στην περίπτωση που ο καρκίνος επεκταθεί και σε άλλα όργανα, όπως το ήπαρ, οι πνεύµονες, ο εγκέφαλος ή άλλες περιοχές του σώµατος, τότε γίνεται λόγος για το µεταστατικό µελάνωµα, που έχει µέση επιβίωση 6 µήνες έως 1 έτος Σ ύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ), η επίπτωση του µελανώ- µατος ανέρχεται περίπου στις περιπτώσεις το χρόνο παγκοσµίως και αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία 30 έτη, λόγω της παρατεταµένης έκθεσης στον ήλιο. Η διάµεση ηλικία κατά τη διάγνωση του µελανώµατος είναι τα 57 έτη, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι αφορά σχετικά νέο πληθυσµό. Το µελάνωµα είναι κυρίως ιάσιµο, όταν αντιµετωπιστεί στα πρώιµα στάδια, ενώ στο µεταστατικό στάδιο η µέση επιβίωση είναι µόλις 6 µήνες, µε ποσοστό θνησιµότητας 75% στο 1 έτος. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι το οικονοµικό κόστος του µελανώµατος, το οποίο σχετίζεται µε την περίθαλψη των ασθενών και µε την απώλεια παραγωγικότητας για την οικονοµία, είναι εξαιρετικά υψηλό, όπως προκύπτει από πλήθος δηµοσιευµένων µελετών σε διαφορετικά συστήµατα Υγείας και χώρες. Μέχρι πρόσφατα, και για τα τελευταία 30 έτη, οι βασικές θεραπευτικές επιλογές στην αντιµετώπιση του µελανώµατος δεν παρείχαν σηµαντικά αποτελέσµατα όσον αφορά στη συνολική επιβίωση των ασθενών. Το θεραπευτικό τοπίο του µεταστατικού µελανώµατος άλλαξε τα τελευταία χρόνια µε την εµφάνιση δύο νέων θεραπειών. Η πρώτη θεραπεία για το µεταστατικό µελάνω- µα, το ipilimumab, εγκρίθηκε στην Ευρώπη τον Ιούλιο του 2011 και ανήκει στην κατηγορία των ανοσοθεραπευτικών παραγόντων. Το ipilimumab είναι η πρώτη και η µοναδική εγκεκριµένη αγωγή για ασθενείς µε µεταστατικό µελάνωµα που έχουν του Ιωάννη Μπουκοβίνα, διευθυντή Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκοµείο «Βιοκλινική» Θεσσαλονίκης ήδη λάβει προηγούµενη θεραπεία, η οποία επέδειξε βελτίωση στην επιβίωση σε µια τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη φάσης ΙΙΙ. Το ipilimumab είναι ένα πλήρως ανθρωποποιηµένο µονοκλωνικό αντίσωµα, το οποίο διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστηµα για να καταπολεµήσει τον όγκο. Συγκεκριµένα, δρα ως αναστολέας της δράσης του CTLA-4 (ένα αντιγόνο που λειτουργεί ως φυσικό φρένο του οργανισµού, καταστέλλοντας το µηχανισµό ενεργοποίησης των Τ κυττάρων) και µε τον τρόπο αυτό επάγει την ανοσολογική απάντηση του οργανισµού κατά των καρκινικών κυττάρων. Το ipilimumab έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να ελαττώσει την περαιτέρω εξάπλωση του µελανώµατος και να παρατείνει σηµαντικά την επιβίωση των ασθενών, σχεδόν διπλασιάζοντας τα ποσοστά επιβίωσης στο πρώτο και το δεύτερο έτος, καθώς και τη µακροπρόθεσµη επιβίωση πέραν των τεσσάρων ετών για ορισµένους ασθενείς. Πιο συγκεκριµένα, όπως φάνηκε σε µια τυχαιοποιηµένη διπλά τυφλή µελέτη φάσης ΙΙΙ που δηµοσιεύτηκε στο «New England Journal of Medicine», τον Ιούνιο του 2010, τα εκτιµώµενα ποσοστά επιβίωσης του 1ου και του 2ου χρόνου για τους ασθενείς, που έλαβαν θεραπεία µε ipilimumab, ήταν 46% και 24% αντίστοιχα έναντι 25% και 14% του σκέλους σύγκρισης, µε µερικούς ασθενείς να επιβιώνουν για 3 και 4 χρόνια. Ανεπιθύµητες αντιδράσεις Οι πιο συνήθεις σοβαρές ανεπιθύµητες αντιδράσεις, που παρουσιάζονται µε τη θεραπεία µε ipilimumab, σχετίζονται µε το ανοσοποιητικό και είναι η εντεροκολίτιδα, η ηπατίτιδα, η δερµατίτιδα, η νευροπάθεια και η ενδοκρινοπάθεια. Στην πλειονότητά τους αυτές οι αντιδράσεις είναι διαχειρίσιµες µε τη βοήθεια ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών. Το δεύτερο φάρµακο είναι το vemurafenib, που είναι δραστικό µόνον σε ασθενείς που φέρουν µια συγκεκριµένη µετάλλαξη στο γονίδιο B-RAF, τη V600E, την οποία παρουσιάζει το 40-50% των ασθενών. Σε µελέτη φάσης ΙΙΙ, όπου το vemurafenib δόθηκε σε ασθενείς µε µεταστατικό µελάνωµα, οι οποίοι έφεραν τη µετάλλαξη V600E και οι οποίοι δεν είχαν υποβληθεί προηγουµένως σε άλλη θεραπεία, ο κίνδυνος θανάτου µειώθηκε κατά 30% σε σχέση µε τη δακαρβαζίνη (σκέλος ελέγχου). Οι κυριότερες ανεπιθύµητες ενέργειες της λήψης του vemurafenib είναι η φωτοευαισθησία και το εξάνθηµα, αρθραλγία, κόπωση, ναυτία-έµετος και η εµφάνιση δερµατικών κακοηθειών εκ πλακωδών κυττάρων. Η έγκριση και των δύο παραπάνω νέων θεραπειών αποτελεί σηµαντικό επίτευγµα στην αντι- µετώπιση του µεταστατικού µελανώµατος, ενώ εξαιρετικά ενθαρρυντική είναι η συνεχής διεξαγωγή µελετών προς την κατεύθυνση της πιθανότητας περαιτέρω βελτίωσης της συνολικής επιβίωσης των ασθενών µε µεταστατικό µελάνωµα.

Ηealth. Κρίσιµο στοίχηµα η µεταρρύθµιση σε Υγεία και φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Ηealth. Κρίσιµο στοίχηµα η µεταρρύθµιση σε Υγεία και φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ηealth ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 6 AΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Εγκυµοσύνη και Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Νέες µέθοδοι για την αντιµετώπιση της οστεοαρθρίτιδας Αυτόλογη κυτταρική αναγέννηση: Μια σύγχρονη θεραπεία αντιγήρανσης

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΟ Η οσφυαλγία και οι οσφυοκάμπτες!

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΟ Η οσφυαλγία και οι οσφυοκάμπτες! Medical Express Έτος 22 ο / Τεύχος 219 / IOYNIOΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΕΜΠ ΚΡ 01385/1989 PRESS X+7 PRESS POST P O S T ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή και. Αγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας

Προαγωγή και. Αγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας N.Y. 69:Layout 1 10/4/10 2:47 PM Page 1 Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στις Υπηρεσίες Υγείας Εξαιτίας των οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζει η χώρα µας, οι Υπηρεσίες Υγείας και ιδιαίτερα τα νοσοκοµεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα Πανεπιστήµιο Χωρίς Κάπνισµα ΠEPIEXOMENA 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (2008-2012) Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ 5 ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ Σεπτέμβρης 2014 Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την ΥΓΕΙΑ Η Κατάσταση σήμερα Η στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κράτους και στη διαμόρφωση συνθηκών για επέκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμβολιασμός ασπίδα προστασίας για παιδιά και ενήλικες. ο γιατρός µάς είπε. παρουσίαση ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ. Αναγκαίο το 13δύναµο συζευγµένο εµβόλιο

Ο εμβολιασμός ασπίδα προστασίας για παιδιά και ενήλικες. ο γιατρός µάς είπε. παρουσίαση ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ. Αναγκαίο το 13δύναµο συζευγµένο εµβόλιο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 11 Οκτωβρίου 2012 Health ΤΕΥΧΟΣ 115 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ Ο εμβολιασμός ασπίδα προστασίας για παιδιά και ενήλικες θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ηealth. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ Ασφαλές και προσιτό το ελληνικό φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Ηealth. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ Ασφαλές και προσιτό το ελληνικό φάρµακο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ηealth ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 7 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΟΥΝ Δηµήτρης Λιντζέρης Γιώργος Πατούλης Κωνσταντίνος Λουράντος Θεόδωρος Τρύφωνας Δηµήτρης Δέµος Βασίλειος Κάτσος Δηµήτρης Γιαννακόπουλος ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων Medical Express Έτος 22 ο / Τεύχος 223 / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΓΛYΦAΔAΣ 011985 PRESS X+7 PRESS POST P O S T ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

HealthDaily ΣΕΚ: ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΟ «ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ - ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

HealthDaily ΣΕΚ: ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΟ «ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ - ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Special Report σελ.5 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ BOUSSIAS COMMUNICATIONS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 No 565 HealthDaily ΝΕΟ «ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ - ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εισάγονται απογευματινά χειρουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος, Ελευθερία και Ψυχιατρική Τόμας Σαζ

Νόμος, Ελευθερία και Ψυχιατρική Τόμας Σαζ ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Φύλλο 168 2-8 Δεκεμβρίου 2009 Εβδομαδιαία εφημερίδα Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας [CHECK UP] ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Άλλος χρωστάει και άλλος πληρώνει ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠAΘ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. ο γιατρός µάς είπε. παθήσεις µατιού ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ

Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. ο γιατρός µάς είπε. παθήσεις µατιού ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2012 Health ΤΕΥΧΟΣ 116 EΝΘΕΤΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τι πρέπει να ξέρετε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Παρουσιάσεις

Συνοπτικές Παρουσιάσεις Συνοπτικές Παρουσιάσεις #30 Απριλιοσ-ιουνιοσ 2010 Γιώργος Καλαφατάκης Πρόεδρος Σ ΕΕΦαΜ Όλοι ξέρουµε πως οι οικονοµικές κρίσεις δεν είναι µόνο σηµερινό φαινόµενο. Η ιστορία έχει καταγράψει πολλές µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

PharmaNews. USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 21 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 214 Απρίλιος 2012. e-mail: info@pitsilidis.

PharmaNews. USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 21 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 214 Απρίλιος 2012. e-mail: info@pitsilidis. PharmaNews w w w. p h a r m a n e w s. g r USERNAME και PASSWORD στη σελίδα των περιεχομένων 21 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Τεύχος 214 Απρίλιος 2012 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηealth. ΥΓΕΙΑ Το στοίχηµα για καλύτερες υπηρεσίες ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Ηealth. ΥΓΕΙΑ Το στοίχηµα για καλύτερες υπηρεσίες ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Ηealth ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ο έγκαιρος εµβολιασµός ασπίδα προστασίας για βρέφη και παιδιά Το πρόβληµα της υπογονιµότητας µπορεί να αντιµετωπισθεί Ο καρκίνος του µαστού δεν πρέπει να τροµάζει

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή. και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα

Προαγωγή. και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην Κοινότητα ΠEPIEXOMENA 4 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Ε. ΜΕΛΛΟΣ 5 ΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. www.lifepositive.gr. life positive > life positive > life positive > life positive > life positive «ΟΠΛΟ» ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ EDITORIAL

Περιεχόµενα. www.lifepositive.gr. life positive > life positive > life positive > life positive > life positive «ΟΠΛΟ» ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ EDITORIAL www.lifepositive.gr www.lifepositive.gr ΕΜΒΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΗΣ «Χωρίς εµβόλια, κινδυνεύουµε από επιδηµίες» «ΟΠΛΟ» ΥΓΕΙΑΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ > ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 12 18 21 6 8 12 18 21 Περιεχόµενα life positive

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ Νέα κόντρα στα σκαριά

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > ΜΗΝΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ Νέα κόντρα στα σκαριά Medical Express Έτος 22 ο / Τεύχος 217 / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΚΕΜΠ ΚΡ 385/1989 PRESS X+7 PRESS POST P O S T ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > EIΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Χρόνιος πόνος χαμηλά στη μέση

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων. > EIΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Χρόνιος πόνος χαμηλά στη μέση Medical Express Έτος 21ο / Τεύχος 204 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr > EIΔΙΚΟ ΘΕΜΑ Χρόνιος πόνος χαμηλά στη μέση > ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές. Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών. Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων στην Ελλάδα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές. Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών. Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 01 ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Kαρκίνος: Η πρώιμη διάγνωση σώζει ζωές Α. Λοβέρδος: Επιδιώκουμε αλλαγή στάσης των πολιτών Η περιοδεία των Κινητών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι ασθενείς πληρώνουν την περιστολή των δαπανών στην Υγεία ΣΕΛ. 3-4 Κι όμως, δεν είναι απαραίτητα μόνο για τα παιδιά ΣΕΛ. 20.

Πώς οι ασθενείς πληρώνουν την περιστολή των δαπανών στην Υγεία ΣΕΛ. 3-4 Κι όμως, δεν είναι απαραίτητα μόνο για τα παιδιά ΣΕΛ. 20. Ρεπορτάζ Πώς οι ασθενείς πληρώνουν την περιστολή των δαπανών στην Υγεία ΣΕΛ. 3-4 Κι όμως, δεν είναι απαραίτητα μόνο για τα παιδιά ΣΕΛ. 20 Εμβόλια Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου 2015 Νέα όπλα στη μάχη για

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή. και Αγωγή Ψυχικής Υγείας

Προαγωγή. και Αγωγή Ψυχικής Υγείας Προαγωγή και Αγωγή Ψυχικής Υγείας ΠEPIEXOMENA 4 ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ & ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΥΧΟΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων

Medical Express. www.medicalexpress.gr Username και Password στη σελίδα των περιεχομένων Medical Express Έτος 22 ο / Τεύχος 221 / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΓΛYΦAΔAΣ 011985 PRESS X+7 PRESS POST P O S T ISSN 1106-3157 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: info@pitsilidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου σεπτεμβριοσ 2012 - ΤΕΥΧΟΣ 06 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα