ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Σ Προωθώντας την Καινοτομία στους τομείς της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων μέσω της Δημιουργίας Δικτυώσεων Programme co-funded by the EUROPEAN UNION

2 έχει χαρακτηριστεί σαν «ευρωπαϊκό παράδοξο», επιφέρει μείωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, και των θέσεων εργασίας, καθώς και του βιοτικού επιπέδου, και των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πολίτες. Το Πλαίσιο Στήριξης της Καινοτομίας (Innovation Support Framework), που υφίσταται σε διάφορες χώρες, δεν φαίνεται να είναι όσο επαρκώς αποδοτικό απαιτείται για τον επιτυχή μετασχηματισμό της έρευνας σε καινοτομία. Η πρωτοβουλία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ) ορίζει σαν έναν από τους άξονες προτεραιότητάς της, την υποστήριξη της καινοτομίας στη ΝΑΕ. Η ΝΑΕ αντιπροσωπεύει μία περιοχή που για διάφορους ιστορικούς, πολιτισμικούς, Αυτή η συλλογή αποτελεί και την αφετηρία για την εκπόνηση του παρόντος εγγράφου το οποίο φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες του να κατανοήσουν εκτενέστερα το τι είναι καινοτομία και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί από μια ερευνητική ομάδα για την ανάπτυξη καινοτομίας, επί τη βάσει ερευνητικών αποτελεσμάτων, και την προώθησή της στην αγορά. Ο Μεθοδολογικός Οδηγός Καινοτομίας αναλύει λεπτομερώς τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας σε διακριτά βήματα και επισημαίνει τις δεξιότητες που απαιτούνται για το κάθε βήμα. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ερευνητών/εν δυνάμει επιχειρηματιών, αφού μεταφέρει γνώση σχετική με την επιτυχή μετατροπή της έρευνας σε καινοτομία. 03 Konstantin Yuganov - Fotolia.com ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Βιομηχανική πληροφορική και τα Ενσωματωμένα Η Συστήματα αποτελούν δυο τομείς στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η ευρωπαϊκή μεταποίηση συνεισφέρει περίπου το 22% του ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) ενώ παράλληλα το 50% των κορυφαίων ευρωπαϊκών βιομηχανιών διεξάγουν έρευνα στα Ενσωματωμένα Συστήματα. Αυτοί οι δύο τομείς δημιουργούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και παράλληλα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου. Η κατάσταση θα ήταν ακόμα καλύτερη εάν τα ερευνητικά αποτελέσματα που χρηματοδοτούνται είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ή από ιδιωτικές επενδύσεις, έβρισκαν ευκολότερα το δρόμο τους προς την αγορά με τη μορφή καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων. Η υστέρηση της Ευρώπης σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία όσον αφορά στην παραπάνω διαδικασία, που έχει επισημανθεί και και οικονομικούς λόγους εμφανίζεται να είναι πολύ πιο ετερογενής από ότι η υπόλοιπη Ευρώπη και υστερεί όσον αφορά στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Ένας από τους λόγους που συμβάλλει στην παραπάνω υστέρηση είναι το γεγονός ότι οι οικονομίες της περιοχής, με την εξαίρεση της Αυστρίας, υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσον αφορά στην καινοτομία. Η ενίσχυση της καινοτομίας είναι συνεπώς αναγκαία για την επίτευξη ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, ιδιαιτέρως δε σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Το έργο I3E χρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία ΝΑΕ με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Έχοντας δημιουργήσει μια κοινοπραξία από οκτώ χώρες της ΝΑΕ, το έργο έχει αναπτύξει έναν Μεθοδολογικό Οδηγό Καινοτομίας βασισμένο σε επιτυχημένες πρακτικές κυρίως από τον ευρωπαϊκό χώρο. Η κοινοπραξία έχει καταρτίσει μια βάση δεδομένων από 120 Καλές Πρακτικές, που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του έργου, και βασιζόμενη σε μια Μεθοδολογία Αξιολόγησης Βέλτιστων Πρακτικών κατέληξε σε 30 Βέλτιστες Πρακτικές. Denys Rudyi - Fotolia.com

3 04 ΕΙΣΑΓΩΓΗ καινοτομία αποτελεί πρόκληση για τις ερευνητικές Η ομάδες, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις μεγάλες βιομηχανίες και τις οικονομίες γενικότερα, καθώς θεωρείται καταλύτης για την ανταγωνιστικότητα σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό κόσμο. Η επίτευξη σημαντικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνολογικής προόδου δεν δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από μόνη της. Χρειάζεται ένα επιπλέον βήμα για να μετατραπεί η έρευνα σε καινοτομία και τα αποτελέσματα της έρευνας σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Το ευρωπαϊκό παράδοξο, που έχει ήδη επισημανθεί από το 1995, αναφέρεται στη δυστοκία της Ευρώπης όσον αφορά στη μετατροπή των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής έρευνας σε καινοτομίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό δείχνει σαφώς ότι η μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, μεθόδους και διαδικασίες στην Ευρώπη δεν είναι εγγυημένη. Αποτελεί συνεπώς στρατηγικό στόχο για την Ευρώπη η μετεξέλιξή της σε μια Ένωση Καινοτομίας στην υπηρεσία της αειφορίας για μια πιο πράσινη και δίκαιη κοινωνία. Αυτό με τη σειρά του θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση, ενώ από την άλλη πλευρά, θα αυξήσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών μέσω καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών, δρώντας έτσι ανταποδοτικά προς την κοινωνία όσον αφορά στη χρηματοδότηση που διατίθεται για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το παρόν έγγραφο στοχεύει στην παροχή ενός Μεθοδολογικού Οδηγού για τη μετατροπή της έρευνας σε καινοτομία. Εστιάζει σε δύο κλάδους υψηλής έντασης γνώσης: τα Ενσωματωμένα Συστήματα και τη Βιομηχανική Πληροφορική, αλλά θα μπορούσε επίσης να διαβαστεί και από ένα ευρύτερο κοινό. Με γνώμονα τους παραπάνω τομείς, προσδιορίζει ως αφετηρία του την ύπαρξη ενός πρωτότυπου συστήματος που έχει αναπτυχθεί από μια υποσχόμενη ιδέα και έχει φτάσει σε κατάσταση εργαστηριακού πρωτοτύπου. Έτσι, το κύριο κοινό του εν λόγω οδηγού είναι, ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, ΜΜΕ ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν μια νέα ιδέα και έχουν προχωρήσει σε μια πρωτότυπη ανάπτυξη της ιδέας αυτής. Ο οδηγός φιλοδοξεί να τους προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την εξέλιξη αυτής της ανάπτυξης σε ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και την επιτυχή δρομολόγηση της στην αγορά. 107 Καινοτομία 09 Εφεύρεση έναντι Καινοτομίας 10 Τι είναι Καινοτομία Dušan Zidar - Fotolia.com 214 Θεμελιώδη της Διαδικασίας Ανάπτυξης Καινοτομίας 320 Από το Ερευνητικό Αποτέλεσμα στην Καινοτομία 20 Πώληση του Ερευνητικού Αποτελέσματος 20 Αδειοδότηση 22 Δημιουργία Συμπράξεως 23 Νεοσύστατη Εταιρεία - Start-Up peshkova - Fotolia.com CLIPAREA.com - Fotolia.com Το κεφάλαιο 1 του οδηγού παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας και εξηγεί χονδρικά τι είναι καινοτομία και ποιες οι ταξινομήσεις της. Το κεφάλαιο 2 καθορίζει τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας και τους διαφορετικούς άξονες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι τεχνικές πτυχές, που είναι και το κύριο σημείο εστίασης των ερευνητών, θα πρέπει να συνδυάζονται με τις επιχειρηματικές πτυχές και τη θεώρηση της αγοράς για ένα επιτυχημένο μετασχηματισμό σε καινοτομία. Το κεφάλαιο 3 επικεντρώνεται στην επιχειρηματική πλευρά πίσω από την όλη διαδικασία της καινοτομίας, προσδιορίζοντας τις μείζονες επιλογές του επιχειρηματικού μοντέλου που μια ερευνητική ομάδα πρέπει να κάνει σε σχέση με την εκμετάλλευση του ερευνητικού της πρωτοτύπου. Το κεφάλαιο 4 περιγράφει το ρόλο του Πλαισίου Στήριξης της Καινοτομίας στη συνολική προσπάθεια μετασχηματισμού της έρευνας σε καινοτομία. Το κεφάλαιο 5 ασχολείται με θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και την έννοια της ανοικτής καινοτομίας. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται ένα μοντέλο καινοτομίας μαζί με τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας. Περιγράφονται τα διάφορα στάδια της διαδικασίας αυτής, οι ικανότητες που απαιτούνται σε κάθε βήμα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται κυρίως στα τεχνικά θέματα και τα θέματα αγοράς που σχετίζονται με τη διαδικασία καινοτομίας. 426 Πλαίσιο Υποστήριξης της Καινοτομίας Oleksandr Dibrova - Fotolia.com 5 46 Προστατεύοντας την Καινοτομία 46 Τύποι Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 49 Πνευματικά δικαιώματα και Καινοτομία 50 Ανοίγοντας τον κύκλο της Καινοτομίας maxkabakov - Fotolia.com 656 Μοντελοποίηση της Καινοτομίας Έρευνα Αγοράς 60 Αναλυτική Σχεδίαση Τεχνική βιώσιμότητα 63 Λεπτομερής σχεδίαση και Δοκιμή 64 Λεπτομερής Σχεδίαση και Ανάπτυξη της Καινοτομίας 65 Δοκιμή 66 Ανασχεδίαση και Παραγωγή 66 Ανασχεδίαση 67 Παραγωγή 68 Διανομή και Μάρκετινγκ anna - Fotolia.com Χρηματοδοτώντας την Καινοτομία 73 Κύκλος Ζωής Καινοτόμου Επιχείρησης 76 Προλειτουργικό Στάδιο 77 Στάδιο Εκκίνησης 78 Στάδιο Πρώιμης Ανάπτυξης 78 Στάδιο Επέκτασης 79 Επιχορηγήσεις Σκοπιμότητας 80 Μικροπιστώσεις 81 Επιχειρηματικοί Άγγελοι 82 Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου Το κεφάλαιο 7 επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές πτυχές της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας και ιδίως στη χρηματοδότησή της. Πολλά σχετικά παραδείγματα, που προέρχονται από βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, παρατίθενται στον οδηγό αποσκοπώντας να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη. rangizzz - Fotolia.com

4 1 1 Καινοτομία

5 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην εφεύρεση και την καινοτομία. Η εφεύρεση αναφέρεται στην πρώτη εμφάνιση μιας καινούργιας ιδέας για ένα προϊόν, υπηρεσία ή διεργασία. Αντίθετα, η καινοτομία σχετίζεται με την εμπορευματοποίηση αυτής της ιδέας, δηλαδή τη διάθεση της στην αγορά. Μπορεί να ειπωθεί ότι γενικά η καινοτομία περιλαμβάνει το στάδιο της εφεύρεσης συνοδευόμενο από αυτό της εμπορευματοποίησης. Όμως τα όρια είναι δυσδιάκριτα μιας και η εφεύρεση μπορεί να μη περιλαμβάνει μόνο την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και τη βελτιστοποίηση και εκτέλεση νέων μεθόδων και διεργασιών, ενώ το κομμάτι της εμπορευματοποίησης μπορεί να περιλαμβάνει σημαντική ερευνητική εργασία. Στο πλαίσιο αυτού του οδηγού η εφεύρεση και η καινοτομία μπορούν να διαχωρισθούν με βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 08 Εφεύρεση Καινοτομία 09 Που λαμβάνει χώρα; Ποιος την κάνει; Παντού: Σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένων και των ΜΜΕ. Ο εφευρέτης: ένας ερευνητής, μία ερευνητική ομάδα, μία επιχείρηση. Κυρίως σε εταιρείες που υλοποιούν την εμπορευματοποίηση καινοτόμων ιδεών. Ο νεωτεριστής (innovator): ένα άτομο που μπορεί να σχετίζεται με τον εφευρέτη ή όχι, μια εταιρεία που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση μιας εφεύρεσης και χαρακτηρίζεται από νεωτεριστική φιλοσοφία και τόλμη ανάληψης υψηλού κινδύνου, δεδομένου ότι η διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας συνοδεύεται πάντα από το στοιχείο του υψηλού κινδύνου. Εφεύρεση έναντι Καινοτομίας Ρόλος - Προφίλ Ανοικτό και περίεργο μυαλό με δυνατότητα συνδυαστικής σκέψης για την παραγωγή νέων ιδεών από συνδυασμό διαφόρων ιδεών και στοιχείων. Συνδυάζει ικανότητες και τεχνογνωσία από διαφορετικούς τομείς όπως τεχνολογίες παραγωγής, χρηματοοικονομικά, γνώση της αγοράς και τεχνικών προώθησης / μάρκετινγκ. Δεν είναι δυνατόν όλες οι εφευρέσεις να μετατραπούν σε καινοτομία στη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι πιθανό να μεσολαβήσει σημαντική χρονική καθυστέρηση μεταξύ της εφεύρεσης και της συνεπακόλουθης καινοτομίας για ποικίλους λόγους, όπως η μη εκπλήρωση αναγκαίων συνθηκών στο στάδιο της εμπορευματοποίησης, όπως η έλλειψη τεχνολογικών στοιχείων για τη μετατροπή της ιδέας σε προϊόν ή η μη ύπαρξη αγοράς για το καινοτόμο προϊόν κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Dušan Zidar - Fotolia.com Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος οδηγού σχετίζεται με την καινοτομία στις περιοχές των Ενσωματωμένων Συστημάτων και της Βιομηχανικής Πληροφορικής. Σε αυτό το πλαίσιο ο οδηγός θα εστιάσει σε νέες ιδέες και εφευρέσεις σχετικές με αυτές τις δύο περιοχές. Τέλος, για τη βελτίωση της δομής και της ευχρηστίας του εγγράφου, η έναρξη της διαδικασίας που οδηγεί στην ανάπτυξη της καινοτομίας, προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου ερευνητικού αποτελέσματος και όχι μόνο μιας αφηρημένης και να μη επικυρωμένης πρωτοποριακής γενικής ιδέας. pressmaster - Fotolia.com

6 10 11 twobee - Fotolia.com Τι είναι Καινοτομία ra2 studio - Fotolia.com ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καινοτομία γενικά περιγράφει μια ιδέα που Η εφαρμόζεται επιτυχώς στην πράξη. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Εγχειρίδιο του Όσλο για τη μέτρηση της Καινοτομίας, υπάρχουν τέσσερεις διαφορετικοί τύποι καινοτομίας: Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση αυτή δεν είναι κατηγορηματική, δεδομένου ότι οι διαφορετικοί τύποι μπορεί να επικαλύπτονται και να αλληλοσυνδέονται κάτι που οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας. Καινοτομία Προϊόντος: αναφέρεται σε ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν ή υπηρεσία, όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, τα συστατικά, τα υλικά, το λογισμικό, τη φιλικότητα προς το χρήστη, ή άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Καινοτομία Διαδικασίας: πρόκειται για μια καινούργια ή βελτιωμένη μέθοδο παραγωγής ή παράδοσης όσον αφορά στις τεχνικές, τον εξοπλισμό και το λογισμικό. Καινοτομία Μάρκετινγκ: αφορά σε μία νέα μέθοδο μάρκετινγκ που εμπεριέχει αλλαγές στη σχεδίαση, τη συσκευασία, την τοποθέτηση, την τιμολόγηση ή την προώθηση του προϊόντος. Οργανωτική Καινοτομία: σχετίζεται με νέες οργανωτικές μεθόδους που αφορούν στις επιχειρησιακές πρακτικές, την οργάνωση του χώρου εργασίας, ή τις εξωτερικές σχέσεις μιας εταιρείας. Ένας πέμπτος τύπος που προτάθηκε από τον Gary Hamel είναι η: Καινοτομία Διοίκησης: σχετίζεται με τις αρχές και τις διεργασίες διαχείρισης / διοίκησης που τελικώς αλλάζουν τον τρόπο και το περιεχόμενο των πρακτικών των διαχειριστών. Με βάση τις μεταβολές που προκαλούνται στην προϋπάρχουσα κατάσταση ο Schumpeter διακρίνει τρεις τύπους καινοτομίας: Στοιχειώδη ή περιθωριακή: αφορά κάποια καινοτομία που εισάγεται σε ένα υπάρχον προϊόν, διεργασία ή μέθοδο επιφέροντας κάποια προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του. Ριζοσπαστική: αφορά μια σημαντική καινοτομία και την παραγωγή σημαντικής προστιθέμενης αξίας από την σκοπιά ενός τελείως νέου προϊόντος, διεργασίας ή μεθόδου. Τεχνολογική Επανάσταση: έχει να κάνει με την ομαδοποίηση καινοτομιών που όλες μαζί μπορούν να αλλάξουν την ανθρώπινη ζωή επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η καινοτομία θα πρέπει να φέρει στην αγορά κάτι το πρωτοποριακό (μια σημαντική εξέλιξη) ακόμα και αν γίνει αργά και σταδιακά. Μικρά και ασήμαντα οφέλη είναι απλά «βελτιώσεις» του προϊόντος /διαδικασίας /υπηρεσίας, και δεν μπορεί να οριστούν ως καινοτομίες. αναγνώστης χειρός της Vlatacom (http://www.vlatacom.com) για έγγραφα βιομετρικής αναγνώρισης, Ο (έξυπνες ταυτότητες, βιομετρικά διαβατήρια και αναγνώσιμες από μηχάνημα βίζες) αποτελεί μια ριζοσπαστική καινοτομία. Ο αναγνώστης βασίζεται σε μια μήτρα από οπτικούς αισθητήρες και φακούς, που ο κάθε ένας σαρώνει ένα μικρό τμήμα του κειμένου. Αυτά τα κομμάτια ανασυντίθενται σε ένα ενιαίο κείμενο. Ζητήματα σχετικά με την κακή ευθυγράμμιση αισθητήρων και φακών στην εικόνα που επανασυνδέεται, όπως επίσης και θέματα απορρόφησης και διάθλασης στο όρια των κομματιών της εικόνας όπου οι φακοί εστιάζουν, έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω ενσωματωμένου λογισμικού. Λόγω της έλλειψης υποδομών και δυνατοτήτων εκτεταμένου μάρκετινγκ και πωλήσεων, ο στόχος της εταιρείας είναι είτε να πωλήσει τα αποτελέσματα της έρευνας ή την άδεια για παραγωγή σε μεγάλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν το χώρο παγκοσμίως. James Thew - Fotolia.com

7 2 Θεμελιώδη της Διαδικασίας Ανάπτυξης Καινοτομίας

8 Η μετάβαση από τη σύλληψη στην αναλυτική σχεδίαση, την ανάπτυξη και δοκιμή και από εκεί σε παραγωγή ευρείας κλίμακας χρειάζεται να λάβει υπόψη θέματα τεχνολογίας, αγοράς και επιχειρηματικότητας. olly - Fotolia.com ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 14 Θεμελιώδη της Διαδικασίας Ανάπτυξης Καινοτομίας μετάβαση από την εφεύρεση στην καινοτομία Η μπορεί να αναλυθεί σε διαφορετικά στάδια που διακρίνονται με βάση την πρόοδο προς την κατεύθυνση διάθεσης καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων ή διεργασιών στην αγορά. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με τη σύλληψη της καινοτομίας και οδηγεί από μια ενδιαφέρουσα ιδέα σε ένα σχεδιαστικό πρωτότυπο. Στο δεύτερο στάδιο καλύπτεται η διαδικασία από το σχεδιαστικό πρωτότυπο ως την παραγωγή και περιλαμβάνει τον αναλυτικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον τεχνικό έλεγχο της καινοτομίας. Τέλος, το τρίτο στάδιο έχει να κάνει με τη μαζική παραγωγή και την ευρεία διείσδυση στην αγορά. HaywireMedia - Fotolia.com 15 Επιχειρηματικός Άξονας Άξονας Αγοράς Τεχνολογικός Άξονας Τρεις άξονες Καινοτομίας Διαλογή Ιδεών Ορισμός Πολιτικής IPR Σχέδιο εμπορευματοποίησης Σύλληψη Καθιέρωση IPR Επιλογή Επιχειρηματικού Σχήματος Προκαταρκτική Ανάλυση Αγοράς Αναλυτική Σχεδίαση Ανάπτυξη/Δοκιμή Πλήρης Παραγωγή Πλήρης Ανάλυση Αγοράς Απαιτήσεις Αγοράς/Χρηστών Αναλυτική Σχεδίαση/ Τεχνική Βιωσιμότητα Χρηματοδότηση Δημιουργία/Ανανέωση Επιχειρηματικού Σχεδίου Αναλυτική Σχεδίαση Σχέδιο Ανάπτυξης Καινοτομίας Ανάπτυξη Καινοτομίας Δοκιμή Προώθησης Παρακολούθηση Ανάπτυξης Kαινοτομίας Δοκιμή Σχήμα 1: Γενική διαδικασία της καινοτομίας Απόκτηση πιστοποιήσεων Παραγωγή Πλήρους Κλίμακας/ Μάρκετινγκ/ Διανομή Αυτά τα διαφορετικά στάδια, αν και δεν έχουν διακριτά όρια, επιτρέπουν τον καθορισμό των διαφορετικών βημάτων που χρειάζεται να ακολουθηθούν από την ερευνητική ομάδα για να φέρει τις ιδέες της στην αγορά. Υπάρχουν τρεις άξονες πάνω στους οποίους ταξινομούνται αυτά τα βήματα: ο τεχνολογικός, ο επιχειρηματικός και ο άξονας της αγοράς. Ο τεχνολογικός άξονας έχει να κάνει με την τεχνολογική ανάπτυξη της καινοτομίας, που ξεκινώντας από μια ιδέα που μπορεί να βασίζεται σε αποτελέσματα ερευνητικής εργασίας ή σε μία αναγνωρισμένη ανάγκη της αγοράς καταλήγει σε ένα σχεδιαστικό πρωτότυπο στο τέλος του πρώτου σταδίου, σε ένα προϊόν ή υπηρεσία στο τέλος του δεύτερου και στη μαζική παράγωγη στο τέλος του τρίτου. Ο άξονας της αγοράς σχετίζεται με την αλληλεπίδραση με την αγορά κατά την ανάπτυξη της καινοτομίας, ξεκινώντας από την προκαταρκτική ανάλυση κατά το πρώτο στάδιο, περνώντας στην πλήρη ανάλυση της αγοράς, τις πωλήσεις και τη διανομή κατά το δεύτερο στάδιο και σε όλο και συνθετότερο μάρκετινγκ κατά το τελευταίο στάδιο. Τέλος, ο επιχειρηματικός άξονας είναι σχετικός με τα επιχειρηματικά βήματα που απαιτούνται συμπεριλαμβανομένων της προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, της επιλογής επιχειρηματικού σχήματος εμπορευματοποίησης κατά το πρώτο στάδιο, την ίδρυση μιας επιχείρησης και την εύρεση χρηματοδότησης κατά το δεύτερο στάδιο και την ανάπτυξη της επιχείρησης κατά το τρίτο στάδιο. MR.LIGHTMAN - Fotolia.com

9 Είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες των τριών αξόνων διαπλέκονται καθ όλη τη διαδικασία ανάπτυξης της καινοτομίας καθώς η τεχνολογία και η αγορά πρέπει να πηγαίνουν χέρι - χέρι σε όλη τη διάρκεια της καταγραφής των προδιαγραφών, του σχεδιασμό και της ανάπτυξης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε αυτή να στεφθεί με επιτυχία, ενώ οι επιχειρηματικές πτυχές καθορίζουν το πλαίσιο βάσει του οποίου η ανάπτυξη της καινοτομίας λαμβάνει χώρα. Όπως έχει ήδη ειπωθεί ο συγκεκριμένος Οδηγός εστιάζει στους τομείς των Ενσωματωμένων Συστημάτων και της Βιομηχανικής Πληροφορικής και παρέχει τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας για τους δύο αυτούς τομείς, προϋποθέτοντας την ύπαρξη ενός ερευνητικού αποτελέσματος σε μορφή σχεδιαστικού πρωτοτύπου και φθάνοντας μέχρι το μετασχηματισμό του σε καινοτομία και την είσοδο στην αγορά. Ωστόσο, η εγκυρότητα του οδηγού είναι ευρύτερη, καθώς οι διαδικασίες, οι μεθοδολογίες, οι ιδέες και οι θεωρήσεις που παρουσιάζονται είναι εφαρμόσιμες ευρύτερα, ακόμη και αν εστιάζουν κατά κύριο λόγο στους δύο προαναφερθέντες μακρο-τομείς. Εν προκειμένω, ο κύριος στόχος του παρόντος εγγράφου τοποθετείται στο στάδιο 2 που αφορά στον αναλυτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της καινοτομίας από ένα σχεδιαστικό πρωτότυπο. Η διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας που περιγράφεται στο κεφάλαιο 6, έχει να κάνει με πτυχές της αγοράς και της τεχνολογίας, ενώ η επιχειρηματική πλευρά εξετάζεται στο κεφάλαιο 7 που εστιάζει κατά κύριο λόγο στους μηχανισμούς χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμοι για την καινοτομία. Όσον αφορά στο στάδιο 1, αναφορά σε σημαντικές επιχειρηματικές πτυχές γίνεται στο κεφάλαιο 5, όπου παρουσιάζεται η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και στο κεφάλαιο 3 όπου παρουσιάζονται κάποιες επιλογές για το επιχειρηματικό σχήμα από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της καινοτομίας peshkova - Fotolia.com Sergej Khackimullin - Fotolia.com

10 3 ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

11 Υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομές για την εμπορευματοποίηση μιας εφεύρεσης και την παραγωγή της καινοτομίας. Από το Ερευνητικό Αποτέλεσμα στην Καινοτομία εφευρέτης/ερευνητής μπορεί να είναι η ίδια ή διαφορετική οντότητα. Ο νεωτεριστής, που ταυτίζεται με τον Ο επιχειρηματία από τον Schumpeter, θα πρέπει να συνδυάζει όλα τα απαραίτητα γνωρίσματα για την μετατροπή της ιδέας ή του ερευνητικού αποτελέσματος σε καινοτομία. Υπάρχουν διαφορετικές εναλλακτικές διαδρομές για την εμπορευματοποίηση μιας εφεύρεσης και την παραγωγή της καινοτομίας που προβλέπουν διαφορετικούς ρόλους για τον εφευρέτη. 20 Έναρξη Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ερευνητικού Αποτελέσματος Πώληση Ερευνητικού Αποτελέσματος ΟΧΙ ΟΧΙ Αδειοδότηση Δημιουργία ΟΧΙ Συμπράξεως Δημιουργία Νέας Εταιρείας Ή Έρευνα Αγοράς 21 Από το Ερευνητικό Αποτέλεσμα στην Καινοτομία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πέρασμα ΔΠΙ στο Νεωτεριστή Μοίρασμα ΔΠΙ με τους Δικαιοδόχους Διατήρηση ΔΠΙ ως μέλος της Συμπράξεως Σχήμα 2: Επιλογή Νεωτεριστικής Οντότητας / Σχήματος Pixel & Création - Fotolia.com ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ πρώτη εναλλακτική είναι η πώληση του ερευνητικού Η αποτελέσματος σε κάποιον τρίτο. Ο ρόλος του εφευρέτη/ερευνητή περιορίζεται στην προστασία των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), την προώθηση του ερευνητικού αποτελέσματος και την εύρεση ενδιαφερομένων αγοραστών, τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας και την αποκόμιση χρηματικού οφέλους από την πώληση. Ο αγοραστής θα αναλάβει το ρόλο του νεωτεριστή, δηλαδή θα επιδιώξει τη μετατροπή του ερευνητικού αποτελέσματος σε καινοτομία και ταυτόχρονα θα αναλάβει όλα τα συνεπαγόμενα ρίσκα, ενώ θα είναι ο αποκλειστικός ευεργετούμενος από μια ενδεχόμενη επιτυχία. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ άδεια είναι ένα νομικό μέσο που διέπει τη χρήση Η μιας εφεύρεσης/ερευνητικού αποτελέσματος. Ο ρόλος του εφευρέτη/ερευνητή θα είναι η κατοχύρωση των ΔΠΙ της ιδέας ή ερευνητικής του δουλειάς, η προώθησή της και η εύρεση ενδιαφερόμενων δικαιοδόχων, η διαπραγμάτευση της συμφωνίας και νομικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο ερευνητής λαμβάνει τέλη αδειοδότησης από τους δικαιοδόχους. Ο ερευνητής συνεχίζει να διατηρεί τον κύριο έλεγχο των ΔΠΙ, αλλά όχι τον αποκλειστικό, αφού μέρος τους έχει δοθεί στου δικαιοδόχους. Τέλος, ο ερευνητής και οι δικαιοδόχοι μοιράζονται το ρόλο του νεωτεριστή, με τη συνεισφορά του πρώτου στην εμπορευματοποίηση και τη χρηματοδότηση να είναι περιορισμένη. Nomad_Soul - Fotolia.com Η UltraSOC Technologies Ltd (http://www.ultrasoc.com/) υπέγραψε συμφωνία αδειοδότησης με το Πανεπιστήμιο του Κεντ για την αποκλειστική πρόσβαση στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τις αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που βασίζονται στο έργο του καθηγητή McDonald-Maier και της ομάδας του που εκτελέστηκε στο Πανεπιστήμιο. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται αιτήσεις ευρεσιτεχνίας για διεπαφές υποστήριξης αποσφαλμάτωσης για ολοκληρωμένα κυκλώματα, ανίχνευση συνθηκών αποσφαλμάτωσης, και για μια νέα «φέρουσα αρχιτεκτονική ημιαγώγιμων στοιχείων αποτελούμενων από πολλαπλά τσιπ». H UltraSOC Technologies ήταν υποχρεωμένη να αναπτύξει περαιτέρω την τεχνολογία, να αναπτύξει πρωτότυπο υλικό και να επιδείξει την καταλληλότητα της ιδέας σε δυνητικούς επενδυτές και δικαιοδόχους. fovito - Fotolia.com

12 22 Η μέθοδος χύτευσης αντίθλιψης αερίου που αναπτύχθηκε από τους Ακαδ. A. Balevski και Αντεπιστ. Μέλος Iv. Dimov του Ινστιτούτου Επιστήμης Μετάλλων της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας (IMS-BAS,http://www.ims.bas.bg/) αποτελεί μια πατενταρισμένη καινοτομία που σχετίζεται με την ανάπτυξη της επιστήμης της μηχανικής. Έχει υποστηριχθεί από το Εθνικό Ταμείο Επιστημών της Βουλγαρίας, διεθνή χρηματοδότηση (πρόγραμμα Copernicus) και εμπορικές συμβάσεις. Ο σχηματισμός κοινοπραξίας μεταξύ του IMS-BAS, της «Εξοπλισμός και Τεχνολογίες Ακαδ. A. Balevski» με το Κέντρο Υδρο-αεροδυναμικής και τον όμιλο Τεχνολογιών Μετάλλου αποσκοπεί στην εμπορευματοποίηση και εφαρμογή της μεθόδου προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά των καινοτομιών στη βιομηχανία. 23 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΣ σύναψη συμπράξεων αποτελεί ένα πρόσθετο Η μονοπάτι προς την εμπορευματοποίηση μιας εφεύρεσης/ερευνητικού αποτελέσματος. Ο ρόλος του ερευνητή/εφευρέτη είναι η προστασία των ΔΠΙ, το μάρκετινγκ της εργασίας του και η εύρεση ενδιαφερομένων μερών που θα επιθυμούσαν να συμπράξουν μαζί του για την παραγωγή της καινοτομίας. Ο ερευνητής διατηρεί τον έλεγχο των ΔΠΙ και ταυτόχρονα διατηρεί ενεργό ρόλο στη διαδικασία της ανάπτυξης. Το ρόλο του νεωτεριστή παίζει η σύμπραξη που θα βασιστεί σε ένα νέο ή υπάρχον εταιρικό σχήμα. Η αφοσίωση του ερευνητή και το διατιθέμενο από αυτόν κεφάλαιο είναι πολύ μεγαλύτερα και στις δύο περιπτώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες εναλλακτικές. Το σύστημα ελέγχου πίεσης κενού για μηχανές ανόπτησης πλάσματος, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου CONNECT χρηματοδοτούμενου από το 6ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο, έχει βρει το δρόμο του για την αγορά μέσω της ένταξής του στα συστήματα της εταιρείας Plasmait GmbH (http://www. plasmait.com/) για ανόπτηση πλάσματος, με την Plasmait GmbH να είναι μέλος της κοινοπραξίας CONNECT. Το σύστημα αποτελεί επί μέρους αποτέλεσμα του CONNECT, το γενικότερο αποτέλεσμα του οποίου ήταν μια πλατφόρμα προβλεπτικού ελέγχου. Αν και τα συνολικά ΔΠΙ παραμένουν στη δικαιοδοσία όλης της κοινοπραξίας, τα ΔΠΙ του συστήματος ελέγχου πίεσης κενού ανήκουν αποκλειστικά στην Plasmait GmbH, η οποία τα έχει μερικώς χρηματοδοτήσει, με την υπόλοιπη χρηματοδότηση να έχει προέλθει από το έργο CONNECT. Μια απλοποιημένη έκδοση του αναπτυχθέντος συστήματος ελέγχου κενού έχει ήδη πουληθεί παγκοσμίως, όντας ενσωματωμένη στις μηχανές της Plasmait GmbH. Sychugina_Elena - Fotolia.com CLIPAREA.com - Fotolia.com ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - START-UP Σε αυτή την περίπτωση ο ερευνητής/εφευρέτης αναλαμβάνει μόνος του το ρόλο του νεωτεριστή, κάτι που συνήθως απαιτεί την ίδρυση μιας νέας (startup) εταιρείας. Η νέα εταιρεία αποκτά τον έλεγχο των ΔΠΙ και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για τη διάθεση ενός τελικού προϊόντος στην αγορά. Το απαιτούμενο κεφάλαιο και ο χρονικός ορίζοντας είναι αρκετά μεγαλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, καθώς και ο αναληφθείς κίνδυνος και οι πιθανότητες αποτυχίας αφού η νεοσυσταθείσα εταιρεία θα πρέπει να διεκπεραιώσει επιτυχώς ολόκληρη τη διαδικασία ανάπτυξης της καινοτομίας. Μεγαλύτερος είναι επίσης και ο χρόνος απόσβεσης επένδυσης για τον εφευρέτη/ερευνητή. Τέλος, η εξασφάλιση επαρκών πόρων για τη δημιουργία της εταιρείας και το μετασχηματισμό του ερευνητικού αποτελέσματος σε καινοτομία αποτελεί κρίσιμο σημείο αυτής της εναλλακτικής. HAROBS Tsansilvania Software είναι μια Φιλλανδο- Ρουμανική Επιχείρηση με περισσότερα από 11 χρόνια εμπειρίας σε ανάληψη εκτέλεσης έργων λογισμικού (offshore/ nearshore) και στην ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού. Με μια επιχειρηματική κουλτούρα που εστιάζει στην επιτυχία των πελατών, την καινοτομία και την υπευθυνότητα, η AROBS Transilvania Software έχει εξελιχθεί από μια νεοσύστατη (start-up) επιχείρηση με λίγους υπαλλήλους σε μια παγκόσμια επιχείρηση με περισσότερους από 190 εξειδικευμένους υπαλλήλους σε δύο γραφεία στη Ρουμανία (Κλουζ και Βουκουρέστι), και τζίρο 6.5 εκατομμυρίων ευρώ. Λόγω της σημαντικής της ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, η AROBS κατατάσσεται όγδοη στη λίστα Deloitte Central Europe Technology 50, στην κορυφή των 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενων τεχνολογικών εταιρειών στην περιοχή. Το TrackGPS Business αποτελεί ένα προϊόν, το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού οχημάτων μέσω GPS, που βελτιστοποιεί τη διαχείριση του στόλου οχημάτων, παρέχει λειτουργίες πραγματικού χρόνου και διαχειρίζεται δυναμικά το στόλο εξ αποστάσεως. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί για όλα τα ήδη οργανισμών, από μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν μια απλή, άμεσης ανάπτυξης και οικονομικά αποδοτική λύση για τον εντοπισμό του στόλου οχημάτων τους, μέχρι μεγάλους οργανισμούς που λειτουργούν σε πολλαπλές τοποθεσίες και που αναζητούν τηλεματικές λύσεις και δεδομένα που θα βελτιώσουν τη διαδικασία λήψης στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων και θα βελτιστοποιήσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Yuri Arcurs - Fotolia.com

13 4 Πλαίσιο Υποστήριξης της Καινοτομίας

14 Kirill Kedrinski - Fotolia.com Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό τέσσερεις τύποι ενεργειών μπορούν να προσδιορισθούν: 1 Παροχή οικονομικών πόρων απ ευθείας στην επιχείρηση για τη στήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας (κρατικές επιχορηγήσεις, κονδύλια Ε&Α, καινοτομικά έργα, κρατικές προμήθειες). 2. Παροχή οικονομικών πόρων σε οργανισμούς που λειτουργούν ως παροχείς υπηρεσιών σχετιζόμενων με την καινοτομία ή ως ενδιάμεσοι φορείς υποστήριξης καινοτομίας σε επιχειρήσεις και/ή συνδέουν ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς (μεταφορά τεχνογνωσίας, επώαση επιχειρήσεων, κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας, ανάπτυξη υποδομών για εταιρείες τεχνολογιών αιχμής, πολιτικές για την στήριξη επιχειρηματικότητας και start-ups). 3. Έναυση και συντονισμός της διαδικασίας ανταλλαγής γνώσης μεταξύ παραγόντων που εμπλέκονται στο σύστημα καινοτομίας από κρατικές αρχές με τη δημιουργία συμπράξεων ιδιωτικού-δημόσιου τομέα (μεταφορά και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κινητικότητα προσωπικού μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, διάχυση πληροφορίας και βέλτιστων πρακτικών, έργα επίδειξης, δίκτυα και συνεργατικοί σχηματισμοί). 4. Δημιουργία νέων θεσμών που απαρτίζουν ένα είδος νομικού πλαισίου που εμμέσως επηρεάζει τη διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας στις επιχειρήσεις (νομικό πλαίσιο, φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, υποστήριξη για την προστασία των ΔΠΙ, τυποποίηση και πιστοποίηση, απλούστευση διοικητικών διαδικασιών). 26 Ως μέτρο πολιτικής υποστήριξης της καινοτομίας μπορεί να ορισθεί κάθε δράση που αναλαμβάνεται ή (συγ-) χρηματοδοτείται από τον δημόσιο τομέα με σκοπό να επηρεαστούν οι διαδικασίες ανάπτυξης καινοτομίας και οι σχετικές ικανότητες στις επιχειρήσεις. arahan - Fotolia.com HΕλληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia (http://www.coralia.org/) αποτελεί μια προσπάθεια συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα » και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Έχει στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσα από υποστηρικτικές ενέργειες ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (cluster development). Εστιάζει σε τομείς γνώσης, με ισχυρή προοπτική εξαγωγής, χρησιμοποιώντας επιτυχείς προσπάθειες σαν αναφορές έμπνευσης, έχοντας τις ΜΜΕ στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος και χρησιμοποιώντας μια καινοτόμο από κάτω προς τα άνω προσέγγιση ανάπτυξης πολιτικών. Το πρώτο cluster που αναπτύχθηκε από το Corralia είναι το mi-cluster στην περιοχή της μικρο/νανο-ηλεκτρονικής και των ενσωματωμένων συστημάτων. Το Corralia αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα για τη διαχείριση και το σχηματισμό του cluster αυτού. Η χρηματοδότηση του mi-cluster προήλθε από το Ελληνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα κάτω από τον άξονα 1: Καινοτομία υποστηριζόμενη από την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Η επιλογή της μικροηλεκτρονικής και των ενσωματωμένων συστημάτων ως ενός στρατηγικού τομέα για την Ελλάδα, ελήφθη τον Ιούνιο 2006, ενώ η προετοιμασία και η προκήρυξη της πρόσκλησης για την δημιουργία του mi-cluster έγιναν τον Οκτώβριο 2008 και οι συμβάσεις υπεγράφησαν το Μάϊο του Η δημόσια συγχρηματοδότηση του cluster ανέρχεται στα 33 εκατομμύρια. 27 Πλαίσιο Υποστήριξης της Καινοτομίας ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ υποστήριξη της καινοτομίας, η μέτρηση και Η βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών συστημάτων καινοτομίας αποτελούν σημαντικά θέματα και προτεραιότητες για την Ευρώπη, ειδικότερα σε ότι αφορά σε μηχανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και μέτρα για το μετασχηματισμό της έρευνας σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί που περιγράφουν τα μέτρα υποστήριξης καινοτομίας, και εδώ θα αναφερθεί ο ευρύτερα εφαρμοσμένος ορισμός εργασίας των Reid και Peter: Ως μέτρο πολιτικής υποστήριξης της καινοτομίας μπορεί να ορισθεί κάθε δράση που αναλαμβάνεται ή (συγ-) χρηματοδοτείται από τον δημόσιο τομέα με σκοπό να επηρεαστούν οι διαδικασίες ανάπτυξης καινοτομίας και οι σχετικές ικανότητες στις επιχειρήσεις. olly - Fotolia.com IckeT - Fotolia.com

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων

Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ To έργο «Smarter Cluster Policies for South East Europe-ClusterPoliSEE» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων MEMS κατανεμημένης ευφυΐας Δρ. Εμμ. Ζερβάκης Συντονιστής MEMSENSE Διευθυντής Τομέα Μικροηλεκτρονικής - ΘΕΩΝ Αισθητήρες MEMSENSE INSIDER ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Φάση-2 Προγράμματος Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Νάνο/Μικροηλεκτρονική και τα Ενσωματωμένα Συστήματα Στρατηγικοί στόχοι Γεφύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 17 Φεβρουαρίου 2014 (Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) H Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας

U T C C R E A T I V E L A B. Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας U T C C R E A T I V E L A B Σύμβουλοι Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Ποιοι είμαστε Σχετικά με εμάς Η UTC Creative Lab είναι εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της καινοτομίας, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 2020 & Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης URENIO

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων RTD Talos RESEARCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Πανεπιστήμιο Κύπρου-10/04/2014 Σχέδια Χρηματοδότησης Κυπριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής

Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής Προϊόντα και υπηρεσίες συνθετικής φωνής Σπύρος Ράπτης Ερευνητής Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" www@ilsp.gr http://www.ilsp.gr Τεχνολογίες Νόησης & Πολύτροπης Αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα