Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ"

Transcript

1 Αρχαίων Ελλήνων Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ Λευκωσία, 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Α. Εισαγωγή...3 Β. Υλικά και Πρώτες Ύλες...4 ΞΥΛΟ...4 ΠΗΛΟΣ...4 ΛΙΘΟΣ...5 ΜΕΤΑΛΛΑ...5 Γ. Εργαλεία και Όργανα...7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ...7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ...9. Μεγάλα Έργα και Κατασκευές...10 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ...10 ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ...11 ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΩΠΑΪ ΑΣ...12 ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ...13 Ε. Εφευρέσεις και Μηχανισµοί...14 Ο Αρχιµήδης και ο Ατέρµων Κοχλίας...15 Κτησίβιος...17 Φίλων ο Βυζάντιος...18 Ήρων ο Αλεξανδρεύς...19 ΣΤ. Τρία Ανεξήγητα Μυστικά Ελληνική Γλώσσα Μηχανισµός των Αντικυθήρων Γεωδαιτικός Τριγωνισµός του Ελληνικού Χώρου...23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 Α. Εισαγωγή Αρχαίος Ελληνικός Κόσµος και Ε ιστήµη είναι έννοιες συνυφασµένες. Η αναζήτηση της ανά τυξης και εξέλιξης της ε ιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο είναι ένας ολλά υ οσχόµενος τοµέας έρευνας. Μέχρι ριν λίγα χρόνια, όµως, η ό οια αναφορά σε αυτά τα θέµατα ήταν ευκαιριακή, ενώ η δηµοσίευση άρθρων ολύ λιγότερο δε ραγµατειών και βιβλίων ήταν εριορισµένη σε µηδαµινά ε ί εδα. Αυτός ο χώρος ήταν αγνοηµένος α ό τους ειδικούς και άγνωστος για τον ερισσότερο κόσµο σε βαθµό τέτοιο, ου µ ορεί να ει ωθεί ότι ήταν εριθωριο οιηµένος. Συχνά δε, οι αναφορές σε αρχαία Ελληνικά ε ιστηµονικά ε ιτεύγµατα Μηχανικής και Τεχνολογίας ε έσυραν στην καλύτερη ερί τωση σκω τικά σχόλια ερί ονειροφαντασίας ενώ, στην χειρότερη, οι λίγοι ου τολµούσαν να αρθρώσουν τέτοιο ερευνητικό λόγο χλευάζονταν και υβρίζονταν ως ιστορικώς άσχετοι, αρχαιολογικώς ακατάρτιστοι, ακόµη και ως ακραίοι εθνικιστές και ατριδοκά ηλοι. Στο εξωτερικό τα ράγµατα ήταν καλύτερα. Φαίνεται ότι οι ε ιστήµονες, µηχανικοί και τεχνολόγοι του εξωτερικού ήταν ολύ ιο φιλέλληνες ή, εν άση ερι τώσει, έδειχναν ήδη α ό ερασµένους αιώνες ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα των σωζόµενων κειµένων και ευρηµάτων αρχαίας ελληνικής ε ιστήµης και µηχανικής. Ευρεία ε οίθηση ήταν ότι τέτοιου είδους αναζητήσεις θα µ ορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε ευφυείς λύσεις και σύγχρονων ροβληµάτων ή τουλάχιστον θα α οτελούσαν ορθά ε ιστηµονικά εφαλτήρια για εραιτέρω ανακαλύψεις, καθώς ή ευρηµατικότητα των αρχαίων Προγόνων µας εξέ ληττε και συνεχίζει να εκ λήττει τους άντες. Η αρούσα ερίληψη της µελέτης «Αρχαίων Ελλήνων Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία» έχει ως σκο ό την ανασκό ηση ε ιτευγµάτων α αράµιλλης ε ιστηµονικής και µηχανικής σκέψης και εφευρετικότητας των αρχαίων Ελλήνων. Η αρουσίαση βασίζεται µόνο σε υλικό υ αρκτό και τεκµηριωµένο α ό ιστορικές ή σύγχρονες ηγές και αρχαιολογικά ευρήµατα. 3

4 Β. Υλικά και Πρώτες Ύλες Οι ρώτες ύλες και τα υλικά ου είχαν στη διάθεσή τους οι Έλληνες Ε ιστήµονες και Μηχανικοί καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό, ό ως ήταν λογικό, το ε ί εδο της αντοχής, της λε τοµέρειας, της χρηστικότητας και του µεγέθους των έργων τους. Α ό τα σκεύη, τα εργαλεία και τα αντικείµενα, ως τους ναούς και τις άλλες µεγάλες κατασκευές, το ε ί εδο της τεχνολογίας ου διαµορφώθηκε εξαρτάται άµεσα α ό τη διαθεσιµότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών και των ρώτων υλών ου χρησιµο οίησαν οι Έλληνες µηχανικοί. ΞΥΛΟ Το Ξύλο α οτελεί, µαζί µε τον ηλό και το λίθο, ένα α ό τα ρώτα υλικά τα ο οία έθεσε σε χρήση ο άνθρω ος α ό τους ροϊστορικούς χρόνους. Οι χρήσεις του ξεκινούν α ό ό λα και εργαλεία, σκεύη και µικροαντικείµενα, ως έ ι λα, εκµαγεία για διάφορες τέχνες, λατρευτικά σύµβολα, άρµατα, µηχανήµατα, κ.λ. Ιδιαίτερη µνεία χρειάζεται στις εφαρµογές του ξύλου στην Οικοδοµική αλλά και την Ναυ ηγική (οι γνωστότερες είναι τα εµ όλια α ό κρανειά και κυ αρίσσι εντός των σ ονδύλων των κιόνων, το σκαρί και τα διάφορα εξαρτήµατα και όργανα των λοίων). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ως ήταν καταγεγραµµένες οι ιδιότητες όλων των ειδών ξυλείας του Ελληνικού και όχι µόνο κόσµου, µε συνιστώµενες χρήσεις λιγότερο ή ερισσότερο εξειδικευµένες. Η ροστασία του ξύλου γινόταν µε ξύσιµο µε άµµο και ε άλειψη µε ίσσα. Αργότερα χρησιµο οιούνταν µια ουσία α ό εντεριώνη κέδρου. ΠΗΛΟΣ Χρησιµο οιήθηκε ευρέως στον Ελληνικό κόσµο ήδη α ό τους ροϊστορικούς χρόνους. Με ωµό ηλό οι Έλληνες κατασκεύαζαν δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, αλλά και τείχη, ιστεύοντας µάλιστα ότι τα γήινα τείχη ήταν ιο ανθεκτικά, αν και δεν ήταν λίγοι οι στρατιωτικοί ηγέτες ου χρησιµο οίησαν το νερό εναντίον τέτοιων κατασκευών, ακόµα και µε εκτρο ές οταµών (.χ. Κίµων). Ωµός ο ηλός α οτελούσε το υλικό για την αρασκευή του βασικού δοµικού υλικού, της λίνθου. Ο τός ο ηλός ονοµαζόταν κέραµος. Η ό τηση γινόταν στο ιο σηµαντικό εργαλείο των κεραµέων, τον κλίβανο (φούρνο). Ο ο τός ηλός χρησιµο οιήθηκε για την κατασκευή αρχιτεκτονικών µελών σε ναούς και σηµαντικά κτίρια, για σκεύη και διακοσµητικά στοιχεία ου έ ρε ε να 4

5 είναι ανθεκτικά στο νερό, και φυσικά στην κάθε είδους κεραµική (χρηστική και διακοσµητική). ΛΙΘΟΣ Χρησιµο οιήθηκε αρχικά κυρίως για οχυρώσεις (κυκλώ εια τείχη και ογκόλιθοι) και θεµέλια. Αργότερα, α ό τον 7 ο αι..χ., άρχισε να αντικαθιστά το ξύλο και τον ηλό σε ολλά σηµεία των ναών και των σηµαντικών κτιρίων, ενώ στην Κλασσική ε οχή κυριαρχούσε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι ήταν γνωστές οι ιδιότητες όχι µόνο των διαφόρων τύ ων λίθων (σχιστόλιθος, ασβεστόλιθος, ηφαιστειογενή, κ.λ.), αλλά και οι ιδιότητες του ίδιου υλικού αλλά α ό διαφορετικά µέρη, ό ως για αράδειγµα το εντελικό µάρµαρο, κυκλαδικό µάρµαρο, (χρωµατιστά) µάρµαρα Λακωνίας, Θεσσαλίας, Καρύστου Ευβοίας, Χίου, κ.λ. Ανάλογα µε το σκο ό και τη χρήση ου ήθελαν να ετύχουν, οι αρχιτέκτονες αράγγελναν τα αντίστοιχα µάρµαρα: έτσι αρήγγειλαν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης συγκεκριµένα Πεντελικό µάρµαρο για τις ο τικές του και άλλες ιδιότητες. ΜΕΤΑΛΛΑ Η µεταλλουργία και η χρήση των µετάλλων είναι µαζί µε τη γραφή ένας βασικός αράγοντας ολιτισµού. Η ύ αρξη και ανά τυξη µεταλλουργίας κατατάσσει τον ό οιο ολιτισµό σε ανώτερη εξελικτική βαθµίδα. Οι Έλληνες ε εξεργάστηκαν διάφορα µέταλλα και κυρίως χαλκό, σίδηρο, κασσίτερο, άργυρο, χρυσό, µόλυβδο, χάλυβα. Οι χρήσεις των µετάλλων είναι άρα ολλές και εκτείνονται α ό τα εργαλεία και τα ό λα, ως τα σκεύη, τα κοσµήµατα, διαφόρων ειδών εξαρτήµατα, µηχανήµατα, κ.λ. Είναι εντυ ωσιακή η τροµερή µεταλλευτική Τεχνολογία των Ελλήνων: εργαλεία και κατασκευές εξόρυξης (στοές), τόρνοι, κλίβανοι, εγκαταστάσεις ε εξεργασίας ( λυντήρια), χηµική κατεργασία (κράµατα), µεταφορές και εµ όριο µεταλλευµάτων (α οστάσεις, ροδιαγραφές). Χαρακτηριστικό αράδειγµα υψηλής τεχνογνωσίας α οτελούν οι εγκαταστάσεις στο Λαύριο της Αττικής. 5

6 Εικόνα 1. Πλυντήρια µεταλλεύµατος στο Λαύριο, 380.Χ. Πηγή: Discovery & Science Αξίζει ιδιαίτερης µνείας η Στήλη της Ελευσίνας του 400.Χ. Α οτελεί την ρώτη αναφορά σε τόρνο µετάλλων, αλλά ταυτόχρονα α οτελεί και την ρώτη αραγγελία βασισµένη σε αυστηρές τεχνικές και χηµικές ροδιαγραφές. Συγκεκριµένα, ο αρχιτέκτονας ε ιθυµεί την κατασκευή όλων και εµ ολίων α ό σκληρό µ ρούντζο για τους κίονες της Φιλώνιας Στοάς στο Τελεστήριο της Ελευσίνας. Η ροµήθεια ροϋ οθέτει ισχυρά εργαλεία εξόρυξης και ε εξεργασίας. Βρισκόµαστε δηλαδή σε µια ε οχή υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της αραγωγής και κατεργασίας µετάλλων. Η σηµασία του έργου α αιτούσε «ό,τι το καλύτερο». Γι αυτό και ο αρχιτέκτονας θέλει µέχρι και η εξόρυξη να γίνει µε ιδιαίτερη φροντίδα και α ό άριστους τεχνίτες. Προσδιορίζει τον τρό ο µε τον ο οίο θέλει να γίνει και µάλιστα ροχωρά στον ορισµό του κράµατος (11 µέρη χαλκό και 1 µέρος κασσίτερο) βάσει των ε ιθυµητών ιδιοτήτων ου θέλει να ροσδώσει στο κτίσµα του! Είναι ευνόητο ότι για «ό,τι το καλύτερο» ήγε στους καλύτερους: η αραγγελία αναφέρει ότι ο χαλκός ρέ ει να είναι α ό το Μάριο της Κύ ρου και ότι οι τεχνίτες ου θα εµ λακούν σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας ρέ ει να είναι Κύ ριοι. Η µεταλλευτική βιοµηχανία στην Κύ ρο άρχισε ερί το 3,500.Χ. µε τη Σκουριώτισσα να είναι το αρχαιότερο µεταλλείο χαλκού στον κόσµο. Η λήψη του χαλκού α ό τις θειούχες ενώσεις του και τα οξείδιά του ήταν σχετικά εύκολη µε υροµεταλλουργία. Α ό τις σκωρίες ου έχουν µείνει υ ολογίστηκε ότι η αραγωγή 6

7 ρέ ει να ανέρχετο στους 140 τόνους το χρόνο, ρυθµός ου ε έτρε ε την αναγέννηση των δασών ου ήταν η καύσιµη ύλη για αυτή την ενεργοβόρο µέθοδο. Υ ολογισµοί έχουν δείξει ότι ο χαλκός ου αράχθηκε στην Κύ ρο α ό την αρχαιότητα ήταν σε οσότητες ου αντιστοιχούν σε 17 φορές λήρη αναδάσωση της νήσου ώστε να δοθεί η α αιτούµενη θερµογόνος ικανότητα. εν είναι τυχαία λοι όν η Οµηρική αναφορά «δασόεσσα Κύ ρος». Ε ίσης, δεν είναι λοι όν τυχαίο ότι αυτή η γη µε τη φοβερή γονιµότητα και αναγεννητική ικανότητα είχε ροστάτιδα την Αφροδίτη, η ο οία όµως ήταν αντρεµένη µε τον Ήφαιστο, ροστάτη της µεταλλουργίας και όλων των τεχνιτών... Γ. Εργαλεία και Όργανα ΕΡΓΑΛΕΙΑ Αν και υ άρχουν λίγες αναφορές συγκεκριµένα για εργαλεία (αφού ροφανώς θεωρούσαν αυτονόητη την ύ αρξη και χρήση), εντούτοις λε τοµερείς µελέτες κειµένων έχουν δώσει ληροφορίες ου εξάγονται για τα διάφορα εργαλεία των: o Τεκτόνων (ξυλουργών και ναυ ηγών) o Λιθουργών, λιθοξόων, οικοδόµων o Πηλο οιών, λινθουργών, κεραµέων o Μεταλλωρύχων Έτσι έχουµε εργαλεία ό ως: o ο έλεκυς, η αξίνα α ο χάλυβα ή ορείχαλκο. Χρησίµευε στην ελέκηση o το σκέ αρνον, για ξέση ή λείανση o ο ρίων, ριόνι o η σφύρα, για χτύ ηµα και ξύσιµο λίθων o η τυ ίς, σιδερένιο εργαλείο για λάξευση 7

8 Πιεραντώνιος Παπάζογλου Αρχαίων Ελλήνων Επιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία Λευκωσία, 2008 Εικόνα 2α. Σµίλες, Αξίνες, Σφυριά, Πέλεκεις Πηγή: Μ ουρδάκου Ε.Λ. Εικόνα 2γ. Τρυ άνια και Τέρετρα Πηγή: Μ ουρδάκου Ε.Λ. Εικόνα 2β. Ρυκάνες Πηγή: Μ ουρδάκου Ε.Λ. Εικόνα 2δ. Αλφάδια, Στάθµες, Νήµατα Πηγή: Discovery & Science Εικόνα 2. ιάφορα Εργαλεία και Όργανα Πηγές: Discovery & Science, Μ ουρδάκου Ε.Λ. o η βαρεία, σιδερένιο βαρύ εργαλείο για α όσ αση ή θραύση λίθων o το τρύ ανον ή τέρετρον, α λό ή µε ιµάντα για δηµιουργία ο ών. Το γνωστό τρυ άνι. Πολύ χρήσιµο στη ναυ ηγική. o ο ξυστήρ, σκαρ έλο (για ξυλογλυ τική), αλλά και λείανση λίθων o η ρυκάνη, λατύ µεταλλικό έλασµα o Ε ίσης, έχουµε: ιαβήτες, γνώµονες, κανόνες, καθέτους, στάθµες, αλφάδια, κ.λ. 8

9 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ήδη α ό τη βαθιά αρχαιότητα είναι ροφανής η χρήση µηχανηµάτων, ως ανυψωτικών µηχανών (Τίρυνθα, Μυκήνες, Μινωικά οικοδοµήµατα, ρακόσ ιτα Ευβοίας, µεγαλιθικά Μάνης, κ.α.). Τον 6ο αι..χ όµως εµφανίζονται γρα τές αναφορές σε ανυψωτικά µηχανήµατα (.χ. για την κατασκευή του Ναού της Άρτεµης στην Έφεσο). Α ό εκείνη την ερίοδο θεωρούµε ότι αρχίζει µια θαυµαστή ορεία ολλών Ελλήνων µηχανικών ου καταλήγει στα εκ ληκτικά εφευρήµατα της Ελληνιστικής ε οχής: Αρχιµήδης, Κτησίβιος, Ήρων, Βιτρούβιος, είναι µόνο 4 α ό τα σηµαντικότερα ονόµατα ολυ ληθούς καταλόγου. Εικόνα 3. Μονόκολος, ίκολος, Τρίκολος, Τετράκολος, Συνδυαστικός Μηχανισµός µε Τροχό Πηγή: Λάζος Χ.. Μοχλοί, Τροχαλίες, Βαρούλκα, Πολύσ αστα, και µηχανήµατα συνδυασµού των ανωτέρω χρησιµο οιούνται στην κατασκευή τειχών, ναών, µεγάλων οικοδοµηµάτων, υδραυλικών έργων, στις µεταφορές, στη ναυ ηγική, αλλά και στην ολεµική τεχνολογία (.χ. µηχανές Αρχιµήδη ου ανασήκωναν ρωµαϊκά λοία, µηχανές Αλεξάνδρου, κ.λ.) 9

10 . Μεγάλα Έργα και Κατασκευές Όταν κά οιος ε ιχειρήσει να αναφερθεί σε µεγάλα έργα και κατασκευές των αρχαίων Ελλήνων, ραγµατικά δυσκολεύεται να α οφασίσει α ό ου να αρχίσει και ου να τελειώσει. Είναι ολλά τα ολύ µεγάλης σηµασίας έργας στον τοµέα της οικοδοµικής, της ναοδοµίας, της οδο οιίας, της κατασκευής λιµένων και οχυρώσεων, της υδραυλικής, κ.λ. Έργα ό ως ο Ναός της Αθηνάς στην Ακρό ολη των Αθηνών (Παρθενώνας), ο Ναός της Άρτεµης στην Έφεσο, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ο Ναός της Ήρας στη Σάµο, ο ίολκος της Κορίνθου, το Χρυσελεφάντινο Άγαλµα του ία στην Ολυµ ία, κ.α. ροκαλούν ακόµα και σήµερα δέος σε ευρύ κοινό αλλά και µηχανικούς. Στην αρούσα ερίληψη αρουσιάζονται τέσσερα µόνο τέτοια έργα: ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ Έργο του γλύ τη Χάρη του Λίνδιου ου άρχισε το 304.Χ. και χρειάστηκε 12 χρόνια για να τελειώσει. Καταστράφηκε το 227.Χ. α ό σεισµό. Ε ρόκειτο για 33 µέτρα χάλκινου σκελετού χιαστί και ακτωµένου σε έτρινες κολόνες. Όλο το άγαλµα βρισκόταν σε µαρµάρινη βάση ύψους 15 µέτρων. Το άγαλµα ατένιζε το έλαγος κρατώντας υρσό. Τα υλικά ροήλθαν α ό µεγαλειώδη ολιορκία της Ρόδου α ό το ηµήτριο τον Πολιορκητή το 305.Χ., ό ου συνέβησαν ρωτάκουστα (Φίλων ο Βυζάντιος). Ο ηµήτριος ε ιτέθηκε µε στόλο 200 ολεµικών και 170 µεταγωγικών ου µετέφεραν 40,000 άνδρες! Τα «µηχανήµατα» ου χρησιµο οιήθηκαν όµως ήταν συγκλονιστικά: Πλωτοί κατα έλτες µε το µεγαλύτερο να ατάει σε έξι λοία «Χελώνες» και «κριοί» για διάτρηση και υ όσκαψη τειχών «Ελε όλεις» = ύργοι ολιορκίας ύψους 30 ως 40 (!) µέτρων µε κατα έλτες, δεξαµενές νερού και λαδιού και φλεγόµενα βέλη, µε αντικραδασµική και αντι υρική µεταλλική ε ένδυση οι Ρόδιοι αµύνθηκαν µε φλογοβόλα (!), υρ ολικά λοιάρια και κατα έλτες, καθώς και ταχεία ανοικοδόµηση δεύτερου και τρίτου τείχους µε ενδιάµεση τάφρο ίσω α ό την κατεστραµµένη ρώτη γραµµή τους 10

11 Εικόνα 4. Προσεγγιστικό σχέδιο του Κολοσσού Πηγή: Λάζος Χ.. Τελικά οι Ρόδιοι νίκησαν και ο ηµήτριος έµεινε στην ιστορία ως ο «Πολιορκητής». Ο χαλκός α ό τις ελε όλεις και τα ολιορκητικά έγινε Κολοσσός. Το «Άγαλµα της Ελευθερίας» στη Νέα Υόρκη είναι η κοντινότερη «ροσέγγιση» εφόσον είναι α ό το ίδιο υλικό, έχει τις ίδιες διαστάσεις, τον ίδιο τρό ο κατασκευής (ακτινωτός σκελετός, συναρµολόγηση α ό κάτω ρος άνω), και µάλλον την ίδια στάση ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Οι µελέτες για το ερίφηµο αυτό έργο έγιναν α ό το Μουσείο, την ανε ιστηµιακή σχολή της ερίφηµης Βιβλιοθήκης, ό ου δίδασκε και ο Ευκλείδης. Την κατασκευή ανέλαβε ο Σώστρατος ο Κνίδιος το 299.Χ. ε ί βασιλείας του Πτολεµαίου του Σωτήρα και τελείωσε 20 χρόνια αργότερα ε ί Πτολεµαίου Β του Φιλάδελφου. Προηγήθηκαν τεράστια υ οστηρικτικά έργα στον ισθµό του νησιού, το «Ε ταστάδιον» µε ογκόλιθους κόκκινου γρανίτη α ό το Ασουάν. Έ ειτα χτίστηκε ύργος ύψους 56 µέτρων α ό το ίδιο υλικό και ε ένδυση µαρµάρου. Πάνω σε αυτό υ ήρχε οκτάγωνος ύργος 27 µέτρων και διαµέτρου 18. Πάνω σε αυτό κτίστηκε κυλινδρικός ύργος 7,5 µέτρων. Το α οτέλεσµα ήταν ένας 40ώροφος σηµερινός ουρανοξύστης µε καταστήµατα και εστιατόρια στο 1ο τµήµα για «τουριστικούς» λόγους, α οθηκευτικούς χώρους και κλιµακοστάσια στο 2ο και 3ο. Θόλος µε καύσιµη ύλη υ ήρχε στην κορυφή. 11

12 Το φως ήταν ορατό α ό 50 χιλιόµετρα µακριά. Οι σοφοί του Μουσείου είχαν εγκαταστήσει ειδικό ανακλαστήρα ου αντανακλούσε το φως τη µέρα και τη φλόγα τη νύχτα. Σε αυτό το σηµείο ρέ ει να τεθούν τρία βασικά ερωτήµατα µυστήρια : 1. η φλόγα Πιθανολογείται ότι έκαιγαν νάφθα ως αιώνια υρά 2. ο ειδικός ανακλαστήρας ελώριοι ειδικοί µ ρούτζινοι φακοί ή µετεωρική ύαλος α ό τη Σαχάρα...; 3. το άγαλµα της κορυφής τι υλικό άντεχε σε συνεχή τόσο υψηλή θερµοκρασίας; Μή ως µετεωρική ύαλος; Ποιο ήταν, ο Ποσειδώνας, ο Ζεύς Σωτήρ; Τι σχέση είχε µε τους θρύλους για καύση των εχθρικών λοίων α ό µακριά (ειδικά κάτο τρα); Ο Φάρος υ έστη ολλές ερι έτειες µέχρι να καταστραφεί λήρως το 850 µ.χ. Ως και το 1994 βρέθηκαν τροµερά ευρήµατα στον υ οθαλάσσιο χώρο του λιµανιού της Αλεξάνδρειας, γεγονός ου έχει οδηγήσει τις αρχές σε σκέψεις δηµιουργίας ε ισκέψιµου υ οθαλάσσιου αρχαιολογικού άρκου. Εικόνα 5. Καλλιτεχνική α εικόνιση Φάρου Αλεξάνδρειας Πηγή: Discovery & Science ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΩΠΑΪ ΑΣ Το 1450.Χ. οι Μινύες του Ορχοµενού ροχώρησαν στην α οστράγγιση της εδιάδας της Κω αΐδας ου ληµµύριζε α ό τα νερά των οταµών Μέλανα και Κηφισού. Για το σκο ό αυτό διάνοιξαν Κανάλι µήκους 43 χλµ., λάτους 40 µ., και βάθους 5 µ., τη γνωστή «ιώρυγα των Μινύων». Εκεί α οστραγγίζονταν όλα τα ύδατα, τα ο οία 12

13 οδηγούνταν σε φυσικές καταβόθρες και µέσω αυτών στον κόλ ο της Λάρυµνας. Σαν να µην έφθανε η λήρης κατανόηση της λειτουργίας των φυσικών καταβοθρών και µάλιστα η αξιο οίησή τους µε το τεραστίων διαστάσεων έργο, έγινε και ένα Συµ ληρωµατικό τεράστιο έργο, η τεχνητή καταβόθρα µήκους 2,5 χλµ, ύψους 1,8 µ., λάτους 1,5 µ., µε 16 κάθετα φρεάτια Εικόνα 6. Τοµή του συµ ληρωµατικού έργου της τεχνητής καταβόθρας Πηγή: Λάζος Χ.. Οι Μινύες συντηρούσαν όλα αυτά τα έργα για εκατοντάδες χρόνια. Σήµερα δεν έχουν εξερευνηθεί και µελετηθεί λήρως, είναι άλλωστε αραδοµένα στην τύχη τους και φραγµένα α ό βοσκούς και τυροκόµους της εριοχής ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ Το 520.Χ. ο Τύραννος Πολυκράτης της Σάµου αναθέτει στον Μεγαρέα Μηχανικό Ευ αλίνο το έργο υδροδότησης της ρωτεύουσας του νησιού (το σηµερινό Πυθαγόρειο). Το έργο του Ευ αλίνου είχε δύο µέρη: Ε ιφανειακό σύστηµα αγωγών 1800 µέτρων α ό την ηγή ως τη σήραγγα Υ όγειο σύστηµα αγωγών κα φρεατίων εντός του όρους Άµ ελος Η υ όγεια σήραγγα είχε µήκος 1036 µέτρα και διαστάσεις 1,8 x 1,8. ύο συνεργεία εργατών δούλεψαν 10 χρόνια και συναντήθηκαν ερί ου στη µέση µε α όκλιση 60 εκατοστών! 13

14 Εικόνα 7. Σηµερινή Φωτογραφία του Ευ αλίνειου Ορύγµατος Πηγή: Προσω ικό Αρχείο Το όλο έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο τεχνικά ακόµη και για τις µέρες µας! Προϋ οθέτει άριστη γνώση εξορυκτικών τεχνικών, τεχνικών εξαερισµού γαλαριών, οργάνωσης εδίου, κ.λ. Το όλο σύστηµα βρίσκεται µέσα στο βουνό σε ερί ου οριζόντια διαδροµή! Ο ρυθµός εργασίας ρέ ει να ήταν 12 µε 15 εκατοστά ηµερησίως για κάθε λευρά. Συνεργεία όχι αρα άνω των 15 ατόµων δούλευαν µέρα και νύχτα συνεχώς εναλλασσόµενα (2 εργάτες στη λάξευση, 1 στο κανάλι, 2 στα µ άζα, κ.λ.). Ε. Εφευρέσεις και Μηχανισµοί Είναι ραγµατικά ασύλλη τος ο αριθµός εφευρέσεων και µηχανισµών ου ανακαλύφθηκαν και ανα τύχθηκαν α ό τους Έλληνες σε όλους τους τοµείς της Ε ιστήµης και της Τεχνολογίας. Το κεφάλαιο των Εφευρέσεων και Μηχανισµών αρχαίων Ελλήνων Μηχανικών είναι τόσο εκτενές ου ροσφέρει α ό µόνο του υλικό για δεκάδες τόµους βιβλίων. Το κάθε εφεύρηµα και ο κάθε µηχανισµός ου είτε σώζεται, είτε γνωρίζουµε µέσα α ό φιλολογικές αναφορές, έχει α οτελέσει αντικείµενο διεξοδικών µελετών. Κά οιοι µηχανισµοί έχουν διερευνηθεί ερισσότερο α ό άλλους είτε λόγω ερισσότερων στοιχείων, είτε λόγω του ενδιαφέροντος ου 14

15 αρουσιάζει η χρήση τους ακόµη και στις µέρες µας, είτε ακόµα και ελλείψει στοιχείων λόγω του δέους ου ροκαλεί η ολυ λοκότητά τους σε σχέση µε αυτά ου φανταζόµαστε ότι «έ ρε ε λογικά» να διαθέτουν οι ρόγονοί µας. Α ό την καθηµερινή ζωή και τις γεωργικές εργασίες, ως την ναυσι λοΐα και την αστρονοµία, την ιατρική και τη χειρουργική, τη µέτρηση χρόνου και α οστάσεων, την οικοδοµική και αρχιτεκτονική, την υδραυλική µηχανική, τις ε ικοινωνίες, κ.λ. υ άρχει λήθος µηχανικών ου διέ ρεψαν και εφηύραν µηχανισµούς. Φυσικά, στους σκο ούς της ανά χείρας µελέτης δεν είναι η εκτενής ανάλυση και αρουσίαση όλων αυτών των µηχανισµών. Κάτι τέτοιο ξε ερνά κατά ολύ τις λίγες σελίδες του αρόντος ονήµατος. Όµως, ενδιαφέρον αρουσιάζει η ακόλουθη σύντοµη ε ισκό ηση κά οιων εκ των κυριοτέρων εφευρηµάτων αρχαίων Ελλήνων Μηχανικών: Πρέσα λαδιού, τόρνος και κλίβανος µετάλλων, χειρουργικά εργαλεία, γνώµονας και χάρτης, κυλινδρική ροβολή, ηλιακά κάτο τρα και ρολόγια, ανυψωτικές µηχανές, µηχανές άντλησης νερού, ατµοµηχανές, υδραυλικά όργανα και µηχανισµοί, αυτοµατισµοί. Ο Αρχιµήδης και ο Ατέρµων Κοχλίας Είναι δεκάδες τα εφευρήµατα αυτής της διάνοιας ου λεγόταν Αρχιµήδης και ου το όνοµά του ροκαλεί δέος ακόµη και στις µέρες µας. Τροµερό µαθηµατικό και φυσικό µυαλό µε λήθος ε ινοήσεων εξαιρετικής χρησιµότητας στη γεωµετρία, την υδραυλική, την ο τική, την αρχιτεκτονική, κ.λ. Α ό τα ιο ξακουστά είναι φυσικά τα κάτο τρα µε τα ο οία κατέκαυσε τα Ρωµαϊκά λοία ου ολιορκούσαν τις Συρακούσες, καθώς και οι τεράστιοι ανυψωτικοί µηχανισµοί-δαγκάνες ου «συλλάµβαναν» τις ρωµαϊκές γαλέρες και τις κατέστρεφαν αφήνοντάς τες να έσουν α ό ψηλά στη θάλασσα. Ιδιαίτερα η καύση των λοίων µε κάτο τρα µελετήθηκε το 1973 σε είραµα του Ιωάννη Σακκά στο Κέντρο Εκ αίδευσης Παλάσκα στη Σαλαµίνα, αλλά και ρόσφατα (2006) α ό το Μ.Ι.Τ. (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μασαχουσέτης). Η αναφορά στην αρούσα µελέτη γίνεται σε ένα λιγότερο γνωστό ίσως και λιγότερο εντυ ωσιακό αλλά εξαιρετικά χρήσιµο εφεύρηµα του Αρχιµήδη: τον Ατέρµων Κοχλία. Ε ινοήθηκε α ό τον µεγάλο Συρακούσιο µαθηµατικό και µηχανικό κατά τη διάρκεια µιας ε ίσκεψής του στην Αίγυ το το 250.Χ. µετά α ό ρόσκληση του 15

16 Πτολεµαίου του Β του Φιλάδελφου. Εκεί ο Αρχιµήδης είδε τους χωρικούς να ταλαι ωρούνται στην άρδευση των χωραφιών τους µε µια άλλη Ελληνική εφεύρεση της ε οχής του Χαλκού, το Κηλώνιον (στα αραβικά shaduf, χρησιµο οιείται ακόµα σε ορισµένες εριοχές). α β γ Εικόνα 8. α. Ανα αράσταση Ατέρµων Κοχλία (Discovery & Science) β. Σηµερινή χρήση στην Αίγυ το (Λάζος Χ..) γ. Σηµερινή χρήση στο Μέµφις, ΗΠΑ (Λάζος Χ..) Ο Αρχιµήδης θέλησε να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία άντλησης ύδατος. Έτσι ε ινόησε τον ατέρµων κοχλία. Ό ως µας αραδίδουν ο Αγαθαρχίδης, ο ιόδωρος Σικελιώτης, ο Ποσειδώνιος, αλλά και ο Στράβων, το ρωτότυ ο α οτελείτο α ό έναν κυλινδρικό σωλήνα ερί ου 5 µέτρων και διαµέτρου ερί ου 30 ως 35 εκατοστών. Ήταν χωρισµένος σε ζυγό αριθµό (4 ή 8) τµηµάτων µε έλικες (γι αυτό και ο µηχανισµός ήταν γνωστός και µε το όνοµα έλιξ) ου ανύψωναν το νερό, και ήταν αρχικά χειροκίνητος (αργότερες βελτιώσεις εριέλαβαν κίνηση α ό ζώα αλλά και α ό τον άνεµο). Ο ατέρµων κοχλίας χρησιµο οιείται αυτούσιος ακόµη και σήµερα σε ολλές υ ανά τυκτες ή ανα τυσσόµενες χώρες (κυρίως της βόρειας Αφρικής), ενώ η αρχή λειτουργίας του εφαρµόζεται και σε σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτινων όρων ή υγρών λυµάτων. 16

17 Κτησίβιος Έζησε στην Αλεξάνδρεια α ό το 285 ως το 222.Χ. Ήταν γιος κουρέα α ό τη συνοικία Άσ ονδα. Οι ρώτοι ειραµατισµοί του µάλιστα αφορούσαν ένα σύστηµα κάτο τρων στο κουρείο του ατέρα του. Αργότερα έγινε ο ρώτος διευθυντής του Μουσείου (Πανε ιστηµίου) της Αλεξάνδρειας και ιδρυτής της ερίφηµης Σχολής Μηχανικών και Μαθηµατικών. Όλα του τα έργα χάθηκαν και τον γνωρίζουµε µόνο µέσα α ό αναφορές άλλων σηµαντικών µηχανικών. Θεωρείται ο ατέρας της «Πνευµατικής», της ε ιστήµης ου µελετά τον αέρα και τις χρήσεις του. Μελέτησε την αεροσυµ ίεση και την υδροσυµ ίεση και ανακάλυψε το κυλινδρικό έµβολο, το ο οίο έχει αναρίθµητες εφαρµογές ακόµα και σε σηµερινές υ ερσύγχρονες µηχανές. Ακόµα, ανακάλυψε την αντλία ιέσεως, τον κυρτό σίφωνα, καθώς και κατα έλτες και ολεµικές µηχανές ου δε διασώθηκαν. Τρία είναι τα γνωστότερα ε ιτεύγµατά του: Η καταθλι τική α ορροφητική αντλία, σίφων ( ολυσύνθετος µηχανισµός συνεχούς άντλησης και ροής ύδατος µε χρήση σε υδρευτικά και αρδευτικά έργα όλεων και αγρών, α οστραγγιστικά έργα, ορυχεία, αλλά και... υρόσβεση) Η κλεψύδρα ρολόι Η Ύδραυλις (σαν και αυτή ου βρήκε ο καθηγητής. Παντερµαλής στο ίον το 1992) Εικόνα 9. Κλεψύδρα (κέντρο αριστερά), Αντλία (κάτω αριστερά), και Ύδραυλις (ε άνω και κάτω δεξιά) Πηγή: Λάζος Χ.. 17

18 Φίλων ο Βυζάντιος Έζησε α ό το 260 ως το 180.Χ. Ήταν µαθητής του Κτησίβιου και α οτελεί συνδετικό κρίκο µεταξύ αυτού και του Ήρωνα. Το έργο του είναι τεράστιο και διασώθηκε χάρη στους µαθητές του και τις αραβικές µεταφράσεις. Ασχολήθηκε µε όλα σχεδόν τα είδη µηχανικής και έχει δεκάδες κατασκευές στους τοµείς των µοχλών, της νευµατικής, της κατασκευής λιµένων, της ολιορκητικής. Μεγάλη είναι η συµβολή του στους αυτοµατισµούς και τις ε ικοινωνίες...! Τα σηµαντικότερα ε ιτεύγµατά του είναι: αλυσιδωτή αντλία κάδων, µαγγάνι αεραντλία και το ιστόνι συριστική ροειδο οιητική συσκευή για φάρους...! Εικόνα 10. Μηχανική υ ηρέτρια σερβίρει αυτόµατα νερό ( άνω αριστερά). ιακοσµητικό αυτόµατο αλογάκι ου ίνει νερό και γυρίζει ( άνω δεξιά). Μηχανισµός αυτόµατης αροχής νερού (κάτω αριστερά). Αντλία κάδων, µαγγάνι (κάτω δεξιά) Πηγή: Λάζος Χ.. 18

19 Ήρων ο Αλεξανδρεύς Είναι ο νευµατικός ρόγονος του Λεονάρντο ντα Βίντσι και το οθετείται µάλλον τον 1 ο αιώνα µ.χ. ιετέλεσε διευθυντής του Μουσείου της Αλεξάνδρειας και υ ογράφει τουλάχιστον 16 ραγµατείες για Πνευµατική, Μηχανική, Αυτοµατο οιητική, Κατο τρική, Μετρική, Πολιορκητική, κ.α. Οι µηχανισµοί και οι ανακαλύψεις του είναι αµέτρητα. Τα σ ουδαιότερα όµως εριλαµβάνουν: Αυτόµατο άνοιγµα θυρών ναού (αριστερή εικόνα άνω δεξιά) Αυτόµατη αροχή νερού µε ρίψη κέρµατος (αριστ. εικόνα άνω αριστερά) Ατµολέβητας, Αιόλου ύλη ιό τρα για γεωδαισία (αριστερή εικόνα κάτω αριστερά) Οδόµετρο και ροµόµετρο, για µέτρηση α οστάσεων στο έδαφος και τη θάλασσα αντίστοιχα (δεξιά εικόνα άνω και κάτω αντίστοιχα) Εικόνα 11. Μηχανισµοί Ήρωνα Αλεξανδρινού Πηγή: Λάζος Χ.. ΣΤ Τρία Ανεξήγητα Μυστικά Μέσα στο λήθος των φανταστικών ε ιτευγµάτων µηχανικής των αρχαίων Ελλήνων (ανάµεσα σε αυτά και τρό οι τηλε ικοινωνίας και τήσης) αλλά και ανεξήγητων µυστηρίων ου αρουσιάζονται στην αρχαία Ελληνική ιστορία στα διασωθέντα κείµενα και αρχαιολογικά ευρήµατα, η αρούσα µελέτη ε ιλέγει τρία για µια σύντοµη αρουσίαση: 19

20 1. Ελληνική Γλώσσα Η Ελληνική Γλώσσα α οτελεί µια λήρως µαθηµατική γλώσσα βασισµένη σε λογική εξίσωσης. ηλαδή, αν κά οιος διαθέτει κά οιους γνωστούς και ορισµένους αράγοντες µέσα σε µια νοηµατική (ή µαθηµατική) ρόταση, µ ορεί µε την λογική δοµή της Ελληνικής Γλώσσας να βρει και να ορίσει και τους αγνώστους, είτε αυτοί είναι λέξεις είτε έννοιες, κ.λ. Οι υ ολογιστές της NASA το 2006 ρογραµµατίστηκαν µε γλώσσα ρογραµµατισµού µε βάση τα αρχαία Ελληνικά (Discovery and Science). Οι υ εύθυνοι αξιωµατούχοι της υ ηρεσίας δήλωσαν ότι το έ ραξαν αυτό ακριβώς για να εκµεταλλευτούν το τεράστιο υ ολογιστικό δυναµικό της Ελληνικής Γλώσσας και την ανεξάντλητη ικανότητά της να ορίζει ε ακριβώς την φύση και το εριεχόµενο νέων εννοιών... Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι στην Οµηρική ε οχή υ ήρχαν ερί τους λεκτικούς τύ ους. Ακόµη και αν αυτοί σφάλλουν, ακόµη και αν ο αριθµός των λεκτικών τύ ων βρισκόταν α λώς (!) στην τάξη των χιλιάδων, το βέβαιο είναι ότι η αρχαία Ελληνική µε όλες τς εκφάνσεις, διαλέκτους και αραλλαγές της σίγουρα δε µ ορεί να συγκριθεί µε τη σηµερινή λεξι ενία και εν γένει αδυναµία του λόγου (γρα τού και ροφορικού). εν είναι τυχαίο ότι ρίζες ή και αυτούσιες λέξεις της αρχαίας Ελληνικής υ άρχουν ακόµη και σήµερα σε φυλές της Πολυνησίας, της νότιας Αµερικής, αλλά ακόµα και σε γλώσσες όχι τόσο µακρινές ό ως οι «λατινο»-γενείς Μηχανισµός των Αντικυθήρων Ολόκληρες ραγµατείες και δοκίµια έχουν γραφεί για αυτό το «ερίεργο» κατασκεύασµα α ό το αρελθόν. Αυτές οι µελέτες, άλλες µε λιγότερη και άλλες µε ερισσότερη σοβαρότητα, α οτυ ώνουν έναν εκ ληκτικό α ό ολλές α όψεις µηχανισµό α ό τον 1 ο αι..χ. ερί ου. Το Πάσχα του 1900 κά οιοι σφουγγαράδες, α οφάσισαν να εράσουν τη φουρτουνιασµένη νύχτα σε έναν κολ ίσκο στα Αντικύθηρα. Την ε όµενη µέρα, µε τη θάλασσα ήρεµη, βούτηξαν για σφουγγάρια και βρήκαν ένα ναυάγιο ου χρονολογείται α ό το 150 ως το 80.Χ. Εκεί εντό ισαν ανάµεσα στους ολλούς αµφορείς και σε διάφορα άλλα σηµαντικά ευρήµατα και ένα ασήµαντο, µισοσα ισµένο ξύλινο κουτί µε κάµ οσα µεταλλικά κοµµάτια µέσα. 20

21 Εικόνα 12. Τα θραύσµατα του Μηχανισµού των Αντικυθήρων Πηγή: Discovery & Science Οι διαστάσεις του µικρού κυτίου ήταν ερί ου 32 x 20 x 10 εκατοστά και τα διάφορα µ ρούτζινα θραύσµατα α άρτιζαν έναν ασύλλη τα ερί λοκο µηχανισµό ολλα λών γραναζιών. Το εκ ληκτικό αυτό εύρηµα α ό το αρελθόν είναι διάσηµο µε το όνοµα «Μηχανισµός των Αντικυθήρων» αν και ριν α ό µερικά χρόνια είχε και το ροσωνυµία «Υ ολογιστής των Αντικυθήρων». Και αυτό γιατί, όντας ό ως όλα δείχνουν το α οτέλεσµα έρευνας σειράς ευφυών µηχανικών και αστρονόµων ό ως ο Μέτων, ο Κάλλιος και ο Ί αρχος, ο µηχανισµός αυτός µε τους οδοντωτούς τροχούς και τα γρανάζια του υ ολογίζει ταυτόχρονα τις κινήσεις του Ήλιου, της Σελήνης, των αστερισµών του Ζωδιακού και άλλων βασικών αστερισµών, και µάλιστα στους διάφορους κύκλους τους... Α ό τη µέρα της ανακάλυψής του ως σήµερα λήθος σηµαντικοί ε ιστήµονες και µηχανικοί ασχολήθηκαν µε αυτό το µηχανισµό (ό ως ο Κουστό, η Αµερικανική Αρχαιολογική Ακαδηµία, κ.α.). Μάλιστα, µερικοί ερευνητές αφιέρωσαν την καριέρα τους και τη ζωή τους σε αυτόν, ό ως ο Σ υρίδων Στάης και ο Derek de Solla Price. Όµως, στις µέρες µας, α ό το 2004 και µετά συστήθηκε µια µεγάλη ολυε ιστηµονική οµάδα α αρτιζόµενη α ό τεχνικούς της Hewlett-Packard, ε ιστήµονες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών και ε ιστήµονες α ό διάφορα Πανε ιστήµια της 21

22 Ελλάδας, της Βρετανία και των ΗΠΑ (Antikythera Mechanism Research Project: η ο οία µε ζήλο ερευνά τα µυστικά αυτού του εκ ληκτικού µηχανισµού. Α ό τα τέλη του 2006 και τις αρχές του 2007, υ άρχει ένας αυξανόµενος ενθουσιασµός στο διεθνές ε ιστηµονικό στερέωµα µε τις συνεχείς νέες α οκαλύψεις λειτουργιών του Μηχανισµού. Το µικρό µέγεθός του, και κατά συνέ εια η εξαιρετικά συµ υκνωµένη τεχνολογία του, το καθιστούν «ανεξήγητο θαύµα» της µηχανικής της αρχαιότητας. Ε ι λέον, εριέχει δύο α ίστευτα για την ε οχή του στοιχεία: ένα διαφορικό γρανάζι, το ο οίο ε ανεµφανίζεται στην ιστορία της ε ιστήµης 1100 χρόνια αργότερα (!), και «οδηγίες χρήσης» στο ίσω µέρος του µε άρα ολύ µικρά εγχάρακτα! Εικόνα 13. Εγχάρακτες «οδηγίες χρήσης» του Μηχανισµού Πηγή: 22

23 3. Γεωδαιτικός Τριγωνισµός του Ελληνικού Χώρου Είναι αξιο ερίεργο το γεγονός ότι σηµαντικά Πανελλήνια ιερά και σηµαντικές όλεις βρίσκονται στις κορυφές ισοσκελών ή και ισό λευρων τριγώνων. Ναοί και όλεις βρίσκονται ε ευθείας και συχνά σε αρµονικούς µαθηµατικούς λόγους (σε άκρα και µέση, σε χρυσή τοµή, κ.λ.). Στον ελληνικό χώρο αρατηρούνται ακόµη εριφέρειες κύκλων µε κέντρα σηµαντικά σηµεία (ναοί, όλεις) και ακτίνες ε ίσης σηµαντικές α οστάσεις (ναού µε άλλο ναό, κ.ο.κ). Ο αριθµός τέτοιων αραδειγµάτων είναι τόσο µεγάλος ου στις ερισσότερες των ερι τώσεων µ ορεί να α οκλειστεί µε βεβαιότητα η α λή σύµ τωση. Α ό τους ρώτους ου ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα ήταν ο Ιωάννης Πασσάς. ια ίστωσε ότι οι α οστάσεις ου δήλωναν κά οιοι ιλότοι της Πολεµικής Αερο ορίας για διάφορα σηµεία της Ελλάδας ήταν ίδιες. Στην αρχή η αντίδραση ήταν καχύ ο τη, αλλά όταν διασταύρωσε τις α οστάσεις µε χάρτες και µετρήσεις ανακάλυψε ότι όντως τα δεδηλωµένα ήταν σωστά και ε οµένως αρκετά σηµεία ισα είχαν µεταξύ τους, καθιστώντας τα έτσι κορυφές ισοσκελών ή ισό λευρων τριγώνων, κέντρα κύκλων ή εριφερειών, κ.λ. Εικόνα 14. Γεωδαιτικός Τριγωνισµός Ελληνικού Χώρου Πηγή: Ι. Πασσάς α ό Θ.Μανιά Με την υ όθεση φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί ολύ στο αρελθόν (ως ακόµα και σήµερα) και η Αµερικανική ιαστηµική Υ ηρεσία NASA. Μάλιστα, ολλά α ό τα 23

24 αρατηρηµένα «τρίγωνα» φέρουν τις ονοµασίες των αστροναυτών ου τα αρατήρησαν ρώτοι α ό το διάστηµα... Εικόνα 15. Γεωδαιτικός Τριγωνισµός µε κέντρο τους ελφούς Πηγή: Google Map Τα τρία αυτά «µυστήρια», ό ως άλλωστε και τα ροαναφερθέντα θέµατα µηχανικής και τεχνολογίας στον αρχαίο Ελληνικό Κόσµο, χρειάζονται ίσως σελίδες ε ί σελίδων το καθένα για να αναλυθεί µε λε τοµέρεια και µε την α αραίτητη ιστορική και ε ιστηµονική συνέ εια. Για τους σκο ούς του αρόντος ονήµατος, όµως, οι ανωτέρω εριλη τικές εισηγήσεις αρουσιάσεις κρίθηκαν αρκετές. 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ H γενική τάση των κατοίκων της Αιγύπτου στις επιστήμες χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Ακαδ. Έτος Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ. ιδάσκων: ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. Ακαδ. Έτος Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ. ιδάσκων: ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2012-2013 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fµe.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 Ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ:Project 8 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Δεληγιάννης Ευάγγελος Βαφειαδάκης Δαμιανός Σχολικό Έτος 2014-15 Ιστορική αναδρομή Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν κάποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε κεκλιµένο ε ί εδο

Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε κεκλιµένο ε ί εδο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Καθηγητές: Σφαέλος Ι. Φύττας Γ. Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ H ΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ANΘPΩΠIKH ΑΡΧΗ Οι αρχαίοι Έλληνες, ρωτο όροι στη σύνθεση και ανάλυση οντολογικών, ηθικών και ε ιστηµολογικών ζητηµάτων, θεωρούσαν ότι o φυσικός κόσµος ήταν λασµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Το «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2.0)», είναι ένα ροηγµένο δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά) εκ αιδευτικό λογισµικό ολυµέσων ου α ευθύνεται σε αιδιά ηλικίας Νη ιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επικαιροποίηση των µοντέλων υπολογισµού επιπτώσεων από βιοµηχανικά ατυχήµατα: 17 Φεβρουαρίου 2009 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θέσεις για Εκ όνηση ι λωµατικής Εργασίας ή/και για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Αξιο ιστίας Συστηµάτων και Βιοµηχανικής Ασφάλειας, Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 31/01/13 «Ταινιοθήκες: Το µέλλον του αρελθόντος µας;» Συζήτηση στρογγυλής τρα έζης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο λαίσιο του αφιερώµατος στον Κώστα Γαβρά Στην κατάµεστη αίθουσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα Λήµνου, 27/03/2013 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. ρωτ.: 5039 ΣΥΜΒΑΣΗ 13SYMV001500328 2013-06-10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ο ΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία

Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Περιοδική Έκθεση Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία Μια έκθεση που παρουσιάζει την εξέλιξη της σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία Γιώργος Ευσταθίου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθερα ειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 535 /2014 Σήµερα την 16η του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Μερικά για την Ρένα Χωρέµη και το ενδιαφέρον της για την Ιστορία της Νέας Φιλαδέλφειας Συµ ληρώστε τις γνώσεις σας για την Νέα Φιλαδέλφεια και τους Φιλαδελ φειώτες, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία "Σχεδίαση και Υλο οίηση Ιστοσελίδας της Ψυχιατρικής Κλινικής Βενιζελείου

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της αλής αρμονικής ταλάντωσης είναι: Α) Αομάκρυνση (x ή y): ονομάζεται η αόσταση του σώματος κάθε χρονική στιγμή αό την θέση ισορροίας (x= ή y=) Β) Το λάτος της

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε.

«ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής λειοδοτικής δηµο ρασίας εκ οίησης ακινητο οιηµένων και άχρηστων µηχανηµάτων έργων της Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:οικ.43352/6768/8-05-2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:267-14/30-04-2015 «ιακήρυξη διενέργειας δηµόσιας ροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών Πέµ τη 23 Ιουνίου 2011 Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κυψελωτή κάλυψη Σκο ός µείωση οµοκαναλικής αρεµβολής Μεγάλες κυψέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΤΟΣ Β 3 ΛΑΡΙΣΑ 2008 Τα Όργανα Μέτρησης Του Χρόνου Αστρολάβος Ο αστρολάβος είναι αρχαίο αστρονομικό όργανο που χρησιμοποιούνταν για να παρατηρηθούν τα αστέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -11 Αριθ. Πρωτ. :11837 /Γ Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στη συσκευασία του ροϊόντος εριλαµβάνονται τα κάτωθι: o Κίτρινο, αδιάβροχο κολάρο φέρµας (δέκτης) o Τηλεχειριστήριο ( οµ ός) o Μία µ αταρία λιθίου ( CR2430) για το τηλεχειριστήριο o Μία µ αταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα