Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ"

Transcript

1 Αρχαίων Ελλήνων Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ Λευκωσία, 2008

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Α. Εισαγωγή...3 Β. Υλικά και Πρώτες Ύλες...4 ΞΥΛΟ...4 ΠΗΛΟΣ...4 ΛΙΘΟΣ...5 ΜΕΤΑΛΛΑ...5 Γ. Εργαλεία και Όργανα...7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ...7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ...9. Μεγάλα Έργα και Κατασκευές...10 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ...10 ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ...11 ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΩΠΑΪ ΑΣ...12 ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ...13 Ε. Εφευρέσεις και Μηχανισµοί...14 Ο Αρχιµήδης και ο Ατέρµων Κοχλίας...15 Κτησίβιος...17 Φίλων ο Βυζάντιος...18 Ήρων ο Αλεξανδρεύς...19 ΣΤ. Τρία Ανεξήγητα Μυστικά Ελληνική Γλώσσα Μηχανισµός των Αντικυθήρων Γεωδαιτικός Τριγωνισµός του Ελληνικού Χώρου...23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 Α. Εισαγωγή Αρχαίος Ελληνικός Κόσµος και Ε ιστήµη είναι έννοιες συνυφασµένες. Η αναζήτηση της ανά τυξης και εξέλιξης της ε ιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας στον Αρχαίο Ελληνικό Κόσµο είναι ένας ολλά υ οσχόµενος τοµέας έρευνας. Μέχρι ριν λίγα χρόνια, όµως, η ό οια αναφορά σε αυτά τα θέµατα ήταν ευκαιριακή, ενώ η δηµοσίευση άρθρων ολύ λιγότερο δε ραγµατειών και βιβλίων ήταν εριορισµένη σε µηδαµινά ε ί εδα. Αυτός ο χώρος ήταν αγνοηµένος α ό τους ειδικούς και άγνωστος για τον ερισσότερο κόσµο σε βαθµό τέτοιο, ου µ ορεί να ει ωθεί ότι ήταν εριθωριο οιηµένος. Συχνά δε, οι αναφορές σε αρχαία Ελληνικά ε ιστηµονικά ε ιτεύγµατα Μηχανικής και Τεχνολογίας ε έσυραν στην καλύτερη ερί τωση σκω τικά σχόλια ερί ονειροφαντασίας ενώ, στην χειρότερη, οι λίγοι ου τολµούσαν να αρθρώσουν τέτοιο ερευνητικό λόγο χλευάζονταν και υβρίζονταν ως ιστορικώς άσχετοι, αρχαιολογικώς ακατάρτιστοι, ακόµη και ως ακραίοι εθνικιστές και ατριδοκά ηλοι. Στο εξωτερικό τα ράγµατα ήταν καλύτερα. Φαίνεται ότι οι ε ιστήµονες, µηχανικοί και τεχνολόγοι του εξωτερικού ήταν ολύ ιο φιλέλληνες ή, εν άση ερι τώσει, έδειχναν ήδη α ό ερασµένους αιώνες ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα των σωζόµενων κειµένων και ευρηµάτων αρχαίας ελληνικής ε ιστήµης και µηχανικής. Ευρεία ε οίθηση ήταν ότι τέτοιου είδους αναζητήσεις θα µ ορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε ευφυείς λύσεις και σύγχρονων ροβληµάτων ή τουλάχιστον θα α οτελούσαν ορθά ε ιστηµονικά εφαλτήρια για εραιτέρω ανακαλύψεις, καθώς ή ευρηµατικότητα των αρχαίων Προγόνων µας εξέ ληττε και συνεχίζει να εκ λήττει τους άντες. Η αρούσα ερίληψη της µελέτης «Αρχαίων Ελλήνων Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία» έχει ως σκο ό την ανασκό ηση ε ιτευγµάτων α αράµιλλης ε ιστηµονικής και µηχανικής σκέψης και εφευρετικότητας των αρχαίων Ελλήνων. Η αρουσίαση βασίζεται µόνο σε υλικό υ αρκτό και τεκµηριωµένο α ό ιστορικές ή σύγχρονες ηγές και αρχαιολογικά ευρήµατα. 3

4 Β. Υλικά και Πρώτες Ύλες Οι ρώτες ύλες και τα υλικά ου είχαν στη διάθεσή τους οι Έλληνες Ε ιστήµονες και Μηχανικοί καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό, ό ως ήταν λογικό, το ε ί εδο της αντοχής, της λε τοµέρειας, της χρηστικότητας και του µεγέθους των έργων τους. Α ό τα σκεύη, τα εργαλεία και τα αντικείµενα, ως τους ναούς και τις άλλες µεγάλες κατασκευές, το ε ί εδο της τεχνολογίας ου διαµορφώθηκε εξαρτάται άµεσα α ό τη διαθεσιµότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών και των ρώτων υλών ου χρησιµο οίησαν οι Έλληνες µηχανικοί. ΞΥΛΟ Το Ξύλο α οτελεί, µαζί µε τον ηλό και το λίθο, ένα α ό τα ρώτα υλικά τα ο οία έθεσε σε χρήση ο άνθρω ος α ό τους ροϊστορικούς χρόνους. Οι χρήσεις του ξεκινούν α ό ό λα και εργαλεία, σκεύη και µικροαντικείµενα, ως έ ι λα, εκµαγεία για διάφορες τέχνες, λατρευτικά σύµβολα, άρµατα, µηχανήµατα, κ.λ. Ιδιαίτερη µνεία χρειάζεται στις εφαρµογές του ξύλου στην Οικοδοµική αλλά και την Ναυ ηγική (οι γνωστότερες είναι τα εµ όλια α ό κρανειά και κυ αρίσσι εντός των σ ονδύλων των κιόνων, το σκαρί και τα διάφορα εξαρτήµατα και όργανα των λοίων). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ως ήταν καταγεγραµµένες οι ιδιότητες όλων των ειδών ξυλείας του Ελληνικού και όχι µόνο κόσµου, µε συνιστώµενες χρήσεις λιγότερο ή ερισσότερο εξειδικευµένες. Η ροστασία του ξύλου γινόταν µε ξύσιµο µε άµµο και ε άλειψη µε ίσσα. Αργότερα χρησιµο οιούνταν µια ουσία α ό εντεριώνη κέδρου. ΠΗΛΟΣ Χρησιµο οιήθηκε ευρέως στον Ελληνικό κόσµο ήδη α ό τους ροϊστορικούς χρόνους. Με ωµό ηλό οι Έλληνες κατασκεύαζαν δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, αλλά και τείχη, ιστεύοντας µάλιστα ότι τα γήινα τείχη ήταν ιο ανθεκτικά, αν και δεν ήταν λίγοι οι στρατιωτικοί ηγέτες ου χρησιµο οίησαν το νερό εναντίον τέτοιων κατασκευών, ακόµα και µε εκτρο ές οταµών (.χ. Κίµων). Ωµός ο ηλός α οτελούσε το υλικό για την αρασκευή του βασικού δοµικού υλικού, της λίνθου. Ο τός ο ηλός ονοµαζόταν κέραµος. Η ό τηση γινόταν στο ιο σηµαντικό εργαλείο των κεραµέων, τον κλίβανο (φούρνο). Ο ο τός ηλός χρησιµο οιήθηκε για την κατασκευή αρχιτεκτονικών µελών σε ναούς και σηµαντικά κτίρια, για σκεύη και διακοσµητικά στοιχεία ου έ ρε ε να 4

5 είναι ανθεκτικά στο νερό, και φυσικά στην κάθε είδους κεραµική (χρηστική και διακοσµητική). ΛΙΘΟΣ Χρησιµο οιήθηκε αρχικά κυρίως για οχυρώσεις (κυκλώ εια τείχη και ογκόλιθοι) και θεµέλια. Αργότερα, α ό τον 7 ο αι..χ., άρχισε να αντικαθιστά το ξύλο και τον ηλό σε ολλά σηµεία των ναών και των σηµαντικών κτιρίων, ενώ στην Κλασσική ε οχή κυριαρχούσε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι ήταν γνωστές οι ιδιότητες όχι µόνο των διαφόρων τύ ων λίθων (σχιστόλιθος, ασβεστόλιθος, ηφαιστειογενή, κ.λ.), αλλά και οι ιδιότητες του ίδιου υλικού αλλά α ό διαφορετικά µέρη, ό ως για αράδειγµα το εντελικό µάρµαρο, κυκλαδικό µάρµαρο, (χρωµατιστά) µάρµαρα Λακωνίας, Θεσσαλίας, Καρύστου Ευβοίας, Χίου, κ.λ. Ανάλογα µε το σκο ό και τη χρήση ου ήθελαν να ετύχουν, οι αρχιτέκτονες αράγγελναν τα αντίστοιχα µάρµαρα: έτσι αρήγγειλαν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης συγκεκριµένα Πεντελικό µάρµαρο για τις ο τικές του και άλλες ιδιότητες. ΜΕΤΑΛΛΑ Η µεταλλουργία και η χρήση των µετάλλων είναι µαζί µε τη γραφή ένας βασικός αράγοντας ολιτισµού. Η ύ αρξη και ανά τυξη µεταλλουργίας κατατάσσει τον ό οιο ολιτισµό σε ανώτερη εξελικτική βαθµίδα. Οι Έλληνες ε εξεργάστηκαν διάφορα µέταλλα και κυρίως χαλκό, σίδηρο, κασσίτερο, άργυρο, χρυσό, µόλυβδο, χάλυβα. Οι χρήσεις των µετάλλων είναι άρα ολλές και εκτείνονται α ό τα εργαλεία και τα ό λα, ως τα σκεύη, τα κοσµήµατα, διαφόρων ειδών εξαρτήµατα, µηχανήµατα, κ.λ. Είναι εντυ ωσιακή η τροµερή µεταλλευτική Τεχνολογία των Ελλήνων: εργαλεία και κατασκευές εξόρυξης (στοές), τόρνοι, κλίβανοι, εγκαταστάσεις ε εξεργασίας ( λυντήρια), χηµική κατεργασία (κράµατα), µεταφορές και εµ όριο µεταλλευµάτων (α οστάσεις, ροδιαγραφές). Χαρακτηριστικό αράδειγµα υψηλής τεχνογνωσίας α οτελούν οι εγκαταστάσεις στο Λαύριο της Αττικής. 5

6 Εικόνα 1. Πλυντήρια µεταλλεύµατος στο Λαύριο, 380.Χ. Πηγή: Discovery & Science Αξίζει ιδιαίτερης µνείας η Στήλη της Ελευσίνας του 400.Χ. Α οτελεί την ρώτη αναφορά σε τόρνο µετάλλων, αλλά ταυτόχρονα α οτελεί και την ρώτη αραγγελία βασισµένη σε αυστηρές τεχνικές και χηµικές ροδιαγραφές. Συγκεκριµένα, ο αρχιτέκτονας ε ιθυµεί την κατασκευή όλων και εµ ολίων α ό σκληρό µ ρούντζο για τους κίονες της Φιλώνιας Στοάς στο Τελεστήριο της Ελευσίνας. Η ροµήθεια ροϋ οθέτει ισχυρά εργαλεία εξόρυξης και ε εξεργασίας. Βρισκόµαστε δηλαδή σε µια ε οχή υψηλής τεχνολογίας στον τοµέα της αραγωγής και κατεργασίας µετάλλων. Η σηµασία του έργου α αιτούσε «ό,τι το καλύτερο». Γι αυτό και ο αρχιτέκτονας θέλει µέχρι και η εξόρυξη να γίνει µε ιδιαίτερη φροντίδα και α ό άριστους τεχνίτες. Προσδιορίζει τον τρό ο µε τον ο οίο θέλει να γίνει και µάλιστα ροχωρά στον ορισµό του κράµατος (11 µέρη χαλκό και 1 µέρος κασσίτερο) βάσει των ε ιθυµητών ιδιοτήτων ου θέλει να ροσδώσει στο κτίσµα του! Είναι ευνόητο ότι για «ό,τι το καλύτερο» ήγε στους καλύτερους: η αραγγελία αναφέρει ότι ο χαλκός ρέ ει να είναι α ό το Μάριο της Κύ ρου και ότι οι τεχνίτες ου θα εµ λακούν σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας ρέ ει να είναι Κύ ριοι. Η µεταλλευτική βιοµηχανία στην Κύ ρο άρχισε ερί το 3,500.Χ. µε τη Σκουριώτισσα να είναι το αρχαιότερο µεταλλείο χαλκού στον κόσµο. Η λήψη του χαλκού α ό τις θειούχες ενώσεις του και τα οξείδιά του ήταν σχετικά εύκολη µε υροµεταλλουργία. Α ό τις σκωρίες ου έχουν µείνει υ ολογίστηκε ότι η αραγωγή 6

7 ρέ ει να ανέρχετο στους 140 τόνους το χρόνο, ρυθµός ου ε έτρε ε την αναγέννηση των δασών ου ήταν η καύσιµη ύλη για αυτή την ενεργοβόρο µέθοδο. Υ ολογισµοί έχουν δείξει ότι ο χαλκός ου αράχθηκε στην Κύ ρο α ό την αρχαιότητα ήταν σε οσότητες ου αντιστοιχούν σε 17 φορές λήρη αναδάσωση της νήσου ώστε να δοθεί η α αιτούµενη θερµογόνος ικανότητα. εν είναι τυχαία λοι όν η Οµηρική αναφορά «δασόεσσα Κύ ρος». Ε ίσης, δεν είναι λοι όν τυχαίο ότι αυτή η γη µε τη φοβερή γονιµότητα και αναγεννητική ικανότητα είχε ροστάτιδα την Αφροδίτη, η ο οία όµως ήταν αντρεµένη µε τον Ήφαιστο, ροστάτη της µεταλλουργίας και όλων των τεχνιτών... Γ. Εργαλεία και Όργανα ΕΡΓΑΛΕΙΑ Αν και υ άρχουν λίγες αναφορές συγκεκριµένα για εργαλεία (αφού ροφανώς θεωρούσαν αυτονόητη την ύ αρξη και χρήση), εντούτοις λε τοµερείς µελέτες κειµένων έχουν δώσει ληροφορίες ου εξάγονται για τα διάφορα εργαλεία των: o Τεκτόνων (ξυλουργών και ναυ ηγών) o Λιθουργών, λιθοξόων, οικοδόµων o Πηλο οιών, λινθουργών, κεραµέων o Μεταλλωρύχων Έτσι έχουµε εργαλεία ό ως: o ο έλεκυς, η αξίνα α ο χάλυβα ή ορείχαλκο. Χρησίµευε στην ελέκηση o το σκέ αρνον, για ξέση ή λείανση o ο ρίων, ριόνι o η σφύρα, για χτύ ηµα και ξύσιµο λίθων o η τυ ίς, σιδερένιο εργαλείο για λάξευση 7

8 Πιεραντώνιος Παπάζογλου Αρχαίων Ελλήνων Επιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία Λευκωσία, 2008 Εικόνα 2α. Σµίλες, Αξίνες, Σφυριά, Πέλεκεις Πηγή: Μ ουρδάκου Ε.Λ. Εικόνα 2γ. Τρυ άνια και Τέρετρα Πηγή: Μ ουρδάκου Ε.Λ. Εικόνα 2β. Ρυκάνες Πηγή: Μ ουρδάκου Ε.Λ. Εικόνα 2δ. Αλφάδια, Στάθµες, Νήµατα Πηγή: Discovery & Science Εικόνα 2. ιάφορα Εργαλεία και Όργανα Πηγές: Discovery & Science, Μ ουρδάκου Ε.Λ. o η βαρεία, σιδερένιο βαρύ εργαλείο για α όσ αση ή θραύση λίθων o το τρύ ανον ή τέρετρον, α λό ή µε ιµάντα για δηµιουργία ο ών. Το γνωστό τρυ άνι. Πολύ χρήσιµο στη ναυ ηγική. o ο ξυστήρ, σκαρ έλο (για ξυλογλυ τική), αλλά και λείανση λίθων o η ρυκάνη, λατύ µεταλλικό έλασµα o Ε ίσης, έχουµε: ιαβήτες, γνώµονες, κανόνες, καθέτους, στάθµες, αλφάδια, κ.λ. 8

9 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ήδη α ό τη βαθιά αρχαιότητα είναι ροφανής η χρήση µηχανηµάτων, ως ανυψωτικών µηχανών (Τίρυνθα, Μυκήνες, Μινωικά οικοδοµήµατα, ρακόσ ιτα Ευβοίας, µεγαλιθικά Μάνης, κ.α.). Τον 6ο αι..χ όµως εµφανίζονται γρα τές αναφορές σε ανυψωτικά µηχανήµατα (.χ. για την κατασκευή του Ναού της Άρτεµης στην Έφεσο). Α ό εκείνη την ερίοδο θεωρούµε ότι αρχίζει µια θαυµαστή ορεία ολλών Ελλήνων µηχανικών ου καταλήγει στα εκ ληκτικά εφευρήµατα της Ελληνιστικής ε οχής: Αρχιµήδης, Κτησίβιος, Ήρων, Βιτρούβιος, είναι µόνο 4 α ό τα σηµαντικότερα ονόµατα ολυ ληθούς καταλόγου. Εικόνα 3. Μονόκολος, ίκολος, Τρίκολος, Τετράκολος, Συνδυαστικός Μηχανισµός µε Τροχό Πηγή: Λάζος Χ.. Μοχλοί, Τροχαλίες, Βαρούλκα, Πολύσ αστα, και µηχανήµατα συνδυασµού των ανωτέρω χρησιµο οιούνται στην κατασκευή τειχών, ναών, µεγάλων οικοδοµηµάτων, υδραυλικών έργων, στις µεταφορές, στη ναυ ηγική, αλλά και στην ολεµική τεχνολογία (.χ. µηχανές Αρχιµήδη ου ανασήκωναν ρωµαϊκά λοία, µηχανές Αλεξάνδρου, κ.λ.) 9

10 . Μεγάλα Έργα και Κατασκευές Όταν κά οιος ε ιχειρήσει να αναφερθεί σε µεγάλα έργα και κατασκευές των αρχαίων Ελλήνων, ραγµατικά δυσκολεύεται να α οφασίσει α ό ου να αρχίσει και ου να τελειώσει. Είναι ολλά τα ολύ µεγάλης σηµασίας έργας στον τοµέα της οικοδοµικής, της ναοδοµίας, της οδο οιίας, της κατασκευής λιµένων και οχυρώσεων, της υδραυλικής, κ.λ. Έργα ό ως ο Ναός της Αθηνάς στην Ακρό ολη των Αθηνών (Παρθενώνας), ο Ναός της Άρτεµης στην Έφεσο, το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ο Ναός της Ήρας στη Σάµο, ο ίολκος της Κορίνθου, το Χρυσελεφάντινο Άγαλµα του ία στην Ολυµ ία, κ.α. ροκαλούν ακόµα και σήµερα δέος σε ευρύ κοινό αλλά και µηχανικούς. Στην αρούσα ερίληψη αρουσιάζονται τέσσερα µόνο τέτοια έργα: ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ Έργο του γλύ τη Χάρη του Λίνδιου ου άρχισε το 304.Χ. και χρειάστηκε 12 χρόνια για να τελειώσει. Καταστράφηκε το 227.Χ. α ό σεισµό. Ε ρόκειτο για 33 µέτρα χάλκινου σκελετού χιαστί και ακτωµένου σε έτρινες κολόνες. Όλο το άγαλµα βρισκόταν σε µαρµάρινη βάση ύψους 15 µέτρων. Το άγαλµα ατένιζε το έλαγος κρατώντας υρσό. Τα υλικά ροήλθαν α ό µεγαλειώδη ολιορκία της Ρόδου α ό το ηµήτριο τον Πολιορκητή το 305.Χ., ό ου συνέβησαν ρωτάκουστα (Φίλων ο Βυζάντιος). Ο ηµήτριος ε ιτέθηκε µε στόλο 200 ολεµικών και 170 µεταγωγικών ου µετέφεραν 40,000 άνδρες! Τα «µηχανήµατα» ου χρησιµο οιήθηκαν όµως ήταν συγκλονιστικά: Πλωτοί κατα έλτες µε το µεγαλύτερο να ατάει σε έξι λοία «Χελώνες» και «κριοί» για διάτρηση και υ όσκαψη τειχών «Ελε όλεις» = ύργοι ολιορκίας ύψους 30 ως 40 (!) µέτρων µε κατα έλτες, δεξαµενές νερού και λαδιού και φλεγόµενα βέλη, µε αντικραδασµική και αντι υρική µεταλλική ε ένδυση οι Ρόδιοι αµύνθηκαν µε φλογοβόλα (!), υρ ολικά λοιάρια και κατα έλτες, καθώς και ταχεία ανοικοδόµηση δεύτερου και τρίτου τείχους µε ενδιάµεση τάφρο ίσω α ό την κατεστραµµένη ρώτη γραµµή τους 10

11 Εικόνα 4. Προσεγγιστικό σχέδιο του Κολοσσού Πηγή: Λάζος Χ.. Τελικά οι Ρόδιοι νίκησαν και ο ηµήτριος έµεινε στην ιστορία ως ο «Πολιορκητής». Ο χαλκός α ό τις ελε όλεις και τα ολιορκητικά έγινε Κολοσσός. Το «Άγαλµα της Ελευθερίας» στη Νέα Υόρκη είναι η κοντινότερη «ροσέγγιση» εφόσον είναι α ό το ίδιο υλικό, έχει τις ίδιες διαστάσεις, τον ίδιο τρό ο κατασκευής (ακτινωτός σκελετός, συναρµολόγηση α ό κάτω ρος άνω), και µάλλον την ίδια στάση ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Οι µελέτες για το ερίφηµο αυτό έργο έγιναν α ό το Μουσείο, την ανε ιστηµιακή σχολή της ερίφηµης Βιβλιοθήκης, ό ου δίδασκε και ο Ευκλείδης. Την κατασκευή ανέλαβε ο Σώστρατος ο Κνίδιος το 299.Χ. ε ί βασιλείας του Πτολεµαίου του Σωτήρα και τελείωσε 20 χρόνια αργότερα ε ί Πτολεµαίου Β του Φιλάδελφου. Προηγήθηκαν τεράστια υ οστηρικτικά έργα στον ισθµό του νησιού, το «Ε ταστάδιον» µε ογκόλιθους κόκκινου γρανίτη α ό το Ασουάν. Έ ειτα χτίστηκε ύργος ύψους 56 µέτρων α ό το ίδιο υλικό και ε ένδυση µαρµάρου. Πάνω σε αυτό υ ήρχε οκτάγωνος ύργος 27 µέτρων και διαµέτρου 18. Πάνω σε αυτό κτίστηκε κυλινδρικός ύργος 7,5 µέτρων. Το α οτέλεσµα ήταν ένας 40ώροφος σηµερινός ουρανοξύστης µε καταστήµατα και εστιατόρια στο 1ο τµήµα για «τουριστικούς» λόγους, α οθηκευτικούς χώρους και κλιµακοστάσια στο 2ο και 3ο. Θόλος µε καύσιµη ύλη υ ήρχε στην κορυφή. 11

12 Το φως ήταν ορατό α ό 50 χιλιόµετρα µακριά. Οι σοφοί του Μουσείου είχαν εγκαταστήσει ειδικό ανακλαστήρα ου αντανακλούσε το φως τη µέρα και τη φλόγα τη νύχτα. Σε αυτό το σηµείο ρέ ει να τεθούν τρία βασικά ερωτήµατα µυστήρια : 1. η φλόγα Πιθανολογείται ότι έκαιγαν νάφθα ως αιώνια υρά 2. ο ειδικός ανακλαστήρας ελώριοι ειδικοί µ ρούτζινοι φακοί ή µετεωρική ύαλος α ό τη Σαχάρα...; 3. το άγαλµα της κορυφής τι υλικό άντεχε σε συνεχή τόσο υψηλή θερµοκρασίας; Μή ως µετεωρική ύαλος; Ποιο ήταν, ο Ποσειδώνας, ο Ζεύς Σωτήρ; Τι σχέση είχε µε τους θρύλους για καύση των εχθρικών λοίων α ό µακριά (ειδικά κάτο τρα); Ο Φάρος υ έστη ολλές ερι έτειες µέχρι να καταστραφεί λήρως το 850 µ.χ. Ως και το 1994 βρέθηκαν τροµερά ευρήµατα στον υ οθαλάσσιο χώρο του λιµανιού της Αλεξάνδρειας, γεγονός ου έχει οδηγήσει τις αρχές σε σκέψεις δηµιουργίας ε ισκέψιµου υ οθαλάσσιου αρχαιολογικού άρκου. Εικόνα 5. Καλλιτεχνική α εικόνιση Φάρου Αλεξάνδρειας Πηγή: Discovery & Science ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΩΠΑΪ ΑΣ Το 1450.Χ. οι Μινύες του Ορχοµενού ροχώρησαν στην α οστράγγιση της εδιάδας της Κω αΐδας ου ληµµύριζε α ό τα νερά των οταµών Μέλανα και Κηφισού. Για το σκο ό αυτό διάνοιξαν Κανάλι µήκους 43 χλµ., λάτους 40 µ., και βάθους 5 µ., τη γνωστή «ιώρυγα των Μινύων». Εκεί α οστραγγίζονταν όλα τα ύδατα, τα ο οία 12

13 οδηγούνταν σε φυσικές καταβόθρες και µέσω αυτών στον κόλ ο της Λάρυµνας. Σαν να µην έφθανε η λήρης κατανόηση της λειτουργίας των φυσικών καταβοθρών και µάλιστα η αξιο οίησή τους µε το τεραστίων διαστάσεων έργο, έγινε και ένα Συµ ληρωµατικό τεράστιο έργο, η τεχνητή καταβόθρα µήκους 2,5 χλµ, ύψους 1,8 µ., λάτους 1,5 µ., µε 16 κάθετα φρεάτια Εικόνα 6. Τοµή του συµ ληρωµατικού έργου της τεχνητής καταβόθρας Πηγή: Λάζος Χ.. Οι Μινύες συντηρούσαν όλα αυτά τα έργα για εκατοντάδες χρόνια. Σήµερα δεν έχουν εξερευνηθεί και µελετηθεί λήρως, είναι άλλωστε αραδοµένα στην τύχη τους και φραγµένα α ό βοσκούς και τυροκόµους της εριοχής ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ Το 520.Χ. ο Τύραννος Πολυκράτης της Σάµου αναθέτει στον Μεγαρέα Μηχανικό Ευ αλίνο το έργο υδροδότησης της ρωτεύουσας του νησιού (το σηµερινό Πυθαγόρειο). Το έργο του Ευ αλίνου είχε δύο µέρη: Ε ιφανειακό σύστηµα αγωγών 1800 µέτρων α ό την ηγή ως τη σήραγγα Υ όγειο σύστηµα αγωγών κα φρεατίων εντός του όρους Άµ ελος Η υ όγεια σήραγγα είχε µήκος 1036 µέτρα και διαστάσεις 1,8 x 1,8. ύο συνεργεία εργατών δούλεψαν 10 χρόνια και συναντήθηκαν ερί ου στη µέση µε α όκλιση 60 εκατοστών! 13

14 Εικόνα 7. Σηµερινή Φωτογραφία του Ευ αλίνειου Ορύγµατος Πηγή: Προσω ικό Αρχείο Το όλο έργο είναι εξαιρετικά δύσκολο τεχνικά ακόµη και για τις µέρες µας! Προϋ οθέτει άριστη γνώση εξορυκτικών τεχνικών, τεχνικών εξαερισµού γαλαριών, οργάνωσης εδίου, κ.λ. Το όλο σύστηµα βρίσκεται µέσα στο βουνό σε ερί ου οριζόντια διαδροµή! Ο ρυθµός εργασίας ρέ ει να ήταν 12 µε 15 εκατοστά ηµερησίως για κάθε λευρά. Συνεργεία όχι αρα άνω των 15 ατόµων δούλευαν µέρα και νύχτα συνεχώς εναλλασσόµενα (2 εργάτες στη λάξευση, 1 στο κανάλι, 2 στα µ άζα, κ.λ.). Ε. Εφευρέσεις και Μηχανισµοί Είναι ραγµατικά ασύλλη τος ο αριθµός εφευρέσεων και µηχανισµών ου ανακαλύφθηκαν και ανα τύχθηκαν α ό τους Έλληνες σε όλους τους τοµείς της Ε ιστήµης και της Τεχνολογίας. Το κεφάλαιο των Εφευρέσεων και Μηχανισµών αρχαίων Ελλήνων Μηχανικών είναι τόσο εκτενές ου ροσφέρει α ό µόνο του υλικό για δεκάδες τόµους βιβλίων. Το κάθε εφεύρηµα και ο κάθε µηχανισµός ου είτε σώζεται, είτε γνωρίζουµε µέσα α ό φιλολογικές αναφορές, έχει α οτελέσει αντικείµενο διεξοδικών µελετών. Κά οιοι µηχανισµοί έχουν διερευνηθεί ερισσότερο α ό άλλους είτε λόγω ερισσότερων στοιχείων, είτε λόγω του ενδιαφέροντος ου 14

15 αρουσιάζει η χρήση τους ακόµη και στις µέρες µας, είτε ακόµα και ελλείψει στοιχείων λόγω του δέους ου ροκαλεί η ολυ λοκότητά τους σε σχέση µε αυτά ου φανταζόµαστε ότι «έ ρε ε λογικά» να διαθέτουν οι ρόγονοί µας. Α ό την καθηµερινή ζωή και τις γεωργικές εργασίες, ως την ναυσι λοΐα και την αστρονοµία, την ιατρική και τη χειρουργική, τη µέτρηση χρόνου και α οστάσεων, την οικοδοµική και αρχιτεκτονική, την υδραυλική µηχανική, τις ε ικοινωνίες, κ.λ. υ άρχει λήθος µηχανικών ου διέ ρεψαν και εφηύραν µηχανισµούς. Φυσικά, στους σκο ούς της ανά χείρας µελέτης δεν είναι η εκτενής ανάλυση και αρουσίαση όλων αυτών των µηχανισµών. Κάτι τέτοιο ξε ερνά κατά ολύ τις λίγες σελίδες του αρόντος ονήµατος. Όµως, ενδιαφέρον αρουσιάζει η ακόλουθη σύντοµη ε ισκό ηση κά οιων εκ των κυριοτέρων εφευρηµάτων αρχαίων Ελλήνων Μηχανικών: Πρέσα λαδιού, τόρνος και κλίβανος µετάλλων, χειρουργικά εργαλεία, γνώµονας και χάρτης, κυλινδρική ροβολή, ηλιακά κάτο τρα και ρολόγια, ανυψωτικές µηχανές, µηχανές άντλησης νερού, ατµοµηχανές, υδραυλικά όργανα και µηχανισµοί, αυτοµατισµοί. Ο Αρχιµήδης και ο Ατέρµων Κοχλίας Είναι δεκάδες τα εφευρήµατα αυτής της διάνοιας ου λεγόταν Αρχιµήδης και ου το όνοµά του ροκαλεί δέος ακόµη και στις µέρες µας. Τροµερό µαθηµατικό και φυσικό µυαλό µε λήθος ε ινοήσεων εξαιρετικής χρησιµότητας στη γεωµετρία, την υδραυλική, την ο τική, την αρχιτεκτονική, κ.λ. Α ό τα ιο ξακουστά είναι φυσικά τα κάτο τρα µε τα ο οία κατέκαυσε τα Ρωµαϊκά λοία ου ολιορκούσαν τις Συρακούσες, καθώς και οι τεράστιοι ανυψωτικοί µηχανισµοί-δαγκάνες ου «συλλάµβαναν» τις ρωµαϊκές γαλέρες και τις κατέστρεφαν αφήνοντάς τες να έσουν α ό ψηλά στη θάλασσα. Ιδιαίτερα η καύση των λοίων µε κάτο τρα µελετήθηκε το 1973 σε είραµα του Ιωάννη Σακκά στο Κέντρο Εκ αίδευσης Παλάσκα στη Σαλαµίνα, αλλά και ρόσφατα (2006) α ό το Μ.Ι.Τ. (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μασαχουσέτης). Η αναφορά στην αρούσα µελέτη γίνεται σε ένα λιγότερο γνωστό ίσως και λιγότερο εντυ ωσιακό αλλά εξαιρετικά χρήσιµο εφεύρηµα του Αρχιµήδη: τον Ατέρµων Κοχλία. Ε ινοήθηκε α ό τον µεγάλο Συρακούσιο µαθηµατικό και µηχανικό κατά τη διάρκεια µιας ε ίσκεψής του στην Αίγυ το το 250.Χ. µετά α ό ρόσκληση του 15

16 Πτολεµαίου του Β του Φιλάδελφου. Εκεί ο Αρχιµήδης είδε τους χωρικούς να ταλαι ωρούνται στην άρδευση των χωραφιών τους µε µια άλλη Ελληνική εφεύρεση της ε οχής του Χαλκού, το Κηλώνιον (στα αραβικά shaduf, χρησιµο οιείται ακόµα σε ορισµένες εριοχές). α β γ Εικόνα 8. α. Ανα αράσταση Ατέρµων Κοχλία (Discovery & Science) β. Σηµερινή χρήση στην Αίγυ το (Λάζος Χ..) γ. Σηµερινή χρήση στο Μέµφις, ΗΠΑ (Λάζος Χ..) Ο Αρχιµήδης θέλησε να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία άντλησης ύδατος. Έτσι ε ινόησε τον ατέρµων κοχλία. Ό ως µας αραδίδουν ο Αγαθαρχίδης, ο ιόδωρος Σικελιώτης, ο Ποσειδώνιος, αλλά και ο Στράβων, το ρωτότυ ο α οτελείτο α ό έναν κυλινδρικό σωλήνα ερί ου 5 µέτρων και διαµέτρου ερί ου 30 ως 35 εκατοστών. Ήταν χωρισµένος σε ζυγό αριθµό (4 ή 8) τµηµάτων µε έλικες (γι αυτό και ο µηχανισµός ήταν γνωστός και µε το όνοµα έλιξ) ου ανύψωναν το νερό, και ήταν αρχικά χειροκίνητος (αργότερες βελτιώσεις εριέλαβαν κίνηση α ό ζώα αλλά και α ό τον άνεµο). Ο ατέρµων κοχλίας χρησιµο οιείται αυτούσιος ακόµη και σήµερα σε ολλές υ ανά τυκτες ή ανα τυσσόµενες χώρες (κυρίως της βόρειας Αφρικής), ενώ η αρχή λειτουργίας του εφαρµόζεται και σε σύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτινων όρων ή υγρών λυµάτων. 16

17 Κτησίβιος Έζησε στην Αλεξάνδρεια α ό το 285 ως το 222.Χ. Ήταν γιος κουρέα α ό τη συνοικία Άσ ονδα. Οι ρώτοι ειραµατισµοί του µάλιστα αφορούσαν ένα σύστηµα κάτο τρων στο κουρείο του ατέρα του. Αργότερα έγινε ο ρώτος διευθυντής του Μουσείου (Πανε ιστηµίου) της Αλεξάνδρειας και ιδρυτής της ερίφηµης Σχολής Μηχανικών και Μαθηµατικών. Όλα του τα έργα χάθηκαν και τον γνωρίζουµε µόνο µέσα α ό αναφορές άλλων σηµαντικών µηχανικών. Θεωρείται ο ατέρας της «Πνευµατικής», της ε ιστήµης ου µελετά τον αέρα και τις χρήσεις του. Μελέτησε την αεροσυµ ίεση και την υδροσυµ ίεση και ανακάλυψε το κυλινδρικό έµβολο, το ο οίο έχει αναρίθµητες εφαρµογές ακόµα και σε σηµερινές υ ερσύγχρονες µηχανές. Ακόµα, ανακάλυψε την αντλία ιέσεως, τον κυρτό σίφωνα, καθώς και κατα έλτες και ολεµικές µηχανές ου δε διασώθηκαν. Τρία είναι τα γνωστότερα ε ιτεύγµατά του: Η καταθλι τική α ορροφητική αντλία, σίφων ( ολυσύνθετος µηχανισµός συνεχούς άντλησης και ροής ύδατος µε χρήση σε υδρευτικά και αρδευτικά έργα όλεων και αγρών, α οστραγγιστικά έργα, ορυχεία, αλλά και... υρόσβεση) Η κλεψύδρα ρολόι Η Ύδραυλις (σαν και αυτή ου βρήκε ο καθηγητής. Παντερµαλής στο ίον το 1992) Εικόνα 9. Κλεψύδρα (κέντρο αριστερά), Αντλία (κάτω αριστερά), και Ύδραυλις (ε άνω και κάτω δεξιά) Πηγή: Λάζος Χ.. 17

18 Φίλων ο Βυζάντιος Έζησε α ό το 260 ως το 180.Χ. Ήταν µαθητής του Κτησίβιου και α οτελεί συνδετικό κρίκο µεταξύ αυτού και του Ήρωνα. Το έργο του είναι τεράστιο και διασώθηκε χάρη στους µαθητές του και τις αραβικές µεταφράσεις. Ασχολήθηκε µε όλα σχεδόν τα είδη µηχανικής και έχει δεκάδες κατασκευές στους τοµείς των µοχλών, της νευµατικής, της κατασκευής λιµένων, της ολιορκητικής. Μεγάλη είναι η συµβολή του στους αυτοµατισµούς και τις ε ικοινωνίες...! Τα σηµαντικότερα ε ιτεύγµατά του είναι: αλυσιδωτή αντλία κάδων, µαγγάνι αεραντλία και το ιστόνι συριστική ροειδο οιητική συσκευή για φάρους...! Εικόνα 10. Μηχανική υ ηρέτρια σερβίρει αυτόµατα νερό ( άνω αριστερά). ιακοσµητικό αυτόµατο αλογάκι ου ίνει νερό και γυρίζει ( άνω δεξιά). Μηχανισµός αυτόµατης αροχής νερού (κάτω αριστερά). Αντλία κάδων, µαγγάνι (κάτω δεξιά) Πηγή: Λάζος Χ.. 18

19 Ήρων ο Αλεξανδρεύς Είναι ο νευµατικός ρόγονος του Λεονάρντο ντα Βίντσι και το οθετείται µάλλον τον 1 ο αιώνα µ.χ. ιετέλεσε διευθυντής του Μουσείου της Αλεξάνδρειας και υ ογράφει τουλάχιστον 16 ραγµατείες για Πνευµατική, Μηχανική, Αυτοµατο οιητική, Κατο τρική, Μετρική, Πολιορκητική, κ.α. Οι µηχανισµοί και οι ανακαλύψεις του είναι αµέτρητα. Τα σ ουδαιότερα όµως εριλαµβάνουν: Αυτόµατο άνοιγµα θυρών ναού (αριστερή εικόνα άνω δεξιά) Αυτόµατη αροχή νερού µε ρίψη κέρµατος (αριστ. εικόνα άνω αριστερά) Ατµολέβητας, Αιόλου ύλη ιό τρα για γεωδαισία (αριστερή εικόνα κάτω αριστερά) Οδόµετρο και ροµόµετρο, για µέτρηση α οστάσεων στο έδαφος και τη θάλασσα αντίστοιχα (δεξιά εικόνα άνω και κάτω αντίστοιχα) Εικόνα 11. Μηχανισµοί Ήρωνα Αλεξανδρινού Πηγή: Λάζος Χ.. ΣΤ Τρία Ανεξήγητα Μυστικά Μέσα στο λήθος των φανταστικών ε ιτευγµάτων µηχανικής των αρχαίων Ελλήνων (ανάµεσα σε αυτά και τρό οι τηλε ικοινωνίας και τήσης) αλλά και ανεξήγητων µυστηρίων ου αρουσιάζονται στην αρχαία Ελληνική ιστορία στα διασωθέντα κείµενα και αρχαιολογικά ευρήµατα, η αρούσα µελέτη ε ιλέγει τρία για µια σύντοµη αρουσίαση: 19

20 1. Ελληνική Γλώσσα Η Ελληνική Γλώσσα α οτελεί µια λήρως µαθηµατική γλώσσα βασισµένη σε λογική εξίσωσης. ηλαδή, αν κά οιος διαθέτει κά οιους γνωστούς και ορισµένους αράγοντες µέσα σε µια νοηµατική (ή µαθηµατική) ρόταση, µ ορεί µε την λογική δοµή της Ελληνικής Γλώσσας να βρει και να ορίσει και τους αγνώστους, είτε αυτοί είναι λέξεις είτε έννοιες, κ.λ. Οι υ ολογιστές της NASA το 2006 ρογραµµατίστηκαν µε γλώσσα ρογραµµατισµού µε βάση τα αρχαία Ελληνικά (Discovery and Science). Οι υ εύθυνοι αξιωµατούχοι της υ ηρεσίας δήλωσαν ότι το έ ραξαν αυτό ακριβώς για να εκµεταλλευτούν το τεράστιο υ ολογιστικό δυναµικό της Ελληνικής Γλώσσας και την ανεξάντλητη ικανότητά της να ορίζει ε ακριβώς την φύση και το εριεχόµενο νέων εννοιών... Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι στην Οµηρική ε οχή υ ήρχαν ερί τους λεκτικούς τύ ους. Ακόµη και αν αυτοί σφάλλουν, ακόµη και αν ο αριθµός των λεκτικών τύ ων βρισκόταν α λώς (!) στην τάξη των χιλιάδων, το βέβαιο είναι ότι η αρχαία Ελληνική µε όλες τς εκφάνσεις, διαλέκτους και αραλλαγές της σίγουρα δε µ ορεί να συγκριθεί µε τη σηµερινή λεξι ενία και εν γένει αδυναµία του λόγου (γρα τού και ροφορικού). εν είναι τυχαίο ότι ρίζες ή και αυτούσιες λέξεις της αρχαίας Ελληνικής υ άρχουν ακόµη και σήµερα σε φυλές της Πολυνησίας, της νότιας Αµερικής, αλλά ακόµα και σε γλώσσες όχι τόσο µακρινές ό ως οι «λατινο»-γενείς Μηχανισµός των Αντικυθήρων Ολόκληρες ραγµατείες και δοκίµια έχουν γραφεί για αυτό το «ερίεργο» κατασκεύασµα α ό το αρελθόν. Αυτές οι µελέτες, άλλες µε λιγότερη και άλλες µε ερισσότερη σοβαρότητα, α οτυ ώνουν έναν εκ ληκτικό α ό ολλές α όψεις µηχανισµό α ό τον 1 ο αι..χ. ερί ου. Το Πάσχα του 1900 κά οιοι σφουγγαράδες, α οφάσισαν να εράσουν τη φουρτουνιασµένη νύχτα σε έναν κολ ίσκο στα Αντικύθηρα. Την ε όµενη µέρα, µε τη θάλασσα ήρεµη, βούτηξαν για σφουγγάρια και βρήκαν ένα ναυάγιο ου χρονολογείται α ό το 150 ως το 80.Χ. Εκεί εντό ισαν ανάµεσα στους ολλούς αµφορείς και σε διάφορα άλλα σηµαντικά ευρήµατα και ένα ασήµαντο, µισοσα ισµένο ξύλινο κουτί µε κάµ οσα µεταλλικά κοµµάτια µέσα. 20

21 Εικόνα 12. Τα θραύσµατα του Μηχανισµού των Αντικυθήρων Πηγή: Discovery & Science Οι διαστάσεις του µικρού κυτίου ήταν ερί ου 32 x 20 x 10 εκατοστά και τα διάφορα µ ρούτζινα θραύσµατα α άρτιζαν έναν ασύλλη τα ερί λοκο µηχανισµό ολλα λών γραναζιών. Το εκ ληκτικό αυτό εύρηµα α ό το αρελθόν είναι διάσηµο µε το όνοµα «Μηχανισµός των Αντικυθήρων» αν και ριν α ό µερικά χρόνια είχε και το ροσωνυµία «Υ ολογιστής των Αντικυθήρων». Και αυτό γιατί, όντας ό ως όλα δείχνουν το α οτέλεσµα έρευνας σειράς ευφυών µηχανικών και αστρονόµων ό ως ο Μέτων, ο Κάλλιος και ο Ί αρχος, ο µηχανισµός αυτός µε τους οδοντωτούς τροχούς και τα γρανάζια του υ ολογίζει ταυτόχρονα τις κινήσεις του Ήλιου, της Σελήνης, των αστερισµών του Ζωδιακού και άλλων βασικών αστερισµών, και µάλιστα στους διάφορους κύκλους τους... Α ό τη µέρα της ανακάλυψής του ως σήµερα λήθος σηµαντικοί ε ιστήµονες και µηχανικοί ασχολήθηκαν µε αυτό το µηχανισµό (ό ως ο Κουστό, η Αµερικανική Αρχαιολογική Ακαδηµία, κ.α.). Μάλιστα, µερικοί ερευνητές αφιέρωσαν την καριέρα τους και τη ζωή τους σε αυτόν, ό ως ο Σ υρίδων Στάης και ο Derek de Solla Price. Όµως, στις µέρες µας, α ό το 2004 και µετά συστήθηκε µια µεγάλη ολυε ιστηµονική οµάδα α αρτιζόµενη α ό τεχνικούς της Hewlett-Packard, ε ιστήµονες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών και ε ιστήµονες α ό διάφορα Πανε ιστήµια της 21

22 Ελλάδας, της Βρετανία και των ΗΠΑ (Antikythera Mechanism Research Project: η ο οία µε ζήλο ερευνά τα µυστικά αυτού του εκ ληκτικού µηχανισµού. Α ό τα τέλη του 2006 και τις αρχές του 2007, υ άρχει ένας αυξανόµενος ενθουσιασµός στο διεθνές ε ιστηµονικό στερέωµα µε τις συνεχείς νέες α οκαλύψεις λειτουργιών του Μηχανισµού. Το µικρό µέγεθός του, και κατά συνέ εια η εξαιρετικά συµ υκνωµένη τεχνολογία του, το καθιστούν «ανεξήγητο θαύµα» της µηχανικής της αρχαιότητας. Ε ι λέον, εριέχει δύο α ίστευτα για την ε οχή του στοιχεία: ένα διαφορικό γρανάζι, το ο οίο ε ανεµφανίζεται στην ιστορία της ε ιστήµης 1100 χρόνια αργότερα (!), και «οδηγίες χρήσης» στο ίσω µέρος του µε άρα ολύ µικρά εγχάρακτα! Εικόνα 13. Εγχάρακτες «οδηγίες χρήσης» του Μηχανισµού Πηγή: 22

23 3. Γεωδαιτικός Τριγωνισµός του Ελληνικού Χώρου Είναι αξιο ερίεργο το γεγονός ότι σηµαντικά Πανελλήνια ιερά και σηµαντικές όλεις βρίσκονται στις κορυφές ισοσκελών ή και ισό λευρων τριγώνων. Ναοί και όλεις βρίσκονται ε ευθείας και συχνά σε αρµονικούς µαθηµατικούς λόγους (σε άκρα και µέση, σε χρυσή τοµή, κ.λ.). Στον ελληνικό χώρο αρατηρούνται ακόµη εριφέρειες κύκλων µε κέντρα σηµαντικά σηµεία (ναοί, όλεις) και ακτίνες ε ίσης σηµαντικές α οστάσεις (ναού µε άλλο ναό, κ.ο.κ). Ο αριθµός τέτοιων αραδειγµάτων είναι τόσο µεγάλος ου στις ερισσότερες των ερι τώσεων µ ορεί να α οκλειστεί µε βεβαιότητα η α λή σύµ τωση. Α ό τους ρώτους ου ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα ήταν ο Ιωάννης Πασσάς. ια ίστωσε ότι οι α οστάσεις ου δήλωναν κά οιοι ιλότοι της Πολεµικής Αερο ορίας για διάφορα σηµεία της Ελλάδας ήταν ίδιες. Στην αρχή η αντίδραση ήταν καχύ ο τη, αλλά όταν διασταύρωσε τις α οστάσεις µε χάρτες και µετρήσεις ανακάλυψε ότι όντως τα δεδηλωµένα ήταν σωστά και ε οµένως αρκετά σηµεία ισα είχαν µεταξύ τους, καθιστώντας τα έτσι κορυφές ισοσκελών ή ισό λευρων τριγώνων, κέντρα κύκλων ή εριφερειών, κ.λ. Εικόνα 14. Γεωδαιτικός Τριγωνισµός Ελληνικού Χώρου Πηγή: Ι. Πασσάς α ό Θ.Μανιά Με την υ όθεση φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί ολύ στο αρελθόν (ως ακόµα και σήµερα) και η Αµερικανική ιαστηµική Υ ηρεσία NASA. Μάλιστα, ολλά α ό τα 23

24 αρατηρηµένα «τρίγωνα» φέρουν τις ονοµασίες των αστροναυτών ου τα αρατήρησαν ρώτοι α ό το διάστηµα... Εικόνα 15. Γεωδαιτικός Τριγωνισµός µε κέντρο τους ελφούς Πηγή: Google Map Τα τρία αυτά «µυστήρια», ό ως άλλωστε και τα ροαναφερθέντα θέµατα µηχανικής και τεχνολογίας στον αρχαίο Ελληνικό Κόσµο, χρειάζονται ίσως σελίδες ε ί σελίδων το καθένα για να αναλυθεί µε λε τοµέρεια και µε την α αραίτητη ιστορική και ε ιστηµονική συνέ εια. Για τους σκο ούς του αρόντος ονήµατος, όµως, οι ανωτέρω εριλη τικές εισηγήσεις αρουσιάσεις κρίθηκαν αρκετές. 24

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - REVERSE LOGISTICS ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :, Α.Μ: 47 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 1 2 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, 28-07- 2010 Αριθ. Πρωτ. 93038/Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών

Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Επισκόπηση Συστηµάτων Ηλεκτροµηχανικής Μετατροπής Αιολικής Ενέργειας ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΟΥΡ ΑΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Εµµανουήλ Καραπιδάκης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.»

προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. A νάγκες και π ροσδοκίες των π ολιτών, ως προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» Γιάνης Μαΐστρος, Επ ίκουρος Καθηγητής Ε. Μ. Π. Θέλουμε μια κοινωνία με

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι της Μελέτης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 1994 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ελληνιστική παράδοση στους μηχανισμούς με γρανάζια 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. 1.1 Tο αντικείμενο της Γεωδαισίας

1 Εισαγωγή. 1.1 Tο αντικείμενο της Γεωδαισίας Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 23 1 Εισαγωγή 1.1 Tο αντικείμενο της Γεωδαισίας H Γεωδαισία είναι λέξη ελληνική, γράφεται και προφέρεται παρόμοια σε όλες σχεδόν τις γλώσσες, π.χ. Geodesy, Géodesie, Geodäsie, Geodesia.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 433 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== 15 ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-09-2008 Σήµερα τηv 1/09/2008 ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:30 µ.µ. στo ηµoτικό Κατάστηµα συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006)

TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) TO EΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟY ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (1993-2006) Πάντος Α. Πάντος Α ό τον Μάρτιο του 1993, ο ότε ο γράφων εκλήθη και ανέλαβε την διεύθυνση της τότε ιευθύνσεως Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την α όσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη µεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

A ΦIEPΩMA. Eκταση και σημασία των αρχαιοελληνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων

A ΦIEPΩMA. Eκταση και σημασία των αρχαιοελληνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων A ΦIEPΩMA KYPIAKH 4 IANOYAPIOY 1998 2-32 AΦIEPΩMA Aρχαία ελληνική τεχνολογία Tου Θ.Π. Tάσιου Mηχανολογικές κατασκευές Tου Θ.Π. Tάσιου Oργανωμένα δίκτυα τηλεπικοινωνίας Tου Στέλιου Πολυκράτη Tεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0218. Αφιέρωμα Ιστορία της Πληροφορικής

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA TEYXOΣ ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2009 ISSN 1986-0218. Αφιέρωμα Ιστορία της Πληροφορικής ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2009 TEYXOΣ 23 ISSN 1986-0218 Αφιέρωμα Ιστορία της Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ TEYXOΣ 23

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα