πού, παρά τίς ατέλειες της, καθώς και τήν έλλειψη ενός γενικού ευρετηρίου ονομάτο^ν, συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό ταινιών και αποτελεί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πού, παρά τίς ατέλειες της, καθώς και τήν έλλειψη ενός γενικού ευρετηρίου ονομάτο^ν, συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό ταινιών και αποτελεί"

Transcript

1 Βιβλιοκρισίες m κοντας ν' αυξήσει την αυτονομία της έναντι του ξένου κεφαλαίου για να εξελιχθεί έτσι στον σπουδαιότερο επενδυτικό φορέα της Ουγγαρίας. Η συλλογική αυτή εργασία, εκτός από τα υψηλού επιστημονικού επιπέδου άρθρα που συγκεντρώνει προσφέροντας πλούτο νέων πληροφοριών σ' ένα θέμα που επί χρόνια αποτέλεσε περισσότερο αντικείμενο ιδεολογικών αντιπαραθέσεων παρά επιστημονικού προβληματισμού, περιλαμβάνει επίσης και σχόλια στα κείμενα. Τα σχόλια παρουσιάζουν εξίσου σημαντικοί επιστήμονες και συμβάλλουν στην αποτελεσματική σχηματοποίηση / αποδέσμευση των ερωτημάτων και των προβλημάτων της οικονομικής ιστορίας και της ιστορίας επιχειρήσεων. Η αξία ενός τέτοιου έργου είναι προφανής, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπου θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τις συζητήσεις για το ρόλο του ξένου κεφαλαίου και των πολυεθνικών με νέες οπτικές συνδέοντας τις και με τη στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών στα πλαίσια της οικονομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπη;:. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΡΙΤΣΑ Γρηγόρης Γρηγορίου, Μνήμες σε άσπρο και μαϋρο. 1: 7α ηρωικά χρόνια. Αιγόκερως, 1988 (Κινηματογραφικό αρχείο, 102). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο εκδοτικό ενδιαφέρον για θέματα πού έχουν σχέση με τον κινηματογράφο, το όποιο ανταποκρίνεται, φαντάζομαι, σέ ανάλογη ζήτηση τοϋ αναγνωστικού κοινού: βιογραφίες διάσημων ξένων σκηνοθετών και ηθοποιών, απομνημονεύματα, μεταφράσεις θεωρητικών έργων, φιλμογραφίες, έκδοση σεναρίων. Σ' αύτη τήν κίνηση, ό ελληνικός κινηματογράφος κρατάει πολύ μικρή θέση. 'Ωστόσο, έκαναν τήν εμφάνιση τους ορισμένες εργασίες, πού αν και διαφορετικές μεταξύ τους ώς προς το είδος ή τήν αρτιότητα, δεν παύουν να είναι σημαντικά βοηθήματα για τον ερευνητή της ιστορίας τοϋ ελληνικού κινηματογράφου. 'Αναφέρω ενδεικτικά τήν πολύ αξιόλογη μελέτη της Χρυσάνθης Σωτηροπούλου, 'Ελληνική κινηματογραφία, : θεσμικό πλαίσιο - οικονομική κατάσταση, Θεμέλιο 1989, οπού για πρώτη φορά συγκεντρώνονται και αναλύονται στοιχεία σχετικά με τήν παραγωγή και τη διακίνηση ελληνικών ταινιών, τήν κρατική πολιτική, τη σχέση ταινιών-κοινοϋ, στο μεταβατικό διάστημα 'Αναφέρω επίσης τη Φιλμογραψία ελληνικού κινηματογράφου ( ), σύνταξη-επιμέλεια Στάθη Βαλούκου, Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, 1984, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΜΝΗΜΕΣ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΤΡΟ Ι ΤΑ ΗΡΟΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ πού, παρά τίς ατέλειες της, καθώς και τήν έλλειψη ενός γενικού ευρετηρίου ονομάτο^ν, συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό ταινιών και αποτελεί άπο τή Α1ΓΟΚΕΡίί φύση της βασικό βοήθημα για τους ενδιαφερόμενους. Τα τυχόν λάθη δέν αναιρούν τή χρησιμότητα της φιλμογραφίας και το πρόβλημα του ευρετηρίου μπορεί

2 334 Βιβλιοκρισίες νά λυθεί στην επανέκδοση της. Πρόκειται για σπάνια, αν Οχι μοναδική συνεργασία ενός συνδικαλιστικού σωματείου με το ΪΠΠΟ, ή οποία προσέφερε ενα απαραίτητο εργαλείο στους επαγγελματίες και τους ερευνητές τοϋ χώρου, ενώ θα μπορούσε νά χρησιμεύσει ώς παράδειγμα για μελλοντικές ανάλογες δραστηριότητες. Τέλος, απλώς αναφέρω την 'Ιστορία τον ελληνικού κινηματογράφου, τοϋ Γιάννη Σολδάτου (5η ^κδ. αναθεωρημένη, Αιγόκερως, 1990), για την όποια θα χρειαζόταν ειδική, εκτεταμένη παρουσίαση. Ή έ'κδοση πού θα μας απασχολήσει εκτενέστερα έδώ, ανήκει στο είδος τών απομνημονευμάτων. Πρόκειται για τις αναμνήσεις τοϋ Γρηγόρη Γρηγορίου άπο τη σαραντάχρονη εργασία του στον κινηματογράφο. Ίο κείμενο τοϋ Γρηγορίου έ"χει ορισμένα χαρακτηριστικά πού το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα στα ποικίλα δημοσιεύματα για τον κινηματογράφο, άλλα και για το χώρο τοϋ θεάματος γενικότερα. Είναι το πρώτο πού αναφέρεται αποκλειστικά σε μία ζωτική, δσο καί άγνωστη εποχή τοϋ ελληνικού κινηματογράφου, τα χρόνια ' ό συγγραφέας του μας έχει υποσχεθεί καί τη συνέχεια. Ό Γρηγορίου Ϊχει το χάρισμα της αφήγησης, πράγμα πού δίνει στο γραπτό του μια ξεχωριστή ποιότητα. Άλλα κυρίως έχει την αίσθηση της ιστορίας. Τοποθετεί τα γεγονότα καί τα πρόσωπα μέσα στο χρόνο, περιγράφει τις σχέσεις του με άξονα τις ταινίες πού γύρισε ή τις άλλες παρεμφερείς κινηματογραφικές του ενασχολήσεις καί δίνει έ'να πλήθος πληροφοριών για τις συνθήκες καί τους ανθρώπους, με διαύγεια καί ακρίβεια. 'Αποκαλύπτει ενα κόσμο άγνωστο στους έκτος επαγγέλματος τών ετών αυτών. Κάνει μια πρώτη καταγραφή, οχι μόνο της ατομικής, άλλα καί της συλλογικής μνήμης τοϋ συγκεκριμένου χώρου, μέ τρόπο κι αυτό είναι το σημαντικό πού διαφέρει άπο αυτόν πού χρησιμοποιούν συνήθως οί άνθρωποι τοϋ θεάματος σέ αυτοβιογραφικά κείμενα, ιδίως στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια δτι οί καλλιτέχνες πού αποφασίζουν να διηγηθούν τις αναμνήσεις τους σπρώχνονται άπο παράδοση στην άνεκδοτολογία. Συνήθως, σ' αυτές τις περιπτώσεις τα γεγονότα καταγράφονται πολλά χρόνια αργότερα, άπο μνήμης, μέ αποτέλεσμα νά μήν είναι δυνατή ή ακριβής αποκατάσταση τους. Οί αφηγητές στέκονται κυρίως σέ διασκεδαστικά συμβάντα, πού ίκανοποιοΰν ενδεχομένως το πλατύ κοινό, άλλα σπανίως μπορούν νά χρησιμοποιηθούν ώς πηγή για τήν ανασύνθεση τών συνθηκών παραγωγής καί υποδοχής τοϋ θεάματος. Χαρακτηριστικό σχετικά πρόσφατο παράδειγμα αυτής της τάσης είναι το Λες και ήταν χτες... τοϋ 'Αλέκου Σακελλάριου. "Ενας κατ' εξοχήν παράγων τοϋ θεάματος, πού γνώρισε καί συνεργάστηκε μέ πλήθος άλλους, παραγωγούς, τεχνικούς, ηθοποιούς, έπί πέντε δεκαετίες καί τουλάχιστον τις δύο άπ' αυτές βρισκόταν στο κέντρο τών γεγονότων, διαμορφώνοντας τάσεις, δεν σκιαγραφεί μέ τις αναμνήσεις του τήν εποχή, άλλα παραθέτει μια σειρά ανεκδότων, πού δεν μας βοηθοΰν νά γνωρίσουμε καλύτερα τους πρωταγωνιστές τους. Χάθηκε έτσι ή ευκαιρία νά μάθουμε για τους μηχανισμούς τοϋ θεάματος πού απευθύνεται στο πλατύ κοινό οσα θα μπορούσε νά μεταφέρει ένας πρωταγωνιστής, ή μάλλον θεμελιωτής τους. Ευτυχώς, ό Γρηγόρης Γρηγορίου κινήθηκε εντελώς διαφορετικά όταν αποφάσισε νά παραδώσει στή δημοσιότητα τις δικές του αναμνήσεις. Το κείμενο του, παρ' Ολη τήν ελευθερία πού θά μπορούσε νά έχει άπο τή φύση του, ξεφεύγει άπο τήν άνεκδοτολογία τοϋ είδους καί πειθαρχεί σέ μία συγκεκριμένη αφήγηση, πολύτιμη συμβολή στην ιστορία τοϋ ελληνικού κινηματογράφου. Ό ίδιος δηλώνει Οτι δεν φιλοδοξεί νά κάνει κάτι τέτοιο, επιθυμεί απλώς νά περιγράψει τήν ατομική του πορεία σ' αυτόν τον χώρο. Το μέτρο, ή πυκνή γραφή καί ό πλοΰτος τών σχέσεων καί τών εμπειριών του, προεκτείνουν κατά πολύ τις αρχικές του προθέσεις. Τα κεφάλαια τοϋ βιβλίου ακολουθούν τή χρονολογική σειρά. Ό συγγραφέας ξεκινάει

3 Βιβλιοκρισίες 335 άπο τήν εποχή πού ξυπνάει μέσα του το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ή τοποθέτηση στο ιστορικό πλαίσιο των χρόνων της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου και της Κατοχής. Ό αναγνώστης εισάγεται στο κλίμα τής εποχής, αποκτά τήν αίσθηση τών παραγόντων πού μπορούσαν να επηρεάσουν τα ενδιαφέροντα ενός νέου άνθρωπου και γνωρίζει πολλές άπο τις δυσκολίες πού είχε κανείς νά αντιμετωπίσει, αν δεν εναρμονιζόταν με τις επίσημες απόψεις. Ή Φωνή της καρδιάς (1943) τοϋ Δημήτρη Ίωαννόπουλου είναι ή ταινία πού θα πείσει τον Γρηγορίου νά ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, να φτιάξει το πρώτο του σενάριο, διασκευή τής Μενεξεδένιας πολιτείας τοϋ "Αγγέλου Τερζάκη, νά γνωρίσει τον παραγωγό Φιλοποίμενα Φίνο. Ή Μενεξεδένια πολιτεία δε γυρίστηκε ποτέ, παρά τις επανειλημμένες απόπειρες τοϋ σεναριογράφου της. Ή πρόσκαιρη αποτυχία δέν τον αποθάρρυνε, αντίθετα τον οδήγησε νά αναζητήσει σε μία σχολή κινηματογράφου, τήν 'Ακαδημία Κινηματογραφικών Σπουδών τοϋ Όρφέα Καραβία, τα όπλα για τήν κατάκτηση τής έβδομης τέχνης. Ή αδυναμία τής σχολής να τοϋ δώσει τα απαραίτητα εφόδια δέν ήταν διαφορετική άπο αυτήν πού έπικρατοΰσε στον επαγγελματικό χώρο, δπου σκηνοθέτες, οπερατέρ καί ηθοποιοί προσπαθούσαν νά δουλέψουν με αντίξοες συνθήκες ή εντελώς ξεπερασμένη καί ακατάλληλη τεχνολογία. Αυτή είναι καί ή τελική εντύπωση πού αποκομίζει ό αναγνώστης: πώς ο'ι άνθρωποι τοϋ επαγγέλματος, μερικοί άπο τους οποίους είχαν πραγματικά καλλιτεχνικές προθέσεις, προσπαθοΰσαν συνεχώς νά άντιπαρέρχονται καταστάσεις εντελώς αδιανόητες στις μεγάλες κινηματογραφίες τής Δύσης καί νά γυρίζουν ταινίες, συμβιβάζοντας άπο τή μια μεριά τα πενιχρά μέσα κι άπ' τήν άλλη τις απαιτήσεις τών παραγωγών για όσο το δυνατό μεγαλύτερη οικονομία, ταχύτητα στή διεκπεραίωση καί εναρμόνιση με τις προτιμήσεις τοϋ κοινοΰ. "Εχω τήν εντύπωση, δτι μετά τήν ανάγνωση τοϋ βιβλίου, ό θεατής τών ελληνικών ταινιών θα είναι επιεικέστερος στις κρίσεις του γι' αυτές, άφοΰ θα έχει μάθει τους δρους με τους όποιους γυρίζονταν ως τά τέλη τής δεκαετίας τοϋ Σημαντικές μαρτυρίες, έκτος άπο τή γενική εικόνα τοϋ χώρου, αφορούν σέ παράγοντες πού ανήκουν σέ λιγότερο γνωστές ειδικότητες, όπως οι τεχνικοί, οι παραγωγοί καί ο'ι διανομείς ταινιών. 'Υπάρχουν στοιχεία για τήν επαγγελματική δράση αξιοπρόσεκτων οπερατέρ, δπως ό Δημήτρης Γαζιάδης καί ό Ζοζέφ Χέπ, ηχοληπτών, δπως ό Γιώργος Κριάδης, παραγωγών, δπως ό 'Αντώνης Ζερβός, ό Μαυρίκιος Νόβακ, ό Παναγιώτης Δαδήρας, ό Χρήστος Σπέντζος, ό 'Ηλίας Περγαντής. 'Από τις δραστηριότητες τών παραγωγών, μόνο αυτές τοϋ Φίνου είναι λιγότερο άγνωστες, εξαιτίας τής ιδιαίτερης συμβολής του στην ανάπτυξη τής ελληνικής κινηματογραφικής βιομηχανίας (αυτός καταφέρνει πρώτος νά φτιάξει οργανωμένο κινηματογραφικό στούντιο, με άρτια σειρά μηχανήματος εικόνας καί ήχου, τό όποιο μονοπωλεί σχεδόν τήν ά γορά ή τις πιό φιλόδοξες παραγωγές, μέχρι τήν εμφάνιση τοϋ στούντιο "Αλφα, τών λίανώλη Νικολούδη καί Μίμη Πλέσσα, τό 1958). Τώρα, χάρη στον Γρηγορίου συγκεντρώνονται στοιχεία για τόν τρόπο δουλειάς καί τις σχέσεις ορισμένων ελεύθερων παραγωγών. 'Ανάμεσα στις πληροφορίες για πρόσωπα ξεχωρίζει αυτή πού μάς αποκαλύπτει μία λησμονημένη δραστηριότητα τοϋ Κάρολου Κουν, τή συνεργασία του μέ τόν Γρηγορίου για τήν κινηματογραφική σκηνοθεσία τοϋ Κόκκινου βράχου καί τήν εγκατάλειψη τής προσπάθειας για τή διδασκαλία τών ηθοποιών πριν τήν έναρξη τής κινηματογράφησης. Πολύτιμα είναι τά στοιχεία πού άφοροΰν σέ έναν πολύ αξιόλογο, αν καί παραγνωρισμένο, λησμονημένο σήμερα σκηνοθέτη, τόν 'Ανδρέα Λαμπρινό. 'Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι ο'ι πληροφορίες για τά πρώτα κινηματογραφικά βήματα ορισμένων ηθοποιών, λιγότερο ή περισσότερο γνωστών, όπως ό Ντίνος 'Ηλιόπουλος, ό Μίμης Φωτόπουλος, ό Λυκοΰργος

4 336 Βιβ?.ιοκρισίες Καλλέργης, ή Ελένη Ζαφειρίου, ή "Ιντα Χρισπνάκη' επίσης, οί αναφορές σε συνθέτες, δπως ό 'Αργύρης Κουνάδης, ή ό Μάνος Χατζιδάκις, τοϋ οποίου ή εργασία στη μουσική επένδυση ταινιών της εποχής είναι ογκωδέστατη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός δτι ή δραστηριότητα συνθετών τέτοιου βεληνεκούς στον κινηματογράφο παραμένει άγνωστη καί θεωρείται αμελητέα, ακριβώς επειδή σχετίζεται με μία παραγωγή συλλήβδην και αβασάνιστα τοποθετημένη πέρα άπο τα όρια της καλλιτεχνίας. 'Ανάλογο μυστήριο καλύπτει και το παράλληλο ξεκίνημα τοϋ Καμπανέλλη στον κινηματογράφο με τήν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, για τα δεδομένα της ελληνικής παράγωγης, 'Αρπαγή της Περσεφόνης. Ή ενασχόληση τοϋ Καμπανέλλη με τή συγγραφή σεναρίων, παρ' ολο πού αυτά τα χρόνια είναι εκτεταμένη, δεν είναι τόσο γνωστή δσο ή εργασία του στο θέατρο. Δεν βλέπω άλλη αιτία, άπο τήν κατάταξη τοϋ κινηματογράφου σε καλλιτεχνικά μειονεκτικότερη θέση άπο το θέατρο. Νομίζω δτι εδώ υπάρχει ενα πρόβλημα, της κριτικής: ή αδυναμία της νά κάνει διάκριση τοϋ συνόλου τών ταινιών σε κατηγορίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και νά επιλέγει, μεταξύ τους και δχι συγκρίνοντας τις μέ ξένες παραγωγές, αυτές πού υπερβαίνουν το μέσο δρο. Ή μή ανάπτυξη ως σήμερα της ιστορίας τοϋ ελληνικού κινηματογράφου, πού θα μποροΰσε νά κάνει τους απαραίτητους συσχετισμούς ανάμεσα στις συνθήκες παραγωγής και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, συμβάλλει στή διατήρηση της ισοπέδωσης. Το βιβλίο τοϋ Γρηγορίου μας κάνει νά σκεφτούμε το πρόβλημα, όταν βλέπουμε πώς κι ό ίδιος απογοητεύεται κάθε φορά πού βλέπει το χάσμα ανάμεσα στις προθέσεις του και τήν υλική αποτύπωση τους. Ό Γρηγορίου αναφέρει ονόματα κριτικών κινηματογράφου καί τών εντύπων πού τους φιλοξενούν. Ξέρει νά επιλέγει, άπο το υλικό πού ασφαλώς έ'χει στα χέρια του, ενδεικτικά κείμενα, τά όποια στή συνέχεια σχολιάζει μέ μετριοπάθεια. Ή στάση της κριτικής, πού αποδεικνύεται καί μέ τήν παράθεση αύτούσιοίν κειμένων, κάνει τον σημερινό αναγνώστη νά αναρωτιέται γιά το ρόλο της, πού κάθε άλλο παρά εποικοδομητικός μπορεί νά χαρακτηριστεί. Άπο αυτά τά κείμενα απουσιάζει συνήθως ή αίσθηση τοϋ χώρου καί τών συνθηκών μέ τις όποιες αναγκάζονται οι σκηνοθέτες νά ολοκληρώσουν τις ταινίες τους. Επίσης ξενίζουν οί απόψεις διανοούμενων, δπως ό Γιώργος Θεοτοκάς, ή Ελένη Βλάχου, απέναντι στή θεματογραφία τών έργων. Τους απασχολεί μόνο το γεγονός, δτι ό θεατής μπορεί νά σχηματίσει μια εικόνα κάθε άλλο παρά ιδανική γιά τήν ελληνική πραγματικότητα πού εκφράζεται σε ταινίες δπως ή Στέλλα ή Ό Αράκος. 'Ιδιαίτερα ό Θεοτοκάς υιοθετεί διαφορετικά κριτήρια γιά τά πεδία έμπνευσης τοϋ κινηματογράφου καί τής λογοτεχνίας. Δεν δέχεται δτι ό ελληνικός κινηματογράφος μπορεί νά ασχολείται μέ κοινωνικά προβλήματα, τά όποια θεο^ροΰνται αποκλειστικότητα τής λογοτεχνίας, άλλα δτι πρέπει νά είναι ανώδυνος καί ψυχαγωγικός. Πάντως, τόσο οί γνώμες τών κριτικών, δσο καί οί απόψεις μεγάλης μερίδας τών διανοουμένων γιά τή θεματική καί τήν τεχνική τοϋ έλληνικοΰ κινηματογράφου, κατάφεραν νά μειώσουν, μάλλον άδικα, ακόμα καί προσπάθειες πού άξιζαν μεγαλύτερης προσοχής. Ή διεθνής αναγνώριση διέσωσε ορισμένους σκηνοθέτες, είναι δμως κι άλλοι πού θα έπρεπε κάποτε νά ((αποκατασταθούν». "Οπως εΐναι φυσικό, ό συγγραφέας στέκεται κάπως περισσότερο στις ταινίες πού γύρισε ό ίδιος, δπως καί σε μερικές απόπειρες πού δέν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Οί πληροφορίες σχετικά μέ τους συντελεστές καί τήν επιλογή τους, τή συνεργασία, τά προβλήματα, τεχνικά κυρίως, πού είχε ν' αντιμετωπίσει το συνεργείο καί τά απογοητευτικά πολλές φορές αποτελέσματα, είναι πολύτιμες. Ό Γρηγορίου μετράει τά λόγια του, παρόλο πού δέν θα ήταν άσκοπο, το αντίθετο μάλιστα, νά δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Ό ίδιος εΐχε ιδιαίτερη αδυναμία στή διασκευή μυθιστορημάτων γιά τον κινηματογράφο, άλλα άπο τις επανειλημμένες του απόπειρες πραγματοποιήθηκε μόνο ό Κόκκινος

5 Βιβλιοκρισίες 337 βράχος, με τις ευλογίες μάλιστα του Ξενόπουλου, τον όποιο δ σκηνοθέτης γνώρισε προσοοπικά με αύτη την ευκαιρία. "Υστερα από τη Θύελλα στο φάρο, παραγωγή τοΰ Ελληνικού Κινηματογραφικού 'Οργανισμού, στον όποιο συμμετέχει και δ 'ίδιος, δ Γρηγορίου σκηνοθετεί το Πικρό ψωμί, πού θεωρείται ή πρώτη νεορεαλιστική ταινία στην Ελλάδα. Ό συγγραφέας αποκαλύπτει και άλλα ρεύματα πού τον επηρέασαν καλλιτεχνικά, πέρα άπα το νεορεαλισμό, κυρίως τον γαλλικό κινηματογράφο του μεσοπολέμου. Ή 'Αρπαγή της Περσεφόνης, εΐναι άλλη μιά προσπάθεια του, πού βρίσκεται αρκετά εξω άπα τις συνήθειες πού επικρατούν αύτη τήν εποχή στην παραγωγή ταινιών. Γυρίζεται με μαθητές της 'Ανωτέρας Σχολής Κινηματογράφου, με ερασιτέχνες άλλα καί με επαγγελματίες ηθοποιούς, στην επαρχία. Ό μύθος τοΰ Πλούτωνα και της Περσεφόνης προσαρμόζεται στα ρεαλιστικά δεδομένα μιας αντιδικίας ανάμεσα σε δύο χωριά, για τή χρήση των νερών της περιοχής. Πέρα άπα τις καινοτομίες της στο τεχνικό μέρος, ή ταινία είναι πολύ ενδιαφέρον δείγμα ανάπλασης ενός μύθου στή σύγχρονη εποχή. Ό τελικός απολογισμός τοΰ συγγραφέα για κάθε ταινία, στον επίλογο τοΰ αντίστοιχου κεφαλαίου, έχει συνήθως μια μελαγχολική νότα. Ή ταινία δεν κάνει αρκετά εισιτήρια, το κοινό δεν ανταποκρίνεται, ή κριτική έχει επιφυλακτική στάση καί δεν ενθαρρύνει τον κόσμο να πάει στις αίθουσες. Είναι οί πραγματικές δυσκολίες, τις όποιες έπρεπε να άντιμετωπίσουν οί σκηνοθέτες πού θέλανε νά δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, εξω άπο τις συνταγές, σε μια κοινωνία πού δεν αποδέχεται εύκολα τους πειραματισμούς καί δεν είναι ανεκτική σε νέες, έστω αποτυχημένες προτάσεις. Ή συμβολή τοΰ Γρηγορίου στον κινηματογράφο δεν περιορίστηκε μόνο στή σκηνοθεσία ή τή συγγραφή σεναρίων, άλλα καί στή διδασκαλία νέων κινηματογραφιστών καθώς και στή διεύθυνση για οκτώ χρόνια της πλέον γνωστής σχολής κινηματογράφου στή χώρα μας, της σχολής Σταυράκου. 'Τπάρχουν πληροφορίες για τή δράση της σχολής, τις οικονομικές της δυσκολίες, τήν κατάρτιση τοΰ προγράμματος σπουδών καί τήν πορεία της, δπως καί ονόματα καθηγητών καί μαθητών της, πολύ γνωστά σήμερα στο χώρο τοΰ κινηματογράφου. 'Ορισμένα προβλήματα πού σχετίζονται με τήν προ τριακονταετίας κινηματογραφική παιδεία παραμένουν επίκαιρα, δεν έχουν βρει ακόμα τή λύση τους. ΟΊ Μνήμες σε άσπρο καί μαϋρο αποτελούν τον 102ο τίτλο της σειράς ((Κινηματογραφικό αρχείο» των εκδόσεων Αιγόκερως. Οί εκδόσεις αυτές είναι οί πλέον δραστήριες στον χώρο τοΰ κινηματογράφου. Οί στόχοι τους θα μποροΰσαν νά καλύψουν ενα σημαντικό κενό της ελληνικής εκδοτικής κίνησης, αν εκτελούνταν με ανάλογη προσοχή καί σοβαρότητα. "Ομως, προβλήματα πού ξεκινούν άπο το περιεχόμενο καί καταλήγουν στην εκδοτική μορφή αρκετών τίτλων, φανερώνουν ερασιτεχνισμό. Σε πολλές περιπτώσεις ή προχειρότητα ακυρώνει τή χρησιμότητα τους. Τδ βιβλίο τοΰ Γρηγορίου αποτελεί ευτυχή εξαίρεση. Ή εμφάνιση του είναι ικανοποιητική καί οί φωτογραφίες πού συνοδεύουν το κείμενο καλοτυπωμένες. Ελπίζουμε, ή εκδοτική συνέχεια τών αναμνήσεων νά συνοδεύεται καί άπο ευρετήρια ονομάτων, τών οποίων ή έλλειψη είναι αισθητή στον πρώτο τόμο. Είναι αλήθεια ότι οί κινηματογραφιστές της μέσης ηλικίας, όσοι δούλεψαν μεταπολεμικά στον ελληνικό κινηματογράφο, γνωρίζουν τήν ιστορία του άπο τήν προφορική παράδοση. "Ήρθε όμως ή ώρα, επειδή ό καιρός περνάει καί ή δράση τών παλαιότερων εργατών του, πού δέ ζουν πιά, ξεχνιέται κάθε μέρα καί περισσότερο, αυτή ή παράδοση νά κατακτήσει καί τόν γραπτό λόγο. Μακάρι ό Γρηγορίου νά παραδώσει σύντομα στή δημοσιότητα τή συνέχεια τών αναμνήσεων του, ή οποία προβλέπεται εξίσου ενδιαφέρουσα, καί άλλοι δμήλικοί του νά ακολουθήσουν το καλό του παράδειγμα. ΕΑΙΖΑ-ΑΝΝΑ ΔΕΛΒΕΡΟΤΔΗ 22

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου.

1 Στοιχεία δημοσίευσης στο τέλος του κειμένου. Προτάσεις Οπτικοακουστικής Παιδείας στο χώρο της Τυπικής Εκπαίδευσης Ιδιαιτερότητες, αιτήματα και οργανωτικές δυσκολίες που συνεπάγονται οι επικρατέστερες διατυπωμένες προτάσεις και αναζήτηση συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το status των δισκογραφικών studios στην Ελλάδα του σήμερα, ως κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ή ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι Ομάδες Μέθοδος εργασίας Θεωρητικό πλαίσιο Διδακτικές μέθοδοι Παιδαγωγικές μέθοδοι Εφηβεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ι.ΠΟ.ΚΟΙΝΩ) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γασπαρινάτος Κωνσταντίνος Ιωαννίδης Ιωάννης Τσακίρης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητισμός της εικόνας

Αλφαβητισμός της εικόνας Κεφάλαιο 2o Αλφαβητισμός της εικόνας Αλφαβητισμός της εικόνας Τάς ἐπιδόσεις ἴσμεν γιγνομένας καί τῶν Τεχνῶν καί τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐ διά τούς ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν ἀλλά διά τούς ἐπανορθοῦντας καί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην πράξη:

Αξιολόγηση στην πράξη: Αξιολόγηση στην πράξη: Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης & Ατομικός Φάκελος νηπίου (Portfolio) Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος ης 47 Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ιανουάριος 2012 Οι σημειώσεις που κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. ΕΙΑΓΨΓΗ σελ. 3

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. ΕΙΑΓΨΓΗ σελ. 3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ σελ. 3 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ Πολιτιστική βιομηχανία και πολιτιστικά προϊόντα σελ. 9 Οικονομία και οργάνωση της κινηματογραφικής βιομηχανίας σελ. 10 Η διανομή ως κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία

Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία Το Fulbright, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποτροφιών στον κόσμο, λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα