ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ"

Transcript

1 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1597 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Θέματα Ενίσχυση ελληνικής κινηματογραφίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ενίσχυση ελληνικής κινηματογραφίας Αρθρο: 2

2 Επιτροπή νεότητας Αρθρο: 3 (Καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθρ. 72 Νόμ. 2121/3-4 Μαρτ. 1993, ΦΕΚ Α' 25). Αρθρο: 4 Κινηματογραφικό έργο Αρθρο: 5 Ελληνική κινηματογραφική ταινία

3 Αρθρο: 6 Παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, Τεχνικό προσωπικό Αρθρο: 7 Ημ/νία: Ανάπτυξη ελληνικής κινηματογραφίας Οι παρ. 4 και 5 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 3 του άρθρ. 29 του Νόμ. 1876/7-8 Μαρτ (ΦΕΚ Α' 27). - Το μέσα σε " " πρώτο εδάφιο της παρ. 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 60 Νόμ. 1731/1987 (ΦΕΚ Α' 161) -Τα εδάφια α' και β' της παρ. 4 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271). -Το εδάφιο δ' της παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271). Οι περ. α, β της παρ. 4 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 80 παρ. 15 περ. α του ν. 3057/2002. Η περ. γ της παρ. 4 αντικαταστάθηκε και η παρ. ε προστέθηκε από το άρθρο 80 παρ. 15 περ. β και γ του ν. 3057/2002. Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 παρ. 15 περ. δ του ν. 3057/2002. Οι παρ. 8 και 9 αναριθμήθηκαν σε 7 και 8 με το άρθρο 80 παρ. 15 περ. ε του ν. 3057/ Ποσό ίσο με το 50% του φόρου δημόσιων θεαμάτων, που εισπράττεται κάθε χρόνο από την προβολή κινηματογραφικών ταινιών, διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας καθώς και για τη μελέτη και την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να διατεθεί σταδιακά και μέσα σε τρία χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος και άλλο ποσοστό μέχρι το 100% του παραπάνω φόρου, αφαιρουμένων των εξόδων είσπραξης, για τον ίδιο σκοπό. 2. Το ποσό του φόρου αυτού εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του

4 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού. 3. Από την παραπάνω πίστωση καταβάλλεται κάθε χρόνο στον παραγωγό ελληνικής ταινίας μεγάλου μήκους το ισόποσο του φόρου, που εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας. Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται με τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ταινίας και όταν το σύνολο καλύψει, είτε στη διάρκεια του πρώτου είτε στα επόμενα χρόνια της προβολής της, τα βεβαιωμένα έξοδα παραγωγής της ταινίας, παύει η καταβολή του ποσού αυτού. Στον παραγωγό ελληνικής ταινίας μικρού μήκους καταβάλλεται υπό τους ίδιους όρους ποσό ίσο με το 10% του φόρου, που εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας ως μέρους προγράμματος. 4."α. Κάθε χρόνο επιστρέφεται στις επιχειρήσεις χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν ελληνικές ταινίες ποσοστό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια που πραγματοποίησε η επιχείρηση στη διάρκεια του χρόνου, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανά οθόνη και αναλόγως του αριθμού και των εβδομάδων προβολής των ταινιών, σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια. Ως επιχείρηση χώρων προβολής ταινιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την εκμετάλλευση αίθουσας ή αιθουσών (χειμερινοί χώροι) ή υπαίθριου χώρου με μία ή περισσότερες οθόνες προβολής αντιστοίχως, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο και λειτουργούν υπό την επωνυμία ή/και το σήμα της ίδιας επιχείρησης ("επιχείρηση"). Ως "εβδομάδα προβολής" νοείται για τους χειμερινούς χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου και για τους υπαίθριους χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ή μη ημερών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου. Θεωρούνται επίσης ως εβδομάδα προβολής για τους χειμερινούς χώρους προβολής το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου και το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα που προηγείται έως τη Δευτέρα που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, εάν κατά τη διάρκειά τους προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί μέχρι 20ής ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας. β. Ως βάση υπολογισμού του αναλογούντος σε κάθε επιχείρηση ποσοστού του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α' ορίζονται τα εξής ποσοστά: α.α. Για κάθε οθόνη χειμερινού χώρου προβολής το: - 30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας, - 40% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας, - 48% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας, - 55% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, - 60% για πέντε εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, - 65% για έξι εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, - 70% για επτά εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών, - 80% για οκτώ εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών. β.β. Για κάθε οθόνη υπαίθριου χώρου προβολής το: - 30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας, - 45% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας, - 55% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας, - 70% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, - 80% για πέντε εβδομάδες

5 προβολής δύο τουλάχιστον ταινιών. γ.γ. Τα αναλογούντα τελικώς σε κάθε επιχείρηση ποσά του επιστρεφόμενου φόρου, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α', διαμορφώνονται με βάση των παραπάνω υπό α.α. και β.β. ποσοστών αναλόγως του αριθμού των οθονών προβολής των οποίων την εκμετάλλευση έχει η επιχείρηση, ως εξής: - επιχείρηση με μία έως δύο οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με τρεις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με τέσσερις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με πέντε οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με έξι οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με επτά οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με οκτώ οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με εννέα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με δέκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 46% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με έντεκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 43% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με δώδεκα οθόνες και άνω δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη. δ.δ. Προκειμένου να επιστραφεί το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ποσό στις επιχειρήσεις χειμερινών χώρων προβολής, θα πρέπει η κάθε οθόνη να έχει συμπληρώσει κάθε χρόνο πλήρες δίωρο πρόγραμμα με ελληνική ταινία μικρού μήκους, η οποία θα συνοδεύει την προβολή των ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους και θα είναι διαφορετική για κάθε προβαλλόμενη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους." "γ. Τα ποσοστά του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' καταβάλλονται όταν η κάθε οθόνη πραγματοποίησε μέχρι εισιτήρια. Για τα εισιτήρια πάνω από δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό." «δ. Ενισχύονται ειδικά τα γραφεία διανομής, τα οποία κάθε κινηματογραφική περίοδο και ειδικότερα από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ής Απριλίου διανέμουν τρεις τουλάχιστον ταινίες ελληνικής παραγωγής, η καθεμία από τις οποίες προβάλλεται σε κινηματογράφους α' προβολής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για πέντε κινηματογραφικές εβδομάδες. Στα γραφεία διανομής που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο αποδίδεται το 50% του ειδικού φόρου από τα εισιτήρια που πραγματοποιούν οι ταινίες αυτές στην Ελλάδα και μέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες ( ) εισιτήρια ανά ταινία κατά μέγιστο.»

6 "ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την " 5. Τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 4 μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε τρία χρόνια με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού". "6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού έπειτα από πρόταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι παραγωγοί ελληνικών ταινιών εφόσον είναι καθαρά πορνογραφικές. Με όμοια απόφαση χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, οι επιχειρηματίες χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν συστηματικά ταινίες όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους."αυτής της παρ 7. Καταργήθηκε από το άρθρο 80 παρ. 15 περ. 3 του ν. 3057/2002. "7" 8. Από την ίδια πίστωση και μετά την αφαίρεση των ποσών που καταβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ποσοστό 60% καταβάλλεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την επίτευξη των σκοπών του, ποσοστό 39% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισμού με προορισμό τον αναφερόμενο στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και το υπόλοιπο 1% διατίθεται στο Ταμείο Αρωγής Κινηματογραφιστών, από την ίδρυσή του. "8" 9. "Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και όταν ρυθμίζονται οικονομικά θέματα και του Υπουργού Οικονομικών". Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις και με την επιφύλαξη του άρθρ. 38 παρ. 1 του νόμου αυτού, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά καθώς και για τα επόμενα τρία χρόνια. Αρθρο: 7 Ανάπτυξη ελληνικής κινηματογραφίας ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Το παρόν ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 3905/2010 ΦΕΚ Α 219/ , με έναρξη ισχύος της κατάργησης την ΠΡΟΣΟΧΗ!!! (βλ. σχόλια) 1. Ποσό ίσο με το 50% του φόρου δημόσιων θεαμάτων, που εισπράττεται κάθε χρόνο από την προβολή κινηματογραφικών ταινιών, διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας καθώς και για τη μελέτη και την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού μπορεί να διατεθεί σταδιακά και μέσα σε τρία χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος και άλλο ποσοστό μέχρι το 100% του παραπάνω φόρου, αφαιρουμένων των εξόδων είσπραξης, για τον ίδιο σκοπό. 2. Το ποσό του φόρου αυτού εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του

7 προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού. 3. Από την παραπάνω πίστωση καταβάλλεται κάθε χρόνο στον παραγωγό ελληνικής ταινίας μεγάλου μήκους το ισόποσο του φόρου, που εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας. Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται με τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ταινίας και όταν το σύνολο καλύψει, είτε στη διάρκεια του πρώτου είτε στα επόμενα χρόνια της προβολής της, τα βεβαιωμένα έξοδα παραγωγής της ταινίας, παύει η καταβολή του ποσού αυτού. Στον παραγωγό ελληνικής ταινίας μικρού μήκους καταβάλλεται υπό τους ίδιους όρους ποσό ίσο με το 10% του φόρου, που εισπράχθηκε από την προβολή της ταινίας ως μέρους προγράμματος. 4."α. Κάθε χρόνο επιστρέφεται στις επιχειρήσεις χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν ελληνικές ταινίες ποσοστό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια που πραγματοποίησε η επιχείρηση στη διάρκεια του χρόνου, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανά οθόνη και αναλόγως του αριθμού και των εβδομάδων προβολής των ταινιών, σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια. Ως επιχείρηση χώρων προβολής ταινιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την εκμετάλλευση αίθουσας ή αιθουσών (χειμερινοί χώροι) ή υπαίθριου χώρου με μία ή περισσότερες οθόνες προβολής αντιστοίχως, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο και λειτουργούν υπό την επωνυμία ή/και το σήμα της ίδιας επιχείρησης ("επιχείρηση"). Ως "εβδομάδα προβολής" νοείται για τους χειμερινούς χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου και για τους υπαίθριους χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ή μη ημερών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου. Θεωρούνται επίσης ως εβδομάδα προβολής για τους χειμερινούς χώρους προβολής το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου και το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα που προηγείται έως τη Δευτέρα που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, εάν κατά τη διάρκειά τους προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί μέχρι 20ής ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας. β. Ως βάση υπολογισμού του αναλογούντος σε κάθε επιχείρηση ποσοστού του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α' ορίζονται τα εξής ποσοστά: α.α. Για κάθε οθόνη χειμερινού χώρου προβολής το: - 30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας, - 40% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας, - 48% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας, - 55% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, - 60% για πέντε εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, - 65% για έξι εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, - 70% για επτά εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών, - 80% για οκτώ εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών. β.β. Για κάθε οθόνη υπαίθριου χώρου προβολής το: - 30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας, - 45% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας, - 55% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας, - 70% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, - 80% για πέντε εβδομάδες προβολής δύο τουλάχιστον ταινιών. γ.γ. Τα αναλογούντα τελικώς σε κάθε επιχείρηση ποσά του επιστρεφόμενου φόρου, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α', διαμορφώνονται με βάση των

8 παραπάνω υπό α.α. και β.β. ποσοστών αναλόγως του αριθμού των οθονών προβολής των οποίων την εκμετάλλευση έχει η επιχείρηση, ως εξής: - επιχείρηση με μία έως δύο οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με τρεις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με τέσσερις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με πέντε οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με έξι οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με επτά οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με οκτώ οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με εννέα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με δέκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 46% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με έντεκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 43% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, - επιχείρηση με δώδεκα οθόνες και άνω δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του υπό εδάφιο α.α. ή/και β.β. ποσοστού ανά οθόνη. δ.δ. Προκειμένου να επιστραφεί το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ποσό στις επιχειρήσεις χειμερινών χώρων προβολής, θα πρέπει η κάθε οθόνη να έχει συμπληρώσει κάθε χρόνο πλήρες δίωρο πρόγραμμα με ελληνική ταινία μικρού μήκους, η οποία θα συνοδεύει την προβολή των ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους και θα είναι διαφορετική για κάθε προβαλλόμενη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους." "γ. Τα ποσοστά του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' καταβάλλονται όταν η κάθε οθόνη πραγματοποίησε μέχρι εισιτήρια. Για τα εισιτήρια πάνω από δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό." «δ. Ενισχύονται ειδικά τα γραφεία διανομής, τα οποία κάθε κινηματογραφική περίοδο και ειδικότερα από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ής Απριλίου διανέμουν τρεις τουλάχιστον ταινίες ελληνικής παραγωγής, η καθεμία από τις οποίες προβάλλεται σε κινηματογράφους α' προβολής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον για πέντε κινηματογραφικές εβδομάδες. Στα γραφεία διανομής που εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο αποδίδεται το 50% του ειδικού φόρου από τα εισιτήρια που πραγματοποιούν οι ταινίες αυτές στην Ελλάδα και μέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες ( ) εισιτήρια ανά ταινία κατά μέγιστο.» "ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την " 5. Τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 4 μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε τρία χρόνια

9 με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού". "6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού έπειτα από πρόταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι παραγωγοί ελληνικών ταινιών εφόσον είναι καθαρά πορνογραφικές. Με όμοια απόφαση χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, οι επιχειρηματίες χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν συστηματικά ταινίες όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους."αυτής της παρ 7. Καταργήθηκε από το άρθρο 80 παρ. 15 περ. 3 του ν. 3057/2002. "7" 8. Από την ίδια πίστωση και μετά την αφαίρεση των ποσών που καταβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ποσοστό 60% καταβάλλεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την επίτευξη των σκοπών του, ποσοστό 39% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισμού με προορισμό τον αναφερόμενο στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και το υπόλοιπο 1% διατίθεται στο Ταμείο Αρωγής Κινηματογραφιστών, από την ίδρυσή του. "8" 9. "Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και όταν ρυθμίζονται οικονομικά θέματα και του Υπουργού Οικονομικών". Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις και με την επιφύλαξη του άρθρ. 38 παρ. 1 του νόμου αυτού, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά καθώς και για τα επόμενα τρία χρόνια. Αρθρο: 8 Βραβεία ποιότητας Αρθρο: 9 Ημ/νία Ισχύος: Επιχειρήσεις επεξεργασίας κινηματογραφικών ταινιών, Επιχορήγηση, Επιδότηση

10 Αρθρο: 10 Χορήγηση δανείων Αρθρο: 11 Ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, Εξαγωγή Αρθρο: 12 Κινηματογραφικά μηχανήματα, Φοροαπαλλαγές

11 Αρθρο: 13 Χρησιμοποίηση σχηματισμών ενόπλων δυνάμεων Αρθρο: 14 Μίσθωμα ταινιών Αρθρο: 15 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Τεχνική επιτροπή αιθουσών, Αίθουσες τέχνης

12 Αρθρο: 16 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Ε.Κ.Κ. Αρθρο: 17 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Σκοποί Αρθρο: 18 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ποσοστό συμμετοχής Ε.Κ.Κ. στη παραγωγή ταινιών

13 Αρθρο: 19 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ HELLAS FILM Αρθρο: 20 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ε.Κ.Κ., Πόροι Αρθρο: 21 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ε.Κ.Κ., Οργανα

14 Αρθρο: 22 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Γενική συνέλευση, Συγκρότηση, Αρμοδιότητες Αρθρο: 23 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ., Αρμοδιότητες Αρθρο: 24 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Γνωμοδοτική Επιτροπή

15 Αρθρο: 25 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ελεγκτές Αρθρο: 26 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Καταστατικό Ε.Κ.Κ. Αρθρο: 27 Εθνικό κινηματογραφικό αρχείο

16 Αρθρο: 28 Ταινιοθήκη Αρθρο: 29 Κινηματογραφική λέσχη Αρθρο: 30 Ημ/νία: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο ια της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271) από Αρθρο: 31

17 Ημ/νία: Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Πόροι Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο ια της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271). Αρθρο: 32 Ημ/νία: Οργανωτική Επιτροπή Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο ια της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271). Αρθρο: 33 Ημ/νία: Μέλη προκριματικής - κριτικής επιτροπής Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο ια της παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α 271). Αρθρο: 34 Κινηματογραφικά υλικά, Ατέλειες δασμολογικές

18 Αρθρο: 35 Αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής ταινιών Αρθρο: 36 Κατάταξη ταινιών Αρθρο: 37 Ρύθμιση θεμάτων παραγωγής, επεξεργασίας, εισαγωγής κλπ ταινιών

19 Αρθρο: 38 Ποινικές διατάξεις Αρθρο: 39 Συμμετοχή εκπροσώπων ν.π.ι.δ. σε συλλογικά όργανα Αρθρο: 40 (Καταργήθηκε από την παρ.1 άρθρ.72 Νόμ. 2121/3-4 Μαρτ. 1993, ΦΕΚ Α' 25). Αρθρο: 41 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΔΕΙΑ

20 Ωδεία, Τμήματα κλασικής κιθάρας 1. Προστίθεται τμήμα κλασικής κιθάρας: α) στη σχολή ενόργανης μουσικής των Ωδείων του άρθρ.9 παρ.1 περίπτ.α' γ και β) στις μουσικές σχολές του άρθρ.9 παρ.1 περίπτ.β' του β.δ. 16/1966 "περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων". 2. (Προστίθενται λέξεις στο εδάφ.α της παρ.1 άρθρ.15 του β.δ. 16/1966). 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα έτη φοίτησης, τα απαιτούμενα προσόντα των σπουδαστών, τα διδασκόμενα μαθήματα κατά κύκλους σπουδών, η διαίρεσή τους σε ειδικά και γενικά, η εξεταστέα ύλη, οι τίτλοι σπουδών και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού για τα τμήματα κλασικής κιθάρας, κλαδικύμβαλου (τσέμπαλο) και κρουστών οργάνων. 4. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης, τίτλων σπουδών κλασικής κιθάρας, κλαβικύμβαλου (τσέμπαλου) και κρουστών οργάνων, που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου από αναγνωρισμένα μουσικά εκπαιδευτήρια της ημεδαπής. Αρθρο: 42 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΔΕΙΑ Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Διδακτικό προσωπικό 1. Το διδακτικό προσωπικό του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μπορεί να διοριστεί σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, εφόσον συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Εχει τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέση μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας. β. Εχει τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας που διορίζεται. γ. Εχει υπηρετήσει κατά το τελευταίο διδακτικό έτος στο Ωδείο. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή για το προσωπικό αυτό οι διατάξεις του Νόμ. 1476/1984 (ΦΕΚ 136Α). Η εξαίρεση που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφ.β' της παρ.2 του άρθρ.3 του νόμου αυτού ισχύει και για το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. 2. Οι διατάξεις του άρθρ.6 του Νόμ. 1476/1984 εφαρμόζονται και στο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου. Ως προϋπηρεσία κατά την έννοια της περίπτ.δ' της παρ.1 του άρθρ.2 του Νόμ. 1476/1984, λογίζεται η συμμετοχή σε 12 τουλάχιστο συναυλίες της κάθε ορχήστρας κατά την

21 τελευταί καλλιτεχνική περίοδο και στην περίπτωση που δεν έχουν ως τυπικό προσόν πτυχίο κρατικού ωδείου ή άλλου αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτηρίου σε 24 τουλάχιστο συναυλίες. Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου η προθεσμία υποβολής των αναγκαίων αιτήσεων ορίζεται 2 μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αρθρο: 43 Καταργήθηκε από την παρ.1 άρθρ.72 Ν.2121/1993 (ΦΕΚ Α' 25/ ). Αρθρο: 44 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταμείο Αρχαιολογικών πόρων - Απαλλοτριώσεων, Σύσταση θέσεων α. Συνιστάται στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.) Κλάδος ΔΕ Ασφάλειας με 50 θέσεις για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων ή τη συνοδεία χρηματαποστολών του οργανισμού αυτού. β. Τυπικό προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου αυτού ορίζεται απολυτήριος τίτλος λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου ανεξάρτητα από ειδικότητα. γ. Για την πρόσληψη του ως άνω προσωπικού τα λοιπά προσόντα, την οπλοφορία, την εκπαίδευσή του, τη στολή που πρέπει να φέρει και τα πειθαρχικά αδικήματα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ.19 του Νόμ. 1339/1983, όπως ισχύει. δ. Στις θέσεις που συνιστώνται εντάσσεται αυτοδίκαια το προσωπικό ασφαλείας που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.). Αρθρο: 45 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ

22 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών δικαιούται να καταγγείλει για ιδιόχρηση τη μίσθωση καταστήματός του με την επωνυμία "Ξενώνας Ευρώπης", που βρίσκεται στην περιοχή της έδρας του στους Δελφούς μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση εξαετίας από την έναρξη της μίσθωσης και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Νόμ. 813/1978 "περί εμπορικών μισθώσεων", όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Το Ε.Π.Κε.Δ. δεν καταβάλλει αποζημίωση αλλά τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 8 μήνες μετά την επίδοση της σχετικής δήλωσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρ. 28 παρ.6 του Νόμ. 1419/1984. Αρθρο: 46 Τίτλος Αρθρου Συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας δημιουργών, καλλιτεχνών - ερμηνευτών και παραγωγών. (Καταργήθηκε από την παρ.1 άρθρ.72 Νόμ. 2121/3-4 Μαρτ. 1993, ΦΕΚ Α' 25). Αρθρο: 47 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΓΕΝΙΚΑ) Τεχνικοί κινηματογράφου - τηλεόρασης, Ασφάλιση 1. Οι ημέρες εργασίας των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης για την ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α. βρίσκονται με τη διαίρεση του συνόλου των πάσης φύσεως ετήσιων αποδοχών τους δια του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομίσθιου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α., εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων του άρθρ.4 του Νόμ. 1210/1981 (ΦΕΚ 278), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.10 του Νόμ. 1296/1982 (ΦΕΚ 128). 2. Ο τρόπος υπολογισμού των ημερών εργασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμ. 1210/1981. Από την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 3. Οι διατάξεις του άρθρ.13 του Νόμ. 1554/1985 (ΦΕΚ 97) καταργούνται.

23 Αρθρο: 48 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πτυχία - διπλώματα μουσικών εκπαιδευτηρίων 1. Πτυχία ή διπλώματα μουσικών εκπαιδευτηρίων της ημεδαπής αναγνωρισμένων από το Κράτος ή ανώτερων σχολών της αλλοδαπής που κατέχουν οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσ/νίκης (Κ.Ο.Θ.), καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ισοδύναμα με τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ημεδαπής τριετούς φοιτήσεως. 2. Οι τίτλοι σπουδών, που έχουν χορηγηθεί στο ανωτέρω προσωπικό από ανώτατα μουσικά εκπαιδευτήρια της αλλοδαπής και έχουν τύχει ισοτιμίας από το "Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής" (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), θεωρούνται ισοδύναμοι με τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ημεδαπής τετραετούς φοιτήσεως. 3. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που καταβλήθηκαν στους ως άνω υπαλλήλους, είτε ως επιδόματα σπουδών (Νόμ. 754/1978, ΦΕΚ 17Α) είτε ως μισθοί μετά από κατατάξεις σε μισθολογικά κλιμάκια (Νόμ. 1505/1984). 4. Καταλογισμοί που έγιναν από οποιαδήποτε αρχή, για δαπάνες που εμπίπτουν στις προηγούμενες παραγράφους, κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεστεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν εκτελούνται, τα δε ποσά που βάσει αυτών έχουν βεβαιωθεί ως εισπρακτέα δημόσια έσοδα διαγράφονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διαδικασίες. Ποσά, που σε εκτέλεση των καταλογισμών αυτών έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται. 5. Οι διατάξεις των παρ. 1,3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στο προσωπικό εκείνο της κατηγορίας ΤΕ των Κρατικών Ορχηστρών (Κ.Ο.Α. και Κ.Ο.Θ.) που προσλήφθηκε με την απόφαση αριθ /Α/ (ΦΕΚ 562Β). Αρθρο: 49 Ιδιωτικές σχολές κινηματογράφου Με την υπ' αριθ /6-7 Σεπτ. 1988, (ΦΕΚ Β 649), (Διόρθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Β' 703/ ) απόφ. Υπ. Πολιτισμού, η προθεσμία λειτουργίας και των τριών τάξεων των ιδιωτ. Σχολών Κινηματογράφου παρατάθηκε μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους

24 Η προθεσμία λειτουργίας και των τριών τάξεων των ιδιωτικών σχολών κινηματογράφου που ορίζει το άρθρ. 13 του Νόμ. 1348/1983 παρατείνεται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους Αρθρο: 50 (Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρ. 8 του Νόμ. 1348/1983 (ΦΕΚ Α' 47). Αρθρο: 51 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Μισθοδοσία Προσωπικού άρθρου 13 παρ. 2 περίπτ. ΙΙΙ Ν. 736/1977 Η μισθοδοσία του προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρ. 13 παρ. 2, περίπτ. ΙΙΙ του Νόμ. 736/1977 (ΦΕΚ 316Α) βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Α.Π.Α. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού διέπεται από τις διατάξεις του Νόμ. 993/1979 "περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Αρθρο: 52 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΩΔΕΙΑ Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, Διδακτικό προσωπικό 1. Ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού που μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του (άρθρ. 4 Νόμ. 2870/1954 ΦΕΚ 124Α) ορίζεται σε 22 καθηγητές και 12 δασκάλους. 2. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφ. Δ' του Νόμ. 993/1979 "περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α.

25 και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.", όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Αρθρο: Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται το ν.δ. 4208/1961 και το ν.δ. 58/1973 καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται στο νόμο αυτόν ή αναφέρεται σε θέματα, που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν. 2. Διατηρούνται σε ισχύ όλες οι διατάξεις νόμων, που καθιερώνουν προστατευτικά μέτρα οικονομικού, φορολογικού, δασμολογικού, πιστωτικού και ανάλογου περιεχομένου υπέρ των επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής και προβολής κινηματογραφικών ταινιών και κάθε είδους κινηματογραφικής δραστηριότητας. 3. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Προοίμιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3905 Έτος: 2010 ΦΕΚ: Α 219 20101223 Τέθηκε σε ισχύ: 23.12.2010 Τίτλος Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008) ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 (20/10/2008) 2/94 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2328 Έτος: 1995 ΦΕΚ: Α 159 19950803 Τέθηκε σε ισχύ: 03.08.1995 Ημ.Υπογραφής: 03.08.1995 Τίτλος Νομικό καθεστώς της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.

1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1. (Ν. 2160/1993. ΦΕΚ Α 118) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1. Εποπτεία, τουριστική πολιτική, διοίκηση Ε.Ο.Τ. 1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), νομικό πρόσωπο δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Eθνική Nοµοθεσία 11.

Eθνική Nοµοθεσία 11. Eθνική Nοµοθεσία 11. Νόµος 2328/3-8-95 (ΦΕΚ 159) «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α')

Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') Ν. 2328/95 (ΦΕΚ-159 Α') : Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 'Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ. Άρθρο 1 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. Νέο Πλαίσιο. Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 215 Αυτοτελής

Διαβάστε περισσότερα

προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων και οι χορηγούμενοι

προσόντα με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων και οι χορηγούμενοι ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟ Α ΚΟΠΟ, ΜΟΡΥΕ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ Άρθρο 1 κοπός κοπός του παρόντος νόμου είναι η ρύθμιση του πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ 3049/2002 ΦΕΚ: Α 212 20020910 Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Σχόλια - Σύμφωνα με την παρ. 13α του

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα