ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : : : Π. Μαμμάση : Προς: Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Ν.Π. ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,02 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α ) δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 2) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν 2741/98 (ΦΕΚ 199/Α/ ) 3) Το Π.Δ. 346/98 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/Ε.Ο.Κ. της 18 ης Ιουλίου 1992, όπως αυτή ισχύει σήμερα». 4) Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68Α'/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 5) Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α / ) και όπως ισχύει. 6) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α'/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και την εγκύκλιο Π1/4232/ για την εφαρμογή του. 7) Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Φ.Ε.Κ. 64 Α /2007). 8) Το άρθρο 4 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 12/12/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 240), που κυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 18), σε συνδυασμό με την υπ αριθμό 11543/ , 3η διευκρινιστική Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών. 1

2 9) Το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α / ) περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, άρθρο 13 παρ.6. 10) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ. 87Α'/ ). 11) Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 12) Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α / ), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 13) Την Υπ. αριθμό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β 1291/2010) «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παράγραφος 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14) Τις διατάξεις του Ν. 3886/21010, «Δικαστική προστασία, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (ΦΕΚ. 178Α /8.9.10). 15) Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ. 2225Α / ). 16) Την υπ αριθμ /93 (Φ.Ε.Κ. 185/1993)Υ.Α. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και ιδιαίτερα το άρθρο 41 αυτής. 17) Τις διατάξεις των Ν και 2362/95, «προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 18) Με το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α / ) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες» και την υπ αριθμό 2/91118/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», άρθρα 12 & 13. Σύμφωνα με το υπ αριθμό 2/80427/0026/ έγγραφο της 26 ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής». 19) Την υπ αρίθμ. 4/ Απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Δ.Ε. 20) Tην υπ αριθμό 220/2013 (24η συνεδρίαση στις ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επικαιροποίησε τον καταρτισθέντα και εγκριθέντα Προϋπολογισμό έτους 2014, ο οποίος καταρτίσθηκε με τις διατάξεις της υπ αριθμό 30844/ Κ.Υ.Α.», η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την /14895/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την υπ αριθμό 34/2014 (5 η συνεδρίαση στις ) απόφαση του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Ενέκρινε την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». 21) Με την απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής αριθμ οικ /1664 (ΦΕΚ 198/Υ.Ο.Δ.Δ./ περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων» ορίζεται ως Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Πλατανιάς Παναγιώτης του Ανδρέα (Περιφερειακός 2

3 Σύμβουλος της Π.Ε. Ηλείας) και του ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 22) Την υπ αριθμ. 46/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασιών ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού έτους 2014, για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Π. Ε. Αχαΐας. 23) Την ανάγκη προμήθειας τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Π. Ε. Αχαΐας. 24) Την υπ αριθμ. 263/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού έτους 2014, για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Π. Ε. Αχαΐας. Με την υπ αριθμ. 516/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διενέργειας Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού έτους 2014, για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Π. Ε. Αχαΐας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ: Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού, με σφραγισμένες προσφορές, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών των Ιδρυμάτων, των Νομικών Προσώπων της Π. Ε. Αχαΐας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής της αρμοδιότητας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ), που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,02 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού αποτελεί η χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του δελτίου τιμών του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης καθώς και για τα αναλώσιμα υγειονομικού υλικού, για το χρονικό 3

4 διάστημα από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι τις µε δυνατότητα τρίμηνης παράτασης µετά από απόφαση του εκάστοτε Συλλογικού Οργάνου. Κάθε Πίνακας των Παραρτημάτων Α, Β, Γ θεωρείται ξεχωριστό Παράρτημα της διακήρυξης και ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφορών από τον υποψήφιο μειοδότη για όλα ή/και για μέρος αυτών, δηλώνοντάς το εγγράφως και προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες κατηγορίες - ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της κάθε κατηγορίας - ομάδας. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε 1 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , , , ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 5 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 8 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 9 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 10 ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) 6.000, , , , , , , ,00 4

5 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ( ) ΦΟΡΕΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ) «Η ΕΛΠΙΔΑ» 1.422,31 2 «Η ΕΛΠΙΔΑ» 2.758,24 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ «Η ΕΛΠΙΔΑ» 514,47 ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 4.695,02 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΓΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΟΜΑΔΕΣ) Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) ΦΟΡΕΑΣ 1 ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) 2 ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) 3 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) 4 ΕΛΑΙΑ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) 5 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) 6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) 7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) 8 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Κ.Κ.Π. Π.Δ.Ε (ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , , , , , , , , ,00 5

6 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από κανονική προθεσμία, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ (Πανεπιστημίου 254 β κτίριο Intracom- Ισόγειο ) Πάτρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 15/07/2014 ΤΡΙΤΗ 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Β Κτήριο) στην Πάτρα, στην αίθουσα συσκέψεων, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού. Οι προσφορές κατατίθενται στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Ισόγειο Πανεπιστημίου 254 (Β Κτήριο ), το αργότερο μέχρι τις 14/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. Τεύχη του διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία και από την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. (www.pde.gov.gr). Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν. Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους. 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 8 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ...8 ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...13 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ...15 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ...15 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...16 ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...17 ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..18 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ...19 ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 13 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΔΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΙΓΙΟΥ- ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 41 7

8 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ορισμοί Ανάδοχοι (ανά κατηγορία ειδών): Οι προμηθευτές που κηρύσσονται μειοδότες με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και που θα υπογράψουν τις απαιτούμενες συμβάσεις, αναλαμβάνοντας την προμήθεια των υλικών που προβλέπονται από την παρούσα. Αναθέτουσα αρχή: Στο κείμενο της παρούσης και της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό είναι το Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικού -Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού έτους 2014 για τις ανάγκες των Ν.Π. και Ιδρυμάτων της Π. Ε. Αχαΐας και Ν. Π. χωρικής αρμοδιότητάς της, κατά τις ποσότητες ανά είδος όπως αναγράφονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ. Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα εξελίσσεται καθ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες των Ν.Π. και Ιδρυμάτων της Π. Ε. Αχαΐας και Ν. Π. χωρικής αρμοδιότητάς της. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας των ειδών που προκηρύσσονται και δεν έχουν αποκλειστεί από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με σχετικές Αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Π.Δ 118/2007 του Κ.Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 150 /τ. Ά ) οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: α) Ενυπόγραφη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς χωρίς επιφύλαξη. 8

9 β) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007, η οποία ανέρχεται στο 5% συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, για το σύνολό ή για μέρος του. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για είδη συγκεκριμένης κατηγορίας - ομάδας, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της συγκεκριμένης κατηγορίας ομάδας, που θα αναφέρεται στο σώμα της εγγυητικής (π.χ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ). Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπάρχει στο παράρτημα της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα Δ) Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί τρείς μήνες µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό για περισσότερες από μία οµάδες είναι δυνατόν να εκδοθεί µία συνολική εγγυητική επιστολή. Οι προϋπολογισμοί της παρούσας προκήρυξης συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ. γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα παρακάτω αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλ.: - της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκία, της απάτη, της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. - δεν τελούν σε πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, - ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. - ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. δ) Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007), αρμοδίως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες. Αν στο διαγωνισμό μετέχει ανώνυμη εταιρία, πρέπει με το Φάκελο δικαιολογητικών να υποβάλλονται, επιπλέον των παραπάνω απαιτουμένων δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 9

10 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργου ή προμηθειών του δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (Φ.Ε.Κ. Α 66), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των ως άνω ν. 3310/2005 και ν. 3414/2005, και τις διατάξεις του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 228). ε) Απαραίτητη η κατάθεση πιστοποιητικού ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΑCCP) ή ISO 22000:2005 (Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων) από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 93/43/ΕΟΚ η οποία εναρμονίζεται με την Ελληνική Νομοθεσία με την υπ αριθμ. 487/ ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1219/ , και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και τη προσφορά προς πώληση ή τη διάθεση των τροφίμων και γενικά με τη διαχείριση τροφίμων. Απαραίτητη για την ομάδα προμήθειας ειδών κρεοπωλείου η κατάθεση από τους συμμετέχοντες της άδειας κρεοπώλη, η άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εμπορία νωπού κιμά και νωπού κρέατος και πιστοποιητικό ποιότητας ΗΑCCP. Τα πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα νόμιμα επικυρωμένα. 2) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2678/98 (Α290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο αρθρ. 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07: Α. Οι Έλληνες πολίτες: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 10

11 της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. Β. Οι αλλοδαποί Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περιπτ. 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κάποια από τις καταστάσεις της περιπτ. 2 του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περιπτ. 3 του εδ. α της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την παράδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : (1) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι Έλληνες ή Αλλοδαποί αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία (Βλ. Υποσημείωση 1), στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 3588/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Οι Συνεταιρισμοί: 11

12 (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Κατά τα λοιπά, για τις προσφορές ενώσεων προμηθευτών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος, συνιστά λόγο αποκλεισμού, του προμηθευτή, από τον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση: Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) που παραλαμβάνουν, από άποψη πληρότητας, και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές που θα δημοσιευτούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr). Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης με βεβαιωμένη την γνησιότητα της υπογραφής της. Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Φ.Ε.Κ.), 12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (2) ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1) Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην Πάτρα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr). Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε περισσότερους του ενός αναδόχους, η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο ο οποίος αναδείχθηκε με το μεγαλύτερο ποσό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Αχαΐας (Πανεπιστημίου 254,Β Κτήριο, Πάτρα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: , ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8.30 π.μ. έως τις μ.μ. Ο προϋπολογισμός ορίζεται σε ,02 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βαρύνει τους προϋπολογισμούς του έτους 2014 των Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας, για λογαριασμό των οποίων πραγματοποιείτε η παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη, ήτοι μέχρι τις 14/07/2014. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται, με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 14/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, (Τηλ.: ) Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β, καθώς και από ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr). Οι προσφορές κατατίθενται σε δύο αντίτυπα [επί ποινή αποκλεισμού], μέσα σε φάκελο (ο ένας φάκελος με την ένδειξη Πρωτότυπο και ο άλλος φάκελος με την ένδειξη Αντίγραφο). Σε περίπτωση διαφοροποίησης τα περιεχόμενα του Πρωτοτύπου υπερισχύουν του Αντιγράφου. Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή αποκλεισμού]. Κάθε σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ : επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου» «Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13

14 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμό *********************** ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ******* Μέσα στον κλειστό κυρίως Φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται: Ένας κλειστός υπoφάκελoς με την ένδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα εσωκλείovται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3, περ.1, δικαιολογητικά συμμετοχής. Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται -επί ποινή απορρίψεως σε έναν χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου θα περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία σε δύο αντίτυπα το ένα με την ένδειξη Πρωτότυπο και το άλλο Αντίγραφο και θα φέρει την ένδειξη "Οικονομική Προσφορά". Στην οικονομική προσφορά, θα πρέπει να αναγράφεται για τα είδη τροφίμων που τελούν σε καθεστώς διατίμησης το ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς και ολογράφως, ενώ για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης η χαμηλότερη τιμή επίσης αριθμητικώς και ολογράφως. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς τοποθετούνται -επί ποινή απορρίψεως σε έναν χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου θα περιλαμβάνονται τα ελάχιστες τεχνικά στοιχεία σε δύο αντίτυπα το ένα με την ένδειξη Πρωτότυπο και το άλλο Αντίγραφο και θα φέρει την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Οι τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται στο Παράρτημα ΣΤ της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές που θα καλύπτουν το σύνολο της ποσότητας κάθε κατηγορίας ομάδας ειδών είτε για τις δύο γεωγραφικές περιοχές (Πάτρας και Αιγίου), είτε επιμέρους οικονομικές προσφορές ανά γεωγραφική περιοχή, Νομικό Πρόσωπο και ανά κατηγορία ομάδα ειδών. Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του δελτίου τιμών του αρμόδιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, ήτοι: ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, λαχανικά κατεψυγμένα, κρέατα-πουλερικά και ψάρια νωπά και κατεψυγμένα με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι: είδη παντοπωλείου, είδη αρτοπωλείου/ζαχαροπλαστείου, τυροκομικά, καθώς και για τα αναλώσιμα υγειονομικού υλικού, επί του συνόλου της ποσότητας μίας ή/και περισσότερων κατηγοριών ομάδων ειδών μίας εκ των δύο ή και των δύο γεωγραφικών περιοχών, ενός ή περισσοτέρων Νομικών Προσώπων. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τον προσφέροντα. Οι παραπάνω φάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της κάθε κατηγορίας. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων ειδών, η μεταφορά και η παράδοση αυτών. 14

15 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, μιας αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσοστού 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας για κάθε κατηγορία ομάδα είδους μίας ή/και περισσότερων γεωγραφικών περιοχών, ενός ή περισσοτέρων Νομικών Προσώπων. Σε περίπτωση κατακυρώσεως, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με άλλη, το ύψος της οποίας, αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. ως εγγύηση καλής εκτελέσεως. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης ( ), πλέον τριών (3) μηνών, ήτοι Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (Παράρτημα Δ). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση (Παράρτημα Ε). Κατά τα λοιπά για τις Εγγυήσεις, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 25 του Π.Δ 118/07. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται το ανώτερο σε εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και δύο λεπτά ( ,02 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τα στοιχεία των προκηρυσσόμενων ποσοτήτων παρατίθενται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Στην Οικονομική Προσφορά αποτυπώνεται: - η έκπτωση επί τοις εκατό (%) αριθμητικά και ολογράφως επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του δελτίου τιμών που καταρτίζει το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για τη συνολική αξία της κάθε ομάδας των ειδών τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης (ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα- πουλερικά και ψάρια κατεψυγμένα και νωπα), την ημέρα παράδοσής τους. - η χαμηλότερη τιμή, χωρίς ΦΠΑ, αριθμητικά και ολογράφως στη συνολική αξία της κάθε ομάδας για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου/ζαχαροπλαστείου, τυροκομικά καθώς και για τα αναλώσιμα υγειονομικού υλικού. 2. Το νόμισμα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί και οι επί τοις εκατό (%) αναγωγές είναι το ΕΥΡΩ. 3. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης. 15

16 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο το ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ του δελτίου τιμών του αρμόδιου τμήματος της Περιφερικής Ενότητας Αχαΐας, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης, ήτοι: ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, κρέατα - πουλερικά και ψάρια κατεψυγμένα και νωπά, και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης, ήτοι: είδη παντοπωλείου, είδη αρτοπωλείου/ζαχαροπλαστείου, τυροκομικά καθώς και για τα αναλώσιμα υγειονομικού υλικού, οπότε ο προσφέρων αυτήν κρίνεται και «Μειοδότης». Η κατακύρωση θα γίνει με βάση την προσφερόμενη έκπτωση, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς διατίμησης και με βάση τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη τροφίμων που είναι εκτός διατίμησης και για τα αναλώσιμα υγειονομικού υλικού, στον προμηθευτή που θα προσφέρει στην πρώτη περίπτωση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και τη χαμηλότερη τιμή για τη δεύτερη περίπτωση. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, έκαστο νομικό πρόσωπο υπογράφει συμφωνητικό με τον/τους ανάδοχο/ους, για τα είδη και τις ποσότητες, που προορίζονται γι αυτό. Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές για οποιοδήποτε είδος, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό δύναται να κατανείμει την προμήθεια μεταξύ περισσότερων μειοδοτών (βάσει του άρθρου 21, παρ. β του ΚΠΔ 118/2007). Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ως απορριπτέες, θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η προμήθεια αφορά τις εξής Κατηγορίες Ομάδες Ειδών: ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 16

17 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες. ΠΟΣΟΤΙΚΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων ειδών στις έδρες των Υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια για την οποία όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λπ.), ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ιδρύματα κατά προτεραιότητα. H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από τον Ν.2286/95 & το Π.Δ.118/2007 κυρώσεις, για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από την πλευρά του προμηθευτή και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.Δ.118/2007. Οι Επιτροπές έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ποσοτικό έλεγχο προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15 η Ιουλίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Β Κτήριο) στην Πάτρα, στην αίθουσα συσκέψεων, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού. Οι προσφορές κατατίθενται στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Ισόγειο Πανεπιστημίου 254 (Β Κτήριο ), το αργότερο μέχρι την 14 η Ιουλίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Β Κτήριο) στην Πάτρα. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ώρας υποβολής καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή, αλλά θα απορρίπτεται, χωρίς να αποσφραγισθεί, ως εκπρόθεσμη. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 19 «Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών» του υπ αριθµ. 118/2007 Κανονισµού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 17

18 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια καθόσον πρόκειται για ανοικτό διαγωνισµό. 4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 ΠΔ 118/2007 την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 15 «Διοικητικές προσφυγές» του υπ αριθµ.118/2007 Κανονισµού Προµηθειών Δηµοσίου (Κ.Π.Δ.) καθώς οι διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173) «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18

19 Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συµβάσεων για τρείς (3) µήνες από τη συµβατική ηµεροµηνία (31/12/2014) ολοκλήρωσης εκτέλεσης της προμήθειας µε τους ίδιους όρους, µετά την έγγραφη συμφωνία µε τους ανάδοχους προµηθευτές που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης και εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες διαγωνισμού του επόμενου έτους (2015). ΑΡΘΡΟ 10 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η σχετική δαπάνη ,02 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα επιβαρύνει τους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Φορέων και ΚΑΕ των Ιδρυµάτων και Ν.Π.Δ.Δ. του οικ. έτους 2014 Αναφορικά µε τις προµήθειες που αφορούν τα λοιπά Νοµικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ακολουθείται η οικεία κατά περίπτωση διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών πληρωµής και της εκκαθάρισης των αντίστοιχων δαπανών. Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα το αργότερο σε χρονικό διάστημα (60) εξήντα ημερών και βεβαίως ύστερα από την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι: α) Τιμολόγιο β) Βεβαίωση εισαγωγής και παραλαβής της προμήθειας τριμελούς επιτροπής. γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται. Τα σχετικά τιμολόγια που θα υποβάλλονται θα είναι καθαρογραμμένα και θα ελέγχονται ως προς τη διαμόρφωση της τιμής, από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Νομικού Προσώπου. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου θα καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: - Με κρατήσεις επί της καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ): 3% MTΠΥ, 2% χαρτόσηµο επί του ΜΤΠΥ, 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. - Με κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον ανάδοχο. - Φόρο εισοδήματος 4% επί αγαθών ή 8% επί υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της περίπτωσης (στ) του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994). - Με παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν.4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και με κρατήσεις - χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης - υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου. ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει 19

20 συµπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αρνηθεί ή καθυστερήσει αδικαιολογήτως την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος και καλείται να υπογράψει την σύµβαση ο αµέσως επόµενος στην κατάταξη υποψήφιος. Στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας στην εκτέλεση των υπηρεσιών ή σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής Σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα αρχή, ύστερα από πρόταση της Αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει την σύμβαση αζημίως για το Δημόσιο. ΑΡΘΡΟ 13 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η μεταφορά των ειδών, θα γίνεται με καθαρά απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι το χώρο που θα του υποδειχθεί, ύστερα από γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία, την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 2. Σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει στην αγορά ο προμηθευτής οφείλει να ειδοποιήσει την αρμόδια αρχή για την έλλειψή του ώστε να μη φέρει ευθύνη από την μη προσκόμισή του. Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει ορισμένα από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα από τα παραγγελθέντα, τότε το Ν.Π. έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 3. Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη κριθούν ακατάλληλα από τον μακροσκοπικό έλεγχο που διενεργεί η επιτροπή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους. Σε αντίθετη περίπτωση το Ν.Π. έχει τη δυνατότητα να τα προμηθευτεί απευθείας από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. 4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής του Ν.Π. Ιδρύματος, η οποία θα έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Ν.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ή εφ άπαξ για είδη με μικρές ζητούμενες από τη διακήρυξη ποσότητες και ανάλογα με τις ανάγκες του Ν.Π., με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στα σημεία που θα υποδειχθούν. Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

5 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμας, 5 Αυγούστου 2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 42121 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002000641 2014-04-17

14PROC002000641 2014-04-17 14PROC002000641 2014-04-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350 630 Fax: 2521 350 748 e-mail: mmeli@dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα