15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002839923 2015-06-11"

Transcript

1 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,82 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 1

2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 Θεσσαλονίκη Αρ. Πρωτ: 1125 Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 2. Την αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ). 3. Τη με αριθμ. 3 Απόφαση της 2ης/ Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ». 4. Τη με αριθμ. 15β Απόφαση της 48 η / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Εφαρμογή της αριθμ. 919/131869/ ΚΥΑ - Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 5. Την υπ αριθμ. 919/131869/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2889// ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) ΝΠΙΔ. 6. Την αριθμ. 2242/134250/2014 (ΦΕΚ Β 3041/ ) απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών Και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ και καθορισμός των όρων του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασιών πληρωμής και ελέγχου. 7. Την αριθμ. 15 (εκτός ημερ. Διάταξης) Απόφαση (ΑΔΑ 7ΞΩΨΟΞ3-1ΜΜ) της 49 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των ,00 ευρώ. 8. Την αριθμ. 2602/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση καταβολής Α δόσης επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης, ύψους ,00 ευρώ. 9. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 10. Το αριθμ. 8302/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ.

3 11. Την με αριθμ. 12 απόφαση (ΑΔΑ: 6Δ2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων μειοδοτικών) διαγωνισμών (άρθρο 143 του Ν. 4281/2014), για την προμήθεια αναλώσιμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας «(ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». 12. Τα με αριθμ. πρωτ /1089/1090/1091/1092/ και 1094/ αιτήματα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3194/41, 3293/73, 3308/86, 3525/156, 3538/220, 3664/228 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 13. Την με αριθμ. πρωτ. 1105/ (ΑΔΑ: ΩΞ9ΜΟΞ3Μ-Χ6Ξ) απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. 14. Την με αριθμ. πρωτ. 4640/ (ΑΔΑ:7ΠΓ2ΟΞ3Μ-ΙΚ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 15REQ ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3194/41, 3293/73, 3308/86, 3525/156, 3538/220, 3664/228 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε ένα ή περισσότερα από τα είδη που περιγράφονται παρακάτω: 1. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. 2. Φορητός εξωτερικός σκληρός δίσκος 3. Ομοιογενοποιητής ιστών (disperser) 4. «Εξάρτημα σύνθλιψης» για ομοιογενοποιητή ιστών (disperser aggregates) 5. Ηλεκτοδιεγέρτης σπερματοληψίας (συσκευή ελέγχου) 6. Ηλεκτοδιεγέρτη σπερματοληψίας (στέλεχος probe- κατάλληλο για κριό ή τράγο και συνοδευτικά εξαρτήματα) 7. Βασική μονάδα ασπρόμαυρου φορητού υπερηχογράφου για κτηνιατρική χρήση. 3

4 8. Κεφαλή convex για βασική μονάδα ασπρόμαυρου φορητού υπερηχογράφου για κτηνιατρική χρήση. 9. Σύστημα καταγραφής DVR 4 καναλιών με σκληρό δίσκο 1ΤB, 4 κάμερες εσωτερικού/εξωτερικού χώρου υψηλής ανάλυσης με τα συνοδευτικά εξαρτήματα. 10. Επωαστικός κλίβανος. 11. Ψυχόμενο σύστημα για επωαστικό κλίβανο με ρυθμιστή για μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες και χρόνο. 12. Ψηφιακό κτηνιατρικό θερμόμετρο ορθού. 13. Πεχάμετρο. 14. Πιπέττα μεταβλητού όγκου 0,5-10μl. 15. Μαγνητικοί ανακινητήρες. 16. Διανεμητής - πιπέττα Herenz eco για αναρρόφηση γυάλινων πιπεττών 0,1-25 ml. 17. Πολυκάναλη πιπέττα 12 θέσεων μl. 18. Μηχανική μικροπιπέτα όγκου 1000μl. 19. Μηχανική πιπέττα μεταβλητού όγκου 1-5 ml. 20. Μηχανική μικροπιπέτα όγκου 100μl. 21. Όργανο μέτρησης ατμοσφαιρικής υγρασίας και θερμοκρασίας. 22. Πλαστικό φορητό ισοθερμικό ψυγείο. 23. Συσκευή για αυτόματη ανάδευση δειγμάτων (Vortex mixer) 24. Dispenser όγκου 1-10ml. 25. Ασύρματο ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή, laser, με ρύθμιση αισθητήρα ως 1600dpi. 26. Θερμόμετρο υπερύρθρων με laser -50 C έως 850 C. Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω ειδών ανέρχεται σε ,82 πλέον ΦΠΑ 3292,18 (23%), σύνολο ,00. Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές καθώς και ο μέγιστος διαθέσιμος προϋπολογισμός για το κάθε είδος είναι οι εξής: α/α CPV με CPV το ποσότητα Ανώτερη βάση τα 4 πρώτα σύνολο των Είδος/Περιγραφή τιμή (με στοιχεία στοιχείων ΦΠΑ) Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (Core i5, επεξεργαστή 2430M, με ταχύτητα επεξεργαστή 2.4 GHz, 1 τμχ 700,00 4

5 2 πυρήνες, μνήμη 4GB, μέγιστη μνήμη 16GB, χωρητικότητα 500GB SATA (5400rpm) και κάρτα γραφικών GeForce GT 740M (1 GB) Φορητός εξωτερικός σκληρός δίσκος WD, 2.5", USB 3.0, χωρητικότητας 2ΤΒ Ομοιογενοποιητής ιστών (disperser) με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Κινητήρας χαμηλής τάσης με μετασχηματιστή ασφαλείας 24V, 100W. Αναλογική κίνηση κινητήρα με ρύθμιση έως 25,000 rpm, με ομαλή εκκίνηση για να αποφεύγεται το πιτσίλισμα. Θερμική ασφάλεια για προστασία από υπερφόρτωση. Όγκος εφαρμογής: 0.05 ml ml. Ισχύς κινητήρα εισόδου: 100 W. Στροφές μέχρι /min. Τάση τροφοδοσίας: V ± 10%, 50/60 Hz. Επίπεδο θορύβου: 65 dba στις 25,000 στροφές/ min. Περιβάλλον λειτουργίας: θερμοκρασία 0 έως 40 C, σχετική υγρασία μέχρι 80 %. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (service) στη Θεσσαλονίκη. «Εξάρτημα σύνθλιψης» για ομοιογενοποιητή ιστών (disperser aggregates) με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Κινητήρας/stator design με 1 σειρά δοντιών, Διάμετρος: 5mm, Μήκος: 85 mm, Όγκος: 0.1 ml to 5 ml, Εύκολη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση και δυνατότητα αποστείρωσης. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (service) στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτοδιεγέρτης σπερματοληψίας (συσκευή ελέγχου), με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της τάσης του ρεύματος εξόδου (όρια: 0-24 Volts), δυνατότητα επιλογής μεταξύ προκαθορισμένων τιμών τάσης του ρεύματος εξόδου, ενδείξεις τάσης (volts) και έντασης (ampere) του ρεύματος εξόδου, λειτουργία σε οικιακό ρεύμα 220 volt, AC 50/60 Hertz, λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -5 to +45 C και υγρασία 0-95%, εναλλακτική τροφοδοσία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Καλώδιο τροφοδοσίας μήκους τουλάχιστον 3 μέτρων. Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά: δυνατότητα σύνδεσης σε μπαταρία (υποδοχή αναπτήρα) αυτοκινήτου (12 V), μικρό βάρος. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (service) στη Θεσσαλονίκη. Ηλεκτοδιεγέρτης σπερματοληψίας (στέλεχος probeκατάλληλο για κριό ή τράγο και συνοδευτικά εξαρτήματα): - Στέλεχος (probe) διαμέτρου 2,54 cm (1 inch) κατάλληλο για κριό / τράγο. - Καλώδιο σύνδεσης του στελέχους με τη συσκευή παραγωγής παλμών, μήκους τουλάχιστον 3m. - Καλώδιο σύνδεσης ηλεκτροδιεγέρτη με εξωτερική 1 τμχ +εξαρτήματα 1 τμχ 150,00 1 τμχ 1500,00 1 τμχ 1500,00 1 τμχ 1500, ,00 5

6 μπαταρία. - Μετασχηματιστής (από 12volt σε220 volt). - Σύστημα ελέγχου του ηλεκτροδιεγέρτη από απόσταση (remote control). - Καταγραφικό θερμοκρασίας μικρού μεγέθους (μέχρι 60 Χ 50 Χ 20mm) με εσωτερικό αισθητήρα καταγραφής της θερμοκρασίας (περιοχή μέτρησης 20 έως +70 C και ακρίβεια 0.3 C έως 0.7 C), το οποίο να λειτουργεί με μπαταρία (τύπου ρολογιού, διάρκειας >1 έτους). Να διαθέτει ενσωματωμένο data logger για την καταγραφή τουλάχιστον 5000 μετρήσεων (με ημερομηνία και ώρα) και να περιλαμβάνεται λογισμικό για τον προγραμματισμό του καταγραφικού και τη λήψη των μετρήσεων. Επιπλέον να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της έναρξης και του ρυθμού καταγραφής. - Ανθεκτική θήκη μεταφοράς του ηλεκτροδιεγέρτη και των παρελκομένων. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης (service) στη Θεσσαλονίκη. Βασική μονάδα ασπρόμαυρου φορητού υπερηχογράφου για κτηνιατρική χρήση. Κατάλληλος για εξετάσεις μαιευτικές γυναικολογικές, μικρών και επιφανειακών οργάνων, όρχεων κλπ. Βάρος μέχρι 6 Kgr. διαστάσεις: μέχρι 40x30x20 cm. Να λειτουργεί και με μπαταρία - Παρακαλώ αναφέρετε την αυτονομία της μπαταρίας σε ώρες. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης δύο διαστάσεων B-mode και Β-Β - Αναφέρετε πόσες εικόνες. Οθόνη LED από inch. Ανάλυση οθόνης τουλάχιστον 1024x768. Γλώσσες του μενού λειτουργίας: απαραιτήτως αγγλικά. Να διαθέτει εύχρηστο πληκτρολόγιο. Να έχει ιχνόσφαιρα (trackball) ή κάποιο εύκολο τρόπο μετακίνησης του δείκτη στην οθόνη. Ενέργεια: ρεύμα δικτύου V/ 50-60Hz και μπαταρία. Να διαθέτη εξισσορροπιστή ενίσχυσης 8 τμημάτων TGC (8-segment TGC). Να λειτουργεί με κεφαλές πολλαπλής συχνότητας που εξασφαλίζουν εικόνες 2D σε όλες τις λειτουργίες που διαθέτει. Να υπάρχει «Πίνακας ελέγχου». Μέσα αποθήκευσης βασικής μονάδας: Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ικανού αριθμού εικόνων (αναφέρετε πόσες) σε σκληρό δίσκο ή σε USB και η προσωρινή αποθήκευσή τους σε cine memory (αναφέρετε πόσες εικόνες). Τουλάχιστον 1 Θύρα USB. Τουλάχιστον μία υποδοχή σύνδεσης ηχοβόλου κεφαλής. Να υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν διάφορες κεφαλές convex, transvaginal, rectal ή και βελόνων βιοψίας. Να διαθέτει έξοδο VGA και έξοδο VIDEO. Να απεικονίζει σε μεγάλο βάθος σάρωσης, σε αναλογία με τις εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. Να αναφερθεί εάν υπάρχει η δυνατότητα μεγέθυνσης «ΖΟΟΜ». Να έχει λαβή. Αναφέρατε αν διαθέτει λογισμικά πακέτα μετρήσεων 1 τμχ 1500,00 6

7 και υπολογισμών για κτηνιατρική χρήση σε παραγωγικά ζώα (χοίρους, πρόβατα, αγελάδες κλπ). Επίσης αναφέρετε αν υπάρχει διαθέσιμο άλλο λογισμικό. Αναφέρετε τι πρόσθετος εξοπλισμός υπάρχει για το συγκεκριμένο μηχάνημα και σε τι τιμές διατίθεται. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια τουλάχιστον και να υπάρχει παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης στην Ελλάδα. Κεφαλή convex για βασική μονάδα ασπρόμαυρου φορητού υπερηχογράφου για κτηνιατρική χρήση. Εύρος φάσματος συχνοτήτων: τουλάχιστον 2-6 MHz. Γωνία εύρους: 90ο τουλάχιστον. Βάθος σάρωσης: παρακαλώ αναφέρετε το βάθος σάρωσης. Παρακαλώ αναφέρατε το μήκος καλωδίου κεφαλής. Εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη τουλάχιστον. 1 τμχ 1500,00 Σύστημα καταγραφής DVR 4 καναλιών με σκληρό δίσκο 1ΤB, 4 κάμερες εσωτερικού/εξωτερικού χώρου υψηλής ανάλυσης 600TVL με IR 25 μέτρων, τηλεχειριστήριο, ποντίκι, τροφοδοτικά, 4 καλώδια των 20μ για τη σύνδεση των καμερών. Δυνατότητα νυκτερινής λήψης, τοπικής καταγραφής και απομακρυσμένης παρακολούθησης και pentaplex operation. Να 1 σετ 1000 συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση, ο έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισμού, η τεχνική υποστήριξη στο Κλειδί Ημαθίας και η εγκατάσταση σε φορητό υπολογιστή του λογισμικού αναμετάδοσης των καταγραφών. Επωαστικός κλίβανος. Να έχει χωρητικότητα 123 λίτρα. Εύρος θερμοκρασίας: -10 C έως +60 C Ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας 0,1 C με ηλεκτρονικό σύστημα. Έλεγχος PID για το θερμαντικό στοιχείο. Ευαισθησία θερμοστάτη (ΟΝ-ΟF) καλύτερη από ± 1,5 C. Ευαισθησία θερμοστάτη (PID) καλύτερη από ± 0,2 C. Ομοιομορφία θερμοκρασίας ±0,5 C (στους 37 C, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 C). Η εξωτερική κατασκευή να είναι από χάλυβα, με ειδική 1 τμχ 1500,00 αντισκωρική επεξεργασία και ακρυλική βαφή φούρνου. Το εσωτερικό να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Να διαθέτει μεταλλική πόρτα, με θυρίδα παρατήρησης από τριπλό γυαλί και κλειδαριά. Να διαθέτει τρία (3) μεταλλικά και πλαστικοποιημένα ράφια, ρυθμιζόμενου ύψους. Να διαθέτει διπλά τοιχώματα, με ισχυρή μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη. Ψυχόμενο σύστημα για επωαστικό κλίβανο με ρυθμιστή για μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες και χρόνο. Να διαθέτει ψυκτικό μηχάνημα, κλειστού τύπου, εντελώς αθόρυβο τουλάχιστον 150W. Να διαθέτει θερμαντικό στοιχείο ειδικού τύπου, μεγάλης επιφάνειας. Να διαθέτει ισχυρό ενσωματωμένο κυκλοφορητή αέρος ο οποίος να σταματά μόλις ανοίξει η πόρτα. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό με δυνατότητα 1 τμχ 1500,00 7

8 προγραμματισμού. Να διαθέτει ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμόμετρο με ακρίβεια 0,1 C. Μικροϋπολογιστής με δυνατότητα προγραμματισμού με πρόγραμμα 12 βημάτων επαναλαμβανόμενο μέχρι 98 φορές ή με συνεχή επανάληψη και κλείδωμα του πληκτρολογίου. Δυνατότητα αποθήκευσης 10 προγραμμάτων στη μνήμη. Δυνατότητα συνδυασμού περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων. Γραφική απεικόνιση των θερμοκρασιών των τελευταίων 7 ημερών στην οθόνη του μικροϋπολογιστή. Οπτικοακουστικός συναγερμός σε περίπτωση απόκλισης από την επιθυμητή θερμοκρασία. Να διαθέτει ανεξάρτητο θερμοστάτη υπερθέρμανσης. Λειτουργία με 220 V/50HZ. H συσκευή να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 & διαθέτει CE mark. Ο έλεγχος και οι μετρήσεις να πραγματοποιούνται από την πρόσθια όψη Ψηφιακό κτηνιατρικό θερμόμετρο ορθού 1 τμχ 20, Πεχάμετρο. Φορητό πεχάμετρο με εύρος μέτρησης θερμοκρασίας (-5) - (+70)⁰ C, ακρίβεια μέτρησης ± 0.02, ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας ± 0.5, ανάλυση μέτρησης ph 0.01, ανάλυση μέτρησης θερμοκρασίας 0.1⁰ C, δυνατότητα βαθμονόμησης σε ph 7 και ph 4 ή ph 10, μήκος καλωδίου ηλεκτροδίου περίπου 1 m, αυτόματη απενεργοποίηση με την πάροδο του χρόνου (auto off function), λειτουργεί με αλκαλική μπαταρία 9 V, να διατίθεται με ηλεκτρόδια BNC και ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας, διαλύματα βαθμονόμησης ph 7 (20 ml), ph 4 (20 ml) και ph 10 (20 ml) και διάλυμα συντήρησης ηλεκτροδίων, μπαταρία 9 V και οδηγίες χρήσεως 1 τμχ 650,00 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα (Πιπέττα μεταβλητού όγκου 0,5-10μl). Δυνατότητα ρύθμισης όγκου και αποβολής ρύγχων. Προσαρμογή 1 τμχ 186,00 ακριβείας. Επιδέχεται ολόκληρη αποστείρωση, χωρίς να αποσυναρμολογηθεί. Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης Μαγνητικοί ανακινητήρες. Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας, δυνατότητα ανάδευσης 2 lit, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με επιφάνεια ανθεκτική στη διάβρωση, θερμοκρασία θέρμανσης έως και 300⁰ C, ταχύτητα ανάδευσης ρυθμιζόμενη έως 1250 στροφές/ min, να λειτουργεί σε τάση/συχνότητα Volt, 50/60 Hz, με διαστάσεις πλάκας 135mm, εγγύηση λειτουργίας 2 έτη 1 τμχ 200,00 8

9 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα. Διανεμητής - πιπέττα Herenz eco για αναρρόφηση γυάλινων πιπεττών 0,1-25 ml 1 τμχ 270, Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα (Πολυκάναλη πιπέτα 12 θέσεων μl) και τα αντίστοιχα ρύγχη TIPS: Rack 5x96 tips 1 τμχ 650,00 Μηχανική μικροπιπέτα όγκου 1000μl. Δυνατότητα ρύθμισης όγκου και αποβολής ρύγχων. Προσαρμογή ακριβείας. Επιδέχεται ολόκληρη αποστείρωση, χωρίς να 2 τμχ 380,00 αποσυναρμολογηθεί. Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης. Μηχανική πιπέττα μεταβλητού όγκου 1-5 ml. Δυνατότητα ρύθμισης όγκου και αποβολής ρύγχων. Προσαρμογή ακριβείας. Επιδέχεται ολόκληρη αποστείρωση, χωρίς να αποσυναρμολογηθεί. Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης. 1 τμχ 187,70 Μηχανική μικροπιπέτα όγκου 100μl. Δυνατότητα ρύθμισης όγκου και αποβολής ρύγχων. Προσαρμογή ακριβείας. Επιδέχεται ολόκληρη αποστείρωση, χωρίς να 2 τμχ 351,40 αποσυναρμολογηθεί. Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης. Όργανο μέτρησης ατμοσφαιρικής υγρασίας και θερμοκρασίας με οθόνη, data logger και εσωτερικούς αισθητήρες με εύρος λειτουργίας -20 έως +50C και 0 1 τμχ 400,00 έως 100%RH, χωρητικότητας μετρήσεων, με θύρα usb και λογισμικό HOBOware Πλαστικό φορητό ισοθερμικό ψυγείο χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων 1 τμχ 50, Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης - Συσκευή για αυτόματη ανάδευση δειγμάτων (Vortex mixer). Δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας από rpm/min, λειτουργία με αφή, να διαθέτει επιλογή συνεχούς λειτουργίας ή εκκίνησης, μικρών διαστάσεων και βάρους 5 kgr, να περιέχει εξάρτημα-επιφάνεια με τουλάχιστον 5 cm διάμετρο 1 τμχ 184, Dispenser όγκου 1-10ml. Διανεμητής προσαρμόσιμος σε φιάλες, κατάλληλος για διανομή οξέων με σωληνώσεις από PTFE και ρυθμιζόμενου όγκου 1-10 ml 1 τμχ 126,40 9

10 Ασύρματο ποντίκι ηλεκτρονικού υπολογιστή, laser, με ρύθμιση αισθητήρα ως 1600dpi 1 τμχ 30, Θερμόμετρο υπερύθρων με laser -50 C έως 850 C 1 τμχ 70,00 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, ημεδαπά ή αλλοδαπά, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 3. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα είδη αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 29/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά είτε για το σύνολο του έργου, είτε για ένα ή περισσότερα είδη, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: οι προδιαγραφές τους, η εγγύηση που παρέχεται (στην περίπτωση που απαιτείται στις προδιαγραφές), ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση «Προσφορά για το διαγωνισμό προμήθειας μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού του ΙΚΕΘ στο πλαίσιο του έργου ΑΓΡΟΕΤΑΚ»), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ΤΚ (Αγρόκτημα Θέρμης) στη Γραμματεία (κα Αγγελική Νωτούδα) Τηλ , FAX: 10

11 Πληροφορίες επιτροπή προμηθειών του Ινστιτούτου (Δρ Κ. Ρέκκα, Δρ Γ. Σαμούρη, κ. Ε. Μπουκουβάλα) Τηλ: , FAX: Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές. 6. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με το ΙΚΕΘ θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 7. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις Τεχνικές προδιαγραφές, έντυπα - σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα και την Οικονομική προσφορά) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το Διαγωνισμό: «Προσφορά για το διαγωνισμό προμήθειας μικρού εργαστηριακού εξοπλισμού του ΙΚΕΘ στο πλαίσιο του έργου ΑΓΡΟΕΤΑΚ». Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:.. Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας: » ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 8. Οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, με μόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («Φάκελος Προσφοράς του είδους Χ»). 9. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 11

12 10. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 12. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης. 13. Ως ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του ΙΚΕΘ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Διοίκησης (κ. Αγγελική Νωτούδα) ή στην Επιτροπή Προμηθειών (Δρ Κ. Ρέκκα, Δρ Γ. Σαμούρη, κ. Ε. Μπουκουβάλα) Τηλ: , FAX: Προσφερόμενη τιμή 1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν υποχρεωτικά τιμή για κάθε είδος χωριστά (αναγράφοντας χωριστά την καθαρή τιμή, το Φ.Π.Α. και την συνολική τιμή). 2. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Αξιολόγηση προσφορών Σαν στοιχείο κρίσης των προσφορών για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του πλειοδότη, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η τιμή της προσφοράς. Διαδικασία διαγωνισμού - Κατακύρωση 1. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Ο Διευθυντής του ΙΚΕΘ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την προκήρυξη, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 12

13 2. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να συνυπογράψει/ουν συμβάσεις (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα 2.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ), σχετικά με τα είδη που θα προμηθεύσει/ουν, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, αφού αυτή έχει επιστραφεί από τον έλεγχο του Νομικού τμήματος της υπηρεσίας μας. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου και 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ). 4. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 6. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Παράδοση υλικών-πληρωμή 1. Η παράδοση των υλικών θα γίνει, μετά από συνεννόηση με την επιτροπή παραλαβών, στην έδρα του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών στη Θέρμη-Θεσσαλονίκης. 2. Η πληρωμή του/των αναδόχου/χων θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών (μετά από συνεννόηση με το λογιστήριο) και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα όπου απαιτείται). 13

14 Η προμήθεια αυτή έχει προβλεφθεί και βαρύνει τους προϋπολογισμούς των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3194/41, 3293/73, 3308/86, 3525/156, 3538/220, 3664/228 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστημα δέκα επτά (17) ημερολογιακών ημερών, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΚΕΘ και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ΔΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Θέρμης στον οποίο εδρεύει το ΙΚΕΘ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δρ Αντώνιος Ζδράγκας Τακτικός Ερευνητής 14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ.

Θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γυάλινων ειδών εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. Α.Δ.Α. περίληψης: ΩΓΧΕΗ-Δ4Τ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα