ΘΕΜΑΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΡΥΠΑΝΣΗ>>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΡΥΠΑΝΣΗ>>"

Transcript

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΕΡΓΑΣΙΑΣ: <<ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΡΥΠΑΝΣΗ>> ΕΠΩΝΥΜΟ:ΚΟΥΡΕΛΗ ΟΝΟΜΑ:ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:7381 ΞΑΝΘΗ 2010

2 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΡΥΠΑΝΣΗ Ηπαρουσίαστηνατμόσφαιραρύπων, δηλαδήκάθεείδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίαςήάλλωνμορφώνενέργειας σεποσότητα, συγκέντρωσηήδιάρκειαπουμπορούννα προκαλέσουναρνητικέςεπιπτώσειςστηνυγεία, στους ζωντανούςοργανισμούςκαισταοικοσυστήματα. Γενικά μπορούννακαταστήσουντοπεριβάλλονακατάλληλογιατις επιθυμητέςχρήσειςτου. Ότανηατμοσφαιρικήρύπανση φτάσεισεεπίπεδοεπικίνδυνογιατηδιαβίωσηλέμεότι έχουμε "Νέφος".

3 ΝΕΦΟΣ Παρουσιάζεταιμεδύομορφές: 1)ΝέφοςΚαπνομίχλης: Ότανέχουμευψηλήσυγκέντρωσηρύπωνσεσυνδυασμό μεσχετικάχαμηλήθερμοκρασίακαιμεγάλησχετική υγρασία. 2)ΦωτοχημικόΝέφος: Ότανέχουμευψηλέςθερμοκρασίες, μεγάληηλιοφάνεια, μικρήσχετικήυγρασίακαιυψηλήσυγκέντρωσηοξειδίων τουαζώτου, υδρογονανθράκων, μονοξειδίουτουάνθρακα καιδευτερογενώνπροϊόντωντους.

4 ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙΡΥΠΟΙ Όζον(Ο₃) Μονοξείδιοτουάνθρακα(CO) Διοξείδιοτουαζώτου(ΝΟ₂) Σωματίδια Διοξείδιοτουθείου(SO₂) Μόλυβδος(Pb) Τοξικοίαέριοιρύποι Ρύποιυπεύθυνοιγιατημείωσητουστρατοσφαιρικούόζοντος Αέριατουθερμοκηπίου

5 ΟΖΟΝ(Ο₃) Άχρωμοαέριοπουαποτελείτοκύριοσυστατικότουφωτοχημικού νέφους. ΜαςπροστατεύειαπότιςβλαβερέςακτίνεςτουΉλιου. ΠΗΓΕΣ: Σχηματίζεταιστηκατώτερηατμόσφαιρα, ωςαποτέλεσμαχημικών αντιδράσεωνμεταξύοξυγόνου, πτητικώνοργανικώνενώσεων (VOCs) και οξειδίωντουαζώτου, μετηβοήθειατηςηλιακήςακτινοβολίας. Πηγές αυτώντωνρύπωνείναιταοχήματα, ταεργοστάσια, οιχωματερές, τα χημικάδιαλυτικάκ.λπ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: q Υγεία: Προκαλείερεθισμόστηναναπνευστικήοδό, αίσθημαξηρότητας στολαιμό, πόνοστοστήθος, βήχα, άσθμα, φλεγμονήστουςπνεύμονες. q Περιβάλλον: Μειώνειτηνπαραγωγήστιςαγροτικέςκαλλιέργειεςκαι προκαλείζημιάστηδασικήβλάστηση.

6 ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΤΟΥΑΝΘΡΑΚΑ(CO) Άοσμοκαιάχρωμοαέριοπουεκπέμπεταιαπότιςεξατμίσεις τωναυτοκινήτωνκαιαπόκάθεείδοςμηχανές, όταν συντελείταιατελήςκαύση. ΠΗΓΕΣ: Ταβενζινοκίνητααυτοκίνητα. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Μειώνειτηνικανότητατουαίματοςναμεταφέρειοξυγόνο, σεβασικούςιστούςτουοργανισμού, επιδρώνταςκυρίωςστο καρδιοαγγειακόκαινευρικόσύστημα. Σευψηλές συγκεντρώσειςπροκαλείζαλάδα, πονοκέφαλο, καικόπωση.

7 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΤΟΥΑΖΩΤΟΥ(ΝΟ₂) Αέριο, μεκαφέχρώμακαιιδιάζουσαοσμή. Σευψηλές συγκεντρώσεις, είναιυπεύθυνογιατηνάσχημηκαφέόψη τουουρανούτωνπόλεων. ΠΗΓΕΣ: Ηχρήσηκαυσίμωνπαράγειμονοξείδιοτουαζώτου (ΝΟ), τοοποίομεδιάφορεςχημικέςαντιδράσειςμετατρέπεται σεδιοξείδιοτουαζώτου. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Αποτελείτονκύριορύποτουνέφουςκαιτηςόξινης βροχής. Σευψηλέςσυγκεντρώσεις, βλάπτειανθρώπουςκαι βλάστηση.

8

9 ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Υλικάσεστερεήήυγρήμορφή, πουμπορούννααιωρούνταιστην ατμόσφαιρα, γιαμεγάλαχρονικάδιαστήματα. ΠΗΓΕΣ: Βιομηχανικέςδραστηριότητες, παραγωγήτσιμέντου, γύψου, χυτήριαμεταλλεύματος, αυτοκίνητα, πυρκαγιές, σκόνηαπό απογυμνωμένοέδαφος, αγροτικέςδραστηριότητες, κατασκευές. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Επηρεάζουντηναναπνοή, προκαλούνασθένειεςστοαναπνευστικό καιστουςπνεύμονεςακόμακαιπρόωροθάνατο. Προκαλούν φθορέςστιςβαφές, σταεδάφη, σταυφάσματα, καιμειώνουντην ορατότητα. Οιεπιδράσειςτουςεξαρτώνταιαπότομέγεθος (όσο μικρότεραείναιτόσοπιοεπικίνδυνα) καιαπότηχημικήσύσταση.

10 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΤΟΥΘΕΙΟΥ (SO₂) ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΤΟΥΘΕΙΟΥ (SO₂) Αέριοάχρωμο, άοσμοκαισεχαμηλέςσυγκεντρώσεις. Σε πολύυψηλέςσυγκεντρώσειςέχειέντονηερεθιστική μυρωδιά. ΠΗΓΕΣ: Εργοστάσιαπαραγωγήςενέργειας, βιομηχανίες, κεντρικές θερμάνσεις, διυλιστήριαπετρελαίου, χημικέςβιομηχανίες, χαρτοβιομηχανίες. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Αποτελείβασικόρύποτουνέφους, επηρεάζειάτομαμε αναπνευστικάπροβλήματακαιπροκαλείαλλοιώσειςσε βλάστησηκαιμέταλλα. Μειώνειτηνορατότητακαιαυξάνει τηνοξύτητατωνλιμνώνκαιτωνποταμών.

11 ΜΟΛΥΒΔΟΣ(Pb) ΠΗΓΕΣ: Μεταφορές, πηγέςπουκάνουνχρήσηκαυσίμωνμε μόλυβδο, χρήσηγαιανθράκων, βαριέςβιομηχανίες, χυτήρια, εργοστάσιαμπαταριών, καύσηαπορριμμάτων. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Υψηλάποσοστάμολύβδουμπορούνναεπηρεάσουν, δυσμενώς, τηνπνευματικήανάπτυξηκαιδραστηριότητα, τηλειτουργίατωννεφρών, καιτηχημείατουαίματος.

12

13 ΤΟΞΙΚΟΙΑΕΡΙΟΙΡΥΠΟΙ Σεαυτήτηνκατηγορίαανήκουνρύποιόπωςτοαρσενικό, ο αμίαντος, καιτοβενζόλιο. ΠΗΓΕΣ: Χημικέςβιομηχανίες, βιομηχανικέςδραστηριότητες, εκπομπέςαπότακαύσιμακαιτιςμηχανέςτωνοχημάτων, καιοικοδομικάυλικά. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Καρκίνο, αναπνευστικάπροβλήματα, γενετικέςανωμαλίες, στείρωσηακόμακαιθάνατοήσοβαρέςκακώσειςαν απελευθερωθούνσεμεγάλεςσυγκεντρώσεις(ατύχημα).

14 ΡΥΠΟΙΥΠΕΥΘΥΝΟΙΓΙΑΤΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΟΖΟΝΤΟΣ Είναιχημικά, όπωςοιχλωροφθοριομένοιυδρογονάνθρακες (CFCs), ο τετραχλωριούχοςάνθρακας, πουχρησιμοποιούνταιωςψυκτικέςουσίες καισεδιάφορεςβιομηχανικέςδραστηριότητες. Συγκεντρώνονταιστην ανώτερηατμόσφαιρα, όπουκαταστρέφουντονπροστατευτικόμανδύα τουόζοντος, οοποίοςεμποδίζειτηβλαβερήυπεριώδη (UV) ακτινοβολία ναφθάσειστηγη. ΠΗΓΕΣ: Βιομηχανικήκαιοικιακήψύξη, καθαριστήρια, συσκευέςκλιματισμούστο σπίτικαιτοαυτοκίνητο, υλικάγιατηνκατάσβεσηπυρκαγιών, και προϊόντααπόαφρώδεςπλαστικό. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Αυξημένηέκθεσηστην UV ακτινοβολίαμπορείναπροκαλέσεικαρκίνο τουδέρματος, καταρράκτηστουςοφθαλμούς, εξασθένισητου ανθρώπινουανοσοποιητικούσυστήματος.

15 ΑΕΡΙΑΤΟΥΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Αέριαπουσυγκεντρώνονταιστηνατμόσφαιρακαιμπορούννα προκαλέσουντο "φαινόμενοτουθερμοκηπίου". Τέτοιααέρια είναιτοδιοξείδιοτουάνθρακα, τομεθάνιοκαιταοξείδιατου αζώτου. ΠΗΓΕΣ: Ηκατανάλωσηκαυσίμωνγιατηνπαραγωγήενέργειαςκαιτις μεταφορές. Τομεθάνιοπροέρχεταιαπότιςχωματερές, τα μηρυκαστικάζώα, ταανθρακωρυχεία, τουςορυζώνεςενώτα οξείδιατουαζώτουαπόβιομηχανικέςδραστηριότητες. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: Αύξησητηςθερμοκρασίαςτουπλανήτη, αύξησητηςσυχνότητας καιτηςσφοδρότηταςτωνκαταιγίδωνκαιάλλωνακραίωνκαιρικών φαινομένων, λιώσιμοτωνπολικώνπάγων, αύξησητηςμέσης στάθμηςτηςθάλασσας.

16 MΕΤΡΑΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Εξοικονόμησηενέργειας. Βελτίωσημεταφορών. Εισαγωγήευγενέστερωνκαυσίμων: φυσικόαέριο, ανανεώσιμεςπηγέςενέργειας. Βελτίωσηποιότηταςυγρώνκαυσίμων. Επεμβάσειςστιςεκπομπέςτωνβιομηχανιών. Έλεγχοςπηγώνρύπανσης. Πληροφόρησητουκοινού.

17 ΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣτηνΑθήναηατμοσφαιρικήποιότητατουαέραέχειβελτιωθεί σημαντικάαπόταμέσατηςδεκαετίαςτου Μεγάλεςμειώσεις έχουνκαταγραφείστιςσυγκεντρώσειςτουδιοξειδίουτουθείου (SO 2 ), τουκαπνού, τουμονοξειδίουτουάνθρακα (CO) καιτου μολύβδου (Pb). Οιατμοσφαιρικέςσυγκεντρώσειςτουδιοξειδίου τουαζώτου (NO 2 ) έχουνσταθεροποιηθείκοντάσταατμοσφαιρικά όρια, αλλάεκφράζονταιανησυχίεςγιατααιωρούμενασωματίδια καιτοόζον (O 3 ). ΣτηΘεσσαλονίκηοιμέσεςσυγκεντρώσειςτωνρύπωνείναι χαμηλότερεςαπότιςαντίστοιχεςστηναθήνακαιαρκετά χαμηλότερεςαπόταόριαπουθέτειοπαγκόσμιοςοργανισμός Υγείας. ΠροβλήματαεντοπίζονταισεπεριοχέςτηςΕλλάδαςστιςοποίες λειτουργούνεργοστάσιαπαραγωγήςενέργειας.

18 ΗΡΥΠΑΝΣΗΤΗΣΑΘΗΝΑΣ

19 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΤΩΝΡΥΠΩΝΣΤΗΝΥΓΕΙΑ Τοκυριότεροσύστημαπουπροσβάλλεταιστονάνθρωποείναιτο αναπνευστικόκαιτοκαρδιαγγειακό. Περισσότεροευάλωταείναι ταυπερήλικαάτομακαιμάλισταεκείναπουπάσχουναπό πνευμονικάκαικαρδιακάνοσήματα. Ιδιαίτερηεπίπτωση παρουσιάζεταιστιςπαιδικέςηλικίεςγιαδύολόγους:(α) ταπαιδιά παρουσιάζουναυξημένημεταβολικήδραστηριότητακαι (β) το νευρικό, τοαναπνευστικόκαιτοαναπαραγωγικότουςσύστημα δενείναιπλήρωςαναπτυγμένα. ΣτηνΕυρώπηένασταεπτάπαιδιά προσβάλλεταιαπόάσθμα. Επίσηςοιδιάφοροιρύποιευθύνονται πολλέςφορέςγιααποβολέςεμβρύων, σωματικέςκαιδιανοητικές αναπηρίεςκαιδιαταραχέςτηςαναπαραγωγικήςικανότητας.

20 ΗΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΡΥΠΑΝΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙΤΟ IQ ΤΩΝΠΑΙΔΙΩΝ Παιδιάπουζουνσεγειτονιέςμεέντονηατμοσφαιρικήρύπανση έχουνχαμηλότερεςεπιδόσειςσετεστεξυπνάδαςκαιμνήμης έναντιπαιδιώνπουαναπνέουνκαθαρότεροαέρα. Ηεπίδρασητης ρύπανσηςστηνεξυπνάδαφάνηκεναείναιπαρόμοιαμεαυτήπου εμφάνιζανπαιδιάπουοιμητέρεςτουςκάπνιζαν 10 τσιγάρατην ημέραστηνεγκυμοσύνη, ήπαιδιάπουείχανεκτεθείσεμόλυβδο. Μετάαπόέρευναδιαπιστώθηκεότιόσομεγαλύτερηήτανη έκθεσήτουςστονμαύροάνθρακατόσοχαμηλότερεςαποδόσεις είχανστατεστεξυπνάδας. Αυτάπουείχανεκτεθείπολύ παρουσίαζανκαιχαμηλότεροσκορσεεξετάσειςλεξιλογίου, μνήμηςκαιμάθησης. Ηέρευναυποδεικνύειότιηρύπανσημπορεί ναέχειεπιβλαβήεπίδρασηστηνυγείαπροκαλώνταςφλεγμονήκαι οξειδωτικέςβλάβεςστονεγκέφαλο.

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Ατµόσφαιρα. Γενικά. Ιστορία

Ατµόσφαιρα. Γενικά. Ιστορία Ατµόσφαιρα Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Γενικά Ατµόσφαιρα καλείται το αεριώδες περίβληµα που µπορεί να περιβάλλει κάποιο ουράνιο σώµα. Ειδικότερα όµως στη Μετεωρολογία χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Γυμνασίου ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Γυμνασίου ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ? Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

I I II ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία Πράσινης Χηµείας εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 στο τµήµα Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και απετέλεσε αντικείµενο του Διαπανεπιστηµιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές ουσίες: Απειλή για τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή Α' Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Βόλου. Ερευνητική Εργασία (Project) A' 4μηνο 2011-12

Χημικές ουσίες: Απειλή για τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή Α' Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Βόλου. Ερευνητική Εργασία (Project) A' 4μηνο 2011-12 Χημικές ουσίες: Απειλή για τον άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή Ερευνητική Εργασία (Project) A' 4μηνο 2011-12 Ομάδα Εργασίας Αλεξία Αρετή Βεργούλια Χριστίνα Γκορόζια Βλαδίμηρος Κατσιούρη Λόις Παπαγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας» ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ:124)

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Οι ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ατµοσφαιρικοί ρυπαντές προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων»

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AM: 5115 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ~ 1 ~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή

Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας. Εισαγωγή Η ΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας 1 Α.Σολοµανίδου, 1 Ι.Σακλά, 2 Κ.Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, 3 A.I.Μαρούλης 1 aggelina1984@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΒΛΑΣΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία

Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία Από τον Στυλιανό Αλεξανδράκη MSc, Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ Σύμβουλο Τεχνικής Διεύθυνσης, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 74 // ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος

2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Παραγωγή Ενέργειας και Ρύπανση του Περιβάλλοντος H παραγωγή ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα συνδέεται άμεσα με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα με τη ρύπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αεροδρομίων

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αεροδρομίων Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο Ελληνική Αεροπορική Ένωση, 20-21 Απριλίου 2010 Δημήτριος Δημητρίου και Ασημίνα Βοσκάκη Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Για την απόκτηση του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα