Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικόϖουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Εϖιτροϖής Ενέργειας

2 Το ϖρόβληµα σήµερα Τα κτήρια στη χώρα µας αντιϖροσωϖεύουν ϖολύ µεγάλο ϖοσοστό, ϖερίϖου το 36 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ϖου αϖοτελεί µία αϖό τις µεγαλύτερες ενεργειακές καταναλώσεις κτηρίων στην Ευρώϖη Στα νοικοκυριά για τη θέρµανση µόνο καταναλώνεται ϖερίϖου το 60% της τελικής ζήτησης ενέργειας Μόλις το 30% των κτιρίων στην Ελλάδα διαθέτει θερµοµόνωση Οι ελληνικές κατοικίες αϖό τις ϖιο ενεργοβόρες στην Ευρώϖη Αϖοτέλεσµα? Συνεχής διόγκωση της ζήτησης ενέργειας Εϖιβάρυνση του ϖεριβάλλοντος Αύξηση του ενεργειακού ελλείµµατος της χώρας Οικονοµική εϖιβάρυνση των ϖολιτών και της εθνικής οικονοµίας συνολικά

3 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Τι είναι το Ηλεκτρικό Θερµαντικό Σώµα? Θερµαντικών Σωµάτων Το Ηλεκτρικό Θερµαντικό Σώµα ή θερµοϖοµϖός (convector) είναι ηλεκτρικό σώµα άµεσου αϖοδόσεως, ϖου λειτουργεί δια της φυσικής ροής του αέρα. Ο ψυχρός αέρας ϖου βρίσκεται στα χαµηλότερα στρώµατα του δωµατίου εισέρχεται αϖό το κάτω µέρος του θερµοϖοµϖού (φυσικός ελκυσµός), θερµαίνεται αϖό την ειδική αντίσταση του σώµατος και εξάγεται ελεύθερα αϖό το ϖάνω µέρος του θερµοϖοµϖού, χωρίς να ξηραίνει τον αέρα. εν ϖυρακτώνεται και κατ' εϖέκταση δεν καίει το οξυγόνο της ατµόσφαιρας

4 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων Υϖάρχουν ιάφοροι Τύϖοι και µεγέθη Θερµοϖοµϖών ανάλογα µε τις ανάγκες του καταναλωτή Ισχύς Λειτουργίας : 500 W W Οι Θερµοϖοµϖοί ενδείκνυται για τον εξοϖλισµό εξοχικών κατοικιών, γραφείων λόγω της άµεσης αϖόδοσης και του µικρού όγκου στο χώρο

5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων Αϖόδοση ~ 100%, ϖου σηµαίνει ότι όλη η καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια µετατρέϖεται σε θερµότητα. Χαµηλό κόστος αγοράς Μηδαµινό κόστος τοϖοθέτησης εν εκϖέµϖει καυσαέρια Οι θερµοϖοµϖοί δεν ϖαρακρατούν τη θέρµανση ϖου ϖαράγουν, αλλά την αϖοδίδουν 100% στο χώρο Όλα τα σώµατα έχουν αισθητήριο θερµοκρασίας χώρου (sensor) εν ξηραίνουν την ατµόσφαιρα

6 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εξωτερική εϖιφάνεια των σωµάτων δεν καίει Παρέχεται ϖλήρης αυτονοµία θερµοκρασίας σε κάθε χώρο χωριστά Υϖάρχει η δυνατότητα τηλεχειρισµού θερµοκρασίας Προσαρµόζεται σε συστήµατα Intelligent building Ηλεκτρονικός θερµοστάτης χώρου (αϖόκλιση ±0,1C ϖερίϖου) εν ϖροκαλεί µετακίνηση σωµατιδίων στον αέρα Προσφέρει τέλεια ηχοµόνωση και θερµοµόνωση εν αϖαιτεί συντήρηση - Αϖόλυτα ασφαλές

7 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ «Αϖαρχαιωµένη» µέθοδος θέρµανσης Κατανάλωση ρεύµατος = Κατανάλωση λιγνίτη Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάσταση της οικίας για δυνατότητα εγκατάστασης Υψηλό κόστος χρήσης αφού µεγάλο µέρος της αϖαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας θα καταναλωθεί κατά τις ώρες υψηλής χρέωσης της ΕΗ. Χαµηλή ϖοιότητα θέρµανσης µε ψυχρές ζώνες σε αϖοµακρυσµένα σηµεία Οι θερµοϖοµϖοί, οι θερµοσυσσωρευτές καταναλώνουν 3-5 φορές ϖερισσότερο ρεύµα αϖό συσκευές και κλιµατιστικά (Υψηλής Αϖόδοσης)

8 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων Θερµοϖοµϖοί και Θερµοσυσσωρευτές ιαφορές Η βασική διαφορά είναι ότι ο Θερµοσσυσσωρευτής έχει τη δυνατότητα να αϖοθηκεύσει θερµότητα και να την αϖοδώσει ετεροχρονισµένα, καθώς "φορτίζεται" κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο θερµοϖοµϖός ϖρέϖει να λειτουργεί όταν θέλουµε θέρµανση. Οι Θερµοϖοµϖοί είναι ϖολύ ελαφρύτεροι αϖό τους Θερµοσυσσωρευτές καθώς αϖοτελούνται µόνο αϖό ηλεκτρικές αντιστάσεις Θερµοσσυσσωρευτής αντιστοιχεί σε µεγάλη «αδράνεια» λειτουργίας - Χάνεται ενέργεια τις «ζεστές» ηµέρες του χειµώνα ϖου δεν αϖαιτείται ϖολύ θέρµανση.

9 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων Υϖέρυθρη ενέργεια.. Τι είναι? Η υϖέρυθρη ενέργεια είναι το φάσµα συχνοτήτων του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε µεγαλύτερο µήκος κύµατος αϖό αυτό του ορατού φωτός. Το ίδιο το σώµα ϖαράγει υϖέρυθρη ενέργεια. Η υϖέρυθρη ενέργεια διαϖερνά το σώµα και το θερµαίνει εσωτερικά. Υϖέρυθρη είναι η ενέργεια ϖίσω αϖό τη ζεστασιά ϖου αισθανόµαστε αϖό τον ήλιο, ακόµα και τις κρύες µέρες του χειµώνα.

10 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων Θερµαντικά Σώµατα Υϖέρυθρης Ακτινοβολίας Τι είναι υϖέρυθρη θέρµανση? Υϖέρυθρη Θέρµανση είναι ένας εναλλακτικός τρόϖος θέρµανσης όϖου µια ϖηγή µε υψηλότερη θερµοκρασία µεταφέρει ενέργεια σε ένα σώµα µε χαµηλότερη θερµοκρασία µέσω ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Λειτουργεί ακριβώς όϖως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή ζεσταίνει οτιδήϖοτε ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες ϖεριβάλλοντος.

11 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Έχει την ιδιότητα να θερµαίνει αϖευθείας τα σώµατα και τα αντικείµενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρω αϖό αυτά. Οι ϖλάκες ακτινοβολίας ϖαρέχουν τη διάχυση της θερµότητας, µειώνοντας τη ροή του αέρα και τις διακυµάνσεις θερµοκρασίας µεταξύ δαϖέδου και οροφής. Η αίσθηση της άνεσης ϖου εϖιτυγχάνεται είναι ταχύτερη. Καµία εϖαφή ή µέσο µεταξύ των δύο φορέων ΕΝ είναι αϖαραίτητη για τη µεταφορά ενέργειας.

12 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων Tύϖοι και ισχύς Υϖέρυθρων Σωµάτων ιαθέτει Υψηλή αισθητική. ιατίθεται σε οριζόντια και κάθετη γραµµή ϖροκειµένου να ταιριάξει στις ανάγκες και τη διακόσµηση του χώρου Ισχύς Λειτουργίας : 500 W W Καλή λύση για άµεση θέρµανση σε χώρους ϖου δεν χρησιµοϖοιούνται συνεχώς ή ακόµα και για ανοικτούς χώρους

13 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οµοιόµορφη διασϖορά της θερµότητας στο χώρο Αϖόλυτη αυτονοµία θέρµανσης εν αϖαιτούνται εργασίες ανακαίνισης Εξοικονόµηση χώρου, καθώς δεν αϖαιτείται χώρος για λεβητοστάσιο και δεξαµενή καυσίµων Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας αϖό τον συµβατικό τρόϖο θέρµανσης Αν χρησιµοϖοιηθεί ως συµϖληρωµατική θέρµανση εϖιτυγχάνεται µεγάλη οικονοµία στην συµβατική θέρµανση (ϖετρέλαιο ή φυσικό αέριο) 100% αϖόδοση της ηλεκτρικής ενέργειας αϖό τα panel

14 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εξοικονόµηση χώρου όσον αφορά τον όγκο Υγιεινή θέρµανση - Εϖιταχύνουν την κυκλοφορία του αίµατος εν καίει το οξυγόνο του αέρα εν δηµιουργεί ρεύµατα αέρα µέσα στο σϖίτι Προϊόν µε µεγάλη διάρκεια ζωής Αϖόλυτα ασφαλές- δεν υϖάρχει κίνδυνος έκρηξης Ασφαλές για τα ϖαιδιά Μηδενικό κόστος ετήσιας συντήρησης

15 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ? Η υϖέρυθρη ακτινοβολία εκϖέµϖεται αϖό τον ήλιο αλλά και αϖό το ανθρώϖινο σώµα. Η ενέργεια της υϖέρυθρης ακτινοβολίας, αϖό θερµαντικά σώµατα ϖαράγεται αϖό οικολογικά ϖροϊόντα και είναι µία µορφή ενέργειας, η οϖοία θερµαίνει αϖευθείας τα αντικείµενα και όχι τον ϖεριβάλλοντα αέρα, όϖως οι συµβατικές µέθοδοι θέρµανσης. Οι υϖέρυθρες θερµικές ακτίνες δεν ϖρέϖει να συγχέονται µε τις εϖιβλαβείς υϖεριώδεις ακτίνες (UV) οι οϖοίες ϖροκαλούν εκτεταµένα εγκαύµατα. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ!

16 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΙΑΦΟΡΕΣ Τα συµβατικά συστήµατα θέρµανσης θερµαίνουν τον αέρα γύρω αϖό το σώµα. Τα υϖέρυθρα θερµαντικά σώµατα θερµαίνουν τα αντικείµενα και γενικά οϖοιοδήϖοτε υλικό µϖορεί να την αϖορροφήσουν, χωρίς να θερµαίνουν τον αέρα γύρω τους

17 Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Θερµαντικών Σωµάτων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Θερµική Άνεση - εν υϖάρχει σωστός καταµερισµός θερµότητας στον αέρα και σε όλες τις εϖιφάνειες του χώρου Υψηλή Κατανάλωση ρεύµατος Κατανάλωση λιγνίτη Αϖαιτούν να έχουν µεγάλη εϖιφάνεια για να αϖοδώσουν εϖαρκώς Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάσταση της οικίας για δυνατότητα εγκατάστασης

18 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση (ELECTRIC UNTERFLOOR SYSTEMS) Τι είναι? Η Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση είναι ένα ανερχόµενο σύστηµα θέρµανσης στην Ευρώϖη και στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση γίνεται µε εφαρµογή θερµικών καλωδίων εϖί της ϖλάκας του κτιρίου. Κατόϖιν τα θερµικά καλώδια καλύϖτονται αϖό τσιµεντοκονία ή άλλο υλικό ϖαροµοίων χαρακτηριστικών και στη συνέχεια τοϖοθετείται το δάϖεδο. Η τροφοδοσία γίνεται αϖ ευθείας αϖό τον ϖίνακα διανοµής. Είναι ένα αντίστοιχο σύστηµα µε την γνωστή ενδοδαϖέδια θέρµανση µε σωλήνες

19 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση Μέθοδοι εγκατάστασης 1. Κύρια θέρµανση Ως κύρια θέρµανση θεωρούµε την µέθοδο εγκατάστασης µέσω της οϖοίας το σύστηµα ϖαρέχει εξ ολοκλήρου το ϖοσό της θερµότητας ϖου αϖαιτείται ώστε οι χώροι του κτιρίου να διατηρούνται ζεστοί. Αυτό εϖιτυγχάνεται µε εγκατάσταση καλωδίων τόσης ισχύος ώστε η ϖαραχθείσα θερµότητα να υϖερκαλύϖτει τις θερµικές αϖώλειες του κτιρίου. 2. ευτερεύουσα θέρµανση Ως βοηθητική θέρµανση το σύστηµα ϖαρέχει ένα ϖοσοστό της αϖαιτούµενης θερµότητας. Σε αυτήν την ϖερίϖτωση το σύστηµα συνυϖάρχει µε κάϖοια άλλη ϖηγή δηµιουργώντας την ευχάριστη αίσθηση του θερµού δαϖέδου και εξοικονοµώντας ενέργεια αϖό την συνυϖάρχουσα ϖηγή θερµότητας.

20 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση οµή ηλεκτρικής ενδοδαϖέδιας θέρµανσης 1. Μϖετόν 2. Σοβατεϖί 3. Θερµοµόνωση και ηχοµόνωση 4. Εϖικάλυψη µε αραιή τσιµεντοκονία 5. Στρώµα τσιµέντου 6. Θερµοτάϖητας 7. Αφροµϖετόν, τσιµεντοκονία 8. Κόλλα λεϖτής στρώσης 9. Εϖένδυση δαϖέδου

21 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΕΘ Η φιλοσοφία τις ηλεκτρικής ενδοδαϖέδιας θέρµανσης, είναι η ίδια µε αυτήν της ενδοδαϖέδιας θέρµανσης µε σωλήνες νερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ Χρησιµοϖοιούµενη ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια αντί ϖετρέλαιο ή αέριο) Εξοικονόµηση χώρου εγκατάστασης Ορθότερη κατανοµή της θερµότητας στο χώρο Πλήρης αυτονοµία κάθε χώρου υνατότητα σύνδεσης των θερµοστατών µεταξύ τους και µε τερµατική µονάδα (Smart Building) υνατότητα τηλεχειρισµού µέσω Internet ή κινητού τηλεφώνου. Με θερµαντικά Σώµατα Ηλ. Ενδοδαϖέδια Θέρµανση

22 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση Εφαρµογές Οικιακές Εφαρµογές άϖεδο Τσιµεντοκονίας Στις εγκαταστάσεις σε δάϖεδο τσιµεντοκονίας, το Θερµικό Καλώδιο τοϖοθετείται ϖριν την εγκατάσταση της τσιµεντοκονίας και του τελικού δαϖέδου : 17W/m, 300W W/230V, 17,7m- 185m Ξύλινο δάϖεδο Στην Ενδοδαϖέδια Θέρµανση σε ξύλινο δάϖεδο, το Θερµικό Καλώδιο τοϖοθετείται µετά την εγκατάσταση του σκελετού του ξύλινου δαϖέδου: 10W/m, 300W-1250W/230V, 23m-105,4m 1.Στρώµα ϖαρκέ. 2. Οικοδοµικό δάϖεδο. 3. Πλέγµα 4. Θερµικό καλώδιο 5. Ελάχιστο 10 mm 6. Ελάχιστο 30 mm 7. Μόνωση

23 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση Εφαρµογές Οι δυνατότητες εγκατάστασης δεν περιορίζονται σε κτίρια κατοικιών, αλλά καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών όπως Θερµοκήπια, γεωργικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους (ψυγεία) Γηπεδικάσυγκροτήµατα, Αεροδρόµια Αντιϖαγετική ϖροστασία σε ακάλυϖτες εϖιφάνειες, σε αϖορροές και υδρορροές στεγών Χώρουςφόρτωσηςβιοµηχανικώνσυγκροτηµάτων. Χιονοδροµικά κέντρα Ράµϖες αυτοκινήτων Εξωτερικούς διαδρόµους σε κάθε είδους δαϖέδου Το σύστηµα ολοκληρώνεται αϖό αϖλούς ή ηλεκτρονικούς ρυθµιστές µε υψηλής αντοχής αισθητήρες ϖου δίνουν εντολή ενεργοϖοίησης στην ϖερίϖτωση ϖαγετού, χιονιού και υγρασίας

24 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση Βασικά Πλεονεκτήµατα συναρτήσει άλλων συστηµάτων Μείωση της θερµοκρασίας κατά 1-2 ο C, εϖιτυγχάνοντας την ίδια ακριβώς θερµική άνεσης, µειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας έως και 15%. Με χρήση ΗΕΘ ϖετυχαίνουµε την εξάλειψη της ξήρανσης του αέρα και δηµιουργία κυκλικών ρευµάτων στο χώρο τα οϖοία ευνοούν την κυκλοφορία σωµατιδίων µε αϖοτέλεσµα την δηµιουργία ιδανικών συνθηκών

25 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση Βασικά Πλεονεκτήµατα συναρτήσει άλλων συστηµάτων Καλύτερος έλεγχος των δαϖανών λειτουργίας - Χωρίζουµε το σϖίτι σε ζώνες Η ΗΕΘ µϖορεί να θερµάνει γρήγορα ένα χώρο µε µοναδική αϖαίτηση το σύστηµα να είναι αναµµένο για ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Οµοιόµορφη κατανοµή της θερµότητας σε κάθε θερµαινόµενο χώρο.

26 Ηλεκτρική Ενδοδαϖέδια Θέρµανση Πλεονεκτήµατα 1. Μειωµένο κόστος αγοράς και εγκατάστασης 2. Απαλλαγή από ανάγκη συντήρησης 3. Συµβατότητα για δυνατότητα τηλεχειρισµού µέσω Internet και στα σύγχρονα «έξυϖνα» κτίρια (Smart Buildings) 1. Οµοιοµορφία θέρµανσης - Υγιεινό περιβάλλον 2. Εξοικονόµηση χώρου 3. Ασφάλεια 4. Μεγάλη διάρκεια ζωής 5. Απόλυτοςέλεγχος, ευελιξία 6. Απουσία θορύβου 7. Εύκολη εγκατάσταση σε όλους τους τύπους δαπέδου 8. Κύρια ή δευτερεύουσα θέρµανση 9. Ευκολία εγκατάστασης σε παλαιά κτίρια 10.Οικολογικό? Απαλλαγή από καυσαέρια στο κτήριο..

27 ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ?? ΕΝ ϖρόκειται για κάϖοια καινοτόµο ή ανανεώσιµη ή εναλλακτική ϖηγή θέρµανσης η οϖοία υϖόσχεται να αντικαταστήσει τις ήδη υϖάρχουσες. Είναι µια τεχνολογία ϖου, σύµφωνα µε εϖιστηµονικές αναφορές, εφαρµόστηκε στα ρωσικά ϖυρηνικά υϖοβρύχια όϖου η ϖαραγωγή και κατανάλωση ρεύµατος ήταν σε αφθονία Που βασίζεται? Στην ϖαραγωγή θερµότητας άµεσα στην µάζα ρευστού υψηλής αγωγιµότητας, µέσω διαρροής ηλεκτρικού ρεύµατος

28 ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) Τι είναι ο λέβητας ιόντων/ηλεκτροδίων Πρόκειται για µια συσκευή µε µεταλλικό κέλυφος και ενσωµατωµένα δυο ή τρία ηλεκτρόδια, στα οϖοία ϖαρέχεται ηλεκτρική ενέργεια. Η αϖευθείας διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύµατος (µονοφασικού ή τριφασικού) µέσω των ηλεκτροδίων, ϖροκαλεί το φαινόµενο του ιονισµού/(ηλεκτρόλυσης), δηλαδή της διάσϖασης των µορίων του θερµαντικού µέσου (υγρό ειδικής αγωγιµότητας και σύνθεσης) σε θετικά και αρνητικά ιόντα. Τα ιόντα κινούνται αντίστοιχα ϖρος το αρνητικό και θετικό ηλεκτρόδιο, η ϖολικότητα των οϖοίων αλλάζει 50 φορές το δευτερόλεϖτο (συχνότητα εναλλασσόµενου ρεύµατος δικτύου ΕΗ - 50 Hz). Η συντονισµένη αυτή ταλάντωση των ιόντων του θερµαντικού µέσου ϖροκαλεί σηµαντική αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας η οϖοία µεταφέρεται στο δίκτυο µε την µορφή θερµότητας.

29 Ηλεκτρολογική Σύνδεση Η Προσέγγιση Μονοφασικής Παροχής 1. ιϖολικός διακόϖτης µε ϖροστασία υϖερφόρτωσης σε κάθε γραµµή 2. Περίβλημα του λέβητα συνδεδεμένο με το περίβλημα του παροχικού καλωδίου με έναν αγωγό ικανότητας μεταφοράς ισχύος τουλάχιστον ίση με εκείνη του κάθε αγωγού 3. Το περίβλημα του λέβητα συνδεδεμένο με τον ουδέτερο 4. Η παροχή με γειωμένο ουδέτερο Τριφασικής Παροχής ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater)

30 ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater)

31 Βαθµός Αϖόδοσης ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) Ο βαθµός αϖοδόσεως ϖου µϖορεί να εµφανιστεί είναι ένας εκ των υψηλοτέρων βαθµών και εµφανίζεται κατά την µετατροϖή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Είναι ο ίδιος και ϖαραϖλήσιος µε ϖολλές ηλεκτρικές συσκευές και είναι της τάξης του 97 99%. Το ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών λεβήτων ιόντων, είναι ο µικρός τους όγκος ως ϖρος την ονοµαστική ισχύ τους, δηλαδή διαθέτουν υψηλή ειδική ισχύ. Ένας ηλεκτρικός λέβητας αντιστάσεων ή ιόντων ονοµαστικής ισχύος 6 KW ϖαράγει στην καλύτερη ϖερίϖτωση 5.9 KW θερµότητας στο νερό και αϖορροφά για κάθε ώρα λειτουργίας του σε ϖλήρες φορτίο, ακριβώς 6 KWH ηλεκτρικού ρεύµατος. Μετατρέϖει δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική, µε ϖοσοστό αϖόδοσης ϖου ϖλησιάζει το 100% (95-99 %)

32 ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) Ηλεκτρολογικές Αϖαιτήσεις Ion boiler power Heated area (height up to 3m and 80W heat loss on 1m2) No connected to heat system water boiler Connected to heat system water boiler (not more than 150 l) The required operating current boiler in each phase (without other appliances) Required power cord 7 kw 87,5 m 2 70 m 2 12 Α 5*4,5 mm 2 10 kw 125 m m 2 17 A 5*6 mm 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Παροχή για Συµβατικό σϖίτι 100 τµ : Αϖαιτείται στην ϖερίϖτωση - Τριφασική Με boiler 150lt, αϖαιτείται ένας λέβητας των 10kW (?) Η σύνδεση του τοϖικού ϖίνακα ϖου αϖαιτείται για αυτό το λέβητα, είναι µε ασφαλειοδιακόϖτη των 17Α (20 Α ϖραγµατικό) και συνδέεται στον κεντρικό ϖίνακα. Στο µεγαλύτερο ϖοσοστό, η κεντρική ασφάλεια των ϖινάκων οικιακής κατανάλωσης είναι 35Α, εκτός αν ϖροϋϖήρχε τριφασική (60 Α) Θερµοσυσ. Τι σηµαίνει αυτό? Σε ταυτόχρονη λειτουργία της συσκευής και άλλων ηλεκτρικών συσκευών (ϖ.χ. ϖλυντήριο, κουζίνα), θα ϖέφτει ή θα καίγεται η κεντρική ασφάλεια του ϖίνακα, αφού δεν θα µϖορεί να ανταϖεξέλθει σε όλα τα φορτία µαζί.

33 Ηλεκτρική Κατανάλωση ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) Πάντα Ανάλογη µε Χρήση Ενδεικτικό Παράδειγµα: 80 τµ Σϖίτι χωρίς Boiler, έστω λέβητας των 7 Kw Μέσο χρόνο κατανάλωσης (χειµώνα) 10 ώρες Χ ½ Χ 7 = 35 Κwh Χ 30 ηµέρες = 1050 Κwh Γ1 - Οικιακό χωρίς χρονοχρέωση Kwh 0,1375 Άρα, 1050 Χ 0,1375 = 144,375 /µήνα Το εάν και εφόσον "συµφέρει" µια µορφή θέρµανσης είναι συναρτήσει των τιµών των άλλων καυσίµων και του κόστους κατασκευής!!

34 Θερµαντικό µέσο (Υγρό) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) ΣΥΝΘΕΣΗ: O µεταφορέας θερµότητας ϖεριέχει ϖροϖυλενιο, αντιδιαβρωτικά ϖρόσθετα, αντι-αφρίζω, σταθεροϖοιητής για τα ϖρόσθετα, ειδικά ϖρόσθετα ή αντιψυκτικό (antifreeze) - 40 C Καθώς δεν είναι ξεκάθαρο το υγρό ϖου χρησιµοϖοιείται υϖάρχει ϖιθανότητα να ϖαρατηρηθεί το φαινόµενο της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, όϖου το ϖιο ηλεκτροθετικό αϖό τα δύο µέταλλα διαβρώνεται σταδιακά. Με αυτήν την καταϖόνηση αϖό τα συνεχή ηλεκτρικά σοκ ϖου θα υϖόκειται και την ϖιθανότητα διάβρωσης των εγκατεστηµένων σωµάτων (καλοριφέρ) και υλικών, καθίσταται αϖαραίτητο να εγκατασταθούν δυο ξεχωριστά κυκλώµατα.

35 Πλεονεκτήµατα Λεβήτων θέρµανσης ιόντων Μικρό µέγεθος (για την εγκατάσταση ενός λέβητα χρειάζεστε 1 τετραγωνικό µέτρο στον τοίχο σε οϖοιοδήϖοτε δωµάτιο) Αθόρυβη λειτουργία ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) υνατότητα του ϖρογραµµατισµού λειτουργίας σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας η οϖοία µειώνει το κόστος για τη θέρµανση Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του λέβητα ιόντων Αϖαλλαγή αϖό καύσιµα και καϖνοδόχους υνατότητα ϖαράλληλης σύνδεσης µε άλλες λέβητες θερµότητας Φιλικό ϖρος το ϖεριβάλλον?

36 COP = 157% - Αλήθεια ή Παραϖλάνηση? ΝΑΙ αλλά όχι για Ηλεκτρικές Συσκευές (Electrical Appliances) Τι είναι το COP ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) Coefficient of performance (συντελεστής συµϖεριφοράς ή αϖοδοτικότητας) ηµιουργήθηκε για τις αντλίες θερµότητας Είναι ο συντελεστής αϖόδοσης ϖου µετράει τον λόγο της αϖοδιδόµενης θερµότητας ϖρος την καταναλισκόµενη ενέργεια. Είναι αϖόλυτος αριθµός δεν υϖόκειται σε ϖοσοστό εϖί τοις εκατό ΕΝ µϖορεί να εκφράσει την αϖόδοση µίας αντίστασης. Εφιστούµε λοιϖόν την ϖροσοχή σε ϖιθανούς αγοραστές τέτοιων συσκευών, ότι όσα kw ρεύµατος καταναλώνουν ϖερίϖου τόσα θα αϖολαµβάνουν σαν θερµική ισχύ στο σύστηµά τους.

37 ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ (electrode/ e/ion heater) Εξοικονόµηση Χρηµάτων για το καταναλωτικό κοινό? ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ 3 5 kw, Μονοφασική ϖαροχή

38 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Οφείλουµε, στα ϖλαίσια της ανάγκης για στροφή σε εξοικονόµηση ενέργειας µε σεβασµό ϖρος το ϖεριβάλλον και µε γνώµονα την ασφάλεια των καταναλωτών να µην τους ϖροτρέϖουµε να στρέφονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ϖροκειµένου να θερµάνουν σε µόνιµη βάση για κύριους χώρους. Πόσο µάλλον τώρα ϖου οι αυξήσεις στα τιµολόγια της.ε.η. εκτινάχθηκαν δραµατικά

39 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενέργειας ΥΒΡΙ ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αντλίες Θερµότητας Αερόψυκτες και Υδρόψυκτες Μικρής Κλίµακας Μονάδες Συµϖαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας - MicroCHP µε Χρήση Θερµοϖοµϖών και Ηλεκτρικής Ενδοδαϖέδιας Θέρµανσης Υβριδικό σύστηµα θέρµανσης µε Παραγωγή θερµού νερού αϖό Ηλιακή ενέργεια Στρόβιλοι καύσης µικρής κλίµακας ϖου συνδυάζουν ϖαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης - Microturbines Solar Heat water

40 Τεχνολογίες Εξοικονόµησης Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι Τεχνολογίες (HVAC) είναι συστήµατα Υψηλής Αϖόδοσης ϖου συνδυάζουν θέρµανση (H), εξαερισµό (V) µε έµφαση στον κλιµατισµό (AC) Γεωθερµικά Συστήµατα Ψύξης Συστήµατα Ηλιακού Κλιµατισµού Συγκεντρωµένα (ή κεντρικά) συστήµατα αέρα (ΑΗU) Μερικώς συγκεντρωµένα συστήµατα αέρα/νερού (VRV/VRF) Συστήµατα µεταβλητού όγκου αέρα (VAV) Συστήµατα εϖαγωγής µε Αέρα Συστήµατα Ψύξης µε Ακτινοβολία - Εϖιδαϖέδια και Οροφής

41 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικόϖουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Εϖιτροϖής Ενέργειας Τηλ.:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης

Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης Έξυπνα Συστήματα Θέρμανσης 6/10/2009 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ Powered by 2 Περιεχόμενα... 3 Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση... 3 Η Φιλοσοφία... 3 Πλεονεκτήματα... 5 Εφαρμογές... 6 Σύγκριση με άλλες μεθόδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Ηλεκτρική Ενδοδαπέδια Θέρμανση Προστασία από παγετό και χιόνι Ειδικές/Εργοστασιακές εφαρμογές Ανακαλύψτε Την Υπεροχή Την Θαλπωρή Την Οικονομία Την Ποιότητα Ζωής Από τον παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217

Κεφάλαιο 10. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Compress 6000. Κεφάλαιο 10 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Compress 3000 Σελ. 217 Αντλίες Θερμότητας Bosch inverter Compress 6000 Σελ. 219 Αντλία Θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοπομποί Νορβηγίας Εξοικονόμηση ενέργειας 40%

Θερμοπομποί Νορβηγίας Εξοικονόμηση ενέργειας 40% Made in Norway Θερμοπομποί Νορβηγίας Εξοικονόμηση ενέργειας 40% Κομψά, μοντέρνα με κλασική γραμμή Ηλεκτρονικοί θερμοπομποί NOBØ, της μεγαλύτερης Σκανδιναβικής Βιομηχανίας ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ «ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5-5-2009 Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφ.01 Θέρμανση δαπέδου Κεφ.02 Θερμική Θαλπωρή Κεφ.03 Ψύξη Κεφ.04 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας 40%

Εξοικονόμηση ενέργειας 40% Made in Norway Θερμοπομποί Νορβηγίας Εξοικονόμηση ενέργειας 40% Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas Ασφάλεια και υγιεινή θέρμανση Φιλικό για τα παιδιά Ο θερμοπομπός NOBØ εξοικονόμησης ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη θέρμανσης στην Ελλάδα: μύθοι και αλήθειες

Τα είδη θέρμανσης στην Ελλάδα: μύθοι και αλήθειες Τα είδη θέρμανσης στην Ελλάδα: μύθοι και αλήθειες Η επιλογή της θέρμανσης στην ελληνική επικράτεια απασχολεί όλο και περισσότερους πολίτες. Κύριοι άξονες επιλογής η χαμηλή κατανάλωση και το κόστος αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί

Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί Γαλλική Τεχνολογία Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί 5 χρόνια εγγύηση Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas Υγιεινή Θέρμανση Χαμηλή Κατανάλωση Πώς λειτουργούν οι θερμοπομποί Atlantic; ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΚΛΥΣΜΟΣ Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σχολικό έτος 2011/2012 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Υπεύθυνες καθηγήτριες Παπαδοπούλου Τζένη, Κοσμίδου Σόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον

Αντλίες θερμότητας. Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον Αντλίες θερμότητας Οικονομία με ενέργεια από το περιβάλλον . Yutaki-S80, S και M, Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερική Μονάδα Εσωτερική Μονάδα Yutaki S80 Ασύρματο Χειριστήριο Η ιδανική λύση για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ

HP Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ P Inverter Evolution Α Ν Τ Λ Ι Ε Σ Θ Ε Ρ Μ Ο Τ Η Τ Α Σ Α Ε Ρ Α Ν Ε Ρ Ο Υ ADVANCE Απόδοση από το περιβάλλον >> >> >> Με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι.

Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι. Η νέα αντίληψη στην κατασκευή κατοικίας Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι. 2ο χλμ. Καλό Νερό- Καλαμάτα 245 00 Τηλ. & Fax: 27610 72512 κιν.: 6946.681221 www.metallika-spitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως:

Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: Τοποθετώντας Ενδοδαπέδια Υπέρυθρη Θέρμανση HP στο χώρο σας, θα απολαύσετε οφέλη όπως: 1. Οικονομία Σημαντική μείωση των εξόδων της οικογένειας ή της επιχείρηση σας για τη θέρμανση του χώρου σας. Οι συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας ανταποκρίνεται σχεδόν απόλυτα στις θερμοκρασιακές απαιτήσεις της ιδανικής θέρμανσης. Η μέση θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter

Alféa. Aντλίες Θερµότητας Inverter Alféa Aντλίες Θερµότητας Inverter Εµπιστευτείτε ένα µεγάλο Ευρωπαίο κατασκευαστή Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC µε 40 χρόνια εµπειρία στην παραγωγή συστηµάτων θέρµανσης και εξοικονόµησης ενέργειας και µε πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Η φοιτητική ζωή έχει έξοδα και δεν χρειάζεται η θέρμανση να είναι ένα από αυτά. Ευτυχώς, πλέον, υπάρχει τρόπος να ζεσταθείς και χωρίς πετρέλαιο.

Η φοιτητική ζωή έχει έξοδα και δεν χρειάζεται η θέρμανση να είναι ένα από αυτά. Ευτυχώς, πλέον, υπάρχει τρόπος να ζεσταθείς και χωρίς πετρέλαιο. Πτυχίο στη θέρμανση! Η φοιτητική ζωή έχει έξοδα και δεν χρειάζεται η θέρμανση να είναι ένα από αυτά. Ευτυχώς, πλέον, υπάρχει τρόπος να ζεσταθείς και χωρίς πετρέλαιο. Μπορεί οι νέοι να αντέχουν στις αντίξοες

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Daikin Altherma

Κατάλογος Daikin Altherma Κατάλογος Daikin Altherma www.daikin.gr Daikin Altherma Η έξυπνη λύση στη θέρµανση Ο καταναλωτής επιβαρύνεται ένα συνεχώς αυξανόµενο κόστος θέρµανσης λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιµών ενέργειας. Τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς

Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς Ενδοδαπέδια Θέρμανση Νέας Γενιάς H Ενδοδαπέδια Θέρμανση είναι σε όλους γνωστή ως η πιο Aποτελεσματική, Ποιοτική Υγιεινή μέθοδος θέρμανσης Η θέρμανση μεταφέρεται αποτελεσματικά με τον πιο φυσικό τρόπο από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι

ΤΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ Το συνολι Πρόγραµµα λογισµικού για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού ERGO @ ο C = Ergo Η έξυπνη λύση για τη διαχείριση εγκαταστάσεων κλιµατισµού µε συνέπεια την εξοικονόµηση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου

9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 9. Ενεργειακή Επιθεώρηση στο Κτίριο ΗΜΜΥ (Α Φάση) ) της Πολυτεχνειούπολης λ Ζωγράφου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Με το χαμηλότερο κόστος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γ Ι Α Λ Α Γ Κ Ο Λ Ι Δ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Τ Σ Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ

Με το χαμηλότερο κόστος ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γ Ι Α Λ Α Γ Κ Ο Λ Ι Δ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ρ Ο Υ Μ Π Ο Υ Τ Σ Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ Με το χαμηλότερο κόστος ΥΠΕΥΘΥΝΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γ Ι Α Λ Α Γ Κ Λ Ι Δ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ρ Υ Μ Π Υ Τ Σ Σ Α Π Σ Τ Λ Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΔΑ 1 η ΜΑΔΑ 2 η ΜΑΔΑ 3 η ΜΑΔΑ ΤΣΙΓΚΠΥΛΥ ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΚΙΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ BRUNATA ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τα πλεονεκτήματα της αυτονομίας και πολλά παραπάνω Να λειτουργεί την θέρμανση όποτε θέλει Να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικός Λέβητας SAV

Επαγωγικός Λέβητας SAV Επαγωγικός Λέβητας SAV Τι είναι η επαγωγική θέρμανση ; Η επαγωγική θέρμανση είναι μία διαδικασία θέρμανσης ενός ηλεκτρικά αγώγιμου υλικού (συνήθως μετάλλου) με τη χρήση της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Ελλάδα σήμερα, που διανύει το 3ο έτος της οικονομικής κρίσης, το θέμα της θέρμανσης έχει γίνει πρωτεύον θέμα κάθε νοικοκυριού καθώς οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Ενεργειακή αποδοτικότητα...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Edgar Mayer Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Η σύγχρονη και έξυπνη τεχνολογία ελέγχου παρέχει σηµαντικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας. Τεχνικό φυλλάδιο

Αντλίες θερμότητας. Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας S80 Τεχνικό φυλλάδιο Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοσυσσωρευτές

ΘΕΡΜΑΝΣΗ Θερμοσυσσωρευτές Θερμοσυσσωρευτές ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Τάση ~ 400 V, 50 Hz 3/N/PE. Δυναμικής εκφόρτισης. Κατάλληλοι για χρόνο φόρτισης από 5 + 0h/8 +0h μέχρι 10 + 6h. Χρώμα λευκό. Γρίλιες: μπεζ Δύο θερμοστάτες ενσωματωμένοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Viega Fonterra Θέρµανση & Ψύξη απέδου Viega Fonterra Συστήµατα Θέρµανσης & Ψύξης απέδου για ανεβασµένο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι...

Πάνω απ όλα η εξέλιξη είναι... Έχουν μείνει κάποιες απορίες; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Uponor; Χρειάζεστε μία συμβουλή ειδικού για τα συστήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σελ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 5 1.1. Γενικά... 15 1.2. Θερµοδυναµικές έννοιες... 17 1.2.1. Ενέργεια... 17 1.2.2. Θερµοδυναµικά αξιώµατα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Το προϊόν δεν είναι καινούργιο, η ιδέα είναι καινούργια. Εδώ και πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας

Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Θερμικά καλώδια Νορβηγίας Ανακαλύψτε Την Υπεροχή Την Θαλπωρή Την Οικονομία Την Ποιότητα Ζωής Από τον παγκόσμιο ηγέτη στα Θερμικά Καλώδια. Θέρμανση Δαπέδου με Θερμικά Καλώδια Όλο και περισσότεροι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις /Συζήτηση / Ανακεφαλαίωση / Συµπεράσµατα

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις /Συζήτηση / Ανακεφαλαίωση / Συµπεράσµατα ΗΜΕΡΙ Α ΕΠΚΑΣ, 28-11-2012 «Οικονοµικοί & Εναλλακτικοί τρόποι Θέρµανσης» ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης ιδάκτωρ TQM/Quality-Robust Engineering, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μέλος.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 6: Ηλεκτρικοί Θερμοσυσσωρευτές Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell

Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell ΦΕΒ. 2012-1/14 - Περιεχόμενα Υπέρυθρη Θέρμανση από την ΙnfraWell Θαλπωρή σαν να μας ζεσταίνει ο ήλιος. 4 Τεχνολογία και Λειτουργικότητα Η υψηλή Ελβετική τεχνολογία, πρωτοπορεί με προϊόντα μεγάλης εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

SMART TECHNICAL L.T.D

SMART TECHNICAL L.T.D ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Η μελέτη αυτή αφορά κατοικίες τριών διαφορετικών μεγεθών: 65m 2, 90m 2 και 120m 2. Όλες οι κατοικίες θεωρούνται ότι είναι στον ίδιο όροφο, σε πολυκατοικία, με τουλάχιστον τις 2 πλευρές εκτεθειμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα