ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό θαη θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο εμέιημεο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο νη θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο αιιάδνπλ, νη ρξήζεηο θαη νη κνξθέο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ πθίζηαληαη βαζηέο αιιαγέο. Ζ λέα επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ πνιπηξνπηθό ηεο ραξαθηήξα. Νέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο δηακνξθώλνληαη, όπνπ ε γιώζζα δελ απνηειεί ην κόλν θαη βαζηθό κέζν (Kress, 2003). Σα θείκελα δνκνύληαη πιένλ ηόζν κε ηε γιώζζα όζν θαη κε άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο, όπσο είλαη ε εηθόλα, ν ήρνο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα ζύκβνια θηι. Ση ζεκαίλνπλ απηέο νη αιιαγέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν; Σα παηδηά θαη όρη κόλνλ απηά πεξηβάιινληαη από δηάθνξνπο ηύπνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην δξόκν, ζηελ αγνξά. Κάπνηα από απηά είλαη ζε έληππε κνξθή, όπσο ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηα θόκηθο, ηα πεξηνδηθά, νη εθεκεξίδεο. Άιια βαζίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ Ζ/Τ, θαη ζε άιιεο κνξθέο πνιπκεζηθήο επηθνηλσλίαο. Απηό ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά έρνπλ εκπεηξίεο από έλα εύξνο θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ιέμεηο κε εηθόλεο, ήρνπο, ζύκβνια θαη θίλεζε, εκπεηξίεο ηηο νπνίεο θέξλνπλ κέζα ζηελ ηάμε. ην εξώηεκα πώο θαιιηεξγνύληαη θαη αλαπηύζζνληαη απηέο νη εκπεηξίεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ζθνπεύεη λα απαληήζεη ε παξνύζα εξγαζία κειεηώληαο ζε πνην βαζκό ηα λέα βηβιία ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο. Δηδηθόηεξα, ην ελδηαθέξνλ ηεο εζηηάδεηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά λα παξάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη: (α) ηελ ύπαξμε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζε θάζε ηάμε, (β) ηε κνξθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ (ειεύζεξε / θαζνδεγεκέλε αλάπηπμε), (γ) ηα είδε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε, (δ) ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ θεηκέλσλ, θαη (ε) ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ηξόπσλ (modes) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα Βηβιία ηνπ Μαζεηή (ΒΜ) θαη ζηα Σεηξάδηα Δξγαζηώλ (ΣΔ) ηεο Γιώζζαο, ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, θαη αθνξνύλ εηδηθά ζηε δόκεζε γξαπηνύ θεηκέλνπ από ηνπο καζεηέο. Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη, αλ θαη γίλεηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ώζηε νη καζεηέο λα παξάγνπλ δηάθνξα είδε πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ, σζηόζν ηα κέζα θαη νη ηξόπνη πνπ δεηείηαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο λα ζπλδπαζηνύλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλα. Λέξειρ-κλειδιά: Γισζζηθή δηδαζθαιία, Δίδε θεηκέλσλ, Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, Πνιπκεζηθή επηθνηλσλία, Πνιπηξνπηθό θείκελν, Πνιπηξνπηθόηεηα, πλδπαζκόο ηξόπσλ. * Κσλζηαληίλνο Γ. Νηίλαο, Ph.D., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ. Σει.: Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: * Αξεζηνύια Κνπθνπξίθνπ, Γαζθάια, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σει.: (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε:

2 1. Διζαγωγή Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό θαη θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο εμέιημεο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο νη θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο αιιάδνπλ, νη ρξήζεηο θαη νη κνξθέο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ πθίζηαληαη βαζηέο αιιαγέο. Ζ λέα επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ πνιπηξνπηθό ηεο ραξαθηήξα. Νέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο δηακνξθώλνληαη, όπνπ ε γιώζζα δελ απνηειεί ην κόλν θαη βαζηθό ηεο κέζν. Ζ θπξηαξρία ηεο γιώζζαο ακθηζβεηείηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε πάξα πνιινύο ρώξνπο από θύξην κέζν επηθνηλσλίαο γίλεηαη ζρεδόλ πεξηζσξηαθό (Kress, 1998), θαζώο ην κήλπκα όιν θαη ιηγόηεξν ζπρλά παξάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηε γιώζζα. Σελ θπξηαξρία απηή δηαδέρεηαη ε πνιπηξνπηθή επηθνηλσλία, πνπ ζπληειείηαη κε ηε ζύδεπμε δηαθνξεηηθώλ επηθνηλσληαθώλ θσδίθσλ, όπσο π.ρ. γξαπηνύ θεηκέλνπ θαη εηθόλαο ή ήρνπ. Σα θείκελα πηα δνκνύληαη ηόζν κε ηε γιώζζα όζν θαη κε άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο (modes), όπσο είλαη ε εηθόλα, ν ήρνο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα ζύκβνια θηι. (Cope & Kalantzis, 2000), ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο επηηειεί έλαλ εηδηθό θαη ζεκαληηθό ξόιν (Υνληνιίδνπ, 1999). Ση ζεκαίλνπλ απηέο νη αιιαγέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν; Σα παηδηά θαη όρη κόλνλ απηά πεξηβάιινληαη από δηάθνξνπο ηύπνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην δξόκν, ζηελ αγνξά. Κάπνηα από απηά είλαη ζε έληππε κνξθή, όπσο ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηα πιεξνθνξηαθά βηβιία, ηα θόκηθο, ηα πεξηνδηθά, νη εθεκεξίδεο. Άιια βαζίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ Ζ/Τ, θαη ζε άιιεο κνξθέο πνιπκεζηθήο επηθνηλσλίαο. Απηό ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά έρνπλ εκπεηξίεο αθόκα θαη πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν από έλα εύξνο θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ιέμεηο κε εηθόλεο, ήρνπο, ζύκβνια θαη θίλεζε, εκπεηξίεο ηηο νπνίεο θέξλνπλ κέζα ζηελ ηάμε. Σν εξώηεκα, ινηπόλ, πνπ πξνθύπηεη είλαη πώο θαιιηεξγνύληαη θαη αλαπηύζζνληαη απηέο νη εκπεηξίεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. 2. κοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ θνπόο καο ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη λα εμεηάζνπκε ζε πνην βαζκό ηα λέα εγρεηξίδηα 1 ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο. Δηδηθόηεξα, ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά λα παξάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλάο καο είλαη λα θαηαγξάςνπκε: 1. ηελ ύπαξμε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζε θάζε ηάμε, 2. ηε κνξθή ησλ πνιπηξνπηθώλ απηώλ δξαζηεξηνηήησλ (ειεύζεξε / θαζνδεγεκέλε αλάπηπμε), 3. ηα είδε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε, 4. ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ θεηκέλσλ, θαη 1 Δηζήρζεζαλ ζηελ εθπαίδεπζε ην επηέκβξην ηνπ

3 5. ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ηξόπσλ (modes) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ. 3. Μεθοδολογία Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα Βηβιία ηνπ Μαζεηή (ΒΜ) θαη ζηα Σεηξάδηα Δξγαζηώλ (ΣΔ) ηεο Γιώζζαο, ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, θαη αθνξνύλ εηδηθά θαη κόλν ζηε δόκεζε γξαπηνύ θεηκέλνπ από ηνπο καζεηέο κέζα ζε επξύηεξεο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. Απνθιείζακε από ηελ παξνύζα έξεπλα ηηο δξαζηεξηόηεηεο εθείλεο πνπ, ελώ δεηνύλ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, ν ζηόρνο ηνπο εμππεξεηεί ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ηελ εκπέδσζε ελόο γξακκαηηθνύ θαηλνκέλνπ, ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηινγίνπ, ηελ νξζνγξαθία ή ηελ αληηγξαθή. ηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηήζακε ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε ηάμεο κε βάζε ην είδνο θεηκέλνπ (genre) πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ. Γηα ηε δηάθξηζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ ιάβακε ππόςε ηόζν ηηο εθθσλήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ όζν θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Γεσξγαθνπνύινπ & Γνύηζνο, 1999 Cope & Kalantzis, 1993 Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ, 1997 Κσζηνύιε, 2000, 2001 Μαηζαγγνύξαο, 2004, 2007). ύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, εληνπίζακε: 1. ζε πνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαινύληαη νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα, 2. πνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο έρνπλ κνξθή θαζνδεγεκέλεο ή ειεύζεξεο αλάπηπμεο, δειαδή αλ νξίδεηαη ή όρη ν ζεκεησηηθόο ηξόπνο (εηθόλα, δηάγξακκα, ζύκβνιν θηι.) θαη δεηείηαη λα παξαρζεί θείκελν ζρεηηθό κ απηόλ, 3. πνην κέζν επηθνηλσλίαο (medium of communication) απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ: ραξηί, Ζ/Τ, θαζεηόθσλν, βίληεν, ζπλδπαζκόο απηώλ, θαη 4. πνηνη ζεκεησηηθνί ηξόπνη απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ή πνηνο ζπλδπαζκόο απηώλ (combinations of modes): - γξαπηόο ιόγνο ή έληππνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηππνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηεο γξακκαηνζεηξάο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο, - εηθόλεο θηλνύκελεο ή αθίλεηεο, δηαγξάκκαηα, - ήρνο νκηιία ή κνπζηθή, - ρεηξνλνκία, θίλεζε, δξακαηνπνίεζε. Σέινο, πξνρσξήζακε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ηάμεσλ γηα λα δηαπηζηώζνπκε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηα λέα εγρεηξίδηα αμηνπνηνύλ ηελ πνιπηξνπηθόηεηα, ώζηε λα δνζεί επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο όισλ ησλ πεγώλ λνήκαηνο. 4. Παποςζίαζη αποηελεζμάηων Όπσο θαίλεηαη από ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1, ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαηαγξάςακε 419 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ από ηηο νπνίεο νη 143 (34,1%) αθνξνύλ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο ηα 3

4 παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 41 δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ (βι. Πίλαθα 2). Από ηηο 143 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 82 (57,3%) έρνπλ κνξθή ειεύζεξεο αλάπηπμεο θαη νη 61 (42,7%) θαζνδεγνύκελεο κνξθήο (βι. Γξάθεκα 1). Πίνακαρ 1: Γπαζηηπιόηηηερ παπαγωγήρ γπαπηού λόγος ζηο Γημοηικό ζσολείο. ΣΑΞΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ Α Β Γ Γ Δ ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακαρ 2: Δίδη κειμένων 1 ΑΗΝΗΓΜΑ 22 ΚΟΜΗΚ 2 ΑΗΣΖΖ / ΔΝΣΤΠΟ 23 ΛΔΕΑΝΣΑ 3 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 24 ΜΖΝΤΜΑ 4 ΑΝΑΦΟΡΑ 25 ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ 5 ΑΡΘΡΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 26 ΟΓΖΓΗΔ 6 ΑΦΖΓΖΖ 27 ΟΡΗΜΟΗ 7 ΑΦΗΑ 28 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 8 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 29 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 9 ΓΔΛΣΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 30 ΠΗΝΑΚΑ 10 ΓΗΑΦΖΜΗΖ 31 ΠΗΝΑΚΗΓΑ 11 ΔΠΔΞΖΓΖΖ 32 ΠΟΗΖΜΑ 12 ΔΠΗΓΡΑΦΖ 33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 ΔΠΗΣΟΛΖ 34 ΠΡΟΚΛΖΖ 14 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ 35 ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 15 ΔΣΗΚΔΣΔ 36 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 16 ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ ΚΑΡΣΑ 37 ΥΟΛΗΟ 17 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 38 ΣΗΣΛΟ 18 ΘΔΑΣΡΗΚΟ 39 ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ 19 ΚΑΡΣΑ ΦΗΛΗΑ ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ 41 ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚΑ 21 ΚΑΣΑΛΟΓΟ 4

5 Γράυημα 1: ΜΟΡΦ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ 42,7% 57,3% ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΚΑΘΟΓΗΓΟΤΜΔΝΗ 4.1. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Α τάξη ηελ Α ηάμε θαηαγξάςακε 32 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ από ηηο νπνίεο νη 12 (37,5%) απαηηνύλ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. Σα είδε θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο θαη πνηα από απηά ζα είλαη πνιπηξνπηθά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα απηόλ, ζηελ ηάμε απηή παξάγνληαη 14 δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, αξθεηά κπνξνύκε λα πνύκε, αλ ιάβνπκε ππόςε καο όηη ζ απηή ηελ ηάμε ε παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ αξρίδεη νπζηαζηηθά κε ην δεύηεξν βηβιίν ηεο Γιώζζαο (γύξσ ζηνλ Μάξηην). Από ηηο 12 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 6 (50%) είλαη θαζνδεγεκέλεο αλάπηπμεο, ηνπο δίλεηαη δειαδή ν ζεκεησηηθόο ηξόπνο γηα λα παξαρζεί ην θείκελν, ε δε παξαγσγή όισλ γίλεηαη γξαπηώο ζην ραξηί θαη ν ηξόπνο (mode) παξνπζίαζεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ γίλεηαη ζε όιεο κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο. Πίνακαρ 3: Δίδη κειμένων Α ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Μέηξεζε ΝΑΗ ΟΥΗ ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,0% 60,0% 100,0% ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΓΔΛΣΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Μέηξεζε ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 3,1% 15,6% 3,1% 3,1% 6,3% ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ Μέηξεζε ,3% 5

6 ΚΑΡΣΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ,0% 75,0% 100,0% ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ,1% 12,5% 6,3% ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ Μέηξεζε ,5% ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,0% 25,0% 100,0% ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ΣΗΣΛΟ Μέηξεζε ,3% 12,5% 6,3% 3,1% ΤΝΟΛΟ ,5% 62,5% 100,0% 100% 4.2. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Β τάξη ηελ ηάμε απηή θαηαγξάςακε 58 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε 25 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Ζ θαηαλνκή πνιπηξνπηθώλ ή κε δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηζνκεξήο: 29 πνιπηξνπηθέο θαη 29 κε πνιπηξνπηθέο. ε ό,ηη αθνξά ηε κνξθή αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, από ηηο 29 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ νη 18 (62,1%) είλαη θαζνδεγεκέλεο κνξθήο. Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή, νη 28 (96,6%) γίλνληαη ζε έληππε κνξθή (ραξηί) θαη απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ κόλν κία δξαζηεξηόηεηα απαηηεί σο κέζν επηθνηλσλίαο ην θαζεηόθσλν θαη ζπλδπάδεη γξαπηό ιόγν θαη ήρν. Πίνακαρ 4: Δίδη κειμένων Β ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΤΝΟΛΟ ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) ΑΗΝΗΓΜΑ Μέηξεζε ΔΝΣΤΠΟ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ,0% 75,0% 100,0% ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,3% 100,0% 6,9% 20,7% 6

7 ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΓΔΛΣΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Μέηξεζε ΓΗΑΦΖΜΗΖ Μέηξεζε ΔΠΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ΔΣΗΚΔΣΔ Μέηξεζε ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ ΚΑΡΣΑ Μέηξεζε ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ΜΖΝΤΜΑ Μέηξεζε ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ Μέηξεζε ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ΟΡΗΜΟΗ Μέηξεζε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,0% 20,0% 100,0% ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέηξεζε ΠΗΝΑΚΑ Μέηξεζε ΠΟΗΖΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ,3% 66,7% 100,0% Μέηξεζε ,4% 3,4% 3,4% 6,9% 6,9% 5,2% 3,4% 8,6% 3,4% 5,2% ΤΝΟΛΟ % 50,0% 50,0% 100,0% 7

8 4.3. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Γ τάξη Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5, ζηελ Γ' ηάμε εληνπίδνληαη 84 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, όπνπ ηα παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 29 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. Από απηέο, νη 35 (4) είλαη πνιπηξνπηθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 14 (40%) είλαη θαζνδεγνύκελεο κνξθήο. ην ζύλνιό ηνπο (100%) παξάγνληαη ζην ραξηί, ελώ 33 από ηηο 35 (94,3%) απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο θαη δύν (5,7%) ηνλ ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο. Πίνακαρ 5: Δίδη κειμένων Γ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΑΗΝΗΓΜΑ Μέηξεζε ΔΝΣΤΠΟ Μέηξεζε ΑΝΑΦΟΡΑ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,4% 55,6% 100,0% ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΓΔΛΣΗΟ Μέηξεζε ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 80,0% 20,0% 100,0% ΓΗΑΦΖΜΗΖ Μέηξεζε ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ Μέηξεζε ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ Μέηξεζε ΚΑΡΣΑ 66,7% 33,3% 100,0% ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ Μέηξεζε ΘΔΑΣΡΗΚΟ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΚΑΡΣΑ ΦΗΛΗΑ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ΜΖΝΤΜΑ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ,3% 66,7% 100,0% ΟΡΗΜΟΗ Μέηξεζε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,6% 44,4% 100,0% 8 ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 10,7% 3,6% 6,0% 2,4% 11,9% 3,6% 2,4% 4,8% 2,4% 7,1% 10,7%

9 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Μέηξεζε ΠΟΗΖΜΑ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ,3% 66,7% 100,0% ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΟ Μέηξεζε ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Μέηξεζε ,0% 75,0% 100,0% ΥΟΛΗΟ Μέηξεζε ΣΗΣΛΟ Μέηξεζε ,0% 25,0% 100,0% ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚ Μέηξεζε Α,0% 100,0% 100,0% 4,8% 3,6% 4,8% 4,8% ΤΝΟΛΟ Μέηπηζη % ενηόρ ηος είδοςρ 4 58,3% 100,0% 100,0% 4.4. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Γ' τάξη ηελ Γ' ηάμε θαηαγξάςακε 76 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, από ηηο νπνίεο νη 28 (36,8%) απαηηνύλ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πίλαθα 6, ζηελ ηάμε απηή παξάγνληαη 28 δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ. Από ηηο 28 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 11 (37,9%) είλαη ζε κνξθή θαζνδεγεκέλεο αλάπηπμεο θαη παξάγνληαη ζε έληππε κνξθή. Ζ πιεηνλόηεηα (27 δξαζηεξηόηεηεο, 96,4%) ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ γίλεηαη κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ κία δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη κε ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο. Πίνακαρ 6: Δίδη κειμένων Γ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΔΝΣΤΠΟ Μέηξεζε ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,0% 80,0% 100,0% ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΓΔΛΣΗΟ Μέηξεζε ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 13,2% ΔΠΔΞΖΓΖΖ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ,9% ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ Μέηξεζε ΔΣΗΚΔΣΔ Μέηξεζε ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ Μέηξεζε ,3% 9

10 ΚΑΡΣΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ Μέηξεζε ΘΔΑΣΡΗΚΟ Μέηξεζε ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ΜΖΝΤΜΑ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ,3% 85,7% 100,0% ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,7% 83,3% 100,0% ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέηξεζε ΠΗΝΑΚΗΓΑ Μέηξεζε ΠΟΗΖΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΣΗΣΛΟ Μέηξεζε Μέηξεζε Μέηπηζη ΤΝΟΛΟ % ενηόρ ηος είδοςρ 36,8% 63,2% 100,0% 5,3% 9,2% 15,8% 3,9% 100,0% 4.5. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Δ τάξη ηελ ηάμε απηή θαηαγξάςακε 77 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε 22 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. Αμηνζεκείσηε είλαη εδώ ε κηθξή παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ κόλν 12 δξαζηεξηόηεηεο ην απαηηνύλ (15,6% επί ηνπ ζπλόινπ). ε ό,ηη αθνξά ηε κνξθή αλάπηπμήο ηνπο, από ηηο 12 δξαζηεξηόηεηεο νη 6 (50%) είλαη θαζνδεγεκέλεο κνξθήο. ην ζύλνιό ηνπο (100%) παξάγνληαη ζην ραξηί θαη απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο. Πίνακαρ 7: Δίδη κειμένων Δ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΔΝΣΤΠΟ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,6% 82,4% 100,0% 10 ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 3,9% 22,1%

11 ΔΡΧΣΖΜΑ ΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑΦΖΜΗ Ζ Μέηξεζε Μέηξεζε ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ΔΠΗΥΔΗΡΖ ΜΑ ΔΤΥΔΣΖΡΗ Α ΚΑΡΣΑ ΖΜΔΡΟΛΟ ΓΗΟ Μέηξεζε Μέηξεζε Μέηξεζε ΘΔΑΣΡΗΚΟ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ΜΖΝΤΜΑ Μέηξεζε ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ΠΔΡΗΓΡΑΦ Ζ 20,0% 80,0% 100,0% Μέηξεζε ,3% 9 100,0% ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέηξεζε ΠΟΗΖΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΠΡΟΚΛΖ Ζ ΠΡΧΣΟΔ ΛΗΓΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓ Α Μέηξεζε Μέηξεζε Μέηξεζε ,9% 3,9% 6,5% 3 3,9% ΤΝΔΝΣΔΤ ΞΖ Μέηξεζε ΣΗΣΛΟ Μέηξεζε ΤΝΟΛΟ Μέηπηζη % ενηόρ ηος είδοςρ 15,6% 84,4 % 100,0% 100,0% 11

12 4.6. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην ΣΤ τάξη ηελ Σ ηάμε θαηαγξάςακε 92 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, όπνπ ηα παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 21 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε (Πίλαθαο 8). Από απηέο, νη 27 (29,3%) είλαη πνιπηξνπηθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 6 (22,2%) είλαη θαζνδεγνύκελεο θαη νη ππόινηπεο 21 (77,8%) ζε κνξθή ειεύζεξεο αλάπηπμεο. Οη 26 από απηέο (96,3%) παξάγνληαη ζην ραξηί θαη κία απαηηεί ηε ρξήζε θαζεηόθσλνπ. ε ό,ηη αθνξά ηνλ ζεκεησηηθό ηξόπν, 24 δξαζηεξηόηεηεο (88,9%) ρξεζηκνπνηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, κία (3,7%) ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη ήρνπ θαη δύν (7,4%) ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο. Πίνακαρ 8: Δίδη κειμένων Σ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Μέηξεζε 0 4 4,0% 100,0% 100,0% ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 4,3% ΑΝΑΦΟΡΑ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ,1% 90,9% 100,0% ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,7% 93,3% 100,0% ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟ ΓΗΟ Μέηξεζε 0 1 1,0% 100,0% 100,0% ΓΗΑΦΖΜΗΖ Μέηξεζε ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ Μέηξεζε ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ ΚΑΡΣΑ 20,0% 80,0% 100,0% Μέηξεζε ΘΔΑΣΡΗΚΟ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε 0 4 4,0% 100,0% 100,0% ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ,1% 12,0% 16,3% 3,3% 1,1% 3,3% 5,4% 1,1% 2,2% 4,3% 4,3% ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ,2% 12

13 ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ Μέηξεζε 0 3 3,0% 100,0% 100,0% 3,3% ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε 0 1 1,0% 100,0% 100,0% ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,3% 66,7% 100,0% ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέηξεζε ,5% 87,5% 100,0% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Μέηξεζε 0 3 3,0% 100,0% 100,0% ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚΑ Μέηξεζε 0 4 4,0% 100,0% 100,0% 1,1% 16,3% 8,7% 1,1% 1,1% 3,3% 4,3% ΤΝΟΛΟ Μέηπηζη % ενηόρ ηος είδοςρ 29,3% 70,7% 100,0% 100,0% 4.7. Σύγκπιση μεταξύ των τάξεων Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαηαγξάςακε 419 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: Α ηάμε: 32, Β ηάμε: 58, Γ ηάμε: 84, Γ ηάμε: 76, Δ ηάμε: 77 θαη Σ ηάμε: 92. Πίνακαρ 1: Γπαζηηπιόηηηερ παπαγωγήρ γπαπηού λόγος ζηο Γημοηικό ζσολείο ΣΑΞΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ Α Β Γ Γ Δ Σ ΣΥΝΟΛΟ

14 ην παξαθάησ Γξάθεκα 2 παξαηεξνύκε κία αύμεζε ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ από ηελ Α έσο ηε Γ ηάμε, ε νπνία ζηηο επόκελεο ηάμεηο ζηαζεξνπνηείηαη. Γράυημα 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΣΆ ΣΑΞΗ (ύνολο: 419) ,8% 20,0% 18,1% 18,4% 22,0% 40 7,6% 20 0 Α Β Γ Γ Δ Σ Ζ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ θαηαιακβάλεη ην 1/3 (34,1%) ηνπ ζπλόινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Γξάθεκα 3). Γράυημα 3: Δίδος δραστηριοτήτων ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΔ 34% ΜΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΔ 66% Ζ θαηαλνκή ησλ πνιπηξνπηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηάμε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 1, έρεη σο εμήο: Α ηάμε: 12, Β ηάμε: 20, Γ ηάμε: 35, Γ ηάμε: 28, Δ ηάμε: 12 θαη Σ ηάμε: 27. Αμίδεη εδώ λα επηζεκάλνπκε ηελ πνιύ κηθξή παξαγσγή ζηελ Δ ηάμε, όπνπ θαηαιακβάλεη ην 8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (419), ίζν κε απηό ηεο Α ηάμεο, ελώ ζηελ Σ ηάμε έρνπκε αύμεζε 125% απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επηζήκαλζε απηή απνθηά κεγαιύηεξε ζεκαζία, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη νη ζπγγξαθηθέο νκάδεο ησλ γισζζηθώλ εγρεηξηδίσλ ηεο Δ θαη Σ ηάμεο έρνπλ θνηλά κέιε. 14

15 Γράυημα 4: ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δ 8% Σ 19% Α 8% Β 20% Γ 20% Γ 25% 5. ςμπεπάζμαηα Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαηέδεημαλ όηη ζηα λέα βηβιία γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ππάξρεη κία επξεία πνηθηιία παξαγσγήο θεηκεληθώλ εηδώλ (41 ζπλνιηθά), όπνπ γίλεηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ώζηε νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα, παξόιν πνπ θάηη ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη ξεηά από ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο (ΦΔΚ 303, 2003: ). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη από ηηο 143 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 82 (57,3%) είλαη ζε κνξθή ειεύζεξεο αλάπηπμεο, απαηηνύλ δειαδή από ηα παηδηά λα ζπλδηακνξθώζνπλ ην θεηκεληθό λόεκα κε άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο (βι. Παξάξηεκα Η). Ζ ρξήζε άιισλ ζεκεησηηθώλ ηξόπσλ, πέξαλ ηνπ γισζζηθνύ (νπηηθνί, αθνπζηηθνί, ρσξηθνί, θ.ά.), γηα ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο, θαζώο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ απαηηνύληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δε ραξαθηεξίδνληαη από πνηθηιία: ην 88,9% ησλ θεηκέλσλ παξάγεηαη κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ ην 96,6% απηώλ παξάγνληαη ζην ραξηί κε ην ρέξη. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε παξαγσγή ζηηο ηάμεηο Β (ΣΔ β, ζ. 23) θαη Γ (ΣΔ β, ζ. 53) γίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη όρη ζε Ζ/Τ. Οθείινπκε ζην ζεκείν απηό λα αλαθέξνπκε όηη ηόζν ζην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (ΓΔΠΠ) όζν θαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ (ΑΠ) ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο δελ ππάξρεη νύηε ν όξνο πολςηποπικόηηηα νύηε θάπνηεο ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ κε γισζζηθώλ ηξόπσλ ζηελ επηθνηλσλία. Αθόκα θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ θείκελα ακηγώο πνιπηξνπηθά, όπσο π.ρ. ε αθίζα, δελ ππάξρνπλ θάπνηεο ζπζηεκαηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα θαη ηα επηθνηλσληαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ ηξόπσλ πνπ λα αλαδεηθλύνπλ ηελ ζπνπδαηόηεηά ηνπο (βι. Παξάξηεκα ΗΗ), αιιά όια επαθίεληαη ζηηο γλώζεηο ηνπ δηδάζθνληα. εκεηώλνπκε εδώ όηη γηα άιια είδε θεηκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αθήγεζε θαη ηελ πεξηγξαθή, δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε δόκεζή ηνπο ηόζν ζην ΓΔΠΠ θαη ζην ΑΠ (ΦΔΚ, 2003: ) όζν θαη ζην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ θαη ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ ηνπ καζεηή (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ). Γηαπηζηώλνπκε, ινηπόλ, ηελ θπξηαξρία ηεο γιώζζαο ζην ζεκεησηηθό ηνπίν, γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ δε ιακβάλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ππόςε νη πξνϋπάξρνπζεο 15

16 εκπεηξίεο θαη γλώζεηο ησλ παηδηώλ, νη ζρεηηθέο κε ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ ηα πεξηβάιινπλ. Σν λέν επηθνηλσληαθό ηνπίν ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο απαηηεί λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ πνιπηξνπηθώλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο ησλ καζεηώλ, πέξα από ηελ ηθαλόηεηά ηνπο γηα αλάγλσζε θαη γξαθή. Σν ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο θαη λα ελζσκαηώζνπλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζην ζύγρξνλν επηθνηλσληαθό ηνπίν θαζώο θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ. Ζ επξύηαηε ρξήζε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζηελ θνηλσλία γελλά ην αίηεκα γηα αλάινγε εθπαίδεπζε ησλ απνδεθηώλ απηήο ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο θαη θπξίσο ησλ καζεηώλ. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε κηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ παξέρνληαο έηζη ζηνπο καζεηέο ηα εθόδηα πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνύο λα απνθσδηθνπνηνύλ όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξα από ηα κελύκαηα πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ. Θα πξέπεη λα εληαρζεί ζπζηεκαηηθά ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Ζ/Τ θαη ησλ πνιπκέζσλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, όρη κόλν επεηδή ε παγθόζκηα επηθνηλσλία είλαη ζε κεγάιν βαζκό πνιπηξνπηθή αιιά θαη επεηδή είλαη ζέκα δηθαηνζύλεο θαη ίζσλ επθαηξηώλ πνπ πξέπεη λα παξέρνπκε ζηα παηδηά καο, ζηνπο πνιίηεο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ αύξην. Παπάπηημα Η Πνιπηξνπηθή δξαζηεξηόηεηα (ειεύζεξεο κνξθήο) Β ηάμε, ΣΔ (α), ζ

17 Με πνιπηξνπηθή δξαζηεξηόηεηα Β ηάμε, ΒΜ (α), ζ. 68 Παπάπηημα ΗΗ - Παπαγωγή αθίζαρ Α ηάμε, Δλόηεηα Α3, Τπνελόηεηα 1 ΒΓ, ζ. 44: «Ο/ε εθπαηδεπηηθόο θέξλεη ζηελ ηάμε αθίζεο, πξνγξάκκαηα θαη πξνζθιήζεηο από παηδηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ζπδεηά κε ηα παηδηά ζηελ ηάμε γηα ην πεξηερόκελν θαη ηε ρξήζε ηνπο.» ΣΔ (α), ζ.39 17

18 Β ηάμε, Δλόηεηα 10, Τπνελόηεηα 2 ΒΓ, ζ. 32: «Δδώ παξνπζηάδνληαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αθίζαο, κε ηα νπνία νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη πεξαηηέξσ κε ηηο αζθήζεηο 1 θαη 2 ηνπ Σ.Δ.» ΒΜ (β) ζ. 18, άζθεζε 2/ ΣΔ (α) ζζ αζθήζεηο 1 & 2 Άζθεζε παξαγσγήο 18

19 Αζθήζεηο επεμεξγαζίαο Γ ηάμε, Δλόηεηα 1.4, Τπνελόηεηα 2 ΒΓ, ζ. 34: «Γισζζηθόο θαη εηθνληθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ρξεζηηθνύ θεηκέλνπ ηεο αθίζαο» ΣΔ (α,50) Άζθεζε επεμεξγαζίαο Άζθεζε παξαγσγήο 19

20 Παπάπηημα ΗΗΗ - Οδηγίερ για άλλα είδη κειμένων Ζ αθήγηζη ζηη Γ ηάξη ΒΓ, ζ. 37 ΣΔ (α), ζ. 61 ΣΔ (α), ζ. 9 Ζ αθήγηζη ζηη Γ ηάξη ΒΓ, ζ. 13: «Σα αθεγεκαηηθά θείκελα αλαπηύζζνληαη γύξσ από έλα ρξνληθό άμνλα, ν νπνίνο πξαγκαηώλεηαη γισζζηθά κε ηε ρξήζε επηξξεκάησλ, ρξνληθώλ ζπλδέζκσλ ή θξάζεσλ θαζώο θαη κε ηελ ελαιιαγή παξειζνληηθώλ -ζπλεζέζηεξαρξόλσλ (ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ηνπ αόξηζηνπ) ή ηνπ ηζηνξηθνύ ελεζηώηα. ην ζπληαθηηθό επίπεδν, ηδηαίηεξα ζπρλή είλαη ε ρξήζε ππνηαθηηθήο ζύλδεζεο (ρξνληθέο θαη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο), ελώ ζην ιεμηινγηθό επίπεδν ρξεζηκνπνηνύληαη ξήκαηα πνπ δειώλνπλ δξάζε, ζθέςε θαη ζπλαηζζήκαηα». 20

21 Βιβλιογπαθία Γεσξγαθνπνύινπ, Α. & Γνύηζνο, Γ. (1999). Κείμενο και Επικοινωνία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Cope, B. & Kalantzis, M. (1993). Introduction: How a Genre Approach to Literacy Can Transform the Way Writing is Taught. In B. Cope & M. Kalantzis (Eds.), The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing (pp. 1-21). London: Falmer Press. Cope, B. & Kalantzis, M. (2000). Introduction: Multiliteracies: The Beginnings of an Idea. In B. Cope & M. Kalantzis (Eds.), Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures (pp. 9-37). London: Routledge. Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ,. (1997). Η Γλώζζα ηηρ Διαθήμιζηρ. Κειμενογλωζζολογική Πποζέγγιζη ηος Διαθημιζηικού Κειμένος. Αζήλα: Gutenberg. Kress, G. (1998). Visual and Verbal Modes of Representation in Electronically Mediated Communication: The Potentials of New Forms of Text. In I. Snyder (Ed.), Page to Screen: Taking Literacy into the Electronic Era (pp ). London: Routledge. Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. New York: Routledge. Κσζηνύιε, Σξ. (2000). Κειμενοκενηπική Πποζέγγιζη και Γλωζζικό Μάθημα. ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Κσζηνύιε Σξ. (2001). Ζ Γηδαζθαιία σο Δπηθνηλσληαθή Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο Γλώζεσλ: Οη Δπηπηώζεηο ζηε Γηεύξπλζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Ηθαλόηεηαο ησλ Παηδηώλ. ην Μ. Βάκβνπθαο & Αζ. Υαηδεδάθε (Δπηκ.), Μάθηζη και Διδαζκαλία ηηρ Ελληνικήρ ωρ Μηηπικήρ και ωρ Δεύηεπηρ Γλώζζαρ (ζζ ). Πξαθηηθά πλεδξίνπ (Ρέζπκλν, 6-8 Οθησβξίνπ 2000), Σόκνο Α, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Αζήλα: Αηξαπόο. Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2004). Κειμενοκενηπική Πποζέγγιζη ηος Γπαπηού Λόγος ή αθού Σκέθηονηαι Γιαηί δεν Γπάθοςν. Αζήλα: Γξεγόξεο. Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2007). Σσολικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ: Λειηοςπγικόρ, Κπιηικόρ και Επιζηημονικόρ. Αζήλα: Γξεγόξεο. ΦΔΚ 303/η.Β ( ). Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Υνληνιίδνπ, Δ. (1999). Δηζαγσγή ζηελ Έλλνηα ηεο Πνιπηξνπηθόηεηαο. Γλωζζικόρ Υπολογιζηήρ, η.1. ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: The production of multimodal texts in the new school textbooks of L1 in Primary School Dinas Konstantinos * & Koukourikou Arestoula * ABSTRACT Children are surrounded by a variety of multimodal texts at home, at school, on street, in the market. Some are printed: illustrated stories, informative books, comics, magazines, newspapers. Other are screen-based: television, video, PC, and various forms of multimedia communication. This means that children have experienced a wide range of texts that combine words and pictures, sound, symbols and movement, which they carry in class. The aim of this current work is to study how much the new books of language teaching prepare students for the needs of multimodal communication. More specifically, we show * Konstantinos D. Dinas, Ph.D., Associate Professor, University of West Macedonia, Department of Preschool Education, Tel.: * Arestoula Koukourikou, Teacher, Postgraduate Student, University of West Macedonia, Department of Primary Education, Tel.: (mobile). 21

22 interest on the chances given to children to produce multimodal texts within the framework of the L1 course. Key words: Combinations of modes, Language teaching, Genres, Multimedia communication, Multimodal text, Multimodality. 22

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα