ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 44 Ζ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΧΝ ΚΔΗΜΔΝΧΝ ΣΑ ΝΔΑ ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Κωνζηανηίνορ Νηίναρ * & Απεζηούλα Κοςκοςπίκος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό θαη θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο εμέιημεο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο νη θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο αιιάδνπλ, νη ρξήζεηο θαη νη κνξθέο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ πθίζηαληαη βαζηέο αιιαγέο. Ζ λέα επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ πνιπηξνπηθό ηεο ραξαθηήξα. Νέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο δηακνξθώλνληαη, όπνπ ε γιώζζα δελ απνηειεί ην κόλν θαη βαζηθό κέζν (Kress, 2003). Σα θείκελα δνκνύληαη πιένλ ηόζν κε ηε γιώζζα όζν θαη κε άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο, όπσο είλαη ε εηθόλα, ν ήρνο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα ζύκβνια θηι. Ση ζεκαίλνπλ απηέο νη αιιαγέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν; Σα παηδηά θαη όρη κόλνλ απηά πεξηβάιινληαη από δηάθνξνπο ηύπνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην δξόκν, ζηελ αγνξά. Κάπνηα από απηά είλαη ζε έληππε κνξθή, όπσο ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηα θόκηθο, ηα πεξηνδηθά, νη εθεκεξίδεο. Άιια βαζίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ Ζ/Τ, θαη ζε άιιεο κνξθέο πνιπκεζηθήο επηθνηλσλίαο. Απηό ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά έρνπλ εκπεηξίεο από έλα εύξνο θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ιέμεηο κε εηθόλεο, ήρνπο, ζύκβνια θαη θίλεζε, εκπεηξίεο ηηο νπνίεο θέξλνπλ κέζα ζηελ ηάμε. ην εξώηεκα πώο θαιιηεξγνύληαη θαη αλαπηύζζνληαη απηέο νη εκπεηξίεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ ζθνπεύεη λα απαληήζεη ε παξνύζα εξγαζία κειεηώληαο ζε πνην βαζκό ηα λέα βηβιία ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο. Δηδηθόηεξα, ην ελδηαθέξνλ ηεο εζηηάδεηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά λα παξάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξάςεη: (α) ηελ ύπαξμε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζε θάζε ηάμε, (β) ηε κνξθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηώλ (ειεύζεξε / θαζνδεγεκέλε αλάπηπμε), (γ) ηα είδε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε, (δ) ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ θεηκέλσλ, θαη (ε) ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ηξόπσλ (modes) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα Βηβιία ηνπ Μαζεηή (ΒΜ) θαη ζηα Σεηξάδηα Δξγαζηώλ (ΣΔ) ηεο Γιώζζαο, ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, θαη αθνξνύλ εηδηθά ζηε δόκεζε γξαπηνύ θεηκέλνπ από ηνπο καζεηέο. Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη, αλ θαη γίλεηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ώζηε νη καζεηέο λα παξάγνπλ δηάθνξα είδε πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ, σζηόζν ηα κέζα θαη νη ηξόπνη πνπ δεηείηαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο λα ζπλδπαζηνύλ είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλα. Λέξειρ-κλειδιά: Γισζζηθή δηδαζθαιία, Δίδε θεηκέλσλ, Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, Πνιπκεζηθή επηθνηλσλία, Πνιπηξνπηθό θείκελν, Πνιπηξνπηθόηεηα, πλδπαζκόο ηξόπσλ. * Κσλζηαληίλνο Γ. Νηίλαο, Ph.D., Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Νεπηαγσγώλ. Σει.: Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: * Αξεζηνύια Κνπθνπξίθνπ, Γαζθάια, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σει.: (θηλεηό). Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε:

2 1. Διζαγωγή Ο γξαπηόο ιόγνο απνηέιεζε θαη απνηειεί ζεκαληηθό θαη θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ηεο αλζξώπηλεο εμέιημεο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Σα ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο νη θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο αιιάδνπλ, νη ρξήζεηο θαη νη κνξθέο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ πθίζηαληαη βαζηέο αιιαγέο. Ζ λέα επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ πνιπηξνπηθό ηεο ραξαθηήξα. Νέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο δηακνξθώλνληαη, όπνπ ε γιώζζα δελ απνηειεί ην κόλν θαη βαζηθό ηεο κέζν. Ζ θπξηαξρία ηεο γιώζζαο ακθηζβεηείηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ζε πάξα πνιινύο ρώξνπο από θύξην κέζν επηθνηλσλίαο γίλεηαη ζρεδόλ πεξηζσξηαθό (Kress, 1998), θαζώο ην κήλπκα όιν θαη ιηγόηεξν ζπρλά παξάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ηε γιώζζα. Σελ θπξηαξρία απηή δηαδέρεηαη ε πνιπηξνπηθή επηθνηλσλία, πνπ ζπληειείηαη κε ηε ζύδεπμε δηαθνξεηηθώλ επηθνηλσληαθώλ θσδίθσλ, όπσο π.ρ. γξαπηνύ θεηκέλνπ θαη εηθόλαο ή ήρνπ. Σα θείκελα πηα δνκνύληαη ηόζν κε ηε γιώζζα όζν θαη κε άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο (modes), όπσο είλαη ε εηθόλα, ν ήρνο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα ζύκβνια θηι. (Cope & Kalantzis, 2000), ν θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο επηηειεί έλαλ εηδηθό θαη ζεκαληηθό ξόιν (Υνληνιίδνπ, 1999). Ση ζεκαίλνπλ απηέο νη αιιαγέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρνιείν; Σα παηδηά θαη όρη κόλνλ απηά πεξηβάιινληαη από δηάθνξνπο ηύπνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζην δξόκν, ζηελ αγνξά. Κάπνηα από απηά είλαη ζε έληππε κνξθή, όπσο ηα εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία, ηα πιεξνθνξηαθά βηβιία, ηα θόκηθο, ηα πεξηνδηθά, νη εθεκεξίδεο. Άιια βαζίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο ηειεόξαζεο θαη ηνπ Ζ/Τ, θαη ζε άιιεο κνξθέο πνιπκεζηθήο επηθνηλσλίαο. Απηό ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά έρνπλ εκπεηξίεο αθόκα θαη πξηλ έξζνπλ ζην ζρνιείν από έλα εύξνο θεηκέλσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ιέμεηο κε εηθόλεο, ήρνπο, ζύκβνια θαη θίλεζε, εκπεηξίεο ηηο νπνίεο θέξλνπλ κέζα ζηελ ηάμε. Σν εξώηεκα, ινηπόλ, πνπ πξνθύπηεη είλαη πώο θαιιηεξγνύληαη θαη αλαπηύζζνληαη απηέο νη εκπεηξίεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηεο παξαγσγήο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ. 2. κοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ θνπόο καο ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη λα εμεηάζνπκε ζε πνην βαζκό ηα λέα εγρεηξίδηα 1 ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιπηξνπηθήο επηθνηλσλίαο. Δηδηθόηεξα, ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηα παηδηά λα παξάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα ζην πιαίζην ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο. Δπηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλάο καο είλαη λα θαηαγξάςνπκε: 1. ηελ ύπαξμε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζε θάζε ηάμε, 2. ηε κνξθή ησλ πνιπηξνπηθώλ απηώλ δξαζηεξηνηήησλ (ειεύζεξε / θαζνδεγεκέλε αλάπηπμε), 3. ηα είδε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο ζε θάζε ηάμε, 4. ην κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ θεηκέλσλ, θαη 1 Δηζήρζεζαλ ζηελ εθπαίδεπζε ην επηέκβξην ηνπ

3 5. ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ηξόπσλ (modes) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ. 3. Μεθοδολογία Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθαλ θαη ηαμηλνκήζεθαλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα Βηβιία ηνπ Μαζεηή (ΒΜ) θαη ζηα Σεηξάδηα Δξγαζηώλ (ΣΔ) ηεο Γιώζζαο, ζε όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ, θαη αθνξνύλ εηδηθά θαη κόλν ζηε δόκεζε γξαπηνύ θεηκέλνπ από ηνπο καζεηέο κέζα ζε επξύηεξεο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηαμηλόκεζε ιήθζεθαλ ππόςε θαη νη νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ. Απνθιείζακε από ηελ παξνύζα έξεπλα ηηο δξαζηεξηόηεηεο εθείλεο πνπ, ελώ δεηνύλ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, ν ζηόρνο ηνπο εμππεξεηεί ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ, ηελ εκπέδσζε ελόο γξακκαηηθνύ θαηλνκέλνπ, ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηινγίνπ, ηελ νξζνγξαθία ή ηελ αληηγξαθή. ηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηήζακε ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε ηάμεο κε βάζε ην είδνο θεηκέλνπ (genre) πνπ θαινύληαη νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ. Γηα ηε δηάθξηζε ησλ θεηκεληθώλ εηδώλ ιάβακε ππόςε ηόζν ηηο εθθσλήζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηα βηβιία ηνπ δαζθάινπ όζν θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Γεσξγαθνπνύινπ & Γνύηζνο, 1999 Cope & Kalantzis, 1993 Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ, 1997 Κσζηνύιε, 2000, 2001 Μαηζαγγνύξαο, 2004, 2007). ύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο, εληνπίζακε: 1. ζε πνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαινύληαη νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα, 2. πνηεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο έρνπλ κνξθή θαζνδεγεκέλεο ή ειεύζεξεο αλάπηπμεο, δειαδή αλ νξίδεηαη ή όρη ν ζεκεησηηθόο ηξόπνο (εηθόλα, δηάγξακκα, ζύκβνιν θηι.) θαη δεηείηαη λα παξαρζεί θείκελν ζρεηηθό κ απηόλ, 3. πνην κέζν επηθνηλσλίαο (medium of communication) απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ θεηκέλσλ: ραξηί, Ζ/Τ, θαζεηόθσλν, βίληεν, ζπλδπαζκόο απηώλ, θαη 4. πνηνη ζεκεησηηθνί ηξόπνη απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ή πνηνο ζπλδπαζκόο απηώλ (combinations of modes): - γξαπηόο ιόγνο ή έληππνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηππνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηεο γξακκαηνζεηξάο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ζρήκαηνο, - εηθόλεο θηλνύκελεο ή αθίλεηεο, δηαγξάκκαηα, - ήρνο νκηιία ή κνπζηθή, - ρεηξνλνκία, θίλεζε, δξακαηνπνίεζε. Σέινο, πξνρσξήζακε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ηάμεσλ γηα λα δηαπηζηώζνπκε ην βαζκό ζηνλ νπνίν ηα λέα εγρεηξίδηα αμηνπνηνύλ ηελ πνιπηξνπηθόηεηα, ώζηε λα δνζεί επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηόηεηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο όισλ ησλ πεγώλ λνήκαηνο. 4. Παποςζίαζη αποηελεζμάηων Όπσο θαίλεηαη από ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1, ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαηαγξάςακε 419 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ από ηηο νπνίεο νη 143 (34,1%) αθνξνύλ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο ηα 3

4 παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 41 δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ (βι. Πίλαθα 2). Από ηηο 143 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 82 (57,3%) έρνπλ κνξθή ειεύζεξεο αλάπηπμεο θαη νη 61 (42,7%) θαζνδεγνύκελεο κνξθήο (βι. Γξάθεκα 1). Πίνακαρ 1: Γπαζηηπιόηηηερ παπαγωγήρ γπαπηού λόγος ζηο Γημοηικό ζσολείο. ΣΑΞΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ Α Β Γ Γ Δ ΣΤ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακαρ 2: Δίδη κειμένων 1 ΑΗΝΗΓΜΑ 22 ΚΟΜΗΚ 2 ΑΗΣΖΖ / ΔΝΣΤΠΟ 23 ΛΔΕΑΝΣΑ 3 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 24 ΜΖΝΤΜΑ 4 ΑΝΑΦΟΡΑ 25 ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ 5 ΑΡΘΡΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 26 ΟΓΖΓΗΔ 6 ΑΦΖΓΖΖ 27 ΟΡΗΜΟΗ 7 ΑΦΗΑ 28 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 8 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 29 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 9 ΓΔΛΣΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 30 ΠΗΝΑΚΑ 10 ΓΗΑΦΖΜΗΖ 31 ΠΗΝΑΚΗΓΑ 11 ΔΠΔΞΖΓΖΖ 32 ΠΟΗΖΜΑ 12 ΔΠΗΓΡΑΦΖ 33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 13 ΔΠΗΣΟΛΖ 34 ΠΡΟΚΛΖΖ 14 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ 35 ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 15 ΔΣΗΚΔΣΔ 36 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 16 ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ ΚΑΡΣΑ 37 ΥΟΛΗΟ 17 ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 38 ΣΗΣΛΟ 18 ΘΔΑΣΡΗΚΟ 39 ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ 19 ΚΑΡΣΑ ΦΗΛΗΑ ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ 41 ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚΑ 21 ΚΑΣΑΛΟΓΟ 4

5 Γράυημα 1: ΜΟΡΦ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ 42,7% 57,3% ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΚΑΘΟΓΗΓΟΤΜΔΝΗ 4.1. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Α τάξη ηελ Α ηάμε θαηαγξάςακε 32 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ από ηηο νπνίεο νη 12 (37,5%) απαηηνύλ ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. Σα είδε θεηκέλσλ πνπ θαινύληαη λα παξαγάγνπλ νη καζεηέο θαη πνηα από απηά ζα είλαη πνιπηξνπηθά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα απηόλ, ζηελ ηάμε απηή παξάγνληαη 14 δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ, αξθεηά κπνξνύκε λα πνύκε, αλ ιάβνπκε ππόςε καο όηη ζ απηή ηελ ηάμε ε παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ αξρίδεη νπζηαζηηθά κε ην δεύηεξν βηβιίν ηεο Γιώζζαο (γύξσ ζηνλ Μάξηην). Από ηηο 12 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 6 (50%) είλαη θαζνδεγεκέλεο αλάπηπμεο, ηνπο δίλεηαη δειαδή ν ζεκεησηηθόο ηξόπνο γηα λα παξαρζεί ην θείκελν, ε δε παξαγσγή όισλ γίλεηαη γξαπηώο ζην ραξηί θαη ν ηξόπνο (mode) παξνπζίαζεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ γίλεηαη ζε όιεο κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο. Πίνακαρ 3: Δίδη κειμένων Α ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Μέηξεζε ΝΑΗ ΟΥΗ ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,0% 60,0% 100,0% ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΓΔΛΣΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Μέηξεζε ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 3,1% 15,6% 3,1% 3,1% 6,3% ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ Μέηξεζε ,3% 5

6 ΚΑΡΣΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ,0% 75,0% 100,0% ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ,1% 12,5% 6,3% ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ Μέηξεζε ,5% ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,0% 25,0% 100,0% ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ΣΗΣΛΟ Μέηξεζε ,3% 12,5% 6,3% 3,1% ΤΝΟΛΟ ,5% 62,5% 100,0% 100% 4.2. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Β τάξη ηελ ηάμε απηή θαηαγξάςακε 58 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε 25 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Ζ θαηαλνκή πνιπηξνπηθώλ ή κε δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηζνκεξήο: 29 πνιπηξνπηθέο θαη 29 κε πνιπηξνπηθέο. ε ό,ηη αθνξά ηε κνξθή αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, από ηηο 29 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ νη 18 (62,1%) είλαη θαζνδεγεκέλεο κνξθήο. Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή, νη 28 (96,6%) γίλνληαη ζε έληππε κνξθή (ραξηί) θαη απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ κόλν κία δξαζηεξηόηεηα απαηηεί σο κέζν επηθνηλσλίαο ην θαζεηόθσλν θαη ζπλδπάδεη γξαπηό ιόγν θαη ήρν. Πίνακαρ 4: Δίδη κειμένων Β ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΤΝΟΛΟ ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) ΑΗΝΗΓΜΑ Μέηξεζε ΔΝΣΤΠΟ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ,0% 75,0% 100,0% ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,3% 100,0% 6,9% 20,7% 6

7 ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΓΔΛΣΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Μέηξεζε ΓΗΑΦΖΜΗΖ Μέηξεζε ΔΠΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ΔΣΗΚΔΣΔ Μέηξεζε ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ ΚΑΡΣΑ Μέηξεζε ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ΜΖΝΤΜΑ Μέηξεζε ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ Μέηξεζε ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ΟΡΗΜΟΗ Μέηξεζε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,0% 20,0% 100,0% ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέηξεζε ΠΗΝΑΚΑ Μέηξεζε ΠΟΗΖΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ,3% 66,7% 100,0% Μέηξεζε ,4% 3,4% 3,4% 6,9% 6,9% 5,2% 3,4% 8,6% 3,4% 5,2% ΤΝΟΛΟ % 50,0% 50,0% 100,0% 7

8 4.3. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Γ τάξη Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5, ζηελ Γ' ηάμε εληνπίδνληαη 84 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, όπνπ ηα παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 29 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε. Από απηέο, νη 35 (4) είλαη πνιπηξνπηθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 14 (40%) είλαη θαζνδεγνύκελεο κνξθήο. ην ζύλνιό ηνπο (100%) παξάγνληαη ζην ραξηί, ελώ 33 από ηηο 35 (94,3%) απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο θαη δύν (5,7%) ηνλ ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο. Πίνακαρ 5: Δίδη κειμένων Γ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΑΗΝΗΓΜΑ Μέηξεζε ΔΝΣΤΠΟ Μέηξεζε ΑΝΑΦΟΡΑ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,4% 55,6% 100,0% ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΓΔΛΣΗΟ Μέηξεζε ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 80,0% 20,0% 100,0% ΓΗΑΦΖΜΗΖ Μέηξεζε ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ Μέηξεζε ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ Μέηξεζε ΚΑΡΣΑ 66,7% 33,3% 100,0% ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ Μέηξεζε ΘΔΑΣΡΗΚΟ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΚΑΡΣΑ ΦΗΛΗΑ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ΜΖΝΤΜΑ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ,3% 66,7% 100,0% ΟΡΗΜΟΗ Μέηξεζε ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,6% 44,4% 100,0% 8 ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 10,7% 3,6% 6,0% 2,4% 11,9% 3,6% 2,4% 4,8% 2,4% 7,1% 10,7%

9 ΠΗΝΑΚΗΓΑ Μέηξεζε ΠΟΗΖΜΑ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ,3% 66,7% 100,0% ΠΡΧΣΟΔΛΗΓΟ Μέηξεζε ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Μέηξεζε ,0% 75,0% 100,0% ΥΟΛΗΟ Μέηξεζε ΣΗΣΛΟ Μέηξεζε ,0% 25,0% 100,0% ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚ Μέηξεζε Α,0% 100,0% 100,0% 4,8% 3,6% 4,8% 4,8% ΤΝΟΛΟ Μέηπηζη % ενηόρ ηος είδοςρ 4 58,3% 100,0% 100,0% 4.4. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Γ' τάξη ηελ Γ' ηάμε θαηαγξάςακε 76 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, από ηηο νπνίεο νη 28 (36,8%) απαηηνύλ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ. Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πίλαθα 6, ζηελ ηάμε απηή παξάγνληαη 28 δηαθνξεηηθά είδε θεηκέλσλ. Από ηηο 28 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 11 (37,9%) είλαη ζε κνξθή θαζνδεγεκέλεο αλάπηπμεο θαη παξάγνληαη ζε έληππε κνξθή. Ζ πιεηνλόηεηα (27 δξαζηεξηόηεηεο, 96,4%) ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ησλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ γίλεηαη κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ κία δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη κε ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο. Πίνακαρ 6: Δίδη κειμένων Γ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΔΝΣΤΠΟ Μέηξεζε ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,0% 80,0% 100,0% ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΓΔΛΣΗΟ Μέηξεζε ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 13,2% ΔΠΔΞΖΓΖΖ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ,9% ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ Μέηξεζε ΔΣΗΚΔΣΔ Μέηξεζε ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ Μέηξεζε ,3% 9

10 ΚΑΡΣΑ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ Μέηξεζε ΘΔΑΣΡΗΚΟ Μέηξεζε ΚΑΡΣ-ΠΟΣΑΛ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ΜΖΝΤΜΑ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ,3% 85,7% 100,0% ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,7% 83,3% 100,0% ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέηξεζε ΠΗΝΑΚΗΓΑ Μέηξεζε ΠΟΗΖΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Μέηξεζε ,0% 50,0% 100,0% ΣΗΣΛΟ Μέηξεζε Μέηξεζε Μέηπηζη ΤΝΟΛΟ % ενηόρ ηος είδοςρ 36,8% 63,2% 100,0% 5,3% 9,2% 15,8% 3,9% 100,0% 4.5. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην Δ τάξη ηελ ηάμε απηή θαηαγξάςακε 77 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε 22 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε, ηα νπνία θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. Αμηνζεκείσηε είλαη εδώ ε κηθξή παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ κόλν 12 δξαζηεξηόηεηεο ην απαηηνύλ (15,6% επί ηνπ ζπλόινπ). ε ό,ηη αθνξά ηε κνξθή αλάπηπμήο ηνπο, από ηηο 12 δξαζηεξηόηεηεο νη 6 (50%) είλαη θαζνδεγεκέλεο κνξθήο. ην ζύλνιό ηνπο (100%) παξάγνληαη ζην ραξηί θαη απαηηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο. Πίνακαρ 7: Δίδη κειμένων Δ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΔΝΣΤΠΟ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,6% 82,4% 100,0% 10 ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 3,9% 22,1%

11 ΔΡΧΣΖΜΑ ΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑΦΖΜΗ Ζ Μέηξεζε Μέηξεζε ΔΠΗΣΟΛΖ Μέηξεζε ΔΠΗΥΔΗΡΖ ΜΑ ΔΤΥΔΣΖΡΗ Α ΚΑΡΣΑ ΖΜΔΡΟΛΟ ΓΗΟ Μέηξεζε Μέηξεζε Μέηξεζε ΘΔΑΣΡΗΚΟ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ΜΖΝΤΜΑ Μέηξεζε ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε ΠΔΡΗΓΡΑΦ Ζ 20,0% 80,0% 100,0% Μέηξεζε ,3% 9 100,0% ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέηξεζε ΠΟΗΖΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΠΡΟΚΛΖ Ζ ΠΡΧΣΟΔ ΛΗΓΟ ΔΦΖΜΔΡΗΓ Α Μέηξεζε Μέηξεζε Μέηξεζε ,9% 3,9% 6,5% 3 3,9% ΤΝΔΝΣΔΤ ΞΖ Μέηξεζε ΣΗΣΛΟ Μέηξεζε ΤΝΟΛΟ Μέηπηζη % ενηόρ ηος είδοςρ 15,6% 84,4 % 100,0% 100,0% 11

12 4.6. Γπαστηπιότητερ παπαγωγήρ γπαπτού λόγος στην ΣΤ τάξη ηελ Σ ηάμε θαηαγξάςακε 92 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, όπνπ ηα παηδηά θαινύληαη λα παξαγάγνπλ 21 δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε (Πίλαθαο 8). Από απηέο, νη 27 (29,3%) είλαη πνιπηξνπηθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 6 (22,2%) είλαη θαζνδεγνύκελεο θαη νη ππόινηπεο 21 (77,8%) ζε κνξθή ειεύζεξεο αλάπηπμεο. Οη 26 από απηέο (96,3%) παξάγνληαη ζην ραξηί θαη κία απαηηεί ηε ρξήζε θαζεηόθσλνπ. ε ό,ηη αθνξά ηνλ ζεκεησηηθό ηξόπν, 24 δξαζηεξηόηεηεο (88,9%) ρξεζηκνπνηνύλ ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, κία (3,7%) ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη ήρνπ θαη δύν (7,4%) ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη δξακαηνπνίεζεο. Πίνακαρ 8: Δίδη κειμένων Σ ηάξηρ/πολςηποπικόηηηα ΔΗΓΟ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΤΝΟΛΟ ΝΑΗ ΟΥΗ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ Μέηξεζε 0 4 4,0% 100,0% 100,0% ΤΥΝΟΣΖΣΑ (n) 4,3% ΑΝΑΦΟΡΑ Μέηξεζε ΑΡΘΡΟ Μέηξεζε ,1% 90,9% 100,0% ΑΦΖΓΖΖ Μέηξεζε ,7% 93,3% 100,0% ΑΦΗΑ Μέηξεζε ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟ ΓΗΟ Μέηξεζε 0 1 1,0% 100,0% 100,0% ΓΗΑΦΖΜΗΖ Μέηξεζε ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ Μέηξεζε ΔΤΥΔΣΖΡΗΑ ΚΑΡΣΑ 20,0% 80,0% 100,0% Μέηξεζε ΘΔΑΣΡΗΚΟ Μέηξεζε ΚΑΣΑΛΟΓΟ Μέηξεζε 0 4 4,0% 100,0% 100,0% ΚΟΜΗΚ Μέηξεζε ,1% 12,0% 16,3% 3,3% 1,1% 3,3% 5,4% 1,1% 2,2% 4,3% 4,3% ΛΔΕΑΝΣΑ Μέηξεζε ,2% 12

13 ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΗΔ Μέηξεζε 0 3 3,0% 100,0% 100,0% 3,3% ΟΓΖΓΗΔ Μέηξεζε 0 1 1,0% 100,0% 100,0% ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Μέηξεζε ,3% 66,7% 100,0% ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέηξεζε ,5% 87,5% 100,0% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μέηξεζε ΠΡΟΚΛΖΖ Μέηξεζε ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ Μέηξεζε 0 3 3,0% 100,0% 100,0% ΠΟΛΤΓΔΝΔΣΗΚΑ Μέηξεζε 0 4 4,0% 100,0% 100,0% 1,1% 16,3% 8,7% 1,1% 1,1% 3,3% 4,3% ΤΝΟΛΟ Μέηπηζη % ενηόρ ηος είδοςρ 29,3% 70,7% 100,0% 100,0% 4.7. Σύγκπιση μεταξύ των τάξεων Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζε όιεο ηηο ηάμεηο θαηαγξάςακε 419 δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: Α ηάμε: 32, Β ηάμε: 58, Γ ηάμε: 84, Γ ηάμε: 76, Δ ηάμε: 77 θαη Σ ηάμε: 92. Πίνακαρ 1: Γπαζηηπιόηηηερ παπαγωγήρ γπαπηού λόγος ζηο Γημοηικό ζσολείο ΣΑΞΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΜΖ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΝΟΛΟ Α Β Γ Γ Δ Σ ΣΥΝΟΛΟ

14 ην παξαθάησ Γξάθεκα 2 παξαηεξνύκε κία αύμεζε ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ από ηελ Α έσο ηε Γ ηάμε, ε νπνία ζηηο επόκελεο ηάμεηο ζηαζεξνπνηείηαη. Γράυημα 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΣΆ ΣΑΞΗ (ύνολο: 419) ,8% 20,0% 18,1% 18,4% 22,0% 40 7,6% 20 0 Α Β Γ Γ Δ Σ Ζ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ θαηαιακβάλεη ην 1/3 (34,1%) ηνπ ζπλόινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Γξάθεκα 3). Γράυημα 3: Δίδος δραστηριοτήτων ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΔ 34% ΜΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΔ 66% Ζ θαηαλνκή ησλ πνιπηξνπηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηάμε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 1, έρεη σο εμήο: Α ηάμε: 12, Β ηάμε: 20, Γ ηάμε: 35, Γ ηάμε: 28, Δ ηάμε: 12 θαη Σ ηάμε: 27. Αμίδεη εδώ λα επηζεκάλνπκε ηελ πνιύ κηθξή παξαγσγή ζηελ Δ ηάμε, όπνπ θαηαιακβάλεη ην 8% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ (419), ίζν κε απηό ηεο Α ηάμεο, ελώ ζηελ Σ ηάμε έρνπκε αύμεζε 125% απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επηζήκαλζε απηή απνθηά κεγαιύηεξε ζεκαζία, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη νη ζπγγξαθηθέο νκάδεο ησλ γισζζηθώλ εγρεηξηδίσλ ηεο Δ θαη Σ ηάμεο έρνπλ θνηλά κέιε. 14

15 Γράυημα 4: ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δ 8% Σ 19% Α 8% Β 20% Γ 20% Γ 25% 5. ςμπεπάζμαηα Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαηέδεημαλ όηη ζηα λέα βηβιία γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ππάξρεη κία επξεία πνηθηιία παξαγσγήο θεηκεληθώλ εηδώλ (41 ζπλνιηθά), όπνπ γίλεηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ώζηε νη καζεηέο λα παξαγάγνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα, παξόιν πνπ θάηη ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη ξεηά από ην ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο (ΦΔΚ 303, 2003: ). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη από ηηο 143 πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη 82 (57,3%) είλαη ζε κνξθή ειεύζεξεο αλάπηπμεο, απαηηνύλ δειαδή από ηα παηδηά λα ζπλδηακνξθώζνπλ ην θεηκεληθό λόεκα κε άιινπο ζεκεησηηθνύο ηξόπνπο (βι. Παξάξηεκα Η). Ζ ρξήζε άιισλ ζεκεησηηθώλ ηξόπσλ, πέξαλ ηνπ γισζζηθνύ (νπηηθνί, αθνπζηηθνί, ρσξηθνί, θ.ά.), γηα ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο, θαζώο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ απαηηνύληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο δε ραξαθηεξίδνληαη από πνηθηιία: ην 88,9% ησλ θεηκέλσλ παξάγεηαη κε ην ζπλδπαζκό γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθόλαο, ελώ ην 96,6% απηώλ παξάγνληαη ζην ραξηί κε ην ρέξη. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε παξαγσγή ζηηο ηάμεηο Β (ΣΔ β, ζ. 23) θαη Γ (ΣΔ β, ζ. 53) γίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη όρη ζε Ζ/Τ. Οθείινπκε ζην ζεκείν απηό λα αλαθέξνπκε όηη ηόζν ζην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (ΓΔΠΠ) όζν θαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ (ΑΠ) ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο δελ ππάξρεη νύηε ν όξνο πολςηποπικόηηηα νύηε θάπνηεο ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ κε γισζζηθώλ ηξόπσλ ζηελ επηθνηλσλία. Αθόκα θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ θείκελα ακηγώο πνιπηξνπηθά, όπσο π.ρ. ε αθίζα, δελ ππάξρνπλ θάπνηεο ζπζηεκαηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα θαη ηα επηθνηλσληαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ ηξόπσλ πνπ λα αλαδεηθλύνπλ ηελ ζπνπδαηόηεηά ηνπο (βι. Παξάξηεκα ΗΗ), αιιά όια επαθίεληαη ζηηο γλώζεηο ηνπ δηδάζθνληα. εκεηώλνπκε εδώ όηη γηα άιια είδε θεηκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αθήγεζε θαη ηελ πεξηγξαθή, δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε δόκεζή ηνπο ηόζν ζην ΓΔΠΠ θαη ζην ΑΠ (ΦΔΚ, 2003: ) όζν θαη ζην Βηβιίν ηνπ Γαζθάινπ θαη ζην Σεηξάδην Δξγαζηώλ ηνπ καζεηή (βι. Παξάξηεκα ΗΗΗ). Γηαπηζηώλνπκε, ινηπόλ, ηελ θπξηαξρία ηεο γιώζζαο ζην ζεκεησηηθό ηνπίν, γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ δε ιακβάλνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ππόςε νη πξνϋπάξρνπζεο 15

16 εκπεηξίεο θαη γλώζεηο ησλ παηδηώλ, νη ζρεηηθέο κε ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ πνπ ηα πεξηβάιινπλ. Σν λέν επηθνηλσληαθό ηνπίν ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο απαηηεί λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ πνιπηξνπηθώλ κνξθώλ επηθνηλσλίαο ησλ καζεηώλ, πέξα από ηελ ηθαλόηεηά ηνπο γηα αλάγλσζε θαη γξαθή. Σν ΓΔΠΠ θαη ην ΑΠ ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο θαη λα ελζσκαηώζνπλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζην ζύγρξνλν επηθνηλσληαθό ηνπίν θαζώο θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ γξακκαηηζκνύ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ. Ζ επξύηαηε ρξήζε ησλ πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ ζηελ θνηλσλία γελλά ην αίηεκα γηα αλάινγε εθπαίδεπζε ησλ απνδεθηώλ απηήο ηεο πνιπηξνπηθόηεηαο θαη θπξίσο ησλ καζεηώλ. Σν ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε κηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ παξέρνληαο έηζη ζηνπο καζεηέο ηα εθόδηα πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνύο λα απνθσδηθνπνηνύλ όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξα από ηα κελύκαηα πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ. Θα πξέπεη λα εληαρζεί ζπζηεκαηηθά ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Ζ/Τ θαη ησλ πνιπκέζσλ ζηε γισζζηθή δηδαζθαιία, όρη κόλν επεηδή ε παγθόζκηα επηθνηλσλία είλαη ζε κεγάιν βαζκό πνιπηξνπηθή αιιά θαη επεηδή είλαη ζέκα δηθαηνζύλεο θαη ίζσλ επθαηξηώλ πνπ πξέπεη λα παξέρνπκε ζηα παηδηά καο, ζηνπο πνιίηεο ηνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ αύξην. Παπάπηημα Η Πνιπηξνπηθή δξαζηεξηόηεηα (ειεύζεξεο κνξθήο) Β ηάμε, ΣΔ (α), ζ

17 Με πνιπηξνπηθή δξαζηεξηόηεηα Β ηάμε, ΒΜ (α), ζ. 68 Παπάπηημα ΗΗ - Παπαγωγή αθίζαρ Α ηάμε, Δλόηεηα Α3, Τπνελόηεηα 1 ΒΓ, ζ. 44: «Ο/ε εθπαηδεπηηθόο θέξλεη ζηελ ηάμε αθίζεο, πξνγξάκκαηα θαη πξνζθιήζεηο από παηδηθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ζπδεηά κε ηα παηδηά ζηελ ηάμε γηα ην πεξηερόκελν θαη ηε ρξήζε ηνπο.» ΣΔ (α), ζ.39 17

18 Β ηάμε, Δλόηεηα 10, Τπνελόηεηα 2 ΒΓ, ζ. 32: «Δδώ παξνπζηάδνληαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο αθίζαο, κε ηα νπνία νη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη πεξαηηέξσ κε ηηο αζθήζεηο 1 θαη 2 ηνπ Σ.Δ.» ΒΜ (β) ζ. 18, άζθεζε 2/ ΣΔ (α) ζζ αζθήζεηο 1 & 2 Άζθεζε παξαγσγήο 18

19 Αζθήζεηο επεμεξγαζίαο Γ ηάμε, Δλόηεηα 1.4, Τπνελόηεηα 2 ΒΓ, ζ. 34: «Γισζζηθόο θαη εηθνληθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ρξεζηηθνύ θεηκέλνπ ηεο αθίζαο» ΣΔ (α,50) Άζθεζε επεμεξγαζίαο Άζθεζε παξαγσγήο 19

20 Παπάπηημα ΗΗΗ - Οδηγίερ για άλλα είδη κειμένων Ζ αθήγηζη ζηη Γ ηάξη ΒΓ, ζ. 37 ΣΔ (α), ζ. 61 ΣΔ (α), ζ. 9 Ζ αθήγηζη ζηη Γ ηάξη ΒΓ, ζ. 13: «Σα αθεγεκαηηθά θείκελα αλαπηύζζνληαη γύξσ από έλα ρξνληθό άμνλα, ν νπνίνο πξαγκαηώλεηαη γισζζηθά κε ηε ρξήζε επηξξεκάησλ, ρξνληθώλ ζπλδέζκσλ ή θξάζεσλ θαζώο θαη κε ηελ ελαιιαγή παξειζνληηθώλ -ζπλεζέζηεξαρξόλσλ (ηνπ παξαηαηηθνύ θαη ηνπ αόξηζηνπ) ή ηνπ ηζηνξηθνύ ελεζηώηα. ην ζπληαθηηθό επίπεδν, ηδηαίηεξα ζπρλή είλαη ε ρξήζε ππνηαθηηθήο ζύλδεζεο (ρξνληθέο θαη αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο), ελώ ζην ιεμηινγηθό επίπεδν ρξεζηκνπνηνύληαη ξήκαηα πνπ δειώλνπλ δξάζε, ζθέςε θαη ζπλαηζζήκαηα». 20

21 Βιβλιογπαθία Γεσξγαθνπνύινπ, Α. & Γνύηζνο, Γ. (1999). Κείμενο και Επικοινωνία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Cope, B. & Kalantzis, M. (1993). Introduction: How a Genre Approach to Literacy Can Transform the Way Writing is Taught. In B. Cope & M. Kalantzis (Eds.), The Powers of Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing (pp. 1-21). London: Falmer Press. Cope, B. & Kalantzis, M. (2000). Introduction: Multiliteracies: The Beginnings of an Idea. In B. Cope & M. Kalantzis (Eds.), Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures (pp. 9-37). London: Routledge. Κνπηζνπιέινπ-Μίρνπ,. (1997). Η Γλώζζα ηηρ Διαθήμιζηρ. Κειμενογλωζζολογική Πποζέγγιζη ηος Διαθημιζηικού Κειμένος. Αζήλα: Gutenberg. Kress, G. (1998). Visual and Verbal Modes of Representation in Electronically Mediated Communication: The Potentials of New Forms of Text. In I. Snyder (Ed.), Page to Screen: Taking Literacy into the Electronic Era (pp ). London: Routledge. Kress, G. (2003). Literacy in the New Media Age. New York: Routledge. Κσζηνύιε, Σξ. (2000). Κειμενοκενηπική Πποζέγγιζη και Γλωζζικό Μάθημα. ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: Κσζηνύιε Σξ. (2001). Ζ Γηδαζθαιία σο Δπηθνηλσληαθή Γηαδηθαζία Γηαπξαγκάηεπζεο Γλώζεσλ: Οη Δπηπηώζεηο ζηε Γηεύξπλζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Ηθαλόηεηαο ησλ Παηδηώλ. ην Μ. Βάκβνπθαο & Αζ. Υαηδεδάθε (Δπηκ.), Μάθηζη και Διδαζκαλία ηηρ Ελληνικήρ ωρ Μηηπικήρ και ωρ Δεύηεπηρ Γλώζζαρ (ζζ ). Πξαθηηθά πλεδξίνπ (Ρέζπκλν, 6-8 Οθησβξίνπ 2000), Σόκνο Α, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Αζήλα: Αηξαπόο. Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2004). Κειμενοκενηπική Πποζέγγιζη ηος Γπαπηού Λόγος ή αθού Σκέθηονηαι Γιαηί δεν Γπάθοςν. Αζήλα: Γξεγόξεο. Μαηζαγγνύξαο, Ζ. (2007). Σσολικόρ Εγγπαμμαηιζμόρ: Λειηοςπγικόρ, Κπιηικόρ και Επιζηημονικόρ. Αζήλα: Γξεγόξεο. ΦΔΚ 303/η.Β ( ). Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Υνληνιίδνπ, Δ. (1999). Δηζαγσγή ζηελ Έλλνηα ηεο Πνιπηξνπηθόηεηαο. Γλωζζικόρ Υπολογιζηήρ, η.1. ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: The production of multimodal texts in the new school textbooks of L1 in Primary School Dinas Konstantinos * & Koukourikou Arestoula * ABSTRACT Children are surrounded by a variety of multimodal texts at home, at school, on street, in the market. Some are printed: illustrated stories, informative books, comics, magazines, newspapers. Other are screen-based: television, video, PC, and various forms of multimedia communication. This means that children have experienced a wide range of texts that combine words and pictures, sound, symbols and movement, which they carry in class. The aim of this current work is to study how much the new books of language teaching prepare students for the needs of multimodal communication. More specifically, we show * Konstantinos D. Dinas, Ph.D., Associate Professor, University of West Macedonia, Department of Preschool Education, Tel.: * Arestoula Koukourikou, Teacher, Postgraduate Student, University of West Macedonia, Department of Primary Education, Tel.: (mobile). 21

22 interest on the chances given to children to produce multimodal texts within the framework of the L1 course. Key words: Combinations of modes, Language teaching, Genres, Multimedia communication, Multimodal text, Multimodality. 22

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά

Σαηηάλα Μαξθάθε. δόθηκνη. 4 Απηή ε ηζηνζειίδα νδεγεί ζε δώδεθα μερσξηζηέο ηζηνζειίδεο: ηξεηο γηα θαζέλα από ηα ηέζζεξα γλσζηηθά Πολιηικές ζσγκρόηηζης μοσζικής ηασηόηηηας: ζύγτρονη ελληνική μοσζική και εκμάθηζη γλώζζας ζηο διαδικησακό ηόπο Webklas light Nieuwgrieks ηοσ Universiteit van Amsterdam 1 Σαηηάλα Μαξθάθε Ζ παξνύζα εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ

ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΜΑΡΑΝΣΙΓΟΤ Υ Ο Λ Δ Ι Ο Τ Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΟΛΓΑ ΜΟΤΙΟΤ-ΜΤΛΩΝΑ Υ Ο Λ Ι Κ Η Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Π.Δ. Φ Λ Ω Ρ Ι Ν Α ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΝΣΙΝΑ «Οη δηαθεκίζεηο ζηε δσή καο» Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα θξηηηθνύ γξακκαηηζκνύ Κηα δηδαθηηθή εθαξκνγή ζηνλ κηιν γηα ηνλ «Θξηηηθό Γξακκαηηζκό» ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Φιώξηλαο» ΚΤΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα