ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι Επειδή το φύλλο αυτό είναι και χριστου γεννιάτικο, αφού ευχηθούμε σε όλους " Κ α λά Χριστούγεννα" "Χρόνια πολλά κι ευτυχι σμένο το νέο έτος", θα επαναλάβουμε την προτροπή, να βρεθούμε όλοι στο αγαπημέ νο μας χωριό τις γιορτάσιμες αυτές ημέ ρες, έστω και για λίγο. Μας περιμένουν οι συγχωριανοί μας, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι συμπατριώτες μας. Το έχουμε όλοι μας ανάγκη. Ν α βρεθούμε όλοι μας στην μικρή εκκλησία μας, που ήδη την έχουμε ανακαινίσει όσο μπορού σαμε με τη βοήθεια όλων μας, να ψάλλουμε μαζί με το νέο παπά μας το " Η γέννηση σου Χριστέ ο Θ ε ό ς ημών" κ α ι το "Δόξα εν υψίστοις Θ ε ώ και επί γης ειρήνη...". Ναι ειρή νη σ* όλο τον κόσμο. Τ ο χωριό μας, τα χω ριά μας, η επαρχία μας πρέπει να διατηρη θούν πρέπει να'χουν κόσμο, ν' αναζωογο νηθούν. Μόνο προσοχή στους δρόμους. Καλά ταξίδια και Καλά Χριστούγεννα. Σ' oaoyz voyz xa<pia9loyz Tinoyz ΈΟΤΧΉΤΛΙ ΧΦ09 ΙΑ ΤίΟΆΛΆ ΰζΆΙ Ttfty'ΧΙΖ,ΜΈϊφ "TO!λ Ε0 Έ<Τ0Σ> 06. Η ΟΜΟΣΠΟΝΑΙΑ ΠηΓΠΝΗΣίηΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΟΛΟ Π ΑΠΟΥΛΙΑ Η Ομοσπονδία Αδελφο τήτων και Ενώσεων Επαρ χίας Πωγωνίου Ιωαννίνων διοργάνωσε την κορυφαία ετήσια πολιτιστική της εκ δήλωση την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου , από τις 6-9 το βράδυ στο ξενοδο χείο Μεγάλη Βρετανία και τίμησε έναν δικό μας άν θρωπο, τον σημερινό Πρόε δρο της Ελληνικής Δημο Ι ι κρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και τον ανακήρυξε επίτι μο Πρόεδρο της. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με σκοπούς, χορούς και τραγούδια από το Πωγώνι με κλαρίνο τον Πέτρο Λού κα, αφηγήτρια τη Μ α ρ ί α Χρονοπούλου, με κείμενα της Μαρίας Λάζου και του Κων/νου Θεμελή, με προ βολή εικόνων από το Πω γώνι, συνοδευόμενων από τραγούδια σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Πλήθος κό σμου, αδελφοτήτων, Συλλό γων και φορέων του Πωγω νίου τίμησε την υπέροχη αυτή εκδήλωση. Την εφημε ρίδα μας αντιπροσώπευσε ο υπεύθυνος της ύλης κ. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" «Κ«ΐ%ΰΚ«!!ΐΑΐβΰ!ί!^^ ι

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΑΚΡΥΣΕ 0 ΠΡ0ΕΑΡ0Σ ΤΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ! κ. ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η 2 6 η Οκτωβρίου , ημέρα του Πολιούχου της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Αγίου Δημη τρίου καταγράφεται ως μονα δική και ιστορική για την Ηπει ρωτική Εστία Θεσσαλονίκης, το Σωματείο που ίδρυσε το ο διεθνούς φήμης αεί μνηστος καθηγητής Περικλής Βιζουκίοης, από το Χλωμό Πωγωνίου, και επί 6 5 χρόνια υπη ρετεί την ιδέα του Ηπειρωτισμού - Εθελοντισμού. Ιστορική γιατί την επισκέ φθηκε ο συμπατριώτης κ. Κ ά ρ ο λ ο ς Παπούλιας, ως Πρόε δ ρ ο ς της Ελληνικής Δ η μ ο κ ρ α τίας. Ω ς Ηπειρώτης - Πωγωνήσιος με υψηλό αίσθημα ευθύνης που δεν ξεχνά, βρέ θηκε κοντά στους συμπατριώ τες και τους φίλους του που του ευχήθηκαν από ψυχής συγχαρητήρια και κάθε επιτυ χία στο έργο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ σαλονίκης ως εκπρόσωπος των Ηπειρωτών του Βορειοελ λαδικού χώρου και των ομογε νών ε ξ Αλβανίας του απένειμε τιμητική πλακέτα όπου ανα γράφεται: "Τιμής Ενεκεν -στον ευπα τρίδη Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Επίτιμο Μ έ λ ο ς της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ σαλονίκης και Επίτιμο Πρόε δ ρ ο του Πνευματικού Κέντρου αυτής, Συμπατριώτη κ. Κ ά ρ ο λ ο Παπούλια, ο οποίος με την μακρόχρονη εθνικοκοινωνική του δ ρ ά σ η δικαιώνει τη ρήση " Η Εύανδρος Η π ε ι ρ ο ς " ". Η Αυτού Εξοχότης ο Πρόε δ ρ ο ς της Ελληνικής Δημοκρα τίας κ. Κ ά ρ ο λ ο ς Παπούλιας απευθυνόμενος προς τους συ μπατριώτες στις στην Ηπειρωτική Εστία Θ ε σ σαλονίκης είπε: "Ηπειρώτισσες, Ηπειρώτες, Είναι δικαιολογημένη η συ γκίνηση μου. Συναντηθήκαμε κι ά λ λ ε ς φορές. Ο ι Ηπειρώτες της Θεσσαλονίκης είναι έ ν α ζωντανό δείγμα της ηπειρωτι κής ψυχής. Μ α κ ρ ι ά α π ό την πατρίδα, δημιουργήσατε. Σ α ς υπολήπτεται η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, γιατί εδώ ξεδι πλώσατε τις αρετές του ηπει ρωτικού γένους. Αυτές τις αρετές που μας ακολουθούν όλους από τη γέννηση μας μέ χρι τον θάνατο μας. Υψηλό φρόνημα, φιλοπατρία, φιλεργατικότητα, δημιουργία, προ σφορά στην πατρίδα. Και βγαίνουμε, όπως λ έ ω -και το λέω και το επαναλαμβάνω- τε λευταίοι από τα χαρακώματα του αγώνα. Ο λ ω ν των αγώ νων. Του κοινωνικού αγώνα, του αγώνα υπεράσπισης της Πατρίδας, του αγώνα για ν α λαμπρύνουμε την Πατρίδα με το παράδειγμα μας. Είμαι εξαιρετικά συγκινημέ νος. Σ α ς επισκέφθηκα και ω ς Υπουργός των Εξωτερικών. Μ ο υ ευχηθήκατε όλοι σ α ς "και εις ανώτερα". Ο λ ό κ λ η ρ ο ς ο πολιτικός κό σμος εκτίμησε την προσφορά μου. Ηταν προσφορά άδολη για την πατρίδα και συνεχίζω να προσφέρω ό,τι κι εσείς προσφέρετε, ό,τι και εσείς αι σθάνεστε. Δ ε ν ξεχνάω τον τόπο μας. Α π ό κει που ξεκινήσαμε, α π ό κει που μάθαμε γράμματα, εκεί που αφήσαμε τους νε κρούς μας. Σας ευχαριστώ όλους". Η ατμόσφαιρα ήταν έντονα συγκινησιακά φορτισμένη, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθου σα της Ηπειρωτικής Εστίας. Ο λ ο ι οι παρευρισκόμενοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν Τ "" λ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ TON ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΗΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Σ Υ Μ Φ Ο Ν Α ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΟΑΝΝΙΝΙΪΝ T.K ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ3ΗΣ ΥΛΗΣ Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΟΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΟΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 4050 Χειρόγραφα ηον δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. : Οι ενυπόγραφες ουνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων ηον υπογράφουν. J, ^^ τα δάκρυα τους, γιατί τα λό για του συμπατριώτη κ. Πρόε δρου της Ελληνικής Δημο κρατίας ήταν βγαλμένα από τα μύχια της ψυχής του. Και οι εκπρόσωποι από όλες τις περιοχές της Ηπεί ρου που ζουν και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, α λ λ ά και οι νεώτεροι, του έσφιξαν το χέρι, τον αγκάλιασαν, τον φίλησαν, γιατί ο κ. Κ ά ρ ο λ ο ς Παπούλιας, αν και υπηρετεί το Ελληνικό Εθνος από το ανώτατο αξίωμα της ελληνι κής Πολιτείας, εξακολουθεί να είναι ο Κάρολος Παπού λιας που γνωρίζαμε τόσα χρόνια. Αρχοντας, φιλικός, ευγενής, συναισθηματικός, αγνός Ηπειρώτης πατριώτης, με ισχυρή μνήμη, οικείος, φί λος, αρχηγός και μέλος της ομάδας. Χαιρέτησε δια χειραψίας όλες τις κοπέλες και τα παλι κάρια με τις ηπειρωτικές φο ρεσιές που τον υποδέχθηκαν παρατεταγμένα στην είσοδο ΤΠΓ HnFiciMTiKiir Ffrrinr της Στρατηγού em όπου το συγκεντρωμένο πλή θος τον χειροκροτούσε. Στην αίθουσα της "Ηπειρωτικής Εστίας" έσκυψε και φίλησε τα μικρά Ηπειρωτόπουλα που τον καλοδέχθηκαν και κάθησαν κοντά του. Ο αποχωρισμός ήταν δύ σκολος για όλους. Μ ε τους ήχους του ηπειρώτικου κλαρί νου και τα "Ξεχωρίσματα" -το τραγούδι που ακούγεται τε λευταίο στα πανηγύρια των χωριών με την ευχή ν α αντα μώσουμε ξανά γεροί- και την ευχή για " Κ α λ ή Πατρίδα" με δάκρυα στα μάτια και ένα κό μπο στο λαιμό, διέσχισε μετά βίας την διαδρομή μέχρι την έξοδο όπου η Ηπειρωτική Νε ολαία τον ξεπροβόδισε και του ευχήθηκε καλό δρόμο. Η ευχή των Ηπειρωτών της Θεσσαλονίκης είναι η επόμε νη συνάντηση ν α γίνει στο πνευματικό κέντρο που χτίζει η Η.Ε.Θ. στην Κάτω Τούμπα, και του οποίου είναι επίτιμος πρόεδρος, για ν α εγκαινιάσει το Βιζουκίδειο Ιδρυμα του Λαϊκού Πολιτισμού, όπως το οραματίστηκε το Κατά την επίσημη υποδοχή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας συμπατριώτη κ. Κάρολου Παπούλια από τις Αρχές της πόλης στο Α ε ρ ο δρόμιο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α την Τρί τη , την ανθοδέ σμη για το καλωσόρισμα στην Θεσσαλονίκη προσέφερε κο πέλα της Ηπειρωτικής Εστίας με την παραδοσιακή στολή των Ιωαννίνων, της Πρωτεύου σας της Ηπείρου, και τον υπο δέχθηκε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Ε.Θ. Δεκαμελές άγημα της Νεολαίας της Ηπειρωτικής Εστίας εκπροσώπησε την Ηπει ρο στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Λεωφόρο Μ ε γ ά λ ο υ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ, ενώ πιον του Προέδρου κ. Κ ά ρ ο λου Παπούλια. Το Α γ α λ μ α της Ηπειρώτισ σας του που ανηγέρθη υπό της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης το για να τιμηθούν τα 5 0 χ ρ ο ν α της Η.Ε.Θ. και του Επους του δαφνοστεφάνωσε αντι προσωπεία της μαθητιώσας Νεολαίας της Θεσσαλονίκης. Καλλάρη, ( \ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΜΠ0Β0 Ερείπια έ χ ο υ ν α π ο μ ε ί ν ε ι α π ό τ α ά λ λ ο τ ε ε ν τ υ π ω σ ι α κ ά π έ τ ρ ι ν α α ρ χ ο ν τ ι κ ά των ε θ ν ι κ ώ ν ευεργετών Κωνσταντίνου κ α ι Ε υ ά γ γ ε λ ο υ Ζ ά π π α σ τ ο Λ ά μ π ο β ο της Α λ β α ν ί α ς. Η διε ρευνητική ε π ί σ κ ε ψ η μ ε λ ώ ν του Σ υ ν δ έ σ μ ο υ Α π ο φ ο ί τ ω ν της Ζ ω σ ι μ α ί α ς Σ χ ο λ ή ς Ιωαννίνων σ τ ο Λ ά μ π ο β ο, α π ο κ ά λ υ ψ ε την πλήρη ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η μιας π ε ρ ι ο χ ή ς π ο υ σ υ ν δ έ ε ται με την κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά τ η ς Η π ε ί ρ ο υ. Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ά λ ε ί ψ α να, δ υ σ κ ο λ ί α π ρ ό σ β α σ η ς, γ κ ρ ε μ ι σ μ έ ν η ε κ κ λ η σ ί α, σ υ ν θ έ τουν έ ν α α π ο γ ο η τ ε υ τ ι κ ό σ κ η ν ι κ ό που α γ ν ο ε ί τους ό ρ ο υ ς της δ ι α θ ή κ η ς των α δ ε λ φ ώ ν Ζ ά π π α. Επιστολή ε ν η μ έ ρ ω σ η ς με π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α την α π ο κ α τ ά σ τ α σ η της ηπειρώτικης κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ς α π ε σ τ ά λ η σ τ ο ν υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν, κ. Πέτρο Δούκα.

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 Ε Κ Α Η Α Ο Σ Η Σ Τ Ο Μ Ν Η Μ Ε Ι Ο ΤΗΣ ΒΙΓΑΑΣ Τιμήθηκαν οι AiTuAooKopvavcs npucs του Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, την Κυριακή Νο εμβρίου 05, έγινε στο Ηρώο της Βίγλας στις 11 και μισή το πρωί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των 18 παλλικα- τής της 8ης Μεραρχίας, ο Διοικητής του 583 Τ. Προκαλύψεως Κονίτσης, ο Διοικη τής του 2 / 3 9 Συντάγματος μετά της ακολουθίας του, εκ- Ο Δεσπότης μας κ.κ. Ανδρέας προσέρχεται στο Μνημείο Ηρώων Βίγλας. ριων που πεσαν στη μάχη της ΒΙΓΑΑΣ του χωριού μας, στις 16 Νοεμβρίου 1940, μαχό μενοι του πατρίου εδάφους, με επικεφαλής τον ηρωϊκό έφεδρο εύζωνο, Ανθυπολο χαγό Ανδρέα Τσίγκα, που η προτομή του στολίζει την εί σοδο της πόλεως Αγρινίου. Και οι 18 ήταν Αιτωλοακαρνάνες. Αγημα στρατού μετά μου σικής απέδωσε τις κεκανονισμένες τιμές γύρω από το μνημείο, που κάθε χρόνο ευπρεπίζεται και ενέργειες του Προέδρου του Πολιτιστικού μας Συλλόγου, διαπλατύνθηκε ο δρόμος με μπουλντόζα καθώς και ο έμπροσθεν χώ ρος. Παρέστησαν από στρατιω τικής πλευράς, ο Υποδιοικη- πρόσωποι των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Αρχών, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλ λόγων και Οργανώσεων, Ενώσεις Εφέδρων και Απο στράτων Αξιωματικών, Χωρο φυλακής - Στρατού και Αστυ νομίας, διάφοροι φορείς κ.α., πλήθος κόσμου και οι κάτοι κοι του χωρού μαζί με το νέο μας παπα-γιώργη Συντάκα. Την επιμνημόσυνη δέηση έψαλλε, ο Σεβασμιώτατος Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας μετά του ιερατείου του, του πανηγυρικό και το ιστορικό της ημέρας και της μάχης, εξεφώνησε με εμπνευσμένη ομιλία του ο κ. Χ. Δημητρίου πρώην ανώτερος αξιωματι κός της 8ης Μεραρχίας. Με τά χαιρέτισε το πλήθος και ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟ τους επισήμους με σύντομη προσλαλιά ο Δεσπότης μας και επακολούθησε προσκλη τήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων εκ μέρους πρώτα των συγγενών των νεκρών και μετά των Αρχών και των φορέων με πρώτο στεφάνι του κ. Μ. Παντούλα βουλευ τή Ιωαννίνων ως εκπροσώ που της Βουλής των Ελλή νων. Την όλη εκδήλωση, οργά νωσε και εξετέλεσε, με τάξη, σεβασμό και αξιοπρέπεια ο Δήμος Αγρινίου και η τελετή έληξε με τον Εθνικό Υμνο. Ο Εθνικός μας Υμνος που κάνε κορμιά και ψυχές να ριγούν. Τ' αυτοκίνητα απομακρύνο νται τι ίδιο κι οι προσκυνη τές. Και ύστερα στο Ηρώο της ΒΙΓΑΑΣ ΣΙΩΠΗ. Η δόξα αγκαλιάζει τα ματωμένα κορμιά, τα σφαλισμένα μά τια, τα νεκροστολισμένα λεί ψανα από τους συγγενείς των θυμάτων και των Αρχών. Σωρός τα δάφνινα στεφά νια. Κι ο φοβερός αγέρας που ριπίζει το ηρώο πεσό ντων νανουρίζει τους ήρωες χαϊδεύοντας τους της νιότης τα μαλλιά τα ματωμένα κι ο ήλιος λαμπρύνει τη μεγάλη μέρα, ζεσταίνει τα ξυλιασμέ να μέλη των παλληκαριών, που κείτονται εδώ πάνω στον τόπο της θυσίας για την λευ τεριά της πατρίδας μας. Μετά τρία (3) πούλμαν και οι επίσημοι κατέβηκαν στο χωριό, που τους κεράσαμε και έφαγαν στο κεντρικό κα φενείο κατευχαριστημένοι όλοι τους από την εξυπηρέ τηση και περιποίηση του κα φενείου της οικογενείας ΑΙΑΠΗ. Παρά το δριμύ ψύχος επά νω στη Βίγλα, η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και κυρίως των Αιτωλοακαρνά- Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ενοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΟΡΑΗ 13 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.26571Ί Στήλη με τα ονόματα των πεσόντων Ηρώων. 194Q Τιμητικό άγημα στρατού του 583 Τ.Π. Κόνιτσας αποδίδει τιμές. Ο υπεύθυνος ύλης της εφημερίδας μας κ. Σ. Οικονόμου καταθέτει στεφάνι στο Μνημείο. νων και των συγγενών των φονευθέντων ηρωικών παλλικαριών, κυρίως από το Αγρί νιο, Παναιτώλιο - Δήμο Με σολογγίου και από τους γύ ρω Δήμους και περιοχές που καταγόταν οι Εύζωνοι του 2 / 39 Συντάγματος Ευζώνων, που ήρθαν εδώ επάνω με πούλμαν. Ειδικό πούλμαν με παλιούς πολεμιστές και εφέ δρους ήρθε από την Αθήνα με επικεφαλής τον επίτιμο Διοικητή του Γ Σώματος Στρατού στρατηγό NIK. Α Θ. ΚΟΑΟΜΒΑ που γνώριζε πο λύ καλά την περιοχή καθώς στα νεώτερα χρόνια και πο λέμους είχε υπηρετήσει εδώ πάνω στη ΒΙΓΛΑ. Ο Δήμος Καλπακίου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμ βουλίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας, εδώ πάνω κέρασε όλους τους καλεσμένους κονιάκ και τσίπουρο. Ολοι τους έμειναν κατευ χαριστημένοι και συγκινήθη καν απ' αυτή την πατριωτική εκδήλωση. Τους ήρωες νεκρούς και γενικώς τους νεκρούς μας ποτέ δεν πρέπει να τους ξε χνούμε. Ευχαριστούμε όλους που μας τίμησαν και συγχαίρουμε ιδιαιτέρως το Δήμαρχο Αγρι νίου κι όλους τους Αιτωλοα- καρνάνες που με το φοβερό αυτό κρύο βρέθηκαν εδώ πάνω. Ακόμη ευχαριστούμε την Αδελφότητα Αιτωλοακαρνάνων που εδρεύει στα Γιάννενα, γιατί αυτή στο πα ρελθόν πρωτοστάτησε γι αυ τές τις εκδηλώσεις. Ας είναι οι απλές αυτές γραμμές ένα ακόμη σημάδι Ενας παλιός πολεμιστής του '40 ο κ. Τζέγκας με τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Αιτωλοακαρνάνων κ. Κότταρη. ευγνωμοσύνης και θαυμα σμού γι αυτούς που θυσία σαν τη ζωή τους, εδώ πάνω στη Βίγλα για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθερο. Σωκράτης Μ. Οικονόμου

4 Α Ν Α Ρ Ε Α Σ ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ '40 - ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ Με την οικογένεια των ΤΣΙΓΚΑ, διατηρώ από τότε που γνωρίστηκα το φιλικές σχέσεις. Ο Ανδρέ ας Τσίγκας, ανθυπολοχα γός τσολιάς, επικεφαλής Διμοιρίας λόχου του 2 / 3 9 Συντάγματος Ευζώνων Μ ε σολογγίου, έπεσε στη ΒΙ ΓΛΑ στις Πολλές φορές ήρθαν τ' αδέρφια του και οι συγγε νείς του εδώ επάνω στη Βί γλα κι έριξαν τρισάγιο. Εγώ την εποχή εκείνη ήμουν 5 χρονών, ό,τι ξέρω, τα ξέρω από τον αείμνηστο μπάρ μπα μου Παπα-Θανάση Ο ι κονόμου που'ριχνε τρισά γιο και μνημόνευε πάντα τ' όνομα του. Τις προάλλες (-1105) ήρθε ο ανηψιός του Σπυρίδων Τσίγκας, με τη σύ ζυγο του και τα πέντε παι διά του στο χωριό. Ζήτησε πληροφορίες και ό,τι του διηγήθηκα με τα ό σ α γνωρί ζω συγκινήθηκε πολύ. Τον παρηγόρησα και του'δωσα θάρρος, ότι πρέπει να'ναι περήφανος για το θείο του, που ήταν ήρωας και είναι θαμμένος στη ΒΙΓΛΑ. Πήγα με για καφέ στο σπίτι μου και φεύγοντας μου'πε ότι είναι πολύ συγκινημένος αλλά και ευχαριστημένος, για τις τιμές και το μνημό συνο που κάνουμε στο ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Γ. ΛΕΤΣΙ0Ι Ενας ακόμη της παλιάς γε νιάς του χωριού μας έφυγε από την πρόσκαιρη τούτη ζωή στις 13 Νοεμβρίου 05, ο Θρασύβουλος (Βου λής) Γ. Λέτσιος πλήρης ημε ρών. Ο αείμνηστος γεννήθη κε στο χωριό μας το 1915 ήταν ο πρωτότοκος γιος του αείμνηστου δασκάλου Γεωρ γίου Λέτσιου και τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε ξέ γνοιαστα στο χωριό με χιλιά δες αναμνήσεις. Φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχο λή και μετά στη Σχολή ίων Τριών Ταυ (Τ.Τ.Τ.) Ταχυδρομι κή, Τηλεφωνική και Τηλεγρα φική στη Θεσσαλονίκη και διορίστηκε πρώτα στο Τηλεγραφείο και μετά στον ΟΤΕ στα Γιάννενα μέχρι που συ νταξιοδοτήθηκε και έλαβε όλους τους βαθμούς της ιε ραρχίας. Στον πόλεμο του ' 4 0 υπη ρέτησε ως έφεδρος ασυρμα τιστής και με την ίδια ιδιότη τα έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση του ΕΔΕΣ. Με την αγαπημένη του σύ ζυγο τη Νίνα, ερχόταν στο χωριό. Λγαπούσε το πατρικό σπίτι. Ηταν ευχάριστος τύπος, καλοφαγάς και καλοπερασιάρης και κυνηγός με πολ λές καλές παρέες κι όλο για τα περασμένα διηγόταν. Πρώτος αυτός μας έφερε στο χωριό το 1933 το τηλέ φωνο στο παλιό σχολείο και ΚΑΛΟ στο σπίτι του απο σκαμια σε σκαμιά ο γράφων μικρός απορούσε γι αυτό το ντριν ντριν, πηγαίνοντας στο σπίτι του που ήταν κοντά στο πα τρικό μου. Μαζί με τον πατέ ρα του και τους μπαρμπάδες του πρωτοστάτησε να γίνει ο δρόμος από την "ΕΝΩΣΗ" μέχρι το χωριό, και έφεραν το πρώτο αυτοκίνητο προ του ' 4 0 στο χωριό. Ολη του τη ζωή την πέρασε στα αγαπημένα του Γιάννενα και στο χωριό. Τελευταία είχε απομείνει. Δεν μετακινιόνταν. Είχε κλειστεί στον εαυτό του. Στην τελευταία μου επίσκεψη -που του πήγα το αναμνηστι κό μετάλλιο, του πολεμιστή, από τη βράβευση του Δήμου Καλπακίου, για τη συμμετοχή του στον πόλεμο του '40, με κοίταξε με το απλανές βλέμ μα του, χάρηκε, το πήρε το φίλησε και μου ψιθύρισε. Ηρ θε αργά... και του απάντησα "κάλλιο αργά παρά ποτέ" και βυθίστηκε ξανά στον ύπνο του. Σε δύο (2) μέρες έφυγε. Αυτή είναι η ζωή. Συλλυπούμαι βαθύτατα τ' αδέρφια του, τ' ανήψια του κι όλους τους συγγενείς του, τους πολλούς γνωστούς και φίλους του καθώς και τα πολ λά Βαπτιστήρια του. Ας είναι ελαφρύ το γιαννιώτικο χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου ΚΡΑΣΙ Κυκλοφόρησε καλό κρασί της αμπελουργικής περιό δου με την ονομασία: "Θεία Κοινωνία Καλο γιάννη και των οκτώ εγγονών". Το κρασί είναι από τον αμπελώνα Ανω Ραβενίων. Ο τό πος μας ξανά στο προσκήνιο. ΣΕΛΙΔΑ 4 ΠΑΤ0Ν Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Μέσω γνωστού πατριωτικού και πνευματικού ιδρύματος, έχουμε εξασφαλίσει την δωρεά βιβλίων (ιστορικών - λαογραφι κών - παιδαγωγικών κ.α.). Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος του Συλλόγου μας, να μας απα ντήσει αν διαθέτει κατάλληλη βιβλιοθήκη για την τοποθέτηση τους ή αν δεν έχουμε να αγοράσουμε, ώστε τα βιβλία και ασφα λή να είναι, αλλά και υπεύθυνα να δανείζονται και να τα επι στρέφουν οι φίλοι αναγνώστες. ηρώο Βίγλας και πως θ ά φτηκε ο θείος του εκεί και δεν αφήσαμε το κουφάρι του να το φάνε τα σκυλιά. Μου'δωσε τη σύσταση του που είναι: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΓΚΑΣ Κ Α Ν Α Ρ Η Τ.Κ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ Τηλ. FAX: Οποιος γνωρίζει ή άκου σε κάτι από εκείνη τη φο βερή μάχη παρακαλεί να επικοινωνήσει μαζί του. Αυτά τα λίγα γιατί η συ γκίνηση περισσεύει. Σωκράτης Μιχ. Οικονό μου ΑΠΟΨΕΙΣ Τις τελευταίες ημέρες, γίνεται πολύς λόγος για τα ποσοστά της εκλογής των Δημάρχων και των Νομαρχών 42% και της ψή φου των μεταναστών κ.α. Θα σταθούμε για λίγο στην ψήφο των μεταναστών. Για να δοθεί ψήφος στους μετανάστες ή πλήρη πολιτικά δικαι ώματα, δεν είναι εύκολη υπόθεση: Θέλει -κατά τη γνώμη μας- με λέτη, διάλογο, σκέψη και περίσκεψη, όπως χρόνος παραμονής, σεβασμό στους Νόμους του Κράτους, τρόπος συμπεριφοράς, συμμετοχή στους θεσμούς, ένταξη κ.α. Δηλαδή μια σειρά από ορισμένες προϋποθέσεις, που αυτό ισχύει σ' όλα τα κράτη, που κι εμείς έχουμε μετανάστες. Τέλος -ως γνωστόν- πάντα η μετανάστευση συνέβαλε στην κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και εξεύρεση εργατι κών χειρών. Κοντολογίς απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε ν' αποκτήσουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και του εκλέγε σθαι". Νέα παρέα γνώρισα πάνω στον Βοϊδομάτη με πίκρες και με βάσανα ήταν κι αυτή γεμάτη. ΟΙΛΑΛΑΓΓΙΤΕΣ Και με τις ωραίες λαλαγγίτες όπως τις λέμε εμείς στο χωριό μας, που πολλές φορές έχουμε γράψει ή σπάργανα του Χριστού δηλαδή φύλλα λεπτά που τα ψήνουμε πάνω σε μαύρη πλάκα (σιάτι) τα μουσκεύουμε με γλυκό νερό, ζάχαρη ή μέλη και τα τρώμε τα Χριστούγεννα, ένα από τα πολλά παραδοσιακά τοπικά - χωριανικά γλυκά. Δίνουν και τα γλυκά αυτά γιορτάσιμο τόνο τούτες τις μέρες του χειμώνα με το τσουχτερό κρύο - τις παγω νιές και τις βροχές. Αλλωστε καθώς λέγανε και οι παλιοί "Μπρος πίσω του Χριστού η καρδιά του χειμωνιού" και τ' άλλο "ο καλός ο νοικοκύρης το χειμώνα χαίρεται". Αυτά από μας και καλές γιορτές. Ολοι το παίζουν Αρχηγοί σε ένα χωριουδάκι το άθλημα δεν γνώριζαν δεν είχαν και μεράκι. Χαράματα ξεκίναγαν να παν στον καφενέ ιδέες να πουλήσουνε ξάπλα στον καναπέ. Αλλοι να κόψουν τρέχανε και άλλοι σχεδίαζαν στον καφενέ αράζανε και τα μπουκάλια άδειαζαν. ΑΗΜΟΙ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Βρίσκαν περάσματα πολλά που μπαίναν στις κοιλάδες ήταν μοσχάρια σιτευτά μαζί με τις γελάδες. Στο Δήμο Καλπακίου δημοπρατούνται τα εξής έργα: Αποπεράτωση Δημαρχείου, ευρώ. - Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων, ευρώ. Τα δύο αυ Ο τόπος γουρούνια κράταγε κρυμένα στα πουρνάρια κι άσχετοι εψάχνανε κοτσίφια στα κισσάρια. τά έργα έχουν κατατεθεί και αναμένεται η έγκριση τους έτσι ώστε στη συνέχεια να δημοπρατηθούν. - Δη μοτική οδοποιία ευρώ. Για το έργο αυτό σύ ντομα ολοκληρώνεται η μελέτη, η οποία και κατατίθε Πότε η παγάνα έφταιγε και πότε τα καρτέρια ο σκύλος έφταιγε κι αυτός που έβγαζε σκαντζοχιέρια. ται για έγκριση. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γουρούνι δεν ευρίσκανε σ' Ανατολή και Δύση τούτη η παρέα έμελε στα σύντομα να σβήσει. ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ.Τ.Λ. Το κρύο εφοβότανε βροχή και την ψιχάλα στον Γ Ρ Α Μ Μ Ο σαν συννέφιαζε τρύπωναν στον Χ Α Μ Α Λ Α. Δικό τους Γ Κ Ε Τ Ο ήθελαν αυτόν εκεί τον τόπο να κυνηγήσουν μια σταλιά δεν έμπαιναν στον κόπο. Με τούτα τα ευτράπελα τους είπαμε Α Ν Τ Ι Ο. Τέτοια παρέα ανεμική εκόπηκε στα δύο. Ο ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΛ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 57 ΕΝΑΝΤ! ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ^ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ 5 μ.μ.

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΑΟΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Ιερή υποχρέωση η διατήρηση ins nopasoons. αλλά και ανάγκη gio την πρόοδο Ο Δεύτερος Παγκόσμος Πόλεμος ( ) πέ ρασε σαν οδοστρωτήρας στη ζωή των λαών. Ο ι εκα τόμβες των θυμάτων και οι τεράστιες υλικές καταστρο φές υποχρέωσαν τον άν θρωπο, στην προσπάθεια επουλώσεως των πληγών, α λ λ ά στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής, για τη δημιουργία ενός κατάλλη λου αύριο. Και η ανάπτυξη υπήρξε αλματώδης. Ο παραδοσιακός τρόπος καλλιέργειας της γης και της ζωής γενικότερα πολύ γρήγορα ξεπεράστηκαν από την εξέλιξη. Τα αστικά κέντρα έγιναν πόλος έλξης για το λ α ό της υπαίθρου. Τα πρώτα χρόνια, είναι γε γονός, υπήρχε εύκολο με ροκάματο, λόγω της ανα συγκρότησης στις πόλεις. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αντιμετωπίσαμε επί πλέον κοι τις καταστροφικές συ νέπειες του εμφυλίου πολέ μου. Τα ακριτικά χωριά μας άδειασαν για κάποιο διά στημα, γιατί οι κάτοικοι τα εγκατέλειψαν και κατέφυ γαν στα πλησιέστερα αστι κά κέντρα. Πολλοί εδημιούργησαν κάποιες προϋ ποθέσεις να ζουν στην πό λη και έτσι δεν ξαναγύρισαν στα χωριά. Α λ λ ά και αυτοί που εγύρισαν στα χωριά αισθάνο νταν σαν προσωρινοί κάτοι κοι και προσπαθούσε καθέ νας να βρει τρόπο ν α φύ γει. Ετσι με την πάροδο του χρόνου η ύπαιθρος εγκατα λείφθηκε. Και όταν εγκατα λείπεται η ύπαιθρος, εγκα ταλείπεται και ο παραδο σιακός τρόπος ζωής. Στην καλλιέργεια των χωραφιών δεν χρησιμοποιούσαν στα χωριά τα πρώτα χρόνια με τά τον επαναπατρισμό (αφού έληξε ο εμφύλιος πό λεμος) το ζευγάρι των βο διών - αγελάδων για το όρ γωμα και τη σπορά των χω ραφιών, καθώς, και για το αλώνισμα. Δειλά - δειλά άρχισαν ν α κάνουν την εμ φάνιση τους τα πρώτα τρα κτέρ και οι πρώτες αλωνι στικές μηχανές. Για να κα ταλήξουμε στην δεκαετία του και μετά σε τε λεία εγκατάλειψη των χω ραφιών, αφού οι καλλιεργη τές έφυγαν και τα χωριά έμειναν νεκρές πολιτείες. Σήμερα δε, αν τύχει να ιδούμε κάπου σιτάρι να λι κνίζεται στο φύσημα του α έ ρ α, τρέχομε να το ιδούμε και να θυμηθούμε τα πα λιά... Τα οικόσιτα γιδοπρόβατα χρόνο με το χρόνο λι γόστευαν και σήμερα σπο ραδικά, συναντούμε μόνο λίγους επαγγελματίες κτη νοτρόφους ν α βόσκουν κά ποιο κοπάδι στα μέρη εκεί να που σήμερα είναι έρημα και που κάποτε έσφυζαν από ζωή. Ο λ α αυτά μαζί με την αναχώρηση των κατοίκων είτε για το εξωτερικό είτε για τα αστικά κέντρα του εσωτερικού συντέλεσαν στην ερήμωση της υπαί θρου. Ο κόσμος άρχισε να ζει στους ρυθμούς της πό λης. Μερικά έθιμα μετα φέρθηκαν στις νέες κατοι κίες, στα αστικά κέντρα. Εχασαν όμως την ομορφιά και τη γνησιότητα που είχαν στις ρίζες τους, εκεί που με γάλωσαν μακριά από τις επιδράσεις της αστικής ζω ής Ο ι νέοι γοητεύονται από τους μοντέρνους ρυθμούς της σύγχρονης μουσικής των πόλεων, αλλά και εκεί νους που εισάγονται από το εξωτερικό, όπως είναι η ροκ και η ποπ κ.λ.π. είδη μοντέρνας μουσικής. Η γνή σια δημοτική μουσική ή νο θεύεται ή παραμερίζεται τε λείως. Φυσικά το πρόβλημα δεν είναι μόνον ελληνικό. Είναι σχεδόν παγκόσμιο! Γι' αυτό οι ηγέτες άρχισαν να προ βληματίζονται. Υπήρχε φό βος να ισοπεδωθούν τα πά ντα και κάθε λαός να ξεχά σει τις ρίζες του. Αρχισαν να εκδίδουν εγκυκλίους με συστάσεις για επιστροφή στην παράδοση. Και αμέ σως άρχισε η συγκρότηση και οργάνωση λαϊκών - δη μοτικών χορευτικών ομίλων, που έκαναν και κάνουν πε ριοδείες με παραδοσιακές στολές και κάθε όμιλος πα ρουσιάζει τα δημοτικά τρα γούδια και τους εθνικούς χορούς της πατρίδας του. Το 1978 η ελληνική κυ βέρνηση οργάνωσε ολό κληρη καμπάνια κηρύσσο ντας τη στροφή στις ρίζες της παράδοσης και τη μελέ τη των λαογραφικών στοι χείων, α λ λ ά και τις μορφές της παράδοσης. Γράφτηκαν πολλά ά ρ θ ρ α, μελέτες, εκ θέσεις μαθητών όλων των βαθμίδων, α λ λ ά και πολλά βιβλία γύρω από την παρά δοση. Παράλληλα δίνεται μεγά λη βαρύτητα στα λαογρα φικά μουσεία, όπου συγκε ντρώνονται ό λ α τα αντικεί μενα της παραδοσιακής ζωής, όπως έπιπλα, είδη κουζίνας και μαγειρικής, επεξεργασίας του γάλα κτος (κομπλίτσες, καρδά ρια, ντρομπολίτσες κ.λ.π.). Γεωργικά εργαλεία (ξύλινα αλέτρια, υνιά, ζυγοί ξύλινοι, ζεύγλες, ζεγκλίνες, τρικούλια, δικράνια, ξύλινα φτυά ρια για το ανέμισμα του σταριού στο αλώνισμα κ.λ.π.). Α λ λ ά και αντικείμε να που είχαν σχέση με τα στάδια ζωής του ανθρώ που: Γέννηση, Βάπτιση, Γά μο, Θάνατο. Η μουσική και τα δημοτι κά τραγούδια άρχισαν ν α καταγράφονται σε κασέτες για να διατηρηθούν αλώβη τα από νοθείες. Γιατί με την πάροδο του χρόνου η γνή σια δημοτική μουσική υφί σταται παραλλαγές που σε πολλές περιπτώσεις την κά νουν αγνώριστη. Πολλοί οργανοπαίχτες για να ευχα ριστήσουν τους θαμώνες διαφόρων κέντρων "εξω ραΐζουν" δήθεν τη δημοτι κή μουσική και δημιουρ γούν παραλλαγές που δο λοφονούν στην κυριολεξία τη γνήσια λαϊκή παράδοση. Είναι απαραίτητο όμως να γίνει μια διευκρίνιση. Οταν γίνεται λόγος για την παράδοση κυριαρχεί στη σκέψη και η Λαϊκή παράδο ση. Δηλ. ό,τι ονομάζουμε Λαογραφία: Λαϊκή τέχνη, δοξασίες, ήθη και έθιμα, μνημεία του λόγου, δημοτι κά τραγούδια, παραδόσεις, κοινωνική οργάνωση, εκδη λώσεις της ζωής σε όλους τους σταθμούς του βίου κ.λ.π. Α λ λ ά η παράδοση είναι ευρύτερη έννοια, έχει πολ λές μορφές. Ο ι μορφές της παράδοσης είναι: 1) Θρη σκευτική παράδοση, 2) Ηθική παράδοση, 3) Εθνική παράδοση, 4) Ιστορική πα ράδοση, 5) Πνευματική, 6) Γλωσσική, 7) Λαϊκή παρά δοση, 8) Οικογενειακές αρ χές, 9) Κοινά ήθη και έθι μα, ) Πολιτιστική κληρο νομιά στο χώρο (διαφύλα ξη μνημείων, αρχαιολογικούς χώρους και τοπία μοναδικού φυσι κού κάλλους). Πολλές φορές οι νέοι μας λένε: Σ' αυτά τα παρα δοσιακά θ α μείνουμε; Δεν θ α ακολουθήσουμε την πρόοδο και την εξέλιξη; Πρέπει να έχομε πάντα στο νου μας ότι η πρόοδος δεν είναι ξεκομμένη από την πα ράδοση. Αντίθετα μάλιστα. Πρόοδος σημαίνει ότι το ένα πόδι πατάει στην παρά δοση και το άλλο προχωρεί μπροστά. Αν αποκοπούμε από την παράδοση χάνομε τον προσανατολισμό μας. Δεν γνωρίζουμε που βαδί ζουμε, δεν ξέρομε που πά με, δεν ξέρομε ποιοι είμα στε και τι θέλομε. Και τότε η πρόοδος καταλήγει να εί ναι οπισθοδρόμηση. Γιατί στην ευρύτερη έν νοια ο όρος παράδοση ση μαίνει τη ζωή, το να ζει κα νείς σύμφωνα με τις παρα δόσεις, δηλ. τις ιδέες και τις αρχές, οι οποίες διαμορ φώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, εδοκιμάστηκαν και καταξιώθηκαν, ώστε αποτέλεσαν πρότυπα και αξιολογικά κριτήρια, που έχουν διαχρονική σημασία (όπως η παλιά συγκρότηση της οικογένειας, η ηθική και θρησκευτική παράδοση, η πνευματική και γλωσσική παράδοση κ.λ.π.). Στην εποχή μας είναι πε ρισσότερο επιτακτική η αναγκαιότητα της παράδο σης. Μόνον με τη δημιουρ γική αναφορά στην παρά δοση και τις καθιερωμένες αξίες της είναι δυνατό να αποφευχθεί ο πνευματικός λιμός και η "κρίση της επο χής μας", για την οποία γί νεται πολύς λόγος, καθό σον πρόκειται κυρίως περί ηθικής κρίσεως και δοκιμα σίας αξιών. Και τις ηθικές αυτές αξίες θ α τις βρούμε αλώβητες στη λαϊκή και την εθνική μας παράδοση. Η παράδοση είναι η α ρ χέγονη γλώσσα του λαού μας. Μ έ σ α από την αρχέγο νη αυτή γλώσσα ομιλεί το παρελθόν. Η παράδοση "συλλαμβάνει", ας πούμε, το παρελθόν και το οδηγεί ως τις ημέρες μας. Το σέρ νει και το φέρνει μέσα στο "σήμερα". Ετσι το φωτίζει και του δείχνει το δρόμο προς το μέλλον. Η παράδοση είναι η ζωσυνέχεια στην 6η σελίδα ΠΑΛΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Ενα παλιό πανηγύρι που γινόταν στις 12 Δε κεμβρίου και είχε ξεχαστεί αναβίωσε φέτος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λειτουργία το πρωί, τρα πέζι και γλέντι. Χρόνια πολλά και του χρόνου καλύτερα και συνέχεια.

6 ΛΑΪΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας που πλουτίζουν και ομορφαίνουν τη γλώσσα μας, α λ λ ά και όσες λέγονται και στη γύρω ευ ρύτερη περιοχή μας: Βουνό με βουνό 8c σμίγει = λέγεται όταν δυό άν θρωποι έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα ξανασυνα ντιούνται. Βγάζει α π ' τη μύγα ξύγκι = ο φιλάργυρος που πάει να Βγάλει κέρδος από τη μύγα. Βάρεσε το μαχαίρι στο κ ό κ κ α λ ο = έχει και η υπομονή τα όρια της. Βάλτου ρίγανη = για πράγματα και υποθέσεις αδιόρθωτες. Βαρ'τα ν α τ' αρμέξουμε και στείρα και γ α λάργια = ότι θέλει ας γίνει ή για ανοησίες, ό,τι να'ναι. Βγήκε λ ά δ ι = πιέστηκε πολύ, ή την έβγαλε την υπό θεση καθαρή. Βράζει με το ζουμί του = τα νιώθει μόνος του. Βρήκε αλώνι και αλωνίζει = λέγεται όταν κά ποιος ενεργεί ανεμπόδιστα δηλαδή κάνει ότι θέλει. Βαράει μύγες = δεν έχει τι ν α κάνει τεμπελιάζει (εί ναι τεμπέλης). Βρήκε το μάστορα του = λέγεται όταν κάποιος εί ναι δυνατότερος α π ' αυτόν. Βυζαίνει γ ά λ α α κ ό μ η = δηλαδή είναι μικρός ακό μη. Βρέξε κώλο ν α φας ψάρια = χωρίς κόπους και βάσανα δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Βόηθα Π α ν α γ ι ά! Ταράξου ν α σε Βοηθήσω = δεν πρέπει ό λ α να τα περιμένουμε α π ' το Θ ε ό, α π ' την Παναγιά, από τη Θ ε ί α Πρόνοια, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να προσπαθούμε για να πετύχουμε εκείνο που θέλουμε. Αυτό ακριβώς έλεγαν και οι αρχαίοι: "Συν Αθηνά και χείρα κίνει". Στ' άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σωκράτης Οικονόμου KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8754 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΤΖΟΓΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 339Α ΑΘΗΝΑ THA./FAX: ΚΙΝΗΤΟ: ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΑΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ Την Παρασκευή 9 Δεκεμ βρίου 05, ώρα 7 μ.μ. έγινε τελετή απονομής βραβείου, στον καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πα νεπιστημίου Αθηνών κ. Χα- Μετά την τελετή ακολού θησε ομιλία του καθηγητή κ. Χ. Μουτσόπουλου, με θέμα: " Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναμόρφωση των υπη ρεσιών υγείας στη χώρα μος". Πλήθος κόσμου επιστημό νων και πανεπιστημιακών κα θηγητών και Ηπειρωτών. Ακόμη παρέστη και ο Πρόε δρος της Δημοκρατίας κ. Κά ρολος Παπούλιας. Την εφη μερίδα μας αντιπροσώπευσε ο συντάκτης της ύλης κ. Σω κράτης Οικονόμου. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΦΕΑΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΤ0ΙΜ0ΤΗΤΑΣ ραλ. Μουτσόπουλο (Ζαγορίσιος γέννημα και θρέμμα). Η τελετή έγινε στην αίθου σα της Παλαιάς Βουλής (οδός Σταδίου Αθήνα) από την επιτροπή εξαίρετης παναπιστημιακής διδασκαλίας. Τιμητική ήταν και η πρόσκλη ση, στην εκδήλωση, της εφη μερίδας μας (άλλωστε ως γνωστόν το χωριό μας πρώην Αληζώτ Τσοφλίκι ανήκε στο Ζαγόρι, το γράφει και η δια θήκη των αδελφών ΡΙΖΑΡΗ και είναι γνωστοί οι δεσμοί μας με το γειτονικό ΖΑΓΟΡΙ). ΜΙΚΗ ΠΑΡΑΑ0ΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Συνέχεια από την 5η σελίδα ντανή ιστορική συνείδηση που έχομε για το παρελ θόν. Ετσι το σύνολο των αξιών, ηθικών, θρησκευτι κών κ.λ.π., που για τον απλό άνθρωπο του λαού βρί σκουν την έκφραση τους στη λεγόμενη λαϊκή παρά δοση, γιατί αυτή την παρά δοση κατανοεί ο άνθρω πος του λαού. Επομένως μπορούν και οι απλοί άνθρωποι να προ σφέρουν στο θέμα αυτό μέσα και μόνον από τη λαϊ κή παράδοση. Πολύ περισ σότερο οι νέοι, οι οποίοι μπορούν άριστα να συμβά λουν στη συλλογή και μελέ τη των στοιχείων, που μας κληροδότησαν οι γενεές τόσων αιώνων. Ο λ α αυτά θα αποτελέσουν τη μαγιά, τη δύναμη με την οποία 8 α οπλιστούν στο συνεχή αγώ να που χρειάζεται για την επιβίωση μας ως Έθνους. Είναι ιερή υποχρέωσηη δια τήρηση της παράδοσης, αλλά και ανάγκη για την πρόοδο... Αθανάσιος Δέμος Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώθηκε η πρόσλη ψη 10 Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητος (ΕΦ.Υ.Ε.Σ.) στο Στρατό Ξηράς. Στην πιλοτική του εφαρμογή ο δεσμός προβλέπει την πρόσληψη ΕΦ.Υ.Ε.Σ. για χρονικό διάστημα ενός μηνός, μεταξύ άλλων και για τις περιοχές Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας, Δελβινακίου και Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία και λοιπές Στρατιωτικές Αρχές. ΠΑΠΙΓΚ0 - ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Στον Σωκράτη του Λεωνίδα Νικόπουλου (από Λαχανόκαστρο) και της Αρτεμούλας Μουζά αξίζουν θερμά συγχαρητή ρια γιατί του αρέσει να συγκεντρώνει πτυχία. Αφού τελείωσε το Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ/σης Αθηνών, την Φιλοσοφική Αθηνών, τώρα κάνει μεταπτυχιακό σε τμήμα της Φιλοσοφικής Αθηνών και έχουμε και συνέχεια. Μπράβο, καλή σταδιοδρομία, γερός να είναι και καλό τυχερό να έχει. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τα αδέρφια Αντώνιος και Γεώργιος Σάμαρης για την προσφορά χρηματικού ποσού δια τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην αγαπημένη μας ανηψιά Βιβή Σαρηπανίδη και εγγονή της Βασιλικής Ελευθερίου Δούζμπη, που τελείωσε το μεταπτυχιακό της στην αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης με άριστα, θερμά συγχαρητήρια και σ' ανώτερα. Ο Θείος και η Θεία Θεόφιλος και Θάλεια Κοντονάσιου ΤΑ ΡΟΖΙΑΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ Ηρθε ο παππούς απ' το χωριό και στα γεράματα του μέσα στην πόλη έφθασε να ιδή τη φαμελιά του. Εγγόνια και δισέγγονα παιδιά γαμπροί νυφάδες όλοι τον τριγυρίσανε με χάρες και λιακάδες. Την άλλη μέρα θέλησε την πόλη να γνωρίσει πήρε λοιπόν τον έγγονα για να τον τριγυρίση. Στη λαϊκή την αγορά φθάσανε κάποια ώρα κι οι δυό και εθαυμάσανε καρπούς από τη χώρα. Μήλα κι αχλάδια γύρω τους ροδάκινα, σταφύλια να σου κινούν την όρεξη και να κολούν στα χείλια. Καθώς ο πάππος άπλωσε να πάρη κάποια φρούτα ο εγγονός ξαφνιάστηκε από τα χέρια τούτα. Γιατί παππού τα χέρια σου είν' τόσο ροζιασμένα; σήμερα δεν τα φρόντισες να'ναι καλά πλυμμένα; Δεν είν' τα χέρια μου άπλυτα χρυσό μου εγγονάκι απ' την πολύ τη δούλεψη είναι κι απ' το μεράκι. Ολα ετούτα τα καλά που βλέπεις απλωμένα ροζιάρικα χέρια τάφτιαξαν γλυκά και μυρωμένα. Αυτά τα χέρια κουβαλούν τροφοδοτούν την πόλη κι αλοίμονο αν δεν δούλευε η αγροτιά μας όλη. Τούτο να το κατέχετε να το νογούν λικάκι τα χέρια τα ροζιάρικα θρέφουνε τον κοσμάκη. Παναγιώτης Κύρκος Βασιλικό Πωγωνίου Μελισσοτρόφος

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 t=j ΤΣΙΠΟΥΡΑ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος αρχές Νοεμ βρίου στο χωριό μας βγάλαμε τα τσίπουρα. Την καινούργια ρακί για τις ανάγκες του σπιτιού το χειμώνα. Είναι κι αυτή μια κουραστική διαδικα σία αλλά ευχάριστη με παρέες - παρέες, με συ ζητήσεις με καλούς μεζέδες και δοκιμάζοντας την καινούργια ρακί, γίνεσαι πιο ευχάριστος και πιο χαρούμενος. Φέτος για πρώτη φορά, ήρθε κι ο αγαπητός σ' όλους τους χωριανούς Χρήστος Νίκου (Τάκης) ειδικά να παρακολουθήσει την απόσταξη των αμβύκων (τσίπουρα) από την Αθήνα. Αρέσκεται αυτός στην καθαρεύουσα, κι έμεινα κατενθου σιασμένος, γιατί έλειπε πολλά χρόνια. Μ α κ ά ρ ι κι άλλοι χωριανοί μας να συνδυάζουν τέτοιες εξορμήσεις στο χωριό. Ο λ ο ι οι χωριανοί κάτι βγάλαμε. Θ α περάσου με κι εφέτος καλό χειμώνα. Και του χρόνου νάμαστε όλοι γεροί και καλά. Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣΑΗ-ΝΙΚΟΛΑ Με μεγάλη θρησκευτική μεγαλοπρέπεια γιορ τάστηκε κι εφέτος η μνήμη του Αη-Νικόλα, της κεντρικής μας εκκλησίας, με θεία λειτουργία και αρτοκλασία και επισκέψεις στους Νικόληδες. Είναι μια χειμωνιάτικη γιορτή που μας προετοι μάζει για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Η εκκλησία μας, με την φροντίδα όλων μας και με τις προαιρετικές εισφορές -αν και παλιά, κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος και αναπα λαιώνεται. Ο Αη-Νικόλας να βοηθάει όλους τους χωριανούς νάχουμε υγεία και πρόοδο. Και του χρόνου. ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΙΤΙΙΩΤΩΗ Εχει γίνει συνήθεια πλέον, ό λ α τα χωριά, οι σύλλογοι, οι Ενώσεις κ.λ.π. να κάνουν τη γιορτή τσιώτες και φίλους. Και του χρόνου. ΑΝ0ΙΙΕ ΠΑ ΚΑΛΑ 0 ΚΥΚΛΟΣ Ανοιξε για τα καλά ο κύκλος των συζητήσεων για τους υποψηφίους δημάρχους σ' όλους σχε δόν τους Δήμους της χώρας και φυσικά και στον δικό μας Δήμο. Η στήλη αυτή, αλλά και γενικώς η εφημερίδα μας, δεν παίρνει καμιά θέση υπέρ του Α ή του Β υποψηφίου κατά πάγια τακτική, τονίζει όμως ότι όσο περισσότεροι υποψήφιοι υπάρχουν, τόσο καλύτερα είναι για τον τόπο, για το Δήμο μας, για την περιοχή μας. Εμείς καλούμαστε να εκλέ ξουμε τον καταλληλότερο και καλύτερο για την προκοπή και πρόοδο του τόπου μας. ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Φίλος μου αναγνώστης θέλοντας να με πειρά ξει με ρώτησε, μάλλον πονηρά: Και ποιόν τελικά υποστηρίζετε; Γέλασα και σοβαρά του απάντη σα και τον κατετόπισα: Σαν πολίτης, σαν χωρια νός, σαν άτομο ασφαλώς κι έχω ορισμένες προ τιμήσεις. Την κομματική μου ταυτότητα όμως, από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι υπεύθυ νος της σύνταξης αυτής της μικρής απολίτικης χωριανικής εφημερίδας, την έχω αφήσει έξω από τις στήλες αυτής της εφημερίδας για το κα λό όλων μας. Μ α είναι δυνατόν; Κι όμως είναι όταν θέλεις να συμβάλεις για το καλό του χω ριού, όλα είναι δυνατά και ν' αποφεύγεις να βά ζεις αυθαίρετα ετικέτες. Βεβαίως τα κείμενα μας, οι συμβουλές και οι κριτικές μας χρειάζονται, αρκεί να είναι τεκμη ριωμένες, καλοπροαίρετες και ν' αποβλέπουν στο συμφέρον των προβλημάτων του χωριού μας, και της τοπικής μας κοινωνίας, κοντολογίς να μας ενώνουν κι όχι να μας χωρίζουν, άλλω στε "εν τη ενώσει η ισχύς". ΜΕΤΑΙΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (Κε ντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος) στη Ρόδο τις προάλλες, κάποιος εισηγητής είπε: "Ηρθε η ώρα της Τ.Α. (Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Κακεντρεχής Δήμαρχος, μικρού Δήμου σχολίασε: Στα ξενοδοχεία, όταν θέλουν να κάνουν αφύπνιση τη λεφωνούν και λένε: Ηρθε η ώρα. Οταν πάλι κάποιος βρίσκεται στα τελευταία του λέμε "Ηρθε η ώρα του". Ελπίζουμε κατέληξε με αυτό το ήρθε η ώρα της Τ Α να μην εννοείτε ότι έρχεται το τέλος της Τ.Α. δηλαδή πρέπει να φύγουμε και το χειροκρότημα πάει Βροχή. Καλό ε! ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΑΕΗΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ του τσίπουρου. Καλό είναι αυτό. Μ ι α εκδήλωση χαράς και αντάμωσης με λίγη ρακή γίνεσαι πιο ευχάριστος. Ετσι και η Ενωση Κονιτσιωτών Ιωαννίνων διορ γάνωσε γιορτή τσίπουρου το Σάββατο 2 6 Νοεμ βρίου στις το βράδυ, στην αίθουσα της Ενωσης Ασωπίου 12 με κονιτσιώτικες πίτες, φα γητά, πιοτά και γλέντι και χορό. Ηταν μια πραγ ματική κονιτσιώτικη βραδιά με πολλούς Κονι- ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Την Κυριακή Νοεμβρίου ε.ε. στις 11 το πρωί τε λέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 18 παλικαριών που έπεσαν στη μάχη της Βίγλας του χωριού μας στις 16 Νοεμβρίου 1940, μαχόμενοι υπέρ του πατρίου εδάφους με επικεφαλής τον ηρωϊκό Ανθυπολοχαγό Ανδρέα Τσίγκα, που η προτομή του στολίζει την είσο δο της πόλεως Αγρινίου. Και οι 18 ήταν Αιτωλοακαρνάνες. Αιωνία η μνήμη τους. (Σχετικό ρεπορτάζ σ' άλλη σελίδα). ΤΑΜΠ0ΛΙΑ Την παραμονή του Αγίου Ανδρέα κάθε χρόνο βράιιίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιη ζούμε στο χωριό τα " μ π ό λ ι α " ή πολυσπόρια, παλιό έθιμο που διατηρείται μέχρι σήμερα. Τι είναι τα μπό λια; Είναι τα πολυσπόρια, σπόρους καλαμποκιού στα ριού ή ρεβυθιών, κ.α. που τα βράζουμε και ρίχνουμε και ζάχαρη και μέλι και τα τρώμε. Είναι πολύ νόστιμα. Σκοπός αυτού του παλιού εθίμου είναι να εξευμενί σουμε το Θεό για τα σπόρια που ρίχνουμε στη γη για να φυτρώσουν καλά και να μην ξεπαγιάσουν. Φέτος λοιπόν φάγαμε και πάλι "μπόλια" σαν τα πα λιά χρόνια με τη λήξη του Αιξιάρχη και αρχές Αν δρεία. Αξιάρχης = Νοέμβριος και Αντριάς = Δεκέμβριος. ΚΟΥΒΕΝΤΟΎΛΕΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Στα καφενεία, πάντα γίνονται συζητήσεις και κου βέντες. Πολύ περισσότερο στα χωριά μας. Καλό είναι οι πολιτικοί μας οι Δήμαρχοι, οι Κοινοτάρχες, οι Πρό εδροι, οι διάφοροι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέ ων να μην τ' αποφεύγουν. Τις προάλλες άκουσα στο καφενείο του χωριού, πολλά και διάφορα: Για την διαπλοκή, για τη διαφθο ρά, για το "γρηγορόσημο", για το "διοριόσημο", για το "φακελάκι", για την ισοπέδωση της δημόσιας διοί κησης, για το Δασαρχείο, για τους Δασοφύλακες κα.π. Βέβαια δε θα πρέπει όλα να τα ισοπεδώνουμε και ούτε να περνάμε τους εαυτούς μας για "αετονύχη δες". Αυτά όλα κι άλλα πολλά, ακούγονται στα καφε νεία. Αλλ' όμως ποια προσπάθεια κάνουμε όλοι εμείς για να διορθωθούν τα "κακώς κείμενα"; Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε κάτι να κάνουμε και να μην ανεχό μαστε ανενόχλητοι μια οποιαδήποτε οχληρή κατά σταση. Δεν συμφωνείτε; ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙ Μέρες που'ναι όλα επιτρέπονται. Ο χειμώνας, ο Αη-Βασίλης είναι επίκαιρα. Δειλά - δειλά παραδοσια κά θα λέγαμε εμφανίζονται και τα χαρτιά "ψιλά" τα λένε οι παίκτες και οπωσδήποτε όλο και κάποιος χά νει και επαναλαμβάνει το γνωστό "... όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη...". Τι να γίνει έτσι είναι η ζωή. ΚΑΑΗ ΤΥΧΗ Σ' ΟΛΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο κ. Χρήστος Σ. Τσέτσης, μας πληροφορεί με την έκδοση του βιβλίου του "ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ" για τους πολιτικούς της Ηπείρου από το 1822 μέχρι σήμερα. Ο αγαπητός Χρήστος από τη Ζίτσα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία, που αφορά τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας, με το σύνολο των βιογραφιών των πολιτικών προ σωπικοτήτων του τόπου μας. (Πληρεξούσιοι - βουλευτές - ευρωβουλευτές). Με ταξύ των άλλων στα περιεχόμενα του, αναγράφει και τον χωριανό μας ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΓΑΓΑΡΗ, με πλήρη βιο γραφία, δράση και πότε διετέλεσε βουλευτής. Τιμή για το χωριό μας και την ιστορία του τόπου μας. Αξίζει να διαβαστεί απ' όλους μας. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Και με τούτα και με κείνα φθάσαμε στο τέλος της χρονιάς του 05. Με την ευκαιρία των αγίων ημερών των Χριστουγέννων και του νέου έτους 06 εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου σ' όλους τους χωρια νούς, αναγνώστες και φίλους αυτής της στήλης, όπου κι αν βρίσκονται, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ: ΧΑΡΑΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗ ΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ. Ο καινούργιος χρόνος, το 06 να φέρει ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ. ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΉΣ

8 ΚΟΙΝΩΜΙΚ/Ι ΓΑΜΟΙ Στις 1 9 / 1 1 / η Ο λ γ α Κων/νου Κούρου από το Κεφαλόβρυσο δέθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της Γεώργιο Ρούμπο. Η στέψη έγινε στον Ιερό Ν α ό Αρχιμανδρειού Ιωαννίνων. Μετά το μυστήριο ακολού θησε γλέντι στο κέντρο Χ Η Τ Ο Σ στη Μεταμόρ φωση. Η εφημερίδα τους εύχεται ν α ζήσουν ευτυχι σμένοι και καλούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 2 2 / 1 1 / απεβίωσε στα Ιωάννινα όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια η Α μ α λ ί α Ευ αγγελίου. Η κηδεία της έγινε την επομένη στη γενέτειρα της Αγ. Κοσμά Πωγωνίου. Ηταν αγα πητή σε όλους και διατηρούσε πολύ καλές σχέ σεις με τον Γεροπλάτανο. Ηταν τακτική ανα γνώστρια της εφημερίδας μας και πολλές φο ρές μας έστελνε και ειδήσεις. Η εφημερίδα συλλυπεϊται τα παιδιά της και τους λοιπούς συγγενείς. Α ς είναι ελαφρύ το χώ μα του Αγ. Νικολάου που την σκεπάζει. Στις 2 5 Νοεμβρίου απεβίωσε ο Ιωάν νης Δημητρίου στα Ιωάννινα σε ηλικία 9 2 ετών. Η κηδεία του έγινε την επομένη. Συλλυπούμεθα τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τους λοιπούς συγγενείς. Ο εκλιπών ήταν πατέρας του Δημήτρη Δημη τρίου που εδώ και αρκετά χρόνια έχει φτιάξει σπίτι στο χωριό μας και πλέον θεωρείται χωρια νός. Απεβίωσε ο Θρασύβουλος (Βούλης) Γ. Λέτσιος στις ετών 9 0, συνταξιούχος του Ο.Τ.Ε. και η κηδεία του έγινε την άλλη μέρα στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια σ' όλους τους συγγε νείς του. Αιωνία η μνήμη του. Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι : Απεβίωσε η Τατιανή Χασιώτη ετών 87. Αιωνία η μνήμη της. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΙΕ Μ Ν Η Μ Η Η οικογένεια Βασιλείου Μ ο ύ κ α εις μνήμη της Αμαλίας Στεφάνου ΤζόΒα προσφέρει στην εκ κλησία το ποσό των 0 ευρώ. Η οικογένεια Αθανασίου Βαλαή εις μνήμη Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο υ Αέτσιου προσφέρει το ποσό των 0 ευρώ στον Αγ. Παντελεήμονα. Η Γοργόλη - Τσιοκάνη Κούλα εις μνήμη Θ ρ α σύβουλου Αέτσιου προσφέρει το ποσό των 2 0 ευρώ. Ο Ταλιούρης Θωμάς εις μνήμη των γονέων του Βασιλείου και Βασιλικής προσφέρει στον Αγ. Νικόλαο το ποσό των 0 ευρώ. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγ. Νικολάου Γεροπλατάνου τους ευχαριστεί και ο ύψιστος να αναπαύει τις ψυχές τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του πολιούχου Ιε ρού Ναού Αγιος Νικόλαος Αγίου Κοσμά Πωγω νίου ευχαριστεί: 1. Τον Στέφανο Δ. ΤζόΒα 2. Την Ροδάνθη Πορφυρή - Λεοντάρη 3. Την Ελένη Πορφυρή - Καμπλέτσα για την προσφορά ευρώ εις μνήμη της θανούσης Α Μ Α Λ Ι Α Σ ΠΟΡ Φ Υ Ρ Η ΣΤ. ΤΖΟΒΑ. Αιωνία η μνήμη. Η Εκ. Επιτροπή ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΝΙΚ.ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΗΛΙΑΣΔ.ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την εκκλησία του χωριού Αγιος Νικόλαος η κ. Παρασκευούλα Π. Λιάρου πρόσφερε 2 0 ευ ρώ εις μνήμη των γονέων της Μιχαήλ και Μ α ρίας Οικονόμου. Αιωνία η μνήμη τους. Ευχαριστούμε πολύ. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στη βαφτισιμιά μου Μ α ρ ί α Χατζή που πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θ ε σ σαλονίκης, θερμά συγχαρητήρια και καλή πρό οδο. Η νονά της Μ α ρ ί α Καραηλία - Γκρόϊντα ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στη Μ α ρ ί α Χατζή (κόρη της Βαφτισιμιάς μας Σούλας Μ ο υ λ ά - Χατζή) που πέτυχε στη Φιλοσο φική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πολλά συγχαρητήρια και καλή πρόοδο. Ναυσικά - Σωκράτης Οικονόμου Ε Α Ο Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΑ ΓΑΜΟΙ - Ο Νίκος του Νώντα και της Ειρήνης Μήλιου παντρεύτηκε την εκλεκτή του Εμμανουέλα. Ν α ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Ο Παναγιώτης Μίχας και η Κατερίνα Μ π ά κου στις 4 Σεπτέμβρη βάπτισαν τη δεύτε ρη κορούλα τους στους Αγίους Αποστόλους στα Γιάννενα και την είπαν Μ α ρ ί α. - Ο Παναγιώτης του Σωτήρη Φερεντίνου και της Ανδρονίκης Δελημήτρου και η Μ α ρ ί α Β ά πτισαν το πρώτο μωράκι τους στο Λ ο ύ ρ ο, την Κυριακή και της έδωσαν το όνομα της γιαγιάς Ανδρονίκη. - Η Αντιγόνη Μήλιου και ο Δημήτρης Ιωαννίδης βάπτισαν το μοναχογιό τους το Σεπτέμβριο στην Α θ ή ν α και του'δωσαν το όνομα του παπ πού Αριστομένης. Ν α ζήσουν τα μωράκια με υγεία, ευτυχία και χαρά. ΓΑΜΟΙ - Ο μηχανολόγος - μηχ/κός Γιώργος Σ. Μ υ ριούνης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Μ α ρ ί ν α Δρόσου στο Κανάλι Π ρ έ β ε ζ α ς στις 2 4 / 8 / Ν α ζήσουν ευτυχισμένοι και κα λούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ - Απεβίωσε στις στην Α θ ή ν α η συ μπαθέστατη καλονοικοκυρά 82χρονη Αριστέα Μπετζούνη και από τις αναπαύεται για πάντα στη Ρουψιά. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια στ' αδέλφια της Ευρύκλεια και Κώστα Γκερλέ, στ' ανήψια της, στους συγγενείς όλους. - Η πολύ καλή ζωγράφος Πουλχερία Ζήση, μοναδική αδελφή της γνωστής Γιαννιώτισσας δημοσιογράφου Αρετούλας Μαλάμη - Αναστασιάδη, πρώην εκδότριας των γιαννιώτικων εφη μερίδων " Π Ρ Ω Ϊ Ν Α Ν Ε Α " και "ΝΕΟΙ Α Γ Ω Ν Ε Σ " αναπαύεται για πάντα στην Κηφισιά Αττικής από την 1 η Νοέμβρη του Μητέρα τους ήταν η Ευρύκλεια Καλογήρου από το χωριό μας. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ - Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρο μία στο Θανάση του Χρήστου Βακάλη και της Μ ά γ δ α ς Τσάτση, που πήρε το πτυχίο του από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Α θ η νών και τώρα υπηρετεί τη στρατιωτική του θη τεία. Καλός πολίτης. - Ο Λ ά ζ α ρ ο ς Καλογήρου του Θανάση και της Δέσποινας πήρε το πτυχίο του από τη Σχολή Κ α λών Τεχνών στην Αθήνα. - Η Δήμητρα του Κώστα Μεντή και της Βασιλι κής Σπ. Δημουλά ορκίστηκε πτυχιούχος του Ο ι κονομικού Πατρών. - Η Α λ ε ξ ά ν δ ρ α του Σπύρου Ρούντα και της Ο λ γ α ς Μακρή, αρχές Νοεμβρίου, πήρε το πτυ χίο της από το Τ.Ε.Ι. Τουριστικών επαγγελμάτων στην Κοζάνη. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρο μία. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και νάναι τυχερή, η χω ριανή μου, πανωραβενιώτισσα Ευδοξία του Βα σίλη και της Μαρίνας Κάππη, που διορίστηκε επόπτρια στη Μαθητική Εστία ΤσεπελόΒου, γι' αυτή τη σχολική χρονιά. Δέσποινα Γκερλέ Μπίτσα ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Μ α λ ι σ ό Β α ς Σταύρος Χ.Μ.Ν. 22 Καμπλέτσας Ο δ υ σ σ έ α ς Χαρίσης Ηλίας Αέτσιου Ευαγγελία Καλτσούνη Μ α ρ ί α Αλαφοδήμου Αγλαΐα Φακατσέλης Κων/νος Γκιολέκα Ο λ γ α Κάσσιος Δημήτριος Καλύβα Αφροδίτη Ο Μ α λ ι σ ό β α ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς στη μνήμη της π ε θ ε ρ ά ς του π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των 2 0 ε υ ρ ώ. Ο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Λ έ τ σ ι ο ς στη μνήμη του Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο υ Α έ τσιου π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των 5 0 ε υ ρ ώ. Ο Τ α λ ι ο ύ ρ η ς Θ ω μ ά ς στη μνήμη των γ ο ν έ ω ν τ ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των 5 0 ε υ ρ ώ. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ ΓΙΑ Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Αναλυτικός οικονομικός απολογισμός για τρία μεγάλα έ ρ γ α π ο υ έ γ ι ν α ν στην ε κ κ λ η σ ί α Α γ. Ν ι κ ο λ ά ο υ Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ ήτοι: στέγη, χ α γ ι ά τ ι, τ α β ά ν ι κ.λ.π. Τα π α ρ α π ά ν ω έ ρ γ α έγιναν α π ό π ρ ο σ φ ο ρ έ ς χωριανών επωνύμων και α ν ω ν ύ μ ω ν που ε μ π ι σ τ ε ύ θ η κ α ν την επιτρο πή που α π ο τ ε λ ε ί τ ο α π ό τους: Κ ο ύ τ α Χ ρ ή σ τ ο, Κ ο υ φ ά λ α Π έ τ ρ ο και Τ α λ ι ο ύ ρ η Χ α ρ ά λ α μ π ο. Σ ή μ ε ρ α ε ί μ α σ τ ε στην ε υ χ ά ρ ι σ τ η θ έ σ η ν α σ α ς α ν α κ ο ι ν ώ σ ο υ μ ε ότι τ α έ ρ γ α ο λ ο κληρώθηκαν. Α ν α λ υ τ ι κ ά τα έ σ ο δ α και τ α έ ξ ο δ α έχουν ω ς ε ξ ή ς : ΕΣΟΔΑ: ΕΥΡΩ ΕΞΟΔΑ: ΕΥΡΩ ΣΤΕΓΗ: Ε Υ Ρ Ω ΧΑΓΙΑΤΙ: Ε Υ Ρ Ω ΤΑΒΑΝΙ: ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:2ΠΕΥΡΩ Κεραμίδια δωρεά Ξ υ λ ε ί α γ ι α το τ α β ά ν ι : Ρ ι ζ ά ρ ε ι ο ς Σ χ ο λ ή Π α ρ α τ ή ρ η σ η : Η ε π ι τ ρ ο π ή δ ε ν έ λ α β ε χ ρ ή μ α τ α α π ό την ε κ κ λ η σ ί α κ α ι τον Πολιτιστικό Σ ύ λ λ ο γ ο. Η επιτροπή σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί γ ι α την εμπιστοσύνη σ α ς και την α γ ά π η σ τ ο π ρ ό σ ω π ο μ α ς κ α ι σ α ς ε ύ χ ε τ α ι ο Α γ. Ν ι κ ό λ α ο ς ν α σ α ς π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι με υ γ ε ί α, χ α ρ ά και α γ ά π η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡ.ΚΟΥΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Κ Ο Υ Φ Α Α Α Σ ΧΑΡΑΑ. ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΕΦ. ΤΖΟΒΑ Τ ο θ λ ι β ε ρ ό ά γ γ ε λ μ α της ε ί δ η σ η ς του θ α ν ά τ ο υ σου α ξ έ χ α σ τ η Α / Λ Α Λ Ι Α σ υ ν ε κ λ ό ν ι σ ε τους κ α τ ο ί κ ο υ ς της γε ν έ τ ε ι ρ α ς σ ο υ Α Γ Ι Ο Σ Κ Ο Σ Μ Α Σ α λ λ ά και τη Β ή σ σ α ν η γε ν έ τ ε ι ρ α του α γ α π η μ έ ν ο υ σ ο υ κ α ι π ι κ ρ α μ έ ν ο υ σ υ ζ ύ γ ο υ σ ο υ Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ Δ. Τ Ζ Ο Β Α. Π ά λ ε ψ ε ς με τον χ ά ρ ο α λ λ ά σ ε ε ν ί κ η σ ε κ α ι έ φ υ γ ε ς γ ι α το μ α κ ρ ι ν ό τ α ξ ί δ ι. Η Α Μ Α Λ Ι Α Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Η - Τ Ζ Ο Β Α χ ρ ι σ τ ι α ν ή ο ρ θ ό δ ο ξ η με ό λ η την έν ν ο ι α α ρ χ ό ν τ ι σ σ α κ α λ ό κ α ρ δ η α γ ω ν ί σ τ η κ ε μ α ζ ί με τον π ι κ ρ α μ έ ν ο σ ύ ζ υ γ ο Σ τ έ φ α ν ο μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ς τα π α ι δ ι ά τους, ά ξ ι α στη σ η μ ε ρ ι ν ή κ ο ι ν ω ν ί α. Α π ό τη στήλη α υ τ ή έ ρ χ ο μ α ι σ υ γ κ ι ν η μ έ ν ο ς κ α ι δ η μ ό σ ι α ν α ε κ φ ρ ά σ ω τα θ ε ρ μ ά α γ ν ά σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α : Στον Σ τ έ φ α ν ο Δ. Τ ζ ό Β α, και στις ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς Ιωάννη Τ ζ ό Β α, Ο λ γ α ς και Β α σ ι λ ε ί ο υ Μ ο ύ κ α, Κ ω ν / ν ο υ Τ ζ ό Β α, Α ν θ ο ύ λ α ς - Γεωργίου Τ ζ ό β α, Ε λ έ ν η ς Π ο ρ φ υ ρ ή Κ α μ π λ έ τ σ α, οικ. Α φ ρ ο δ ί τ η ς Π ο ρ φ υ ρ ή - Κ α λ α τ ζ ό γ λ ο υ. Ε λ α φ ρ ύ το χ ώ μ α του Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Ιωαννίνων π ο υ σ ε σ κ έ π α σ ε. Α ι ω ν ί α η μνήμη α ξ έ χ α σ τ η σ υ γ χ ω ρ ι α ν ή Α Μ Α ΛΙΑ Ηλίας Δ. Χαρίσης Συν/χος Γραμματέας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 123 Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Και μέσα στη κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3303.455 - ΧΡΟΝΟΣ 29ος - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 - ΦΥΛΛΟ 102

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3303.455 - ΧΡΟΝΟΣ 29ος - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 - ΦΥΛΛΟ 102 KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3303.455 - ΧΡΟΝΟΣ 29ος - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό ΑΙΟΛΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο ΦΥΛΛΟ 10ο - IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αρ. Φύλλου 73 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ DYTIKH FRAGKISTA 97_Layout 1 02/05/2012 8:42 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 www. sylog-fragista.gr ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφΡΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣύλλογος Αγραφιωτών Ευρυτανίας ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ!

ΟΣύλλογος Αγραφιωτών Ευρυτανίας ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ! T ΑΓΡΑΦΑ Τρίμηνη έκδοση του Συλλόγου Αγραφιωτών Ευρυτανίας "Τ' ΑΓΡΑΦΑ" Γραφεία: Τζώρτζ 24, Αθήνα Τ.Κ. 10682 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010 Αρ. Φύλλου 3 ΑΓΡΑΦΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ!

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΙΡΙΟΣ 2009 Αρ. Φύλλου 68 Έτος Ιδρύσεως 1993 Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ

Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ ΚΕΜΠΑΘ 4225 ΚΩ ΙΚΟΣ 012709 Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ Χρόνος 35ος - Γραφεία: Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα - Τηλ. - Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 213622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 124 OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Αρ. Φύλλου 85 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Τ Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 16ο Αρ. φύλλου 106 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Εμ. Μπενάκη 73 10681 210-3811.888 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ... ΕΚΑΤΟΣΤΗΣΑΜΕ! ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ. ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ένα ακόμη κόσμημα αποκτά το χωριό μας

ΤΑ... ΕΚΑΤΟΣΤΗΣΑΜΕ! ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ. ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ένα ακόμη κόσμημα αποκτά το χωριό μας ÅÖ Ç Ì ÅÑÉÄ ÅÓ Ð ÅÑÉÏ Ä ÉÊÁ ( + 7) ÅÊÄÏÔÙÍ Μ 1 1 Ο Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 15ο Αρ. φύλλου 100 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008 Εμ. Μπενάκη 73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες.

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες. e-mail: ambeliona@yahoo.gr Ιδρυτής - Εκδότης: Σύλλογος Αμπελιωνιτών Γραφεία: Αριστοτέλους 4, 104 32 Αθήνα, τηλ.-φαξ. 210 52 36 651 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝΙΤΩΝ Έτος 48ο αρ. φύλλου 298

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ» Όταν θυµάµαι το χωριό µου, είναι σαν να θυµάµαι τον ίδιον µου τον εαυτό

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ» Όταν θυµάµαι το χωριό µου, είναι σαν να θυµάµαι τον ίδιον µου τον εαυτό ΛΛΟ 1ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 1ο ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΕΡΑΝΙΟΥ 44 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 31 ΤΗΛ.: 697416109 ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Αγαπητοί απανταχού Τσαµαντιώτες Ο Σύλλογός µας ιδρύθηκε το 1946 και παρέµεινε ντανός,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι στο χωριό (2015)

Πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι στο χωριό (2015) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα My Leykada.gr ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 40 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 142 - Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2015 - Γραφ. Γερανίου

Διαβάστε περισσότερα

Παλιές εικόνες από τα Δωδεκαήμερα στο χωριό μας

Παλιές εικόνες από τα Δωδεκαήμερα στο χωριό μας 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ.10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 4407 ΙΛΙΟΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ. 210 3812660 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 136 Η διεύθυνσή

Διαβάστε περισσότερα