ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι Επειδή το φύλλο αυτό είναι και χριστου γεννιάτικο, αφού ευχηθούμε σε όλους " Κ α λά Χριστούγεννα" "Χρόνια πολλά κι ευτυχι σμένο το νέο έτος", θα επαναλάβουμε την προτροπή, να βρεθούμε όλοι στο αγαπημέ νο μας χωριό τις γιορτάσιμες αυτές ημέ ρες, έστω και για λίγο. Μας περιμένουν οι συγχωριανοί μας, οι φίλοι, οι συγγενείς, οι συμπατριώτες μας. Το έχουμε όλοι μας ανάγκη. Ν α βρεθούμε όλοι μας στην μικρή εκκλησία μας, που ήδη την έχουμε ανακαινίσει όσο μπορού σαμε με τη βοήθεια όλων μας, να ψάλλουμε μαζί με το νέο παπά μας το " Η γέννηση σου Χριστέ ο Θ ε ό ς ημών" κ α ι το "Δόξα εν υψίστοις Θ ε ώ και επί γης ειρήνη...". Ναι ειρή νη σ* όλο τον κόσμο. Τ ο χωριό μας, τα χω ριά μας, η επαρχία μας πρέπει να διατηρη θούν πρέπει να'χουν κόσμο, ν' αναζωογο νηθούν. Μόνο προσοχή στους δρόμους. Καλά ταξίδια και Καλά Χριστούγεννα. Σ' oaoyz voyz xa<pia9loyz Tinoyz ΈΟΤΧΉΤΛΙ ΧΦ09 ΙΑ ΤίΟΆΛΆ ΰζΆΙ Ttfty'ΧΙΖ,ΜΈϊφ "TO!λ Ε0 Έ<Τ0Σ> 06. Η ΟΜΟΣΠΟΝΑΙΑ ΠηΓΠΝΗΣίηΝ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΟΛΟ Π ΑΠΟΥΛΙΑ Η Ομοσπονδία Αδελφο τήτων και Ενώσεων Επαρ χίας Πωγωνίου Ιωαννίνων διοργάνωσε την κορυφαία ετήσια πολιτιστική της εκ δήλωση την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου , από τις 6-9 το βράδυ στο ξενοδο χείο Μεγάλη Βρετανία και τίμησε έναν δικό μας άν θρωπο, τον σημερινό Πρόε δρο της Ελληνικής Δημο Ι ι κρατίας κ. Κάρολο Παπούλια και τον ανακήρυξε επίτι μο Πρόεδρο της. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με σκοπούς, χορούς και τραγούδια από το Πωγώνι με κλαρίνο τον Πέτρο Λού κα, αφηγήτρια τη Μ α ρ ί α Χρονοπούλου, με κείμενα της Μαρίας Λάζου και του Κων/νου Θεμελή, με προ βολή εικόνων από το Πω γώνι, συνοδευόμενων από τραγούδια σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Πλήθος κό σμου, αδελφοτήτων, Συλλό γων και φορέων του Πωγω νίου τίμησε την υπέροχη αυτή εκδήλωση. Την εφημε ρίδα μας αντιπροσώπευσε ο υπεύθυνος της ύλης κ. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" «Κ«ΐ%ΰΚ«!!ΐΑΐβΰ!ί!^^ ι

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΑΚΡΥΣΕ 0 ΠΡ0ΕΑΡ0Σ ΤΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ! κ. ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η 2 6 η Οκτωβρίου , ημέρα του Πολιούχου της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Αγίου Δημη τρίου καταγράφεται ως μονα δική και ιστορική για την Ηπει ρωτική Εστία Θεσσαλονίκης, το Σωματείο που ίδρυσε το ο διεθνούς φήμης αεί μνηστος καθηγητής Περικλής Βιζουκίοης, από το Χλωμό Πωγωνίου, και επί 6 5 χρόνια υπη ρετεί την ιδέα του Ηπειρωτισμού - Εθελοντισμού. Ιστορική γιατί την επισκέ φθηκε ο συμπατριώτης κ. Κ ά ρ ο λ ο ς Παπούλιας, ως Πρόε δ ρ ο ς της Ελληνικής Δ η μ ο κ ρ α τίας. Ω ς Ηπειρώτης - Πωγωνήσιος με υψηλό αίσθημα ευθύνης που δεν ξεχνά, βρέ θηκε κοντά στους συμπατριώ τες και τους φίλους του που του ευχήθηκαν από ψυχής συγχαρητήρια και κάθε επιτυ χία στο έργο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ σαλονίκης ως εκπρόσωπος των Ηπειρωτών του Βορειοελ λαδικού χώρου και των ομογε νών ε ξ Αλβανίας του απένειμε τιμητική πλακέτα όπου ανα γράφεται: "Τιμής Ενεκεν -στον ευπα τρίδη Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Επίτιμο Μ έ λ ο ς της Ηπειρωτικής Εστίας Θ ε σ σαλονίκης και Επίτιμο Πρόε δ ρ ο του Πνευματικού Κέντρου αυτής, Συμπατριώτη κ. Κ ά ρ ο λ ο Παπούλια, ο οποίος με την μακρόχρονη εθνικοκοινωνική του δ ρ ά σ η δικαιώνει τη ρήση " Η Εύανδρος Η π ε ι ρ ο ς " ". Η Αυτού Εξοχότης ο Πρόε δ ρ ο ς της Ελληνικής Δημοκρα τίας κ. Κ ά ρ ο λ ο ς Παπούλιας απευθυνόμενος προς τους συ μπατριώτες στις στην Ηπειρωτική Εστία Θ ε σ σαλονίκης είπε: "Ηπειρώτισσες, Ηπειρώτες, Είναι δικαιολογημένη η συ γκίνηση μου. Συναντηθήκαμε κι ά λ λ ε ς φορές. Ο ι Ηπειρώτες της Θεσσαλονίκης είναι έ ν α ζωντανό δείγμα της ηπειρωτι κής ψυχής. Μ α κ ρ ι ά α π ό την πατρίδα, δημιουργήσατε. Σ α ς υπολήπτεται η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, γιατί εδώ ξεδι πλώσατε τις αρετές του ηπει ρωτικού γένους. Αυτές τις αρετές που μας ακολουθούν όλους από τη γέννηση μας μέ χρι τον θάνατο μας. Υψηλό φρόνημα, φιλοπατρία, φιλεργατικότητα, δημιουργία, προ σφορά στην πατρίδα. Και βγαίνουμε, όπως λ έ ω -και το λέω και το επαναλαμβάνω- τε λευταίοι από τα χαρακώματα του αγώνα. Ο λ ω ν των αγώ νων. Του κοινωνικού αγώνα, του αγώνα υπεράσπισης της Πατρίδας, του αγώνα για ν α λαμπρύνουμε την Πατρίδα με το παράδειγμα μας. Είμαι εξαιρετικά συγκινημέ νος. Σ α ς επισκέφθηκα και ω ς Υπουργός των Εξωτερικών. Μ ο υ ευχηθήκατε όλοι σ α ς "και εις ανώτερα". Ο λ ό κ λ η ρ ο ς ο πολιτικός κό σμος εκτίμησε την προσφορά μου. Ηταν προσφορά άδολη για την πατρίδα και συνεχίζω να προσφέρω ό,τι κι εσείς προσφέρετε, ό,τι και εσείς αι σθάνεστε. Δ ε ν ξεχνάω τον τόπο μας. Α π ό κει που ξεκινήσαμε, α π ό κει που μάθαμε γράμματα, εκεί που αφήσαμε τους νε κρούς μας. Σας ευχαριστώ όλους". Η ατμόσφαιρα ήταν έντονα συγκινησιακά φορτισμένη, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθου σα της Ηπειρωτικής Εστίας. Ο λ ο ι οι παρευρισκόμενοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν Τ "" λ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ TON ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΗΛΑΤΑΝΙΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Σ Υ Μ Φ Ο Ν Α ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ι. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΟΑΝΝΙΝΙΪΝ T.K ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑ3ΗΣ ΥΛΗΣ Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΟΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΟΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 4050 Χειρόγραφα ηον δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. : Οι ενυπόγραφες ουνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων ηον υπογράφουν. J, ^^ τα δάκρυα τους, γιατί τα λό για του συμπατριώτη κ. Πρόε δρου της Ελληνικής Δημο κρατίας ήταν βγαλμένα από τα μύχια της ψυχής του. Και οι εκπρόσωποι από όλες τις περιοχές της Ηπεί ρου που ζουν και εργάζονται στη Θεσσαλονίκη, κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, α λ λ ά και οι νεώτεροι, του έσφιξαν το χέρι, τον αγκάλιασαν, τον φίλησαν, γιατί ο κ. Κ ά ρ ο λ ο ς Παπούλιας, αν και υπηρετεί το Ελληνικό Εθνος από το ανώτατο αξίωμα της ελληνι κής Πολιτείας, εξακολουθεί να είναι ο Κάρολος Παπού λιας που γνωρίζαμε τόσα χρόνια. Αρχοντας, φιλικός, ευγενής, συναισθηματικός, αγνός Ηπειρώτης πατριώτης, με ισχυρή μνήμη, οικείος, φί λος, αρχηγός και μέλος της ομάδας. Χαιρέτησε δια χειραψίας όλες τις κοπέλες και τα παλι κάρια με τις ηπειρωτικές φο ρεσιές που τον υποδέχθηκαν παρατεταγμένα στην είσοδο ΤΠΓ HnFiciMTiKiir Ffrrinr της Στρατηγού em όπου το συγκεντρωμένο πλή θος τον χειροκροτούσε. Στην αίθουσα της "Ηπειρωτικής Εστίας" έσκυψε και φίλησε τα μικρά Ηπειρωτόπουλα που τον καλοδέχθηκαν και κάθησαν κοντά του. Ο αποχωρισμός ήταν δύ σκολος για όλους. Μ ε τους ήχους του ηπειρώτικου κλαρί νου και τα "Ξεχωρίσματα" -το τραγούδι που ακούγεται τε λευταίο στα πανηγύρια των χωριών με την ευχή ν α αντα μώσουμε ξανά γεροί- και την ευχή για " Κ α λ ή Πατρίδα" με δάκρυα στα μάτια και ένα κό μπο στο λαιμό, διέσχισε μετά βίας την διαδρομή μέχρι την έξοδο όπου η Ηπειρωτική Νε ολαία τον ξεπροβόδισε και του ευχήθηκε καλό δρόμο. Η ευχή των Ηπειρωτών της Θεσσαλονίκης είναι η επόμε νη συνάντηση ν α γίνει στο πνευματικό κέντρο που χτίζει η Η.Ε.Θ. στην Κάτω Τούμπα, και του οποίου είναι επίτιμος πρόεδρος, για ν α εγκαινιάσει το Βιζουκίδειο Ιδρυμα του Λαϊκού Πολιτισμού, όπως το οραματίστηκε το Κατά την επίσημη υποδοχή του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας συμπατριώτη κ. Κάρολου Παπούλια από τις Αρχές της πόλης στο Α ε ρ ο δρόμιο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α την Τρί τη , την ανθοδέ σμη για το καλωσόρισμα στην Θεσσαλονίκη προσέφερε κο πέλα της Ηπειρωτικής Εστίας με την παραδοσιακή στολή των Ιωαννίνων, της Πρωτεύου σας της Ηπείρου, και τον υπο δέχθηκε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Η.Ε.Θ. Δεκαμελές άγημα της Νεολαίας της Ηπειρωτικής Εστίας εκπροσώπησε την Ηπει ρο στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Λεωφόρο Μ ε γ ά λ ο υ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ, ενώ πιον του Προέδρου κ. Κ ά ρ ο λου Παπούλια. Το Α γ α λ μ α της Ηπειρώτισ σας του που ανηγέρθη υπό της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης το για να τιμηθούν τα 5 0 χ ρ ο ν α της Η.Ε.Θ. και του Επους του δαφνοστεφάνωσε αντι προσωπεία της μαθητιώσας Νεολαίας της Θεσσαλονίκης. Καλλάρη, ( \ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΣΤΟ ΛΑΜΠ0Β0 Ερείπια έ χ ο υ ν α π ο μ ε ί ν ε ι α π ό τ α ά λ λ ο τ ε ε ν τ υ π ω σ ι α κ ά π έ τ ρ ι ν α α ρ χ ο ν τ ι κ ά των ε θ ν ι κ ώ ν ευεργετών Κωνσταντίνου κ α ι Ε υ ά γ γ ε λ ο υ Ζ ά π π α σ τ ο Λ ά μ π ο β ο της Α λ β α ν ί α ς. Η διε ρευνητική ε π ί σ κ ε ψ η μ ε λ ώ ν του Σ υ ν δ έ σ μ ο υ Α π ο φ ο ί τ ω ν της Ζ ω σ ι μ α ί α ς Σ χ ο λ ή ς Ιωαννίνων σ τ ο Λ ά μ π ο β ο, α π ο κ ά λ υ ψ ε την πλήρη ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η μιας π ε ρ ι ο χ ή ς π ο υ σ υ ν δ έ ε ται με την κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά τ η ς Η π ε ί ρ ο υ. Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ά λ ε ί ψ α να, δ υ σ κ ο λ ί α π ρ ό σ β α σ η ς, γ κ ρ ε μ ι σ μ έ ν η ε κ κ λ η σ ί α, σ υ ν θ έ τουν έ ν α α π ο γ ο η τ ε υ τ ι κ ό σ κ η ν ι κ ό που α γ ν ο ε ί τους ό ρ ο υ ς της δ ι α θ ή κ η ς των α δ ε λ φ ώ ν Ζ ά π π α. Επιστολή ε ν η μ έ ρ ω σ η ς με π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α την α π ο κ α τ ά σ τ α σ η της ηπειρώτικης κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά ς α π ε σ τ ά λ η σ τ ο ν υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν, κ. Πέτρο Δούκα.

3 ΣΕΛΙΔΑ 3 Ε Κ Α Η Α Ο Σ Η Σ Τ Ο Μ Ν Η Μ Ε Ι Ο ΤΗΣ ΒΙΓΑΑΣ Τιμήθηκαν οι AiTuAooKopvavcs npucs του Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος, την Κυριακή Νο εμβρίου 05, έγινε στο Ηρώο της Βίγλας στις 11 και μισή το πρωί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των 18 παλλικα- τής της 8ης Μεραρχίας, ο Διοικητής του 583 Τ. Προκαλύψεως Κονίτσης, ο Διοικη τής του 2 / 3 9 Συντάγματος μετά της ακολουθίας του, εκ- Ο Δεσπότης μας κ.κ. Ανδρέας προσέρχεται στο Μνημείο Ηρώων Βίγλας. ριων που πεσαν στη μάχη της ΒΙΓΑΑΣ του χωριού μας, στις 16 Νοεμβρίου 1940, μαχό μενοι του πατρίου εδάφους, με επικεφαλής τον ηρωϊκό έφεδρο εύζωνο, Ανθυπολο χαγό Ανδρέα Τσίγκα, που η προτομή του στολίζει την εί σοδο της πόλεως Αγρινίου. Και οι 18 ήταν Αιτωλοακαρνάνες. Αγημα στρατού μετά μου σικής απέδωσε τις κεκανονισμένες τιμές γύρω από το μνημείο, που κάθε χρόνο ευπρεπίζεται και ενέργειες του Προέδρου του Πολιτιστικού μας Συλλόγου, διαπλατύνθηκε ο δρόμος με μπουλντόζα καθώς και ο έμπροσθεν χώ ρος. Παρέστησαν από στρατιω τικής πλευράς, ο Υποδιοικη- πρόσωποι των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Αρχών, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλ λόγων και Οργανώσεων, Ενώσεις Εφέδρων και Απο στράτων Αξιωματικών, Χωρο φυλακής - Στρατού και Αστυ νομίας, διάφοροι φορείς κ.α., πλήθος κόσμου και οι κάτοι κοι του χωρού μαζί με το νέο μας παπα-γιώργη Συντάκα. Την επιμνημόσυνη δέηση έψαλλε, ο Σεβασμιώτατος Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.κ. Ανδρέας μετά του ιερατείου του, του πανηγυρικό και το ιστορικό της ημέρας και της μάχης, εξεφώνησε με εμπνευσμένη ομιλία του ο κ. Χ. Δημητρίου πρώην ανώτερος αξιωματι κός της 8ης Μεραρχίας. Με τά χαιρέτισε το πλήθος και ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΟ τους επισήμους με σύντομη προσλαλιά ο Δεσπότης μας και επακολούθησε προσκλη τήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων εκ μέρους πρώτα των συγγενών των νεκρών και μετά των Αρχών και των φορέων με πρώτο στεφάνι του κ. Μ. Παντούλα βουλευ τή Ιωαννίνων ως εκπροσώ που της Βουλής των Ελλή νων. Την όλη εκδήλωση, οργά νωσε και εξετέλεσε, με τάξη, σεβασμό και αξιοπρέπεια ο Δήμος Αγρινίου και η τελετή έληξε με τον Εθνικό Υμνο. Ο Εθνικός μας Υμνος που κάνε κορμιά και ψυχές να ριγούν. Τ' αυτοκίνητα απομακρύνο νται τι ίδιο κι οι προσκυνη τές. Και ύστερα στο Ηρώο της ΒΙΓΑΑΣ ΣΙΩΠΗ. Η δόξα αγκαλιάζει τα ματωμένα κορμιά, τα σφαλισμένα μά τια, τα νεκροστολισμένα λεί ψανα από τους συγγενείς των θυμάτων και των Αρχών. Σωρός τα δάφνινα στεφά νια. Κι ο φοβερός αγέρας που ριπίζει το ηρώο πεσό ντων νανουρίζει τους ήρωες χαϊδεύοντας τους της νιότης τα μαλλιά τα ματωμένα κι ο ήλιος λαμπρύνει τη μεγάλη μέρα, ζεσταίνει τα ξυλιασμέ να μέλη των παλληκαριών, που κείτονται εδώ πάνω στον τόπο της θυσίας για την λευ τεριά της πατρίδας μας. Μετά τρία (3) πούλμαν και οι επίσημοι κατέβηκαν στο χωριό, που τους κεράσαμε και έφαγαν στο κεντρικό κα φενείο κατευχαριστημένοι όλοι τους από την εξυπηρέ τηση και περιποίηση του κα φενείου της οικογενείας ΑΙΑΠΗ. Παρά το δριμύ ψύχος επά νω στη Βίγλα, η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και κυρίως των Αιτωλοακαρνά- Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ενοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΟΡΑΗ 13 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.26571Ί Στήλη με τα ονόματα των πεσόντων Ηρώων. 194Q Τιμητικό άγημα στρατού του 583 Τ.Π. Κόνιτσας αποδίδει τιμές. Ο υπεύθυνος ύλης της εφημερίδας μας κ. Σ. Οικονόμου καταθέτει στεφάνι στο Μνημείο. νων και των συγγενών των φονευθέντων ηρωικών παλλικαριών, κυρίως από το Αγρί νιο, Παναιτώλιο - Δήμο Με σολογγίου και από τους γύ ρω Δήμους και περιοχές που καταγόταν οι Εύζωνοι του 2 / 39 Συντάγματος Ευζώνων, που ήρθαν εδώ επάνω με πούλμαν. Ειδικό πούλμαν με παλιούς πολεμιστές και εφέ δρους ήρθε από την Αθήνα με επικεφαλής τον επίτιμο Διοικητή του Γ Σώματος Στρατού στρατηγό NIK. Α Θ. ΚΟΑΟΜΒΑ που γνώριζε πο λύ καλά την περιοχή καθώς στα νεώτερα χρόνια και πο λέμους είχε υπηρετήσει εδώ πάνω στη ΒΙΓΛΑ. Ο Δήμος Καλπακίου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμ βουλίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας, εδώ πάνω κέρασε όλους τους καλεσμένους κονιάκ και τσίπουρο. Ολοι τους έμειναν κατευ χαριστημένοι και συγκινήθη καν απ' αυτή την πατριωτική εκδήλωση. Τους ήρωες νεκρούς και γενικώς τους νεκρούς μας ποτέ δεν πρέπει να τους ξε χνούμε. Ευχαριστούμε όλους που μας τίμησαν και συγχαίρουμε ιδιαιτέρως το Δήμαρχο Αγρι νίου κι όλους τους Αιτωλοα- καρνάνες που με το φοβερό αυτό κρύο βρέθηκαν εδώ πάνω. Ακόμη ευχαριστούμε την Αδελφότητα Αιτωλοακαρνάνων που εδρεύει στα Γιάννενα, γιατί αυτή στο πα ρελθόν πρωτοστάτησε γι αυ τές τις εκδηλώσεις. Ας είναι οι απλές αυτές γραμμές ένα ακόμη σημάδι Ενας παλιός πολεμιστής του '40 ο κ. Τζέγκας με τον Πρόεδρο της Αδελφότητας Αιτωλοακαρνάνων κ. Κότταρη. ευγνωμοσύνης και θαυμα σμού γι αυτούς που θυσία σαν τη ζωή τους, εδώ πάνω στη Βίγλα για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθερο. Σωκράτης Μ. Οικονόμου

4 Α Ν Α Ρ Ε Α Σ ΤΣΙΓΚΑΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ '40 - ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΒΙΓΛΑ Με την οικογένεια των ΤΣΙΓΚΑ, διατηρώ από τότε που γνωρίστηκα το φιλικές σχέσεις. Ο Ανδρέ ας Τσίγκας, ανθυπολοχα γός τσολιάς, επικεφαλής Διμοιρίας λόχου του 2 / 3 9 Συντάγματος Ευζώνων Μ ε σολογγίου, έπεσε στη ΒΙ ΓΛΑ στις Πολλές φορές ήρθαν τ' αδέρφια του και οι συγγε νείς του εδώ επάνω στη Βί γλα κι έριξαν τρισάγιο. Εγώ την εποχή εκείνη ήμουν 5 χρονών, ό,τι ξέρω, τα ξέρω από τον αείμνηστο μπάρ μπα μου Παπα-Θανάση Ο ι κονόμου που'ριχνε τρισά γιο και μνημόνευε πάντα τ' όνομα του. Τις προάλλες (-1105) ήρθε ο ανηψιός του Σπυρίδων Τσίγκας, με τη σύ ζυγο του και τα πέντε παι διά του στο χωριό. Ζήτησε πληροφορίες και ό,τι του διηγήθηκα με τα ό σ α γνωρί ζω συγκινήθηκε πολύ. Τον παρηγόρησα και του'δωσα θάρρος, ότι πρέπει να'ναι περήφανος για το θείο του, που ήταν ήρωας και είναι θαμμένος στη ΒΙΓΛΑ. Πήγα με για καφέ στο σπίτι μου και φεύγοντας μου'πε ότι είναι πολύ συγκινημένος αλλά και ευχαριστημένος, για τις τιμές και το μνημό συνο που κάνουμε στο ΠΕΝΘΗ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Γ. ΛΕΤΣΙ0Ι Ενας ακόμη της παλιάς γε νιάς του χωριού μας έφυγε από την πρόσκαιρη τούτη ζωή στις 13 Νοεμβρίου 05, ο Θρασύβουλος (Βου λής) Γ. Λέτσιος πλήρης ημε ρών. Ο αείμνηστος γεννήθη κε στο χωριό μας το 1915 ήταν ο πρωτότοκος γιος του αείμνηστου δασκάλου Γεωρ γίου Λέτσιου και τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε ξέ γνοιαστα στο χωριό με χιλιά δες αναμνήσεις. Φοίτησε στη Ζωσιμαία Σχο λή και μετά στη Σχολή ίων Τριών Ταυ (Τ.Τ.Τ.) Ταχυδρομι κή, Τηλεφωνική και Τηλεγρα φική στη Θεσσαλονίκη και διορίστηκε πρώτα στο Τηλεγραφείο και μετά στον ΟΤΕ στα Γιάννενα μέχρι που συ νταξιοδοτήθηκε και έλαβε όλους τους βαθμούς της ιε ραρχίας. Στον πόλεμο του ' 4 0 υπη ρέτησε ως έφεδρος ασυρμα τιστής και με την ίδια ιδιότη τα έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση του ΕΔΕΣ. Με την αγαπημένη του σύ ζυγο τη Νίνα, ερχόταν στο χωριό. Λγαπούσε το πατρικό σπίτι. Ηταν ευχάριστος τύπος, καλοφαγάς και καλοπερασιάρης και κυνηγός με πολ λές καλές παρέες κι όλο για τα περασμένα διηγόταν. Πρώτος αυτός μας έφερε στο χωριό το 1933 το τηλέ φωνο στο παλιό σχολείο και ΚΑΛΟ στο σπίτι του απο σκαμια σε σκαμιά ο γράφων μικρός απορούσε γι αυτό το ντριν ντριν, πηγαίνοντας στο σπίτι του που ήταν κοντά στο πα τρικό μου. Μαζί με τον πατέ ρα του και τους μπαρμπάδες του πρωτοστάτησε να γίνει ο δρόμος από την "ΕΝΩΣΗ" μέχρι το χωριό, και έφεραν το πρώτο αυτοκίνητο προ του ' 4 0 στο χωριό. Ολη του τη ζωή την πέρασε στα αγαπημένα του Γιάννενα και στο χωριό. Τελευταία είχε απομείνει. Δεν μετακινιόνταν. Είχε κλειστεί στον εαυτό του. Στην τελευταία μου επίσκεψη -που του πήγα το αναμνηστι κό μετάλλιο, του πολεμιστή, από τη βράβευση του Δήμου Καλπακίου, για τη συμμετοχή του στον πόλεμο του '40, με κοίταξε με το απλανές βλέμ μα του, χάρηκε, το πήρε το φίλησε και μου ψιθύρισε. Ηρ θε αργά... και του απάντησα "κάλλιο αργά παρά ποτέ" και βυθίστηκε ξανά στον ύπνο του. Σε δύο (2) μέρες έφυγε. Αυτή είναι η ζωή. Συλλυπούμαι βαθύτατα τ' αδέρφια του, τ' ανήψια του κι όλους τους συγγενείς του, τους πολλούς γνωστούς και φίλους του καθώς και τα πολ λά Βαπτιστήρια του. Ας είναι ελαφρύ το γιαννιώτικο χώμα που τον σκέπασε. Αιωνία η μνήμη του. Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου ΚΡΑΣΙ Κυκλοφόρησε καλό κρασί της αμπελουργικής περιό δου με την ονομασία: "Θεία Κοινωνία Καλο γιάννη και των οκτώ εγγονών". Το κρασί είναι από τον αμπελώνα Ανω Ραβενίων. Ο τό πος μας ξανά στο προσκήνιο. ΣΕΛΙΔΑ 4 ΠΑΤ0Ν Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Μέσω γνωστού πατριωτικού και πνευματικού ιδρύματος, έχουμε εξασφαλίσει την δωρεά βιβλίων (ιστορικών - λαογραφι κών - παιδαγωγικών κ.α.). Παρακαλείται ο κ. Πρόεδρος του Συλλόγου μας, να μας απα ντήσει αν διαθέτει κατάλληλη βιβλιοθήκη για την τοποθέτηση τους ή αν δεν έχουμε να αγοράσουμε, ώστε τα βιβλία και ασφα λή να είναι, αλλά και υπεύθυνα να δανείζονται και να τα επι στρέφουν οι φίλοι αναγνώστες. ηρώο Βίγλας και πως θ ά φτηκε ο θείος του εκεί και δεν αφήσαμε το κουφάρι του να το φάνε τα σκυλιά. Μου'δωσε τη σύσταση του που είναι: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΓΚΑΣ Κ Α Ν Α Ρ Η Τ.Κ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑ Τηλ. FAX: Οποιος γνωρίζει ή άκου σε κάτι από εκείνη τη φο βερή μάχη παρακαλεί να επικοινωνήσει μαζί του. Αυτά τα λίγα γιατί η συ γκίνηση περισσεύει. Σωκράτης Μιχ. Οικονό μου ΑΠΟΨΕΙΣ Τις τελευταίες ημέρες, γίνεται πολύς λόγος για τα ποσοστά της εκλογής των Δημάρχων και των Νομαρχών 42% και της ψή φου των μεταναστών κ.α. Θα σταθούμε για λίγο στην ψήφο των μεταναστών. Για να δοθεί ψήφος στους μετανάστες ή πλήρη πολιτικά δικαι ώματα, δεν είναι εύκολη υπόθεση: Θέλει -κατά τη γνώμη μας- με λέτη, διάλογο, σκέψη και περίσκεψη, όπως χρόνος παραμονής, σεβασμό στους Νόμους του Κράτους, τρόπος συμπεριφοράς, συμμετοχή στους θεσμούς, ένταξη κ.α. Δηλαδή μια σειρά από ορισμένες προϋποθέσεις, που αυτό ισχύει σ' όλα τα κράτη, που κι εμείς έχουμε μετανάστες. Τέλος -ως γνωστόν- πάντα η μετανάστευση συνέβαλε στην κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και εξεύρεση εργατι κών χειρών. Κοντολογίς απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε ν' αποκτήσουν το δικαίωμα του "εκλέγειν και του εκλέγε σθαι". Νέα παρέα γνώρισα πάνω στον Βοϊδομάτη με πίκρες και με βάσανα ήταν κι αυτή γεμάτη. ΟΙΛΑΛΑΓΓΙΤΕΣ Και με τις ωραίες λαλαγγίτες όπως τις λέμε εμείς στο χωριό μας, που πολλές φορές έχουμε γράψει ή σπάργανα του Χριστού δηλαδή φύλλα λεπτά που τα ψήνουμε πάνω σε μαύρη πλάκα (σιάτι) τα μουσκεύουμε με γλυκό νερό, ζάχαρη ή μέλη και τα τρώμε τα Χριστούγεννα, ένα από τα πολλά παραδοσιακά τοπικά - χωριανικά γλυκά. Δίνουν και τα γλυκά αυτά γιορτάσιμο τόνο τούτες τις μέρες του χειμώνα με το τσουχτερό κρύο - τις παγω νιές και τις βροχές. Αλλωστε καθώς λέγανε και οι παλιοί "Μπρος πίσω του Χριστού η καρδιά του χειμωνιού" και τ' άλλο "ο καλός ο νοικοκύρης το χειμώνα χαίρεται". Αυτά από μας και καλές γιορτές. Ολοι το παίζουν Αρχηγοί σε ένα χωριουδάκι το άθλημα δεν γνώριζαν δεν είχαν και μεράκι. Χαράματα ξεκίναγαν να παν στον καφενέ ιδέες να πουλήσουνε ξάπλα στον καναπέ. Αλλοι να κόψουν τρέχανε και άλλοι σχεδίαζαν στον καφενέ αράζανε και τα μπουκάλια άδειαζαν. ΑΗΜΟΙ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ Βρίσκαν περάσματα πολλά που μπαίναν στις κοιλάδες ήταν μοσχάρια σιτευτά μαζί με τις γελάδες. Στο Δήμο Καλπακίου δημοπρατούνται τα εξής έργα: Αποπεράτωση Δημαρχείου, ευρώ. - Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων, ευρώ. Τα δύο αυ Ο τόπος γουρούνια κράταγε κρυμένα στα πουρνάρια κι άσχετοι εψάχνανε κοτσίφια στα κισσάρια. τά έργα έχουν κατατεθεί και αναμένεται η έγκριση τους έτσι ώστε στη συνέχεια να δημοπρατηθούν. - Δη μοτική οδοποιία ευρώ. Για το έργο αυτό σύ ντομα ολοκληρώνεται η μελέτη, η οποία και κατατίθε Πότε η παγάνα έφταιγε και πότε τα καρτέρια ο σκύλος έφταιγε κι αυτός που έβγαζε σκαντζοχιέρια. ται για έγκριση. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γουρούνι δεν ευρίσκανε σ' Ανατολή και Δύση τούτη η παρέα έμελε στα σύντομα να σβήσει. ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ.Τ.Λ. Το κρύο εφοβότανε βροχή και την ψιχάλα στον Γ Ρ Α Μ Μ Ο σαν συννέφιαζε τρύπωναν στον Χ Α Μ Α Λ Α. Δικό τους Γ Κ Ε Τ Ο ήθελαν αυτόν εκεί τον τόπο να κυνηγήσουν μια σταλιά δεν έμπαιναν στον κόπο. Με τούτα τα ευτράπελα τους είπαμε Α Ν Τ Ι Ο. Τέτοια παρέα ανεμική εκόπηκε στα δύο. Ο ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΛ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 57 ΕΝΑΝΤ! ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ^ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ 5 μ.μ.

5 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΑΟΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Ιερή υποχρέωση η διατήρηση ins nopasoons. αλλά και ανάγκη gio την πρόοδο Ο Δεύτερος Παγκόσμος Πόλεμος ( ) πέ ρασε σαν οδοστρωτήρας στη ζωή των λαών. Ο ι εκα τόμβες των θυμάτων και οι τεράστιες υλικές καταστρο φές υποχρέωσαν τον άν θρωπο, στην προσπάθεια επουλώσεως των πληγών, α λ λ ά στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής, για τη δημιουργία ενός κατάλλη λου αύριο. Και η ανάπτυξη υπήρξε αλματώδης. Ο παραδοσιακός τρόπος καλλιέργειας της γης και της ζωής γενικότερα πολύ γρήγορα ξεπεράστηκαν από την εξέλιξη. Τα αστικά κέντρα έγιναν πόλος έλξης για το λ α ό της υπαίθρου. Τα πρώτα χρόνια, είναι γε γονός, υπήρχε εύκολο με ροκάματο, λόγω της ανα συγκρότησης στις πόλεις. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αντιμετωπίσαμε επί πλέον κοι τις καταστροφικές συ νέπειες του εμφυλίου πολέ μου. Τα ακριτικά χωριά μας άδειασαν για κάποιο διά στημα, γιατί οι κάτοικοι τα εγκατέλειψαν και κατέφυ γαν στα πλησιέστερα αστι κά κέντρα. Πολλοί εδημιούργησαν κάποιες προϋ ποθέσεις να ζουν στην πό λη και έτσι δεν ξαναγύρισαν στα χωριά. Α λ λ ά και αυτοί που εγύρισαν στα χωριά αισθάνο νταν σαν προσωρινοί κάτοι κοι και προσπαθούσε καθέ νας να βρει τρόπο ν α φύ γει. Ετσι με την πάροδο του χρόνου η ύπαιθρος εγκατα λείφθηκε. Και όταν εγκατα λείπεται η ύπαιθρος, εγκα ταλείπεται και ο παραδο σιακός τρόπος ζωής. Στην καλλιέργεια των χωραφιών δεν χρησιμοποιούσαν στα χωριά τα πρώτα χρόνια με τά τον επαναπατρισμό (αφού έληξε ο εμφύλιος πό λεμος) το ζευγάρι των βο διών - αγελάδων για το όρ γωμα και τη σπορά των χω ραφιών, καθώς, και για το αλώνισμα. Δειλά - δειλά άρχισαν ν α κάνουν την εμ φάνιση τους τα πρώτα τρα κτέρ και οι πρώτες αλωνι στικές μηχανές. Για να κα ταλήξουμε στην δεκαετία του και μετά σε τε λεία εγκατάλειψη των χω ραφιών, αφού οι καλλιεργη τές έφυγαν και τα χωριά έμειναν νεκρές πολιτείες. Σήμερα δε, αν τύχει να ιδούμε κάπου σιτάρι να λι κνίζεται στο φύσημα του α έ ρ α, τρέχομε να το ιδούμε και να θυμηθούμε τα πα λιά... Τα οικόσιτα γιδοπρόβατα χρόνο με το χρόνο λι γόστευαν και σήμερα σπο ραδικά, συναντούμε μόνο λίγους επαγγελματίες κτη νοτρόφους ν α βόσκουν κά ποιο κοπάδι στα μέρη εκεί να που σήμερα είναι έρημα και που κάποτε έσφυζαν από ζωή. Ο λ α αυτά μαζί με την αναχώρηση των κατοίκων είτε για το εξωτερικό είτε για τα αστικά κέντρα του εσωτερικού συντέλεσαν στην ερήμωση της υπαί θρου. Ο κόσμος άρχισε να ζει στους ρυθμούς της πό λης. Μερικά έθιμα μετα φέρθηκαν στις νέες κατοι κίες, στα αστικά κέντρα. Εχασαν όμως την ομορφιά και τη γνησιότητα που είχαν στις ρίζες τους, εκεί που με γάλωσαν μακριά από τις επιδράσεις της αστικής ζω ής Ο ι νέοι γοητεύονται από τους μοντέρνους ρυθμούς της σύγχρονης μουσικής των πόλεων, αλλά και εκεί νους που εισάγονται από το εξωτερικό, όπως είναι η ροκ και η ποπ κ.λ.π. είδη μοντέρνας μουσικής. Η γνή σια δημοτική μουσική ή νο θεύεται ή παραμερίζεται τε λείως. Φυσικά το πρόβλημα δεν είναι μόνον ελληνικό. Είναι σχεδόν παγκόσμιο! Γι' αυτό οι ηγέτες άρχισαν να προ βληματίζονται. Υπήρχε φό βος να ισοπεδωθούν τα πά ντα και κάθε λαός να ξεχά σει τις ρίζες του. Αρχισαν να εκδίδουν εγκυκλίους με συστάσεις για επιστροφή στην παράδοση. Και αμέ σως άρχισε η συγκρότηση και οργάνωση λαϊκών - δη μοτικών χορευτικών ομίλων, που έκαναν και κάνουν πε ριοδείες με παραδοσιακές στολές και κάθε όμιλος πα ρουσιάζει τα δημοτικά τρα γούδια και τους εθνικούς χορούς της πατρίδας του. Το 1978 η ελληνική κυ βέρνηση οργάνωσε ολό κληρη καμπάνια κηρύσσο ντας τη στροφή στις ρίζες της παράδοσης και τη μελέ τη των λαογραφικών στοι χείων, α λ λ ά και τις μορφές της παράδοσης. Γράφτηκαν πολλά ά ρ θ ρ α, μελέτες, εκ θέσεις μαθητών όλων των βαθμίδων, α λ λ ά και πολλά βιβλία γύρω από την παρά δοση. Παράλληλα δίνεται μεγά λη βαρύτητα στα λαογρα φικά μουσεία, όπου συγκε ντρώνονται ό λ α τα αντικεί μενα της παραδοσιακής ζωής, όπως έπιπλα, είδη κουζίνας και μαγειρικής, επεξεργασίας του γάλα κτος (κομπλίτσες, καρδά ρια, ντρομπολίτσες κ.λ.π.). Γεωργικά εργαλεία (ξύλινα αλέτρια, υνιά, ζυγοί ξύλινοι, ζεύγλες, ζεγκλίνες, τρικούλια, δικράνια, ξύλινα φτυά ρια για το ανέμισμα του σταριού στο αλώνισμα κ.λ.π.). Α λ λ ά και αντικείμε να που είχαν σχέση με τα στάδια ζωής του ανθρώ που: Γέννηση, Βάπτιση, Γά μο, Θάνατο. Η μουσική και τα δημοτι κά τραγούδια άρχισαν ν α καταγράφονται σε κασέτες για να διατηρηθούν αλώβη τα από νοθείες. Γιατί με την πάροδο του χρόνου η γνή σια δημοτική μουσική υφί σταται παραλλαγές που σε πολλές περιπτώσεις την κά νουν αγνώριστη. Πολλοί οργανοπαίχτες για να ευχα ριστήσουν τους θαμώνες διαφόρων κέντρων "εξω ραΐζουν" δήθεν τη δημοτι κή μουσική και δημιουρ γούν παραλλαγές που δο λοφονούν στην κυριολεξία τη γνήσια λαϊκή παράδοση. Είναι απαραίτητο όμως να γίνει μια διευκρίνιση. Οταν γίνεται λόγος για την παράδοση κυριαρχεί στη σκέψη και η Λαϊκή παράδο ση. Δηλ. ό,τι ονομάζουμε Λαογραφία: Λαϊκή τέχνη, δοξασίες, ήθη και έθιμα, μνημεία του λόγου, δημοτι κά τραγούδια, παραδόσεις, κοινωνική οργάνωση, εκδη λώσεις της ζωής σε όλους τους σταθμούς του βίου κ.λ.π. Α λ λ ά η παράδοση είναι ευρύτερη έννοια, έχει πολ λές μορφές. Ο ι μορφές της παράδοσης είναι: 1) Θρη σκευτική παράδοση, 2) Ηθική παράδοση, 3) Εθνική παράδοση, 4) Ιστορική πα ράδοση, 5) Πνευματική, 6) Γλωσσική, 7) Λαϊκή παρά δοση, 8) Οικογενειακές αρ χές, 9) Κοινά ήθη και έθι μα, ) Πολιτιστική κληρο νομιά στο χώρο (διαφύλα ξη μνημείων, αρχαιολογικούς χώρους και τοπία μοναδικού φυσι κού κάλλους). Πολλές φορές οι νέοι μας λένε: Σ' αυτά τα παρα δοσιακά θ α μείνουμε; Δεν θ α ακολουθήσουμε την πρόοδο και την εξέλιξη; Πρέπει να έχομε πάντα στο νου μας ότι η πρόοδος δεν είναι ξεκομμένη από την πα ράδοση. Αντίθετα μάλιστα. Πρόοδος σημαίνει ότι το ένα πόδι πατάει στην παρά δοση και το άλλο προχωρεί μπροστά. Αν αποκοπούμε από την παράδοση χάνομε τον προσανατολισμό μας. Δεν γνωρίζουμε που βαδί ζουμε, δεν ξέρομε που πά με, δεν ξέρομε ποιοι είμα στε και τι θέλομε. Και τότε η πρόοδος καταλήγει να εί ναι οπισθοδρόμηση. Γιατί στην ευρύτερη έν νοια ο όρος παράδοση ση μαίνει τη ζωή, το να ζει κα νείς σύμφωνα με τις παρα δόσεις, δηλ. τις ιδέες και τις αρχές, οι οποίες διαμορ φώθηκαν με την πάροδο του χρόνου, εδοκιμάστηκαν και καταξιώθηκαν, ώστε αποτέλεσαν πρότυπα και αξιολογικά κριτήρια, που έχουν διαχρονική σημασία (όπως η παλιά συγκρότηση της οικογένειας, η ηθική και θρησκευτική παράδοση, η πνευματική και γλωσσική παράδοση κ.λ.π.). Στην εποχή μας είναι πε ρισσότερο επιτακτική η αναγκαιότητα της παράδο σης. Μόνον με τη δημιουρ γική αναφορά στην παρά δοση και τις καθιερωμένες αξίες της είναι δυνατό να αποφευχθεί ο πνευματικός λιμός και η "κρίση της επο χής μας", για την οποία γί νεται πολύς λόγος, καθό σον πρόκειται κυρίως περί ηθικής κρίσεως και δοκιμα σίας αξιών. Και τις ηθικές αυτές αξίες θ α τις βρούμε αλώβητες στη λαϊκή και την εθνική μας παράδοση. Η παράδοση είναι η α ρ χέγονη γλώσσα του λαού μας. Μ έ σ α από την αρχέγο νη αυτή γλώσσα ομιλεί το παρελθόν. Η παράδοση "συλλαμβάνει", ας πούμε, το παρελθόν και το οδηγεί ως τις ημέρες μας. Το σέρ νει και το φέρνει μέσα στο "σήμερα". Ετσι το φωτίζει και του δείχνει το δρόμο προς το μέλλον. Η παράδοση είναι η ζωσυνέχεια στην 6η σελίδα ΠΑΛΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Ενα παλιό πανηγύρι που γινόταν στις 12 Δε κεμβρίου και είχε ξεχαστεί αναβίωσε φέτος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λειτουργία το πρωί, τρα πέζι και γλέντι. Χρόνια πολλά και του χρόνου καλύτερα και συνέχεια.

6 ΛΑΪΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας που πλουτίζουν και ομορφαίνουν τη γλώσσα μας, α λ λ ά και όσες λέγονται και στη γύρω ευ ρύτερη περιοχή μας: Βουνό με βουνό 8c σμίγει = λέγεται όταν δυό άν θρωποι έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα ξανασυνα ντιούνται. Βγάζει α π ' τη μύγα ξύγκι = ο φιλάργυρος που πάει να Βγάλει κέρδος από τη μύγα. Βάρεσε το μαχαίρι στο κ ό κ κ α λ ο = έχει και η υπομονή τα όρια της. Βάλτου ρίγανη = για πράγματα και υποθέσεις αδιόρθωτες. Βαρ'τα ν α τ' αρμέξουμε και στείρα και γ α λάργια = ότι θέλει ας γίνει ή για ανοησίες, ό,τι να'ναι. Βγήκε λ ά δ ι = πιέστηκε πολύ, ή την έβγαλε την υπό θεση καθαρή. Βράζει με το ζουμί του = τα νιώθει μόνος του. Βρήκε αλώνι και αλωνίζει = λέγεται όταν κά ποιος ενεργεί ανεμπόδιστα δηλαδή κάνει ότι θέλει. Βαράει μύγες = δεν έχει τι ν α κάνει τεμπελιάζει (εί ναι τεμπέλης). Βρήκε το μάστορα του = λέγεται όταν κάποιος εί ναι δυνατότερος α π ' αυτόν. Βυζαίνει γ ά λ α α κ ό μ η = δηλαδή είναι μικρός ακό μη. Βρέξε κώλο ν α φας ψάρια = χωρίς κόπους και βάσανα δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Βόηθα Π α ν α γ ι ά! Ταράξου ν α σε Βοηθήσω = δεν πρέπει ό λ α να τα περιμένουμε α π ' το Θ ε ό, α π ' την Παναγιά, από τη Θ ε ί α Πρόνοια, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να προσπαθούμε για να πετύχουμε εκείνο που θέλουμε. Αυτό ακριβώς έλεγαν και οι αρχαίοι: "Συν Αθηνά και χείρα κίνει". Στ' άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σωκράτης Οικονόμου KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και 8754 ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κηπουπόλεως 13, Κηπούπολη, τηλ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠ. ΤΖΟΓΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 339Α ΑΘΗΝΑ THA./FAX: ΚΙΝΗΤΟ: ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΑΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ Την Παρασκευή 9 Δεκεμ βρίου 05, ώρα 7 μ.μ. έγινε τελετή απονομής βραβείου, στον καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πα νεπιστημίου Αθηνών κ. Χα- Μετά την τελετή ακολού θησε ομιλία του καθηγητή κ. Χ. Μουτσόπουλου, με θέμα: " Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναμόρφωση των υπη ρεσιών υγείας στη χώρα μος". Πλήθος κόσμου επιστημό νων και πανεπιστημιακών κα θηγητών και Ηπειρωτών. Ακόμη παρέστη και ο Πρόε δρος της Δημοκρατίας κ. Κά ρολος Παπούλιας. Την εφη μερίδα μας αντιπροσώπευσε ο συντάκτης της ύλης κ. Σω κράτης Οικονόμου. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΦΕΑΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΤ0ΙΜ0ΤΗΤΑΣ ραλ. Μουτσόπουλο (Ζαγορίσιος γέννημα και θρέμμα). Η τελετή έγινε στην αίθου σα της Παλαιάς Βουλής (οδός Σταδίου Αθήνα) από την επιτροπή εξαίρετης παναπιστημιακής διδασκαλίας. Τιμητική ήταν και η πρόσκλη ση, στην εκδήλωση, της εφη μερίδας μας (άλλωστε ως γνωστόν το χωριό μας πρώην Αληζώτ Τσοφλίκι ανήκε στο Ζαγόρι, το γράφει και η δια θήκη των αδελφών ΡΙΖΑΡΗ και είναι γνωστοί οι δεσμοί μας με το γειτονικό ΖΑΓΟΡΙ). ΜΙΚΗ ΠΑΡΑΑ0ΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Συνέχεια από την 5η σελίδα ντανή ιστορική συνείδηση που έχομε για το παρελ θόν. Ετσι το σύνολο των αξιών, ηθικών, θρησκευτι κών κ.λ.π., που για τον απλό άνθρωπο του λαού βρί σκουν την έκφραση τους στη λεγόμενη λαϊκή παρά δοση, γιατί αυτή την παρά δοση κατανοεί ο άνθρω πος του λαού. Επομένως μπορούν και οι απλοί άνθρωποι να προ σφέρουν στο θέμα αυτό μέσα και μόνον από τη λαϊ κή παράδοση. Πολύ περισ σότερο οι νέοι, οι οποίοι μπορούν άριστα να συμβά λουν στη συλλογή και μελέ τη των στοιχείων, που μας κληροδότησαν οι γενεές τόσων αιώνων. Ο λ α αυτά θα αποτελέσουν τη μαγιά, τη δύναμη με την οποία 8 α οπλιστούν στο συνεχή αγώ να που χρειάζεται για την επιβίωση μας ως Έθνους. Είναι ιερή υποχρέωσηη δια τήρηση της παράδοσης, αλλά και ανάγκη για την πρόοδο... Αθανάσιος Δέμος Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώθηκε η πρόσλη ψη 10 Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητος (ΕΦ.Υ.Ε.Σ.) στο Στρατό Ξηράς. Στην πιλοτική του εφαρμογή ο δεσμός προβλέπει την πρόσληψη ΕΦ.Υ.Ε.Σ. για χρονικό διάστημα ενός μηνός, μεταξύ άλλων και για τις περιοχές Φιλιατών Νομού Θεσπρωτίας, Δελβινακίου και Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία και λοιπές Στρατιωτικές Αρχές. ΠΑΠΙΓΚ0 - ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Στον Σωκράτη του Λεωνίδα Νικόπουλου (από Λαχανόκαστρο) και της Αρτεμούλας Μουζά αξίζουν θερμά συγχαρητή ρια γιατί του αρέσει να συγκεντρώνει πτυχία. Αφού τελείωσε το Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ/σης Αθηνών, την Φιλοσοφική Αθηνών, τώρα κάνει μεταπτυχιακό σε τμήμα της Φιλοσοφικής Αθηνών και έχουμε και συνέχεια. Μπράβο, καλή σταδιοδρομία, γερός να είναι και καλό τυχερό να έχει. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τα αδέρφια Αντώνιος και Γεώργιος Σάμαρης για την προσφορά χρηματικού ποσού δια τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην αγαπημένη μας ανηψιά Βιβή Σαρηπανίδη και εγγονή της Βασιλικής Ελευθερίου Δούζμπη, που τελείωσε το μεταπτυχιακό της στην αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης με άριστα, θερμά συγχαρητήρια και σ' ανώτερα. Ο Θείος και η Θεία Θεόφιλος και Θάλεια Κοντονάσιου ΤΑ ΡΟΖΙΑΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ Ηρθε ο παππούς απ' το χωριό και στα γεράματα του μέσα στην πόλη έφθασε να ιδή τη φαμελιά του. Εγγόνια και δισέγγονα παιδιά γαμπροί νυφάδες όλοι τον τριγυρίσανε με χάρες και λιακάδες. Την άλλη μέρα θέλησε την πόλη να γνωρίσει πήρε λοιπόν τον έγγονα για να τον τριγυρίση. Στη λαϊκή την αγορά φθάσανε κάποια ώρα κι οι δυό και εθαυμάσανε καρπούς από τη χώρα. Μήλα κι αχλάδια γύρω τους ροδάκινα, σταφύλια να σου κινούν την όρεξη και να κολούν στα χείλια. Καθώς ο πάππος άπλωσε να πάρη κάποια φρούτα ο εγγονός ξαφνιάστηκε από τα χέρια τούτα. Γιατί παππού τα χέρια σου είν' τόσο ροζιασμένα; σήμερα δεν τα φρόντισες να'ναι καλά πλυμμένα; Δεν είν' τα χέρια μου άπλυτα χρυσό μου εγγονάκι απ' την πολύ τη δούλεψη είναι κι απ' το μεράκι. Ολα ετούτα τα καλά που βλέπεις απλωμένα ροζιάρικα χέρια τάφτιαξαν γλυκά και μυρωμένα. Αυτά τα χέρια κουβαλούν τροφοδοτούν την πόλη κι αλοίμονο αν δεν δούλευε η αγροτιά μας όλη. Τούτο να το κατέχετε να το νογούν λικάκι τα χέρια τα ροζιάρικα θρέφουνε τον κοσμάκη. Παναγιώτης Κύρκος Βασιλικό Πωγωνίου Μελισσοτρόφος

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 t=j ΤΣΙΠΟΥΡΑ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος αρχές Νοεμ βρίου στο χωριό μας βγάλαμε τα τσίπουρα. Την καινούργια ρακί για τις ανάγκες του σπιτιού το χειμώνα. Είναι κι αυτή μια κουραστική διαδικα σία αλλά ευχάριστη με παρέες - παρέες, με συ ζητήσεις με καλούς μεζέδες και δοκιμάζοντας την καινούργια ρακί, γίνεσαι πιο ευχάριστος και πιο χαρούμενος. Φέτος για πρώτη φορά, ήρθε κι ο αγαπητός σ' όλους τους χωριανούς Χρήστος Νίκου (Τάκης) ειδικά να παρακολουθήσει την απόσταξη των αμβύκων (τσίπουρα) από την Αθήνα. Αρέσκεται αυτός στην καθαρεύουσα, κι έμεινα κατενθου σιασμένος, γιατί έλειπε πολλά χρόνια. Μ α κ ά ρ ι κι άλλοι χωριανοί μας να συνδυάζουν τέτοιες εξορμήσεις στο χωριό. Ο λ ο ι οι χωριανοί κάτι βγάλαμε. Θ α περάσου με κι εφέτος καλό χειμώνα. Και του χρόνου νάμαστε όλοι γεροί και καλά. Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣΑΗ-ΝΙΚΟΛΑ Με μεγάλη θρησκευτική μεγαλοπρέπεια γιορ τάστηκε κι εφέτος η μνήμη του Αη-Νικόλα, της κεντρικής μας εκκλησίας, με θεία λειτουργία και αρτοκλασία και επισκέψεις στους Νικόληδες. Είναι μια χειμωνιάτικη γιορτή που μας προετοι μάζει για τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Η εκκλησία μας, με την φροντίδα όλων μας και με τις προαιρετικές εισφορές -αν και παλιά, κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος και αναπα λαιώνεται. Ο Αη-Νικόλας να βοηθάει όλους τους χωριανούς νάχουμε υγεία και πρόοδο. Και του χρόνου. ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΟΝΙΤΙΙΩΤΩΗ Εχει γίνει συνήθεια πλέον, ό λ α τα χωριά, οι σύλλογοι, οι Ενώσεις κ.λ.π. να κάνουν τη γιορτή τσιώτες και φίλους. Και του χρόνου. ΑΝ0ΙΙΕ ΠΑ ΚΑΛΑ 0 ΚΥΚΛΟΣ Ανοιξε για τα καλά ο κύκλος των συζητήσεων για τους υποψηφίους δημάρχους σ' όλους σχε δόν τους Δήμους της χώρας και φυσικά και στον δικό μας Δήμο. Η στήλη αυτή, αλλά και γενικώς η εφημερίδα μας, δεν παίρνει καμιά θέση υπέρ του Α ή του Β υποψηφίου κατά πάγια τακτική, τονίζει όμως ότι όσο περισσότεροι υποψήφιοι υπάρχουν, τόσο καλύτερα είναι για τον τόπο, για το Δήμο μας, για την περιοχή μας. Εμείς καλούμαστε να εκλέ ξουμε τον καταλληλότερο και καλύτερο για την προκοπή και πρόοδο του τόπου μας. ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Φίλος μου αναγνώστης θέλοντας να με πειρά ξει με ρώτησε, μάλλον πονηρά: Και ποιόν τελικά υποστηρίζετε; Γέλασα και σοβαρά του απάντη σα και τον κατετόπισα: Σαν πολίτης, σαν χωρια νός, σαν άτομο ασφαλώς κι έχω ορισμένες προ τιμήσεις. Την κομματική μου ταυτότητα όμως, από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι υπεύθυ νος της σύνταξης αυτής της μικρής απολίτικης χωριανικής εφημερίδας, την έχω αφήσει έξω από τις στήλες αυτής της εφημερίδας για το κα λό όλων μας. Μ α είναι δυνατόν; Κι όμως είναι όταν θέλεις να συμβάλεις για το καλό του χω ριού, όλα είναι δυνατά και ν' αποφεύγεις να βά ζεις αυθαίρετα ετικέτες. Βεβαίως τα κείμενα μας, οι συμβουλές και οι κριτικές μας χρειάζονται, αρκεί να είναι τεκμη ριωμένες, καλοπροαίρετες και ν' αποβλέπουν στο συμφέρον των προβλημάτων του χωριού μας, και της τοπικής μας κοινωνίας, κοντολογίς να μας ενώνουν κι όχι να μας χωρίζουν, άλλω στε "εν τη ενώσει η ισχύς". ΜΕΤΑΙΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ (Κε ντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος) στη Ρόδο τις προάλλες, κάποιος εισηγητής είπε: "Ηρθε η ώρα της Τ.Α. (Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Κακεντρεχής Δήμαρχος, μικρού Δήμου σχολίασε: Στα ξενοδοχεία, όταν θέλουν να κάνουν αφύπνιση τη λεφωνούν και λένε: Ηρθε η ώρα. Οταν πάλι κάποιος βρίσκεται στα τελευταία του λέμε "Ηρθε η ώρα του". Ελπίζουμε κατέληξε με αυτό το ήρθε η ώρα της Τ Α να μην εννοείτε ότι έρχεται το τέλος της Τ.Α. δηλαδή πρέπει να φύγουμε και το χειροκρότημα πάει Βροχή. Καλό ε! ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΑΕΗΣΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ του τσίπουρου. Καλό είναι αυτό. Μ ι α εκδήλωση χαράς και αντάμωσης με λίγη ρακή γίνεσαι πιο ευχάριστος. Ετσι και η Ενωση Κονιτσιωτών Ιωαννίνων διορ γάνωσε γιορτή τσίπουρου το Σάββατο 2 6 Νοεμ βρίου στις το βράδυ, στην αίθουσα της Ενωσης Ασωπίου 12 με κονιτσιώτικες πίτες, φα γητά, πιοτά και γλέντι και χορό. Ηταν μια πραγ ματική κονιτσιώτικη βραδιά με πολλούς Κονι- ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Την Κυριακή Νοεμβρίου ε.ε. στις 11 το πρωί τε λέστηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 18 παλικαριών που έπεσαν στη μάχη της Βίγλας του χωριού μας στις 16 Νοεμβρίου 1940, μαχόμενοι υπέρ του πατρίου εδάφους με επικεφαλής τον ηρωϊκό Ανθυπολοχαγό Ανδρέα Τσίγκα, που η προτομή του στολίζει την είσο δο της πόλεως Αγρινίου. Και οι 18 ήταν Αιτωλοακαρνάνες. Αιωνία η μνήμη τους. (Σχετικό ρεπορτάζ σ' άλλη σελίδα). ΤΑΜΠ0ΛΙΑ Την παραμονή του Αγίου Ανδρέα κάθε χρόνο βράιιίιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιη ζούμε στο χωριό τα " μ π ό λ ι α " ή πολυσπόρια, παλιό έθιμο που διατηρείται μέχρι σήμερα. Τι είναι τα μπό λια; Είναι τα πολυσπόρια, σπόρους καλαμποκιού στα ριού ή ρεβυθιών, κ.α. που τα βράζουμε και ρίχνουμε και ζάχαρη και μέλι και τα τρώμε. Είναι πολύ νόστιμα. Σκοπός αυτού του παλιού εθίμου είναι να εξευμενί σουμε το Θεό για τα σπόρια που ρίχνουμε στη γη για να φυτρώσουν καλά και να μην ξεπαγιάσουν. Φέτος λοιπόν φάγαμε και πάλι "μπόλια" σαν τα πα λιά χρόνια με τη λήξη του Αιξιάρχη και αρχές Αν δρεία. Αξιάρχης = Νοέμβριος και Αντριάς = Δεκέμβριος. ΚΟΥΒΕΝΤΟΎΛΕΣ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Στα καφενεία, πάντα γίνονται συζητήσεις και κου βέντες. Πολύ περισσότερο στα χωριά μας. Καλό είναι οι πολιτικοί μας οι Δήμαρχοι, οι Κοινοτάρχες, οι Πρό εδροι, οι διάφοροι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέ ων να μην τ' αποφεύγουν. Τις προάλλες άκουσα στο καφενείο του χωριού, πολλά και διάφορα: Για την διαπλοκή, για τη διαφθο ρά, για το "γρηγορόσημο", για το "διοριόσημο", για το "φακελάκι", για την ισοπέδωση της δημόσιας διοί κησης, για το Δασαρχείο, για τους Δασοφύλακες κα.π. Βέβαια δε θα πρέπει όλα να τα ισοπεδώνουμε και ούτε να περνάμε τους εαυτούς μας για "αετονύχη δες". Αυτά όλα κι άλλα πολλά, ακούγονται στα καφε νεία. Αλλ' όμως ποια προσπάθεια κάνουμε όλοι εμείς για να διορθωθούν τα "κακώς κείμενα"; Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε κάτι να κάνουμε και να μην ανεχό μαστε ανενόχλητοι μια οποιαδήποτε οχληρή κατά σταση. Δεν συμφωνείτε; ΚΑΝΕΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙ Μέρες που'ναι όλα επιτρέπονται. Ο χειμώνας, ο Αη-Βασίλης είναι επίκαιρα. Δειλά - δειλά παραδοσια κά θα λέγαμε εμφανίζονται και τα χαρτιά "ψιλά" τα λένε οι παίκτες και οπωσδήποτε όλο και κάποιος χά νει και επαναλαμβάνει το γνωστό "... όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη...". Τι να γίνει έτσι είναι η ζωή. ΚΑΑΗ ΤΥΧΗ Σ' ΟΛΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο κ. Χρήστος Σ. Τσέτσης, μας πληροφορεί με την έκδοση του βιβλίου του "ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ" για τους πολιτικούς της Ηπείρου από το 1822 μέχρι σήμερα. Ο αγαπητός Χρήστος από τη Ζίτσα, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία, που αφορά τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας, με το σύνολο των βιογραφιών των πολιτικών προ σωπικοτήτων του τόπου μας. (Πληρεξούσιοι - βουλευτές - ευρωβουλευτές). Με ταξύ των άλλων στα περιεχόμενα του, αναγράφει και τον χωριανό μας ΓΕΩΡΓΙΟ Κ. ΓΑΓΑΡΗ, με πλήρη βιο γραφία, δράση και πότε διετέλεσε βουλευτής. Τιμή για το χωριό μας και την ιστορία του τόπου μας. Αξίζει να διαβαστεί απ' όλους μας. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Και με τούτα και με κείνα φθάσαμε στο τέλος της χρονιάς του 05. Με την ευκαιρία των αγίων ημερών των Χριστουγέννων και του νέου έτους 06 εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου σ' όλους τους χωρια νούς, αναγνώστες και φίλους αυτής της στήλης, όπου κι αν βρίσκονται, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ: ΧΑΡΑΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗ ΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΑ. Ο καινούργιος χρόνος, το 06 να φέρει ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ. ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΉΣ

8 ΚΟΙΝΩΜΙΚ/Ι ΓΑΜΟΙ Στις 1 9 / 1 1 / η Ο λ γ α Κων/νου Κούρου από το Κεφαλόβρυσο δέθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της Γεώργιο Ρούμπο. Η στέψη έγινε στον Ιερό Ν α ό Αρχιμανδρειού Ιωαννίνων. Μετά το μυστήριο ακολού θησε γλέντι στο κέντρο Χ Η Τ Ο Σ στη Μεταμόρ φωση. Η εφημερίδα τους εύχεται ν α ζήσουν ευτυχι σμένοι και καλούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ Στις 2 2 / 1 1 / απεβίωσε στα Ιωάννινα όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια η Α μ α λ ί α Ευ αγγελίου. Η κηδεία της έγινε την επομένη στη γενέτειρα της Αγ. Κοσμά Πωγωνίου. Ηταν αγα πητή σε όλους και διατηρούσε πολύ καλές σχέ σεις με τον Γεροπλάτανο. Ηταν τακτική ανα γνώστρια της εφημερίδας μας και πολλές φο ρές μας έστελνε και ειδήσεις. Η εφημερίδα συλλυπεϊται τα παιδιά της και τους λοιπούς συγγενείς. Α ς είναι ελαφρύ το χώ μα του Αγ. Νικολάου που την σκεπάζει. Στις 2 5 Νοεμβρίου απεβίωσε ο Ιωάν νης Δημητρίου στα Ιωάννινα σε ηλικία 9 2 ετών. Η κηδεία του έγινε την επομένη. Συλλυπούμεθα τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τους λοιπούς συγγενείς. Ο εκλιπών ήταν πατέρας του Δημήτρη Δημη τρίου που εδώ και αρκετά χρόνια έχει φτιάξει σπίτι στο χωριό μας και πλέον θεωρείται χωρια νός. Απεβίωσε ο Θρασύβουλος (Βούλης) Γ. Λέτσιος στις ετών 9 0, συνταξιούχος του Ο.Τ.Ε. και η κηδεία του έγινε την άλλη μέρα στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια σ' όλους τους συγγε νείς του. Αιωνία η μνήμη του. Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι : Απεβίωσε η Τατιανή Χασιώτη ετών 87. Αιωνία η μνήμη της. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΙΕ Μ Ν Η Μ Η Η οικογένεια Βασιλείου Μ ο ύ κ α εις μνήμη της Αμαλίας Στεφάνου ΤζόΒα προσφέρει στην εκ κλησία το ποσό των 0 ευρώ. Η οικογένεια Αθανασίου Βαλαή εις μνήμη Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο υ Αέτσιου προσφέρει το ποσό των 0 ευρώ στον Αγ. Παντελεήμονα. Η Γοργόλη - Τσιοκάνη Κούλα εις μνήμη Θ ρ α σύβουλου Αέτσιου προσφέρει το ποσό των 2 0 ευρώ. Ο Ταλιούρης Θωμάς εις μνήμη των γονέων του Βασιλείου και Βασιλικής προσφέρει στον Αγ. Νικόλαο το ποσό των 0 ευρώ. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγ. Νικολάου Γεροπλατάνου τους ευχαριστεί και ο ύψιστος να αναπαύει τις ψυχές τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του πολιούχου Ιε ρού Ναού Αγιος Νικόλαος Αγίου Κοσμά Πωγω νίου ευχαριστεί: 1. Τον Στέφανο Δ. ΤζόΒα 2. Την Ροδάνθη Πορφυρή - Λεοντάρη 3. Την Ελένη Πορφυρή - Καμπλέτσα για την προσφορά ευρώ εις μνήμη της θανούσης Α Μ Α Λ Ι Α Σ ΠΟΡ Φ Υ Ρ Η ΣΤ. ΤΖΟΒΑ. Αιωνία η μνήμη. Η Εκ. Επιτροπή ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν Ι Κ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΝΙΚ.ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΗΛΙΑΣΔ.ΧΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την εκκλησία του χωριού Αγιος Νικόλαος η κ. Παρασκευούλα Π. Λιάρου πρόσφερε 2 0 ευ ρώ εις μνήμη των γονέων της Μιχαήλ και Μ α ρίας Οικονόμου. Αιωνία η μνήμη τους. Ευχαριστούμε πολύ. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στη βαφτισιμιά μου Μ α ρ ί α Χατζή που πέτυχε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θ ε σ σαλονίκης, θερμά συγχαρητήρια και καλή πρό οδο. Η νονά της Μ α ρ ί α Καραηλία - Γκρόϊντα ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στη Μ α ρ ί α Χατζή (κόρη της Βαφτισιμιάς μας Σούλας Μ ο υ λ ά - Χατζή) που πέτυχε στη Φιλοσο φική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πολλά συγχαρητήρια και καλή πρόοδο. Ναυσικά - Σωκράτης Οικονόμου Ε Α Ο Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΑ ΓΑΜΟΙ - Ο Νίκος του Νώντα και της Ειρήνης Μήλιου παντρεύτηκε την εκλεκτή του Εμμανουέλα. Ν α ζήσουν ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Ο Παναγιώτης Μίχας και η Κατερίνα Μ π ά κου στις 4 Σεπτέμβρη βάπτισαν τη δεύτε ρη κορούλα τους στους Αγίους Αποστόλους στα Γιάννενα και την είπαν Μ α ρ ί α. - Ο Παναγιώτης του Σωτήρη Φερεντίνου και της Ανδρονίκης Δελημήτρου και η Μ α ρ ί α Β ά πτισαν το πρώτο μωράκι τους στο Λ ο ύ ρ ο, την Κυριακή και της έδωσαν το όνομα της γιαγιάς Ανδρονίκη. - Η Αντιγόνη Μήλιου και ο Δημήτρης Ιωαννίδης βάπτισαν το μοναχογιό τους το Σεπτέμβριο στην Α θ ή ν α και του'δωσαν το όνομα του παπ πού Αριστομένης. Ν α ζήσουν τα μωράκια με υγεία, ευτυχία και χαρά. ΓΑΜΟΙ - Ο μηχανολόγος - μηχ/κός Γιώργος Σ. Μ υ ριούνης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Μ α ρ ί ν α Δρόσου στο Κανάλι Π ρ έ β ε ζ α ς στις 2 4 / 8 / Ν α ζήσουν ευτυχισμένοι και κα λούς απογόνους. ΘΑΝΑΤΟΙ - Απεβίωσε στις στην Α θ ή ν α η συ μπαθέστατη καλονοικοκυρά 82χρονη Αριστέα Μπετζούνη και από τις αναπαύεται για πάντα στη Ρουψιά. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια στ' αδέλφια της Ευρύκλεια και Κώστα Γκερλέ, στ' ανήψια της, στους συγγενείς όλους. - Η πολύ καλή ζωγράφος Πουλχερία Ζήση, μοναδική αδελφή της γνωστής Γιαννιώτισσας δημοσιογράφου Αρετούλας Μαλάμη - Αναστασιάδη, πρώην εκδότριας των γιαννιώτικων εφη μερίδων " Π Ρ Ω Ϊ Ν Α Ν Ε Α " και "ΝΕΟΙ Α Γ Ω Ν Ε Σ " αναπαύεται για πάντα στην Κηφισιά Αττικής από την 1 η Νοέμβρη του Μητέρα τους ήταν η Ευρύκλεια Καλογήρου από το χωριό μας. Θ ε ρ μ ά συλλυπητήρια. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ - Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρο μία στο Θανάση του Χρήστου Βακάλη και της Μ ά γ δ α ς Τσάτση, που πήρε το πτυχίο του από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Α θ η νών και τώρα υπηρετεί τη στρατιωτική του θη τεία. Καλός πολίτης. - Ο Λ ά ζ α ρ ο ς Καλογήρου του Θανάση και της Δέσποινας πήρε το πτυχίο του από τη Σχολή Κ α λών Τεχνών στην Αθήνα. - Η Δήμητρα του Κώστα Μεντή και της Βασιλι κής Σπ. Δημουλά ορκίστηκε πτυχιούχος του Ο ι κονομικού Πατρών. - Η Α λ ε ξ ά ν δ ρ α του Σπύρου Ρούντα και της Ο λ γ α ς Μακρή, αρχές Νοεμβρίου, πήρε το πτυ χίο της από το Τ.Ε.Ι. Τουριστικών επαγγελμάτων στην Κοζάνη. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρο μία. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και νάναι τυχερή, η χω ριανή μου, πανωραβενιώτισσα Ευδοξία του Βα σίλη και της Μαρίνας Κάππη, που διορίστηκε επόπτρια στη Μαθητική Εστία ΤσεπελόΒου, γι' αυτή τη σχολική χρονιά. Δέσποινα Γκερλέ Μπίτσα ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Μ α λ ι σ ό Β α ς Σταύρος Χ.Μ.Ν. 22 Καμπλέτσας Ο δ υ σ σ έ α ς Χαρίσης Ηλίας Αέτσιου Ευαγγελία Καλτσούνη Μ α ρ ί α Αλαφοδήμου Αγλαΐα Φακατσέλης Κων/νος Γκιολέκα Ο λ γ α Κάσσιος Δημήτριος Καλύβα Αφροδίτη Ο Μ α λ ι σ ό β α ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς στη μνήμη της π ε θ ε ρ ά ς του π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των 2 0 ε υ ρ ώ. Ο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Λ έ τ σ ι ο ς στη μνήμη του Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο υ Α έ τσιου π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των 5 0 ε υ ρ ώ. Ο Τ α λ ι ο ύ ρ η ς Θ ω μ ά ς στη μνήμη των γ ο ν έ ω ν τ ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των 5 0 ε υ ρ ώ. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ ΓΙΑ Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Αναλυτικός οικονομικός απολογισμός για τρία μεγάλα έ ρ γ α π ο υ έ γ ι ν α ν στην ε κ κ λ η σ ί α Α γ. Ν ι κ ο λ ά ο υ Γ ε ρ ο π λ α τ ά ν ο υ ήτοι: στέγη, χ α γ ι ά τ ι, τ α β ά ν ι κ.λ.π. Τα π α ρ α π ά ν ω έ ρ γ α έγιναν α π ό π ρ ο σ φ ο ρ έ ς χωριανών επωνύμων και α ν ω ν ύ μ ω ν που ε μ π ι σ τ ε ύ θ η κ α ν την επιτρο πή που α π ο τ ε λ ε ί τ ο α π ό τους: Κ ο ύ τ α Χ ρ ή σ τ ο, Κ ο υ φ ά λ α Π έ τ ρ ο και Τ α λ ι ο ύ ρ η Χ α ρ ά λ α μ π ο. Σ ή μ ε ρ α ε ί μ α σ τ ε στην ε υ χ ά ρ ι σ τ η θ έ σ η ν α σ α ς α ν α κ ο ι ν ώ σ ο υ μ ε ότι τ α έ ρ γ α ο λ ο κληρώθηκαν. Α ν α λ υ τ ι κ ά τα έ σ ο δ α και τ α έ ξ ο δ α έχουν ω ς ε ξ ή ς : ΕΣΟΔΑ: ΕΥΡΩ ΕΞΟΔΑ: ΕΥΡΩ ΣΤΕΓΗ: Ε Υ Ρ Ω ΧΑΓΙΑΤΙ: Ε Υ Ρ Ω ΤΑΒΑΝΙ: ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:2ΠΕΥΡΩ Κεραμίδια δωρεά Ξ υ λ ε ί α γ ι α το τ α β ά ν ι : Ρ ι ζ ά ρ ε ι ο ς Σ χ ο λ ή Π α ρ α τ ή ρ η σ η : Η ε π ι τ ρ ο π ή δ ε ν έ λ α β ε χ ρ ή μ α τ α α π ό την ε κ κ λ η σ ί α κ α ι τον Πολιτιστικό Σ ύ λ λ ο γ ο. Η επιτροπή σ α ς ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί γ ι α την εμπιστοσύνη σ α ς και την α γ ά π η σ τ ο π ρ ό σ ω π ο μ α ς κ α ι σ α ς ε ύ χ ε τ α ι ο Α γ. Ν ι κ ό λ α ο ς ν α σ α ς π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε ι με υ γ ε ί α, χ α ρ ά και α γ ά π η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡ.ΚΟΥΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Κ Ο Υ Φ Α Α Α Σ ΧΑΡΑΑ. ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΕΦ. ΤΖΟΒΑ Τ ο θ λ ι β ε ρ ό ά γ γ ε λ μ α της ε ί δ η σ η ς του θ α ν ά τ ο υ σου α ξ έ χ α σ τ η Α / Λ Α Λ Ι Α σ υ ν ε κ λ ό ν ι σ ε τους κ α τ ο ί κ ο υ ς της γε ν έ τ ε ι ρ α ς σ ο υ Α Γ Ι Ο Σ Κ Ο Σ Μ Α Σ α λ λ ά και τη Β ή σ σ α ν η γε ν έ τ ε ι ρ α του α γ α π η μ έ ν ο υ σ ο υ κ α ι π ι κ ρ α μ έ ν ο υ σ υ ζ ύ γ ο υ σ ο υ Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ Δ. Τ Ζ Ο Β Α. Π ά λ ε ψ ε ς με τον χ ά ρ ο α λ λ ά σ ε ε ν ί κ η σ ε κ α ι έ φ υ γ ε ς γ ι α το μ α κ ρ ι ν ό τ α ξ ί δ ι. Η Α Μ Α Λ Ι Α Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Η - Τ Ζ Ο Β Α χ ρ ι σ τ ι α ν ή ο ρ θ ό δ ο ξ η με ό λ η την έν ν ο ι α α ρ χ ό ν τ ι σ σ α κ α λ ό κ α ρ δ η α γ ω ν ί σ τ η κ ε μ α ζ ί με τον π ι κ ρ α μ έ ν ο σ ύ ζ υ γ ο Σ τ έ φ α ν ο μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ς τα π α ι δ ι ά τους, ά ξ ι α στη σ η μ ε ρ ι ν ή κ ο ι ν ω ν ί α. Α π ό τη στήλη α υ τ ή έ ρ χ ο μ α ι σ υ γ κ ι ν η μ έ ν ο ς κ α ι δ η μ ό σ ι α ν α ε κ φ ρ ά σ ω τα θ ε ρ μ ά α γ ν ά σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι α : Στον Σ τ έ φ α ν ο Δ. Τ ζ ό Β α, και στις ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς Ιωάννη Τ ζ ό Β α, Ο λ γ α ς και Β α σ ι λ ε ί ο υ Μ ο ύ κ α, Κ ω ν / ν ο υ Τ ζ ό Β α, Α ν θ ο ύ λ α ς - Γεωργίου Τ ζ ό β α, Ε λ έ ν η ς Π ο ρ φ υ ρ ή Κ α μ π λ έ τ σ α, οικ. Α φ ρ ο δ ί τ η ς Π ο ρ φ υ ρ ή - Κ α λ α τ ζ ό γ λ ο υ. Ε λ α φ ρ ύ το χ ώ μ α του Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ Ιωαννίνων π ο υ σ ε σ κ έ π α σ ε. Α ι ω ν ί α η μνήμη α ξ έ χ α σ τ η σ υ γ χ ω ρ ι α ν ή Α Μ Α ΛΙΑ Ηλίας Δ. Χαρίσης Συν/χος Γραμματέας

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ Ενότητα 5 - Πάμε για επανάληψη Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 1. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο: βιβλιοθήκη, φιλοσοφία, εγκυκλοπαίδεια, παιδίατρος, φωτογραφία, αθλητισμό, Ελλάδα, σχολείο, φίλο, κινηματογράφο,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η HM: 24/10/2016 21:39:07. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 18804 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης Λουτράκι, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ.

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΓΙΕ ΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΡΙΝ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΖΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν!

Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν! Βράβευσαν, γλέντησαν και χόρεψαν! -Τα µέλη και οι φίλοι της Φ.Α.Τ.Α. στη διάρκεια της ετήσιας χοροεσπερίδας του συλλόγου - ιοργανώθηκε το βράδυ του περασµένου Σαββάτου στο κέντρο «Υδροχόος», όπου βραβεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 35.140 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Παπαγεωργίου 2 Τηλέφωνο : 23943 30 231 Προς: Όπως Πίνακας Fax: 23940 26113

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ»

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Το όνομά μου είναι Ηρακλής και είμαι μαθητής της Ε 1 τάξης του 1 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στη Ρόδο. Όλο το καλοκαίρι περίμενα να ξεκινήσουν τα μαθήματα στο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο

Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου Άρθρα Δεκεμβρίου-Ιανουάριο- Φεβρουάριο Δηλώνουμε ότι είμαστε πλούσιοι από αγάπη των μικρών παιδιών, εθελοντών και συγχωριανών μας. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. 1 / 5 Αναλυτικά το δελτίο τύπου των εκδηλώσεων Για το φετινό εορτασμό της Εθνικής Επετείου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα