ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, , ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, Φξαγθνχδε 11 & Αι. Πάληνπ, Καιιηζέα, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο, θ. Ισάλλεο Πάγγνο, ελεξγψλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ε εηαηξεία «ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.», λφκηκα εθπξνζσπνχκελε, ζπκθψλεζαλ ηα παξαθάησ: Η Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο - Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο (Αλαζέηνπζα Αξρή) κε ηελ ππ' αξηζκ / απφθαζε ελέθξηλε θαη αλέζεζε για ένα (1) έηορ ηε ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. θαη ηνπ Computer room ζηελ εηαηξεία «ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ.», Κ. Μαπξνκηράιε 29Α, Πεηξαηάο, ΣΚ , ε νπνία εθεμήο νλνκάδεηαη Αλάδνρνο. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε εηήζια ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. θαη ηνπ Computer room. Πίνακαρ Κλιμαηιζηικών Μησανημάηυν Ανά Καηηγοπία: ΙΟΓΔΙΟ: Σεκάρηα 2 ΟΡΟΦΟ 1 ορ : Σεκάρηα 28 ΟΡΟΦΟ 2 ορ : Σεκάρηα 41 ΟΡΟΦΟ 3 ορ : Σεκάρηα 43 ΟΡΟΦΟ 4 ορ : Σεκάρηα 39 ΟΡΟΦΟ 5 ορ : Σεκάρηα 49 ΟΡΟΦΟ 6 ορ : Σεκάρηα 34 ύνολο Σεμασίυν: 236 FAN COIL

2 SPLIT ΙΟΓΔΙΟ: Σεκάρηα 10 ΟΡΟΦΟ 1 ορ : Σεκάρηα 3 ΟΡΟΦΟ 2 ορ : Σεκάρηα 0 ΟΡΟΦΟ 3 ορ : Σεκάρηα 0 ην Computer Service Room 3 ηεκάρηα θιηκαηηζηηθψλ θιεηζηνχ ηχπνπ (CLOSE CONTROL) ΟΡΟΦΟ 4 ορ : Σεκάρηα 0 ΟΡΟΦΟ 5 ορ : Σεκάρηα 0 ΟΡΟΦΟ 6 ορ : Σεκάρηα 0 1 ο ΤΠΟΓΔΙΟ: Σεκάρηα 3 2 ο ΤΠΟΓΔΙΟ: Σεκάρηα 0 3 ο ΤΠΟΓΔΙΟ: Σεκάρηα 1 (Καηαθχγην) ύνολο ηεμασίυν: 20 ΦΤΚΣΔ (Σαπάηζα) Φχθηεο Νν 4 (6 νπ Οξφθνπ, Σαξάηζα) Φ4= 110 kw Φχθηεο Νν 1, Φχθηεο Νν 2, Φχθηεο Νν 3 (Τπφινηπν Κηίξην, Σαξάηζα) Φ1, Φ2, Φ3=3*500 kw=1500kw ύνολο ηεμασίυν: 4 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ (ΚΚΜ) 1 Ο ΤΠΟΓΔΙΟ: ΚΚΜ1,ΚΚΜ2,ΚΚΜ3,ΚΚΜ4,ΚΚΜ5,ΚΚΜ8 ΣΑΡΑΣΑ: ΚΚΜ6,ΚΚΜ7,ΚΚΜ9 ύνολο ηεμασίυν: 9 ηην εηήζια ζςνηήπηζη ηυν υρ άνυ μησανημάηυν πεπιλαμβάνονηαι οι εξήρ επγαζίερ: Α. για ηα κλιμαηιζηικά ηος κηιπίος ηηρ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. Καζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ (ανά ηπίμηνο) Υεκηθφο θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ (ανά εξάμηνο). Λίπαλζε ειεθηξνθηλεηήξσλ (ανά εξάμηνο). Καζαξηζκφο ζθάθεο ζπκππθλσκάησλ (ανά εξάμηνο). Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο (ανά ηπίμηνο). Β. για ηα ηπία (3) κλιμαηιζηικά ζηο computer room, ηύπος closs control Η ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ανά δίμηνο: Καζαξηζκφο θίιηξσλ (ανηικαηάζηαζη ανά έηορ). Καζαξηζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ. 2

3 Καζαξηζκφο ζθάθεο ζπκππθλσκάησλ. Έιεγρνο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ ζπλδέζεσλ. Έιεγρνο ειεθηξνθηλεηήξσλ. Έιεγρνο πηέζεσλ θαη ηπρφλ δηαξξνήο ςπθηηθνχ πγξνχ. Έιεγρνο ηνπ θάδνπ πγξαληή (ανηικαηάζηαζη ανά έηορ). Γεληθφ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο. Γ. για ηιρ αεπότςκηερ τςκηικέρ μονάδερ ηος κηιπίος ηηρ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. Έιεγρνο δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ. Μέηξεζε πηέζεσλ αλαξξνθήζεσο θαη θαηαζιίςεσο αλά θχθισκα. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ακπεξνκέηξεζε ζπκπηεζηψλ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ακπεξνκέηξεζε αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηή. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εθηνλσηηθψλ βαιβίδσλ. Καζαξηζκφο θαη ζχζθημε ζπλδέζεσλ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Πιχζηκν κε ρεκηθφ πγξφ θαη αληιία λεξνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπκππθλσηή. Δθθίλεζε θαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη θαη ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε πιηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ (πρ. θάιπςε αεξαγσγψλ, αληηθαηάζηαζε ειεθηξνβαλψλ - απιψλ θαη ειεθηξνληθψλ-θ.ι.π). Σν θφζηνο αληαιιαθηηθψλ, ςπθηηθνχ κέζνπ θαη πιηθψλ (εθηφο ησλ ρεκηθψλ θαζαξηζηηθψλ), θαζψο θαη θίιηξσλ, πξνθίιηξσλ, ζαθθφθηιηξσλ θαη θάδσλ πγξαληψλ, θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ζα επηβαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ελππφγξαθε αλαθνξά ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ θαη ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ Η παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, δειαδή απφ ηηο έσο ηηο ΑΡΘΡΟ 3 ΚΟΣΟ Σν θφζηνο ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. θαη ηνπ Computer Room ζα αλέιζεη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ νγδφληα επξψ (4.880,00 ), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Οη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά αλά ηξίκελν θαη ζε ηέζζεξηο (4) ηζφπνζεο δφζεηο, ήηνη 1.220,00 + ΦΠΑ Υ 4 ηξίκελα=4.880,00 + ΦΠΑ, κεηά ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ ζεσξεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ έθδνζε θάζε θνξά ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο καο, έρνληαο ππφςε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 5836/ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ θνξέα ζηνλ ΚΑΔ 0851, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην Βηβιίν Δληνιψλ Πιεξσκψλ ηεο ΤΓΔ ζην ΤΠ.Δ.Α.ΗΓ. κε αξηζκφ Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε θξάηεζε ή εηζθνξά, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη απηφλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θξαηήζεηο 3,072%. Δπίζεο, θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 3

4 ΑΡΘΡΟ 5 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η απφ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε έθηαθηεο θιήζεο, ε Αλάδνρνο εηαηξεία ππνρξενχηαη λα επέκβεη εληφο 24 σξψλ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ θιήζε ηεο Τπεξεζίαο καο. ε πεξίπησζε βιάβεο, ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε θαθή ζπληήξεζε, ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ ζα βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζήο ηεο ζα ρξεψλνληαη απνινγηζηηθά: Δάλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο, πέξα απφ ηηο ςπθηηθέο κνλάδεο ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ., δελ μεπεξλά ηηο δχν (2) ψξεο απαζρφιεζεο ησλ ηερληθψλ ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο ηφηε ε εξγαζία ζα παξέρεηαη δσξεάλ. Δάλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απαηηήζεη απαζρφιεζε ησλ ηερληθψλ πέξα ηνπ αλσηέξσ δίσξνπ γηα φιεο ηηο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηφηε ε ρξέσζε ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 50,00 + ΦΠΑ αλά ψξα. Σν ίδην πνζφ ζα ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο βιάβεο ζηνπο αεξφςπθηνπο ςχθηεο λεξνχ ηνπ θηηξίνπ ηεο Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ., ρσξίο φκσο ηε ρξήζε ηνπ αξρηθνχ δσξεάλ δίσξνπ. ε πεξίπησζε άζθνπεο κεηάβαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο ζα ππάξρεη ρξέσζε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 50,00 +ΦΠΑ. Δάλ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο απαηηήζεη ηε κεηάβαζε ηνπ κεραλήκαηνο ζηελ έδξα ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο ηφηε ζα ρξεψλνληαη κφλν ηα κεηαθνξηθά, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 44,00 +ΦΠΑ. Οη έθηαθηεο βιάβεο ζα αληηκεησπίδνληαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο, ήηνη 08:00-17:00. Γηα εξγαζίεο εθηφο σξαξίνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζα ππάξρεη επηβάξπλζε 40% ζηηο αλσηέξσ ρξεψζεηο. Οπνηνζδήπνηε φξνο ηεο παξνχζαο δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ηεξψληαο ηνλ έγγξαθν ηχπν. Γηα θάζε ακθηζβήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007, ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ Ν. 2362/95, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Κάζε δηθαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. Η παξνχζα χκβαζε, ε νπνία ζπληάρηεθε ζε απιά θχιια ραξηηνχ ζε ηξία φκνηα αληίηππα, αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο δχν (2) ζπκβαιινκέλνπο. Οη πκβαιιφκελνη Γηα ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γηα ηελ εηαηξεία ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ.Π.Δ., Κ Μαπξνκηράιε 29Α, Σ.Κ , Πεηξαηάο Ισάλλεο Πάγγνο 4

5 5

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ.

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. Υδξαπιηθφο (παξάπιεπξε αλάξηεζε) Ηιεθηξνθίλεηνο - VFC Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1. Σην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα