ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 Ημ/νία: ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σαββόπουλος Αλέξανδρος (τηλ ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ημερομηνία διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΜΑ: Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την μονοετή συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εξυπηρετητών (Servers) και των δικτύων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.. 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 4 ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 5 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 6 ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 6 ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ... 7 ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ... 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

3 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1. Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η ανάδειξη αναδόχου για την μονοετή συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εξυπηρετητών (Servers) και των δικτύων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α B και Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (ΦΕΚ 971Β/ ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ορίζεται σε έξι χιλιάδες εννιακόσια Ευρώ (6.900 ) προ ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατ επάγγελμα ασχολούνται με την εμπορία και εν γένει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων και που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης είναι απαράβατοι και δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ακριβώς Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τους με τους εξής τρόπους: Κατάθεση της προσφοράς, απευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών κατά την παραπάνω ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, στο κτίριο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου 27, στο γραφείο 221, 2 ος όροφος, από ώρα π.μ. έως π.μ.. Κατάθεση της προσφοράς στο Πρωτόκολλο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. στο γραφείο 414, 4 ος όροφος, επί της οδού Καρόλου 27, το αργότερο μέχρι τις 10:30 π.μ. της παραπάνω ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

4 ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Οι προσφορές θα υποβάλλονται υπογεγραμμένες και δακτυλογραφημένες εξ ολοκλήρου, χωρίς ξέσματα, προσθήκες και διορθώσεις, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, Ο αριθμός της παρούσας Πρόσκλησης, Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, Τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος. 3.2 Εντός του σφραγισμένου φακέλου, θα περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του προσφέροντος, με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή του στον παρόντα διαγωνισμό και ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί του, για την υπογραφή και κατάθεση της προσφοράς και για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι: ο προσφέρων αποδέχεται γενικά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. (ΦΕΚ. 971Β/ ) και δεν δηλώνει ψευδή στοιχεία κατά την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών στα πλαίσια του διαγωνισμού, ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, κανένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του προσφέροντος (για Ανώνυμες Εταιρίες) ή ο Διαχειριστής (για ΕΠΕ) ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι κατά το καταστατικό (για Ο.Ε. και Ε.Ε) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ Α 63/2007) και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ο προσφέρων δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

5 θα δηλώνεται το ειδικότερο επάγγελμά του όπως αυτό προκύπτει από το Καταστατικό του σε περίπτωση νομικών προσώπων ή στην έναρξη επαγγέλματος στην Δ.Ο.Υ σε περίπτωση φυσικών προσώπων. 3. Περιγραφή Ομάδας Έργου του προσφέροντος που να περιλαμβάνει ονοματεπώνυμα, επαγγελματική εμπειρία και βιογραφικά των τεχνικών υποστήριξης. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Θα δοθεί συνολική τιμή σε Ευρώ, προ ΦΠΑ, που θα περιλαμβάνει το συνολικό αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, αριθμητικώς και ολογράφως, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Συντήρηση με κάλυψη για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης σε επίπεδο Hardware replacement του ζητούμενου εξοπλισμού του Πίν. 2 Συντήρηση και επικαιροποίηση της υπάρχουσας τεκμηρίωσης για τον εξοπλισμό του Πίν. 2 και του Πίν. 3 Παροχή 100 ωρών εργασίας ετησίως για την τεχνική υποστήριξη και υποβοήθιση σε τεχνικά θέματα στις εγκαταστάσεις της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ = Πίν. 1 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α : ΕΥΡΩ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β : ΕΥΡΩ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ : ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Άθροισμα Υποσυνόλων Α + Β + Γ ) (αριθμητικώς και ολογράφως) ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 2. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων με τη χαμηλότερη συνολική οικονομική προσφορά όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 Οικονομικής Προσφοράς (άρθρο 3 της παρούσης). 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί εγγράφως από την Επιτροπή Αξιολόγησης ο προσφέρων, που θα αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης, είναι Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

6 υποχρεωμένος να προσκομίσει στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο: Φυσικά Πρόσωπα Έναρξη επαγγέλματος στην Δ.Ο.Υ., Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Νομικά Πρόσωπα Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού ή αντίγραφο του σχετικού ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε, Το ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε το ισχύον Δ.Σ. στην περίπτωση Ανωνύμων εταιρειών ή των διαχειριστών σε περίπτωση ΕΠΕ, Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου εντός της ταχθείσας προθεσμίας συνιστούν λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου και η σύμβαση συνάπτεται με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, αφού ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει το σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των άρθρων 4 και 5 της παρούσας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 7.1 Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων που θα υποβληθούν, 7.2 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον μειοδότη γίνεται με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών, 7.3 Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. δικαιούται να επαναλαμβάνει, καταργεί, συνεχίζει, ματαιώνει ολικά ή μερικά το διαγωνισμό, πριν την κατάθεση των προσφορών ή σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν βρίσκεται αυτός, να προβαίνει μερικά ή ολικά σε απευθείας ανάθεση της προμήθειας στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του Κανονισμού Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 αυτού, Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

7 7.4 Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα, ότι οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους για την οποιαδήποτε απόφαση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., ιδίως της επανάληψης, κατάργησης, ματαίωσης, συνέχισης κ.λ.π. σύμφωνα με τα παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες από την έγγραφη ειδοποίηση, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Αν παρέλθει η προθεσμία των 10 εργάσιμων ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να παρουσιαστεί, το αρμόδιο όργανο της ΕΡΓΟΣΕ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να επιβάλει εις βάρος του τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Κανονισμό Προμηθειών. ΑΡΘΡΟ 9. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1 Η σύμβαση θα εκτελεσθεί ως εξής: Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράψει το σύνολο του εγκατεστημένου και καλυπτόμενου εξοπλισμού. Στο τέλος κάθε τριμήνου ο Ανάδοχος θα τιμολογεί απολογιστικά την ΕΡΓΑ ΟΣΕ με το συμβατικό τίμημα που αναλογεί στο αντίστοιχο τρίμηνο συντήρησης, όπως αυτό προκύπτει από την Οικονομική του Προσφορά. 9.2 Η κάθε τμηματική πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται εντός 30 ημερών, ύστερα από την προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών από τον ίδιο: α. Αίτηση πληρωμής, β. Τιμολόγιο με το σύνολο (100%) της αξίας των παραδοτέων, από την αξία δε αυτή θα αφαιρείται το τυχόν αναλογούν ποσό ποινικής ρήτρας ή προστίμων, δ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, που να ισχύει κατά τον χρόνο της πληρωμής, ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, που να ισχύει κατά τον χρόνο της πληρωμής, στ. Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής υπογεγραμμένο από την Επιτροπή και από τον ανάδοχο, ζ. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο προβλέπεται νομίμως. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν μπορέσει να ανταποκριθεί καθ οιονδήποτε τρόπο στις υποχρεώσεις του, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

8 ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Με την αναγγελία κατακύρωσης και για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, δεκατετράμηνης (14-μηνης) διάρκειας σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, ίση με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Αν παρέλθει η προθεσμία, που ορίζεται στην αναγγελία κατακύρωσης, χωρίς ο μειοδότης να την προσκομίσει, εφαρμόζονται εις βάρος του τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 12.1 Ο ανάδοχος και η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν με καλή πίστη κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, 12.2 Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από την παρούσα Πρόσκληση και από τον Κανονισμό Προμηθειών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε, 12.3 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Εκ της ΕΡΓΟΣΕ Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Όρος Λειτουργικό σύστημα Server Switch Δίκτυο Επεξήγηση Λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ Εξυπηρετητής Συσκευή διασύνδεσης που χρησιμοποιείται κυρίως σε τοπικά δίκτυα Όλες οι ενεργές συσκευές δικτύου και η καλωδίωση Καλωδίωση Όλες οι καλωδιώσεις δικτύου(αθωράκιστων συνεστραμμένων ζευγών χαλκού και οπτικών ινών) Router Δρομολογητής δικτύων Modem Συσκευή μετατροπής ψηφιακού σήματος σε σήμα συχνοτήτων και αντίστροφα Firewall Συσκευή προστασίας δικτύου από κακόβουλη πρόσβαση από το διαδίκτυο Ενεργός συσκευή δικτύου Firewall, switch, router, modem PIX Συσκευή προστασίας δικτύου από κακόβουλη πρόσβαση από το διαδίκτυο της εταιρίας CISCO Print-Server Εξυπηρετητής εκτυπωτών DBMS MS-WINDOWS Antivirus Web-server IIS-server Συστημικό λογισμικό Λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Λειτουργικό σύστημα της εταιρίας Microsoft Το σύνολο των προγραμμάτων προστασίας από ιούς Εξυπηρετητής ηλεκτρονικών σελίδων Εξυπηρετητής ηλεκτρονικών σελίδων της εταιρίας Microsoft Λειτουργικό σύστημα, antivirus, DBMS, Web-server Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

10 2. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των Servers και του δικτύου που είναι εγκατεστημένα στo κτήριο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε (Καρόλου 27). Για την εκπλήρωση των στόχων ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει συνολικά εκατό (100) ώρες εργασίας στις εγκαταστάσεις της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο (εντός αλλά και εκτός των εργασίμων ημερών και ωρών). 3. ΣΤΟΧΟΙ 1. Η αποκατάσταση προβλήματος ή βλάβης του υλικού και του εγκατεστημένου συστημικού λογισμικού σε κάθε server ή στο δίκτυο σε 24 ώρες το αργότερο από την αναγγελία του, 2. Υποβοήθηση στη διαχείριση προβλημάτων εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 1. Έλεγχος και προσδιορισμός βλάβης, 2. Αντικατάσταση, εφόσον απαιτείται, προβληματικού εξαρτήματος υλικού, 3. Επανεγκατάσταση, εφόσον απαιτείται, του λογισμικού που ρυθμίζει την λειτουργία του εξαρτήματος που αντικαθίσταται π.χ. σχετικός οδηγός (driver), 4. Ρύθμιση, εφόσον απαιτείται, των σχετικών παραμέτρων υλικού και λογισμικού που επηρεάζονται από την εγκατάσταση του εξαρτήματος που αντικαθίσταται (π.χ. παράμετροι για δικτυακές υπηρεσίες). Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

11 Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 1. Έλεγχος και προσδιορισμός βλάβης, 2. Αντικατάσταση, εφόσον απαιτείται, προβληματικού σκληρού δίσκου, 3. Επανεγκατάσταση όλου του συστημικού λογισμικού εφόσον απαιτείται, 4. Ρύθμιση παραμέτρων και επαναφορά λειτουργίας όπως ήταν πριν την επανεγκατάσταση και εφόσον είναι δυνατόν επαναφορά δεδομένων από back-up ή τον προηγούμενο σκληρό δίσκο. Γ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1. Ρύθμιση παραμέτρων, 1.2. Διαδικασία recovery και ότι ενέργειες είναι δυνατές για την αποκατάσταση λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, 1.3. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται με ρύθμιση παραμέτρων. 2. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2.1. Ρύθμιση παραμέτρων, 2.2. Διαδικασία recovery και ότι ενέργειες είναι δυνατές για την αποκατάσταση λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, 2.3. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται με ρύθμιση παραμέτρων. 3. ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3.1. Ρύθμιση παραμέτρων, 3.2. Διαδικασία recovery και ότι ενέργειες είναι δυνατές για την αποκατάσταση λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, 3.3. Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται με ρύθμιση παραμέτρων. Δ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΩΝ Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα σε εγκατεστημένο λογισμικό εξαιτίας Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

12 ιού, γίνεται: 1. Εκκαθάριση του ιού, 2. Ότι ρυθμίσεις χρειασθούν σε επιμέρους προγράμματα ή όλο το συστημικό λογισμικό για αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας, 3. Εάν είναι απαραίτητο, επανεγκατάσταση μέρους ή όλου του λογισμικού και ρύθμιση παραμέτρων και επαναφορά λειτουργίας όπως ήταν πριν την επανεγκατάσταση πριν παρουσιασθεί πρόβλημα. Ο Ανάδοχος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση/επαναφορά αρχείων δεδομένων. Ε. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1. Επικαιροποίηση συστημικού λογισμικού γίνεται με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και περιλαμβάνει εγκατάσταση service packs και patches. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε για τα service packs και patches ανά δίμηνο, με εξαίρεση έκτακτης ανάγκης που αφορά την ασφάλεια των συστημάτων και χρειάζεται άμεσες ενέργειες, 2. Εγκατάσταση βελτιωμένων εκδόσεων συστημικού λογισμικού στις ενεργές συσκευές δικτύου σε συνεννόηση και με σύμφωνη γνώμη της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε εφόσον αυτό βελτιώνει την λειτουργία και την ασφάλεια. ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. Μελέτη, ανάλυση, ορισμός χρηστών (users), ομάδων χρηστών (user groups), δικαιωμάτων (user rights), πολιιτκών (policies) στα resources των servers και όχι μόνο, και την ένταξή τους σε δίκτυα και λογικές οντότητες (domains) για συγκεκριμένες εργασίες και λειτουργίες, με σκοπό την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και των servers. Όλα αυτά πάντα σε συνεννόηση και με την σύμφωνη γνώμη της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Απαγορεύεται τεχνικός του αναδόχου να μετατρέψει δικαιώματα ή να εγκαταστήσει προγράμματα σε ένα server χωρίς την έγκριση της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε, Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

13 2. Βασικές ρυθμίσεις ή και τροποποιήσεις στις παραμέτρους των διαχειριστών, 3. Μελέτη, ανάλυση και αν απαιτείται τροποποίηση του μηχανισμού Network Monitoring και του Traffic shaping με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας και απόδοσης του δικτύου. Ζ. ΔΙΚΤΥΑ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 1.1. Ρύθμιση παραμέτρων Αλλαγή ή τροποποίηση ή προσθήκη λειτουργίας (π.χ. ρύθμιση VLAN ή αλλαγή πολιτικής στο PIX-firewall). Καταγραφή στο αρχείο Τεκμηρίωσης της εκάστοτε αλλαγής Επανεγκατάσταση εφόσον απαιτείται με ρύθμιση παραμέτρων. 2. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 2.1. Εντοπισμός προβλημάτων σε κάθε είδους καλωδίωση στα κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε Διορθωτικές ενέργειες γίνονται μόνο σε ακροδέκτες ή απολήξεις της καλωδίωσης, δηλαδή κατάργηση παλαιού ακροδέκτη ή απόληξης και τοποθέτηση καινούργιου. Καταγραφή στο αρχείο Τεκμηρίωσης της εκάστοτε αλλαγής. Η. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη ισχύος της σύμβασης συντήρησης και θα περιλαμβάνει: 1. Πλήρη έλεγχο υλικού και συστημικού λογισμικού, 2. Επικαιροποίηση τεκμηρίωσης, 3. Δημιουργία αναγκαίων back-up κατόπιν προτάσεως του αναδόχου, 4. Καθαρισμό των συσκευών από σκόνη, Προληπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας θα γίνει και στο τέλος του α εξαμήνου της σύμβασης. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Πλήρη έλεγχο υλικού και συστημικού λογισμικού, 2. Επικαιροποίηση και παράδοση τεκμηρίωσης, 3. Δημιουργία αναγκαίων back-up, 4. Αρωγή στον επόμενο συντηρητή. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Υπεύθυνοι επικοινωνίας 1.1. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο με αναπληρωτή, ο οποίος θα ενημερώνει τον ανάδοχο για κάθε βλάβη, 1.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο με αναπληρωτή, στον οποίο θα απευθύνεται ο υπεύθυνος της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε για κάθε βλάβη ή άλλη προγραμματισμένη εργασία. 2. Αναγγελία βλάβης-προγραμματισμός εργασιών συντήρησης 2.1. Η αναγγελία βλάβης γίνεται από τον υπεύθυνο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε με τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή του εντύπου αναγγελίας βλάβηςπροβλήματος με ή FAX και πιθανή τηλεφωνική συνεννόηση για περαιτέρω διευκρινήσεις, 2.2. Ο προγραμματισμός εργασιών γίνεται από τον υπεύθυνο της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε με τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή του εντύπου προγραμματισμού εργασιών με ή FAX και πιθανή τηλεφωνική συνεννόηση για περαιτέρω διευκρινήσεις, 2.3. Χρόνος απόκρισης. Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης τεχνικού για επίλυση προβλήματος ορίζεται σε 4 ώρες από την αναγγελία βλάβης-προβλήματος. Εφόσον όμως το ωράριο εργασίας λήγει πριν από την εκπνοή του μέγιστου χρόνου απόκρισης, στις 8 π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 3. Έντυπα Επικοινωνίας - Βιβλίο συντήρησης Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας (αναγγελία, αποκατάσταση) και της Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

15 καταγραφής των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια εκτελέσεως της σύμβασης χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 3.1. Έντυπο αναγγελίας βλάβης προβλήματος. Υπόδειγμα εντύπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (βλ. σελ. 20), 3.2. Έντυπο προγραμματισμένων εργασιών. Υπόδειγμα εντύπου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, 3.3. Το βιβλίο συντήρησης είναι το σύνολο των δελτίων επίσκεψης μηχανικού του αναδόχου. 4. Αποκατάσταση βλάβης Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης ορίζεται σε 24 ώρες από την άφιξη τεχνικού (next business day). Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης δεν ισχύει στις εξής παρακάτω εξαιρετικές περιπτώσεις: 1. Εφόσον απαιτούνται ανταλλακτικά, τότε αυτός ορίζεται σε 24 ώρες μετά την διάθεση των ανταλλακτικών και προϋποθέτει συμφωνία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. για την ανάληψη της δαπάνης προμήθειας αυτών, για εκείνα τα συστήματα στα οποία δεν προβλέπεται κάλυψη Hardware support με αντικατάσταση εξοπλισμού (εξοπλισμός εκτός του Πίν. 2), 2. Στην επαναφορά μεγάλων αρχείων (π.χ. backup) για λόγους ασφαλείας. Ο χρόνος μεταφοράς/επαναφοράς αφαιρείται και ο υπόλοιπος χρόνος αποκατάστασης βλάβης ορίζεται σε 24 ώρες, 3. Στην προσβολή από ιούς σε ένα ή περισσότερους servers. 5. Δεξιότητες Τεχνικών Αναδόχου Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για την κάλυψη των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύμβαση, τεχνικούς που έχουν τουλάχιστον: 1. Επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού υλικού, δικτύων, συστημικού λογισμικού, 2. Εμπειρία σε εγκατάσταση & διαχείριση Microsoft Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2, 3. Διαχείριση και εγκατάσταση τεχνολογιών cluster σε περιβάλλον Microsoft Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

16 Windows Server 2003, 4. Διαχείριση και εγκατάσταση τεχνολογιών SAN (HP), 5. Εμπειρία σε εγκατάσταση & διαχείριση Cisco routers, switches, PIX- Firewall, 6. Εμπειρία στην διαχείριση Protocol Analyzers, Ο ανάδοχος θα καταθέσει βιογραφικά των τεχνικών υποστήριξης. 6. Περιγραφή Εξοπλισμού Το Κεντρικό Κτήριο ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. βρίσκεται στην Καρόλου 27 και όλοι οι όροφοι συνδέονται μεταξύ με δομημένη καλωδίωση ενώ ο εξοπλισμός του Κέντρου Δεδομένων (Computer Room) στον 5 ο όροφο αποτελείται από τα ακόλουθα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

17 Ποσοτικός Πίνακας Εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων ΣΥΣΚΕΥΗ Αριθμός Servers που περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη με κάλυψη ανταλλακτικών (Hardware Replacement) για 12 μήνες ΠΛΗΘΟΣ 13 2 x HP ML370G3 1 x HP ML350G4 6 x HP ML350G3 2 x HP ML310G1 1 x Dell PowerEdge x IBM System x3500 M2 Πίν. 2 Ποσοτικός πίνακας εξοπλισμού γα τον οποίο ζητείται τεχνική υποστήριξη και συντήρηση σε επίπεδο Hardware Replacement ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΘΟΣ Routers 3 CISCO 3600, 2800, 2500 Pix-firewalls 1 SWITCHES Cisco2970 :2, Cisco2950:8, Cisco 1900:1, Όλου του κτιρίου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. HP Procurve 2650: 1, Dell PowerConnect 5448:1 Καλωδίωση DATA Όλου του κτιρίου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. MSA 1000 SAN STORAGE SYSTEM 1 MSA30 STORAGE WORKS 2 B SERIES 8/8 SAN SWITCH 2 MSL 6030 BACKUP LIBRARY SYSTEM 1 Πίν. 3 Ποσοτικός Πίνακας Εξοπλισμού για τον οποίο ζητείται τεχνική υποστήριξη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

18 Ιδιότητα Servers ΠΛΗΘΟΣ Domain controllers 3 Exchange Servers File Servers 2 (Cluster) 1 (Cluster) Web Servers (IIS) 1 SQL Servers 1 ISA Servers 1 Hyper-V Server 1 Πίν. 4 Ποσοτικός Πίνακας Servers με παράθεση της ιδιότητάς τους. 7. Μηνιαία Στατιστικά Στοιχεία Ενημέρωσης Κάθε μήνα εφόσον η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε το κρίνει απαραίτητο θα αποστέλλεται στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε ηλεκτρονικό αρχείο, η δομή και το περιεχόμενο του οποίου θα συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, στο οποίο θα καταγράφονται το σύνολο των προβλημάτων που επιλύθηκαν και οι ώρες εργασίας τεχνικού. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής Για την καλή εκτέλεση σύμβασης ΠΡΟΣ : ΤΗΝ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Ημερομηνία Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ εσάς ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέτες για τον που είναι κάτοικος (ακριβής Δ/νση) και έχει αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης στο πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό (αριθ ), που έγινε στις , για την από μέρους του μειοδότη αυτού εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί εκτέλεση της σύμβασης Νο...που συνάφθηκε με την ανακοίνωση σ αυτόν της κατακύρωσης για την (τίτλος σύμβασης), υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε σ εσάς, με απλή έγγραφη πρόσκληση σας, κάθε χρηματικό ποσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των ευρω (ολογράφως και αριθμητικά), στο οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και το οποίο εσείς κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ' εσάς από την κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγω παράβασης όρου ή όρων της σύμβασης. Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προαναφέρθηκε απόφασή σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την σχετική ειδοποίησή σας το ποσό, για το οποίο η εντολή σας, χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα ευεργετήματα της διαίρεσης και δίζησης, καθώς και από τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τα άρθρα 853, 855, 862, 863,867 και 868 του αστικού Κώδικα. Από την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με την επιστροφή της παρούσης και με την έγγραφη γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Κλήσης τεχνικού: Ώρα κλήσης: Ημερ. επίσκεψης ΕΡΓΟΣΕ : Ώρα επίσκ. : Χρόνος απασχ.(ώρες) : ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κτήριο (οδός και αριθμός): Όροφος: Γραφείο: ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Serial Number: SERVER ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΟ Kατασκευάστρια εταιρεία, μοντέλο: Άλλα χρήσιμα στοιχεία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Απόφαση προμήθειας(αριθ. πρωτ,/ημερ.): Ημερ. παραλαβής: Ημερομηνία λήξης εγγύησης για επιδιόρθωση στην ΕΡΓΟΣΕ: Ημερομηνία λήξης εγγ. για επιδιόρθωση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

21 2. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Αποστολής: Ημερ. Εκτέλεσης εργασιών στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ : ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κτήριο (οδός, αριθμός) Όροφος Γραφείο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Αριθμό

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α:ΩΝΟ2Ν-ΨΒ1 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 14PROC002447276 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. πρωτ. οικ. 47197 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/33/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός: 30.000,00 (μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 4 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα