Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ C-10. Παρόμοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΔΛΛΑΓΑ & ΚΤΠΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ C-10. Παρόμοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΔΛΛΑΓΑ & ΚΤΠΡΟΤ"

Transcript

1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ C-10 Παρόμοια Απεικόνιση ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΔΛΛΑΓΑ & ΚΤΠΡΟΤ

2 2 13 ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΔΜΑΥΙΑ, ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ

3 SSORY ASSEMBLY ACCESSORY e Bolt (17)-4 ASSEMBLY ACCESSORY M8X60mm ASSEMBLY Carriage ACCESSORY Bolt (17)-4 Bolt (17)-4 ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗ M8x15mm Screw (55) olt (17)-4 t (18)-4 olt (17)-4 (18)-4 M8X60mm Carriage Bolt (17)-4 M8X60mm Carriage Bolt (17)-4 M8X60mm Carriage Bolt (17)-4 M8 Cap Nut (18)-4 M8X60mm Carriage Βίδα (17)-4 M8X60mm Carriage Bolt (17)-4 M8 Cap Nut (18)-4 M8 Cap Nut (18)-4 M8 Cap Nut (18)-4 M8X15mm Βίδα (55)-4 Ø8xØ19 Arc Washer (19)-8 Ø8xØ19 Arc Washer (19)-8 Ø8xØ19 Arc Washe Ø8xØ19 Arc Washer (19)-8 Ø8xØ19 Arc Washer (19)-8 Ø8xØ19 Arc Washer 8)-4 (47)-1 47)-1 8)-4 Μ8 Καπάθη Παμηκάδη (18)-4 M8 Cap Nut (18)-4 Locking Knob(47)-1 M8 Cap Nut (18)-4 Locking Knob(47)-1 Locking Knob(47)-1 Πόκνιν Κιεηδώκαηνο (47)-1 Locking Knob(47)-1 8x 19 Σνμνεηδήο Ρνδέια (1)-8 Ø8xØ19 Arc Washer (19)-8 Ø8xØ19 Washer (30)-1 Ø8xØ19 Ø8xØ19 Washer Washer (30)-1 (30)-1 8x 19 Ρνδέια (30)-1 Ø8xØ19 Arc Washer (19)- Ø8xØ19 Washer (30)- Ø8xØ19 Arc Washer (19)-8 Ø8xØ19 Ø8xØ19 Washer Arc Washer (30)-1 (19)-8 Ø8xØ19 Washer (30 )-1 Locking Knob(47)-1 knob cover(69)-1 Locking knob cover(69)-1 Knob(47)-1 Κάιπκκα Πόκνινπ (69)-1 knob cover(69)-1 Ø8xØ19 Washer (30)-1 Λαβή (68)-1 knob(68)-1 knob(68)-1 (69)-1 knob(68)-1 Ø8xØ19 Washer (30)-1 Ø8xØ19 Washer (30)-1 knob(68)-1 Κιεηδί ALLen Άιελ Wrench Καηζαβίδη ALLen Wrench Screw Driver 69)-1 knob cover(69)-1 knob(68)-1 knob cover(69)-1 knob cover(69)-1 3 Ø8xØ19 Washer (30)-1 )-1 knob(68)-1 nch 4 4 Screw Driver Screw Driver knob(68)-1 knob(68)-1 knob(68)-1

4 ASSEMBLY ΛΙΣΑ PART ΚΟΜΜΑΣΙΩΝ LIST ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΤΡΙΩ MAIN FRAME(1) ΠΛΑΙΙΟ (1) ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ (21) ΠΙΩ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ(15) ΠΔΝΣΑΛ (Α,Γ) (13,14) ΣΤΛΟ ΔΛΑ (49) ΔΛΑ ΜΠΡΟΣΙΝΟ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ (21) ΠΙΩ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ(15) ΜΠΡΟΣΙΝΟ FRONT ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ STABILIZER (21) (21) ΠΙΩ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ(15) ΠΙΩ REAR ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ STABILIZER (15) (15) ΠΔΝΣΑΛ ΠΔΝΣΑΛ (Α,Γ) PEDAL(L,R) (Α,Γ) (13,14) (13,14) (13,14) ΣΤΛΟ ΣΤΛΟ SEAT POST ΔΛΑ (49) (49) SEAT ΔΛΑ (52) (52) ΔΛΑ (49) ΔΛΑ ΜΠΡΟΣΙΝΟ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ (52) (21) ΠΙΩ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΣΗ(15) (52) ΣΤΛΟ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (25) ΠΔΝΣΑΛ (Α,Γ) (13,14) ΣΤΛΟ ΣΤΛΟ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (25) ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (40) ΔΛΔΓΚΣΗ ΔΛΑ (49) ΔΛΑ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (40) ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΔΝΣΩΜΑΣΟ (36) (52) ΣΔΝΣΩΜΑΣΟ (36) ΚΟΜΠΙΟΤΣΔΡ (39) ΚΑΣΩ ΣΤΛΟ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (25) ΚΟΜΠΙΟΤΣΔΡ (39) ΚΑΣΩ ΠΛΑΣΙΚΟ (43) ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (40) ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΤΛΟ HANDLEBAR ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ POST (25) (25) HANDLEBAR ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (40) (40) ΠΛΑΣΙΚΟ (43) ΔΛΔΓΚΣΗ TENSION CONTROLLER ΣΔΝΣΩΜΑΣΟ (36) (36) ΣΔΝΣΩΜΑΣΟ (36) ΚΟΜΠΙΟΤΣΔΡ (39) ΚΑΣΩ ΠΛΑΣΙΚΟ (43) ΚΟΜΠΙΟΤΣΔΡ COMPUTER (39) ΚΑΣΩ PLASTIC ΠΛΑΣΙΚΟ BELLOW(43) 5 (52) ΣΤΛΟ ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (25) ΥΔΙΡΟΛΑΒΗ (40) ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΔΝΣΩΜΑΣΟ (36) 4 ΚΟΜΠΙΟΤΣΔΡ (39) ΚΑΣΩ ΠΛΑΣΙΚΟ (43)

5 ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY: Ανοίξηε ηο κιβώηιο και κάνηε έλεγσο εάν ζαρ έσοςν παπαδοθεί όλα ηα κομμάηια. Μην UNPACK THE CARTON AND CHECK FROM THE PARTS, THAT ALL COMPONENTS ARE PRESENTED. DON'T πεηάξεηε ηο κιβώηιο και ηα ςλικά ζςζκεςαζίαρ μέσπι να ολοκληπωθεί η ζςναπμολόγηζη. DISPLAY. DON'T DISPOSE THE PACKI NG MATERIAL UNTIL ASSEMBLY HAS B EEN COMPLETED. (Σο(ALLEN Άλεν κλειδί WRENCH πος ARE θα INCLUDED σπηζιμοποιηθεί WHICH CAN ζηην BE USED ζςναπμολόγηζη FOR ASSEMBLY) ζςμπεπιλαμβάνεηαι) Βήμα 1. Step 1. πλδέζηε ηνλ κπξνζηηλό ζηαζεξνπνηεηή (21) θαη ηνλ πίζσ Attach the front stabilizer (21) and the rear stabilizer (15) to mainframe (1) by carriage bolts( 17),washers (19) and cap nuts (18). ζηαζεξνπνηεηή (15) ζην θπξίσο πιαίζην (1) ρξεζηκνπνηώληαο carriage βίδεο (17), ξνδέιεο (19) θαη κε θαπάθη παμηκάδη (18) Βήμα 2. Δηζάγεηε ηα πεληάι (13,14) ζηελ Step 2. καληβέια. (ην L γηα ην αξηζηεξό θαη Insert the pedals (13,14) to the crank.('l'for the left, and 'R'for the right) ην R γηα ηα δεμηό) Βήμα 3. Step 3. πλαξκνινγήζηε ηελ ζέια (52) ζηνλ Assemble the seat (52) to the se at post (49) with attached nylon ζηύιν ηεο ζέιαο (49) nuts & washers (50,56,51). ρξεζηκνπνηώληαο λάηινλ παμηκάδηα & ξνδέιεο (50,56,51). 6 5

6 4 43 Βήμα 4. Step 4. Πεξάζηε ηνλ ζηύιν ζέιαο (49) κέζα από ην θάησ πιαζηηθό (43). Βγάιηε ην πόκνιν ηεο Put the seat post (49) through t he plastic bellows (43) (optiona l!) Take off the seat knob (47), and then insert the seat post into the main frame. Fix it at the desired height wit h the seat knob(47). ζέιαο (47), θαη κεηά βάιηε ην ζηύιν ζην θπξίσο πιαίζην. ηεξεώζηε ζην επηζπκεηό ύςνο ρξεζηκνπνηώληαο ην πόκνιν ηεο ζέιαο (47) Βήμα Step πλδέζηε ην θαιώδην αηζζεηήξα (54) ζην ηέινο Connect the sensor cable(54) to the end (45) of the other sensor cable (45) ηνπ άιινπ θαισδίνπ αηζζεηήξα ζην θπξίσο on the mainframe. θαιώδην. Pull the tension cable (38) slow ly and insert it up into handleb ar post (25). Σξαβήμηε ζηγά ην θαιώδην ηεληώκαηνο (38) θαη Fix the handlebar post by screws (55) and washers (19). εηζάγεηε ην θαιώδην κέζα ζην ζηύιν ηεο ρεηξνιαβήο (25) ηεξεώζηε ην ζηύιν ηεο ρεηξνιαβήο κε βίδεο (55) θαη ξνδέιεο (19).\ 6 A B Βήμα 6. Step 6. Βγάιηε ην θαιώδην ηεληώκαηνο (38) έμσ από ηελ ηξύπα ηνπ ζηύινπ ρεηξνιαβήο, θαη ζπλδέζηε Get the tension controll (38) out of the handlebar post' s hole, and connect it to the tension contr oller (36) then use the bolt (35) to tight fixed tension controll(36) as step 1-3: Step 1: Put the cable end into t he spring hook. Step 2: Pull the knob and force the short cable into the gap of the bracket. Step 3: Insert the knob into the handlebar post,and fix by screw attached. Tension is increased by turning the knob clockwise,and vice versa. ην κε ηνλ ειεγθηή ηεληώκαηνο (36), κεηά ρξεζηκνπνηήζηε ηε βίδα (35) γηα λα ζθίμεηε ηνλ ειεγθηή ηεληώκαηνο όπσο ζαο δείρλνπκε ζηα βήκαηα 1-3: Βήκα 1: Σνπνζεηήζηε ην ηέινο ηνπ θαισδίνπ ζην άγθηζηξν ηνπ ειαηεξίνπ. Βήκα 2: Σξαβήμηε ην πόκνιν θαη πηέζηε ην θνληό θαιώδην κέζα ζην άλνηγκα ηεο αγθύιεο. Βήκα 3: Δηζάγεηε ην πόκνιν κέζα ζην ζηύιν ηεο ρεηξνιαβήο θαη ζηεξεώζηε κε ηε βίδα πνπ είλαη πξνζαξηεκέλε. Η έληαζε απμάλεηαη κε ην γύξηζκα ηνπ πόκνινπ κε ηε θνξά ηνπ ξνινγηνύ θαη αληηζηξόθσο. 6 7

7 Βήμα Step Δηζάγεηε Insert the pulse ηα wires(70) θαιώδηα into παικνύ the bigger (70) hole κέζα and pull ζηε them κεγαιύηεξε out from the top ηξύπα of the hanθαη dlebar ηξαβήμηε post(25). ηα Attach the handlebar ( 40) to the uprightpost (25) and έμσ από ην πάλσ κέξνο ηνπ ζηύινπ ηεο fix it with locking knob (68) and knob cover (69) ρεηξνιαβήο washer(30). (25). πλδέζηε ηε ρεηξνιαβή (40) ζηνλ θάζεην ζηύιν (25) θαη ζηεξεώζηε κε ην πόκνιν θιεηδώκαηνο (68), ην θάιπκκα πόκνινπ (69) θαη ξνδέια (30) Battery Compartment Batteries Βήμα Step 8. πλδέζηε ην αξζεληθό άθξν ηνπ Connect the male end of sensor line(54) and pulse αηζζεηήξα wires(70) to (54) the computer(39) θαη ηα θαιώδηα re spectively. ηνπ Attach παικνύ computer (70) onto ζην the upright θνκπηνύηεξ post(2 5) (39) with bolt (72). Open the battery covers on the b ack of the computer, αληηζηνίρσο. πλδέζηε ην θνκπηνύηεξ and install 2 AA batteries. πάλσ ζηνλ θάζεην ζηύιν (25) κε βίδα (72). Αλνίμηε ην θάιπκκα ηνπ θνπηηνύ κπαηαξηώλ πνπ είλαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θνκπηνύηεξ θαη βάιηε 2ΑΑ κπαηαξίεο

8 ΖΕΣΑΜΑ & ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Διαηάζεις προθέρμανζης και αποθεραπείας Έλα επηηπρεκέλν πξόγξακκα άζθεζεο απνηειείηαη από δέζηακα, αεξόβηεο αζθήζεηο θαη απνζεξαπεία. Τν δέζηακα είλαη ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο άζθεζεο θαη ζα πξέπεη λα μεθηλάηε κε απηό θάζε πξόγξακκα. Πξνεηνηκάδεη ην ζώκα ζαο γηα πην εληαηηθή άζθεζε δεζηαίλνληαο θαη ηεληώλνληαο ηνπ κύεο ζαο. Σην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, επαλαιάβεηε απηέο ηηο αζθήζεηο γηα λα κεηώζεηε ηα κπτθά πηαζίκαηα. Σαο πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ αζθήζεηο πξνζέξκαλζεο θαη απνζεξαπείαο. ηροθές κεθαλής Σηξέςηε ην θεθάιη ζηα δεμηά θαηά έλα ηέηαξην, ληώζνληαο έλα ειαθξύ ηξάβεγκα ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ιαηκνύ. Μεηά, ζηξέςηε ην θεθάιη πίζσ θαηά έλα ηέηαξην, ηεληώλνληαο ην πεγνύλη. Καηόπηλ, ζηξέςηε ην θεθάιη πξνο ηα αξηζηεξά θαηά έλα ηέηαξην, ληώζνληαο έλα ειαθξύ ηξάβεγκα ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ ιαηκνύ. Τέινο, ρακειώζηε ην θεθάιη πξνο ην ζηήζνο. Επαλαιάβεηε 2-3 θνξέο. Αναζήκωμα ώμοσ Πεξηζηξέςηε θαη αλαζεθώζηε ηνλ δεμί ώκν πξνο ην απηί. Χαιαξώζηε θαη θαηόπηλ θάληε ην ίδην κε ηνλ αξηζηεξό ώκν. Διάηαζη εζωηερικού ημήμαηος μηρών Καζίζηε ζην πάησκα θαη ηξαβήμηε ηα πέικαηα πξνο ηνπο βνπβώλεο - νη παηνύζεο λα είλαη αληηθξηζηά θαη θνιιεκέλεο. Κξαηήζηε ηελ πιάηε ίζηα θαη γείξεηε πξνο ηα πόδηα. Τεληώζηε ηνπο πξνζαγσγνύο κύεο θαη θξαηήζηε ηελ δηάηαζε γηα 15 δεπηεξόιεπηα. Δίπλωζη, άγγιγμα δακηύλων ποδιών Αξγά θαη ειεγρόκελα ιπγίζηε ηνλ θνξκό πξνο ηα κπξνο, αθήλνληαο ηελ πιάηε θαη ηνπο ώκνπο ραιαξσκέλνπο θαζώο ρακειώλεηε ηνλ θνξκό. Μαιαθά, ηεληώλεζηε πξνο ηα θάησ, όζν πεξηζζόηεξν κπνξείηε θαη ζαο είλαη άλεην, θαη θξαηεζείηε ζηε ζέζε απηή γηα 15 δεπηεξόιεπηα. Σένηωμα προς ηα πλάγια Αλνίμηε θαη ηα δπν ρέξηα ζην πιάη θαη αλαζεθώζηε ηα καιαθά πάλσ από ην θεθάιη. Απιώζηε ην δεμί ρέξη όζν πην ςειά κπνξείηε κηα θνξά, ηεληώλνληαο καιαθά ηνπο θνηιηαθνύο θαη ηνπο ξαρηαίνπο κύεο. Μεηά, θάληε ην ίδην κε ην αξηζηεξό ρέξη. Σένηωμα ηεηρακέθαλων Με ην έλα ρέξη λα ζηεξίδεηε ζηνλ ηνίρν γηα ηζνξξνπία, κε ην άιιν πξνο ηα πίζσ πηάζηε θαη ηξαβήμηε ην δεμί πόδη πξνο ηα πάλσ. Φέξηε ηε θηέξλα ζαο όζν πην θνληά γίλεηε ζηα νπίζζηα ζαο. Κξαηεζείηε ζηε ζέζε απηή γηα 15 δεπηεξόιεπηα επαλαιάβεηε κε ηα άιιν πόδη. 8

9 Διάηαζη οπίζθιων μσών μηρού Καζίζηε ζην πάησκα κε ην δεμί πόδη ζε έθηαζε. Τνπνζεηήζηε ην αξηζηεξό πόδη ιπγηζκέλν ζην πάησκα, κε ηελ παηνύζα ζηνλ δεμηό πξνζαγσγό. Τελησζείηε πξνο ηα κπξνο ζην δεμί πόδη θαη θξαηεζείηε ζηε ζέζε απηή γηα 15 δεπηεξόιεπηα. Χαιαξώζηε θαη κεηά επαλαιάβεηε κε ην αξηζηεξό πόδη ζε έθηαζε. Διάηαζη γαμπών / ατίλλειοσ ηένονηα Γπξίζηε πξνο ηνλ ηνίρν θαη ηνπνζεηήζηε θαη ηηο δύν παιάκεο πάλσ ηνπ. Σηεξίμηε ην ζώκα ζαο κε ην έλα πόδη κπξνζηά θαζώο ην άιιν είλαη ζε ζέζε πίζσ ηνπ, κε ην πέικα ζε επαθή κε ην έδαθνο. Λπγίζηε ην κπξνζηηλό πόδη θαη γείξεηε πξνο ηνλ ηνίρν, θξαηώληαο ην πίζσ πόδη ίζην έηζη ώζηε ε γάκπα θαη ν αρίιιεηνο ηέλνληαο λα ηεληώζνπλ. Κξαηεζείηε ζε απηή ηε ζέζε γηα 15 δεπηεξόιεπηα. Αιιάμηε πξνβαιιόκελν πόδη θαη θάληε ην ίδην. 9

10 COMPUTER ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΥΡΟΝΟ (TMR). 00:00-99:59 ΣΑΥΤΣΗΣΑ (SPD) KM/H ΑΠΟΣΑΗ (DST) KM ΟΓΟΜΔΣΡΟ (ΔΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ) Km ή MIL ΠΑΛΜΟ (ΔΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ) BPM ΘΔΡΜΙΓΔ (CAL) KCAL ΠΛΗΚΣΡΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ: MODE: Με απηό ην πιήθηξν επηιέγεηε θαη θιεηδώλεηε ηελ εηδηθή ιεηηνπξγία πνπ ζέιεηε. PAUSE: Παηώληαο ην μεθηλάηε θαη ζηακαηάηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο SET: Με απηό ην πιήθηξν επηιέγεηε πάληα ηελ ηηκή ζηόρνπ γηα ΥΡΟΝΟ, ΑΠΟΣΑΗ, ΘΔΡΜΙΓΔ, ΟΓΟΜΔΣΡΟ (ΔΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ) & ΠΑΛΜΟ (ΔΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ). RESET: Όηαλ παηεζεί κεδελίδεη όιεο ηηο ηηκέο. ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 1. AUTO ON/OFF Σν ζύζηεκα αλάβεη όηαλ παηεζεί νπνηνδήπνηε πιήθηξν ή όηαλ ιάβεη ζήκα από ηνλ αηζζεηήξα ηαρύηεηαο. Ο ππνινγηζηήο ζβήλεη απηόκαηα όηαλ ν αηζζεηήξαο ηαρύηεηαο δελ δίλεη ζήκα ή δελ παηεζεί θάπνην πιήθηξν γηα 4 ιεπηά. 2. RESET: Σν όξγαλν κπνξεί λα κεδεληζηεί κε ηελ αιιαγή ησλ κπαηαξηώλ ή όηαλ παηεζεί ην πιήθηξν RESET γηα ηα 3 δεπηεξόιεπηα. 3. ΠΩ ΝΑ ΡΤΘΜΙΔΣΔ ΥΡΟΝΟ, ΑΠΟΣΑΗ, ΟΓΟΜΔΣΡΟ, ΠΑΛΜΟ & ΘΔΡΜΙΓΔ: Παηήζηε ην πιήθηξν MODE κέρξη ε ιεηηνπξγία πνπ ζέιεηε λα πξνθαζνξίζεηε λα αλαβνζβήλεη. Παηήζηε ην πιήθηξν MODE κηα θνξά γηα λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία λα αλαβνζβήλεη. Μεηά επηιέμηε ηελ ηηκή πνπ ζέιεηε κε ην πιήθηξν SET. Θα αθνπζηεί έλαο ήρνο γηα 10 δεπηεξόιεπηα πνπ δείρλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο κε ηηο πξν-ξπζκίζεηο. Παηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γηα λα ζηακαηήζεη ν ήρνο. Δάλ δελ ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο, όιεο νη ηηκέο ζηηο ιεηηνπξγίεο κεηξάλε πξνο ηα πάλσ. 4. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ TIME (ΥΡΟΝΟ): Ο ρξόλνο πξνπόλεζεο ζα εκθαληζηεί παηώληαο ην πιήθηξν MODE κέρξη λα εκθαληζηεί ην ζήκα TMR. 10

11 SPEED (ΣΑΥΤΣΗΣΑ): Η ηξέρνπζα ηαρύηεηα ζα εκθαληζηεί παηώληαο ην πιήθηξν MODE κέρξη λα εκθαληζηεί ην ζήκα SPD. DISTANCE (ΑΠΟΣΑΗ): Η απόζηαζε θάζε πξνπόλεζεο ζα εκθαληζηεί παηώληαο ην πιήθηξν MODE κέρξη λα εκθαληζηεί ην ζήκα DST. ODOMETER (ΟΓΟΜΔΣΡΟ): Παηήζηε ην πιήθηξν MODE κέρξη ν δείθηεο λα πάεη ζην ODO θαη λα δείμεη ηε ζπλνιηθή απόζηαζε. *(ΔΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ) PULSE (ΚΑΡΓΙΑΚΟ ΠΑΛΜΟ): Ο θαξδηαθόο παικόο ηνπ ρξήζηε εκθαλίδεηαη ζε θηύπνπο αλά ιεπηό (BPM) παηώληαο ην πιήθηξν MODE κέρξη λα εκθαληζηεί ην ζήκα PULSE. Σνπνζεηήζηε ηηο παιάκεο ησλ ρεξηώλ ζηα δπν καμηιαξάθηα επαθήο θαη πεξηκέλεηε γηα 30 δεπηεξόιεπηα γηα πην αθξηβή κέηξεζε. *(ΔΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ) CALORIES (ΘΔΡΜΙΓΔ): Οη ζεξκίδεο πνπ θαίγνληαη ζα εκθαληζηνύλ κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ MODE κέρξη λα εκθαληζηεί ην ζήκα CAL. SCAN (ΑΝΙΥΝΔΤΗ): Απηόκαηε εκθάληζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ κε ηε ζεηξά πνπ ζαο ηε δείρλνπκε: ΥΡΟΝΟ - ΣΑΥΎΣΗΣΑ - ΑΠΟΣΑΗ - ΟΓΟΜΔΣΡΟ(εάλ ππάξρεη) - ΠΑΛΜΟ (εάλ ππάξρεη)-θδρμιγδ ΜΠΑΣΑΡΙΑ Απηό ην κόληηνξ ρξεζηκνπνηεί δπν κπαηαξίεο (εάλ ππάξρεη ιεηηνπξγία θαξδηαθνύ παικνύ). Δάλ ππάξρνπλ ιαλζαζκέλα δεδνκέλα ζηελ νζόλε, βγάιηε θαη βάιηε μαλά ηηο κπαηαξίεο γηα λα έρεηε ζσζηά απνηειέζκαηα. 11

12 ΠΟΓΗΛΑΣΟ C-10 ΔΓΓΤΗΗ Η ζπζθεπή πνπ αγνξάζαηε έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα ζαο πξνζθέξεη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία γηα πνιιά ρξόληα. Όπωο όκωο θάζε ειεθηξηθή ζπζθεπή έηζη θαη ε δηθή ζαο ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη ηνπ ρεηξηζκνύ ηεο. Δάλ ηεο θεξζείηε κε ηε δένπζα πξνζνρή, ζα γίλεη ν πξνζωπηθόο ζαο γπκλαζηήο γηα κηα δωή. Μεγάλη προσοχή απαιτείται: Σηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε πνπ ζα ζπλδεζεί (π.ρ. γηα απνθπγή απμνκεηώζεωλ ηάζεο), Σε πγξά πνπ ηπρόλ βξέμνπλ ην κεράλεκα, Σε αληηθείκελα ή αθαζαξζίεο πνπ εηζρωξήζνπλ ζην κεράλεκα, Σε κεηαθηλήζεηο πάζεο θύζεωο. ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΟΡΟΙ ΔΓΓΤΗΗ Η Α. ΛΔΟ Α.Δ. εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 24 μηνών. 1. Η παξνύζα εγγύεζε ηζρύεη κόλν εθόζνλ ζπλνδεύεηαη από ην λόκηκν παξαζηαηηθό αγνξάο από εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα (ηηκνιόγην πώιεζεο ή δειηίν ιηαληθήο πώιεζεο). Σαο ζπληζηνύκε ην παξαζηαηηθό αγνξάο λα ην θπιάμεηε καδί κε ηνπο όξνπο ηεο εγγύεζεο. Η δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο δελ παξαηείλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. 2. Η εηαηξεία αλαιακβάλεη λα επηζθεπάζεη ηε ζπζθεπή δωξεάλ ζε πεξίπηωζε βιάβεο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε θαηαζθεπαζηηθό ζθάικα. Η εγγύεζε θαιύπηεη ην θόζηνο ηωλ αληαιιαθηηθώλ θαη ηελ εξγαζία. Η αληηθαηάζηαζε ή όρη ηωλ αληαιιαθηηθώλ είλαη ζηελ θξίζε ηωλ ηερληθώλ ηεο εηαηξείαο. Αληηθαηάζηαζε ζπζθεπήο απνθιείεηαη. 3. Η ζπζθεπή επηζθεπάδεηαη ζην ρώξν service ηεο εηαηξείαο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ. Οπνηαδήπνηε έμνδα γηα επηζθεπή εθηόο ηνπ ρώξνπ απηνύ επηβαξύλνπλ ηνλ πειάηε. Δπίζεο, ηα έμνδα κεηαθνξάο ηεο ζπζθεπήο πξνο ην ρώξν service από ην ρώξν ηνπ πειάηε θαη ην αληίζηξνθν επηβαξύλνπλ ηνλ πειάηε. 4. Η απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο γίλεηαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. Απνθιείεηαη θάζε είδνπο απαίηεζε γηα απνδεκίωζε ιόγω θαζπζηέξεζεο ζηελ επηζθεπή βιάβεο εμαηηίαο αλώηεξεο βίαο. 5. Η παξνύζα εγγύεζε ΓΔΝ θαιύπηεη ηηο εμήο πεξηπηώζεηο: Όηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε όπωο ζε γπκλαζηήξηα, θπζηθνζεξαπεπηήξηα θιπ. Όηαλ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο από άηνκν κε εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπό απηό. Όηαλ ε βιάβε πξνέιζεη από θαθή ζπλαξκνιόγεζε, ρξήζε θαη θαθή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε π.ρ. θνκκέλα θαιώδηα, θαθή πξνζαξκνγή εμαξηεκάηωλ, απμνκεηώζεηο ηάζεωλ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. Δμαξηήκαηα πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί από ππαηηηόηεηα ηνπ ρξήζηε όπωο ζπαζκέλα πιαζηηθά κέξε, θζαξκέλνο ηκάληαο από κε ζωζηή ξύζκηζε, ιαλζαζκέλε ή ειιηπή ιίπαλζε, θζνξέο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπ κεραλήκαηνο. Α. ΛΔΟ Α.Δ. Τειέθωλν Service Αληηπξνζωπείαο: Έδξα αληηπξνζωπείαο & Service: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ Καιιηζέα, Αηηηθή

13 Σηλ. Service: Δλ. Βενιζέλου , Καλλιθέα, Αττική

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ KOYTI WiFi Υάξε ζην Κνπηί WiFi κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην Internet πςειήο ηαρύηεηαο ζην απηνθίλεηό ζαο. Είλαη ζπκβαηό κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS, EDGE, 3G θαη 3G+. Επηιέγεη απηόκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 1 από 19 LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 2 από 19 Καηάλογορ πεπιεσομένυν Πεξηγξαθή πζθεπήο LiveBox24... 3 πζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα