INTRACOM Á.Å., ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTRACOM Á.Å., 2003. ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò"

Transcript

1 netmod Óõóêåõç ôåñìáôéóìïõ äéêôõïõ isdn ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ

2 ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò INTRACOM Á.Å., 2003 Ïëá ôá äéêáéþìáôá ðåñß ðíåõìáôéêþò êáé âéïìç áíéêþò éäéïêôçóßáò ðïõ áöïñïýí óå áõôü ôï Ýããñáöï êáé óôçí ôå íéêþ ðëçñïöïñßá ðïõ ðåñéý åé áíþêïõí óôçí INTRACOM Á.Å. êáé óôá ôñßôá ìýñç ðïõ äéêáßùò åìðëýêïíôáé. ÊáíÝíá ôìþìá áõôïý ôïõ åããñüöïõ äåí ìðïñåß íá áíáðáñá èåß, ñçóéìïðïéçèåß Þ ìåôáäïèåß óå êáìßá ìïñöþ êáé ìå êáíýíá ìýóï, çëåêôñïíéêü Þ ìç áíéêü, ãéá êáíýíá ëüãï, ùñßò ôç ñçôþ ãñáðôþ Üäåéá ôçò INTRACOM Á.Å. Ôá ó Ýäéá êáé ïé ðñïäéáãñáöýò õðüêåéíôáé óå áëëáãýò ùñßò ðñïåéäïðïßçóç. Ìå ôçí åðéöýëáîç ðáíôüò äéêáéþìáôïò, üëåò ïé ÅìðïñéêÝò Ïíïìáóßåò áíþêïõí óôïõò áíôßóôïé ïõò äéêáéïý ïõò. ÔõðùìÝíï óôçí ÅëëÜäá.

3 Περιεχόµενα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ...6 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 Λίγα Λόγια για το ISDN... 7 Το netcon... 8 Το netcon Το netmod... 8 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ netmod...10 Εγκατάσταση του netmod Ρυθµίσεις ιακοπτών Οπτικές Ενδείξεις Λειτουργία του netmod σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Σύνδεση µε τη U-γραµµή ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ...18 Σύνδεση Απλών Αναλογικών Συσκευών Σύνδεση Συσκευών ISDN Σύνδεση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ISDN...21 Περιγραφή και Χρήση των Συµπληρωµατικών Υπηρεσιών Πολλαπλή Συνδροµητική Αριθµοδότηση - Multiple Subscriber Number (MSN) Αναµονή Κλήσης - Call Waiting (CW) Συγκράτηση Κλήσης - Call Hold and Enquiry Call (CH) Τριµερής Συνδιάσκεψη - Three Party Conference (3PTY) Παρουσίαση του Αριθµού Καλούντος - Calling Line Identification Presentation (CLIP) Παρουσίαση του Αριθµού Καλούντος πριν την Απάντηση της Κλήσης- Calling Line Identification Presentation (ΟΝ ΗΟΟΚ CLIP) Παρουσίαση του Αριθµού Καλούντος των Κλήσεων σε Αναµονή- Calling Line Identification Presentation on Call Waiting (ΟFF ΗΟΟΚ CLIP ή CLIP on CW) Ορισµός Οικείου Αριθµού (Own Number)- Setting the Own Number Απαγόρευση Παρουσίασης του Αριθµού Καλούντος - Calling Line Identification Restriction (CLIR) Απαγόρευση Παρουσίασης του Αριθµού Καλούµενου - Connected Line Restriction (COLR) Αναγνώριση Κακόβουλης Κλήσης - Malicious Call identification (MCID) Ενηµέρωση Χρέωσης στη ιάρκεια της Κλήσης - Advice of Charge during the Call (AOC-D) Φορητότητα Τερµατικού - Terminal Portability (TP) Κλειστή Οµάδα Χρηστών - Closed User Group (CUG) Εκτροπή Κλήσης - Call Diversion Άνευ Όρων Εκτροπή Κλήσης - Call Forwarding Unconditional (CFU)

4 12.2. Εκτροπή Κλήσης υπό Κατάληψη - Call Forwarding on Busy (CFB) Εκτροπή Κλήσης σε µη Απάντηση - Call Forwarding on No Reply (CFNR) Προώθηση κλήσης χωρίς Όρους σε Φωνητικό Ταχυδροµείο - Call Forwarding Unconditional to Voice Mail Αποπεράτωση Κλήσεων προς ένα Κατειληµµένο Συνδροµητή- Completion of Calls to a Busy Subscriber (CCBS) Αναλυτική Περιγραφή και Χρήση των Πρόσθετων Υπηρεσιών Ενεργοποίηση Πρωτοκόλλων Functional / Keypad Αυτόµατη Κλήση Προκαθορισµένου Αριθµού - Hot Line (HL) Καθυστέρηση Ελευθέρωσης Γραµµής - Delayed Clear Back Χρόνος Ανίχνευσης Αγκίστρου για τις Αναλογικές θύρες - Hook Flash Detect Time for Analogue Adapters (ab) ιαχείριση Εισερχοµένων Κλήσεων - Incoming Call Management ιακριτικός Τόνος Κωδωνισµού - Distinctive Ringing Αναστροφή Πολικότητας - Polarity Reverse Ανάληψη Κλήσης - Call Pickup ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ...38 Σύνδεση Τερµατικών Συσκευών στο S-bus Σύνδεση Συσκευής Εικονοτηλεφώνου Σύνδεση Συσκευής FAX ή MODEM στις Αναλογικές Θύρες Επικοινωνία µε ISDN MODEM ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ...41 Εγκατάσταση του netmod Ολοκλήρωση της εγκατάστασης Ρυθµίζοντας το netmod µε την βοήθεια του netmod Task Bar Utility (nmtsk) RVS-COM Lite...47 Λίγα λόγια για το RVS-COM Lite ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ INTERNET...48 Απαραίτητες Ρυθµίσεις Σύνδεση στο INTERNET µε Χρήση PPP ή ML-PPP Πρωτοκόλλου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (FIRMWARE)...55 Οδηγίες Ενηµέρωσης Λογισµικού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ...57 Μετάδοση µε Χρήση Πρωτοκόλλου PPP ιαφανής Μετάδοση ιαφανής Μετάδοση Οµιλίας (Voice Transparent) ιαφανής Μετάδοση PPP (Transparent PPP) ιαφανής Μετάδοση εδοµένων netmod και AO/DI

5 ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΤ...62 Τι είναι οι Εντολές ΑΤ Ρυθµίσεις του ML-PPP µε Εντολές ΑΤ Βασική Οµάδα Εντολών AT Εκτεταµένη Οµάδα Εντολών AT& Εκτεταµένη Οµάδα Εντολών AT! (Λειτουργία AO/DI - X.25)(*) Βασικοί Καταχωρητές S ATSN=X Εκτεταµένοι Καταχωρητές S ATSN=X Μόνιµη Αποθήκευση των Ρυθµίσεων των S Καταχωρητών Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες µε Χρήση των Εντολών ΑΤ Πολλαπλή Συνδροµητική Αριθµοδότηση - Multiple Subscriber Number (MSN) Αναγγελία Αναµένουσας Κλήσης - Call Waiting (CW) Παρουσίαση του Αριθµού Καλούντος - Calling Line Identification Presentation (CLIP) Απαγόρευση Παρουσίασης του Αριθµού Καλούντος - Calling Line Identification Restriction (CLIR) Απαγόρευση Παρουσίασης του Αριθµού Καλούµενου - Connected Line Restriction (COLR) Ενηµέρωση Χρέωσης στη ιάρκεια της Κλήσης - Advice Of Charge During the call (AOC-D) Πρόσθετες Υπηρεσίες µε Χρήση των Εντολών ΑΤ Καθυστέρηση Ελευθέρωσης Γραµµής - Delayed Clear Back Ενεργοποίηση Πρωτοκόλλων Functional / Keypad ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ S-BUS...81 Short passive bus Short passive bus Extended passive bus Σύνδεση σηµείου-προς-σηµείο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...85 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

6 Λίστα Εικόνων Εικόνα 1: Η διασύνδεση συσκευών συνδροµητή- ISDN δικτύου...7 Εικόνα 2: Οι συνδέσεις των συσκευών τύπου ΝΤ1...9 Εικόνα 3: Τα δυο σηµεία της στήριξης του netmod στον τοίχο...11 Εικόνα 4: Οι συνδέσεις του netmod...12 Εικόνα 5 : Ρυθµίσεις διακοπτών στο netmod...14 Εικόνα 6: Οι ενδεικτικές λυχνίες του netmod...15 Εικόνα 7: Η σύνδεση της γραµµής U...17 Εικόνα 8 : Τα σηµεία σύνδεσης απλών αναλογικών συσκευών στις υποδοχές RJ Εικόνα 9: Τα σηµεία σύνδεσης των συσκευών ISDN στις υποδοχές RJ Εικόνα 10: Σύνδεση Η/Υ...20 Εικόνα 11: Σύνδεση short passive bus Εικόνα 12: Σύνδεση short passive bus Εικόνα 13: Σύνδεση extended passive bus...83 Εικόνα 14: Σύνδεση σηµείου-προς-σηµείο...84 Εικόνα 15: Ο τερµατισµός του S-bus

7 Συντοµογραφίες και Ορισµοί 2B1Q AMI BAP BACP BOD Bps BRA DTE DCE FSK HDLC ISDN ISP kbps MLPPP MSN 2 Binary 1 Quaternary Line Code Alternate Mark Inversion Bandwidth Allocation Protocol Bandwidth Allocation Control Protocol Bandwidth on Demand Bits per second Basic Rate Access Data Terminal Equipment Data Communications Equipment Frequency Shift Key High Speed Data Link Control Integrated Services Digital Network Internet Service Provider Kilobits per second Multilink PPP Multiple Subscriber Number NT1 Network Termination 1 PPP PC Η/Υ Point-to-Point Protocol Personal Computer Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 5

8 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η INTRACOM Α.Ε. δηλώνει ότι το netmod-usb συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ήλωση Συµµόρφωσης, επισκεφτείτε την ιστοτοποθεσία Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το netmod έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε το πρότυπο EN όσον αφορά σε θέµατα ασφάλειας. Το πρότυπο EN αναφέρει ότι: Η πρίζα τροφοδοσίας πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συνδεόµενη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα και άµεσα προσβάσιµη. Σε περίπτωση κινδύνου, φωτιάς ή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, πρέπει να αποσυνδέετε άµεσα τη συνδεόµενη συσκευή από την πρίζα τροφοδοσίας. Η συσκευή εσωτερικά περιέχει υψηλή τάση (230VAC). Για το λόγο αυτό δεν πρέπει ποτέ να ανοίγετε το πάνω κάλυµµα της συσκευής. 6

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Λίγα Λόγια για το ISDN To ISDN (Integrated Services Digital Network) είναι ένα ψηφιακό δίκτυο, που έχει τη δυνατότητα υποστήριξης εφαρµογών φωνής, δεδοµένων και εικόνας στο συνδροµητή του δικτύου. Ένας τρόπος πρόσβασης στο δίκτυο αυτό, είναι µέσω της βασικής παροχής (Basic Rate Access ή BRA ή παροχή 2B+D), που διαθέτει τρία κανάλια στο συνδροµητή. Τα δυο από αυτά (κανάλια Β) είναι ρυθµού 64kbps το καθένα και χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά φωνής ή/και δεδοµένων, ενώ το τρίτο κανάλι (κανάλι D) είναι ρυθµού 16kbps και χρησιµοποιείται για σηµατοδοσία µεταξύ του κέντρου ISDN και της συσκευής τερµατισµού ΝΤ1. Εικόνα 1: Η διασύνδεση συσκευών συνδροµητή- ISDN δικτύου Η σύνδεση των τερµατικών συσκευών ενός συνδροµητή µε το δίκτυο απαιτεί µία ενδιάµεση συσκευή προσαρµογής, που ονοµάζεται Συσκευή Τερµατισµού ικτύου (Network Termination 1 ή ΝΤ1). Η συσκευή αυτή τοποθετείται στο χώρο του συνδροµητή και συνδέεται µε το κέντρο ISDN µέσω µιας απλής δισύρµατης γραµµής, που µεταφέρει το ψηφιακό σήµα που αντιστοιχεί στα κανάλια 2B+D και ονοµάζεται γραµµή U (Εικόνα 1). Στη συσκευή ΝΤ1 µπορούν να συνδεθούν διάφοροι τύποι τερµατικών συσκευών του συνδροµητή (µε δυνατότητες ISDN ή όχι). Η INTRACOM, για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες των χρηστών, προσφέρει τους εξής τύπους συσκευών ΝΤ1: netcon netcon+ netmod 7

10 Το netcon Το netcon δίνει τη δυνατότητα στο συνδροµητή να συνδέσει µέχρι οκτώ (8) τερµατικές συσκευές ISDN στο δίκτυο ISDN. Η σύνδεση γίνεται µέσω ενός τετρασύρµατου καλωδίου, που ονοµάζεται S-bus. Το netcon διαθέτει δυο υποδοχές τύπου RJ-45 για τη σύνδεση τερµατικών συσκευών ISDN στο S-bus, στις οποίες µπορούν να συνδεθούν µέχρι 8 τερµατικές συσκευές ISDN, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Σύνδεση Συσκευών ISDN, στη σελίδα 19. Το netcon+ Το netcon+ παρέχει επιπλέον της δυνατότητας σύνδεσης τερµατικών συσκευών τύπου ISDN και την δυνατότητα σύνδεσης απλών αναλογικών συσκευών (όπως αναλογικά τηλέφωνα, FAX G3, αναλογικά modems, κλπ.). Η σύνδεση των απλών αναλογικών συσκευών γίνεται µέσω δύο αναλογικών θυρών τύπου RJ-11, ενώ συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης µέχρι οκτώ ISDN τερµατικών συσκευών µέσω των δυο υποδοχών RJ-45 του S-bus (βλέπε παράγραφο Σύνδεση Απλών Αναλογικών Συσκευών στη σελίδα 18 και Σύνδεση Συσκευών ISDN στη σελίδα 19). Το netmod Το netmod παρέχει επιπλέον της δυνατότητας σύνδεσης τερµατικών συσκευών τύπου ISDN και απλών αναλογικών συσκευών και τη δυνατότητα σύνδεσης προσωπικού υπολογιστή (PC) σε δίκτυα όπως το Internet χωρίς τη χρήση επιπλέον εξοπλισµού. Η σύνδεση µέχρι οκτώ ISDN τερµατικών συσκευών γίνεται µέσω του S-bus, των απλών αναλογικών συσκευών γίνεται µέσω δύο αναλογικών θυρών, ενώ η σύνδεση µε τον προσωπικό υπολογιστή γίνεται µέσω µίας ασύγχρονης σειριακής θύρας (RS232) ή µέσω µιας θύρας USB (βλέπε παράγραφο Σύνδεση Απλών Αναλογικών Συσκευών στη σελίδα 18, Σύνδεση Συσκευών ISDN στη σελίδα 19 και Σύνδεση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στη σελίδα 20). 8

11 Η σύνδεση των συσκευών τύπου ΝΤ1 µε το ISDN κέντρο και τις τερµατικές συσκευές του συνδροµητή φαίνεται στην Εικόνα 2. 2w 4w έως 8 Τερµατικά ISDN 2w 2w Αναλογικό Τερµατικό Αναλογικό Τερµατικό H/Y Εικόνα 2: Οι συνδέσεις των συσκευών τύπου ΝΤ1 Στην Εικόνα 2 φαίνεται καθαρά (επίπεδα αποχρώσεων) ότι το netmod υπερκαλύπτει σε δυνατότητες το netcon+, το οποίο υπερκαλύπτει το netcon. 9

12 ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ netmod Το netmod διαθέτει: δύο υποδοχές RJ-45 για τη σύνδεση τερµατικών συσκευών ISDN. Οι υποδοχές αυτές αποτελούν τις θύρες διασύνδεσης µε το S-bus της συσκευής. δύο υποδοχές RJ-11 για σύνδεση αναλογικών τερµατικών συσκευών. Οι υποδοχές αυτές αποτελούν τις αναλογικές θύρες (ab1 και ab2) της συσκευής. µία υποδοχή RJ-11 για τη σύνδεση µε τη δισύρµατη γραµµή U. ένα συνδετήρα DB-9 για σύνδεση µε προσωπικό Η/Υ. Ο συνδετήρας αυτός αποτελεί τη σειριακή θύρα RS232 της συσκευής. ένα συνδετήρα USB για σύνδεση µε προσωπικό Η/Υ. καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου 230VAC. Το netmod προσφέρει τις εξής δυνατότητες και λειτουργίες: µετάδοση δεδοµένων (data) στη σειριακή θύρα RS232 µε ταχύτητες έως και 230.4kbps προς και από τον Η/Υ που είναι συνδεδεµένος, για συνδέσεις σηµείουπρος-σηµείο ή πρόσβαση στο Internet. Σηµειώνεται ότι οι περισσότεροι Η/Υ δεν υποστηρίζουν ταχύτητα 230.4kbps στη σειριακή τους θύρα, µε αποτέλεσµα η ταχύτητα να περιορίζεται στα 115.2kbps. Στην περίπτωση αυτή που ο συνδροµητής διαθέτει σύνδεση 128kbps στο internet, προτείνεται η προσθήκη στον Η/Υ µιας περιφερειακής κάρτας, η οποία θα παρέχει σειριακή θύρα ταχύτητας 230.4kbps για την κάλυψη του απαιτούµενου εύρους. µετάδοση δεδοµένων (data) στη θύρα USB (που υποστηρίζει ταχύτητες έως και 12Mbps) για πλήρη εκµετάλλευση του εύρους των 128kbps. λειτουργία µε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστηµα (Linux, Macintosh, Windows 95/98/Me/ΝΤ/2000/XP κλπ.) χρησιµοποιώντας τυποποιηµένα πρωτόκολλα. σύγχρονη-σε-ασύγχρονη µετατροπή πρωτοκόλλου PPP (Point-to-Point Protocol) για επικοινωνία 64 kbps. συνδυασµός των 2 Β καναλιών µέσω του πρωτοκόλλου Multilink-PPP σε µια ζεύξη ρυθµού µετάδοσης έως και 128 kbps. χρήση µέρους (9600bps) του εύρους του καναλιού D για µετάδοση δεδοµένων µε πρωτόκολλο PPP πάνω από X.25 (AO/DI). διαφανής λειτουργία µεταξύ των Β καναλιών και των θυρών διασύνδεσης µε τον Η/Υ (RS232 ή USB). πρωτόκολλα καθορισµού εύρους ζώνης BACP/BAP. προσαρµογή εύρους ζώνης ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις συνθήκες µετάδοσης (Bandwidth on Demand). διαφανής µετάδοση δεδοµένων και σηµατοδοσίας προς τις θύρες του S-bus. υποστήριξη συµπληρωµατικών υπηρεσιών ISDN στις αναλογικές θύρες. δεύτερη µνήµη flash για εύκολη αναβάθµιση λογισµικού και µεγαλύτερη αξιοπιστία. 10

13 Εγκατάσταση του netmod Το netmod µπορεί να τοποθετηθεί επιτραπέζια ή στον τοίχο. Η στήριξη του netmod στον τοίχο γίνεται στα δυο σηµεία στήριξης στο πίσω µέρος της συσκευής (η απόσταση µεταξύ των στηριγµάτων είναι 10cm), όπως αυτά φαίνονται στην επόµενη εικόνα. Εικόνα 3: Τα δυο σηµεία της στήριξης του netmod στον τοίχο 11

14 Για να συνδέσετε το netmod σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες (βλέπε Εικόνα 4) Συνδέστε τη γραµµή U (δισύρµατο καλώδιο του οργανισµού παροχής υπηρεσιών ISDN) στην αντίστοιχη υποδοχή τύπου RJ-11 στο κάτω µέρος της συσκευής. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο netmod και στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι άναψε η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία. Ανάλογα µε τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε, χρησιµοποιήστε τις αντίστοιχες υποδοχές: o για αναλογικές συσκευές (απλό τηλέφωνο, fax) τις υποδοχές RJ-11 (ab1, ab2). o για συσκευές ISDN τις υποδοχές RJ-45 (S0). o για τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή τη σειριακή θύρα RS232. o για τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή τη θύρα USB Εικόνα 4: Οι συνδέσεις του netmod 12

15 Για να συνδέσετε το netmod µε τον Η/Υ σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: απενεργοποιήστε την τροφοδοσία του Η/Υ (µόνο για διασύνδεση RS232) συνδέστε τον αρσενικό 9-pin συνδετήρα στη σειριακή θύρα του netmod ή το συνδετήρα USB στην αντίστοιχη υποδοχή USB του netmod συνδέστε το θηλυκό συνδετήρα στη σειριακή θύρα του Η/Υ ή το συνδετήρα USB στην υποδοχή USB του Η/Υ σας ενεργοποιήστε τον Η/Υ σας. Ο τρόπος εγκατάστασης του netmod ως περιφερειακή µονάδα ενός Η/Υ περιγράφεται στο κεφάλαιο «Σύνδεση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή». Μην συνδέετε το καλώδιο της σειριακής θύρας µε τις συσκευές υπό λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης των συσκευών. Ρυθµίσεις ιακοπτών Το netmod διαθέτει 3 µικροδιακόπτες στο µέρος της πλακέτας πίσω από τις υποδοχές σύνδεσης (βλ. Εικόνα 5), οι οποίοι χρησιµεύουν για διάφορες ρυθµίσεις που µπορούν να γίνουν από το συνδροµητή. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι: ιάρθρωση του S-bus Τερµατισµός του S-bus Επανεκκίνηση της συσκευής (Reset) και επεξηγούνται στον επόµενο πίνακα. 13

16 Ενέργεια ιακόπτης Θέση Λειτουργία Επανεκκίνηση της συσκευής (Reset) ιάρθρωση S-bus Τερµατισµός του S-bus SW2 Στιγµιαία πίεση Επανεκκίνηση της συσκευής SW3 SW1 (*) Οι αρχικές ρυθµίσεις από το εργοστάσιο ON(*) OFF ON(*) OFF ιάρθρωση extended bus ιάρθρωση Short bus Τερµατισµός 100Ω Χωρίς τερµατισµό Εικόνα 5 : Ρυθµίσεις διακοπτών στο netmod 14

17 Οπτικές Ενδείξεις Στην άνω επιφάνεια του καλύµµατος του netmod υπάρχουν έξι ενδεικτικές λυχνίες (βλ. Εικόνα 6), που υποδεικνύουν τις λειτουργίες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Όνοµα λυχνίας Κατάσταση λυχνίας Λειτουργία M.P (Main Power) R.P (Remote Power) LΙΝΚ B1/B2 Αναµµένη σε χρώµα πορτοκαλί Σβηστή Αναµµένη σε χρώµα πράσινο Σβηστή Αναβοσβήνει γρήγορα σε χρώµα πράσινο Αναβοσβήνει αργά σε χρώµα πράσινο Αναµµένη σε χρώµα πράσινο Σβηστή Αναβοσβήνει σε χρώµα πράσινο Αναβοσβήνει σε χρώµα κόκκινο Αναβοσβήνει σε χρώµα κίτρινο Σβηστή Αναµµένη σε χρώµα πράσινο Υπάρχει τάση τροφοδοσίας (230V) Απώλεια τάσης τροφοδοσίας Υπάρχει τάση τηλετροφοδότησης από το ISDN κέντρο εν υπάρχει τάση τηλετροφοδότησης από το ISDN κέντρο Υπάρχει τάση τηλετροφοδότησης από το ISDN κέντρο και υπάρχει αναβαθµισµένο λογισµικό στη δεύτερη µνήµη flash του netmod. εν υπάρχει τάση τροφοδοσίας (230V) και το netmod λειτουργεί µε τάση τηλετροφοδότησης από το ISDN κέντρο και σε κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης Η U διασύνδεση είναι πλήρως ενεργοποιηµένη Η U διασύνδεση δεν είναι ενεργοποιηµένη Το κανάλι Β είναι κατειληµµένο από αναλογική συσκευή Το κανάλι Β είναι κατειληµµένο από τον υπολογιστή Το κανάλι Β είναι κατειληµµένο από το δίαυλο S Το κανάλι Β είναι ελεύθερο Η επικοινωνία netmod - Η/Υ είναι ενεργοποιηµένη USB Αναβοσβήνει σε χρώµα πράσινο Πραγµατοποιείται µετάδοση δεδοµένων Εικόνα 6: Οι ενδεικτικές λυχνίες του netmod 15

18 Λειτουργία του netmod σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Όταν απουσιάζει η τάση δικτύου 230VAC, τότε το netmod λειτουργεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε αυτή την κατάσταση ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει ποιες από τις αναλογικές ή ISDN τηλεφωνικές συσκευές του θα λειτουργούν (επιτρέπεται η λειτουργία µίας συσκευής ISDN ή το µέγιστο δύο αναλογικών συσκευών). Η επιλογή γίνεται πληκτρολογώντας τον παρακάτω συνδυασµό: **83*Χ # όπου Χ=0 για να παραµείνουν σε λειτουργία οι αναλογικές θύρες ab, ή Χ=1 για να παραµείνουν σε λειτουργία οι θύρες του S-bus (S0). Η παραπάνω ρύθµιση είναι δυνατή µόνο εφόσον υπάρχει τάση δικτύου. Για να καθορίσετε ποια αναλογική συσκευή θα παραµείνει σε λειτουργία όταν και οι δυο συσκευές λειτουργούν ταυτόχρονα και διακοπεί η παροχή της τροφοδοσίας 230VAC, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε **80# για να παραµείνει σε λειτουργία η αναλογική συσκευή, που είναι συνδεδεµένη στη θύρα ab1 **81# για να παραµείνει σε λειτουργία η αναλογική συσκευή, που είναι συνδεδεµένη στη θύρα ab2 **82# για να παραµείνουν σε λειτουργία και οι δύο αναλογικές θύρες. Ελέγξτε αν η συσκευή ISDN, που διαθέτετε, λειτουργεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν λειτουργούν όλες οι συσκευές ISDN σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - βλέπε εγχειρίδιο κατασκευαστή). Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η λειτουργία του S-bus σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, µόνο ένα τερµατικό ISDN µπορεί να λειτουργεί συνδεδεµένο στο S-bus. Εφόσον δεν υπάρξει άλλη επιλογή από το χρήστη, η θύρα που θα παραµείνει ενεργή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα είναι η ab1. Εάν η απόστασή σας από το κέντρο του πάροχου είναι µεγαλύτερη από 3,5 χλµ., πιθανόν να µην είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία και των δυο αναλογικών συσκευών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 16

19 Σύνδεση µε τη U-γραµµή Το netmod διαθέτει στο κάτω µέρος του µία υποδοχή τύπου RJ-11 για τη σύνδεση µε τη U-γραµµή (βλ. Εικόνα 7), µε την παρακάτω συνδεσµολογία: Όριο συνδετήρα Περιγραφή 1 ασύνδετο 2 ασύνδετο 3 Ua 4 Ub 5 ασύνδετο 6 ασύνδετο Εικόνα 7: Η σύνδεση της γραµµής U 17

20 ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Σύνδεση Απλών Αναλογικών Συσκευών Το netmod διαθέτει δυο υποδοχές τύπου RJ-11 για τη σύνδεση αναλογικών συσκευών, όπως απλά τηλέφωνα, συσκευές FAX G3, κλπ. (Εικόνα 8). Όριο συνδετήρα Περιγραφή 1 ασύνδετο 2 ασύνδετο 3 Tip 4 Ring 5 ασύνδετο 6 ασύνδετο Εικόνα 8 : Τα σηµεία σύνδεσης απλών αναλογικών συσκευών στις υποδοχές RJ-11 18

21 Σύνδεση Συσκευών ISDN Το netmod διαθέτει δυο υποδοχές τύπου RJ-45 για τη σύνδεση συσκευών ISDN (βλέπε Εικόνα 9). Ο συνδροµητής µπορεί να συνδέσει απευθείας µέχρι δυο συσκευές στις αντίστοιχες υποδοχές, ή να δηµιουργήσει ένα S-bus για τη σύνδεση περισσοτέρων συσκευών (βλέπε παράγραφο ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ S-BUS στη σελίδα 81). Όριο συνδετήρα Περιγραφή 1 ασύνδετο 2 ασύνδετο 3 RX + 4 TX + 5 TX - 6 RX - 7 ασύνδετο 8 ασύνδετο Εικόνα 9: Τα σηµεία σύνδεσης των συσκευών ISDN στις υποδοχές RJ-45 Η αρίθµηση των ορίων στους συνδετήρες RJ-11 και RJ-45 αρχίζει από αριστερά προς τα δεξιά. 19

22 Σύνδεση µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Το netmod διαθέτει δύο θύρες δεδοµένων για σύνδεση µε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μία RS232 DB9 και µία USB type B. Για τη σύνδεση µεταξύ του netmod και του Η/Υ απαιτείται καλώδιο RS232 µε αρσενικό συνδετήρα DB9 στη µια πλευρά (πλευρά netmod) και θηλυκό συνδετήρα DB9 στην άλλη (πλευρά Η/Υ) και καλώδιο USB µε συνδετήρα τύπου A στην πλευρά του H/Y και τύπου B στην πλευρά του netmod. Και οι δύο τύποι καλωδίου περιέχονται στην συσκευασία του netmod. netmod RS232 (αρσενικός) όριο συνδετήρα Εικόνα 10: Σύνδεση Η/Υ Σήµα Η/Υ RS232 (θηλυκός) όριο συνδετήρα 3 TXD 3 2 RXD 2 7 RTS 7 8 CTS 8 6 DSR 6 5 Ground 5 1 CD (DCD) 1 4 DTR 4 9 RI 9 netmod USB (Τύπου B) Σήµα Η/Υ USB (Τύπου A) 1 +5V DATA DATA 3 4 Ground 4 20

23 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ISDN Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ISDN χωρίζονται σε τρεις κύριες οµάδες: τις Υπηρεσίες Φορέα ή Κοµιστικές Υπηρεσίες (Bearer Services) τις Τηλεϋπηρεσίες (Teleservices) και τις Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες (Supplementary Services) Οι Υπηρεσίες Φορέα είναι υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν την έννοια της µεταβίβασης της πληροφορίας (οµιλίας, δεδοµένων, εικόνας κλπ.) µεταξύ χρηστών, σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς µεταβολή του περιεχοµένου της, και αφορούν στους παροχείς των ISDN συνδέσεων. Οι Τηλεϋπηρεσίες αφορούν σε καθαρά τηλεφωνικού δικτύου υπηρεσίες και είναι οι εξής: Τηλεφωνία µε συχνότητα 3,1kHz Τηλεφωνία µε συχνότητα 7kHz (ποιότητα υψηλής στάθµης ήχου τηλεφωνία) Τηλεµοιοτυπία µε FAX G4 (εξελιγµένο FAX µε πολύ υψηλή ταχύτητα µετάδοσης) Εικονο-κειµενογραφία (Videotext) Τηλε-κειµενογραφία (Teletext) Εικονοτηλεφωνία (Videotelephony) Οι Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες είναι σειρά υπηρεσιών που προσφέρονται µέσα από συνδέσεις ISDN και ενδιαφέρουν την πλειοψηφία των συνδροµητών. Επίσης το netmod υποστηρίζει ορισµένες άλλες υπηρεσίες που ονοµάζονται Πρόσθετες Υπηρεσίες και οι οποίες ενεργοποιούνται / απενεργοποιούνται όπως και οι Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες. Το netmod υποστηρίζει συµπληρωµατικές / πρόσθετες υπηρεσίες στις αναλογικές του θύρες, που µπορούν να ενεργοποιηθούν / απενεργοποιηθούν σε κάθε µία θύρα ξεχωριστά, µέσω µιας απλής τηλεφωνικής συσκευής µε δυνατότητα τονικής σηµατοδοσίας (DTMF), όταν συνδέεται στην αντίστοιχη αναλογική θύρα. Η ίδια λειτουργία µπορεί να γίνει µέσω ΑΤ εντολών (βλέπε παραγράφους Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες µε Χρήση των Εντολών ΑΤ στη σελίδα 75 και Πρόσθετες Υπηρεσίες µε Χρήση των Εντολών ΑΤ στη σελίδα 80) από την πόρτα σύνδεσης µε τον υπολογιστή. 21

24 Το netmod δεν ενεργοποιεί / απενεργοποιεί συµπληρωµατικές / πρόσθετες υπηρεσίες για το S-bus. Η σηµατοδοσία και τα δεδοµένα, που αφορούν στο S-bus, µεταδίδονται διαφανώς µέσω του netmod. Ο συνδροµητής ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης των τερµατικών συσκευών που συνδέονται στο S-bus µπορεί να ενεργοποιεί / απενεργοποιεί ανά συσκευή τις συµπληρωµατικές και πρόσθετες υπηρεσίες. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι Συµπληρωµατικές και Πρόσθετες Υπηρεσίες, που περιγράφονται στη συνέχεια, είναι ενεργοποιηµένες στα κέντρα ISDN του Παρόχου Υπηρεσιών ISDN. Για τη λειτουργία των συµπληρωµατικών / πρόσθετων υπηρεσιών απαιτείται η ενεργοποίησή τους από το αντίστοιχο ISDN κέντρο του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισµού µετά από σχετική αίτηση του συνδροµητή. Ο συνδροµητής, µε τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω, µπορεί να ενεργοποιεί / απενεργοποιεί σε κάθε µία αναλογική θύρα τις υπηρεσίες, που υποστηρίζονται από τον Πάροχο Υπηρεσιών ISDN, κατά βούληση. Τονίζεται, ότι οι ρυθµίσεις που γίνονται για τις Συµπληρωµατικές / Πρόσθετες Υπηρεσίες µε τα πλήκτρα των αναλογικών συσκευών αποθηκεύονται µόνιµα στο netmod. Οι ρυθµίσεις που γίνονται µε εντολές AT δεν αποθηκεύονται µόνιµα στο netmod (πλην της υπηρεσίας Πολλαπλή Συνδροµητική Αριθµοδότηση ) και δεν επανέρχονται µετά από επανεκκίνηση της συσκευής. Για να τις αποθηκεύσετε πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της µόνιµης αποθήκευσης των S-καταχωρητών, που περιγράφεται στη σελίδα

25 Περιγραφή και Χρήση των Συµπληρωµατικών Υπηρεσιών Η σήµανση του πλήκτρου FLASH ποικίλει ανάλογα µε την τηλεφωνική συσκευή. Άλλες φορές εµφανίζεται µε τη σήµανση FL, άλλες φορές µε τη σήµανση PR. Συµβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της τηλεφωνικής σας συσκευής για περισσότερες λεπτοµέρειες. Ο χρόνος αναγνώρισης του πλήκτρου FLASH ρυθµίζεται στις αναλογικές θύρες του netmod, γράφοντας κατάλληλη τιµή στον καταχωρητή S56. Για ορισµένες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσία CLIP) απαιτείται η τερµατική συσκευή σας να υποστηρίζει αυτές τις υπηρεσίες και να διαθέτει οθόνη για την απεικόνισή τους (π.χ. τηλεφωνική συσκευή IRIS 6020-CID). 1. Πολλαπλή Συνδροµητική Αριθµοδότηση - Multiple Subscriber Number (MSN) Μια από τις βασικότερες και πλέον χρήσιµες δυνατότητες του ISDN είναι αυτή της παροχής πολλών αριθµών κλήσεων στην ίδια συνδροµητική γραµµή ISDN (µέχρι 10, ενώ οι Παροχείς Υπηρεσιών ISDN προσφέρουν συνήθως µέχρι 8). Με αυτή την υπηρεσία, ο συνδροµητής έχει τη δυνατότητα να ορίσει διαφορετικούς αριθµούς κλήσης (MSN) για κάθε τερµατική συσκευή που συνδέει στο netmod. Οι συνδροµητικοί αυτοί αριθµοί ορίζονται και διαχωρίζονται από το netmod στις δυο αναλογικές θύρες (ab1 και ab2) και στη θύρα δεδοµένων. Στις συσκευές ISDN οι αριθµοί MSN ορίζονται από τα πληκτρολόγια των συσκευών αυτών βάση αντίστοιχων οδηγιών των κατασκευαστών τους. Ο συνδροµητής, µε την αίτηση απόκτησης ISDN γραµµής µπορεί να ζητήσει και τους αριθµούς MSN που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών. Σε κάθε µια αναλογική θύρα και στη θύρα δεδοµένων µπορούν να ορισθούν έως και τρεις συνδροµητικοί αριθµοί, που αποθηκεύονται σε αντίστοιχες θέσεις µνήµης στο netmod. Οι ακόλουθες λειτουργίες γράφουν ή σβήνουν αριθµούς (MSN) στη µνήµη για κάθε µια από τις αναλογικές θύρες (ab1 ή ab2): Για κάθε µια αναλογική θύρα γράψτε τον επιθυµητό αριθµό MSN στην θέση µνήµης Χ (Χ= 1 ή 2 ή 3 ) πατώντας: **9X*MSN# Για κάθε µια αναλογική θύρα σβήστε τον αριθµό MSN που είναι αποθηκευµένος στην θέση µνήµης Χ (Χ= 1 ή 2 ή 3 ) πατώντας: **9X*# Για τον προγραµµατισµό αριθµών MSN στις συσκευές του S-bus, βλέπε σελίδα

26 2. Αναµονή Κλήσης - Call Waiting (CW) Όταν η υπηρεσία αυτή είναι ενεργοποιηµένη σε µία αναλογική θύρα τότε ο συνδροµητής κατά τη διάρκεια µιας τρέχουσας κλήσης ειδοποιείται για µία εισερχόµενη κλήση µε ένα ακουστικό τόνο. Η εισερχόµενη κλήση τίθεται σε αναµονή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και ο συνδροµητής µπορεί να απαντήσει πατώντας: Τα πλήκτρα FLASH 2 για να δεχτεί τη νέα κλήση και να θέσει την τρέχουσα κλήση σε αναµονή. (Ο ίδιος συνδυασµός πλήκτρων χρησιµοποιείται για την εναλλαγή µεταξύ των δύο κλήσεων). Τα πλήκτρα FLASH 1 για να δεχτεί τη νέα κλήση και να ελευθερώσει την τρέχουσα κλήση. Τα πλήκτρα FLASH 0 για να απορρίψει τη νέα κλήση. Αν ο συνδροµητής αγνοήσει την ειδοποίηση της εισερχόµενης κλήσης τότε αυτή απορρίπτεται µετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η υπηρεσία αναγγελίας αναµένουσας κλήσης µπορεί να ενεργοποιηθεί για κάθε αναλογική θύρα πατώντας: *43# Η υπηρεσία αναγγελίας αναµένουσας κλήσης µπορεί να απενεργοποιηθεί για κάθε αναλογική θύρα πατώντας: #43# Πρέπει να τονισθεί ότι η υπηρεσία αυτή είναι αρχικά ενεργοποιηµένη και στις δύο αναλογικές θύρες του netmod. 24

27 3. Συγκράτηση Κλήσης - Call Hold and Enquiry Call (CH) Ο συνδροµητής µπορεί να έχει µια τρέχουσα κλήση στη γραµµή και ταυτόχρονα µπορεί να κάνει µία ενδιάµεση κλήση από την ίδια αναλογική θύρα. Οι συνδυασµοί των πλήκτρων που πρέπει να πατηθούν δίνονται παρακάτω: Το πλήκτρο FLASH για να θέσει την τρέχουσα κλήση σε αναµονή. Αφού ακουστεί ο τόνος επιλογής µπορεί να γίνει η ενδιάµεση κλήση, πληκτρολογώντας τον αριθµό του καλούµενου και περιµένοντας την απάντηση. Μετά µπορεί να πατηθούν: Τα πλήκτρα FLASH 2 για την εναλλαγή µεταξύ των δύο κλήσεων. Τα πλήκτρα FLASH 1 για την απελευθέρωση της τρέχουσας κλήσης και την επαναφορά της αναµένουσας κλήσης. 4. Τριµερής Συνδιάσκεψη - Three Party Conference (3PTY) Όταν ο συνδροµητής έχει µία τρέχουσα κλήση στη γραµµή και µία δεύτερη σε αναµονή, τότε πατώντας: Τα πλήκτρα FLASH 3 εγκαθιστά µία τριµερή συνδιάσκεψη για την τρέχουσα κλήση και την αναµένουσα κλήση. Εάν ο συνδροµητής έχει εγκαταστήσει µία τριµερή συνδιάσκεψη τότε πατώντας: Τα πλήκτρα FLASH 2 διαχωρίζει την τριµερή συνδιάσκεψη, επαναφέροντας µία τρέχουσα κλήση στην γραµµή και µία σε αναµονή. 25

28 5. Παρουσίαση του Αριθµού Καλούντος - Calling Line Identification Presentation (CLIP) 5.1 Παρουσίαση του Αριθµού Καλούντος πριν την Απάντηση της Κλήσης- Calling Line Identification Presentation (ΟΝ ΗΟΟΚ CLIP) Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον καλούµενο συνδροµητή να γνωρίζει την ταυτότητα του καλούντος πριν απαντήσει την κλήση. Στην οθόνη της συσκευής του καλούµενου εµφανίζεται ο αριθµός του συνδροµητή που τον καλεί. Η υπηρεσία αυτή υλοποιείται µε σηµατοδοσία FSK στις αναλογικές θύρες του netmod. Ο καλούµενος συνδροµητής πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τερµατική συσκευή, που µετατρέπει τη σηµατοδοσία FSK σε οπτική ένδειξη (π.χ. IRIS 6020-CID). Πρέπει να τονισθεί ότι αν η υπηρεσία CLIP υποστηρίζεται στην παροχή του συνδροµητή τότε το netmod επιτρέπει την αποστολή του αριθµού του καλούντος µε σηµατοδοσία FSK στις τερµατικές συσκευές του καλούµενου, που συνδέονται στις αναλογικές θύρες ab1 και ab2. Πατώντας τα πλήκτρα *85# ενεργοποιείτε την αποστολή του αριθµού του καλούντος ανά αναλογική θύρα ab1 ή ab2 Πατώντας τα πλήκτρα #85# απαγορεύετε την αποστολή του αριθµού του καλούντος ανά αναλογική θύρα ab1 ή ab Παρουσίαση του Αριθµού Καλούντος των Κλήσεων σε Αναµονή- Calling Line Identification Presentation on Call Waiting (ΟFF ΗΟΟΚ CLIP ή CLIP on CW) Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στον καλούµενο συνδροµητή να γνωρίζει την ταυτότητα του καλούντος, ενώ έχει σηκώσει το ακουστικό του. Ενεργοποιώντας την υπηρεσία αυτή, δίδεται η δυνατότητα στο συνδροµητή που έχει ήδη αποκαταστήσει µία κλήση, να γνωρίζει την ταυτότητα των νέων εισερχόµενων κλήσεων (Αναµένουσες Κλήσεις). Ο καλούµενος συνδροµητής πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τερµατική συσκευή (π.χ. IRIS 6020-CID) που υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα. Πατώντας τα πλήκτρα *84# ενεργοποιείτε την αποστολή του αριθµού του καλούντος ανά αναλογική θύρα ab1 ή ab2 Πατώντας τα πλήκτρα #84# απαγορεύετε την αποστολή του αριθµού του καλούντος ανά αναλογική θύρα ab1 ή ab2. Πρέπει να τονισθεί ότι η υπηρεσία CLIP on Call Waiting είναι αρχικά απενεργοποιηµένη και στις δυο αναλογικές θύρες ab1 και ab2 του netmod. 26

INTRACOM Á.Å., 2003. ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò

INTRACOM Á.Å., 2003. ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò netmod Óõóêåõç ôåñìáôéóìïõ äéêôõïõ isdn ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò INTRACOM Á.Å., 2003 Ïëá ôá äéêáéþìáôá ðåñß ðíåõìáôéêþò êáé âéïìç áíéêþò éäéïêôçóßáò ðïõ áöïñïýí óå áõôü

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

NT1+2a/b. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγχειρίδιο χρήσης. Αναθεώρηση 1.2 2011/07/08 103336

NT1+2a/b. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγχειρίδιο χρήσης. Αναθεώρηση 1.2 2011/07/08 103336 NT1+2a/b Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγχειρίδιο χρήσης Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε συνεχή περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση. Υπόκειται σε τεχνικές μεταβολές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 1681 V3 (ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

NT1+2a/b. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγχειρίδιο χρήσης. Αναθεώρηση 1.1 2004/06/14 101690

NT1+2a/b. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγχειρίδιο χρήσης. Αναθεώρηση 1.1 2004/06/14 101690 NT1+2a/b Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε συνεχή περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση. Υπόκειται σε τεχνικές μεταβολές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 1681 V3 (ειδικά οι εθνικές απαιτήσεις των πελατών) ELCON Systemtechnik

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

22. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK -ISDN-)

22. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK -ISDN-) 22. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK -ISDN-) 22.. Γενικά Το δίκτυο ISDN είναι ένα πλήρως ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, μέσω του οποίου είναι δυνατή η ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

NT1+2a/b. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγχειρίδιο χρήσης. Αναθεώρηση /04/02

NT1+2a/b. Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγχειρίδιο χρήσης. Αναθεώρηση /04/02 NT1+2a/b Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Εγχειρίδιο χρήσης Αναθεώρηση 1.3 2014/04/02 103988 Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή NT1+2a/b, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου!

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services. Οδηγός Εγκατάστασης. Installation Guide. Όλος ο κόσµος δικός σου! Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Broadband Internet Services Οδηγός Εγκατάστασης Self Installation Guide Όλος ο κόσµος δικός σου! Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 2 2 Υποδοχές 3 3 Συνδεσμολογία modem

Διαβάστε περισσότερα

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 -

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 - Miracall Digital Telephone System MC-208 Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο Προγραµµατισµός του κέντρου 2.1 Επισηµάνσεις 2.2 Επαναφορά των εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση. Οδηγίες χρήσης τηλεφωνικών κέντρων ΤC-416, TC-208 & TC-312 1.1 Οδηγίες Προφύλαξης ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση.

Διαβάστε περισσότερα

NT1+Multi. ISDN Τερματικός Εξοπλισμός Δικτύου. με δύο αναλογικές θύρες. και θύρα δεδομένων V.24 (RS232)/USB. Εγχειρίδιο Χρήσης

NT1+Multi. ISDN Τερματικός Εξοπλισμός Δικτύου. με δύο αναλογικές θύρες. και θύρα δεδομένων V.24 (RS232)/USB. Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση του Ο Κωδικός έκδοσης του που έχετε παραλάβει είναι: 2007/11/30 Σημείωση: Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε αναβάθμιση του λογισμικού και των οδηγών παρακαλούμε σημειώστε την τρέχουσα έκδοση στο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Έλεγχος Κλήσεων (Call Control) Ακ. Έτος

Τηλεφωνία. Έλεγχος Κλήσεων (Call Control) Ακ. Έτος Τηλεφωνία Έλεγχος Κλήσεων (Call Control) Αναλογική Τηλεφωνία - Βασικά Plain Old Telephone Service (POTS) Καλών Καλούμενος Δίκτυο Νέες υπηρεσίες (service logic) στην πλευρά του καλούντος: τριμερείς κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό µόντεµ PCI ISDN Sweex

Εσωτερικό µόντεµ PCI ISDN Sweex Εσωτερικό µόντεµ PCI ISDN Sweex Πλεονεκτήµατα Ταχύτητα - υνατότητα ταχυτήτων δεδοµένων 64 / 128 Kbps διότι το µόντεµ ISDN χρησιµοποιεί την συνένωση καναλιών. υνατότητα live video & conference - Προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

VOLTE-TEL communications /

VOLTE-TEL communications  / 1 2 Σύντομος Οδηγός Χρήσης Σχετικά με το έντυπο που έχετε στα χέρια σας. Ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης έχει ως σκοπό να σας επεξηγήσει τις βασικές λειτουργίες του τηλεφωνικού συστήματος τις AGFEO του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN ΤΙ ΥΠΗΡΧΕ Ένα αναλογικό τηλεφωνικό σύστημα το οποίο ήταν καλό για την μετάδοση φωνής αλλά ανεπαρκές για τις ανάγκες της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 8 FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet)

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Περιεχόμενα Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση Router....7 Γραμμή PSTN... 8 Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2 Γρήγορη έναρξη Powerline 1000 Μοντέλο PL1000v2 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης

H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100. Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης H προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές Οδηγίες χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική σας συσκευή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ THN IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ CISCO 3905 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/81 15/05/2014 Περιεχόμενα ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM F@ST 1704w/1744w Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Το Siemens CL-110 είναι ADSL2+ router. Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

FT Οδηγίες χρήσεως

FT Οδηγίες χρήσεως FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού Skylink AD 433S Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ...3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ...3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης

Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης Γενικός αναμεταδότης WiFi - Έκδοση Powerline (XAVNB2001) Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3 Τηλεφωνικό κέντρο PSTN MC 416 Οδηγίες χρήσης & προγραµµατισµού Προγραµµατισµός συστήµατος Θέση Λειτουργία προγραµµατ ισµού 01 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #1 02 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #2 03 Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT)

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT) Πληροφορίες προϊόντος 1 Σύνδεση φόρτισης 2 Κουµπί "+" 3 Κουµπί "-" 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε) 5 Λυχνία µπαταρίας (κόκκινη) 6 Ακουστικό αυτιού 7 Μικρόφωνο 8 Κλιπ αυτιού 9 Λυχνία φόρτισης (κόκκινο) 10 Λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: ISDN Συνδρομητική πρόσβαση Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα