Hampstead. School of English. London. Hampstead. School of English. 553 Finchley Road, London, NW3 7BJ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hampstead. School of English. London. Hampstead. School of English. 553 Finchley Road, London, NW3 7BJ"

Transcript

1 London Hampstead School of English 553 Finchley Road, London, NW3 7BJ Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) website: Hampstead School of English

2

3 Αϖό την ϖρώτη κιόλας εϖαφή σας µαζί µας, αντιµετωϖίζουµε τις ανάγκες σας µεµονωµένα, σας εντάσσουµε στο κατάλληλο εϖίϖεδο και σας ϖαρακολουθούµε για να εξασφαλίσουµε ότι θα ϖροοδεύετε όσο το δυνατόν ταχύτερα, αλλά ϖάντα µε τους δικούς σας ρυθµούς. Η φιλοσοφία του Hampstead Εργαζόµαστε για την εϖιτυχία σας: Η γνώση και οµιλία αγγλικών σάς εισάγει σε έναν κόσµο γεµάτο ευκαιρίες στις σϖουδές, την εργασία και τα ταξίδια. Κατά τη διάρκεια της ϖαρακολούθησης µαθηµάτων αγγλικών στο Hampstead School of English ϖερνάτε µε εϖιτυχία αϖό όλα τα στάδια της ενήλικης ζωής: τις ακαδηµα κές σϖουδές, την εϖαγγελµατική εξέλιξη, τα ταξίδια στο εξωτερικό και τις συναρϖαστικές ϖολιτισµικές εµϖειρίες. Η φιλοσοφία µας είναι αϖλή: στόχος µας είναι η τελειότητα σε ό,τι κάνουµε, έτσι ώστε να ϖροοδεύσετε όσο το δυνατόν ϖερισσότερο στην εκµάθηση αγγλικών κατά τη διάρκεια µιας αξέχαστης διαµονής στο Λονδίνο. Πρώτα η ϖοιότητα: Στο Hampstead, οι σϖουδαστές είναι η ϖρώτη µας ϖροτεραιότητα και βρίσκονται ο καθένας ξεχωριστά στο εϖίκεντρο της ϖροσοχής µας. Σας ϖροσφέρουµε µια ολοκληρωµένη εµϖειρία εκµάθησης γλώσσας στο Λονδίνο: ϖρώτης τάξεως διδασκαλία, άριστες συνθήκες διαµονής, ευχάριστες κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και ϖλήρη στήριξη και συµβουλές. Το Hampstead School of English είναι ϖιστοϖοιηµένο αϖό το Βρετανικό Συµβούλιο για τη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα. Εϖίσης, η σχολή µας ϖληροί τις αϖαιτήσεις των υψηλής ϖοιότητας ϖροτύϖων δύο διεθνών οργανισµών: του EAQUALS, του Ευρωϖα κού Οργανισµού Πιστοϖοίησης Ποιότητας Υϖηρεσιών Σχολών Γλωσσών και του IALC, του Διεθνούς Οργανισµού Κέντρων Γλωσσών. Εµϖειρία: Αϖό το 1977 ϖου ιδρύθηκε η σχολή µας, έχει καταξιωθεί ως µία αϖό τις καλύτερες σχολές αγγλικής γλώσσας στο Λονδίνο. Όλο αυτό το διάστηµα, έχουµε ϖροσθέσει νέα ϖρογράµµατα µαθηµάτων, ϖροσφέρουµε δυνατότητες στέγασης και διαθέτουµε νέες εγκαταστάσεις, ενώ ϖαράλληλα διατηρούµε το κλειδί της αρχικής µας εϖιτυχίας ενδιαφέρον για κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή. Μέλος των ϖαρακάτω φορέων: English UK ο Οργανισµός διαϖιστευµένων σχολών αγγλικής γλώσσας EAQUALS ο Ευρωϖα κός Οργανισµός Πιστοϖοίησης Ποιότητας Υϖηρεσιών Σχολών Γλωσσών IALC ο Διεθνής Οργανισµός Κέντρων Γλωσσών Quality English ένα εϖίλεκτο σύνολο σχολών µε ϖρώτη ϖροτεραιότητά τους την ϖοιότητα.

4 Παρακολουθούµε ϖροσεκτικά την ϖρόοδό σας και φροντίζουµε για τις ϖρακτικές σας ανάγκες. Η ικανοϖοίηση του σϖουδαστή Ενδιαφέρον για κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή: Η εκµάθηση µιας γλώσσας είναι ϖροσωϖικό ζήτηµα και το λαµβάνουµε υϖόψη µας αϖό την ϖρώτη εϖαφή µαζί σας. Σας καθοδηγούµε στην εϖιλογή ϖρογραµµάτων µαθηµάτων και διαµονής, ϖαρακολουθούµε ϖροσεκτικά την ϖρόοδό σας και φροντίζουµε για τις ϖρακτικές ανάγκες και τα ϖροβλήµατά σας, έτσι ώστε να µϖορέσετε να συγκεντρωθείτε στην εκµάθηση αγγλικών και να αϖολαύσετε τη ζωή στο Λονδίνο. Ποιότητα διδασκαλίας: Όλα τα µέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολής µας έχουν εϖαγγελµατική κατάρτιση και ϖείρα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Καθοδηγούνται αϖό έναν έµϖειρο και ϖροσιτό Διευθυντή Σϖουδών και είναι κινητοϖοιηµένοι και ενθουσιώδεις εϖαγγελµατίες. Ιδανική τοϖοθεσία: Το Hampstead είναι το ϖιο διάσηµο χωριό του Λονδίνου, ένας ϖαράδεισος ϖρασίνου ϖου αϖέχει µόλις 25 λεϖτά αϖό το κέντρο της ϖόλης. Βρίσκεται σε έναν αϖό τους κύριους δρόµους στο κέντρο της ϖόλης µε καλές ανταϖοκρίσεις στο συγκοινωνιακό δίκτυο και µε καταστήµατα, όϖου οι αϖοστάσεις καλύϖτονται ϖερϖατώντας στο υϖέροχο χωριό και το ϖάρκο του Hampstead. Άριστες συνθήκες διαµονής: Οι χώροι διαµονής ϖου διαθέτουµε βρίσκονται σε κοντινή αϖόσταση αϖό τη σχολή µε τα ϖόδια ή µε το λεωφορείο και ϖροσφέρουν τη δυνατότητα ϖρογραµµάτων σίτισης τριών γευµάτων. Για όσους αναζητούν έναν ϖιο ανεξάρτητο τρόϖο ζωής, διαθέτουµε γκαρσονιέρες, καθώς εϖίσης και στέγαση σε διαµερίσµατα µε άλλα άτοµα και στέγαση σε εστίες. Ευρύ φάσµα αϖό ϖόρους: Η βιβλιοθήκη και η αίθουσα ηλεκτρονικών υϖολογιστών ϖου διαθέτουµε είναι εξοϖλισµένες µε ϖολλούς διαφορετικούς ϖόρους και µέσα για εξάσκηση µετά τα µαθήµατα. Στην αίθουσα, οι καθηγητές της σχολής µας χρησιµοϖοιούν τα καλύτερα σύγχρονα εγχειρίδια διδασκαλίας, CD, DVD, βιντεοκασέτες και κασέτες ήχου, ϖρωτότυϖο και ανεξάρτητα ανεϖτυγµένο υλικό.

5 Ιδανική τοϖοθεσία Το Hampstead είναι ένα αϖό τα καλύτερα διατηρηµένα ϖαλαιά χωριά του Λονδίνου, ϖου ϖεριβάλλεται αϖό 3200 στρέµµατα υϖαίθριου χώρου γνωστού και ως «ϖάρκο». Πολλοί συγγραφείς και διανοούµενοι έζησαν και ζουν ακόµα στο χωριό του Hampstead καθώς και γύρω αϖό το ϖάρκο, το οϖοίο αϖοτελεί και τόϖο διαµονής ορισµένων διασηµοτήτων. Το Hampstead θα σας µαγέψει. Μϖορείτε να εϖισκεφθείτε το Keats House και το µουσείο Freud ή µια καλοκαιρινή βραδιά να αϖολαύσετε µια υϖαίθρια συναυλία στο Kenwood House, ϖου στεγάζει και µια υϖέροχη συλλογή έργων τέχνης. Μϖορείτε να κάνετε βόλτες µε τους φίλους σας στα στενά δροµάκια του χωριού και στο κατάφυτο ϖάρκο, ή να εξερευνήσετε τις καφετέριες, τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα µε τοϖικά ϖρο όντα ϖου ϖροσδίδουν στο Hampstead µια ιδιαίτερη γοητεία. Το Hampstead School of English βρίσκεται στο βόρειο Λονδίνο, στα σύνορα του Hampstead και του West Hampstead, όϖου τα λεωφορεία είναι εξαιρετικό µέσο µεταφοράς ϖρος και αϖό το Λονδίνο, και το West End αϖέχει µόλις 25 λεϖτά µε το λεωφορείο. Η τοϖοθεσία συνδυάζει τα ϖλεονεκτήµατα της εύκολης ϖρόσβασης στο κέντρο µε ϖροσιτές και ϖοικίλες εϖιλογές διαµονής ϖολύ κοντά στη σχολή, έτσι ώστε οι σϖουδαστές να εϖωφελούνται αϖό τη ζωή σε κατοικηµένη ϖεριοχή καθώς εϖίσης και αϖό την εύκολη ϖρόσβαση στα θεάµατα του κεντρικού Λονδίνου.

6 Ποιότητα στη διδασκαλία Naši lektoři mají ústřední postavení pro váš i náš úspěch. Všichni navštěvují školící kurzy a pravidelně doplňují své dovednosti. Jsou podněcováni, aby si vytvořili vlastní speciální oblasti zájmu, a to vede k živé a stimulující výuce. Všichni mají profesionální kvalifikaci k výuce, a jsou vybráni jak pro své nadšení, tak i pro své schopnosti. Jsou přátelští a přístupní, oceňují potřeby studentů, aktivně se zapojují do plánování kurzů. Οµαδική εργασία: Η οµαδική εργασία αϖοτελεί άλλο ένα σηµείο για το οϖοίο θεωρούµε τη σχολή µας ξεχωριστή. Όλοι ανήκουµε σε µια οµάδα: καθηγητές, διοικητικό ϖροσωϖικό, ανώτερο ακαδηµα κό ϖροσωϖικό και η Διεύθυνση. Εργαζόµαστε οµαδικά µέσα αϖό συζητήσεις, συνεχή εϖικοινωνία και συνεργασία, ανταλλάσσοντας ιδέες και υλικό σε καθηµερινή βάση µε στόχο να σας ϖαρέχουµε την καλύτερη και ϖιο εϖοικοδοµητική διδασκαλία.

7 Εργαζόµαστε στενά ως οµάδα ώστε να εστιάζουµε το ενδιαφέρον µας σε κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή. Ενδιαφέρον για κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή Παρακολουθούµε συνεχώς την ϖρόοδό σας µέσω τακτικών ϖροσωϖικών συναντήσεων και εβδοµαδιαίων συµβουλίων µε το ϖροσωϖικό για να διασφαλίσουµε ότι βρίσκεστε στο σωστό εϖίϖεδο εκϖαίδευσης καθ όλη τη διάρκεια των σϖουδών σας. Σας ενθαρρύνουµε να συζητάτε το ϖρόγραµµά σας µε το Διευθυντή Σϖουδών και τους καθηγητές σας. Ανάλογα µε τις ανάγκες και το ρυθµό ϖροόδου σας, µϖορούµε να σας µεταφέρουµε σε άλλο τµήµα σε οϖοιοδήϖοτε στάδιο των σϖουδών σας. Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριµένες κατευθύνσεις σϖουδών, µϖορούµε να σχεδιάσουµε για εσάς ένα ατοµικό ϖρόγραµµα µαθηµάτων. Πρόοδος: Κάθε σϖουδαστής ϖροοδεύει µε διαφορετικούς ρυθµούς. Διεξάγουµε εξετάσεις σε εβδοµαδιαία βάση για την εµϖέδωση της ύλης ϖου διδάχτηκε κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και εξετάσεις γενικής ϖροόδου τακτικά σε όλα τα εϖίϖεδα. Ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα σε εσάς και τους καθηγητές σας να αξιολογήσετε την ϖρόοδό σας στην εκµάθηση της γλώσσας και την αϖόδοσή σας εντός µιας χρονικής ϖεριόδου. Διάρκεια σϖουδών: Πολλοί σϖουδαστές ϖαρακολουθούν µαθήµατα στη σχολή για ένα διάστηµα είκοσι τεσσάρων εβδοµάδων ή ϖερισσότερο, ενώ άλλοι φοιτούν µερικές µόλις εβδοµάδες. Σε κάθε ϖερίϖτωση, το ενδιαφέρον µας για κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή είναι ϖάντα το ίδιο. Το ελάχιστο διάστηµα ϖαραµονής είναι µία εβδοµάδα.

8 Ευρύ φάσµα αϖό ϖόρους Βιβλιοθήκη: Η βιβλιοθήκη ϖου διαθέτουµε είναι καλά εξοϖλισµένη µε σύγχρονο υλικό εκµάθησης καθώς και µε µέσα για εξάσκηση και ανάϖτυξη διαφόρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Εϖιϖλέον, διαθέτει ηλεκτρονικούς υϖολογιστές για µεµονωµένη µελέτη, διαδραστικά DVD, βιβλία, ϖεριοδικά, φύλλα εργασίας, οϖτικοακουστικά βοηθήµατα κ.λϖ. Είναι ανοικτή ϖριν και µετά τις ώρες µαθηµάτων και υϖάρχει ϖάντα εκεί ένας καθηγητής ή υϖάλληλος της βιβλιοθήκης για να σας βοηθήσει. Υλικό εντός της αίθουσας: Μϖορείτε να δανειστείτε το βιβλίο του µαθήµατός σας µε χαµηλή χρέωση. Ο καθηγητής σας συµϖληρώνει την ύλη του βιβλίου του µαθήµατός σας µε άλλες ϖηγές, συµϖεριλαµβανοµένου υλικού αϖό εφηµερίδες, την τηλεόραση κ.λϖ. Τηλεόραση: Σας ενθαρρύνουµε να ϖαρακολουθείτε όσο το δυνατόν ϖερισσότερη τηλεόραση στα αγγλικά. Για αυτό και θα δείτε τηλεοράσεις στους κοινόχρηστους χώρους της σχολής, έτσι ώστε όταν δεν συνοµιλείτε µε τους συµφοιτητές σας να µϖορείτε να εξασκείτε τις δεξιότητές σας κατανόησης ϖροφορικού κειµένου ήρεµα και ξεκούραστα. Αίθουσες: Όλες οι αίθουσες της σχολής µας διαθέτουν τηλεόραση, συσκευές αναϖαραγωγής DVD/βίντεο καθώς και συσκευές αναϖαραγωγής CD/κασετών. Ο καθηγητής σας χρησιµοϖοιεί αυτούς και άλλους ϖόρους ώστε να αξιοϖοιείτε όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο ϖου βρίσκεστε στην αίθουσα. Κατ οίκον µελέτη: Εάν θέλετε να µελετήσετε στο σϖίτι, µϖορείτε να δανειστείτε βιβλία, CD, κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες καθώς εϖίσης και ασκήσεις γραµµατικής, λεξιλογίου και ασκήσεις εϖαγγελµατικών αγγλικών αϖό τη βιβλιοθήκη. Εξάσκηση των αγγλικών στην κοινωνική ζωή: Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, συνοµιλείτε στα αγγλικά µε άλλους σϖουδαστές και µε το ϖροσωϖικό του Hampstead. Διαθέτουµε τρεις καφετέριες και δύο αύλειους χώρους καθώς εϖίσης και ένα κυλικείο όϖου σερβίρεται ζεστό και κρύο φαγητό.

9 Οι εγκαταστάσεις µας αντικατοϖτρίζουν ϖόσο σηµαντικοί είστε για εµάς. Οι εγκαταστάσεις µας Αίθουσα ηλεκτρονικών υϖολογιστών: Η αίθουσα ηλεκτρονικών υϖολογιστών της σχολής µας διαθέτει 28 ηλεκτρονικούς υϖολογιστές ϖου ϖαρέχουν ταχεία και αϖοτελεσµατική σύνδεση στο Internet. Οι ηλεκτρονικοί υϖολογιστές έχουν τη δυνατότητα σύνταξης εγγράφων στα ϖερισσότερα συστήµατα γραφής, ώστε να είναι εύκολη η εϖικοινωνία σας µε τους φίλους και την οικογένειά σας. Ασύρµατο (WiFi) Internet: Μϖορείτε να συνδεθείτε στο Internet µέσω του φορητού ηλεκτρονικού υϖολογιστή σας σχεδόν αϖό οϖοιοδήϖοτε µέρος του κτιρίου, συµϖεριλαµβανοµένων των αύλειων χώρων. Café Plus: Μία αϖό τις τρεις καφετέριες διαθέτει σηµεία µε σύνδεση στο Internet για δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υϖολογιστές για µεµονωµένη εργασία, ϖρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στο Internet. Αύλειοι χώροι: Διαθέτουµε δύο αύλειους χώρους όϖου µϖορείτε να ξεκουραστείτε κατά τα διαλείµµατα και µετά τα µαθήµατα. Στους χώρους αυτούς διαθέτουµε µϖάρµϖεκιου και οργανώνουµε κοινωνικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο.

10 Οι αίθουσες είναι ευχάριστες και τραβούν την ϖροσοχή, ώστε να είναι το καλύτερο ϖεριβάλλον εκµάθησης. Στην αίθουσα Ένταξη: Διαθέτουµε δώδεκα ϖροσεκτικά διαβαθµισµένα εϖίϖεδα διδασκαλίας γλώσσας αϖό το εϖίϖεδο αρχάριων χρηστών έως το εϖίϖεδο ανεξάρτητων χρηστών. Την ϖρώτη σας ηµέρα στη σχολή υϖοβάλλεστε σε µια ειδικά σχεδιασµένη γραϖτή, ακουστική και ϖροφορική εξέταση, έτσι ώστε να σας εντάξουµε στο κατάλληλο τµήµα ανάλογα µε το εϖίϖεδο γλώσσας στο οϖοίο βρίσκεστε. Τµήµατα: Δεχόµαστε το ϖολύ οκτώ σϖουδαστές στα τµήµατα Premium και δεκαϖέντε στα τµήµατα Standard. Όλες οι αίθουσες είναι ευχάριστες και τραβούν το ενδιαφέρον, ώστε να αϖοτελούν το καλύτερο ϖεριβάλλον εκµάθησης γλώσσας. Καλύϖτονται όλες οι ϖτυχές της γραµµατικής, του λεξιλογίου, της κατανόησης ϖροφορικού και γραϖτού λόγου, σύνταξης γραϖτού λόγου, εκθέσεων, συζητήσεων, ιδιωµατισµών και ϖροφοράς. Παράλληλα µε τα εντατικά µαθήµατα εκµάθησης γενικών αγγλικών, ϖροσφέρουµε εξειδικευµένα ϖρογράµµατα µαθηµάτων και εϖιλογές για ακαδηµα κές σϖουδές, εξετάσεις και εργασία. Εργασία στο σϖίτι: Η εργασία σας στο σϖίτι συµϖληρώνει την εργασία ϖου γίνεται στην αίθουσα, διορθώνεται µε ϖροσοχή και σας εϖιστρέφεται. Η ανάθεση ϖερισσότερων γραϖτών εργασιών στο σϖίτι, διασφαλίζει ότι το µεγαλύτερο διάστηµα ϖαραµονής σας στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων αφιερώνεται στη διαδραστική εϖικοινωνία µε τον καθηγητή σας. Εϖίϖεδα: Ο Διευθυντής Σϖουδών ελέγχει τακτικά µε σύντοµες ϖαρατηρήσεις το εϖίϖεδο και τη φύση των µαθηµάτων σας, ώστε να διασφαλιστεί η ϖρόοδός σας µε την καλύτερη δυνατή αξιοϖοίηση των δεξιοτήτων σας. Εφόσον η διάρκεια φοίτησης διαφέρει χρονικά για κάθε σϖουδαστή, συντονίζουµε ϖροσεκτικά τα εϖίϖεδα και δοµούµε τη διδακτέα ύλη µε εβδοµαδιαία µαθήµατα, έτσι ώστε να µϖορείτε να ενταχθείτε σε ένα τµήµα οϖοιαδήϖοτε εβδοµάδα.

11 Στόχος µας είναι να αυξήσουµε την αυτοϖεϖοίθησή σας, να εµϖεδώσετε τις γνώσεις σας και να αναϖτύξετε την ευφράδειά σας. Προγράµµατα µαθηµάτων Μϖορείτε να ϖαρακολουθήσετε τα ϖερισσότερα αϖό τα ϖρογράµµατα µαθηµάτων ϖου διαθέτουµε µεµονωµένα ή σε διάφορους συνδυασµούς και σχεδόν όλα τα ϖρογράµµατα ϖροσφέρουν την εϖιλογή το ϖολύ 8 σϖουδαστών ανά τµήµα (Premium) ή το ϖολύ 15 σϖουδαστών ανά τµήµα (Standard). Γενικά αγγλικά: Η ϖλειοψηφία των σϖουδαστών µας ϖαρακολουθεί αυτό το µάθηµα, συχνά είτε ως τµήµα ενός ϖακέτου ή σε συνδυασµό µε άλλα µαθήµατα. Αυτό το µάθηµα ϖροσφέρει µια γενική εικόνα της αγγλικής γλώσσας. Ενώ κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων εξετάζονται σε µεµονωµένο εϖίϖεδο διάφοροι τοµείς όϖως η γραµµατική, η ϖροφορά, η οµιλία, η σύνταξη κειµένων, κ.λϖ., το τελικό αϖοτέλεσµα είναι η συνολική βελτίωση στις βασικές γνώσεις αγγλικών. Μϖορείτε να εϖιλέξετε αϖό µια ϖοικιλία ωρολόγιων ϖρογραµµάτων της σχολής και µϖορείτε να ϖαρακολουθήσετε αυτό το µάθηµα για 15, 20, 25 ή 30 ώρες την εβδοµάδα. Εξειδίκευση στην οµιλία, τη γραφή και τη γραµµατική: Κάθε ένα αϖό αυτά τα αντικείµενα εξετάζεται σε µαθήµατα διάρκειας µίας ώρας για 5, 10 και 15 ώρες την εβδοµάδα. Σας ϖροσφέρουν τη δυνατότητα να εϖικεντρωθείτε σε έναν συγκεκριµένο τοµέα αγγλικών στον οϖοίο ϖραγµατικά νιώθετε την ανάγκη να βελτιωθείτε. Πακέτα: Κατά την ϖαρακολούθηση µαθηµάτων για την αϖόκτηση ϖτυχίου όϖως το TOEFL, το TOEIC και το IELTS ή τη βελτίωση των εϖαγγελµατικών αγγλικών, οι ϖερισσότεροι σϖουδαστές ϖρέϖει να βελτιώσουν το εϖίϖεδό τους στα γενικά αγγλικά ϖαράλληλα µε την ϖροετοιµασία τους για τις εξετάσεις αϖόκτησης ϖτυχίου. Τα ϖακέτα ϖαρέχουν ένα άριστο ϖρόγραµµα όϖου οι γλωσσικές δεξιότητες και η γνώση της γλώσσας σε γενικό και ειδικό εϖίϖεδο συµβάλλουν στην ϖρόοδο των σϖουδαστών στο αντικείµενο ϖου εϖέλεξαν. Διαθέτουµε µια ϖοικιλία ωρολόγιων ϖρογραµµάτων για να εϖιλέξετε αυτό ϖου θέλετε και µϖορείτε να ϖαρακολουθείτε αυτά τα µαθήµατα για 15, 20, 25 ή 30 ώρες την εβδοµάδα. Προγράµµατα µαθηµάτων για εϖαγγελµατίες: Οι εϖαγγελµατίες έχουν ϖάντα έλλειψη χρόνου. Για την ϖαρακολούθηση των µαθηµάτων χρειάζονται ένα ϖρόγραµµα ϖου να καλύϖτει µε ακρίβεια τις ανάγκες τους σε ένα συγκεκριµένο ϖεδίο και να τους ϖαρέχει τα καλύτερα δυνατά οφέλη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα όϖως το διάστηµα µίας εβδοµάδας. Τα µαθήµατα εϖαγγελµατικών αγγλικών ϖου ϖροσφέρουµε συνδυάζουν το δυναµικό ϖεριβάλλον ενός τµήµατος για την τελειοϖοίηση των γενικών αγγλικών µε ένα ϖρόγραµµα εκϖαίδευσης 1:1 ϖου δηµιουργείται και σχεδιάζεται ϖριν την άφιξη των σϖουδαστών και ανταϖοκρίνεται µε ακρίβεια στις ατοµικές τους ανάγκες. Εξετάσεις του Cambridge: Προσφέρουµε τα ευέλικτα ϖρογράµµατα 12, 10, 6 ή 4 εβδοµάδων και 15, 20, 25 ή 30 ωρών την εβδοµάδα, έτσι ώστε τα µαθήµατα για εξετάσεις του Cambridge να ανταϖοκρίνονται στις δυνατότητες και το ϖρόγραµµα οϖοιουδήϖοτε. Μϖορούµε να ελέγξουµε τα αγγλικά σας ϖριν την εγγραφή σας και, στη συνέχεια, σας συµβουλεύουµε ϖοιο ϖρόγραµµα µαθηµάτων είναι κατάλληλο για εσάς. Αυτά τα ϖρογράµµατα µαθηµάτων σας ϖροετοιµάζουν για τις εξετάσεις των ϖτυχίων BEC, KET, PET, First Certificate, Advanced ή Proficiency.

12 Το µεγάλο εύρος ϖρογραµµάτων µαθηµάτων ϖου διαθέτουµε ϖεριλαµβάνει σχεδόν κάθε ϖτυχή εκµάθησης της γλώσσας. Προγράµµατα µαθηµάτων (συνέχεια) TOEFL, TOEIC και IELTS Υϖάρχουν διάφορα ϖρογράµµατα µαθηµάτων ϖου σας ϖροετοιµάζουν για τις εξετάσεις των ϖτυχίων TOEFL, TOEIC και IELTS ως τµήµα ενός ϖακέτου. Εάν το εϖίϖεδο των αγγλικών σας είναι ήδη αρκετά υψηλό για να ϖαρακολουθήσετε µαθήµατα για αυτές τις εξετάσεις, συνιστούµε το ϖρόγραµµα TOEFL, TOEIC ή IELTS 15, το οϖοίο σας ϖροσφέρει 15 ώρες την εβδοµάδα ϖροετοιµασίας για εξετάσεις για όσες εβδοµάδες χρειάζεστε. Εάν όντως έχετε έλλειψη χρόνου, ίσως θέλετε να εϖιλέξετε το ϖρόγραµµα TOEFL, TOEIC ή IELTS 30, το οϖοίο σας ϖροσφέρει 60 ώρες εντατικής ϖροετοιµασίας για τις εξετάσεις σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Εϖαγγελµατικά αγγλικά: Αυτό το ϖρόγραµµα µαθηµάτων καλύϖτει τις δεξιότητες εϖαγγελµατικής γλώσσας και εϖικοινωνίας για την εργασία ή για ακαδηµα κές σϖουδές. Υϖάρχουν διάφορα ϖρογράµµατα µαθηµάτων ϖου σας βοηθούν να βελτιώσετε τα εϖαγγελµατικά αγγλικά ως τµήµα ενός ϖακέτου. Εάν το εϖίϖεδο των αγγλικών σας είναι ήδη αρκετά υψηλό για να ϖαρακολουθήσετε µαθήµατα µόνο εϖαγγελµατικών αγγλικών, συνιστούµε το ϖρόγραµµα Business 15, το οϖοίο σας ϖροσφέρει 15 ώρες την εβδοµάδα εϖαγγελµατικών αγγλικών. Εάν έχετε έλλειψη χρόνου, µϖορεί να θέλετε να εϖιλέξετε το ϖρόγραµµα Business 30, το οϖοίο σας ϖροσφέρει 60 ώρες εξάσκησης εϖαγγελµατικών αγγλικών σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Εξάµηνο και ακαδηµα κό έτος Προγράµµατα: Μϖορείτε να ϖαρακολουθήσετε ϖολλά αϖό τα ϖρογράµµατα ϖου διαθέτουµε ως σταθερά ϖρογράµµατα για µια ϖερίοδο εβδοµάδων. Αυτό µας εϖιτρέϖει να σχεδιάζουµε µια µακροϖρόθεσµη στρατηγική για τις σϖουδές σας. Οι τακτικές συσκέψεις και η αξιολόγηση εξασφαλίζουν ότι τα κίνητρά σας ϖαραµένουν υψηλά και ότι εϖιτυγχάνονται οι στόχοι σας. Το ϖρόγραµµα µαθηµάτων ϖροετοιµασίας για είσοδο σε ϖανεϖιστήµιο διάρκειας 27 ωρών την εβδοµάδα σας βοηθά να ϖροετοιµαστείτε για την είσοδό σας σε ένα αγγλόφωνο ϖανεϖιστήµιο. Παράλληλα µε το ϖακέτο 25, ϖαρέχουµε δύο ώρες την εβδοµάδα ιδιαίτερης διδασκαλίας µε ϖροσωϖικό καθηγητή ϖου σας βοηθά στην ανάϖτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων µε εφαρµογές ϖανεϖιστηµιακού εϖιϖέδου. Μϖορείτε να διαφοροϖοιήσετε τα µαθήµατά σας IELTS ή/και TOEFL τα αϖογεύµατα µε άλλες εϖιλογές.

13 Κάντε εξάσκηση των αγγλικών σας ξεκούραστα κατά τη διάρκεια των ενδιαφερουσών ξεναγήσεων ϖου οργανώνουµε στα µνηµεία και αξιοθέατα του Λονδίνου. Προγράµµατα µαθηµάτων (συνέχεια) Προγράµµατα αϖόκτησης εργασιακής εµϖειρίας και µισθωµένης εργασίας: Σε συνδυασµό µε τα µαθήµατα γενικών αγγλικών ϖου ϖροσφέρουµε, αυτά τα ϖρογράµµατα είναι ο καλύτερος τρόϖος για να ανταϖοκριθείτε στις γλωσσικές και ϖολιτισµικές ϖροκλήσεις κατά την ένταξή σας σε µια αγγλόφωνη αγορά εργασίας. Προγράµµατα ϖροετοιµασίας GMAT και MBA: Αυτά τα ϖρογράµµατα µαθηµάτων σάς ϖροετοιµάζουν να ανταϖοκριθείτε στις αϖαιτήσεις ενός µεταϖτυχιακού διϖλώµατος στη Διοίκηση Εϖιχειρήσεων. Εκτός αϖό την αξιοϖοίηση των γλωσσικών και ακαδηµα κών δεξιοτήτων ϖου αϖαιτούνται για την εϖιτυχία σας σε εϖίϖεδο MBA, αυτό το ϖρόγραµµα µαθηµάτων σάς ϖροετοιµάζει για να ϖετύχετε τη βαθµολογία ϖου αϖαιτείται στο GMAT, µε εντατικά µαθήµατα ϖροετοιµασίας για το GMAT ως ολοκληρωµένο τµήµα του ϖρογράµµατος. Εξάσκηση της γλώσσας στο Λονδίνο: Ο τέλειος συνδυασµός διακοϖών και ϖρογράµµατος µαθηµάτων εκµάθησης γλώσσας. Τα ϖρωινά σϖουδάζετε γενικά αγγλικά και, στη συνέχεια, µας συνοδεύετε σε ορισµένα σηµεία του Λονδίνου µοναδικού ιστορικού και ϖολιτισµικού ενδιαφέροντος. Οι καθηγητές-ξεναγοί ϖου σας συνοδεύουν στις αϖογευµατινές εκδροµές τρέφουν έντονο ενδιαφέρον για το αντικείµενό τους και ζωντανεύουν το ϖαρελθόν και το ϖαρόν του Λονδίνου κατά την ξενάγησή σας στην ϖόλη ϖου αγαϖούν. Ζήστε το Λονδίνο: Ένας ξεκούραστος τρόϖος να εξασκήσετε τα αγγλικά σας στην ωραιότερη ϖόλη του κόσµου. Οι καθηγητέςξεναγοί της σχολής µας θα ζωντανέψουν την ϖλούσια ιστορία και τον ϖολιτισµό του Λονδίνου και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να εϖιδείξετε τις γνώσεις αγγλικών σας και να κάνετε εξάσκηση µε τους καθηγητές-ξεναγούς. Αυτό το ϖρόγραµµα δεν αϖοτελεί µέρος ϖρογράµµατος µαθηµάτων.

14 Πίνακας εϖιϖέδων γλωσσών και εξετάσεων* Εϖίϖεδο Περιγραφή Κοινό Ευρωϖα κό Cambridge IELTS TOEIC TOEFL TOEFL (κατά ϖροσέγγιση) (µέσω ηλεκτρονικού Πλαίσιο Αναφοράς υϖολογιστή) (µέσω Internet) Pre-A1 1 BEGINNER Αρχάριος ELEMENTARY PRE INTERMEDIATE EARLY INTERMEDIATE INTERMEDIATE LATE INTERMEDIATE 1 A1 Βασικός χρήστης A2 Βασικός χρήστης B1 Ανεξάρτητος χρήστης KET PET BEC αρχαρίων Βαθµολογική κλίµακα 1 Βαθµολογική κλίµακα 2 Βαθµολογική κλίµακα 3/ Εϖεξήγηση του Κοινού Ευρωϖα κού Πλαισίου Αναφοράς των εϖιϖέδων συνολικής δεξιότητας** ΕΠΙΠΕΔΑ Α1 Εϖίϖεδα 1 & 2 Βασικός χρήστης Α2 Εϖίϖεδα 3 & 4 Βασικός χρήστης Β1 Εϖίϖεδα 5, 6 & 7 Ανεξάρτητος χρήστης ΑΚΟΗ/ΟΜΙΛΙΑ Δυνατότητα κατανόησης βασικών οδηγιών ή συµµετοχή σε στοιχειώδη ϖραγµατική συζήτηση µε αναµενόµενο θέµα. Δυνατότητα έκφρασης αϖόψεων αϖλού ϖεριεχοµένου ή αναγκών σε γνωστό ϖεριεχόµενο. Περιορισµένη δυνατότητα έκφρασης αϖόψεων σε θέµατα αφηρηµένης έννοιας/ϖολιτισµού ή ϖαροχής συµβουλών για γνωστό θέµα και κατανόηση οδηγιών ή δηµόσιων αναγγελιών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ Δυνατότητα κατανόησης βασικών σηµειώσεων, οδηγιών ή ϖληροφοριών. Δυνατότητα κατανόησης σαφών ϖληροφοριών στα ϖλαίσια γνωστού αντικειµένου, όϖως σε ϖρο όντα και εϖιγραφές και σε αϖλά εγχειρίδια ή εκθέσεις για γνωστά θέµατα. Δυνατότητα κατανόησης καθηµερινών ϖληροφοριών και άρθρων καθώς και του γενικού νοήµατος µη καθηµερινών ϖληροφοριών για γνωστό θέµα. ΓΡΑΦΗ Δυνατότητα συµϖλήρωσης βασικών εντύϖων και λήψης σηµειώσεων συµϖεριλαµβανοµένου του χρόνου, των ηµεροµηνιών και τοϖοθεσιών. Δυνατότητα συµϖλήρωσης εντύϖων και σύνταξης αϖλών εϖιστολών ή αναµνηστικών καρτών µε ϖληροφορίες ϖροσωϖικού ϖεριεχοµένου. Δυνατότητα σύνταξης εϖιστολών ή λήψης σηµειώσεων σε γνωστά ή αναµενόµενα θέµατα UPPER INTERMEDIATE UPPER INTERMEDIATE EARLY ADVANCED ADVANCED 1 ADVANCED 2 PROFICIENCY B1 + Ανεξάρτητος χρήστης B2 Ανεξάρτητος χρήστης B2 + Ανεξάρτητος χρήστης C1 Έµϖειρος χρήστης C2 Έµϖειρος χρήστης FCE BEC µεσαίων FCE BEC µεσαίων CAE BEC ϖροχωρηµένων CPE Βαθµολογική κλίµακα 5 Βαθµολογική κλίµακα 6 Βαθµολογική κλίµακα 6/7 Βαθµολογική κλίµακα 7 Βαθµολογική κλίµακα 8 Βαθµολογική κλίµακα 8/ Β2 Εϖίϖεδα 8 & 9 Ανεξάρτητος χρήστης C1 Εϖίϖεδα 10 & 11 Έµϖειρος χρήστης C2 Εϖίϖεδο 12 Έµϖειρος χρήστης Δυνατότητα ϖαθητικής ή ενεργητικής συµµετοχής σε οµιλία για γνωστό θέµα ή συµµετοχής σε συζήτηση µε εύρος θεµάτων. Δυνατότητα αϖοτελεσµατικής συµβολής σε συσκέψεις και σεµινάρια στο ϖεριβάλλον εργασίας ή συµµετοχή σε ανεϖίσηµη συζήτηση γύρω αϖό αφηρηµένες έννοιες µε καλό βαθµό ευφράδειας. Δυνατότητα ϖαροχής συµβουλών ή συζήτησης για σύνθετα ή καίρια θέµατα, κατανόησης καθοµιλουµένης γλώσσας και εϖιδέξιας ανταϖόκρισης σε αϖρόσµενες ερωτήσεις. Δυνατότητα εξέτασης κειµένων για άντληση σχετικών ϖληροφοριών και κατανόηση λεϖτοµερών ϖληροφοριών ή συµβουλών. Δυνατότητα γρήγορης ανάγνωσης ώστε να είναι δυνατή η ϖαρακολούθηση ακαδηµα κών ϖρογραµµάτων σϖουδών, η ανάγνωση έντυϖων µέσων ενηµέρωσης ή η κατανόηση µη αναµενόµενης αλληλογραφίας. Δυνατότητα κατανόησης εγγράφων αλληλογραφίας και εκθέσεων, συµϖεριλαµβανοµένων των δυσκολότερων σηµείων ϖερίϖλοκων κειµένων. Δυνατότητα λήψης σηµειώσεων κατά τη διάρκεια οµιλίας άλλου ατόµου ή σύνταξη εϖιστολής συµϖεριλαµβανοµένων µη αναµενόµενων αιτηµάτων. Δυνατότητα ϖροετοιµασίας/σχεδιασµού εϖαγγελµατικής αλληλογραφίας, λήψη λογικά ακριβών σηµειώσεων σε συσκέψεις ή σύνταξη δοκιµίου ϖου υϖοδεικνύει ικανότητα εϖικοινωνίας. Δυνατότητα σύνταξης εϖιστολών οϖοιουδήϖοτε θέµατος και λήψης ολοκληρωµένων σηµειώσεων σε συσκέψεις ή σεµινάρια µε ικανοϖοιητική έκφραση και ακρίβεια. Εϖίϖεδα και εξετάσεις Το Hampstead School of English ϖροσφέρει ευρύ φάσµα τεστ και εξετάσεων. Είµαστε εξεταστικό κέντρο για το Πανεϖιστήµιο του Cambridge, του Oxford και για εξετάσεις των ϖτυχίων LCCI και TOEIC. Εϖιϖλέον, ϖροετοιµάζουµε σϖουδαστές για τα ϖτυχία TOEFL, IELTS και GMAT. Εάν δεν είστε σίγουροι ϖοιες εξετάσεις θα ήταν οι κατάλληλες για εσάς, ενηµερώστε µας και θα ήταν χαρά µας να σας συµβουλεύσουµε. Ο ϖίνακας δείχνει τον τρόϖο συσχετισµού των εξετάσεων µεταξύ τους καθώς και µε το Κοινό Ευρωϖα κό Πλαίσιο Αναφοράς. Το Κοινό Ευρωϖα κό Πλαίσιο Αναφοράς αϖοτελεί ένα σηµαντικό µέτρο ϖροσδιορισµού του εϖιϖέδου γλωσσικής ικανότητας και είναι η βάση όλων των εϖίσηµων και ανεϖίσηµων σχολικών αξιολογήσεων. Τα ϖρογράµµατα µαθηµάτων για τα ϖτυχία TOEFL, TOEIC, IELTS, BEC και GMAT ξεκινούν κάθε Δευτέρα και η ελάχιστη διάρκεια ϖαρακολούθησης είναι το διάστηµα µίας εβδοµάδας. Εϖιϖλέον, υϖάρχουν ειδικά εντατικά ϖρογράµµατα µαθηµάτων ϖου έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης. Όλα τα άλλα ϖρογράµµατα µαθηµάτων για εξετάσεις έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης. * Αυτός ο ϖίνακας συντάχθηκε χρησιµοϖοιώντας ϖληροφορίες αϖό τα ϖανεϖιστήµια του Cambridge και του Oxford, τον Οργανισµό Εξετάσεων Ευρωϖα κών Γλωσσών και το Βρετανικό συµβούλιο. ** Αυτός ο ϖίνακας βασίζεται στην εϖίσηµη ϖεριγραφή γλωσσικής δεξιότητας του ALTE (Οργανισµός Εξετάσεων Ευρωϖα κών Γλωσσών).

15 Η στέγασή σας είναι καίριο θέµα για τη διαµονή σας. Σας ακούµε και σας ϖροτείνουµε την καλύτερη εϖιλογή. Στέγαση Εφόσον γνωρίζουµε ότι η διαµονή σας εϖηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την ψυχολογία και τις σϖουδές σας, δίνουµε µεγάλη ϖροσοχή στην εϖιλογή και ϖαρακολούθηση της στέγασης ϖου ϖαρέχουµε. Γκαρσονιέρες: Οι γκαρσονιέρες ϖου ϖαρέχουµε βρίσκονται κοντά στη σχολή και είναι ιδανικές για µεµονωµένη στέγαση. Όλες οι γκαρσονιέρες διαθέτουν το δικό τους µϖάνιο, µε την εϖιλογή να έχουν δική τους κουζίνα, κουζινάκι ή κοινόχρηστη κουζίνα. Στέγαση σε κατοικία: Η ζωή σε ιδιωτική κατοικία σάς δίνει τη δυνατότητα να έρχεστε συχνά σε εϖαφή µε οµιλητές της αγγλικής γλώσσας και να δείτε τον τρόϖο ζωής τους. Εϖιθεωρούµε σχολαστικά τους φιλόξενους, καλά εξοϖλισµένους χώροι διαµονής. Διαθέτουµε διάφορα ϖρογράµµατα σίτισης. Συνεργαζόµαστε αρκετά χρόνια µε κατοικίες Premium, οι οϖοίες έχουν καταξιωθεί και έχει αϖοδειχθεί ότι ϖαρέχουν άριστες συνθήκες διαµονής αϖό κάθε άϖοψη. Διατίθενται και κατοικίες Standard, µε τις οϖοίες συνεργαζόµαστε για µικρότερο χρονικό διάστηµα ή οι οϖοίες ϖροσϖαθούν να ανταϖοκριθούν στα ϖρότυϖα των κατοικιών Premium. Όλες οι κατοικίες µε τις οϖοίες συνεργαζόµαστε ϖληρούν τα ϖρότυϖα του Βρετανικού Συµβουλίου, του EAQUALS και του IALC και εϖιλέγονται µε βάση τη ζεστασιά, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον ϖου δείχνουν στους σϖουδαστές µας. Ενοικιαζόµενα δωµάτια: Η ενοικίαση δωµατίου είναι µια ανεξάρτητη, χαµηλού κόστους εϖιλογή ϖου είναι διαθέσιµη µε ή χωρίς σίτιση. Κατά τη διαµονή σας στο σϖίτι Λονδρέζων, οι οικοδεσϖότες σας ϖιθανότατα να έχουν ϖλήρες ϖρόγραµµα και να µην είναι σε θέση να διαθέτουν χρόνο για εσάς. Εστία: Η διαµονή σε εστία µε άλλα άτοµα, κυρίως νεαρής ηλικίας, σας ϖροσφέρει ανεξαρτησία και ελευθερία. Η εστία θηλέων ϖου διαθέτουµε ϖροσφέρει ηµιδιατροφή όλο το χρόνο. Εϖίσης, διαθέτουµε θερινή εστία και για τα δύο φύλλα.

16 Στέγαση σε γκαρσονιέρα Οι γκαρσονιέρες Hampstead Studios αϖοτελούν την καλύτερη εϖιλογή στέγασης εάν ϖροτεραιότητά σας είναι η ανεξαρτησία σε συνδυασµό µε την άνεση και την ευκολία. Αϖέχουν 5 λεϖτά αϖό τη σχολή µε λεωφορείο, ϖροορίζονται αϖοκλειστικά για τους σϖουδαστές του Hampstead School of English και διοικούνται αϖό τη σχολή µας. Κάθε γκαρσονιέρα διαθέτει το δικό της µϖάνιο. Εϖιϖλέον, κάθε γκαρσονιέρα διαθέτει γραφείο, ντουλάϖα, συρταριέρα, τηλεόραση και σύνδεση στο Internet (χωρίς χρέωση). Παρέχονται εϖίσης σεντόνια και ϖετσέτες. Όσον αφορά το µαγείρεµα, µϖορείτε να εϖιλέξετε µεταξύ τριών ειδών γκαρσονιέρας: µε δική της κουζίνα, κουζινάκι, και κοινόχρηστη κουζίνα. Όϖοιο είδος γκαρσονιέρας κι αν εϖιλέξετε, σας ϖαρέχεται οτιδήϖοτε µϖορεί να χρειαστείτε για την ϖαρασκευή των γευµάτων σας. Οι γκαρσονιέρες είναι εϖιϖλωµένες και εξοϖλισµένες βάσει των υψηλότερων ϖροδιαγραφών. Αϖοτελούν άριστη εναλλακτική λύση σε σχέση µε τη διαµονής σε κατοικίες για όσους σϖουδαστές θέλουν να έχουν ϖλήρη ανεξαρτησία και ταυτόχρονα να είναι υϖό τη δική µας φροντίδα.

17 Πρόγραµµα κοινωνικών δραστηριοτήτων Κατά τη διάρκεια των σϖουδών σας στο Hampstead, το ϖρόγραµµά σας κοινωνικών δραστηριοτήτων θα είναι ϖάντα ϖλήρες. Στο Λονδίνο γίνονται ϖάντα εκδηλώσεις και θα έχετε νέους φίλους µε τους οϖοίους µϖορείτε να τις αϖολαύσετε. Στη σχολή: Η καφετέρια της σχολής είναι χώρος ξεκούρασης µεταξύ των µαθηµάτων και συζήτησης µε σϖουδαστές αϖό όλον τον κόσµο. Η καφετέρια ϖεριλαµβάνει δύο ηλιόλουστους αύλειους χώρους, όϖου οργανώνονται το καλοκαίρι τα ϖερίφηµα µϖάρµϖεκιου και ϖάρτι της σχολής µας. Εξωσχολικές δραστηριότητες: Το εβδοµαδιαίο ϖρόγραµµα κοινωνικών εκδηλώσεων ϖου οργανώνουµε ϖεριλαµβάνει δραστηριότητες για τον καθένα αϖό εσάς. Εϖισκέψεις σε µουσεία, ϖεριηγήσεις στο Λονδίνο και στις γύρω ϖεριοχές, αθλήµατα, ϖάρτι, ϖερίϖατους, βόλτες σε καφετέριες, διασκέδαση σε ντίσκο και ϖολλά άλλα. Όλο το χρόνο, οργανώνουµε αϖογεύµατα µε ϖροβολή ταινιών, βραδιές καραόκε και ϖαρακολούθηση θεατρικών ϖαραστάσεων. Εκδροµές το σαββατοκύριακο: Κάθε σαββατοκύριακο, οργανώνουµε τουλάχιστον δύο εκδροµές σε άλλες ϖόλεις και ενδιαφέροντα µέρη εκτός του Λονδίνου. Αγαϖηµένοι ϖροορισµοί είναι το Oxford, το Stonehenge και το Bath. Η εϖίσκεψή σας στο Λονδίνο δεν είναι µόνο µια καλή ευκαιρία για να βελτιώσετε τα αγγλικά σας στην κοιτίδα της αγγλικής γλώσσας αλλά και να γνωρίσετε µια ανέκαθεν δηµοφιλή ϖόλη και τους κατοίκους της. Η ζωή στο Λονδίνο: Ο καθένας αϖό εµάς ϖρέϖει να εϖισκεφθεί το Λονδίνο τουλάχιστον µια φορά. Το Λονδίνο είναι ϖρωτεύουσα της µουσικής, του θεάτρου και της µόδας όϖου θα βρείτε τα ϖάντα, αϖό ϖρωτοϖοριακά έως κλασικά ϖράγµατα, αϖό τον καθηµερινό τρόϖο ντυσίµατος έως την υψηλή ραϖτική. Το Λονδίνο είναι µια ϖόλη εξαιρετικά ϖλούσια σε ιστορία και ϖολιτισµό µε ορισµένα αϖό τα καλύτερα µουσεία και συλλογές τέχνης στο κόσµο. Μέρα και νύχτα, το Λονδίνο σφύζει αϖό ζωή και κίνηση. Εϖίσης, αυτή η κοσµοϖολίτικη µητρόϖολη, το εϖιχειρηµατικό και οικονοµικό κέντρο της Ευρώϖης, είναι µια ϖόλη µε ϖάρκα και ανάκτορα. Το Λονδίνο θα σας εκϖλήξει µε την ϖλούσια ϖοικιλία του. Είναι ϖολύ εύκολο να ανακαλύψετε τη Βρετανία αϖό το Λονδίνο. Οι ϖόλεις του Oxford και του Cambridge, το Cotswolds, το Brighton και το South Coast είναι µια ηµερήσια εκδροµή.

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνοµάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχοµένου και επιµέλεια της έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 7 Η Επιλογή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 10 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 12 Υποτροφίες 13 Διαμονή/Φοιτητική Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχομένου και επιμέλεια της έκδοσης: Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών. Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών. Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 6 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Μία Άριστη Επιλογή 13 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 14 Υποτροφίες 16 Διαμονή 17

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY 1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ αυτό τον Οδηγό Σπουδών έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009 Οι Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012

Το 2012 το Ίδρυµα Fulbright συμπληρώνει 64 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της εκπαίδευσης. 2η έκδοση Καλοκαίρι 2012 Το Fulbright, είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα υποτροφιών στον κόσµο και λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυµα Fulbright στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1948 (το πρώτο στην Ευρώπη και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

Road Safety Cities in Europe

Road Safety Cities in Europe RoSaCe Road Safety Cities in Europe Εγχειρίδιο Εφαρµογής Πειραµατικό σχέδιο µε την υϖοστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωϖα κής Εϖιτροϖής Αρµόδια Κέντρα RoSaCe, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

- Ο καθηγητής να επιλέξει από τη λίστα ή να χρησιµοποιήσει ένα από τα δικά του:

- Ο καθηγητής να επιλέξει από τη λίστα ή να χρησιµοποιήσει ένα από τα δικά του: 1 η Mέρα Αντίγραφο εκπαιδευτή Συστάσεις & Ασκήσεις Γνωριµίας - Ο καθηγητής να επιλέξει από τη λίστα ή να χρησιµοποιήσει ένα από τα δικά του: Παιχνίδι Τριών Ερωτήσεων Το κάθε µέλος της οµάδας θα γράψει

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία

Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία Σύντομος Οδηγός για φοίτηση σε αμερικανικά θερινά σχολεία Το Fulbright, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποτροφιών στον κόσμο, λειτουργεί σε περισσότερες από 155 χώρες. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα