Hampstead. School of English. London. Hampstead. School of English. 553 Finchley Road, London, NW3 7BJ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hampstead. School of English. London. Hampstead. School of English. 553 Finchley Road, London, NW3 7BJ"

Transcript

1 London Hampstead School of English 553 Finchley Road, London, NW3 7BJ Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) website: Hampstead School of English

2

3 Αϖό την ϖρώτη κιόλας εϖαφή σας µαζί µας, αντιµετωϖίζουµε τις ανάγκες σας µεµονωµένα, σας εντάσσουµε στο κατάλληλο εϖίϖεδο και σας ϖαρακολουθούµε για να εξασφαλίσουµε ότι θα ϖροοδεύετε όσο το δυνατόν ταχύτερα, αλλά ϖάντα µε τους δικούς σας ρυθµούς. Η φιλοσοφία του Hampstead Εργαζόµαστε για την εϖιτυχία σας: Η γνώση και οµιλία αγγλικών σάς εισάγει σε έναν κόσµο γεµάτο ευκαιρίες στις σϖουδές, την εργασία και τα ταξίδια. Κατά τη διάρκεια της ϖαρακολούθησης µαθηµάτων αγγλικών στο Hampstead School of English ϖερνάτε µε εϖιτυχία αϖό όλα τα στάδια της ενήλικης ζωής: τις ακαδηµα κές σϖουδές, την εϖαγγελµατική εξέλιξη, τα ταξίδια στο εξωτερικό και τις συναρϖαστικές ϖολιτισµικές εµϖειρίες. Η φιλοσοφία µας είναι αϖλή: στόχος µας είναι η τελειότητα σε ό,τι κάνουµε, έτσι ώστε να ϖροοδεύσετε όσο το δυνατόν ϖερισσότερο στην εκµάθηση αγγλικών κατά τη διάρκεια µιας αξέχαστης διαµονής στο Λονδίνο. Πρώτα η ϖοιότητα: Στο Hampstead, οι σϖουδαστές είναι η ϖρώτη µας ϖροτεραιότητα και βρίσκονται ο καθένας ξεχωριστά στο εϖίκεντρο της ϖροσοχής µας. Σας ϖροσφέρουµε µια ολοκληρωµένη εµϖειρία εκµάθησης γλώσσας στο Λονδίνο: ϖρώτης τάξεως διδασκαλία, άριστες συνθήκες διαµονής, ευχάριστες κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και ϖλήρη στήριξη και συµβουλές. Το Hampstead School of English είναι ϖιστοϖοιηµένο αϖό το Βρετανικό Συµβούλιο για τη διδασκαλία των αγγλικών ως ξένη γλώσσα. Εϖίσης, η σχολή µας ϖληροί τις αϖαιτήσεις των υψηλής ϖοιότητας ϖροτύϖων δύο διεθνών οργανισµών: του EAQUALS, του Ευρωϖα κού Οργανισµού Πιστοϖοίησης Ποιότητας Υϖηρεσιών Σχολών Γλωσσών και του IALC, του Διεθνούς Οργανισµού Κέντρων Γλωσσών. Εµϖειρία: Αϖό το 1977 ϖου ιδρύθηκε η σχολή µας, έχει καταξιωθεί ως µία αϖό τις καλύτερες σχολές αγγλικής γλώσσας στο Λονδίνο. Όλο αυτό το διάστηµα, έχουµε ϖροσθέσει νέα ϖρογράµµατα µαθηµάτων, ϖροσφέρουµε δυνατότητες στέγασης και διαθέτουµε νέες εγκαταστάσεις, ενώ ϖαράλληλα διατηρούµε το κλειδί της αρχικής µας εϖιτυχίας ενδιαφέρον για κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή. Μέλος των ϖαρακάτω φορέων: English UK ο Οργανισµός διαϖιστευµένων σχολών αγγλικής γλώσσας EAQUALS ο Ευρωϖα κός Οργανισµός Πιστοϖοίησης Ποιότητας Υϖηρεσιών Σχολών Γλωσσών IALC ο Διεθνής Οργανισµός Κέντρων Γλωσσών Quality English ένα εϖίλεκτο σύνολο σχολών µε ϖρώτη ϖροτεραιότητά τους την ϖοιότητα.

4 Παρακολουθούµε ϖροσεκτικά την ϖρόοδό σας και φροντίζουµε για τις ϖρακτικές σας ανάγκες. Η ικανοϖοίηση του σϖουδαστή Ενδιαφέρον για κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή: Η εκµάθηση µιας γλώσσας είναι ϖροσωϖικό ζήτηµα και το λαµβάνουµε υϖόψη µας αϖό την ϖρώτη εϖαφή µαζί σας. Σας καθοδηγούµε στην εϖιλογή ϖρογραµµάτων µαθηµάτων και διαµονής, ϖαρακολουθούµε ϖροσεκτικά την ϖρόοδό σας και φροντίζουµε για τις ϖρακτικές ανάγκες και τα ϖροβλήµατά σας, έτσι ώστε να µϖορέσετε να συγκεντρωθείτε στην εκµάθηση αγγλικών και να αϖολαύσετε τη ζωή στο Λονδίνο. Ποιότητα διδασκαλίας: Όλα τα µέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολής µας έχουν εϖαγγελµατική κατάρτιση και ϖείρα στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. Καθοδηγούνται αϖό έναν έµϖειρο και ϖροσιτό Διευθυντή Σϖουδών και είναι κινητοϖοιηµένοι και ενθουσιώδεις εϖαγγελµατίες. Ιδανική τοϖοθεσία: Το Hampstead είναι το ϖιο διάσηµο χωριό του Λονδίνου, ένας ϖαράδεισος ϖρασίνου ϖου αϖέχει µόλις 25 λεϖτά αϖό το κέντρο της ϖόλης. Βρίσκεται σε έναν αϖό τους κύριους δρόµους στο κέντρο της ϖόλης µε καλές ανταϖοκρίσεις στο συγκοινωνιακό δίκτυο και µε καταστήµατα, όϖου οι αϖοστάσεις καλύϖτονται ϖερϖατώντας στο υϖέροχο χωριό και το ϖάρκο του Hampstead. Άριστες συνθήκες διαµονής: Οι χώροι διαµονής ϖου διαθέτουµε βρίσκονται σε κοντινή αϖόσταση αϖό τη σχολή µε τα ϖόδια ή µε το λεωφορείο και ϖροσφέρουν τη δυνατότητα ϖρογραµµάτων σίτισης τριών γευµάτων. Για όσους αναζητούν έναν ϖιο ανεξάρτητο τρόϖο ζωής, διαθέτουµε γκαρσονιέρες, καθώς εϖίσης και στέγαση σε διαµερίσµατα µε άλλα άτοµα και στέγαση σε εστίες. Ευρύ φάσµα αϖό ϖόρους: Η βιβλιοθήκη και η αίθουσα ηλεκτρονικών υϖολογιστών ϖου διαθέτουµε είναι εξοϖλισµένες µε ϖολλούς διαφορετικούς ϖόρους και µέσα για εξάσκηση µετά τα µαθήµατα. Στην αίθουσα, οι καθηγητές της σχολής µας χρησιµοϖοιούν τα καλύτερα σύγχρονα εγχειρίδια διδασκαλίας, CD, DVD, βιντεοκασέτες και κασέτες ήχου, ϖρωτότυϖο και ανεξάρτητα ανεϖτυγµένο υλικό.

5 Ιδανική τοϖοθεσία Το Hampstead είναι ένα αϖό τα καλύτερα διατηρηµένα ϖαλαιά χωριά του Λονδίνου, ϖου ϖεριβάλλεται αϖό 3200 στρέµµατα υϖαίθριου χώρου γνωστού και ως «ϖάρκο». Πολλοί συγγραφείς και διανοούµενοι έζησαν και ζουν ακόµα στο χωριό του Hampstead καθώς και γύρω αϖό το ϖάρκο, το οϖοίο αϖοτελεί και τόϖο διαµονής ορισµένων διασηµοτήτων. Το Hampstead θα σας µαγέψει. Μϖορείτε να εϖισκεφθείτε το Keats House και το µουσείο Freud ή µια καλοκαιρινή βραδιά να αϖολαύσετε µια υϖαίθρια συναυλία στο Kenwood House, ϖου στεγάζει και µια υϖέροχη συλλογή έργων τέχνης. Μϖορείτε να κάνετε βόλτες µε τους φίλους σας στα στενά δροµάκια του χωριού και στο κατάφυτο ϖάρκο, ή να εξερευνήσετε τις καφετέριες, τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα µε τοϖικά ϖρο όντα ϖου ϖροσδίδουν στο Hampstead µια ιδιαίτερη γοητεία. Το Hampstead School of English βρίσκεται στο βόρειο Λονδίνο, στα σύνορα του Hampstead και του West Hampstead, όϖου τα λεωφορεία είναι εξαιρετικό µέσο µεταφοράς ϖρος και αϖό το Λονδίνο, και το West End αϖέχει µόλις 25 λεϖτά µε το λεωφορείο. Η τοϖοθεσία συνδυάζει τα ϖλεονεκτήµατα της εύκολης ϖρόσβασης στο κέντρο µε ϖροσιτές και ϖοικίλες εϖιλογές διαµονής ϖολύ κοντά στη σχολή, έτσι ώστε οι σϖουδαστές να εϖωφελούνται αϖό τη ζωή σε κατοικηµένη ϖεριοχή καθώς εϖίσης και αϖό την εύκολη ϖρόσβαση στα θεάµατα του κεντρικού Λονδίνου.

6 Ποιότητα στη διδασκαλία Naši lektoři mají ústřední postavení pro váš i náš úspěch. Všichni navštěvují školící kurzy a pravidelně doplňují své dovednosti. Jsou podněcováni, aby si vytvořili vlastní speciální oblasti zájmu, a to vede k živé a stimulující výuce. Všichni mají profesionální kvalifikaci k výuce, a jsou vybráni jak pro své nadšení, tak i pro své schopnosti. Jsou přátelští a přístupní, oceňují potřeby studentů, aktivně se zapojují do plánování kurzů. Οµαδική εργασία: Η οµαδική εργασία αϖοτελεί άλλο ένα σηµείο για το οϖοίο θεωρούµε τη σχολή µας ξεχωριστή. Όλοι ανήκουµε σε µια οµάδα: καθηγητές, διοικητικό ϖροσωϖικό, ανώτερο ακαδηµα κό ϖροσωϖικό και η Διεύθυνση. Εργαζόµαστε οµαδικά µέσα αϖό συζητήσεις, συνεχή εϖικοινωνία και συνεργασία, ανταλλάσσοντας ιδέες και υλικό σε καθηµερινή βάση µε στόχο να σας ϖαρέχουµε την καλύτερη και ϖιο εϖοικοδοµητική διδασκαλία.

7 Εργαζόµαστε στενά ως οµάδα ώστε να εστιάζουµε το ενδιαφέρον µας σε κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή. Ενδιαφέρον για κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή Παρακολουθούµε συνεχώς την ϖρόοδό σας µέσω τακτικών ϖροσωϖικών συναντήσεων και εβδοµαδιαίων συµβουλίων µε το ϖροσωϖικό για να διασφαλίσουµε ότι βρίσκεστε στο σωστό εϖίϖεδο εκϖαίδευσης καθ όλη τη διάρκεια των σϖουδών σας. Σας ενθαρρύνουµε να συζητάτε το ϖρόγραµµά σας µε το Διευθυντή Σϖουδών και τους καθηγητές σας. Ανάλογα µε τις ανάγκες και το ρυθµό ϖροόδου σας, µϖορούµε να σας µεταφέρουµε σε άλλο τµήµα σε οϖοιοδήϖοτε στάδιο των σϖουδών σας. Εάν ενδιαφέρεστε για συγκεκριµένες κατευθύνσεις σϖουδών, µϖορούµε να σχεδιάσουµε για εσάς ένα ατοµικό ϖρόγραµµα µαθηµάτων. Πρόοδος: Κάθε σϖουδαστής ϖροοδεύει µε διαφορετικούς ρυθµούς. Διεξάγουµε εξετάσεις σε εβδοµαδιαία βάση για την εµϖέδωση της ύλης ϖου διδάχτηκε κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων και εξετάσεις γενικής ϖροόδου τακτικά σε όλα τα εϖίϖεδα. Ως εκ τούτου, δίνεται η δυνατότητα σε εσάς και τους καθηγητές σας να αξιολογήσετε την ϖρόοδό σας στην εκµάθηση της γλώσσας και την αϖόδοσή σας εντός µιας χρονικής ϖεριόδου. Διάρκεια σϖουδών: Πολλοί σϖουδαστές ϖαρακολουθούν µαθήµατα στη σχολή για ένα διάστηµα είκοσι τεσσάρων εβδοµάδων ή ϖερισσότερο, ενώ άλλοι φοιτούν µερικές µόλις εβδοµάδες. Σε κάθε ϖερίϖτωση, το ενδιαφέρον µας για κάθε µεµονωµένο σϖουδαστή είναι ϖάντα το ίδιο. Το ελάχιστο διάστηµα ϖαραµονής είναι µία εβδοµάδα.

8 Ευρύ φάσµα αϖό ϖόρους Βιβλιοθήκη: Η βιβλιοθήκη ϖου διαθέτουµε είναι καλά εξοϖλισµένη µε σύγχρονο υλικό εκµάθησης καθώς και µε µέσα για εξάσκηση και ανάϖτυξη διαφόρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Εϖιϖλέον, διαθέτει ηλεκτρονικούς υϖολογιστές για µεµονωµένη µελέτη, διαδραστικά DVD, βιβλία, ϖεριοδικά, φύλλα εργασίας, οϖτικοακουστικά βοηθήµατα κ.λϖ. Είναι ανοικτή ϖριν και µετά τις ώρες µαθηµάτων και υϖάρχει ϖάντα εκεί ένας καθηγητής ή υϖάλληλος της βιβλιοθήκης για να σας βοηθήσει. Υλικό εντός της αίθουσας: Μϖορείτε να δανειστείτε το βιβλίο του µαθήµατός σας µε χαµηλή χρέωση. Ο καθηγητής σας συµϖληρώνει την ύλη του βιβλίου του µαθήµατός σας µε άλλες ϖηγές, συµϖεριλαµβανοµένου υλικού αϖό εφηµερίδες, την τηλεόραση κ.λϖ. Τηλεόραση: Σας ενθαρρύνουµε να ϖαρακολουθείτε όσο το δυνατόν ϖερισσότερη τηλεόραση στα αγγλικά. Για αυτό και θα δείτε τηλεοράσεις στους κοινόχρηστους χώρους της σχολής, έτσι ώστε όταν δεν συνοµιλείτε µε τους συµφοιτητές σας να µϖορείτε να εξασκείτε τις δεξιότητές σας κατανόησης ϖροφορικού κειµένου ήρεµα και ξεκούραστα. Αίθουσες: Όλες οι αίθουσες της σχολής µας διαθέτουν τηλεόραση, συσκευές αναϖαραγωγής DVD/βίντεο καθώς και συσκευές αναϖαραγωγής CD/κασετών. Ο καθηγητής σας χρησιµοϖοιεί αυτούς και άλλους ϖόρους ώστε να αξιοϖοιείτε όσο το δυνατόν καλύτερα το χρόνο ϖου βρίσκεστε στην αίθουσα. Κατ οίκον µελέτη: Εάν θέλετε να µελετήσετε στο σϖίτι, µϖορείτε να δανειστείτε βιβλία, CD, κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες καθώς εϖίσης και ασκήσεις γραµµατικής, λεξιλογίου και ασκήσεις εϖαγγελµατικών αγγλικών αϖό τη βιβλιοθήκη. Εξάσκηση των αγγλικών στην κοινωνική ζωή: Κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, συνοµιλείτε στα αγγλικά µε άλλους σϖουδαστές και µε το ϖροσωϖικό του Hampstead. Διαθέτουµε τρεις καφετέριες και δύο αύλειους χώρους καθώς εϖίσης και ένα κυλικείο όϖου σερβίρεται ζεστό και κρύο φαγητό.

9 Οι εγκαταστάσεις µας αντικατοϖτρίζουν ϖόσο σηµαντικοί είστε για εµάς. Οι εγκαταστάσεις µας Αίθουσα ηλεκτρονικών υϖολογιστών: Η αίθουσα ηλεκτρονικών υϖολογιστών της σχολής µας διαθέτει 28 ηλεκτρονικούς υϖολογιστές ϖου ϖαρέχουν ταχεία και αϖοτελεσµατική σύνδεση στο Internet. Οι ηλεκτρονικοί υϖολογιστές έχουν τη δυνατότητα σύνταξης εγγράφων στα ϖερισσότερα συστήµατα γραφής, ώστε να είναι εύκολη η εϖικοινωνία σας µε τους φίλους και την οικογένειά σας. Ασύρµατο (WiFi) Internet: Μϖορείτε να συνδεθείτε στο Internet µέσω του φορητού ηλεκτρονικού υϖολογιστή σας σχεδόν αϖό οϖοιοδήϖοτε µέρος του κτιρίου, συµϖεριλαµβανοµένων των αύλειων χώρων. Café Plus: Μία αϖό τις τρεις καφετέριες διαθέτει σηµεία µε σύνδεση στο Internet για δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υϖολογιστές για µεµονωµένη εργασία, ϖρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στο Internet. Αύλειοι χώροι: Διαθέτουµε δύο αύλειους χώρους όϖου µϖορείτε να ξεκουραστείτε κατά τα διαλείµµατα και µετά τα µαθήµατα. Στους χώρους αυτούς διαθέτουµε µϖάρµϖεκιου και οργανώνουµε κοινωνικές εκδηλώσεις όλο το χρόνο.

10 Οι αίθουσες είναι ευχάριστες και τραβούν την ϖροσοχή, ώστε να είναι το καλύτερο ϖεριβάλλον εκµάθησης. Στην αίθουσα Ένταξη: Διαθέτουµε δώδεκα ϖροσεκτικά διαβαθµισµένα εϖίϖεδα διδασκαλίας γλώσσας αϖό το εϖίϖεδο αρχάριων χρηστών έως το εϖίϖεδο ανεξάρτητων χρηστών. Την ϖρώτη σας ηµέρα στη σχολή υϖοβάλλεστε σε µια ειδικά σχεδιασµένη γραϖτή, ακουστική και ϖροφορική εξέταση, έτσι ώστε να σας εντάξουµε στο κατάλληλο τµήµα ανάλογα µε το εϖίϖεδο γλώσσας στο οϖοίο βρίσκεστε. Τµήµατα: Δεχόµαστε το ϖολύ οκτώ σϖουδαστές στα τµήµατα Premium και δεκαϖέντε στα τµήµατα Standard. Όλες οι αίθουσες είναι ευχάριστες και τραβούν το ενδιαφέρον, ώστε να αϖοτελούν το καλύτερο ϖεριβάλλον εκµάθησης γλώσσας. Καλύϖτονται όλες οι ϖτυχές της γραµµατικής, του λεξιλογίου, της κατανόησης ϖροφορικού και γραϖτού λόγου, σύνταξης γραϖτού λόγου, εκθέσεων, συζητήσεων, ιδιωµατισµών και ϖροφοράς. Παράλληλα µε τα εντατικά µαθήµατα εκµάθησης γενικών αγγλικών, ϖροσφέρουµε εξειδικευµένα ϖρογράµµατα µαθηµάτων και εϖιλογές για ακαδηµα κές σϖουδές, εξετάσεις και εργασία. Εργασία στο σϖίτι: Η εργασία σας στο σϖίτι συµϖληρώνει την εργασία ϖου γίνεται στην αίθουσα, διορθώνεται µε ϖροσοχή και σας εϖιστρέφεται. Η ανάθεση ϖερισσότερων γραϖτών εργασιών στο σϖίτι, διασφαλίζει ότι το µεγαλύτερο διάστηµα ϖαραµονής σας στην αίθουσα κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων αφιερώνεται στη διαδραστική εϖικοινωνία µε τον καθηγητή σας. Εϖίϖεδα: Ο Διευθυντής Σϖουδών ελέγχει τακτικά µε σύντοµες ϖαρατηρήσεις το εϖίϖεδο και τη φύση των µαθηµάτων σας, ώστε να διασφαλιστεί η ϖρόοδός σας µε την καλύτερη δυνατή αξιοϖοίηση των δεξιοτήτων σας. Εφόσον η διάρκεια φοίτησης διαφέρει χρονικά για κάθε σϖουδαστή, συντονίζουµε ϖροσεκτικά τα εϖίϖεδα και δοµούµε τη διδακτέα ύλη µε εβδοµαδιαία µαθήµατα, έτσι ώστε να µϖορείτε να ενταχθείτε σε ένα τµήµα οϖοιαδήϖοτε εβδοµάδα.

11 Στόχος µας είναι να αυξήσουµε την αυτοϖεϖοίθησή σας, να εµϖεδώσετε τις γνώσεις σας και να αναϖτύξετε την ευφράδειά σας. Προγράµµατα µαθηµάτων Μϖορείτε να ϖαρακολουθήσετε τα ϖερισσότερα αϖό τα ϖρογράµµατα µαθηµάτων ϖου διαθέτουµε µεµονωµένα ή σε διάφορους συνδυασµούς και σχεδόν όλα τα ϖρογράµµατα ϖροσφέρουν την εϖιλογή το ϖολύ 8 σϖουδαστών ανά τµήµα (Premium) ή το ϖολύ 15 σϖουδαστών ανά τµήµα (Standard). Γενικά αγγλικά: Η ϖλειοψηφία των σϖουδαστών µας ϖαρακολουθεί αυτό το µάθηµα, συχνά είτε ως τµήµα ενός ϖακέτου ή σε συνδυασµό µε άλλα µαθήµατα. Αυτό το µάθηµα ϖροσφέρει µια γενική εικόνα της αγγλικής γλώσσας. Ενώ κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων εξετάζονται σε µεµονωµένο εϖίϖεδο διάφοροι τοµείς όϖως η γραµµατική, η ϖροφορά, η οµιλία, η σύνταξη κειµένων, κ.λϖ., το τελικό αϖοτέλεσµα είναι η συνολική βελτίωση στις βασικές γνώσεις αγγλικών. Μϖορείτε να εϖιλέξετε αϖό µια ϖοικιλία ωρολόγιων ϖρογραµµάτων της σχολής και µϖορείτε να ϖαρακολουθήσετε αυτό το µάθηµα για 15, 20, 25 ή 30 ώρες την εβδοµάδα. Εξειδίκευση στην οµιλία, τη γραφή και τη γραµµατική: Κάθε ένα αϖό αυτά τα αντικείµενα εξετάζεται σε µαθήµατα διάρκειας µίας ώρας για 5, 10 και 15 ώρες την εβδοµάδα. Σας ϖροσφέρουν τη δυνατότητα να εϖικεντρωθείτε σε έναν συγκεκριµένο τοµέα αγγλικών στον οϖοίο ϖραγµατικά νιώθετε την ανάγκη να βελτιωθείτε. Πακέτα: Κατά την ϖαρακολούθηση µαθηµάτων για την αϖόκτηση ϖτυχίου όϖως το TOEFL, το TOEIC και το IELTS ή τη βελτίωση των εϖαγγελµατικών αγγλικών, οι ϖερισσότεροι σϖουδαστές ϖρέϖει να βελτιώσουν το εϖίϖεδό τους στα γενικά αγγλικά ϖαράλληλα µε την ϖροετοιµασία τους για τις εξετάσεις αϖόκτησης ϖτυχίου. Τα ϖακέτα ϖαρέχουν ένα άριστο ϖρόγραµµα όϖου οι γλωσσικές δεξιότητες και η γνώση της γλώσσας σε γενικό και ειδικό εϖίϖεδο συµβάλλουν στην ϖρόοδο των σϖουδαστών στο αντικείµενο ϖου εϖέλεξαν. Διαθέτουµε µια ϖοικιλία ωρολόγιων ϖρογραµµάτων για να εϖιλέξετε αυτό ϖου θέλετε και µϖορείτε να ϖαρακολουθείτε αυτά τα µαθήµατα για 15, 20, 25 ή 30 ώρες την εβδοµάδα. Προγράµµατα µαθηµάτων για εϖαγγελµατίες: Οι εϖαγγελµατίες έχουν ϖάντα έλλειψη χρόνου. Για την ϖαρακολούθηση των µαθηµάτων χρειάζονται ένα ϖρόγραµµα ϖου να καλύϖτει µε ακρίβεια τις ανάγκες τους σε ένα συγκεκριµένο ϖεδίο και να τους ϖαρέχει τα καλύτερα δυνατά οφέλη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα όϖως το διάστηµα µίας εβδοµάδας. Τα µαθήµατα εϖαγγελµατικών αγγλικών ϖου ϖροσφέρουµε συνδυάζουν το δυναµικό ϖεριβάλλον ενός τµήµατος για την τελειοϖοίηση των γενικών αγγλικών µε ένα ϖρόγραµµα εκϖαίδευσης 1:1 ϖου δηµιουργείται και σχεδιάζεται ϖριν την άφιξη των σϖουδαστών και ανταϖοκρίνεται µε ακρίβεια στις ατοµικές τους ανάγκες. Εξετάσεις του Cambridge: Προσφέρουµε τα ευέλικτα ϖρογράµµατα 12, 10, 6 ή 4 εβδοµάδων και 15, 20, 25 ή 30 ωρών την εβδοµάδα, έτσι ώστε τα µαθήµατα για εξετάσεις του Cambridge να ανταϖοκρίνονται στις δυνατότητες και το ϖρόγραµµα οϖοιουδήϖοτε. Μϖορούµε να ελέγξουµε τα αγγλικά σας ϖριν την εγγραφή σας και, στη συνέχεια, σας συµβουλεύουµε ϖοιο ϖρόγραµµα µαθηµάτων είναι κατάλληλο για εσάς. Αυτά τα ϖρογράµµατα µαθηµάτων σας ϖροετοιµάζουν για τις εξετάσεις των ϖτυχίων BEC, KET, PET, First Certificate, Advanced ή Proficiency.

12 Το µεγάλο εύρος ϖρογραµµάτων µαθηµάτων ϖου διαθέτουµε ϖεριλαµβάνει σχεδόν κάθε ϖτυχή εκµάθησης της γλώσσας. Προγράµµατα µαθηµάτων (συνέχεια) TOEFL, TOEIC και IELTS Υϖάρχουν διάφορα ϖρογράµµατα µαθηµάτων ϖου σας ϖροετοιµάζουν για τις εξετάσεις των ϖτυχίων TOEFL, TOEIC και IELTS ως τµήµα ενός ϖακέτου. Εάν το εϖίϖεδο των αγγλικών σας είναι ήδη αρκετά υψηλό για να ϖαρακολουθήσετε µαθήµατα για αυτές τις εξετάσεις, συνιστούµε το ϖρόγραµµα TOEFL, TOEIC ή IELTS 15, το οϖοίο σας ϖροσφέρει 15 ώρες την εβδοµάδα ϖροετοιµασίας για εξετάσεις για όσες εβδοµάδες χρειάζεστε. Εάν όντως έχετε έλλειψη χρόνου, ίσως θέλετε να εϖιλέξετε το ϖρόγραµµα TOEFL, TOEIC ή IELTS 30, το οϖοίο σας ϖροσφέρει 60 ώρες εντατικής ϖροετοιµασίας για τις εξετάσεις σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Εϖαγγελµατικά αγγλικά: Αυτό το ϖρόγραµµα µαθηµάτων καλύϖτει τις δεξιότητες εϖαγγελµατικής γλώσσας και εϖικοινωνίας για την εργασία ή για ακαδηµα κές σϖουδές. Υϖάρχουν διάφορα ϖρογράµµατα µαθηµάτων ϖου σας βοηθούν να βελτιώσετε τα εϖαγγελµατικά αγγλικά ως τµήµα ενός ϖακέτου. Εάν το εϖίϖεδο των αγγλικών σας είναι ήδη αρκετά υψηλό για να ϖαρακολουθήσετε µαθήµατα µόνο εϖαγγελµατικών αγγλικών, συνιστούµε το ϖρόγραµµα Business 15, το οϖοίο σας ϖροσφέρει 15 ώρες την εβδοµάδα εϖαγγελµατικών αγγλικών. Εάν έχετε έλλειψη χρόνου, µϖορεί να θέλετε να εϖιλέξετε το ϖρόγραµµα Business 30, το οϖοίο σας ϖροσφέρει 60 ώρες εξάσκησης εϖαγγελµατικών αγγλικών σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Εξάµηνο και ακαδηµα κό έτος Προγράµµατα: Μϖορείτε να ϖαρακολουθήσετε ϖολλά αϖό τα ϖρογράµµατα ϖου διαθέτουµε ως σταθερά ϖρογράµµατα για µια ϖερίοδο εβδοµάδων. Αυτό µας εϖιτρέϖει να σχεδιάζουµε µια µακροϖρόθεσµη στρατηγική για τις σϖουδές σας. Οι τακτικές συσκέψεις και η αξιολόγηση εξασφαλίζουν ότι τα κίνητρά σας ϖαραµένουν υψηλά και ότι εϖιτυγχάνονται οι στόχοι σας. Το ϖρόγραµµα µαθηµάτων ϖροετοιµασίας για είσοδο σε ϖανεϖιστήµιο διάρκειας 27 ωρών την εβδοµάδα σας βοηθά να ϖροετοιµαστείτε για την είσοδό σας σε ένα αγγλόφωνο ϖανεϖιστήµιο. Παράλληλα µε το ϖακέτο 25, ϖαρέχουµε δύο ώρες την εβδοµάδα ιδιαίτερης διδασκαλίας µε ϖροσωϖικό καθηγητή ϖου σας βοηθά στην ανάϖτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων µε εφαρµογές ϖανεϖιστηµιακού εϖιϖέδου. Μϖορείτε να διαφοροϖοιήσετε τα µαθήµατά σας IELTS ή/και TOEFL τα αϖογεύµατα µε άλλες εϖιλογές.

13 Κάντε εξάσκηση των αγγλικών σας ξεκούραστα κατά τη διάρκεια των ενδιαφερουσών ξεναγήσεων ϖου οργανώνουµε στα µνηµεία και αξιοθέατα του Λονδίνου. Προγράµµατα µαθηµάτων (συνέχεια) Προγράµµατα αϖόκτησης εργασιακής εµϖειρίας και µισθωµένης εργασίας: Σε συνδυασµό µε τα µαθήµατα γενικών αγγλικών ϖου ϖροσφέρουµε, αυτά τα ϖρογράµµατα είναι ο καλύτερος τρόϖος για να ανταϖοκριθείτε στις γλωσσικές και ϖολιτισµικές ϖροκλήσεις κατά την ένταξή σας σε µια αγγλόφωνη αγορά εργασίας. Προγράµµατα ϖροετοιµασίας GMAT και MBA: Αυτά τα ϖρογράµµατα µαθηµάτων σάς ϖροετοιµάζουν να ανταϖοκριθείτε στις αϖαιτήσεις ενός µεταϖτυχιακού διϖλώµατος στη Διοίκηση Εϖιχειρήσεων. Εκτός αϖό την αξιοϖοίηση των γλωσσικών και ακαδηµα κών δεξιοτήτων ϖου αϖαιτούνται για την εϖιτυχία σας σε εϖίϖεδο MBA, αυτό το ϖρόγραµµα µαθηµάτων σάς ϖροετοιµάζει για να ϖετύχετε τη βαθµολογία ϖου αϖαιτείται στο GMAT, µε εντατικά µαθήµατα ϖροετοιµασίας για το GMAT ως ολοκληρωµένο τµήµα του ϖρογράµµατος. Εξάσκηση της γλώσσας στο Λονδίνο: Ο τέλειος συνδυασµός διακοϖών και ϖρογράµµατος µαθηµάτων εκµάθησης γλώσσας. Τα ϖρωινά σϖουδάζετε γενικά αγγλικά και, στη συνέχεια, µας συνοδεύετε σε ορισµένα σηµεία του Λονδίνου µοναδικού ιστορικού και ϖολιτισµικού ενδιαφέροντος. Οι καθηγητές-ξεναγοί ϖου σας συνοδεύουν στις αϖογευµατινές εκδροµές τρέφουν έντονο ενδιαφέρον για το αντικείµενό τους και ζωντανεύουν το ϖαρελθόν και το ϖαρόν του Λονδίνου κατά την ξενάγησή σας στην ϖόλη ϖου αγαϖούν. Ζήστε το Λονδίνο: Ένας ξεκούραστος τρόϖος να εξασκήσετε τα αγγλικά σας στην ωραιότερη ϖόλη του κόσµου. Οι καθηγητέςξεναγοί της σχολής µας θα ζωντανέψουν την ϖλούσια ιστορία και τον ϖολιτισµό του Λονδίνου και εσείς θα έχετε την ευκαιρία να εϖιδείξετε τις γνώσεις αγγλικών σας και να κάνετε εξάσκηση µε τους καθηγητές-ξεναγούς. Αυτό το ϖρόγραµµα δεν αϖοτελεί µέρος ϖρογράµµατος µαθηµάτων.

14 Πίνακας εϖιϖέδων γλωσσών και εξετάσεων* Εϖίϖεδο Περιγραφή Κοινό Ευρωϖα κό Cambridge IELTS TOEIC TOEFL TOEFL (κατά ϖροσέγγιση) (µέσω ηλεκτρονικού Πλαίσιο Αναφοράς υϖολογιστή) (µέσω Internet) Pre-A1 1 BEGINNER Αρχάριος ELEMENTARY PRE INTERMEDIATE EARLY INTERMEDIATE INTERMEDIATE LATE INTERMEDIATE 1 A1 Βασικός χρήστης A2 Βασικός χρήστης B1 Ανεξάρτητος χρήστης KET PET BEC αρχαρίων Βαθµολογική κλίµακα 1 Βαθµολογική κλίµακα 2 Βαθµολογική κλίµακα 3/ Εϖεξήγηση του Κοινού Ευρωϖα κού Πλαισίου Αναφοράς των εϖιϖέδων συνολικής δεξιότητας** ΕΠΙΠΕΔΑ Α1 Εϖίϖεδα 1 & 2 Βασικός χρήστης Α2 Εϖίϖεδα 3 & 4 Βασικός χρήστης Β1 Εϖίϖεδα 5, 6 & 7 Ανεξάρτητος χρήστης ΑΚΟΗ/ΟΜΙΛΙΑ Δυνατότητα κατανόησης βασικών οδηγιών ή συµµετοχή σε στοιχειώδη ϖραγµατική συζήτηση µε αναµενόµενο θέµα. Δυνατότητα έκφρασης αϖόψεων αϖλού ϖεριεχοµένου ή αναγκών σε γνωστό ϖεριεχόµενο. Περιορισµένη δυνατότητα έκφρασης αϖόψεων σε θέµατα αφηρηµένης έννοιας/ϖολιτισµού ή ϖαροχής συµβουλών για γνωστό θέµα και κατανόηση οδηγιών ή δηµόσιων αναγγελιών. ΑΝΑΓΝΩΣΗ Δυνατότητα κατανόησης βασικών σηµειώσεων, οδηγιών ή ϖληροφοριών. Δυνατότητα κατανόησης σαφών ϖληροφοριών στα ϖλαίσια γνωστού αντικειµένου, όϖως σε ϖρο όντα και εϖιγραφές και σε αϖλά εγχειρίδια ή εκθέσεις για γνωστά θέµατα. Δυνατότητα κατανόησης καθηµερινών ϖληροφοριών και άρθρων καθώς και του γενικού νοήµατος µη καθηµερινών ϖληροφοριών για γνωστό θέµα. ΓΡΑΦΗ Δυνατότητα συµϖλήρωσης βασικών εντύϖων και λήψης σηµειώσεων συµϖεριλαµβανοµένου του χρόνου, των ηµεροµηνιών και τοϖοθεσιών. Δυνατότητα συµϖλήρωσης εντύϖων και σύνταξης αϖλών εϖιστολών ή αναµνηστικών καρτών µε ϖληροφορίες ϖροσωϖικού ϖεριεχοµένου. Δυνατότητα σύνταξης εϖιστολών ή λήψης σηµειώσεων σε γνωστά ή αναµενόµενα θέµατα UPPER INTERMEDIATE UPPER INTERMEDIATE EARLY ADVANCED ADVANCED 1 ADVANCED 2 PROFICIENCY B1 + Ανεξάρτητος χρήστης B2 Ανεξάρτητος χρήστης B2 + Ανεξάρτητος χρήστης C1 Έµϖειρος χρήστης C2 Έµϖειρος χρήστης FCE BEC µεσαίων FCE BEC µεσαίων CAE BEC ϖροχωρηµένων CPE Βαθµολογική κλίµακα 5 Βαθµολογική κλίµακα 6 Βαθµολογική κλίµακα 6/7 Βαθµολογική κλίµακα 7 Βαθµολογική κλίµακα 8 Βαθµολογική κλίµακα 8/ Β2 Εϖίϖεδα 8 & 9 Ανεξάρτητος χρήστης C1 Εϖίϖεδα 10 & 11 Έµϖειρος χρήστης C2 Εϖίϖεδο 12 Έµϖειρος χρήστης Δυνατότητα ϖαθητικής ή ενεργητικής συµµετοχής σε οµιλία για γνωστό θέµα ή συµµετοχής σε συζήτηση µε εύρος θεµάτων. Δυνατότητα αϖοτελεσµατικής συµβολής σε συσκέψεις και σεµινάρια στο ϖεριβάλλον εργασίας ή συµµετοχή σε ανεϖίσηµη συζήτηση γύρω αϖό αφηρηµένες έννοιες µε καλό βαθµό ευφράδειας. Δυνατότητα ϖαροχής συµβουλών ή συζήτησης για σύνθετα ή καίρια θέµατα, κατανόησης καθοµιλουµένης γλώσσας και εϖιδέξιας ανταϖόκρισης σε αϖρόσµενες ερωτήσεις. Δυνατότητα εξέτασης κειµένων για άντληση σχετικών ϖληροφοριών και κατανόηση λεϖτοµερών ϖληροφοριών ή συµβουλών. Δυνατότητα γρήγορης ανάγνωσης ώστε να είναι δυνατή η ϖαρακολούθηση ακαδηµα κών ϖρογραµµάτων σϖουδών, η ανάγνωση έντυϖων µέσων ενηµέρωσης ή η κατανόηση µη αναµενόµενης αλληλογραφίας. Δυνατότητα κατανόησης εγγράφων αλληλογραφίας και εκθέσεων, συµϖεριλαµβανοµένων των δυσκολότερων σηµείων ϖερίϖλοκων κειµένων. Δυνατότητα λήψης σηµειώσεων κατά τη διάρκεια οµιλίας άλλου ατόµου ή σύνταξη εϖιστολής συµϖεριλαµβανοµένων µη αναµενόµενων αιτηµάτων. Δυνατότητα ϖροετοιµασίας/σχεδιασµού εϖαγγελµατικής αλληλογραφίας, λήψη λογικά ακριβών σηµειώσεων σε συσκέψεις ή σύνταξη δοκιµίου ϖου υϖοδεικνύει ικανότητα εϖικοινωνίας. Δυνατότητα σύνταξης εϖιστολών οϖοιουδήϖοτε θέµατος και λήψης ολοκληρωµένων σηµειώσεων σε συσκέψεις ή σεµινάρια µε ικανοϖοιητική έκφραση και ακρίβεια. Εϖίϖεδα και εξετάσεις Το Hampstead School of English ϖροσφέρει ευρύ φάσµα τεστ και εξετάσεων. Είµαστε εξεταστικό κέντρο για το Πανεϖιστήµιο του Cambridge, του Oxford και για εξετάσεις των ϖτυχίων LCCI και TOEIC. Εϖιϖλέον, ϖροετοιµάζουµε σϖουδαστές για τα ϖτυχία TOEFL, IELTS και GMAT. Εάν δεν είστε σίγουροι ϖοιες εξετάσεις θα ήταν οι κατάλληλες για εσάς, ενηµερώστε µας και θα ήταν χαρά µας να σας συµβουλεύσουµε. Ο ϖίνακας δείχνει τον τρόϖο συσχετισµού των εξετάσεων µεταξύ τους καθώς και µε το Κοινό Ευρωϖα κό Πλαίσιο Αναφοράς. Το Κοινό Ευρωϖα κό Πλαίσιο Αναφοράς αϖοτελεί ένα σηµαντικό µέτρο ϖροσδιορισµού του εϖιϖέδου γλωσσικής ικανότητας και είναι η βάση όλων των εϖίσηµων και ανεϖίσηµων σχολικών αξιολογήσεων. Τα ϖρογράµµατα µαθηµάτων για τα ϖτυχία TOEFL, TOEIC, IELTS, BEC και GMAT ξεκινούν κάθε Δευτέρα και η ελάχιστη διάρκεια ϖαρακολούθησης είναι το διάστηµα µίας εβδοµάδας. Εϖιϖλέον, υϖάρχουν ειδικά εντατικά ϖρογράµµατα µαθηµάτων ϖου έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης. Όλα τα άλλα ϖρογράµµατα µαθηµάτων για εξετάσεις έχουν συγκεκριµένες ηµεροµηνίες έναρξης. * Αυτός ο ϖίνακας συντάχθηκε χρησιµοϖοιώντας ϖληροφορίες αϖό τα ϖανεϖιστήµια του Cambridge και του Oxford, τον Οργανισµό Εξετάσεων Ευρωϖα κών Γλωσσών και το Βρετανικό συµβούλιο. ** Αυτός ο ϖίνακας βασίζεται στην εϖίσηµη ϖεριγραφή γλωσσικής δεξιότητας του ALTE (Οργανισµός Εξετάσεων Ευρωϖα κών Γλωσσών).

15 Η στέγασή σας είναι καίριο θέµα για τη διαµονή σας. Σας ακούµε και σας ϖροτείνουµε την καλύτερη εϖιλογή. Στέγαση Εφόσον γνωρίζουµε ότι η διαµονή σας εϖηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την ψυχολογία και τις σϖουδές σας, δίνουµε µεγάλη ϖροσοχή στην εϖιλογή και ϖαρακολούθηση της στέγασης ϖου ϖαρέχουµε. Γκαρσονιέρες: Οι γκαρσονιέρες ϖου ϖαρέχουµε βρίσκονται κοντά στη σχολή και είναι ιδανικές για µεµονωµένη στέγαση. Όλες οι γκαρσονιέρες διαθέτουν το δικό τους µϖάνιο, µε την εϖιλογή να έχουν δική τους κουζίνα, κουζινάκι ή κοινόχρηστη κουζίνα. Στέγαση σε κατοικία: Η ζωή σε ιδιωτική κατοικία σάς δίνει τη δυνατότητα να έρχεστε συχνά σε εϖαφή µε οµιλητές της αγγλικής γλώσσας και να δείτε τον τρόϖο ζωής τους. Εϖιθεωρούµε σχολαστικά τους φιλόξενους, καλά εξοϖλισµένους χώροι διαµονής. Διαθέτουµε διάφορα ϖρογράµµατα σίτισης. Συνεργαζόµαστε αρκετά χρόνια µε κατοικίες Premium, οι οϖοίες έχουν καταξιωθεί και έχει αϖοδειχθεί ότι ϖαρέχουν άριστες συνθήκες διαµονής αϖό κάθε άϖοψη. Διατίθενται και κατοικίες Standard, µε τις οϖοίες συνεργαζόµαστε για µικρότερο χρονικό διάστηµα ή οι οϖοίες ϖροσϖαθούν να ανταϖοκριθούν στα ϖρότυϖα των κατοικιών Premium. Όλες οι κατοικίες µε τις οϖοίες συνεργαζόµαστε ϖληρούν τα ϖρότυϖα του Βρετανικού Συµβουλίου, του EAQUALS και του IALC και εϖιλέγονται µε βάση τη ζεστασιά, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον ϖου δείχνουν στους σϖουδαστές µας. Ενοικιαζόµενα δωµάτια: Η ενοικίαση δωµατίου είναι µια ανεξάρτητη, χαµηλού κόστους εϖιλογή ϖου είναι διαθέσιµη µε ή χωρίς σίτιση. Κατά τη διαµονή σας στο σϖίτι Λονδρέζων, οι οικοδεσϖότες σας ϖιθανότατα να έχουν ϖλήρες ϖρόγραµµα και να µην είναι σε θέση να διαθέτουν χρόνο για εσάς. Εστία: Η διαµονή σε εστία µε άλλα άτοµα, κυρίως νεαρής ηλικίας, σας ϖροσφέρει ανεξαρτησία και ελευθερία. Η εστία θηλέων ϖου διαθέτουµε ϖροσφέρει ηµιδιατροφή όλο το χρόνο. Εϖίσης, διαθέτουµε θερινή εστία και για τα δύο φύλλα.

16 Στέγαση σε γκαρσονιέρα Οι γκαρσονιέρες Hampstead Studios αϖοτελούν την καλύτερη εϖιλογή στέγασης εάν ϖροτεραιότητά σας είναι η ανεξαρτησία σε συνδυασµό µε την άνεση και την ευκολία. Αϖέχουν 5 λεϖτά αϖό τη σχολή µε λεωφορείο, ϖροορίζονται αϖοκλειστικά για τους σϖουδαστές του Hampstead School of English και διοικούνται αϖό τη σχολή µας. Κάθε γκαρσονιέρα διαθέτει το δικό της µϖάνιο. Εϖιϖλέον, κάθε γκαρσονιέρα διαθέτει γραφείο, ντουλάϖα, συρταριέρα, τηλεόραση και σύνδεση στο Internet (χωρίς χρέωση). Παρέχονται εϖίσης σεντόνια και ϖετσέτες. Όσον αφορά το µαγείρεµα, µϖορείτε να εϖιλέξετε µεταξύ τριών ειδών γκαρσονιέρας: µε δική της κουζίνα, κουζινάκι, και κοινόχρηστη κουζίνα. Όϖοιο είδος γκαρσονιέρας κι αν εϖιλέξετε, σας ϖαρέχεται οτιδήϖοτε µϖορεί να χρειαστείτε για την ϖαρασκευή των γευµάτων σας. Οι γκαρσονιέρες είναι εϖιϖλωµένες και εξοϖλισµένες βάσει των υψηλότερων ϖροδιαγραφών. Αϖοτελούν άριστη εναλλακτική λύση σε σχέση µε τη διαµονής σε κατοικίες για όσους σϖουδαστές θέλουν να έχουν ϖλήρη ανεξαρτησία και ταυτόχρονα να είναι υϖό τη δική µας φροντίδα.

17 Πρόγραµµα κοινωνικών δραστηριοτήτων Κατά τη διάρκεια των σϖουδών σας στο Hampstead, το ϖρόγραµµά σας κοινωνικών δραστηριοτήτων θα είναι ϖάντα ϖλήρες. Στο Λονδίνο γίνονται ϖάντα εκδηλώσεις και θα έχετε νέους φίλους µε τους οϖοίους µϖορείτε να τις αϖολαύσετε. Στη σχολή: Η καφετέρια της σχολής είναι χώρος ξεκούρασης µεταξύ των µαθηµάτων και συζήτησης µε σϖουδαστές αϖό όλον τον κόσµο. Η καφετέρια ϖεριλαµβάνει δύο ηλιόλουστους αύλειους χώρους, όϖου οργανώνονται το καλοκαίρι τα ϖερίφηµα µϖάρµϖεκιου και ϖάρτι της σχολής µας. Εξωσχολικές δραστηριότητες: Το εβδοµαδιαίο ϖρόγραµµα κοινωνικών εκδηλώσεων ϖου οργανώνουµε ϖεριλαµβάνει δραστηριότητες για τον καθένα αϖό εσάς. Εϖισκέψεις σε µουσεία, ϖεριηγήσεις στο Λονδίνο και στις γύρω ϖεριοχές, αθλήµατα, ϖάρτι, ϖερίϖατους, βόλτες σε καφετέριες, διασκέδαση σε ντίσκο και ϖολλά άλλα. Όλο το χρόνο, οργανώνουµε αϖογεύµατα µε ϖροβολή ταινιών, βραδιές καραόκε και ϖαρακολούθηση θεατρικών ϖαραστάσεων. Εκδροµές το σαββατοκύριακο: Κάθε σαββατοκύριακο, οργανώνουµε τουλάχιστον δύο εκδροµές σε άλλες ϖόλεις και ενδιαφέροντα µέρη εκτός του Λονδίνου. Αγαϖηµένοι ϖροορισµοί είναι το Oxford, το Stonehenge και το Bath. Η εϖίσκεψή σας στο Λονδίνο δεν είναι µόνο µια καλή ευκαιρία για να βελτιώσετε τα αγγλικά σας στην κοιτίδα της αγγλικής γλώσσας αλλά και να γνωρίσετε µια ανέκαθεν δηµοφιλή ϖόλη και τους κατοίκους της. Η ζωή στο Λονδίνο: Ο καθένας αϖό εµάς ϖρέϖει να εϖισκεφθεί το Λονδίνο τουλάχιστον µια φορά. Το Λονδίνο είναι ϖρωτεύουσα της µουσικής, του θεάτρου και της µόδας όϖου θα βρείτε τα ϖάντα, αϖό ϖρωτοϖοριακά έως κλασικά ϖράγµατα, αϖό τον καθηµερινό τρόϖο ντυσίµατος έως την υψηλή ραϖτική. Το Λονδίνο είναι µια ϖόλη εξαιρετικά ϖλούσια σε ιστορία και ϖολιτισµό µε ορισµένα αϖό τα καλύτερα µουσεία και συλλογές τέχνης στο κόσµο. Μέρα και νύχτα, το Λονδίνο σφύζει αϖό ζωή και κίνηση. Εϖίσης, αυτή η κοσµοϖολίτικη µητρόϖολη, το εϖιχειρηµατικό και οικονοµικό κέντρο της Ευρώϖης, είναι µια ϖόλη µε ϖάρκα και ανάκτορα. Το Λονδίνο θα σας εκϖλήξει µε την ϖλούσια ϖοικιλία του. Είναι ϖολύ εύκολο να ανακαλύψετε τη Βρετανία αϖό το Λονδίνο. Οι ϖόλεις του Oxford και του Cambridge, το Cotswolds, το Brighton και το South Coast είναι µια ηµερήσια εκδροµή.

18 Η οµάδα του γραφείου µας χαίρεται ϖάντα να σας συµβουλεύει και να αϖαντά σε όϖοιες αϖορίες έχετε ϖριν αϖοφασίσετε για το ϖρόγραµµα µαθηµάτων ϖου θέλετε. Η δέσµευσή µας αϖέναντί σας Κατανοούµε ότι οι σϖουδές εκµάθησης γλώσσας στο εξωτερικό είναι µεγάλο βήµα. Σχεδόν κάθε µέλος της οµάδας του Hampstead έχει ζήσει ή έχει σϖουδάσει στο εξωτερικό, συνεϖώς είναι εύκολο να µϖούµε στη θέση σας και να κάνουµε ότι καλύτερο µϖορούµε ώστε η διαµονή σας σε εµάς να είναι όσο το δυνατόν ωφέλιµη και ευχάριστη. Μϖορείτε να εϖικοινωνείτε µαζί µας ϖριν και µετά τη διαµονή σας και θα είναι µεγάλη µας χαρά να σας ϖαρέχουµε όσες ϖληροφορίες θέλετε ϖου µϖορούν να σας βοηθήσουν. Δεν υϖάρχει αϖορία ή αίτηµα µικρό ή ασήµαντο. Η ϖολύχρονη εµϖειρία µας µάς εϖιτρέϖει να ϖροβλέϖουµε ϖολλές αϖό τις αϖορίες ϖου θα έχετε και σας δίνουµε ϖολλές ϖληροφορίες ϖριν την άφιξή σας αλλά και κατά την ϖρώτη σας ηµέρα στη σχολή. Ωστόσο, χαιρόµαστε να σας ακούµε και να σας βλέϖουµε στους χώρους της σχολής όσο το δυνατόν ϖερισσότερο. Για αυτό να θυµάστε ότι είµαστε εδώ για εσάς και είναι ϖάντα χαρά µας να σας βοηθήσουµε.

19 Τίϖοτα δεν συγκρίνεται µε την εµϖειρία των σϖουδών στο εξωτερικό. Οι αναµνήσεις αϖό το Hampstead θα είναι για µια ζωή. Προορισµός το Hampstead Η µετάβαση στο Hampstead είναι εύκολη. Πέντε αεροδρόµια εξυϖηρετούν το Λονδίνο και έχουν ανταϖοκρίσεις µε δροµολόγια τρένων και λεωφορείων για το κέντρο. Εϖίσης, υϖάρχουν ϖολλά δροµολόγια τρένων και φέρι αϖό την ηϖειρωτική Ευρώϖη. Τοϖική συγκοινωνία: Άριστες συνδέσεις τοϖικής συγκοινωνίας καθιστούν εύκολη την ϖρόσβαση αϖό το Hampstead σε άλλα µέρη του Λονδίνου. Σιδηροδροµικές γραµµές και υϖόγειος σιδηρόδροµος: Finchley Road (Γραµµές Metropolitan και Jubilee) West Hampstead (Γραµµή Jubilee) Golders Green (Γραµµή Northern) Finchley Road & Frognal (British Rail) Δροµολόγια λεωφορείων: Τα λεωφορεία ϖου εκτελούν τα δροµολόγια 13, 82 και 113 σταµατούν ακριβώς έξω αϖό τη σχολή. Τα λεωφορεία των δροµολογίων 328 και 139 σταµατούν ϖίσω αϖό τη σχολή. Οµαλή άφιξη: Προσφέρεται η δυνατότητα οργάνωσης ιδιωτικής µεταφοράς αϖό και ϖρος το αεροδρόµιο κατόϖιν αιτήµατος αξίζει τον κόϖο να το σκεφτείτε µετά αϖό µια κουραστική ϖτήση ή για τη µεταφορά στο σϖίτι των αγορών σας αϖό το Λονδίνο!

20

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH

LEWIS SCHOOL OF ENGLISH LEWIS SCHOOL OF ENGLISH Ελληνικά 2014 Προγράμματα για παιδιά Καλωσορίσατε στο Lewis! Μαζί μας η μάθηση και η γλώσσα γίνονται μία ζωντανή εμπειρία! Οι σπουδές στην Αγγλία είναι μια υπέροχη εμπειρία, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores.

Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων _v.1. Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων. τηλέφωνα επικοινωνίας: 211.403-7682 & 690.9012085 email: info@valores. 2013 Πληροφορίες τμημάτων & επιπέδων ΒΑΣΙΚΟ Επίπεδο A Περιγραφή βασικού επιπέδου Α1 Ολοκληρώνοντας το επίπεδο Α1 της Ισπανικής γλώσσας, ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

...για να μιλάτε τη γλώσσα, όχι μόνο να την καταλαβαίνετε

...για να μιλάτε τη γλώσσα, όχι μόνο να την καταλαβαίνετε ...για να μιλάτε τη γλώσσα, όχι μόνο να την καταλαβαίνετε Τα εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ-Master Lingua συμπληρώνουν φέτος δεκαπενταετή παρουσία στην περιοχή μας με μεγάλη συνεισφορά στην ξενόγλωσση

Διαβάστε περισσότερα

Programme 2012 (Greek version)

Programme 2012 (Greek version) Programme 2012 (Greek version) Heidelberg 1 Από το 1980 διδάσκουµε στη Χαϊδεµβεργη µε επιτυχία όλες τις σηµαντικές γλώσσες: Γερµα νικά ως ξένη γλώσσα, αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και πολλές ακόµη.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

apple system Ολική ποιότητα εκπαίδευσης απλά... μαθαίνεις Υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα Τεχνολογία και εκπαίδευση Είναι γεγονός!

apple system Ολική ποιότητα εκπαίδευσης απλά... μαθαίνεις Υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα Τεχνολογία και εκπαίδευση Είναι γεγονός! Ολική ποιότητα εκπαίδευσης Υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα Τεχνολογία και εκπαίδευση Είναι γεγονός! Μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει στην εκπαίδευση. Μια εποχή που τοποθετεί εσάς στο κέντρο κάθε ενέργειας, δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις;

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό: Εσύ τι γνωρίζεις; Οι περισσότεροι φοιτητές μετά την απόκτηση του πτυχίου τους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons!

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons! Σπουδές στη Βρετανία Expanding your horizons! Τα πανεπιστήμια 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια κολλέγια πανεπιστημίων κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :...

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :... Παράρτηµα V.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αν ακόµα και τώρα που ξεφυλλίζετε τον κόσµο λιµάνι-λιµάνι βασανίζεστε για µια απάντηση, αναλογιστείτε

Αν ακόµα και τώρα που ξεφυλλίζετε τον κόσµο λιµάνι-λιµάνι βασανίζεστε για µια απάντηση, αναλογιστείτε Καλοκαίρι 2012 Γιατί να επιλέξω µια κρουαζιέρα; Αν ακόµα και τώρα που ξεφυλλίζετε τον κόσµο λιµάνι-λιµάνι βασανίζεστε για µια απάντηση, αναλογιστείτε πως µια κρουαζιέρα µπορεί να σας οδηγήσει σε µέρη που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons!

Σπουδές στη Βρετανία. Expanding your horizons! Σπουδές στη Βρετανία Expanding your horizons! Τα πανεπιστήμια 120 κρατικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια κολλέγια πανεπιστημίων κρατικά κολλέγια ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη. Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2

Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη. Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Τμήματα Γερμανικών, Γερμανικά Θεσσαλονίκη Επίπεδο 1 Αρχαρίων Grundstufe (Επίπεδο Α1-Α2) ÖSD A2, Goethe - Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Επίπεδο Α1 (στοιχειώδεις γνώσεις)επίπεδο Α2 (βασικές γνώσεις) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ;

Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη. Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ; Μεταπτυχιακά στην Ευρώπη Τι πρέπει να ξέρω και τι θα χρειαστώ; ύ ές ώ ύ ύ ί ς ά ά ή ής ύ ή ς ί ί ς έ ς ώ ς ό ά έ ή ί ς ί ς ί ά ώ ή ύ ά ώ ά ά ή ύς ύ ς ές ί ς ό ή Ά ά ό ύ ό ς ί ς ό ί ύ ς ί ή ά ώ ώ ί ά ά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ 2014 - ΛΟΝ ΙΝΟ

Προσφορά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ 2014 - ΛΟΝ ΙΝΟ 1η Ηµέρα Λονδίνο- Προσφορά ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ 2014 - ΛΟΝ ΙΝΟ Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ηρακλείου και αναχώρηση για Λονδίνο. Άφιξη στο Λονδίνο, µεταφορά στο ξενοδοχείο.μια πρώτη γνωριµία

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΣΦΜ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Υ.Σ.Φ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 75 (7 30/9/2015) 2. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------- 2012-2003 29% 31% 23% 17% 2012-2013 21% 31% 39% 9% AEFE.

-------------------------------------------------------------------------------------------- 2012-2003 29% 31% 23% 17% 2012-2013 21% 31% 39% 9% AEFE. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Το νέο πρόγραµµα λειτουργίας της Σχολής βασίζεται σε τρεις άξονες: Πρώτος άξονας-η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Η διαµόρφωση µιας οµοιογενούς πολιτικής στο θέµα των

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ρεκόρ αιτήσεων για σπουδές στη Μ.Βρετανία φέτος!

Ρεκόρ αιτήσεων για σπουδές στη Μ.Βρετανία φέτος! Newsletter 0910/04 Μάρτιος 2010 Καλωσήρθατε στην Πασχαλινή έκδοση του Glaux Newsletter! Εδώ µπορείτε να ενηµερωθείτε για νέα κι εκδηλώσεις, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009)

Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί: (Τελευταία Ενημέρωση: 25/05/2009) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Πηγή: www.asep.gr/asep/site/home/lc+menu/foris/ipodigmata/prok.csp) Η πρώτη σελίδα είναι σύνοψη της αναλυτικής ενημέρωσης που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

explore; Είσαι για aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω

explore; Είσαι για aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω aiesec.gr/explore AIESEC.Greece Είσαι για explore; Το Πρόγραμμα Explore Ποιά είναι τα προγράμματα του explore που μπορώ να συμμετέχω Πιστοποιητικό Υπηρεσίες που προσφέρει η AIESEC για το explore Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ ΛΟΝ ΙΝΟ Ευρωπαϊκή µεγαλούπολη, ιδανική για ολιγοήµερες διακοπές στο εξωτερικό. Απολαύστε τις κυριότερες γωνιές του Λονδίνου και ανακαλύψτε τες από κοντά. ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΟ ΛΟΝ ΙΝΟ Η εταιρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Ίδρυμα Fulbright

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Οι µεταπτυχιακές σπουδές στον Καναδά Στον Καναδά κάθε µία από τις δέκα επαρχίες της χώρας έχει το δικό της Υπουργείο Παιδείας που είναι υπεύθυνο για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς δεν υπάρχει εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM)

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) Από τον Σεπτέμβριο του 2008 λειτουργεί στην Αθήνα PECS Classroom για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια Το πρόγραμμα διαρκεί 11 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Οικοδοµούµε µια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους µετανάστες Μαθαίνουµε να ΖΟΥΜΕ ΣΤΟN NEO ΤΟΠΟ ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μόλις έχετε µεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 30 λεπτά παιδιά και ενήλικες Ενοικίαση διαμερίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Ένα νησί µοναδικό που όµοιο του δεν υπάρχει σ' ολόκληρο τον κόσµο. ιαθέτει άγρια φυσική οµορφιά µε µοναδικές τοποθεσίες και γκρεµούς που µοιάζουν σχεδόν πρωτόγονοι

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

modus & Amplio ˇ building smiles consulting Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες. Θάσου 4. Βάρκιζα 166 72. Αττική Τηλ: + 30 210 8976 196 Φαξ: +30 210 8976 198 info@modus-amplio.com www.modus-amplio.com Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου: κατάλογος αναφοράς καλών πρακτικών 1. Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο μπορεί να έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια ενός έργου ή να έχει σχεδιαστεί ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

E l e g a n t B o x ELEGANT BOX

E l e g a n t B o x ELEGANT BOX E l e g a n t B o x ELEGANT BOX ατόφια πολυτέλεια 2 3 ατόφια πολυτέλεια Είναι η ατόφια πολυτέλεια υποκειμενική; Για μας στο Elegant Box, η ατόφια πολυτέλεια είναι το να έχεις χρόνο να χαλαρώνεις, χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Είναι υποχρεωτικές. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να ενημερώνονται και να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Τ ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τα πρώην Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus-Socrates

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α.» 2 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984

Εισαγωγικό σημείωμα ΠΗΓΑΣΟΣ 1984 Εισαγωγικό σημείωμα Τα Φροντιστήρια Πανελλαδικών Εξετάσεων ΠΗΓΑΣΟΣ ιδρύθηκαν το 1984 από τον Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και εδρεύουν στα Βόρεια προάστια επί της οδού Θέμιδος 1 στην πλατεία του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Οι µεταπτυχιακές σπουδές στην Αµερική Στις Η.Π.Α. υπάρχουν περίπου 1700 πανεπιστήµια που προσφέρουν πάνω από 35,000 προγράµµατα σπουδών σε µεταπτυχιακό επίπεδο (postgraduate studies), για αυτό η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικο Όνειρο - Ροβανιέμι 9 Μέρες

Χριστουγεννιάτικο Όνειρο - Ροβανιέμι 9 Μέρες Χριστουγεννιάτικο Όνειρο - Ροβανιέμι 9 Μέρες Γιορτάστε τα Χριστούγεννα με ένα ταξίδι στο Χωριό του Άη Βασίλη. Επισκεφθείτε το, Ταχυδρομείο & Γραφείο του Άη Βασίλη, τον Αρκτικό Κύκλο, το Santa Park. Ζείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 12η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Εισαγωγή Ιταλικά Πανεπιστήµια Αγγλικά Πανεπιστήµια Πανεπιστήµια Σουηδίας, ανίας και Ολλανδίας Πανεπιστήµιο To πανεπιστήµιο είναι εκπαιδευτικό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου. στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου. στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates Όνομα - Επώνυμο : Αλίκη-Μαρία Θώδα Email: alice_thod@hotmail.com Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Universita degli studi di

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ

Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια ΜΑΝΕΣΗ Δημοτικό- Νηπιαγωγείο Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Πρασίνου Λόφου 49-51, 14122 Ηράκλειο Αττικής. Τηλ. 2102816222, 2102810630. Fax 2102830780 Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2010 ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΠΡΑΓΑ ΜΟΝΑΧΟ ΒΕΝΕΤΙΑ) 12 ΗΜΕΡΕΣ 23/03/2010 ΕΩΣ 03/04/2010 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα