Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο"

Transcript

1 Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν µόνο φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή εκείνα που δεν έχουν εµπορική ιδιότητα (άρθρο 1 παρ. 1 ν.3869/2010). Τα νοµικά πρόσωπα αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του νόµου 3869/2010. εν έχουν πτωχευτική ικανότητα και εποµένως υπάγονται στο νόµο 3869/2010 και όσοι ήταν έµποροι, έπαυσαν όµως την εµπορία χωρίς, κατά την παύση αυτή να έχουν παύσει τις πληρωµές τους (άρθρο 2 παρ. 3 ΠτΚ). Η αίτηση είναι νόµιµη εάν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο (µη έµπορο) που επικαλείται ότι έχει περιέλθει σε µόνιµη αδυναµία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατικές οφειλές του. Ληξιπρόθεσµη είναι η οφειλή όταν έχει επέλθει ο χρόνος εκπλήρωσής της. Αν µερικές µόνον από τις οφειλές είναι ληξιπρόθεσµες, το δικαστήριο µπορεί να προχωρήσει, εφόσον συντρέχει αδυναµία εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσµων, στη συνολική ρύθµιση των οφειλών, ακόµη και αυτών των οποίων δεν έληξε η προθεσµία εκπλήρωσης. Οι τελευταίες οφειλές θεωρούνται µε την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσµες και υπολογίζονται µε την τρέχουσα αξία που έχουν στο συγκεκριµένο χρονικό σηµείο (άρθρ.6 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν.3869/2010). Μόνο ο οφειλέτης νοµιµοποιείται ενεργητικά σε υποβολή της αίτησης για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή. Αίτηση ρύθµισης δεν δικαιούται να υποβάλει ο δανειστής του υπερχρεωµένου οφειλέτη. Εξαιρέσεις: Μη νόµιµο είναι το αίτηµα ρύθµισης οφειλής µη χρηµατικής λ.χ. υποχρέωσης για πράξη, παράλειψη ή ανοχή. εν υπάγονται στη ρύθµιση του νόµου 3869/2010 α) οι οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ρύθµισης, β) οι οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, τέλη προς Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 1 παρ. 2 του ν.3869/2010). Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3869/2010 µπορεί να γίνει µόνο µία φορά (άρθρ. 1 παρ. 3 του ν.3869/2010).

2 Προϋπόθεση παραδεκτού: η αποτυχία του εξωδικαστικού συµβιβασµού Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή φυσικού προσώπου στη ρύθµιση του ν.3869/2010 είναι «...η εκ µέρους του καταβολή προσπάθειας εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές του και η αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάµηνο» (άρθρ.2 παρ. 1 του ν.3869/2010). Η απόδειξη της αποτυχίας γίνεται µε βεβαίωση του φορέα ή του δικηγόρου που βοήθησε την προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού. Αντίθετα, αν επιτευχθεί εξωδικαστικός συµβιβασµός µε τη σύµφωνα γνώµη των πιστωτών, τότε συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό από την επικύρωσή του από τον αρµόδιο Ειρηνοδίκη. Β. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 1. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας ρυθµίσεως οφειλής είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του, άλλως τη συνήθη διαµονή του, που δικάζει µε τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολ (άρθρ. 3 ν.3869/2010). 2. Αναγκαίο περιεχόµενο της αιτήσεως είναι: α) ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο στερούµενο πτωχευτικής ικανότητας και ευρισκόµενο σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών, β) ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές του κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αιτήσεως εξάµηνο και ότι η προσπάθεια αυτή απέτυχε, γ) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος οφειλέτη και των κάθε φύσεως εισοδηµάτων του ίδιου και του συζύγου του, δ) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Αν δεν συµπεριληφθεί στην κατάσταση αυτή κάποιος πιστωτής, η απαίτησή του δεν επηρεάζεται από την πορεία της διαδικασίας (άρθρ.4 παρ. 6 του ν.3869/2010) και ε) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαµβάνει υπόψη µε εύλογο τρόπο τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήµατα και την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος οφειλέτη. Αίτηµα της αιτήσεως είναι η ρύθµιση των οφειλών µε σκοπό να επέλθει η προβλεπόµενη από το νόµο απαλλαγή του οφειλέτη. 3. Ο οφειλέτης µπορεί να συµπληρώσει, να διευκρινίσει ή να διορθώσει τους ισχυρισµούς που περιέχονται στην αίτησή του κατ άρθρο 224 ΚΠολ µε τις προτάσεις του ή και προφορικά κατά τη συζήτηση της υπόθεσης µε δήλωση καταχωριζόµενη στα πρακτικά αφού στο Ειρηνοδικείο η υποβολή προτάσεων δεν είναι υποχρεωτική (άρθρ.115 παρ. 3 ΚΠολ ). 4. Η δικάσιµος για τη συζήτηση της αιτήσεως προσδιορίζεται µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία καταθέσεώς της. Ο αιτών µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, στο Ειρηνοδικείο (άρθρ. 94 παρ. 2 ΚΠολ ).

3 5. Απαράδεκτα: Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 εδ. 3 του ν.3869/2010 αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη για ρύθµιση, δεν µπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση πριν από την πάροδο έτους. Στο άρθρο 10 παρ. 1 εδ. 4 του ν.3869/2010 προβλέπεται ότι είναι απαράδεκτη νέα αίτηση του οφειλέτη πριν την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη της αίτησής του ή την έκπτωσή του από την ήδη γενοµένη ρύθµιση, οι οποίες οφείλονται σε ανειλικρινή δήλωσή του ως προς τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήµατά του. Με το άρθρ. 1 παρ. 3 του ν.3869/2010 προβλέπεται ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του µπορεί να γίνει µόνο µία φορά. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΗΣ 1. Προσκοµιδή εγγράφων: Εντός ενός (1) µηνός από την κατάθεση της αιτήσεως ο αιτών οφειλέτης υποχρεούται να προσκοµίσει: α) την βεβαίωση του φορέα ή του δικηγόρου που βοήθησε την προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού και β) υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα της καταστάσεως περιουσίας αυτού και των κάθε φύσεως εισοδηµάτων του ίδιου και του συζύγου του και της καταστάσεως των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων του, στις οποίες προέβη την τελευταία, πριν από την κατάθεση της αιτήσεως, τριετία. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος (ήτοι ενός µηνός από την κατάθεση της αιτήσεως) ο αιτών οφειλέτης καταθέτει στην γραµµατεία του Ειρηνοδικείου, έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε την περιουσία του, τα κάθε φύσεως εισοδήµατά του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν.3869/2010). 2. Επιδόσεις: Εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος (ήτοι ενός µηνός από την κατάθεση της αιτήσεως) ο αιτών οφειλέτης επιδίδει στους πιστωτές αντίγραφα: α) της αιτήσεως µε ορισµό δικασίµου για τη συζήτησή της, β) της καταστάσεως της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδηµάτων αυτού και γ) του σχεδίου διευθετήσεως των οφειλών µε πρόσκληση να υποβάλλουν οι πιστωτές στην Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου εγγράφως τις παρατηρήσεις και να δηλώσουν αν συµφωνούν µε το προτεινόµενο σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την κατάθεση της αιτήσεως. Με την πάροδο της προθεσµίας αυτής άπρακτης, τεκµαίρεται ότι ο πιστωτής συµφωνεί µε το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Πρέπει, πάντως, στην πρόσκληση να γίνεται µνεία για τη συνέπεια αυτή (άρθρ. 5 του ν.3869/2010).. ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ Αν οι πιστωτές του οφειλέτη δηλώσουν εγγράφως και εµπροθέσµως (ήτοι εντός δύο µηνών από την κατάθεση της αιτήσεως, άλλως ενός µηνός από την επίδοση του σχεδίου διευθετήσεως) στην Γραµµατεία του Ειρηνοδικείου ότι δεν συµφωνούν µε το

4 προτεινόµενο σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών και προτείνουν τροποποιήσεις του σχεδίου, τότε ο αιτών οφειλέτης µπορεί, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα πέντε (15) ηµερών που αρχίζει µε την πάροδο 2 (δύο) µηνών από την κατάθεση της αιτήσεως, λαµβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις των πιστωτών, να επιφέρει µεταβολές στο αρχικό σχέδιο διευθετήσεως, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία όλων των πιστωτών. Οι πιστωτές ενηµερώνονται µε δική τους επιµέλεια για τις ανωτέρω µεταβολές και λαµβάνουν θέση εγγράφως για το αναµορφωµένο σχέδιο εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τροποποιηµένου σχεδίου. Τροποποίηση του σχεδίου µπορεί να λάβει χώρα µόνο µία φορά. Αν κανένας πιστωτής δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιηµένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, θεωρείται ότι ο συµβιβασµός έχει γίνει αποδεκτός, οπότε ο Ειρηνοδίκης µε απόφασή του επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συµβιβασµού. Κατόπιν τούτου, η αίτηση για ρύθµιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ότι ανακλήθηκε. Υποκατάσταση συγκατάθεσης: Αν στο αρχικό ή τροποποιηµένο σχέδιο συγκατατίθενται πιστωτές µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαµβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών µε εµπραγµάτως εξασφαλιζόµενες απαιτήσεις και πιστωτές µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το ικαστήριο, µετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως µέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως (για την απαλλαγή από τα χρέη), υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης των πιστωτών που αντιτίθενται καταχρηστικά στο συµβιβασµό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συµβιβασµός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη. Αποτέλεσµα της υποκαταστάσεως είναι ότι θεωρείται ότι επήλθε ο συµβιβασµός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη (άρθρ. 6 παρ. 3 εδ. β του ν.3869/2010). Οι πιστωτές δεν αποκτούν απαίτηση κατά του οφειλέτη για τα έξοδα και τις δαπάνες που δηµιουργούνται από τη διαδικασία και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών (άρθρ. 6 παρ. 6 του ν.3869/2010). Αν δεν ενταχθεί στο σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών απαίτηση ανέγγυου πιστωτή, στον οποίο επιδόθηκαν η αίτηση και το σχέδιο, η απαίτηση αποσβέννυται, αν ο πιστωτή δεν λάβει εγγράφως θέση επί του σχεδίου µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.3869/2010, ήτοι εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αιτήσεως για απαλλαγή από τα χρέη (άρθρ. 6 παρ. 5 του ν.3869/2010).

5 Προϋποθέσεις υποκατάστασης: α) Ύπαρξη συγκατάθεσης πιστωτών µε απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, β) Σ αυτούς πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνονται: 1. το σύνολο των πιστωτών που έχουν απαιτήσεις εξασφαλισµένες µε εµπράγµατη ασφάλεια και 2. αν υπάρχουν πιστωτές µε εργατικές απαιτήσεις, αυτοί που συγκατατίθενται πρέπει να έχουν απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήµισυ των εργατικών απαιτήσεων, 3. οι πιστωτές που δεν συγκατατίθενται στον συµβιβασµό θα πρέπει να ενεργούν καταχρηστικά (άρθρ. 6 παρ. 3 του ν.3869/2010). Πότε δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση: εν επιτρέπεται υποκατάσταση της συγκατάθεσης πιστωτή όταν: α) η απαίτηση του πιστωτή που αντιτίθεται δεν ικανοποιείται σε ανάλογο, σε σχέση µε τους άλλους πιστωτές, βαθµό ή β) σε περίπτωση εφαρµογής του σχεδίου, ο πιστωτής που αντιτίθεται αποδεικνύει ότι θα περιέλθει σε δυσµενέστερη οικονοµικά θέση από αυτήν στην οποία θα περιερχόταν, αν συνεχιζόταν η διαδικασία απαλλαγής του οφειλέτη από τις οφειλές ή γ) αµφισβητείται απαίτηση από οφειλέτη ή οποιονδήποτε πιστωτή (άρθρ.6 παρ. 4 του ν.3869/2010). Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ 1. Με την κατάθεση της αιτήσεως ανοίγεται φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται µε µέριµνα της γραµµατείας του Ειρηνοδικείου όλα τα έγγραφα και στοιχεία της υποθέσεως (άρθρ.4 παρ. 5 του ν.3869/2010). 2. Στην Γραµµατεία κάθε Ειρηνοδικείου τηρείται αλφαβητικό αρχείο των προσώπων που έχουν υποβάλει την αίτηση για ρύθµιση οφειλής, στο οποίο εγγράφονται τα ονόµατα των αιτούντων, η πορεία των αιτήσεων και οι αποφάσεις που εκδίδονται. 3. Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τηρείται Γενικό Αρχείο, στο οποίο καταχωρίζονται τα, ως άνω, στοιχεία για ολόκληρη τη χώρα. Από το αρχείο διαγράφονται ένα έτος µετά την υποβολή των αιτήσεων όλα τα στοιχεία που τηρούνται γι αυτές, εφόσον οι αιτήσεις απορριφθούν αµετάκλητα, ανακληθούν ή καταλήξουν σε δικαστικό συµβιβασµό. Πρόσβαση σε πληροφορίες του αρχείου µπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόµενος. Μετά την πάροδο πενταετίας από την απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάµενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, πρόσβαση σε στοιχεία του οφειλέτη επιτρέπεται µόνο για τον έλεγχο της συνδροµής της προϋποθέσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3869/2010 που ορίζει ότι: «Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µόνο µία φορά».

6 ΣΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Η κατάθεση της Αιτήσεως για ρύθµιση της οφειλής δεν επιφέρει την αναστολή των µέτρων αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του οφειλέτη. Όµως, µετά την κατάθεση της αιτήσεως, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο ικαστήριο, δηλαδή το Ειρηνοδικείο (άρθρ. 683 παρ. 2 ΚΠολ ), που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής αποφάσεως επί του σχεδίου διευθετήσεως υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συµφέροντα του αιτούντος και β) εάν πιθανολογείται ότι θα ευδοκιµήσει η αίτηση. Αν η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή από το ικαστήριο επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (άρθρ.6 παρ. 1). Το ίδιο ικαστήριο (Ειρηνοδικείο), κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον που δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να διατάξει όποιο µέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήµια για τους πιστωτές µεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή µείωση της αξίας της µέχρι να δηµοσιευθεί η απόφαση επί της αιτήσεως για τη ρύθµιση της οφειλής (άρθρ. 6 παρ. 2). Ειδικώς, σε περίπτωση οφειλής από στεγαστικό δάνειο το αρµόδιο δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) µπορεί, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που επιτρέπει το εισόδηµα του αιτούντος οφειλέτη, να χορηγήσει την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων για την οφειλή αυτή µε ή χωρίς τον όρο της καταβολής εκ µέρους του οφειλέτη όλου ή µέρους του ποσού που αντιστοιχεί στην ενήµερη τοκοχρεολυτική δόση που θα όφειλε να καταβάλλει από το χρονικό σηµείο της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως και µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως, αν η σύµβαση δανείου δεν είχε καταγγελθεί ή δεν εµφάνιζε ληξιπρόθεσµες οφειλές (άρθρ. 6 παρ. 4). Είναι δυνατή η χορήγηση από τον Ειρηνοδίκη προσωρινής διαταγής, κατά τα άρθρα 691 παρ.2 ή 781 παρ.1 ΚΠολ, κατόπιν αιτήσεως είτε του αιτούντος την αναστολή οφειλέτη ή οιουδήποτε τρίτου που εξαρτάς έννοµο συµφέρον, που να απαγορεύει προσωρινώς την αναγκαστική εκτέλεση κατά του οφειλέτη (στην αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 6) ή να απαγορεύει προσωρινώς κάθε πραγµατική και νοµική µεταβολή της περιουσιακής καταστάσεως του οφειλέτη µέχρι να δηµοσιευθεί η απόφαση επί της αιτήσεως για τη ρύθµιση της οφειλής (στην αίτηση της παρ. 2 του άρθρου 6).

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 14 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4161 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Σελίδα 1 από 8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3816/10 Βλέπετε το πλήρες κείµενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 6Α Μέγεθος κειµένου: 1379,801 KB N. 3816/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ σώπων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα