Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη."

Transcript

1 Αρ. πρ. υπόθεσης: 11502/ Αρ. πρ. επιστολής: Χειριστές: Α.Λιάσκα Αθήνα, ΠΡΟΣ Αναπληρωτή Διοικητή ΥΠΑ Βασ. Γεωργίου Γλυφάδα Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Γεν. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ Λεωφ. Αλεξάνδρας Αθήνα Θέμα: Πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων χωρίς προηγούμενη περιβαλλοντική μελέτη. Σχετ. έγγραφα: Α). Έγγραφα Σ.τ.Π. με αρ. πρωτ. 1) / , 2) / , 3) / , 4) / και 5) / Β). - 6) Α.Π. ΠΡΟ.ΠΕ/695/Φ.Κ.Α.ΙΩ/ ) Α.Π. ΥΠΑ/Δ3/Α/32239/8095/ ) Α.Π. ΠΡΟ.ΠΕ/32673/724/Φ.Κ.Α.ΙΩ/ ) Α.Π / ΕΥΠΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ - 10) Α.Π. ΥΠΑ/Δ3/Α/40895/10409/ ) Α.Π. 565 οικ./ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη στην έρευνα της από 15/07/2005 έγγραφης αναφοράς σχετικά με την έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης των πτήσεων με υδροπλάνα προς και από τη λίμνη αυτή, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή από το Δίκτυο Natura Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε εκτεταμένη αλληλογραφία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (βλ. ανωτέρω σχετικά) και προέκυψαν πλημμέλειες στην ακολουθηθείσα διαδικασία, οι οποίες έχουν επισημανθεί στα προηγούμενα ανωτέρω έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής. Κατά το στάδιο εκπόνησης πορίσματος λόγω ολοκλήρωσης της έρευνας της Αρχής, λάβαμε την από 7/11/2005 επιστολή (αρ. πρωτ. Αρχής 18051/ ) με την οποία ζητείται να θέσουμε το θέμα στο αρχείο. Συνεπώς, ο Συνήγορος του Πολίτη συνοψίζει τις διαπιστώσεις του με το παρόν πορισματικό έγγραφο. Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Από την έρευνα αυτή έχουν προκύψει τα εξής: 1

2 Β1. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, η προσνήωση και απονήωση των υδροπλάνων πραγματοποιείται στη ζώνη Α1, η οποία «είναι η υδάτινη περιοχή, οι παραλίμνιες εκτάσεις και το νησί των Ιωαννίνων», κατά την ΚΥΑ 22943/ /ΦΕΚ Β649 σχετικά με τον «χαρακτηρισμό της χερσαίας και λιμναίας περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων ως περιοχής οικοανάπτυξης, καθορισμός περιφερειακής ζώνης αυτής, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης». Στη ζώνη αυτή επιβάλλονται όροι και περιορισμοί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για συγκεκριμένες δραστηριότητες και χρήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της προαναφερθείσας ΚΥΑ, σκοπός της είναι «η προστασία, διαχείριση και αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, ιστορική, επιστημονική, γεωμορφολογική και εκπαιδευτική τους αξία, με το χαρακτηρισμό της περιοχής ως Περιοχής Οικοανάπτυξης». Στην πρώτη επιστολή της Αρχής (σχετ. (1) ανωτέρω) επισημάναμε τα εξής: Η περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των περιοχών Natura Σκοπός της προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών είναι η διατήρηση, βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, ώστε να αποτελέσουν τοπικούς πόλους βιώσιμης ανάπτυξης. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και η διατήρηση της φυσιογνωμίας του τοπίου αποτελούν τους κύριους άξονες ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές και, επομένως, η ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον αυτές είναι συμβατές με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 της προαναφερθείσας ΚΥΑ «απαγορεύεται η εκτέλεση έργων και η άσκηση δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση». Η δραστηριότητα των πτήσεων με υδροπλάνα δεν προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 22943/ Στην προκειμένη περίπτωση όφειλε να εφαρμοστεί το άρθρο 3 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3010/2002, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων ως προϋπόθεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 «η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες, που λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον». Οι πτήσεις με υδροπλάνα άρχισαν να πραγματοποιούνται στην Παμβώτιδα στις 12/07/05. Η προσνήωση και ο ελλιμενισμός των υδροπλάνων πραγματοποιείται εντός της ζώνης Α1, στην οποία εντάσσεται και η υδάτινη περιοχή της λίμνης. Η δραστηριότητα αυτή δεν αναφέρεται στις επιτρεπόμενες από το άρθρο 4 της προαναφερθείσης Κ.Υ.Α. Για τη λειτουργία των αεροδρομίων απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Μεταφορών, επειδή κατατάσσονται στην 1 η κατηγορία της ΚΥΑ ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ Β 1022/5-8-02). 2

3 Ενώ, για τα αεροδρόμια σε υδάτινη επιφάνεια δεν υφίστατο περαιτέρω εξειδίκευση μέχρι την έκδοση της συμπληρωματικής ΚΥΑ περί κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ Β 1002/ ). Το ζήτημα εκτιμήθηκε ως σοβαρό και επείγον, διότι, κατά την αναφορά, οι πτήσεις πραγματοποιούνται από και ζητήθηκε η συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη για την άμεση διακοπή των πτήσεων, θεωρώντας ότι έχει παρακαμφθεί τελείως η νόμιμη διαδικασία. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε τόσο στο ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και στην ΥΠΑ: Με το με αρ. πρωτ / (σχετ. 2), δεδομένου ότι τα υδατοδρόμια σε Κοινοτικής σημασίας περιοχές προστασίας (Natura 2000) υπήχθησαν τελικώς στην ανώτερη κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά το πρόσφατο ΦΕΚ που προαναφέρθηκε, ζητήσαμε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ α) την τυχόν διατύπωση των απόψεων τους προς το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών κατά το χρονικό διάστημα προ της εκδόσεως της σχετικής άδειας λειτουργίας του αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια Ιωαννίνων και της προαναφερθείσης Κ.Υ.Α. για τη συμπλήρωση κατάταξης των δραστηριοτήτων, και β) τη διευκρίνιση εάν κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση της δραστηριότητας, εκτιμώντας ότι θα προκύψουν σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον από την πραγματοποίησή της (άρθρ.4 παρ.6. ε ν.1650/86), ζητήθηκε υποβολή μελέτης της ανώτερης κατηγορίας. Η ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη δεν ήθελε να καταλήξει σε συμπεράσματα χωρίς να λάβει τις απόψεις της ΥΠΑ και ζήτησε την άμεση ανταπόκρισή της, κατά λόγο αρμοδιότητας, στη διερεύνηση της υπόθεσης. Συγκεκριμένα με το με αρ. πρωτ / (σχετ. 3), ζητήσαμε: -την άδεια λειτουργίας αεροδρομίου στην υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας των Ιωαννίνων, -την εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στους οποίους στηρίχθηκε η παραπάνω άδεια, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτών, κάθε σχετικό με την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική αδειοδότηση έγγραφο, γνώμη, προπαρασκευαστικό έγγραφο κλπ. Β2. Ήδη, στο φάκελο της αναφοράς ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας είχε συμπεριλάβει δύο απαντητικά στα ερωτήματά του έγγραφα της ΥΠΑ. α) Το ένα (Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων, φέρον αρ.πρωτ. our ref. No.Δ/Δ2/2479/Athens 9/3/05) ενημερώνει τον Φορέα Διαχείρισης μεταξύ άλλων ότι «η Διεύθυνσή μας δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Όμως η Διεύθυνσή μας έχει πολύ καλή γνώση των πτητικών χαρακτηριστικών του αεροπλάνου, και ως εκ τούτου, είμαστε ο πιο κατάλληλος φορέας για την ενημέρωσή σας, πάνω σε τεχνικά θέματα. Με βάση τα ανωτέρω, μπορούμε ανεπιφύλακτα να σας βεβαιώσουμε ότι, οι παραπάνω πτήσεις δεν θα έχουν καμία απολύτως αρνητική επίδραση στο οικοσύστημα της λίμνης, όσο ο αριθμός των πτήσεων θα είναι μικρός. Ερώτημα θα δημιουργηθεί μόνον εάν ο αριθμός των ετήσιων κινήσεων, ξεπεράσει τις πτήσεις το χρόνο (ή περίπου 10 την ημέρα) πράγμα που με τις σημερινές δυνατότητες δεν φαίνεται πιθανό από πλευράς προστασίας του ύδατος της λίμνης, το α/φος ισοδυναμεί με μία μικρή βάρκα χωρίς μηχανή.διεθνώς, δεν υπάρχουν αναφορές πρόσκρουσης πτηνών, σε α/φη τέτοιων ταχυτήτων.με βάση τα ανωτέρω, άποψή μας είναι, ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανείς περιορισμός, όσο οι πτήσεις δεν ξεπερνούν τις το χρόνο και ότι θα απαιτηθεί νέα μελέτη του θέματος όταν υπάρξει αίτημα για περισσότερες πτήσεις». 3

4 Ο Συνήγορος του Πολίτη παρατήρησε (έγγραφό μας της 19 ης Αυγούστου 2005, σχετ. 3) ότι, πέραν των τεχνικών χαρακτηριστικών του αεροσκάφους, η χωροθέτηση και οι όροι λειτουργίας του αεροδρομίου, για τους οποίους πρέπει να συνεκτιμηθούν η δέσμευση διαδρόμου υδάτινης επιφάνειας για την προσνήωση και απονήωση, οι εγκαταστάσεις προβλήτας, οι ρυθμίσεις ασφαλείας πτήσεων κ.λπ. υπαγορεύουν την ανάγκη συνολικής εκτίμησης της ίδρυσης και λειτουργίας αεροδρομίου στο περιβάλλον, ανθρωπογενές και φυσικό, της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης στο πλαίσιο μία συνολικής ΜΠΕ, στην οποία θα συσχετίζονται και συνεκτιμώνται οι επί μέρους συνέπειες στο περιβάλλον. Η προηγούμενη έγκριση ΜΠΕ αποτελεί όρο νόμιμης λειτουργίας της δραστηριότητας (ΣτΕ 2759/94). β) Το άλλο έγγραφο της ΥΠΑ (Διεύθυνση Αερολιμένων ΥΠΑ/Δ3/Α/2501/1232/ ) παραπέμπει, ορθώς, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ προς γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, συμπληρώνοντας ότι «ως εκ τούτου η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτεί την εκπόνηση ειδικής Μ.Π.Ε. με ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις στην χλωρίδα/πανίδα, στα ύδατα του χώρου προσλίμνωσης, καθώς και στην εμπλοκή με το ανθρωπογενές στοιχείο». Το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε απαντήσει με το 14075/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ότι η «η δραστηριότητα του ελλιμενισμού των υδροπλάνων δεν καταγράφεται» στην ΚΥΑ ΗΠ/15393/2332/02 (ΦΕΚ Β 1022/5-8-02) και ότι έχουν εισηγηθεί την ένταξή της με τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ «σε συγκεκριμένη κατηγορία». Ο Συνήγορος του Πολίτη παρατήρησε, στο ανωτέρω σχετικό 3, ότι στο χρονικό αυτό σημείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας αεροδρομίου στη λίμνη Παμβώτιδα χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση διότι δυοίν θάτερον: είτε θα περιλαμβανόταν στην υφιστάμενη κατάταξη όλων των αεροδρομίων αδιακρίτως στην 1 η κατηγορία με την προαναφερθείσα ΚΥΑ, είτε θα εθεωρείτο ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν περιλαμβανόταν στην τότε υφιστάμενη κατάταξη και θα έπρεπε να τύχει προσωρινής κατάταξης στην 1 η ή 2 η κατηγορία, λόγω των επιπτώσεών τις στο περιβάλλον, βάσει του Ν.1650/86 άρθρ. 3 παρ.1. Η εκτίμηση αυτή των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι δεδομένη στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί ο Φορέας Διαχείρισης είχε ήδη επισημάνει εγγράφως ότι επρόκειτο για περιοχή ειδικής προστασίας από το Δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με την ΚΥΑ 22943/ ΦΕΚ Β 649. Η ΚΥΑ αυτή (άρθρ. 6) απαγορεύει κάθε άλλη δραστηριότητα από αυτές που κατονομάζονται ρητώς, τις οποίες δεν περιλαμβάνεται η κρίσιμη λειτουργία αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια. Σε κάθε περίπτωση, για την έκδοση τις άδειας, λόγω του καθεστώτος ειδικής προστασίας τις λίμνης, επιβάλλεται από τις γενικές διατάξεις (άρθρ. 3, 18,19, τις ΥΑ 69269/5387/90, ΦΕΚ Β 678) η προηγούμενη έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που θα λαμβάνει υπ όψη το οικοσύστημα ως σύνολο με βάση όχι μόνο τα φυσικά χαρακτηριστικά τις περιοχής, αλλά και συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιτρεπόμενες ήπιες δραστηριότητες στην περιοχή (κωπηλασία, ψάρεμα κα.), η ασφαλής δράση των οποίων θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Β.3. Στις 5/9/2005 (αρ. πρωτ. ΣτΠ 13992/6-9-05) απήντησε η Διεύθυνση Αερολιμένων Τμήμα Α του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών προς το Συνήγορο του Πολίτη. Με το έγγραφο αυτό η Διεύθυνση Αερολιμένων πληροφορεί την Αρχή ότι «εξεδόθη άδεια λειτουργίας αεροδρομίου και εκτέλεσης πτήσεων στην υδάτινη επιφάνεια της λίμνης Παμβώτιδας και δεδομένου ότι η εν λόγω 4

5 δραστηριότητα έχει ήδη καταταγεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, είμαστε σε αναμονή εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης». Ωστόσο, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, προς την οποία απευθύνθηκε η Αρχή ζητώντας πληροφόρηση σχετικά με την κατάθεση ΜΠΕ, απάντησε με το με αρ. πρωτ / έγγραφό της «ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας Προμελέτη ή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που να αφορά στην δραστηριότητα του θέματος». Στις 8/11/2005 κοινοποιήθηκε στην Αρχή το με αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ3/Α/40895/10409/ έγγραφο της Διεύθυνσης Αερολιμένων-Τμήμα Α του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών προς την Περιφέρεια Ηπείρου, με το οποίο ενημερώνει ότι «με έγγραφό της η αεροπορική εταιρεία PEGASUS AVIATION, μας γνωστοποίησε ότι έχει καταθέσει προς έγκριση στην υπηρεσία σας μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για λειτουργία αεροδρομίου στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων. Όπως μας επισημάνθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, η αρμοδιότητα έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης ανήκει στην ως άνω υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, λόγω του χαρακτήρα της περιοχής (NATURA 2000)». Κατόπιν τούτου, η Αρχή επικοινώνησε με την Περιφέρεια Ηπείρου από όπου μας πληροφόρησαν ότι όντως κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ΜΠΕ προς έγκριση για λειτουργία αεροδρομίου στη λίμνη Παμβώτιδα Ιωαννίνων. Η Αρχή εξέφρασε και τηλεφωνικώς τη θέση ότι, λόγω του χαρακτήρα της περιοχής, η αρμοδιότητα έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι στην Περιφέρεια, άποψη την οποία συμμερίστηκε και η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η υπαγωγή της ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου στην έγκριση της Περιφέρειας προκύπτει μέσα από την τελευταία ΚΥΑ / , όπως αυτή συμπλήρωσε την ΗΠ 15393/2332/2002/ Με τη συμπλήρωση αυτή το έργο «Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες» κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορίαυποκατηγορία 2 με την ένδειξη εφόσον βρίσκονται εντός περιοχών NATURA 2000 και στη δεύτερη κατηγορία-υποκατηγορία 3 εφόσον βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, ένδειξη η οποία τίθεται κατά πλεονασμό, αφού, σύμφωνα και με το άρθρο 5 της ΗΠ 11014/703/Φ104/ απόφασης περί Διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), ορίζονται εξαιρέσεις για τα έργα και δραστηριότητες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές NATURA Στις περιπτώσεις αυτές η έγκριση δίνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, λόγω των κοινοτικής σπουδαιότητας προστατευόμενων περιοχών. Η υπαγωγή, επομένως, του συγκεκριμένου έργου στην έγκριση της Περιφέρειας κρίνεται το λιγότερο άστοχη. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Συνοψίζοντας τις ανωτέρω διαπιστώσεις: i) Οι πτήσεις υδροπλάνων στη λίμνη Παμβώτιδα άρχισαν να πραγματοποιούνται χωρίς την προβλεπόμενη τότε περιβαλλοντική αδειοδότηση για αεροδρόμια γενικότερα και συνέχισαν χωρίς να εγκριθεί η ΜΠΕ και κατά τη μεταγενέστερη τροποποίηση της 5

6 ii) iii) σχετικής ΚΥΑ που ενέταξε και τα αεροδρόμια σε υδάτινη επιφάνεια σε ανώτερη κατηγορία αδειοδότησης Επειδή επρόκειτο για προστατευόμενη περιοχή (βλ. δίκτυο Natura 2000) χρειαζόταν μάλιστα ειδική περιβαλλοντική μελέτη που να λαμβάνει υπ όψιν το προστατευτέο αντικείμενο με το σύνολο των αβιοτικών και βιοτικών συνιστωσών του με σκοπό την παραγωγή διαχειριστικών σχεδίων για την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος της λίμνης. Η αρμοδιότητα έγκρισης της ΜΠΕ όφειλε να ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ για το συγκεκριμένο έργο στη συγκεκριμένη περιοχή προστασίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις ή να αναγκάσει τη Διοίκηση στην εφαρμογή των αποφάσεών του, αλλά προσπαθεί και στοχεύει δια της διαμεσολάβησης στην αλλαγή της στάσης των φορέων της δημόσιας διοίκησης. Σκοπός είναι η εμπέδωση της διαφάνειας, της προσήκουσας αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων και ενεργειών και υποχρέωσης σεβασμού της νομιμότητας από τους φορείς δημόσιας εξουσίας. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε ενέργεια προς νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων στην υδάτινη περιοχή της λίμνης γινόταν μετά από κάποιο έγγραφο της Αρχής και ότι κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της έρευνας δεν υπήρχε εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στα ανωτέρω αξίζει να προστεθεί ότι κατά την ολοκλήρωση του παρόντος εγγράφου, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς (στις 25/05/06) με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου από την οποία πληροφορηθήκαμε ότι ουδέποτε ολοκληρώθηκε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και ότι, κατά την άποψή τους, δεν χρειάζεται εφεξής, διότι με την ΚΥΑ 6814/05 (ΦΕΚ 1801/Β/ ) των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αεροδρόμιο σε υδάτινη επιφάνεια δύναται να λειτουργεί με προσωρινή άδεια λειτουργίας, εφόσον ο αριθμός των αφιξο-αναχωρήσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει τις τρεις ημερησίως. Στις 11/11/2005 ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε το με αρ. πρωτ. 565 οικ./ προαναφερθέν έγγραφο. Κατόπιν τούτου, η Αρχή θέτει την υπόθεση στο αρχείο και ευελπιστεί για την πιστή και έγκαιρη στο μέλλον τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον απαιτείται από τη φύση της δραστηριότητας ή τους όρους ειδικής προστασίας της περιοχής, όπως εν προκειμένω, πριν τη χορήγηση των σχετικών αδειών λειτουργίας. Με τιμή Χρύσα Χατζή Κοινοποιήσεις: κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου κ. Μανώλη Κεφολογιάννη Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας 6

7 Γρ. Λαμπράκη Πειραιάς κ. Σταύρο Καλογιάννη Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος Αθήνα Πρόεδρο Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Αρχιεπ. Μακαρίου Ιωάννινα Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΡΟΠΕ) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό Διεύθυνση Αερολιμένων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Βασ. Γεωργίου 1, Ελληνικό 7

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε

Χωροταξίας & 112 51 Αθήνα. ΘΕΜΑ: Εφαρµογή της µε αριθ. πρωτ. 119014/7.7.2006 εγκυκλίου της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε 1 Aρ.Πρωτ. Επιστολής: 2963/29.11.2006 Πληροφορίες: Ι. Κουφάκη Τηλ.: 210 7289676 Fax: 210 7289665 -------------------------------------- Ηµεροµηνία : 29.11.2006 Γενικό ιευθυντή Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υπόθεσης : 8151/2.6.2005 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : 72 89 614 Α.Π. Επιστολής : 8151/05/5 Ημερομηνία : 5.8.2008.

Αρ. Υπόθεσης : 8151/2.6.2005 Πληροφορίες : Aγγελική Μποσδογιάννη Τηλέφωνα : 72 89 614 Α.Π. Επιστολής : 8151/05/5 Ημερομηνία : 5.8.2008. Προς: 1) Κύριο Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αμαλιάδας 17 11523 Αθήνα 2Κύριο Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αμαλιάδας 17 11523 Αθήνα 3) Κύριο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και ανάπτυξη

Περιβάλλον και ανάπτυξη ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φυσικό περιβάλλον Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς ΡΥΠΑΝΣΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ηχορύπανση ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Πρόσφατες νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωάννα Κουφάκη, Δρ.Νομικής, Δικηγόρος 1.Πρόλογος. Σκοπός των εβδομαδιαίων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα

Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: H περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2009 2 Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: WWF Ελλάς. Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα