ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03"

Transcript

1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Οι στόχοι που έχει το αθλητικό τµήµα της ΑΝΛΑ είναι η προώθηση του ανεµοπορικού αθλητισµού, η οργανωµένη συµµετοχή της Ανεµολέσχης σε διασυλλογικούς, Πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, στο πρωτάθληµα και στο κύπελλο, η υποστήριξη των αθλητών-µελών του στην επίτευξη ατοµικών επιδόσεων εµβληµάτων, ρεκόρ η και απλών πτήσεων ταξιδιού και κάθε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Τα µέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η οµαδική εκπαίδευσηπροπόνηση, η διεξαγωγή σεµιναρίων κλπ.. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Στο αθλητικό τµήµα της ΑΝΛΑ ανήκει κάθε πτυχιούχος της ο οποίος ενδιαφέρεται να εκτελεί µε ανεµόπτερα της ΑΝΛΑ πτήσεις αθλητικές ή αναψυχής. Οι ανεµοπόροι που πετούν ιδιωτικά ανεµόπτερα, µπορούν να είναι µέλη του αθλητικού της τµήµατος εφ όσον το επιθυµούν, αν διαθέτουν αθλητική ταυτότητα της ΑΝΛΑ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Στο αθλητικό τµήµα της ΑΝΛΑ παραχωρούνται µε απόφαση του.σ. και για αποκλειστική χρήση των αθλητών-µελών, ορισµένα από τα αεροσκάφη εκµετάλλευσης της ΑΝΛΑ. Τα αεροσκάφη αυτά είναι κυρίως µονοθέσια ανεµόπτερα και ρυµουλκά αεροπλάνα αλλά µπορεί να είναι και διθέσια ανεµόπτερα ή µοτοανεµόπτερα για ειδικές περιπτώσεις οργάνωσης σεµιναρίων η πτήσεων αναγνώρισης καιρού ή περιοχής. Η παραχώρηση γίνεται σε ετήσιο κύκλο µαζί µε την έγκριση του προϋπολογισµού του τµήµατος τον µήνα Οκτώβριο κάθε έτους και µπορεί να είναι για ένα πλήρες έτος ή µέρος αυτού. ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ Ο Έφορος προΐσταται του Αθλητικού τµήµατος και φροντίζει εν γένει την συνολική δραστηριότητά του, είναι υπεύθυνος για την οµαλή τήρηση των κανόνων του παρόντος κανονισµού και λογοδοτεί έναντι του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΛΑ. Ο Έφορος εκπροσωπεί την ΑΝΛΑ σε σχετικές µε την αθλητική δραστηριότητα εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας και αποτελεί ένα από τα µέλη της επιτροπής που εκπροσωπεί την Ανεµολέσχη σε επιτροπές κατάρτισης αθλητικών κανονισµών, κανονισµών προπονητών, απονοµής εµβληµάτων, πιστοποίησης επιδόσεων κλπ. Ο Έφορος επιβλέπει την ασφάλεια των πτήσεων του Αθλητικού Τµήµατος, την αθλητική αποτελεσµατικότητα τους, φροντίζει για την καλή κατάσταση του υλικού του τµήµατος και εισηγείται ανάλογα στο.σ. της ΑΝΛΑ για τις αναγκαίες επισκευές ή αγορές. Ο Έφορος καταρτίζει και εισηγείται στο.σ. τον προϋπολογισµό του κόστους του αθλητικού Τµήµατος για το επόµενο έτος λειτουργίας του και αναλαµβάνει την οµαλή εκτέλεσή του προϋπολογισµού, η τις αναγκαίες προσαρµογές του µέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του.σ.. Ο Έφορος εισηγείται στο.σ. την διοργάνωση ή συµµετοχή της ΑΝΛΑ σε αγώνες ιεθνείς, Πανελληνίους κλπ µαζί µε τον σχετικό προϋπολογισµό κόστους. Ο Έφορος τηρεί κατάλογο των αθλητών-µελών του τµήµατος µε τα στοιχεία τους, τις ατοµικές επιδόσεις τους και εµβλήµατα, την εν γένει δραστηριότητά τους, προσφορά εργασίας κλπ και τις ποινές που έχει επιβάλλει. Ο Έφορος τηρεί αρχείο µε την δραστηριότητα του τµήµατος, συµµετοχή σε αγώνες, επιδόσεις, σεµινάρια, σχολεία αθλητών και προπονητών κλπ. Ο Έφορος εισηγείται στο.σ. την πρόσληψη προπονητού εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται. Ο Έφορος Ανεµοπορίας έχει δικαίωµα να αναθέτει ορισµένες από τις αρµοδιότητές του σε αθλητές µέλη του τµήµατος όπως αυτός νοµίζει, η και να ζητά την βοήθεια των υπολοίπων µελών της Ανεµολέσχης όπου απαιτείται. ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ Κατά καιρούς προβλέπονται διαφόρων ειδών επιδοτήσεις των αθλητών, ανάλογα µε την προσπάθεια τους, την προσφορά τους στη λέσχη, τη σπουδαιότητα των επιδόσεων τους, τη συµµετοχή τους σε αγώνες και πρωταθλήµατα κλπ. Οι επιδοτήσεις θα έχουν διάφορες µορφές, όπως επιδότησης του κόστους ρυµούλκησης, οδοιπορικά, κάλυψη εξόδων συµµετοχής σε αγώνες κλπ. Οι επιδοτήσεις θα εξετάζονται από το.σ. µετά από πρόταση του Εφόρου Ανεµοπορίας. Σελίδα 1 από (5)

2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ικαίωµα πτήσεων µε τα µονοθέσια της ΑΝΛΑ έχουν όλοι οι πτυχιούχοι ανεµοπόροι οι οποίοι έχουν πτητική εµπειρία τουλάχιστον 20 ώρες ως κυβερνήτες ανεµοπτέρων. Η διάθεση στα ανεµόπτερα γίνεται µετά από έλεγχο του Εφόρου Ανεµοπορίας, ότι ο εν λόγω ανεµοπόρος διατεθεί την απαιτούµενη εµπειρία και γνώση και πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε ανεµόπτερο στο οποίο θα διατεθεί. Πριν γίνει η διάθεση στο κάθε ανεµόπτερο, ο υποψήφιος θα εξετάζεται ως προς την άρτια γνώση του επί του περιεχοµένου του εγχειριδίου του ανεµοπτέρου και των οργάνων του, θα πρέπει να γνωρίζει να το δένει και να το λύνει, και να το τοποθετεί στο τρέϊλερ του. Κάθε αθλητής ανεµοπόρος οφείλει να έχει κοτσαδόρο στο αυτοκίνητο του, και να αποκτήσει εµπειρία στο οδήγηµα µε τρέϊλερ, πριν επιχειρήσει την πρώτη του πτήση ταξιδιού. Σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρά εµπόδια στο θέµα απόκτησης κοτσαδόρου, ο Έφορος Ανεµοπορίας µπορεί για περιορισµένο χρονικό διάστηµα κάθε φορά, να αποδεσµεύει τον ανεµοπόρο από την υποχρέωση του αυτή, αν κάποιος άλλος ανεµοπόρος αναλαµβάνει για το διάστηµα αυτό, ρητά τις υποχρεώσεις µεταφοράς του τρέϊλερ και της περισυλλογής του ανεµοπτέρου, έναντι της λέσχης. Για την αρχική εκπαίδευση στις πτήσεις ταξιδιού προορίζεται το DG 100. Μετά από την απόκτηση εµπειρίας ακόµα 10 ωρών γίνεται η διάθεση και στο Jantar. Στο Mosquito δεδοµένου ότι ανήκει στην κατηγορία 15m (µε flaps) η διάθεση θα γίνεται µετά από 50 ώρες µονοθεσίων ή για χειριστές που έχουν ήδη αποκτήσει το έµβληµα του ασηµένιου C και οπωσδήποτε έχουν τουλάχιστον 20 ώρες σε µονοθέσια ανεµόπτερα. Προτεραιότητα σε πτήσεις µε τα ανεµόπτερα που έχουν παραχωρηθεί στο Αθλητικό Τµήµα, έχουν οι αθλητές της λέσχης ανάλογα µε την συµµετοχή τους και την προσφορά τους στις κάθε είδους ανάγκες του τµήµατος. Ως ανάγκες θεωρούνται τα κάτωθι σηµεία. Συµµετοχή σε αθλητικές συναντήσεις, αγώνες, πρωταθλήµατα, κύπελλο. Εκτέλεση πτήσεων µε σκοπό τις ατοµικές επιδόσεις, εµβλήµατα, διπλώµατα και ρεκόρ. Συµµετοχή στην εθνική οµάδα. Συµµετοχή στην αθλητική δραστηριότητα ως προπονητές. Συµµετοχή ως διοργανωτές αγώνων και κριτών. Συµµετοχή στις δραστηριότητες της επιτροπής ανεµοπορίας. Η φροντίδα των ανεµοπτέρων, µονοθεσίων και διθεσίων. Η φροντίδα των τρέϊλερ. Η κάθε είδους επισκευή του υλικού της ΑΝΛΑ. Οι µεταφορές των ανεµοπτέρων της ΑΝΛΑ όπου απαιτεί το πρόγραµµα δράσης και συντήρησης τους. Με τα ανεµόπτερα που έχουν παραχωρηθεί στο Αθλητικό Τµήµα, δικαίωµα πτήσεων µε σκοπό την αναψυχή και µόνο, έχουν επίσης όλοι οι πτυχιούχοι ανεµοπόροι της ΑΝΛΑ, οι οποίοι έχουν διατεθεί σε αυτά και έχουν συµµετάσχει σε κάποιο µέρος της δραστηριότητας του Αθλητικού Τµήµατος, αλλά οι πτήσεις τους θα εκτελούνται µετά την ολοκλήρωση της αθλητικής δραστηριότητας για εκείνη την ηµέρα. Κατά την διάρκεια περιόδου διεξαγωγής αγώνων, απόλυτη προτεραιότητα έχουν οι αθλητές της λέσχης για να ολοκληρώνουν την συµµετοχή τους στον αγώνα αλλά και τις προπονήσεις τους. Για την σειρά και προτεραιότητα των πτήσεων αποφασίζει ο Έφορος Ανεµοπορίας ή όποιος τον αναπληροί. ΤΡΕΪΛΕΡ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα τρέϊλερ απαιτείται να είναι ασφαλή για την κυκλοφορία, να έχουν αν προβλέπεται αδρανειακό µηχανισµό φρεναρίσµατος που να λειτουργεί και να διαθέτουν τα απαιτούµενα φώτα τα οποία θα λειτουργούν σωστά. Τα τρέϊλερ οφείλουν να έχουν ελαστικά σε καλή κατάσταση, ρεζέρβα, γρύλο Σελίδα 2 από (5)

3 ανυψώσεως, καθώς και το απαιτούµενο σετ εργαλείων προκειµένου να είναι δυνατή η ρύθµιση των στηριγµάτων και βοηθηµάτων για το κάθε ανεµόπτερο. Οφείλουν ακόµα να εξασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των ανεµοπτέρων για µεγάλα ταξίδια και σε άσχηµους δρόµους. Σε όσες επιφάνειες είναι επίφοβες ότι είναι δυνατόν να γρατσουνίσουν µέρη του ανεµοπτέρου θα πρέπει να προβλεφθεί η µόνιµη κάλυψη τους µε µοκέτα. Κρίνεται απαραίτητη η εξασφάλιση στεγανότητας από την βροχή και από τα νερά του δρόµου κατά το ταξίδι και η δυνατότητα να ασφαλίζεται το τρέϊλερ µέσω λουκέτων για κλοπή. Σε κάθε τρέϊλερ θα πρέπει να υπάρχει κατάλογος ενεργειών πλαστικοποιηµένος, για την διαδικασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης του κάθε ανεµοπτέρου. Στον απαραίτητο εξοπλισµό ανήκουν και κουβάς, σφουγγάρι, δέρµα, πανιά καθαρά, Carlack, κατάλληλο διαλυτικό και γράσο. Κατά την µεταφορά των ανεµοπτέρων, κάθε µεγάλο και βαρύ αντικείµενο, όπως ρεζέρβα, ντόλη, τροχός φτερού και τυχόν βοηθήµατα συναρµολόγησης οφείλουν να είναι καλά στερεωµένα και δεµένα για να µην προκαλούν ζηµιές στο ανεµόπτερο. Το βάρος του τρέϊλερ στον κοτσαδόρο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 κιλά. ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΕ ΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ - LOGGERS Κάθε φορά που αθλητές σκοπεύουν να κάνουν πτήσεις µε ανεµόπτερα της ΑΝΛΑ σε κάποιο πεδίο, οφείλουν να ενηµερώσουν από την προηγουµένη ηµέρα τον Έφορο Ανεµοπορίας. Την ηµέρα των πτήσεων αυτοµάτως ορίζεται επόπτης της καλής λειτουργίας των ανεµοπτέρων, ο πλέον έµπειρος αθλητής που χρησιµοποιεί τα ανεµόπτερα της λέσχης. Ο επόπτης έχει δικαίωµα να µεταφέρει την υπευθυνότητα του για εκείνη την ηµέρα σε οποιονδήποτε άλλον αθλητή κρίνει σκόπιµο. Ο επόπτης αναφέρει τυχόν ανωµαλίες, παραπτώµατα και δυσλειτουργίες στον Έφορο Ανεµοπορίας. Αν υπάρχει ανάγκη επικοινωνεί ακόµα και τηλεφωνικά µαζί του και αν δεν τον βρίσκει µε τον Πρόεδρο της λέσχης. Η χρήση των Loggers είναι υποχρεωτική για κάθε πτήση που διεξάγεται µε µονοθέσια ανεµόπτερα της Ανεµολέσχης Αθηνών. Το όνοµα του χειριστή και ο τύπος του ανεµοπτέρου οφείλουν να είναι σωστά συµληρωµένα. Την επόµενη εργάσιµη που τα γραφεία της Λέσχης είναι ανοικτά, ο επόπτης οφείλει να επιστρέφει στην λέσχη δεόντως συµπληρωµένη την κατάσταση πτήσεων και τα χρήµατα. Οφείλει επίσης, µετά το πέρας των πτήσεων, να συγκεντρώνει τα καταγραφικά και να ξεφορτώνει τα αρχεία των πτήσεων. Τα καταγραφικά θα επιστρέφουν στον Πρόεδρο της λέσχης όπου και θα φυλάσσονται. Ο επόπτης οφείλει να δίνει στον ταµία της λέσχης αντίγραφο των αρχείων των καταγραφικών απ όπου θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα µε φροντίδα του ταµία, η σύνταξη της απαραίτητης κατάστασης για την κάθε είδους προβλεπόµενη επιδότηση των αθλητών. ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΛΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Οι αθλητές αλλά και οι πτυχιούχοι που εκτελούν πτήσεις αναψυχής, οφείλουν να κάνουν την ηµερήσια φροντίδα των ανεµοπτέρων και του υλικού πριν και µετά από κάθε πτήση. Αναλυτικότερα οι εργασίες που πρέπει να γίνονται και η συχνότητα τους είναι : Πλύσιµο πριν και µετά τις πτήσεις. Αν γίνονται πολλαπλές πτήσεις ηµερησίως ανά ανεµόπτερο, πλύσιµο του χείλους προσβολής µετά από κάθε πτήση αν έχουν κολλήσει έντοµα. Φόρτιση της µπαταρίας του ανεµοπτέρου µετά από κάθε πτήσιµη ηµέρα. Έλεγχος του ανεµοπτέρου πριν και µετά κάθε µεταφορά, κάθε συναρµολόγηση, κάθε πτήση και ιδιαίτερα µετά από µικροσυµβάντα όπως προσγειώσεις εκτός, ground loops, βαριές προσγειώσεις, ανωµαλίας λειτουργίας των οργάνων κλπ. Κέρωµα µε Car lack κάθε 8-10 πτήσιµες µέρες. Κέρωµα µε σκληρό κερί και τροχό κάθε χειµώνα και µία φορά στη µέση του καλοκαιριού. Σελίδα 3 από (5)

4 Πριν από κάθε επισκευή στο ανεµόπτερο ή και µετατροπή στα όργανα και στο ηλεκτρικό του σύστηµα, θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση µε τον Έφορο Ανεµοπορίας ο οποίος κατά περίπτωση θα συνεννοείται και µε τον υπεύθυνο µηχανικό. Η επισκευή θα τεκµηριώνεται απόλυτα γραπτώς και η τεκµηρίωση της θα µπαίνει µαζί µε τα τυχόν απαραίτητα σχέδια, φωτογραφίες κλπ. στο κατάλληλο βιβλίο εργασιών και προβληµάτων, που τηρεί το αθλητικό τµήµα για κάθε ανεµόπτερο χωριστά. Στις επισκευές θα χρησιµοποιούνται µόνο εγκεκριµένα υλικά. Τις επισκευές έχουν δικαίωµα να κάνουν µόνο εκπαιδευµένα άτοµα, και µόνο στην έκταση που επιτρέπεται από την νοµοθεσία, ήτοι µικρές εποξικές επισκευές, επισκευές στο Gel coat κλπ. Απαγορεύονται ρητά οι σηµαντικές επισκευές. ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ Οι πτήσεις ταξιδιού οφείλουν να γίνονται σύµφωνα µε όσα διδάσκονται στην Σχολή Ανεµοπορίας, την προχωρηµένη σχολή της ΑΝΛΑ, τα σεµινάρια της, τις οδηγίες.σ. και του Εφόρου Ανεµοπορίας, και τους περιορισµούς χρήσεως που θέτονται για τα ανεµόπτερα και για τους χειριστές ανάλογα µε την εµπειρία τους. Οι αθλητές οφείλουν να ενεργούν εντός χοάνης ασφαλείας 1:20 εκτός και αν έχει ορισθεί για αυτούς κάτι το διαφορετικό. Κατά τη συµµετοχή σε αγώνες ισχύει ότι ορίζεται για τις προσγειώσεις εκτός στο σχετικό παράρτηµα του κανονισµού αγώνων. Οι σχετικές µε τις προσγειώσεις εκτός απαγορεύσεις, αφορούν µόνο τις πτήσεις µε ανεµόπτερα της ΑΝΛΑ. Στις πτήσεις ταξιδιού απαγορεύεται ρητά για τα ανεµόπτερα της ΑΝΛΑ, η είσοδος στο CTR Τανάγρας, CTR Λάρισας και η είσοδος σε επικίνδυνες και απαγορευµένες περιοχές του εναερίου χώρου. ΠΟΙΝΕΣ Ποινές µέχρι αποκλεισµό ενός µηνός από τις αθλητικές πτήσεις, έχει δικαίωµα να επιβάλει ο Έφορος Ανεµοπορίας. Για µεγαλύτερες ποινές εισηγείται σχετικά στο.σ. της ΑΝΛΑ. Σελίδα 4 από (5)

5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ Πριν από κάθε πτήση ο ανεµοπόρος οφείλει να καθορίσει για την ηµέρα αυτή τους στόχους του και να ενηµερώσει τον έφορο ανεµοπορίας ή τον επόπτη πτήσεων για την ηµέρα αυτή ως προς το ανεµόπτερο που θα χρησιµοποιήσει τον πρόσθετο εξοπλισµό του την πιθανή ώρα απογείωσης την περιοχή στην οποία θα πετάξει τον προορισµό του το σχέδιο πτήσεως που έχει καταθέσει για πτήσεις εκτός περιοχής αεροδροµίου την ενηµέρωση του σχετικά µε τον καιρό τις συχνότητες που θα χρησιµοποιήσει τα διαστήµατα κατά τα οποία θα αναφέρει την θέση του την οµάδα πιθανής περισυλλογής του τον τρόπο µε το οποίο θα ειδοποιήσει την οµάδα εδάφους σε περίπτωση προσγείωσης εκτός Επί πλέον πρέπει να εξασφαλίσει από τον έφορο ανεµοπορίας την άδεια να εκτελέσει την συγκεκριµένη πτήση εκτός και αν η πτήση του είναι τοπική ή εµπίπτει στην ζώνη για την οποία ο αθλητής έχει κριθεί ικανός να πετά χωρίς περαιτέρω έγκριση. Οι περιορισµοί αυτοί ισχύουν µόνο για όσους χρησιµοποιούν ανεµόπτερα που ανήκουν στην Ανεµολέσχη Αθηνών. ΖΩΝΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Για κάθε συνδυασµό ανεµοπόρου και ανεµοπτέρου έχει ορισθεί για κάθε αεροδρόµιο από το οποίο πετά η Ανεµολέσχη Αθηνών µία ζώνη πτήσεων εντός της οποίας µπορεί ο χειριστής του να εκτελεί πτήσεις χωρίς περαιτέρω έγκριση εφ όσον τα µετεωρολογικά φαινόµενα το επιτρέπουν. Έχει ορισθεί επίσης µία δεύτερη, ευρύτερη ζώνη πτήσεων εντός της οποίας ο χειριστής µπορεί να εκτελεί πτήσεις µόνον µε έγκριση του εφόρου ανεµοπορίας η οποία ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα. Οι ανωτέρω ζώνες ορίζονται ανάλογα µε τις ικανότητες, την εµπειρία και την προσφορά του ανεµοπόρου στο αθλητικό τµήµα. Οι πτήσεις αναψυχής που διεξάγονται από πτυχιούχους περιορίζονται αποκλειστικά στην ζώνη Α και οφείλουν να διεξάγονται µόνον εντός χοάνης ασφαλείας µε λόγο κατολίσθησης 1:20. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ Κάθε ανεµοπόρος οφείλει να δίνει κάθε 30 λεπτά µία αναφορά για την θέση του και τα περαιτέρω σχέδια του απευθυνόµενος προς το αεροδρόµιο που απογειώθηκε ή αν ο υπεύθυνος των πτήσεων πετάει, προς αυτόν. Αν η επικοινωνία είναι αδύνατη, οφείλει να ενηµερώνει µέσω οποιουδήποτε άλλου ανεµοπτέρου βρίσκεται στην περιοχή του, ή τέλος πάντων µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, όπως κινητό τηλέφωνο κλπ. Αν η επικοινωνία είναι αδύνατη για περισσότερο από µία ώρα και για οποιονδήποτε λόγο, ο ανεµοπόρος οφείλει να επιστρέψει το νωρίτερο δυνατό προς ένα σηµείο το οποίο θα του επιτρέπει την επικοινωνία µε το αεροδρόµιο ή τα υπόλοιπα ανεµόπτερα που τυχόν πετούν και έχουν επικοινωνία µε το αεροδρόµιο. ΕΚΤΑΚΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Σε περίπτωση εκτάκτων συµβάντων, προβληµάτων κατά την πτήση, προσγειώσεων εκτός και οποιουδήποτε γεγονότος επηρεάζει την ασφάλεια των ανεµοπόρων ή των σκάφών, οι χειριστές οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα και χωρίς καθυστέρηση τον έφορο ανεµοπορίας και αν αυτό δεν είναι δυνατόν τον πρόεδρο της λέσχης. Σελίδα 5 από (5)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-1 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ REVISION 1.. Απρίλιος 2010 REVISION 2.. Φεβρουάριος 2011 Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση Άρθρο 1 : Χειριστής αεροπλάνου της ΑΛΘ Άρθρο 2 : Επιβάτης αεροπλάνου της ΑΛΘ Άρθρο 3 : Υποχρεώσεις κυβερνήτη αεροπλάνου της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ www.aer.gr ΧΑΝΙΩΝ info@aer.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΟΣΗ 11 Η.. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές ιατάξεις ΑΡΘΡΟ 2 Απαγορεύσεις 2.1 Μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY)

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) 2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πανελλήνιο Έπαθλο Περιπέτειας 2007 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π.Ε.Σ.Σ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007) Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΣΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 1.2. ΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 22.10.2008 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 10870 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 22.10.2008 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 10870 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Λιμάνι Χερσονήσου 22.10.2008 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 10870 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Γ Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Λαµπρινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 7η έκδοση. Iσχύς από 1η Ιανουαρίου 2009 endurance_kanonismos 08/03/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, Ισχύς 2009... 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Ιούνιος 2014 0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Εισαγωγή.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Υπηρεσίες.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Υποχρεώσεις Εργοστασίου..6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό και η ύπαρξη της αναγκαίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα