ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236. Απόφαση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236. Απόφαση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, ΕΘΝΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236 Απόφαση Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Σ.Δι,, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν. 3689/08 " Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις "(164 Α'), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3910/11 " Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις " (Α'11). 2. Του Π.Δ.118/07 (Α 150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου", όπως ισχύει. 3.Του Ν.2286/95 (Α 19) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4.Το Ν.2362/95 " Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5.Το Ν.Δ.496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Α 4), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6)Την υπ αριθμ.14053/ευσ1749/ (Β 540) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί: α) με την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ41/ (Β 1957) και β) την υπ αριθμ.280/ευθυ1212/ (Β 1088) αποφάσεις. 7)Την υπ αριθμ /1933(Β 1491) Υπουργική Απόφαση «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (07-13) για όλα τα επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8)Το Ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις ( Α 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 9)Την με αριθμ. πρωτ.668/ σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση περί ένταξης της πράξης, με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΔ,ΙΕ,ΙΣΤ ΚΑΙ ΙΖ ΣΕΙΡΩΝ) ΤΗΣ ΕΣΔι., στους άξονες προτεραιότητας 04 για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, 05 για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και 06 για τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου στο ΕΠ. «Διοικητική Μεταρρύθμιση με κωδικό πράξης ΟΠΣ , κωδικό ΣΑΕ του Π.Δ.Ε. 10ΣΕ ) Την υπ αριθμ. πρωτ.227/ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την κάλυψη των αναγκών αεροπορικής μετακίνησης των σπουδαστών της ΙΖ σειράς της ΕΣΔι ( Πολιτικής 1

2 Ποινικής και Διοικητικής Κατεύθυνσης) στα πλαίσια υλοποίησης δύο εκπαιδευτικών επισκέψεων σε δικαστικά καταστήματα των Αθηνών κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 11, κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους. 11)Την με αριθμό 56/ πράξη του υπογράφοντος, με την οποία ορίστηκε τριμελής επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 12) Τα από πρακτικά της ανωτέρω επιτροπής, των οποίων το περιεχόμενο έχει ως εξής: «Η επιτροπή διαπίστωσε την τήρηση του προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας μέσω της ανάρτησης περίληψης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Δι., στο Πρόγραμμα της Διαύγειας καθώς και μέσω της αποστολής της με φαξ ή στις παρακάτω εταιρείες: 1) EXPLOSIVO TRAVEL, 2) ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Α.Ε., 3) AEGEAN AIRLINES, 4) INTERMED TRAVEL και 5) ZORPIDIS TRAVEL. Από τις παραπάνω εταιρείες ανταποκρίθηκαν οι : 1) ZORPIDIS TRAVEL, 2) AEGEAN AIRLINES, και 3) ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Α.Ε. Επίσης έστειλαν προσφορά και οι εταιρίες: 1) CHOICE TRAVEL, 2) T & T EXECUTIVE S.A., και 3) EUROSTAR/TRAVEL PLAN. Στη συνέχεια, η επιτροπή προέβη στην ανάγνωση των οικονομικών προσφορών με τη σειρά παραλαβής τους, και στη συμπλήρωση σχετικού πίνακα, με τα δεδομένα που ζητήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στις δύο συμπληρωματικές διευκρινήσεις/διορθώσεις επ αυτής, ως εξής: 1) Προσφορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία Choice Travel, Ζεύξιδος 1 & Ικτίνου, Θεσσαλονίκη, (αριθμ. πρωτ. ΕΣΔι: 1115/ ) και συμπληρωματικές προσφορές αυτής: Από την ανάγνωση της από προσφοράς της παραπάνω εταιρίας, προκύπτουν τα εξής: «ΟΛΥΜΠΙΑ 23/10/11 23/10/11 το το 21 ο 21 ο τιμή group ΑΕΡΟΠΟΡΙ ΟΛΥΜΠΙΑ Α τιμή group τιμή group ΑΕΡΟΠΟΡ ΙΑ 2

3 τιμή group 4.110, , , ,56 1) 9.139,64 «ΟΛΥΜΠΙΑ «ΟΛΥΜΠΙ Α το 21 ο 2)«ΟΛΥΜΠΙΑ 9.396,92 το 21 ο ΑΕΡΟΠΟΡ ΑΕΡΟΠΟΡΙ ΙΑ Α 1.539, ,76 2.3, ,68 1) 3.743,44 2) 3.591,44 το 21ο 3.929, , ,08 3

4 το 21ο το 21ο 1.511, , ,80 Η πολιτική ακυρωτικών που θα ακολουθηθεί θα η εξής: ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ για την ΜΕΡΙ Ή ΟΛΙ ημέρες πριν την ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 14-7 ημέρες πριν την ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΝΕΤ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 7 ημέρες ή λιγότερο ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ για την ΜΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗ ημέρες πριν την 14-8 ημέρες πριν την 7 ημέρες ή λιγότερο ΟΛΙ % ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ %, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 30% 30 ημέρες πριν την 50% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 100% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 29 - ημέρες πριν την 19 ημέρες πριν την ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 50% ΧΡΕΩΣΗ 100% ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το σύνολο των υπηρεσιών (αεροπορικά, κρατήσεις ξενοδοχείου, ενοικίαση ΙΧ) θα εξοφλείται εντός είκοσι () ημερών από την έκδοση του παραστατικού, τις μετρητοίς. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι η από 8/10/11 συμπληρωματική προσφορά της παραπάνω εταιρίας, κρίθηκε από τα μέλη της επιτροπής 4

5 εκπρόθεσμη, καθώς παρελήφθη με FAX την 10/10/11 και ώρα 11:05 και ως εκ τούτου δεν ελήφθη υπόψη. 2) Πρόταση του ταξιδιωτικού πρακτορείου ZORPIDIS TRAVEL SERVICES, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη (αριθμ. πρωτ.εσδι 1121/ ): Από την ανάγνωση της από προσφοράς της παραπάνω εταιρίας, προκύπτουν τα εξής: το 21 ο 3 δωρεάν στο σύνολο επιστρ) επιστρ) 4.244,72 4.4, , ,92 1) 8774,64 2) 9054,64 9 (8 το 21 ο 3 δωρεάν στο σύνολο 1.706, , , ,68 1) 3.730,44 2) 3.850,44 Η πολιτική ακυρωτικών που θα ακολουθηθεί θα η εξής: ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ για την ημέρες πριν την 14-7 ημέρες πριν την 7 ημέρες ή λιγότερο ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΡΙ Ή ΟΛΙ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ για την 5

6 ΜΕΡΙ Ή ΟΛΙ ημέρες πριν την ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ 14-7 ημέρες πριν την ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ 7 ημέρες ή λιγότερο ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Μέσω χρηματικού εντάλματος, σε διάστημα ημερών, από την πραγματοποίηση της τελευταίας αεροπορικής μετακίνησης (23/10/11 και 06/11/11). 3) Πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία T&T EXECUTIVE S.A. Λεωφ. Κηφισίας 193 & Δούση 241, Αθήνα, ( αριθμ. πρωτ. ΕΣΔι: 1122/ ): Η επιτροπή, αφού ανέγνωσε την προσφορά της ως άνω εταιρείας, έκρινε ότι αυτή πρέπει να απορριφθεί τυπικά, όσον αφορά την εκπαιδευτική επίσκεψη με 19/10/11 και επιστροφή 21 ή 23/10/11, για το λόγο ότι δεν αφορά τις προτιμητέες ώρες πτήσης (23/10/11 ώρα 18:00 ), όπως αυτές αναφέρονται στην πρώτη διευκρίνιση. Όσον αφορά την εκπαιδευτική επίσκεψη με 2/11/11 και επιστροφή 4 ή 6/11/11, από την ανάγνωση της από προσφοράς της παραπάνω εταιρίας, προκύπτουν τα εξής: 9 3 δωρεάν στο σύνολο 1.638, , ,00 Η πολιτική ακυρωτικών που θα ακολουθηθεί θα η εξής: ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ για την 6

7 ΜΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗ ημέρες πριν την 14-8 ημέρες πριν την 7 ημέρες ή λιγότερο ΟΛΙ % ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ %, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 30% 30 ημέρες πριν την 50% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 100% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 29 - ημέρες πριν την 19 ημέρες πριν την ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 50% ΧΡΕΩΣΗ 100% 4) Πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία AEGEAN AIRLINES (αριθμ. πρωτ. ΕΣΔι: 1125/ ): Από την ανάγνωση της από προσφοράς της παραπάνω εταιρίας, προκύπτουν τα εξής: το 21 ο 4.322, ,92 1) 9.594,64 το 21 ο 1.747, , ,44 ΠΟΛΙΤΙ: 7

8 Minimum group size 10 pax. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης του group μέχρι 30 ημέρες πριν την, το σύνολο της προκαταβολής (η οποία ανέρχεται στο 30% της συνολικής αξίας) θα επιστρέφεται. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η προκαταβολή θα παρακρατείται. ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ για την ΜΕΡΙ Ή ΟΛΙ ημέρες πριν την ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 14-7 ημέρες πριν την ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΝΕΤ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 7 ημέρες ή λιγότερο ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 5) Πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία EUROSTAR/TRANEL PLAN ΑΤΕΒΕ", Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα, ( αριθμ. πρωτ. ΕΣΔι: 1126/ ): Από την ανάγνωση της από προσφοράς της παραπάνω εταιρίας, προκύπτουν τα εξής: το 26 ο το 26 ο 3.912, , , ,28 1) 8.310,72 2) 8.883,72 25 το 26 ο 25 το 26 ο 1.507, , , ,68 1) 3.410,80 2) 3.680,80 8

9 Η πολιτική ακυρωτικών που θα ακολουθηθεί θα η εξής: ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ για την ημέρες πριν την 14-7 ημέρες πριν την 7 ημέρες ή λιγότερο ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙ Ή ΟΛΙ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΝΕΤ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ για την ΜΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗ ημέρες πριν την 14-8 ημέρες πριν την 7 ημέρες ή λιγότερο ΟΛΙ % ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ %, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 30% ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 30 ημέρες πριν την ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 50% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 29 - ημέρες πριν την ΧΡΕΩΣΗ 50% ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 100% ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 19 ημέρες πριν την ΧΡΕΩΣΗ 100% ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 6) Πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία COMMANDER TRAVEL, Ολυμπιακή Τουριστική Α.Ε, Αριστοτέλους 8, Θεσσαλονίκη, (αριθμ. πρωτ. ΕΣΔι: 1127/ ): Από την ανάγνωση της από προσφοράς της παραπάνω εταιρίας, προκύπτουν τα εξής: το 21 ο 9

10 5.168,16 ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ- ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΕΣ ΩΡΕΣ 6.033,84 ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ- ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΕΣ ΩΡΕΣ 11.2 το 21 ο το 21 ο 1.981, , , ,36 1) 4.613,24 2) 4.644,24 ΟΡΟΙ: Ελάχιστος αριθμός ατόμων σε κάθε group 10 ΠΟΛΙΤΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ 30 ημέρες ημέρες πριν την πριν την 14-7 ημέρες πριν την 7 ημέρες πριν την ΜΕΡΙ Ή ΟΛΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 25% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 50% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ Στη συνέχεια η Επιτροπή, προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ.227/11) και συνέταξε τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα: 10

11 Α/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. CHOICE TRAVEL ΟΛΥΜΠΙΑ επιστρ) Τιμή group επιστρ) Τιμή group Τιμή group Τιμή group 4.110, , , ,56 1) 9.139,64 Τιμή group ΟΛΥΜΠΙΑ 9(8 Τιμή group Τιμή group Τιμή group 2)«ΟΛΥΜΠΙΑ 9.396, , ,76 2.3, ,68 1) 3.743,44 επιστρ) το 21ο 2)«ΟΛΥΜΠΙΑ 3.591,44 11

12 3.929, , ,08 το 21ο 1.511, ,68 1) 3.486,80 2. ZORPIDIS TRAVEL SERVICES 3 δωρεάν στο επιστρ) επιστρ) σύνολο 4.244,72 4.4, , ,92 1) 8.774,64 9 (8 2)«ΟΛΥΜΠΙΑ 9.054,64 3 δωρεάν στο σύνολο 1.706, , , ,68 1) 3.730,44 2)«ΟΛΥΜΠΙΑ 3.850,44 12

13 3. T&T EXECUTIVE S.A. ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ- ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕ- ΕΣ ΩΡΕΣ 9 ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ- ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕ- ΕΣ ΩΡΕΣ 3 δωρεάν στο σύνολο 1.638, ,00 «ΟΛΥΜΠΙΑΚ Η 3.630,00 4. AEGEAN AIRLINES επιστρ) 4.322, , ,64 9 (8 13

14 1.747, , ,44 5. EUROSTAR / TRAVELPLAN το 26 ο το 26 ο 3.912, , , ,28 1) 8.310,72 25 το 26 ο 2)«ΟΛΥΜΠΙΑ 8.883,72 25 το 26 ο 1.507, , , ,68 1) 3.410,80 2)«ΟΛΥΜΠΙΑ 3.680,80 14

15 6. COMMANDER TRAVEL 5.168,16 ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ- ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕ- ΕΣ ΩΡΕΣ 6.033,84 ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ- ΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕ- ΕΣ ΩΡΕΣ 11.2,00 άτομ 1.981, , , ,36 1) 4.613,24 2)«ΟΛΥΜΠΙΑ 4.644,24 Μετά ταύτα η επιτροπή προτείνει, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου, κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 227/11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Σ.Δι. και στις επ αυτής δύο συμπληρωματικές διευκρινήσεις/διορθώσεις, (για την πραγματοποίηση, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος σπουδών της ΙΖ εκπαιδευτικής σειράς σπουδαστών, των ως άνω περιγραφόμενων δύο (2) εκπαιδευτικών επισκέψεων των σπουδαστών (Κατεύθυνση Πολιτικής-Ποινικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης), σε δικαστικά καταστήματα των Αθηνών), τη συνεργασία με την εταιρία «EUROSTAR/TRANEL PLAN ΑΤΕΒΕ, για τις προτεινόμενες πτήσεις της εταιρίας AEGEAN AIRLINES.. Κατόπιν αυτών, αποφασίζει: Α) Αποδέχεται στο σύνολό της, την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη μειοδότη παροχής υπηρεσιών αεροπορικής μετακίνησης των σπουδαστών της ΙΖ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΙ (Πολιτικής Ποινικής και Διοικητικής Κατεύθυνσης), στα πλαίσια υλοποίησης δύο εκπαιδευτικών επισκέψεων σε 15

16 δικαστικά καταστήματα των Αθηνών κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 11, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, ( αριθμ.πρωτ. 227/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και Β) Κατακυρώνει το ως άνω πρόχειρο διαγωνισμό στην επιχείρηση «EUROSTAR Α.Τ.Ε.Β.Ε./ TRAVEL PLAN, που εδρεύει στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 80, ΤΚ , διότι η προσφερόμενη τιμή εισιτηρίου για τις πτήσεις της εταιρίας AEGEAN AIRLINES. η χαμηλότερη και καλύπτει τις ανάγκες της Ε.Σ.Δι. Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Σ.Δι. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου, 16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,4 Μαρτίου 2011 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.120 T.Θ. 22, Τ.Κ. 55102 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιnternet: http://www.esdi.gr Θεσσαλονίκη, 15 Oκτωβρίου 2014. Αρ.Πρωτ. 1530 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ιnternet: http://www.esdi.gr Θεσσαλονίκη, 15 Oκτωβρίου 2014. Αρ.Πρωτ. 1530 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: Τέρμα Φοίνικα, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο και στο Μητρώο Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Ταχ.Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112 E-mail: oikonomiko@esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ.99/27-7-2010 Πρόσκληση εκδήλωσης

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ.99/27-7-2010 Πρόσκληση εκδήλωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη,9 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.151 T.Θ. 22, Τ.Κ. 55102 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002893931 2015-07-06

15PROC002893931 2015-07-06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613650 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002712899 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2412/11-04-2014 Ανοικτού για την Ανάθεση του Έργου «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΘΝΙΚΟNΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.:34143/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χολαργός, 10/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ. : 3595 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων Αθήνα,28.03.2012 Αριθ. Δ/ξης :05/2012 Ταχ. Δ/νση: Λαμψάκου 5, TK 11528, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Βλαχοπούλου URL: www.ikpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 2.10940/Οικ.3.1039 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 02.05.2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα