ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού «Περί προϋ ποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.»... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτι κούς Οίκους και Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τριών Χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλι κού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνι κών, Εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως Επιχειρήσε ων όλης της χώρας Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ1δ/37324/ (ΦΕΚ 629/ τ.β ) απόφασης συγκρότησης του Δεύτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλο γής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α και Β Ιατρών Ε.Σ.Υ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 4995/ (ΦΕΚ 600 τ.β / ) υπουργικής απόφασης περί αναγνώ ρισης του Φ.Μ.Ν Σουρωτή Ανανέωση αναγνώρισης Φ.Μ.Ν «ΤΕΠΕΛΕΝΕ» Αναγνώριση του νερού «Εύδωρο» της πηγής Εύδωρο στο Δ.Δ Μεξιάτων του Δήμου Υπάτης στο νομό Φθιώ τιδος σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλλη λο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο και χαμηλή περι εκτικότητα σε άλατα Τροποποίηση της υπ αριθμ Υ7α/32615 (ΦΕΚ 571 Β /2004) Υπουργικής απόφασης Τροποποίηση της υπ αριθμ /2006/ εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο υγρα εριοφόρο (LNG) «ΣΜΕΪΣΜΑ» Νηολ. Πειραιά 11504, ΔΔΣ/SWSP Αλλαγή φορέα επένδυσης που έχει υπαχθεί στις δι ατάξεις του ν. 2601/1998, όπως ισχύει Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΗΣ, για το Έτος Αξιοπι στίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού «Περί προϋ ποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α ) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 368/1989 (Φ.Ε.Κ. 163/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροπο ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 3. Την υπ αριθμ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυ πουργού (Φ.Ε.Κ. 513/Β ), «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 6 του ν.δ/τος 2963/1954 (Φ.Ε.Κ. 195/Α ) «Περί ιδρύσεως Αυτονόμου Ορ γανισμού Εργατικής Κατοικίας». 5. Τις διατάξεις του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 661/Β/ ). 6. Το υπ αριθμ /4977 από 26 Σεπτεμβρίου 2006 έγ γραφο του Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υπέβαλε αποσπάσμα τα πρακτικών των υπ αριθμ. 29/ και 30/ συνεδριάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που

2 22252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Κ., αποφασίζουμε: Κυρώνουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) που πήρε στις συνεδριάσεις του υπ αριθμ. 29/ και 30/ και εγκρίνουμε, στον Κανονισμό «Περί προϋ ποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» να τροποποιηθεί το άρθρο 31 αυτού, όπως παρακάτω: Άρθρο 31 Εξαιρετικές περιπτώσεις χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 1. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις έντονης κοι νωνικής ανάγκης της οικογένειας του δικαιούχου, είναι δυνατόν με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. να παραχωρη θεί κατοικία από τους ανεγειρόμενους οικισμούς του ή αγορασμένη από αυτόν, κατά παρέκκλιση των άρθρων 4, 6, 9, 11, 12 και 19 του παρόντος Κανονισμού. Ανα γκαία προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει πραγμα τοποιήσει 700 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι κάτοικος των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας εάν είναι κάτοικος των λοιπών περιοχών της χώρας και να πληροί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Κανονισμού. Για τους συνταξιούχους ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Κανονισμού. Ο αριθμός των κατοικιών που θα παραχωρούνται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ετησίως. Το Δ.Σ. του ΟΕΚ μπορεί επίσης με απόφαση του να παραχωρεί κατοικία σε άγαμες μητέρες, που προ στατεύουν ένα (1) τουλάχιστον παιδί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, κατά παρέκκλιση των άρθρων 4, 6, 9, 11, 12 και 19 του Κανονισμού. Αναγκαία προϋ πόθεση είναι η δικαιούχος να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 700 ημέρες εργασίας, εάν δε η ίδια ή προστατευόμενο μέλος της έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω 500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας και να πληροί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Κανονισμού. Ο αριθ μός των κατοικιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ετησίως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αδιάθετες κατοικίες για παραχώρηση στους δικαιούχους που επελέγησαν, θα χορηγούνται αντίστοιχα στεγαστικά δικαιώματα κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /419Β/1992 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά. Ως κριτήρια επιλογής των άνω δικαιούχων προσδιορί ζονται οι έντονες κοινωνικές ανάγκες και ιδία ο αριθμός των παιδιών, τα προβλήματα υγείας των ίδιων ή των προστατευομένων μελών τους και το καθαρό οικογε νειακό τους εισόδημα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στον Ο.Ε.Κ., από 2 Ια νουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου εκάστου έτους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. Στους δικαιούχους που δεν επιλέγονται για παρα χώρηση κατοικίας ή στεγαστικού δικαιώματος, είναι δυνατόν ύστερα από αίτηση τους και μετά από από φαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. να χορηγείται άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, αποκλειστικά από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ ουσες Υπουργικές αποφάσεις. Επίσης, είναι δυνατόν να χορηγείται τέτοιο δάνειο και στους δικαιούχους των ως άνω κατηγοριών που επιλέγονται για πα ραχώρηση κατοικίας ή στεγαστικού δικαιώματος, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως. Τα δάνεια αυτά χο ρηγούνται κατά παρέκκλιση των άρθρων 4, 6 και 28 του Κανονισμού. 2. Οι δικαιούχοι που προστατεύουν 3 παιδιά και άνω, οι δικαιούχοι που είτε οι ίδιοι και ένα προστατευόμενο μέλος τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, είτε δύο προστατευόμενα μέλη τους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οι συνταξιούχοι λόγω θανατη φόρου εργατικού ατυχήματος, εφόσον προστατεύουν ένα (1) τουλάχιστον παιδί και τα δύο τουλάχιστον ορ φανά και από τους δύο γονείς παιδιά δικαιούχων, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα όρια ηλικίας που ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού, εφόσον οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις συνέτρεχαν σε έναν από τους γονείς ή και στους δύο μαζί, δικαιούνται άμεση στεγαστική συνδρομή, κατόπιν επιλογής τους, με μία από τις πιο κάτω μορφές στέγασης: α) Παραχώρηση κατοικίας, εφ όσον υπάρχει διαθέσιμη από τον Ο.Ε.Κ. β) Χορήγηση στεγαστικού δικαιώματος, εφ όσον δεν υπάρχει διαθέσιμη κατοικία, κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ /4196/1992 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. γ) Άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων δεν εφαρμόζο νται για τις κατοικίες των εκάστοτε οικισμών που δεν έχουν κληρωθεί, όπως επίσης δεν εφαρμόζονται και σε κληρώσεις κατοικιών, στις οποίες η επιλογή και η κατάταξη των δικαιούχων γίνεται με βάση τις διατά ξεις των άρθρων 9, 10, 11 και 12 του Κανονισμού, πλην των περιπτώσεων συνταξιούχων λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος και των ανήλικων ορφανών από δύο γονείς, στους οποίους παραχωρείται κατοικία κατά προτεραιότητα. Επίσης δικαιούνται άμεση στεγαστική συνδρομή με τη μορφή ατόκου δανείου για αγορά ή ανέγερ ση κατοικίας, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, οι κινητικά ανάπηροι παραπληγικοί, οι συνταξιούχοι λόγω ολικής αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ή κοινή νόσο που λαμβάνουν προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω της απόλυτης αναπηρίας τους, και οι συνταξιούχοι λόγω τύφλωσης ή σοβαρού ακρωτηριασμού άνω ή κάτω άκρων, που συ νταξιοδοτήθηκαν έστω και με μία προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης. Οι δικαιούχοι της παρούσης παραγράφου μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Οργανισμό οποτεδή ποτε και κατά παρέκκλιση τυχόν θεσπισμένων ανατρε πτικών προθεσμιών, εφόσον πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού. 3. Στους υπαλλήλους του Ο.Ε.Κ. χορηγείται έντοκο ή άτοκο δάνειο για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από κεφάλαια του Οργανισμού, εφόσον πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού. Τα δάνεια θα χορηγούνται με σειρά προτεραιότητας την

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρχαιότητα των υπαλλήλων και βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, που θα καθορίζονται με από φαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. Οι υπάλληλοι του Ο.Ε.Κ. δύνανται να συμμετέχουν σε κλήρωση κατοικιών σε πόλη του Νομού από τον οποίο κατάγονται οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κανονισμού, εφόσον πληρούν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι στους οποίους κλη ρώνεται κατοικία, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρά φου αυτής, δεν εγκατασταθούν σε αυτή μέσα σε έξι (6) μήνες από την παράδοση της, η κατοικία επανέρχεται στον Ο.Ε.Κ. και διατίθεται σε δικαιούχους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθμ. Οικ (2) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτικούς Οί κους και Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας. 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 501/Β/ ) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Οκτωβρίου Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Ε.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτικούς Οίκους και Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. Οικ (3) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών τριών Χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας. 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 501/Β/ ) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Οκτωβρίου Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Ε.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτε χνιτών τριών Χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. Οικ (4) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προ σωπικού των εργαζομένων στα γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας. 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 501/Β/ ) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Οκτωβρίου Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Ε.Ε., δηλαδή ότι

4 22254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλλη λικού προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία Ταξιδιών και Τουρισμού όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. Οικ (5) Κήρυξη υποχρεωτικής της από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βο ηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπο ρικών κ.λπ. πάσης φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας. 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990). 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 501/Β/ ) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Οκτωβρίου Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Ε.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στον κλάδο, αποφα σίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζο μένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Αριθμ. ΔΥ1δ/οικ (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥ1δ/37324/ (ΦΕΚ 629/ τ.β ) απόφασης συγκρότησης του Δεύ τερου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής και Αξιο λόγησης των Επιμελητών Α και Β Ιατρών Ε.Σ.Υ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Τις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (Φ.Ε.Κ. 254/53 τ.α ) 2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2889/ 2001 (Φ.Ε.Κ. 37/ τ.α ) «Βελτίωση και εκσυγχρο νισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες δι ατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/2003 τ.α ) και τα εδάφια 1 και 4α της παρ. Δ του άρθρου 20 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/2003 τ.α ). 3. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 43 του ν. 3252/2004 (Φ.Ε.Κ. 132/ τ.α ) «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 231/ τ.α ) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συ νήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 38 και 42 του ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81/ τ.α ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.» 6. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/37324/ (ΦΕΚ 629/ τ.β ) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε μεταγενέστερα. 7. Το γεγονός ότι αποχώρησε από την υπηρεσία ο Γεώργιος Γεραρής λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλι κίας. 8. Την αίτηση παραίτησης του Αριστοτέλη Παναγιω τόπουλου. 9. Την υπ αριθμ. 626/ απόφαση της Εκτελε στικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αποφασίζουμε: I. Τροποποιούμε την ανωτέρω (6) σχετική απόφαση μας και διορίζουμε στο Δεύτερο Περιφερειακό Συμβού λιο Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α και Β Ιατρών Ε.Σ.Υ., αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης της Γ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, των Δ.Υ.ΠΕ. Α και Β Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και της Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης, με έδρα του την έδρα της Γ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής: Ι. Αναπληρωματικό μέλος τον Γεράσιμο Θεοδωράτο, Επιμελητή Α Ορθοπαιδικής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., σε αντι κατάσταση του Γεώργιου Γεραρή, που συνταξιοδοτή θηκε. II. Τακτικό εισηγητή τον Αθανάσιο Παπαηλιού, Ανα πληρωτή Διευθυντή Ορθοπαιδικής στο Γενικό Νοσο κομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», σε αντικατάσταση του Αριστοτέλη Παναγιωτόπουλου, που παραιτή θηκε. 2. Οι ανωτέρω διορίζονται για το υπόλοιπο της θητεί ας των αντικαθισταμένων. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με ταγενέστερα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 26 Μαΐου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ (7) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 4995/ (ΦΕΚ 600 τ.β / ) υπουργικής απόφασης περί αναγνώρισης του Φ.Μ.Ν Σουρωτή. 1. Το π.δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Το π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α/ ) άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ2/329/ (ΦΕΚ 114/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση. 3. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π οικ.47045/ απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή για να εισηγείται την έκδοση Αποφάσεων. 4. Την υπ αριθμ. 176/ Αίτηση της εταιρείας Σουρωτή Α.Ε. με συνημμένα στοιχεία. 5. Το με ημερομηνία πρακτικό της Επι τροπής Αναγνώρισης ΦΜΝ που προβλέπεται από το π.δ. 433/ Την υπ αριθμ / (τ.β /ΦΕΚ/311/ ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων. 7. Την υπ αριθμ. 4995/ (ΦΕΚ 600 τ.β / ) Υπουργική απόφαση Αναγνώρισης του νερού «Σουρωτή» πηγής Σουρωτής στην Κοινότητα Σουρωτής Θεσσα λονίκης, ως φυσικό μεταλλικό νερό, ασβεστούχο, μα γνησιούχο, υπόξινο, οξυανθρακικό ενισχυμένο με αέριο της πηγής. 8. Ο ν (ΦΕΚ 176/τ.Α / ) περί Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 9. Ο ν (ΦΕΚ 197/τ.Α / ) περί Οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις, αποφασίζουμε: Συμπληρώνεται η υπ αριθμ. 4995/ (ΦΕΚ 600 τ.β / ) Υπουργική απόφαση και για τη γεώτρηση Γ1 της Σουρωτής Α.Ε. όπως αυτή απεικονίζεται στην υποβληθείσα ως σχετ (4) υδρογεωλογική μελέτη, γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το π.δ. 433/1983 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ2/329/1998 κοινή υπουργική απόφαση. Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2006 ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/ΓΠ (8) Ανανέωση αναγνώρισης Φ.Μ.Ν «ΤΕΠΕΛΕΝΕ». 1. Το π.δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2. Το π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α/ ) άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ2/329/ (ΦΕΚ 114/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση. 3. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π οικ.47045/ απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή για να εισηγείται την έκδοση Αποφάσεων. 4. Την από Αίτηση της UZI ITOHTE TEPELENE SH.P.K με συνημμένα στοιχεία. 5. Το με ημερομηνία πρακτικό της Επιτρο πής Αναγνώρισης ΦΜΝ που προβλέπεται από το π.δ. 433/ Την υπ αριθμ / (τ.β /ΦΕΚ 311/ Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων. 7. Την υπ αριθμ. Υ2/2253 σχετ. 2311/ (ΦΕΚ 1363 τ.β / ) Υπουργική απόφαση Αναγνώρισης του νερού, «ΤΕΠΕΛΕΝΕ» πηγής Κρυονερίου Τεπελενίου Αλβανίας, ως φυσικό μεταλλικό νερό, με χαμηλή περι εκτικότητα σε άλατα και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο. 8. Ο ν (ΦΕΚ 176/τ.Α / ) Περί Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 9. Ο ν (ΦΕΚ 197/τ.Α / ) Περί Οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις, αποφασίζουμε: Ανανεώνεται η ισχύς της υπ αριθμ. Υ2/2253 σχετ. Υ2/2311/ (ΦΕΚ 1363 τ.β / ) απόφασης (σχετ. 7) περί αναγνώρισης του φυσικού μεταλλικού νερού «ΤΕΠΕΛΕΝΕ» σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 1 του π.δ. 433/1983 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ2/329/1998 κοινή υπουργική απόφαση. Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2006 ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. ΔΥΓ2 ΓΠ (9) Αναγνώριση του νερού «Εύδωρο» της πηγής Εύδωρο στο Δ.Δ Μεξιάτων του Δήμου Υπάτης στο νομό Φθιώ τιδος σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο και χαμηλή περιεκτικότη τα σε άλατα. 1. Το π.δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.

6 22256 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α / ) άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/ΓΠοικ απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για την αναγνώριση νε ρών ως φυσικών μεταλλικών. 4. Την από αίτηση της ΛΑΒΕ ΑΕ (Κων/νου Ιωάννου). 5. Την υπ αριθμ (ΦΕΚ 311/ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγεί ας και Κοιν. Αλληλεγγύης για την ανάθεση αρμοδιο τήτων. 6. Το υπ αριθμ. 49/ Πρακτικό της Επιτροπής που προβλέπεται από το π.δ. 433/1983 με το οποίο η Επιτροπή γνωμάτευσε για την αναγνώριση του νερού ως φυσικού μεταλλικού νερού κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο και χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. 7. Ο ν (ΦΕΚ 176/τ.Β / ) περί Οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 8. Ο ν (ΦΕΚ 197/τ.Β / ) περί Οργάνωσης και εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις, αποφασίζουμε: Αναγνωρίζουμε το νερό «Εύδωρο» της Εταιρείας ΛΑΒΕ Α.Ε. σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο και χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέ πονται από το π.δ. 433/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλι κών νερών. Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2006 ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ7α/ΓΠ οικ (10) Τροποποίηση της υπ αριθμ Υ7α/32615 (ΦΕΚ 571 Β /2004) Υπουργικής απόφασης. 1. Την παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 228/2000 «Άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων» (ΦΕΚ 197 Α /2000). 2. Tις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2194/ Την υπ αριθμ. 6 γνωμοδότηση της 170 ης Ολομ./ του ΚΕΣΥ. 4 Την από , γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. 5. Την υπ αριθμ. Υ7α/ΓΠ 32615/2004 (ΦΕΚ 571 Β /2004) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Υ7α/ΓΠ απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6. Την υπ αριθμ. 2548/04 Ερ. 75/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου που έγινε δεκτή από τον Υφυ πουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 7. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 311 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης» Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντό πουλο». 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε: Στην παράγραφο 1 προστίθεται εδάφιο γ ως ακο λούθως: «γ) Από τις διατάξεις της παρ. α εξαιρείται το Γαστρε ντερολογικό Τμήμα του ΓΝΑ «Γεννηματάς» το οποίο θα εκπαιδεύει μόνο δύο γαστρεντερολόγους γιατρούς ανά εξάμηνο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων εκμάθησης της ενδοσκοπικής τεχνικής.» Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2006 ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Φ.Υ /4/2006 (11) Τροποποίηση της υπ αριθμ /2006/ εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο υγραερι οφόρο (LNG) «ΣΜΕΪΣΜΑ» Νηολ. Πειραιά 11504, ΔΔΣ/ SWSP. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ α. Το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 317 Α /1953), σε συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 και παρ. 2 του άρθρου 10 του ίδιου ν.δ. β. Το ν.δ. 2928/1954 «περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 «περί επενδύσεως και προ στασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ 163 Α /1954). γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ αριθμ. 513/ και 967/ δ. Το ν. 1558/1985 «περί Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων» (ΦΕΚ 137 Α / ). ε. Την υπ αριθμ /2006/ κοινή από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας για την έγκριση των όρων από τους οποίους διέπεται το νηολογημένο, σύμφωνα με το ν.δ. 2687/1953, δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο (LNG) «ΣΜΕΪΣΜΑ» Νηολ. Πειραιά 11504, ΔΔΣ/SWSP. στ. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β / ). ζ. Την από αίτηση της πλοιοκτήτριας εται ρείας «GREENWELL CORPORATION» με την οποία ζητεί την τροποποίηση της πιο πάνω εγκριτικής πράξης. η. Το υπ αριθμ. ΩΠ: /06 06 σήμα ΥΕΝ/ΔΝΠΑ 4, περί εγκρίσεως ονομασίας πλοίου. θ. Το υπ αριθμ. ΩΠ: /08 06 σήμα Κ.Λ.Πειραιά/Νηο λόγια από το οποίο προκύπτει ότι το πιο πάνω πλοίο βαρύνεται με μία (1) προτιμώμενη υποθήκη υπέρ των

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τραπεζικών Εταιρειών 1) «CITIBANK INTERNATIONAL PLC», 2) «DnB NOR BANK ASA», 3) «BNP PARIBAS», 4) «HSBC BANK PLC» και 5) «THE EXPORT IΜPORT BANK O KOREA», για ποσό δολαρίων ΗΠΑ πεντακοσίων εκα τομμυρίων (U.S.$ ). ι. Την από επιστολή της Τραπεζικής Εταιρείας, η οποία είναι ενυπόθηκη δανείστρια και συναινεί για την τροποποίηση της πιο πάνω εγκριτικής πράξης. ια. Το π.δ. 81/ (ΦΕΚ 57Α / ) «Συγχώνευ ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». ιβ. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165Α / ), αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ /2006/ (ΦΕΚ 133/ ΤΑΠΣ) εγκριτικής απόφασης των Υπουρ γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ τιλίας που αφορά το δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο (LNG) «ΣΜΕΪΣΜΑ» Νηολ. Πειραιά 11504, ΔΔΣ/SWSP και εγκρίνουμε την διόρθωση της αναγραφής της απόδοσης στην ελληνι κή του ονόματος του πλοίου, όπου αυτό αναφέρεται, από «ΣΙΜΑΪΣΜΑ» σε «ΣΜΕΪΣΜΑ». Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ ΜΑΝ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (12) Αλλαγή φορέα επένδυσης που έχει υπαχθεί στις δια τάξεις του ν. 2601/1998, όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ /Π01/1/50/ν.2601/1998/ απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται η αλλαγή του φορέα επένδυσης (που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 με την υπ αριθμ. 454/Π01/1/50/ ν.2601/1998/ απόφαση, όπως αυτή ισχύει) από «ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Εμπο ρική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων & Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών και Συμμετοχική», λόγω συγχώνευσης των δύο εταιρειών, δι απορροφή σεως της πρώτης από την δεύτερη εταιρεία. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Π.Γ.Ε. Αττικής είναι η Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αριθμ. 218/2006 (13) Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των μοναδιαίων χρεώσεων ΜΧΠΕ και ΜΧΕΗΣ, για το Έτος Αξιοπι στίας Οκτώβριος 2006 Σεπτέμβριος Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2006) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/2005), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Την υπ αριθμ. Ο 12472/ γνωμοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισμού του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος. 4. Την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/1574/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 130/2006) επί του καθορι σμού του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή οι αριθμητικές τιμές της Μοναδιαίας Χρέωσης Παροχής Εγγύησης (ΜΧΠΕ) και της Μοναδιαίας Χρέω σης Ετήσιας Μη Συμμόρφωσης (ΜΧΕΜΣ) καθορίζουν, σε συνδυασμό με το μέγιστο ωριαίο μέγεθος ισχύος για το οποίο δεν προσκομίστηκαν εγγυήσεις επαρκούς ισχύος και τον αριθμό ημερών της μη συμμόρφωσης, το ύψος των χρεώσεων μη συμμόρφωσης των Εκπροσώπων Φορτίου, δηλαδή το ύψος των προστίμων που θα κλη θούν να καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου, που δεν προσκομίζουν επαρκείς εγγυήσεις για την εκπλήρωση της Υποχρέωσης Επάρκειας Ισχύος τους. Η χρέωση αυτή πρακτικά αντιστοιχεί στην ανώτατη τιμή που θα δεχόταν να καταβάλλει ένας Εκπρόσωπος Φορτίου για την σύναψη μιας ΣΔΙ με έναν Παραγωγό, καθώς εάν οι αγοραίες τιμές των ΑΔΙ υπερβαίνουν την τιμή αυτή, ο Εκπρόσωπος Φορτίου θα προτιμήσει να μην συνάψει ΣΔΙ αλλά να καταβάλλει τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης. Επειδή κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει ας (ΦΕΚ Β 655/2005) και ειδικότερα του Άρθρου 331, η υποχρέωση προσκόμισης εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου, έως την Πέμπτη Μέρα Αναφοράς, είναι δυνατόν να εκπληρώνεται μέσω της σύναψης Σύμβαση Συμμετοχής στο Μεταβα τικό Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος με τον Διαχειρι στή του Συστήματος, κατά την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει τίμημα στον Διαχειριστή του Συστήματος το οποίο καθορίζεται αναλόγως της Υποχρέωσης Επάρκειας Φορτίου του εκπροσώπου αυ τού κατά τις διατάξεις κατά το Άρθρο 222 του ΚΔΣΣΗΕ, πολλαπλασιαζόμενης με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρω μής Ισχύος και με Συντελεστή Εξομάλυνσης, τα οποία προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις κατά το Άρ θρο 333 του ΚΔΣΣΗΕ. Επομένως η ανώτατη τιμή που θα δεχόταν να καταβάλλει ένας Εκπρόσωπος Φορτίου για την κάλυψη των Υποχρεώσεων Επάρκειας Ισχύος του κατά τη Μεταβατική Περίοδο, δεδομένου ότι η μέγιστη τιμή που μπορεί να λαμβάνει ο Συντελεστής Εξομάλυν σης είναι ίση με 1, θα ήταν ίση με το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος. Επειδή με την υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/1574/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 130/2006) η αριθμητική τιμή του Μοναδιαίου Τιμήματος Πληρωμής Ισχύος καθορίστηκε σε τριάντα πέντε χιλιάδες Ευρώ ανά Μεγαβάτ καθαρής και διαθέσιμης ισχύος και έτος ( /MW έτος), αποφασίζει: 1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το Άρθρο 224 παράγραφος (3) του Κώδικα Διαχείρισης του Συ στήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τον καθορισμό της αριθ μητικής τιμής του ΜΧΠΕ κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2006 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2007 σε ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά ανά Μεγαβάτ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2332 7 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πώληση Μετοχών Κυριότητος Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας»... 1 Αύξηση Τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007.... 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 925 20 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2217 19 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 27 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουρ γικής απόφασης, έτσι όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.04.02 10:10:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». Αθήνα 25/ 5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/39 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ : Δ/ΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΔΑ: Β41Ξ4691Ω3-ΛΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 20 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα