ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ της ΚΑΜΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Νούλας Αθανάσιος Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (µε την Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµική) Σεπτέµβριος 2011

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µιας οικονοµίας και παίζουν µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξή της, καθώς µε τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης αυξάνονται οι αποταµιεύσεις που µετέπειτα διοχετεύονται στις παραγωγικές µονάδες, µε αποτέλεσµα το οικονοµικό σύστηµα να γίνεται πιο αποτελεσµατικό. Επίσης, οι τράπεζες µε τη συµπεριφορά τους επηρεάζουν τη νοµισµατική πολιτική, καθώς συµβάλλουν στην αύξηση ή τη µείωση της ποσότητας του χρήµατος στην οικονοµία και τέλος, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα πληρωµών, καθώς όλες οι συναλλαγές διενεργούνται µε επιταγές, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται µέσω των τραπεζών. Ένα πιστωτικό ίδρυµα επιτελεί µια σειρά από λειτουργίες µε κυριότερη αυτή της χορήγησης δανείων, η οποία καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων του ενεργητικού µιας τράπεζας. Λόγω του γεγονότος ότι τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων παράλληλα όµως, συνεπάγονται και τη µεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου (πιστωτικού κινδύνου), στην παρούσα µελέτη γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί εκτενέστερα το γενικότερο πλαίσιο των χρηµατοδοτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Καταρχήν, γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της έννοιας των πιστωτικών ιδρυµάτων, της λειτουργίας τους και των τραπεζικών κινδύνων. Έπειτα, παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του τραπεζικού δανεισµού και οι κατηγορίες δανείων που παρέχονται από µία τράπεζα, ενώ στη συνέχεια γίνεται περαιτέρω ανάλυση των διευκολύνσεων που παρέχονται από τις τράπεζες στις δύο βασικές κατηγορίες δανειοληπτών, στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις, και των βασικών χαρακτηριστικών τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι πτυχές του πιστωτικού κινδύνου και οι διαδικασίες που ακολουθούν οι τράπεζες, προκειµένου να αξιολογήσουν τα δάνεια που χορηγούν. Κάθε µορφής χορήγηση συνεπάγεται τη δηµιουργία πιστωτικού κινδύνου και πάντα υπάρχει µία πιθανότητα, ο δανειζόµενος να µη µπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να αποπληρώσει το δάνειό του προς το δανειστή. Εκείνο που πάντα έχει σηµασία όµως, είναι η απρόσκοπτη και αµερόληπτη ii

3 εφαρµογή από κάθε τράπεζα των συγκεκριµένων µεθόδων αξιολόγησης, έτσι ώστε να εκτιµηθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των γενικών διαδικασιών που ακολουθούνται, κατά την υποβολή της αίτησης και την αξιολόγηση των δανείων που χορηγούν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας που εµπεριέχουν τα εν λόγω δάνεια. Στην ανάλυση των δανείων αυτών ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ µεγαλύτερος καθώς, πρέπει η τράπεζα να λάβει υπόψη της πολλαπλές παραµέτρους. Λόγω, της ιδιαιτερότητας της συγκεκριµένης κατηγορίας δανείων, στην παρούσα µελέτη επικεντρωνόµαστε στην ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης και της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρηµατικών δανείων. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο µελετάται η διαδικασία της παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων µετά τη χορήγηση. Η διαδικασία παρακολούθησης της κανονικής εξυπηρέτησης µιας χορήγησης αποτελεί τη φυσική συνέχειά της και αποτελεί µια εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία, τόσο για τη διασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης της χορήγησης όσο και για τον έγκαιρο εντοπισµό του προβλήµατος και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων, εξώδικων ή δικαστικών, σε περίπτωση εµφάνισης καθυστερήσεων στην αποπληρωµή της απαίτησης. iii

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... iv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... vi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ Έννοια και Λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οι λειτουργίες των Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οι Τραπεζικοί Κίνδυνοι Χορηγήσεις ανείων Κατηγορίες ανείων άνεια Ιδιωτών Καταναλωτική Πίστη Στεγαστική Πίστη Επιχειρηµατικά άνεια Άµεσες Πιστωτικές ιευκολύνσεις Έµµεσες Πιστωτικές ιευκολύνσεις Λοιπές Μορφές Χρηµατοδοτήσεων Πιστωτικές Κάρτες Το Τραπεζικό Σύστηµα και η Πολιτική ανεισµού στην Ελλάδα (Στατιστικά Στοιχεία) Πολιτική ανεισµού Νοικοκυριών Πολιτική ανεισµού Επιχειρήσεων Βαθµός Χρέωσης Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Γενικές Αρχές Πιστοδοτικής Πολιτικής Προσδιορισµός του Πιστωτικού Κινδύνου Αξιολόγηση των Βασικών Πιστωτικών Κριτήριων Μέθοδοι Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου iv

5 2.2.3 Υποδείγµατα Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου Ποιοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης του Πελάτη Ποσοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης του Πελάτη Ο Ισολογισµός Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών Ανάλυση Αριθµοδεικτών Αριθµοδείκτες Ρευστότητας Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αριθµοδείκτες ανειακής Επιβάρυνσης Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας Η Εξασφάλιση της Πίστωσης Ενοχικές Εξασφαλίσεις - Εγγυήσεις Εµπράγµατες Εξασφαλίσεις Η Πιστωτική Κουλτούρα των Τραπεζικών Οργανισµών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Παρακολούθηση των Επιχειρηµατικών Πιστοδοτήσεων Τρόποι Παρακολούθησης της Πιστοδοτικής Σχέσης Προειδοποιητικές Ενδείξεις για την Πορεία µιας Επιχείρησης Σηµεία Συναγερµού ιαχειριστικές Ενέργειες Αντιµετώπισης Προβληµάτων Καθυστερήσεις Αποπληρωµής ανείων Ρυθµίσεις Οφειλών Τµήµα ιαχείρισης Καθυστερήσεων Καθυστερήσεις Αποπληρωµής ανείων στην Ελλάδα (Στατιστικά Στοιχεία) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ v

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτήσεων και Ποσοστό επί του Συνόλου ανά Κατηγορία ανεισµού (Υπόλοιπα έως την 31 η εκεµβρίου 2009) Πίνακας 2: Πολιτική ανεισµού προς Νοικοκυριά Πίνακας 3: Ετήσιος Ρυθµός Αύξησης των Υπολοίπων Χρηµατοδότησης των Επιχειρήσεων Πίνακας 4: Ποσοστά Αύξησης των Υπολοίπων Χρηµατοδότησης των Επιχειρήσεων Πίνακας 5: Λόγος Συνολικών Πιστώσεων σε Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ Πίνακας 6: Λόγος Συνολικών Χορηγήσεων Στεγαστικών ανείων σε Νοικοκυριά προς το ΑΕΠ Πίνακας 7: Λόγος Λοιπών ανείων σε Νοικοκυριά (Καταναλωτικά άνεια και Κάρτες) προς το ΑΕΠ Πίνακας 8: Λόγος Συνολικών Πιστώσεων σε Επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ Πίνακας 9: Απεικόνιση Κλιµάκων Αξιολόγησης των Moody s, S & P και Fitch vi

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιάγραµµα 1: Τύποι Τραπεζικών ανείων ιάγραµµα 2: Τριµερής Σχέση της Εγγυητικής Επιστολής ιάγραµµα 3: Λειτουργία της Ενέγγυας Πίστωσης ιάγραµµα 4: άνεια προς τις Εγχώριες Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά από τα Εγχώρια Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (Ποσοστιαία Μεταβολή Έναντι Προηγούµενου Έτους) ιάγραµµα 5: Η Ροή της ιαδικασίας Αξιολόγησης ανείων vii

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 1.1 Έννοια και Λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων Η εύρωστη και υγιής ανάπτυξη µιας οικονοµίας απαιτεί την ύπαρξη ενός άριστα οργανωµένου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µέσα από το οποίο θα επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανοµή των διαθέσιµων κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές µονάδες στις ελλειµµατικές, θα δηµιουργούνται νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που θα ικανοποιούν κάθε είδους ανάγκη και θα δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη µείωση του κινδύνου και του κόστους των συναλλαγών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µιας οικονοµίας και περιλαµβάνονται από 1 την Τράπεζα της Ελλάδος, οι Εµπορικές Τράπεζες, οι Τράπεζες Επενδύσεων, οι Κτηµατικές Τράπεζες, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί. Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που έχουν εµφανιστεί από την αρχαιότητα. Η ιστορία τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ιστορία του χρήµατος και του εµπορίου, όπου µε την εµφάνιση του χρήµατος δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την ασφαλή διαφύλαξή του ενώ, µε την εµφάνιση του εµπορίου δηµιουργήθηκε η ανάγκη για τη χρηµατοδότησή του. Στον αρχαίο κόσµο τα πιο ασφαλείς σηµεία για τη φύλαξη των χρηµάτων ήταν οι ναοί, οι οποίοι αποτέλεσαν και τα πρώτα µέρη που διενεργήθηκε η λειτουργία της διαφύλαξης χρηµάτων ενώ, υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες για τη χορήγηση δανείων ήδη από τον 18 ο αιώνα π.χ., στην αρχαία Βαβυλώνα, από ιερείς προς εµπόρους. Οι σύγχρονες τράπεζες πραγµατοποιούν τις ίδιες δραστηριότητες µε αυτές του παρελθόντος, αλλά µε διαφορετικό τρόπο ενώ, έχουν προστεθεί και νέοι τοµείς λειτουργιών. Ο όρος τράπεζα έχει της ρίζες του από τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνταν οι τραπεζικές συναλλαγές, από την αρχή της εµφάνισής τους, που ήταν στα τραπέζια των ναών. Σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικός ορισµός για 1 Νούλας Α. (2005), Χρήµα και Τράπεζες, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 58 1

9 την τράπεζα. Όπως αναφέρεται στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές, Β. Προϊόντα και Πελατεία, Αλεξάκης Π. (2007), σελ. 3-4), στο τραπεζικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τράπεζες ονοµάζονται πιστωτικά ιδρύµατα. Τον όρο τράπεζα στην επωνυµία τους µπορούν να τον χρησιµοποιούν µόνο οι επιχειρήσεις που από νοµική άποψη, ορίζονται ως πιστωτικά ιδρύµατα. Ο νοµικός ορισµός του πιστωτικού ιδρύµατος είναι ο εξής (Ν. 2076/92): Πιστωτικό ίδρυµα είναι επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασµό της. Ο λειτουργικός ορισµός του πιστωτικού ιδρύµατος διαφέρει από το νοµικό ορισµό, στο ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα εκτός από τη λειτουργία διαµεσολάβησης µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών οικονοµικών µονάδων, στην οποία αναφέρεται ο νοµικό ορισµός, επιτελούν και µια σειρά άλλες λειτουργίες, οι περισσότερες από τις οποίες απαριθµούνται στον ίδιο νόµο που δίνει τον ορισµό του πιστωτικού ιδρύµατος. Στη συνέχεια παρατίθενται όλες οι λειτουργίες ενός πιστωτικού ιδρύµατος Οι λειτουργίες των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 2 Α) Λειτουργίες Χρηµατοπιστωτικής ιαµεσολάβησης Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων µε τη µορφή των κλασικών τραπεζικών δανείων ή των πράξεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring) ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων (Εγγυητικές Επιστολές) ιαµεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές Β) Λειτουργίες Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών και ιακανονισµού Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, ηλεκτρονικού χρήµατος) Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων 2 Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ

10 Γ) Λειτουργίες Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης και ιαχείρισης Κινδύνων Εµπορικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών ) Λειτουργίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό επενδυτών Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό επενδυτών ιαπραγµάτευση και αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασµό ιαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών Αναδοχή της έκδοσης τίτλων και διάθεσή τους σε επενδυτές Παρεπόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Φύλαξη ή και διακίνηση τίτλων Ενοικίαση Θυρίδων Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής και κάθε θέµα σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών στους τοµείς συγχωνεύσεων και εξαγοράς επιχειρήσεων Υπηρεσίες συνδεόµενες µε την αναδοχή έκδοσης Παροχή συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων Υπηρεσίες ξένου συναλλάγµατος, που συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Ε) Ασφαλιστικές Εργασίες Παροχή κάθε είδους ασφαλιστικών υπηρεσιών, συµπληρώνοντας ολόκληρο το φάσµα της χρηµατοπιστωτικής εξυπηρέτησης Να σηµειώσουµε ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα παίζουν µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, καθώς µε τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης αυξάνονται οι αποταµιεύσεις και διοχετεύονται στις παραγωγικές µονάδες, µε αποτέλεσµα το οικονοµικό σύστηµα να γίνεται πιο αποτελεσµατικό. Επίσης, οι τράπεζες µε τη συµπεριφορά τους επηρεάζουν τη νοµισµατική πολιτική, καθώς 3

11 συµβάλλουν στην αύξηση ή τη µείωση της ποσότητας του χρήµατος στην οικονοµία και τέλος, οι τράπεζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα πληρωµών, καθώς όλες οι συναλλαγές διενεργούνται µε επιταγές, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται µέσω των τραπεζών Οι Τραπεζικοί Κίνδυνοι Η ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων συνεπάγεται την ανάληψη διάφορων ειδών κινδύνους, τους οποίους πρέπει κάθε τράπεζα να προβλέψει, να αναλύσει και να διαχειριστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Οι κίνδυνοι αυτοί µε τους οποίους οι τράπεζες έρχονται αντιµέτωπες είναι οι ακόλουθοι: Α) Πιστωτικός Κίνδυνος Η χορήγηση δανείων συνεπάγεται τη δηµιουργία πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος έγκειται στην πιθανότητα ο πελάτης της τράπεζας να µην µπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρεώσεις του και εποµένως, να µην αποπληρώσει το δάνειό του. Προκειµένου να µπορέσει η τράπεζα να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο θα πρέπει να διαθέτει ένα άριστο και αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης των πελατών της, διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο και έµπειρο προσωπικό στις χρηµατοδοτήσεις. Β) Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας έγκειται στην πιθανότητα τα διαθέσιµα κεφάλαια της τράπεζας να µην επαρκούν και έτσι να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της, εφόσον ζητήσουν την επιστροφή των κεφαλαίων τους. Σε περίπτωση που οι καταθέτες αρχίσουν και κάνουν µαζικές αναλήψεις χρηµάτων, συνεπάγεται τη δηµιουργία προβλήµατος ρευστότητας για την τράπεζα, το οποίο µπορεί να οδηγήσει και το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος σε κρίση. Γ) Κίνδυνος Αγοράς Ο κίνδυνος της αγοράς έχει άµεση σχέση µε αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση µε τη διαµόρφωση διάφορων οικονοµικών παραµέτρων, όπως είναι η µεταβολή των επιτοκίων (κίνδυνος επιτοκίου) και η µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (συναλλαγµατικός κίνδυνος). 4

12 ) Λειτουργικός Κίνδυνος Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στη ζηµία που µπορεί να υποστεί η τράπεζα από διάφορους παράγοντες και γεγονότα, όπως είναι η βλάβη του συστήµατος, η απάτη, το ανθρώπινο σφάλµα, οι φυσικές καταστροφές, τα ανεπαρκή συστήµατα και διαδικασίες, η παραβίαση των κανονισµών εσωτερικού ελέγχου, οι βανδαλισµοί, οι δολιοφθορές και γενικά κάθε απρόβλεπτο γεγονός που µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του τραπεζικού ιδρύµατος. 1.2 Χορηγήσεις ανείων Η χορήγηση δανείων αποτελεί µια από τις κυριότερες λειτουργίες ενός πιστωτικού ιδρύµατος και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας. Λόγω του γεγονότος ότι τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων παράλληλα όµως, συνεπάγονται και τη µεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου (πιστωτικού κινδύνου), είναι αναγκαίο στην παρούσα µελέτη να ασχοληθούµε µε την εκτενέστερη ανάλυση των χρηµατοδοτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. άνειο 3 είναι η σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους (δανειστής) µεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτη) κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα που προσδιορίζονται στις συναλλαγές κατά αριθµό, µέτρο ή σταθµά και αυτός (οφειλέτης) έχει την υποχρέωση να αποδώσει κατά το χρόνο που συµφωνήθηκε άλλα πράγµατα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Πρόκειται για την κυριότερη και συνηθέστερη πιστωτική σύµβαση, µε την οποία δηµιουργείται µια καθαρά προσωπική ενοχική σχέση µεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη. Από την άλλη πλευρά πίστωση 4 είναι η σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους (δανειστής) µεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτης) κεφάλαιο για να το χρησιµοποιήσει ορισµένο χρόνο και αυτός (οφειλέτης) αναλαµβάνει την υποχρέωση να το αποδώσει µετά τη λήξη του χρόνου. Είναι στην ουσία συµφωνία µε 3 Αγγελάκης Μ. (1991), Εισαγωγή στην Εκκαθάριση των Ληξιπρόθεσµων και Επισφαλών Απαιτήσεων, Β Έκδοση, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, σελ Αγγελάκης Μ. (1991), Εισαγωγή στην Εκκαθάριση των Ληξιπρόθεσµων και Επισφαλών Απαιτήσεων, Β Έκδοση, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, σελ. 19 5

13 την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους έχει υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά την αγοραστική δύναµη του άλλου. Η διαφορά της πίστωσης από το δάνειο έγκειται στο ότι η πίστωση έχει σχέση µόνο µε χρηµατική ενίσχυση του αντισυµβαλλοµένου ενώ, το δάνειο έχει σχέση και µε αντικαταστατά πράγµατα, όπως για παράδειγµα τα εµπορεύµατα. Το δάνειο µπορεί να θεωρηθεί πίστωση µόνο όταν είναι χρηµατικό. Οι τράπεζες χορηγούν δάνεια µόνο µε χρηµατική µορφή. Το δάνειο καταρτίζεται µε την υπογραφή της σύµβασης του δανείου από τον οφειλέτη και τους τυχόν εγγυητές εάν υπάρχουν. Η σύµβαση του δανείου αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και περιλαµβάνει γενικούς και ειδικούς όρους συναλλαγών. Συνήθως, έχουν καθιερωµένο τύπο για να προστατεύονται οι συναλλασσόµενοι και να διασφαλίζεται η διαφάνεια των εργασιών. Με τους ειδικούς όρους συναλλαγών ορίζεται ο τρόπος που θα χορηγηθεί το δάνειο (εφάπαξ ή τµηµατικά), ο τρόπος εξόφλησής του (εφάπαξ ή σε τακτές λήξεις) και το επιτόκιο, ενώ µε τους γενικούς όρους συναλλαγών δηλώνεται η βούληση της τράπεζας προς τρίτους. Οι γενικοί όροι συναλλαγών 5 είναι παρεµφερείς σε όλες τις τράπεζες και περιλαµβάνουν κανόνες δικαίου προστασίας του καταναλωτή, κανόνες λειτουργίας της τραπεζικής αγοράς, κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας και δικαιώµατα της τράπεζας και του πελάτη. Η αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της σύµβασης από µέρους του αντισυµβαλλόµενου πελάτη δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα, να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά της που προκύπτουν από την υπογραφή της σύµβασης, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η αποδεικτική δύναµη κάθε ιδιωτικού εγγράφου γίνεται µη την γνησιότητά του, δηλαδή µε τη γνήσια υπογραφή του εκδότη. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις για να έχει αυξηµένη αποδεικτική δύναµη το ιδιωτικό έγγραφο απαιτείται η «βεβαία χρονολογία» στη σύµβαση, όπου προσδιορίζεται χρονικά το γεγονός που συντελέστηκε και δε θα επιδέχεται καµία αµφισβήτηση. Η «βεβαία χρονολογία» στις συµβάσεις πραγµατοποιείται µε τη θεώρηση του εγγράφου αυτού από συµβολαιογράφο και µε την κοινοποίησή του στα συµβαλλόµενα µέρη µε δικαστικό επιµελητή. 5 Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ

14 Σύµφωνα µε την Πράξη ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αρ. 2501/2002 στις , η ελάχιστη ενηµέρωση σε προσυµβατικό επίπεδο που θα πρέπει να παρέχεται στους πελάτες, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα 6 : Ύψος επιτοκίου, αναλυτικά όπως τελικά διαµορφώνεται Έναρξη και περίοδο εκτοκισµού των δανείων και την τυχόν περίοδο χάριτος. Χρονική βάση υπολογισµού των τόκων. Γενικό επιτόκιο αναφοράς σε περιπτώσεις δανειακών συµβάσεων µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Ανάλυση καταβολής τόκων. Ύψος επιτοκίου υπερηµερίας και τρόπο υπολογισµού των τόκων. Όρους και σχετικές επιβαρύνσεις σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων χρηµατοδότησης. Προϋποθέσεις και όρους πρόωρης εξόφλησης ή µετατροπής των δανειακών όρων. Ύψος αµοιβών για παρεχόµενες ειδικές υπηρεσίες, εφάπαξ δαπανών και εξόδων υπέρ τρίτων Κατηγορίες ανείων Τα δάνεια ανάλογα µε κάποια κριτήριά τους, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Α) Ανάλογα µε τον Τρόπο Αποπληρωµής του ανείου Τοκοχρεολυτικά δάνεια. Στον τύπο αυτό δανείου η αποπληρωµή του γίνεται σταδιακά µε σταθερές ισόποσες δόσεις, όπου η κάθε δόση περιλαµβάνει κεφάλαιο, δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη στιγµή της πληρωµής και λοιπές επιβαρύνσεις (όπως κρατική εισφορά Ν.128/75). Οι καταβολές των δόσεων πραγµατοποιούνται σε τακτά, προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα, συνήθως µηνιαία. Η αναλογία του τόκου στη δόση είναι υψηλότερη στην αρχή του δανείου και µειώνεται σταδιακά. 6 Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ

15 Χρεολυτικά δάνεια. Στον τύπο αυτό δανείου η αποπληρωµή του κεφαλαίου γίνεται σε σταθερά χρονικά διαστήµατα µε ισόποσες δόσεις ενώ, η πληρωµή των τόκων πραγµατοποιείται σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα από αυτά της πληρωµής του κεφαλαίου, ανάλογα µε τη λήξη της περιόδου εκτοκισµού, τη στιγµή δηλαδή που καθίστανται απαιτητοί. Η δόση που αφορά το αρχικό κεφάλαιο είναι σταθερή ενώ, η δόση που αφορά τον καταβαλλόµενο τόκο µειώνεται. Ο τόκος στο συγκεκριµένο τύπο δανείου υπολογίζεται τοκαριθµικά, για κάθε περίοδο εκτοκισµού επί το ανεξόφλητο κεφάλαιο, µε βάση το έτος 360 ηµερών. άνεια τακτής λήξης. Στον τύπο αυτό δανείου το δάνεισµα επιστρέφεται ολόκληρο στην τράπεζα, µετά την πάροδο της συµφωνηµένης διάρκειας του δανείου. Β) Ανάλογα µε τη Χρονική ιάρκεια του ανείου Βραχυπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια έως και 1 έτος και χορηγούνται συνήθως για κεφάλαιο κίνησης. Μεσοπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια από 1 έως και 3 έτη και χορηγούνται συνήθως για κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα και σε ελάχιστες περιπτώσεις για επενδυτικούς σκοπούς όπως πάγιες εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισµό. Μακροπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια άνω των 3 ετών και χορηγούνται συνήθως για επενδυτικούς σκοπούς, όπως επένδυση σε πάγιο εξοπλισµό και πάγιες εγκαταστάσεις. Γ) Ανάλογα µε την Υποχρέωση Καταβολής Τόκου για το άνειο Έντοκα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια όπου ο οφειλέτης υποχρεούται εκτός από το κεφάλαιο να καταβάλει και τόκο στο δανειστή. Έτσι η παραχώρηση της χρήσης του κεφαλαίου από την τράπεζα γίνεται µε αντάλλαγµα. Άτοκα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια όπου ο οφειλέτης καταβάλει µόνο το κεφάλαιο στο δανειστή και δεν υποχρεούται να καταβάλει τόκο. Έτσι η παραχώρηση της χρήσης του κεφαλαίου από την τράπεζα γίνεται χωρίς αντάλλαγµα. 8

16 ) Ανάλογα µε το Επιτόκιο του ανείου άνεια σταθερού επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο παραµένει αµετάβλητο για όλη τη διάρκεια του δανείου. άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο µπορεί να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια του δανείου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο διαµορφώνεται από τον πίνακα επιτοκίων της κάθε τράπεζας ή είναι συνδεόµενο µε κάποιο δείκτη αναφοράς, όπως είναι το Eurorate ή το Euribor, και αναπροσαρµόζεται κατά την κρίση της τράπεζας και σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Το Eurorate καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατόπιν απόφασής της στα πλαίσια άσκησης νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται 7 για ένα από τα βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος. Ενώ, το Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 8 είναι το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς χρήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ευρώ και συγκεκριµένα, είναι το επιτόκιο που προσφέρεται από τράπεζα πρώτης τάξης για προθεσµιακές διατραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ. Πρόκειται για διατραπεζικό επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς στην αγορά χρήµατος της Ευρωζώνης κατόπιν καθηµερινής συνεδρίασης οµάδας τραπεζών. άνεια µικτού επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο για ένα µέρος της συνολικής διάρκειας του δανείου είναι σταθερό και µετά για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου είναι κυµαινόµενο, ανάλογα µε τα διαµορφωµένα επιτόκια τη στιγµή της αλλαγής του επιτοκίου. Ε) Ανάλογα µε τις Εξασφαλίσεις του ανείου Ακάλυπτα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια που καλύπτονται µόνο µε την υπογραφή του πιστούχου στη σύµβαση του δανείου. άνεια καλυµµένα µε ενοχικές εξασφαλίσεις. Πρόκειται για δάνεια που καλύπτονται µε την υπογραφή του πιστούχου και του εγγυητή στη σύµβαση 7 Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ. 28 9

17 του δανείου. Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα καλύπτεται και µε την εγγύηση τρίτου προσώπου. άνεια καλυµµένα µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Πρόκειται για δάνεια που εκτός από την υπογραφή του πιστούχου και του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, στη σύµβαση του δανείου, η τράπεζα καλύπτεται και µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις, όπως ενέχυρα, εκχωρήσεις, προσηµειώσεις και υποθήκες. Ζ) Ανάλογα µε το ανειολήπτη άνεια προς ιδιώτες Επιχειρηµατικά δάνεια Η) Ανάλογα µε το Σκοπό Χορήγησης του ανείου Καταναλωτικά Στεγαστικά Επενδυτικά άνεια για κεφάλαιο κίνησης Θ) Ανάλογα µε τον Κλάδο που Ανήκει η Επιχείρηση του ανειολήπτη άνεια για εµπορικές επιχειρήσεις άνεια για µεταποιητικές επιχειρήσεις άνεια για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών άνεια για την ενέργεια άνεια για τη ναυτιλία άνεια για τους αγρότες Ι) Ανάλογα µε το Τραπεζικό Προϊόν του ανείου Σύµβαση δανείου (στεγαστικού, καταναλωτικού, επιχειρηµατικού) Ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασµός Όριο υπερανάληψης (overdraft) Οµολογιακό δάνειο Έκδοση εγγυητικής επιστολής Έκδοση ενέγγυας πίστωσης 10

18 Κ) Ανάλογα µε το Νόµισµα Χορήγησης του ανείου άνεια σε Ευρώ άνεια σε ξένο νόµισµα, όπως δάνεια σε Ελβετικά Φράγκα, σε ολάρια, κ.α. Στην πράξη ανάλογα µε το δάνειο που χορηγείται από τις τράπεζες γίνεται συνδυασµός όλων των παραπάνω κατηγοριών δανείων. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την περαιτέρω ανάλυση των διευκολύνσεων που παρέχονται από τις τράπεζες στις δύο βασικές κατηγορίες δανειοληπτών, στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις. Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται οι κυριότερες µορφές δανείων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. άνεια Ιδιωτών Επιχειρήσεων Στεγαστικά Καταναλωτικά Επενδύσεων Κεφαλαίων Κίνησης Τοκοχρεολυτικά Μη Τοκοχρεολυτικά Υπερανάληψη Ελάχιστης δόσης Τοκοχρεολυτικά Μη Τοκοχρεολυτικά Αλληλόχρεου Λογ. Τακτής Λήξης ιάγραµµα 1: Τύποι Τραπεζικών ανείων Πηγή: Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές Β. Προϊόντα και Πελατεία, Ελληνική Ένωση Τραπεζών 1.3 άνεια Ιδιωτών Τα δάνεια ιδιωτών αναφέρονται σε κάθε µορφής πιστωτική διευκόλυνση προς φυσικά πρόσωπα, προκειµένου να καλύψουν προσωπικές, καταναλωτικές και στεγαστικές τους ανάγκες. Τα δάνεια ιδιωτών διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, την καταναλωτική πίστη και τη στεγαστική πίστη. 11

19 1.3.1 Καταναλωτική Πίστη Ο τοµέας της καταναλωτικής πίστης παρουσιάζει σηµαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και αποτελεί µία από τις πιο αποδοτικές µορφές χορηγήσεων. Ως καταναλωτική πίστη 9 ορίζονται οι πιστώσεις στις οποίες η παρεχόµενη αγοραστική δύναµη από την τράπεζα προς τον καταναλωτή προορίζεται να καλύψει σκοπούς εκτός των ορίων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του πιστολήπτη. Ο ορισµός αυτός της καταναλωτικής πίστης συνδέεται άµεσα µε τον ορισµό της έννοιας του καταναλωτή, όπου ο πιστολήπτης λαµβάνει την πίστωση µε την ιδιότητα του καταναλωτή όταν πρόκειται να τη χρησιµοποιήσει για να ικανοποιήσει ιδιωτικές του ανάγκες. Συνεπώς, η καταναλωτική πίστη αφορά παραχώρηση αγοραστικής δύναµης προς τον καταναλωτή µόνο για την ικανοποίηση ιδιωτικών αναγκών. Χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης προσφέρονται εκτός από τις τράπεζες και από εµπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και οι αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών. Τα πλεονεκτήµατα για τις τράπεζες από χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης είναι τα ακόλουθα 10 : Μεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου (µεγάλος αριθµός απαιτήσεων, µικρού σχετικά ύψους η κάθε µία). Σηµαντικές ωφέλειες από επιτοκιακά και µη έσοδα. Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης (δυνατότητα εύρεσης χρήσης προϊόντων καταναλωτικής πίστης από δυνητικούς πελάτες). Από την άλλη πλευρά οι χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης παρουσιάζουν και µειονεκτήµατα για τις τράπεζες, τα οποία είναι τα ακόλουθα 11 : Αυξηµένο λειτουργικό κόστος (αναφορικά µε την έγκριση, την παρακολούθηση και τη λειτουργική στήριξη πολυάριθµων δανειακών λογαριασµών). Κοστοφόρες και χρονοβόρες διαδικασίες επανείσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών (µικρού ύψους απαιτήσεις σε σχέση µε τα απαιτούµενα έξοδα). 9 Κλαβανίδου. (1997), Καταναλωτικά άνεια, ογµατική Θεώρηση και Συναφή Πρακτικά Ζητήµατα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, σελ Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ

20 Κίνδυνο δηµιουργίας επισφαλειών (δυσκολία στάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών λόγω έλλειψης σαφούς εικόνας των συνολικών τους τακτών υποχρεώσεων). Προκειµένου οι τράπεζες να περιορίσουν τα µειονεκτήµατα αλλά και τους κινδύνους που αναλαµβάνουν από τις χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης θα πρέπει να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσµατικά τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από αυτή τη µορφή χορήγησης. Από πλευράς κανονιστικών διατάξεων µε την Π /ΤΕ 2523/ καταργήθηκαν οι περιορισµοί που ίσχυαν στην καταναλωτική πίστη για τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα. Οι περιορισµοί που είχε θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος είχαν σχέση µε το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης του δανειολήπτη, το ποσοστό χρηµατοδότησης, όπου ήταν υποχρεωµένος ο δανειολήπτης να καταβάλει κάποιο ποσό σαν ιδία συµµετοχή και την απαραίτητη προσκόµιση δικαιολογητικών. Πλέον µε την κατάργηση της σχετικής κανονιστικής διάταξης της Τράπεζας της Ελλάδος η καταναλωτική πίστη ασκείται ελεύθερα από τις τράπεζες, όπου ο κάθε φορέας µπορεί και υιοθετεί δικά του κριτήρια και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης προς τους καταναλωτές. Οι κυριότερες µορφές διάκρισης της καταναλωτικής πίστης είναι τα προσωπικά δάνεια, τα όρια υπερανάληψης από τρεχούµενους λογαριασµούς καταθέσεων και τα καταναλωτικά δάνεια. Το ύψος της χρηµατοδότησης, το ύψος του επιτοκίου και ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου διαµορφώνονται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε µορφής δανείου, µε την πολιτική της κάθε τράπεζας και µε την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε δανειολήπτη. Α) Προσωπικά άνεια Τα προσωπικά δάνεια είναι για δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για τα οποία δεν απαιτείται η προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή παραστατικών αγοράς. Ο σκοπός του δανείου δηλώνεται προφορικά από τον δανειολήπτη κατά την αίτηση για τη χορήγηση του δανείου αλλά δεν ελέγχεται από την τράπεζα. Το γεγονός ότι η τράπεζα δεν ελέγχει το σκοπό του δανείου µέσω σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών, δίνει τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να χρησιµοποιήσει τελικά το κεφάλαιο που του χορηγήθηκε για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που είχε αρχικά δηλώσει. 13

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑ ΣΧ#ΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ Λ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ \ % / μ / / ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. I! ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Υποπρόγραμμα 1 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I - Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζει τα επιτόκια της από 14.08.2006 ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι ιδιώτες, που αποτελούν την μεγαλύτερη και ευρύτερη γεωγραφικά πελατεία στην Ελληνική κτηματαγορά, έχουν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τη σπουδαιότητα, τις λειτουργίες και τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

κεφαλαίου κατά τη λήξη του δανείου. Διάρκεια: από 3 έως 5 έτη. Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και συμφωνείται ύστερα

κεφαλαίου κατά τη λήξη του δανείου. Διάρκεια: από 3 έως 5 έτη. Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο και συμφωνείται ύστερα ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8-1-2016 Α. Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 1.Ομολογιακά δάνεια : Ειδική μορφή μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης μεγάλων και κερδοφόρων επιχειρήσεων Τα εταιρικά ομολογιακά δάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Απαιτήσεις Λογιστική ΙΙ - ΤΟΕ-ΕΚΠΑ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Απαιτήσεις αποτελούν όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. Ι ΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Σύντομη Περιγραφή της μελέτης περίπτωσης / Εκπαιδευτικοί στόχοι Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί μία εστιασμένη προσέγγιση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Παραθέτουμε ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑ από πιθανά θέματα για τον Γραπτό Διαγωνισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα πλαίσια της φροντιστηριακής προετοιμασίας μας οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα