ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ της ΚΑΜΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Νούλας Αθανάσιος Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (µε την Κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµική) Σεπτέµβριος 2011

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µιας οικονοµίας και παίζουν µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξή της, καθώς µε τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης αυξάνονται οι αποταµιεύσεις που µετέπειτα διοχετεύονται στις παραγωγικές µονάδες, µε αποτέλεσµα το οικονοµικό σύστηµα να γίνεται πιο αποτελεσµατικό. Επίσης, οι τράπεζες µε τη συµπεριφορά τους επηρεάζουν τη νοµισµατική πολιτική, καθώς συµβάλλουν στην αύξηση ή τη µείωση της ποσότητας του χρήµατος στην οικονοµία και τέλος, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα πληρωµών, καθώς όλες οι συναλλαγές διενεργούνται µε επιταγές, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται µέσω των τραπεζών. Ένα πιστωτικό ίδρυµα επιτελεί µια σειρά από λειτουργίες µε κυριότερη αυτή της χορήγησης δανείων, η οποία καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων του ενεργητικού µιας τράπεζας. Λόγω του γεγονότος ότι τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων παράλληλα όµως, συνεπάγονται και τη µεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου (πιστωτικού κινδύνου), στην παρούσα µελέτη γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί εκτενέστερα το γενικότερο πλαίσιο των χρηµατοδοτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Καταρχήν, γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της έννοιας των πιστωτικών ιδρυµάτων, της λειτουργίας τους και των τραπεζικών κινδύνων. Έπειτα, παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του τραπεζικού δανεισµού και οι κατηγορίες δανείων που παρέχονται από µία τράπεζα, ενώ στη συνέχεια γίνεται περαιτέρω ανάλυση των διευκολύνσεων που παρέχονται από τις τράπεζες στις δύο βασικές κατηγορίες δανειοληπτών, στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις, και των βασικών χαρακτηριστικών τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι πτυχές του πιστωτικού κινδύνου και οι διαδικασίες που ακολουθούν οι τράπεζες, προκειµένου να αξιολογήσουν τα δάνεια που χορηγούν. Κάθε µορφής χορήγηση συνεπάγεται τη δηµιουργία πιστωτικού κινδύνου και πάντα υπάρχει µία πιθανότητα, ο δανειζόµενος να µη µπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να αποπληρώσει το δάνειό του προς το δανειστή. Εκείνο που πάντα έχει σηµασία όµως, είναι η απρόσκοπτη και αµερόληπτη ii

3 εφαρµογή από κάθε τράπεζα των συγκεκριµένων µεθόδων αξιολόγησης, έτσι ώστε να εκτιµηθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των γενικών διαδικασιών που ακολουθούνται, κατά την υποβολή της αίτησης και την αξιολόγηση των δανείων που χορηγούν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας που εµπεριέχουν τα εν λόγω δάνεια. Στην ανάλυση των δανείων αυτών ο πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ µεγαλύτερος καθώς, πρέπει η τράπεζα να λάβει υπόψη της πολλαπλές παραµέτρους. Λόγω, της ιδιαιτερότητας της συγκεκριµένης κατηγορίας δανείων, στην παρούσα µελέτη επικεντρωνόµαστε στην ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης και της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρηµατικών δανείων. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο µελετάται η διαδικασία της παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων µετά τη χορήγηση. Η διαδικασία παρακολούθησης της κανονικής εξυπηρέτησης µιας χορήγησης αποτελεί τη φυσική συνέχειά της και αποτελεί µια εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία, τόσο για τη διασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης της χορήγησης όσο και για τον έγκαιρο εντοπισµό του προβλήµατος και τη λήψη των απαραίτητων µέτρων, εξώδικων ή δικαστικών, σε περίπτωση εµφάνισης καθυστερήσεων στην αποπληρωµή της απαίτησης. iii

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... iv ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... vi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ Έννοια και Λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οι λειτουργίες των Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οι Τραπεζικοί Κίνδυνοι Χορηγήσεις ανείων Κατηγορίες ανείων άνεια Ιδιωτών Καταναλωτική Πίστη Στεγαστική Πίστη Επιχειρηµατικά άνεια Άµεσες Πιστωτικές ιευκολύνσεις Έµµεσες Πιστωτικές ιευκολύνσεις Λοιπές Μορφές Χρηµατοδοτήσεων Πιστωτικές Κάρτες Το Τραπεζικό Σύστηµα και η Πολιτική ανεισµού στην Ελλάδα (Στατιστικά Στοιχεία) Πολιτική ανεισµού Νοικοκυριών Πολιτική ανεισµού Επιχειρήσεων Βαθµός Χρέωσης Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Γενικές Αρχές Πιστοδοτικής Πολιτικής Προσδιορισµός του Πιστωτικού Κινδύνου Αξιολόγηση των Βασικών Πιστωτικών Κριτήριων Μέθοδοι Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου iv

5 2.2.3 Υποδείγµατα Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου Ποιοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης του Πελάτη Ποσοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης του Πελάτη Ο Ισολογισµός Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Ο Πίνακας ιάθεσης Αποτελεσµάτων Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών Ανάλυση Αριθµοδεικτών Αριθµοδείκτες Ρευστότητας Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αριθµοδείκτες ανειακής Επιβάρυνσης Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας Η Εξασφάλιση της Πίστωσης Ενοχικές Εξασφαλίσεις - Εγγυήσεις Εµπράγµατες Εξασφαλίσεις Η Πιστωτική Κουλτούρα των Τραπεζικών Οργανισµών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Παρακολούθηση των Επιχειρηµατικών Πιστοδοτήσεων Τρόποι Παρακολούθησης της Πιστοδοτικής Σχέσης Προειδοποιητικές Ενδείξεις για την Πορεία µιας Επιχείρησης Σηµεία Συναγερµού ιαχειριστικές Ενέργειες Αντιµετώπισης Προβληµάτων Καθυστερήσεις Αποπληρωµής ανείων Ρυθµίσεις Οφειλών Τµήµα ιαχείρισης Καθυστερήσεων Καθυστερήσεις Αποπληρωµής ανείων στην Ελλάδα (Στατιστικά Στοιχεία) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ v

6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτήσεων και Ποσοστό επί του Συνόλου ανά Κατηγορία ανεισµού (Υπόλοιπα έως την 31 η εκεµβρίου 2009) Πίνακας 2: Πολιτική ανεισµού προς Νοικοκυριά Πίνακας 3: Ετήσιος Ρυθµός Αύξησης των Υπολοίπων Χρηµατοδότησης των Επιχειρήσεων Πίνακας 4: Ποσοστά Αύξησης των Υπολοίπων Χρηµατοδότησης των Επιχειρήσεων Πίνακας 5: Λόγος Συνολικών Πιστώσεων σε Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ Πίνακας 6: Λόγος Συνολικών Χορηγήσεων Στεγαστικών ανείων σε Νοικοκυριά προς το ΑΕΠ Πίνακας 7: Λόγος Λοιπών ανείων σε Νοικοκυριά (Καταναλωτικά άνεια και Κάρτες) προς το ΑΕΠ Πίνακας 8: Λόγος Συνολικών Πιστώσεων σε Επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ Πίνακας 9: Απεικόνιση Κλιµάκων Αξιολόγησης των Moody s, S & P και Fitch vi

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιάγραµµα 1: Τύποι Τραπεζικών ανείων ιάγραµµα 2: Τριµερής Σχέση της Εγγυητικής Επιστολής ιάγραµµα 3: Λειτουργία της Ενέγγυας Πίστωσης ιάγραµµα 4: άνεια προς τις Εγχώριες Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά από τα Εγχώρια Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (Ποσοστιαία Μεταβολή Έναντι Προηγούµενου Έτους) ιάγραµµα 5: Η Ροή της ιαδικασίας Αξιολόγησης ανείων vii

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 1.1 Έννοια και Λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων Η εύρωστη και υγιής ανάπτυξη µιας οικονοµίας απαιτεί την ύπαρξη ενός άριστα οργανωµένου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µέσα από το οποίο θα επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανοµή των διαθέσιµων κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές µονάδες στις ελλειµµατικές, θα δηµιουργούνται νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που θα ικανοποιούν κάθε είδους ανάγκη και θα δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη µείωση του κινδύνου και του κόστους των συναλλαγών. Τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µιας οικονοµίας και περιλαµβάνονται από 1 την Τράπεζα της Ελλάδος, οι Εµπορικές Τράπεζες, οι Τράπεζες Επενδύσεων, οι Κτηµατικές Τράπεζες, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί. Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που έχουν εµφανιστεί από την αρχαιότητα. Η ιστορία τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ιστορία του χρήµατος και του εµπορίου, όπου µε την εµφάνιση του χρήµατος δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την ασφαλή διαφύλαξή του ενώ, µε την εµφάνιση του εµπορίου δηµιουργήθηκε η ανάγκη για τη χρηµατοδότησή του. Στον αρχαίο κόσµο τα πιο ασφαλείς σηµεία για τη φύλαξη των χρηµάτων ήταν οι ναοί, οι οποίοι αποτέλεσαν και τα πρώτα µέρη που διενεργήθηκε η λειτουργία της διαφύλαξης χρηµάτων ενώ, υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες για τη χορήγηση δανείων ήδη από τον 18 ο αιώνα π.χ., στην αρχαία Βαβυλώνα, από ιερείς προς εµπόρους. Οι σύγχρονες τράπεζες πραγµατοποιούν τις ίδιες δραστηριότητες µε αυτές του παρελθόντος, αλλά µε διαφορετικό τρόπο ενώ, έχουν προστεθεί και νέοι τοµείς λειτουργιών. Ο όρος τράπεζα έχει της ρίζες του από τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνταν οι τραπεζικές συναλλαγές, από την αρχή της εµφάνισής τους, που ήταν στα τραπέζια των ναών. Σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικός ορισµός για 1 Νούλας Α. (2005), Χρήµα και Τράπεζες, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 58 1

9 την τράπεζα. Όπως αναφέρεται στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές, Β. Προϊόντα και Πελατεία, Αλεξάκης Π. (2007), σελ. 3-4), στο τραπεζικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τράπεζες ονοµάζονται πιστωτικά ιδρύµατα. Τον όρο τράπεζα στην επωνυµία τους µπορούν να τον χρησιµοποιούν µόνο οι επιχειρήσεις που από νοµική άποψη, ορίζονται ως πιστωτικά ιδρύµατα. Ο νοµικός ορισµός του πιστωτικού ιδρύµατος είναι ο εξής (Ν. 2076/92): Πιστωτικό ίδρυµα είναι επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασµό της. Ο λειτουργικός ορισµός του πιστωτικού ιδρύµατος διαφέρει από το νοµικό ορισµό, στο ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα εκτός από τη λειτουργία διαµεσολάβησης µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών οικονοµικών µονάδων, στην οποία αναφέρεται ο νοµικό ορισµός, επιτελούν και µια σειρά άλλες λειτουργίες, οι περισσότερες από τις οποίες απαριθµούνται στον ίδιο νόµο που δίνει τον ορισµό του πιστωτικού ιδρύµατος. Στη συνέχεια παρατίθενται όλες οι λειτουργίες ενός πιστωτικού ιδρύµατος Οι λειτουργίες των Πιστωτικών Ιδρυµάτων 2 Α) Λειτουργίες Χρηµατοπιστωτικής ιαµεσολάβησης Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων µε τη µορφή των κλασικών τραπεζικών δανείων ή των πράξεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (Factoring) ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing) Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων (Εγγυητικές Επιστολές) ιαµεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές Β) Λειτουργίες Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών και ιακανονισµού Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, ηλεκτρονικού χρήµατος) Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων 2 Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ

10 Γ) Λειτουργίες Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης και ιαχείρισης Κινδύνων Εµπορικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών ) Λειτουργίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό επενδυτών Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό επενδυτών ιαπραγµάτευση και αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασµό ιαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών Αναδοχή της έκδοσης τίτλων και διάθεσή τους σε επενδυτές Παρεπόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Φύλαξη ή και διακίνηση τίτλων Ενοικίαση Θυρίδων Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής και κάθε θέµα σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών στους τοµείς συγχωνεύσεων και εξαγοράς επιχειρήσεων Υπηρεσίες συνδεόµενες µε την αναδοχή έκδοσης Παροχή συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων Υπηρεσίες ξένου συναλλάγµατος, που συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Ε) Ασφαλιστικές Εργασίες Παροχή κάθε είδους ασφαλιστικών υπηρεσιών, συµπληρώνοντας ολόκληρο το φάσµα της χρηµατοπιστωτικής εξυπηρέτησης Να σηµειώσουµε ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα παίζουν µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, καθώς µε τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης αυξάνονται οι αποταµιεύσεις και διοχετεύονται στις παραγωγικές µονάδες, µε αποτέλεσµα το οικονοµικό σύστηµα να γίνεται πιο αποτελεσµατικό. Επίσης, οι τράπεζες µε τη συµπεριφορά τους επηρεάζουν τη νοµισµατική πολιτική, καθώς 3

11 συµβάλλουν στην αύξηση ή τη µείωση της ποσότητας του χρήµατος στην οικονοµία και τέλος, οι τράπεζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα πληρωµών, καθώς όλες οι συναλλαγές διενεργούνται µε επιταγές, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται µέσω των τραπεζών Οι Τραπεζικοί Κίνδυνοι Η ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων συνεπάγεται την ανάληψη διάφορων ειδών κινδύνους, τους οποίους πρέπει κάθε τράπεζα να προβλέψει, να αναλύσει και να διαχειριστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Οι κίνδυνοι αυτοί µε τους οποίους οι τράπεζες έρχονται αντιµέτωπες είναι οι ακόλουθοι: Α) Πιστωτικός Κίνδυνος Η χορήγηση δανείων συνεπάγεται τη δηµιουργία πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος έγκειται στην πιθανότητα ο πελάτης της τράπεζας να µην µπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρεώσεις του και εποµένως, να µην αποπληρώσει το δάνειό του. Προκειµένου να µπορέσει η τράπεζα να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο θα πρέπει να διαθέτει ένα άριστο και αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης των πελατών της, διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο και έµπειρο προσωπικό στις χρηµατοδοτήσεις. Β) Κίνδυνος Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας έγκειται στην πιθανότητα τα διαθέσιµα κεφάλαια της τράπεζας να µην επαρκούν και έτσι να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της, εφόσον ζητήσουν την επιστροφή των κεφαλαίων τους. Σε περίπτωση που οι καταθέτες αρχίσουν και κάνουν µαζικές αναλήψεις χρηµάτων, συνεπάγεται τη δηµιουργία προβλήµατος ρευστότητας για την τράπεζα, το οποίο µπορεί να οδηγήσει και το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος σε κρίση. Γ) Κίνδυνος Αγοράς Ο κίνδυνος της αγοράς έχει άµεση σχέση µε αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση µε τη διαµόρφωση διάφορων οικονοµικών παραµέτρων, όπως είναι η µεταβολή των επιτοκίων (κίνδυνος επιτοκίου) και η µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (συναλλαγµατικός κίνδυνος). 4

12 ) Λειτουργικός Κίνδυνος Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στη ζηµία που µπορεί να υποστεί η τράπεζα από διάφορους παράγοντες και γεγονότα, όπως είναι η βλάβη του συστήµατος, η απάτη, το ανθρώπινο σφάλµα, οι φυσικές καταστροφές, τα ανεπαρκή συστήµατα και διαδικασίες, η παραβίαση των κανονισµών εσωτερικού ελέγχου, οι βανδαλισµοί, οι δολιοφθορές και γενικά κάθε απρόβλεπτο γεγονός που µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του τραπεζικού ιδρύµατος. 1.2 Χορηγήσεις ανείων Η χορήγηση δανείων αποτελεί µια από τις κυριότερες λειτουργίες ενός πιστωτικού ιδρύµατος και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας. Λόγω του γεγονότος ότι τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων παράλληλα όµως, συνεπάγονται και τη µεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου (πιστωτικού κινδύνου), είναι αναγκαίο στην παρούσα µελέτη να ασχοληθούµε µε την εκτενέστερη ανάλυση των χρηµατοδοτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. άνειο 3 είναι η σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους (δανειστής) µεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτη) κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα που προσδιορίζονται στις συναλλαγές κατά αριθµό, µέτρο ή σταθµά και αυτός (οφειλέτης) έχει την υποχρέωση να αποδώσει κατά το χρόνο που συµφωνήθηκε άλλα πράγµατα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Πρόκειται για την κυριότερη και συνηθέστερη πιστωτική σύµβαση, µε την οποία δηµιουργείται µια καθαρά προσωπική ενοχική σχέση µεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη. Από την άλλη πλευρά πίστωση 4 είναι η σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους (δανειστής) µεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτης) κεφάλαιο για να το χρησιµοποιήσει ορισµένο χρόνο και αυτός (οφειλέτης) αναλαµβάνει την υποχρέωση να το αποδώσει µετά τη λήξη του χρόνου. Είναι στην ουσία συµφωνία µε 3 Αγγελάκης Μ. (1991), Εισαγωγή στην Εκκαθάριση των Ληξιπρόθεσµων και Επισφαλών Απαιτήσεων, Β Έκδοση, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, σελ Αγγελάκης Μ. (1991), Εισαγωγή στην Εκκαθάριση των Ληξιπρόθεσµων και Επισφαλών Απαιτήσεων, Β Έκδοση, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, σελ. 19 5

13 την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους έχει υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά την αγοραστική δύναµη του άλλου. Η διαφορά της πίστωσης από το δάνειο έγκειται στο ότι η πίστωση έχει σχέση µόνο µε χρηµατική ενίσχυση του αντισυµβαλλοµένου ενώ, το δάνειο έχει σχέση και µε αντικαταστατά πράγµατα, όπως για παράδειγµα τα εµπορεύµατα. Το δάνειο µπορεί να θεωρηθεί πίστωση µόνο όταν είναι χρηµατικό. Οι τράπεζες χορηγούν δάνεια µόνο µε χρηµατική µορφή. Το δάνειο καταρτίζεται µε την υπογραφή της σύµβασης του δανείου από τον οφειλέτη και τους τυχόν εγγυητές εάν υπάρχουν. Η σύµβαση του δανείου αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και περιλαµβάνει γενικούς και ειδικούς όρους συναλλαγών. Συνήθως, έχουν καθιερωµένο τύπο για να προστατεύονται οι συναλλασσόµενοι και να διασφαλίζεται η διαφάνεια των εργασιών. Με τους ειδικούς όρους συναλλαγών ορίζεται ο τρόπος που θα χορηγηθεί το δάνειο (εφάπαξ ή τµηµατικά), ο τρόπος εξόφλησής του (εφάπαξ ή σε τακτές λήξεις) και το επιτόκιο, ενώ µε τους γενικούς όρους συναλλαγών δηλώνεται η βούληση της τράπεζας προς τρίτους. Οι γενικοί όροι συναλλαγών 5 είναι παρεµφερείς σε όλες τις τράπεζες και περιλαµβάνουν κανόνες δικαίου προστασίας του καταναλωτή, κανόνες λειτουργίας της τραπεζικής αγοράς, κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας και δικαιώµατα της τράπεζας και του πελάτη. Η αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της σύµβασης από µέρους του αντισυµβαλλόµενου πελάτη δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα, να ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατά της που προκύπτουν από την υπογραφή της σύµβασης, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η αποδεικτική δύναµη κάθε ιδιωτικού εγγράφου γίνεται µη την γνησιότητά του, δηλαδή µε τη γνήσια υπογραφή του εκδότη. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις για να έχει αυξηµένη αποδεικτική δύναµη το ιδιωτικό έγγραφο απαιτείται η «βεβαία χρονολογία» στη σύµβαση, όπου προσδιορίζεται χρονικά το γεγονός που συντελέστηκε και δε θα επιδέχεται καµία αµφισβήτηση. Η «βεβαία χρονολογία» στις συµβάσεις πραγµατοποιείται µε τη θεώρηση του εγγράφου αυτού από συµβολαιογράφο και µε την κοινοποίησή του στα συµβαλλόµενα µέρη µε δικαστικό επιµελητή. 5 Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ

14 Σύµφωνα µε την Πράξη ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αρ. 2501/2002 στις , η ελάχιστη ενηµέρωση σε προσυµβατικό επίπεδο που θα πρέπει να παρέχεται στους πελάτες, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα 6 : Ύψος επιτοκίου, αναλυτικά όπως τελικά διαµορφώνεται Έναρξη και περίοδο εκτοκισµού των δανείων και την τυχόν περίοδο χάριτος. Χρονική βάση υπολογισµού των τόκων. Γενικό επιτόκιο αναφοράς σε περιπτώσεις δανειακών συµβάσεων µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Ανάλυση καταβολής τόκων. Ύψος επιτοκίου υπερηµερίας και τρόπο υπολογισµού των τόκων. Όρους και σχετικές επιβαρύνσεις σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων χρηµατοδότησης. Προϋποθέσεις και όρους πρόωρης εξόφλησης ή µετατροπής των δανειακών όρων. Ύψος αµοιβών για παρεχόµενες ειδικές υπηρεσίες, εφάπαξ δαπανών και εξόδων υπέρ τρίτων Κατηγορίες ανείων Τα δάνεια ανάλογα µε κάποια κριτήριά τους, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Α) Ανάλογα µε τον Τρόπο Αποπληρωµής του ανείου Τοκοχρεολυτικά δάνεια. Στον τύπο αυτό δανείου η αποπληρωµή του γίνεται σταδιακά µε σταθερές ισόποσες δόσεις, όπου η κάθε δόση περιλαµβάνει κεφάλαιο, δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη στιγµή της πληρωµής και λοιπές επιβαρύνσεις (όπως κρατική εισφορά Ν.128/75). Οι καταβολές των δόσεων πραγµατοποιούνται σε τακτά, προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα, συνήθως µηνιαία. Η αναλογία του τόκου στη δόση είναι υψηλότερη στην αρχή του δανείου και µειώνεται σταδιακά. 6 Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ

15 Χρεολυτικά δάνεια. Στον τύπο αυτό δανείου η αποπληρωµή του κεφαλαίου γίνεται σε σταθερά χρονικά διαστήµατα µε ισόποσες δόσεις ενώ, η πληρωµή των τόκων πραγµατοποιείται σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα από αυτά της πληρωµής του κεφαλαίου, ανάλογα µε τη λήξη της περιόδου εκτοκισµού, τη στιγµή δηλαδή που καθίστανται απαιτητοί. Η δόση που αφορά το αρχικό κεφάλαιο είναι σταθερή ενώ, η δόση που αφορά τον καταβαλλόµενο τόκο µειώνεται. Ο τόκος στο συγκεκριµένο τύπο δανείου υπολογίζεται τοκαριθµικά, για κάθε περίοδο εκτοκισµού επί το ανεξόφλητο κεφάλαιο, µε βάση το έτος 360 ηµερών. άνεια τακτής λήξης. Στον τύπο αυτό δανείου το δάνεισµα επιστρέφεται ολόκληρο στην τράπεζα, µετά την πάροδο της συµφωνηµένης διάρκειας του δανείου. Β) Ανάλογα µε τη Χρονική ιάρκεια του ανείου Βραχυπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια έως και 1 έτος και χορηγούνται συνήθως για κεφάλαιο κίνησης. Μεσοπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια από 1 έως και 3 έτη και χορηγούνται συνήθως για κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα και σε ελάχιστες περιπτώσεις για επενδυτικούς σκοπούς όπως πάγιες εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισµό. Μακροπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια άνω των 3 ετών και χορηγούνται συνήθως για επενδυτικούς σκοπούς, όπως επένδυση σε πάγιο εξοπλισµό και πάγιες εγκαταστάσεις. Γ) Ανάλογα µε την Υποχρέωση Καταβολής Τόκου για το άνειο Έντοκα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια όπου ο οφειλέτης υποχρεούται εκτός από το κεφάλαιο να καταβάλει και τόκο στο δανειστή. Έτσι η παραχώρηση της χρήσης του κεφαλαίου από την τράπεζα γίνεται µε αντάλλαγµα. Άτοκα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια όπου ο οφειλέτης καταβάλει µόνο το κεφάλαιο στο δανειστή και δεν υποχρεούται να καταβάλει τόκο. Έτσι η παραχώρηση της χρήσης του κεφαλαίου από την τράπεζα γίνεται χωρίς αντάλλαγµα. 8

16 ) Ανάλογα µε το Επιτόκιο του ανείου άνεια σταθερού επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο παραµένει αµετάβλητο για όλη τη διάρκεια του δανείου. άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο µπορεί να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια του δανείου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο διαµορφώνεται από τον πίνακα επιτοκίων της κάθε τράπεζας ή είναι συνδεόµενο µε κάποιο δείκτη αναφοράς, όπως είναι το Eurorate ή το Euribor, και αναπροσαρµόζεται κατά την κρίση της τράπεζας και σύµφωνα µε τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Το Eurorate καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατόπιν απόφασής της στα πλαίσια άσκησης νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται 7 για ένα από τα βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς των πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος. Ενώ, το Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 8 είναι το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς χρήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ευρώ και συγκεκριµένα, είναι το επιτόκιο που προσφέρεται από τράπεζα πρώτης τάξης για προθεσµιακές διατραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ. Πρόκειται για διατραπεζικό επιτόκιο το οποίο καθορίζεται από τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς στην αγορά χρήµατος της Ευρωζώνης κατόπιν καθηµερινής συνεδρίασης οµάδας τραπεζών. άνεια µικτού επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο για ένα µέρος της συνολικής διάρκειας του δανείου είναι σταθερό και µετά για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου είναι κυµαινόµενο, ανάλογα µε τα διαµορφωµένα επιτόκια τη στιγµή της αλλαγής του επιτοκίου. Ε) Ανάλογα µε τις Εξασφαλίσεις του ανείου Ακάλυπτα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια που καλύπτονται µόνο µε την υπογραφή του πιστούχου στη σύµβαση του δανείου. άνεια καλυµµένα µε ενοχικές εξασφαλίσεις. Πρόκειται για δάνεια που καλύπτονται µε την υπογραφή του πιστούχου και του εγγυητή στη σύµβαση 7 Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ. 28 9

17 του δανείου. Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα καλύπτεται και µε την εγγύηση τρίτου προσώπου. άνεια καλυµµένα µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Πρόκειται για δάνεια που εκτός από την υπογραφή του πιστούχου και του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, στη σύµβαση του δανείου, η τράπεζα καλύπτεται και µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις, όπως ενέχυρα, εκχωρήσεις, προσηµειώσεις και υποθήκες. Ζ) Ανάλογα µε το ανειολήπτη άνεια προς ιδιώτες Επιχειρηµατικά δάνεια Η) Ανάλογα µε το Σκοπό Χορήγησης του ανείου Καταναλωτικά Στεγαστικά Επενδυτικά άνεια για κεφάλαιο κίνησης Θ) Ανάλογα µε τον Κλάδο που Ανήκει η Επιχείρηση του ανειολήπτη άνεια για εµπορικές επιχειρήσεις άνεια για µεταποιητικές επιχειρήσεις άνεια για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών άνεια για την ενέργεια άνεια για τη ναυτιλία άνεια για τους αγρότες Ι) Ανάλογα µε το Τραπεζικό Προϊόν του ανείου Σύµβαση δανείου (στεγαστικού, καταναλωτικού, επιχειρηµατικού) Ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασµός Όριο υπερανάληψης (overdraft) Οµολογιακό δάνειο Έκδοση εγγυητικής επιστολής Έκδοση ενέγγυας πίστωσης 10

18 Κ) Ανάλογα µε το Νόµισµα Χορήγησης του ανείου άνεια σε Ευρώ άνεια σε ξένο νόµισµα, όπως δάνεια σε Ελβετικά Φράγκα, σε ολάρια, κ.α. Στην πράξη ανάλογα µε το δάνειο που χορηγείται από τις τράπεζες γίνεται συνδυασµός όλων των παραπάνω κατηγοριών δανείων. Στο παρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την περαιτέρω ανάλυση των διευκολύνσεων που παρέχονται από τις τράπεζες στις δύο βασικές κατηγορίες δανειοληπτών, στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις. Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται οι κυριότερες µορφές δανείων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. άνεια Ιδιωτών Επιχειρήσεων Στεγαστικά Καταναλωτικά Επενδύσεων Κεφαλαίων Κίνησης Τοκοχρεολυτικά Μη Τοκοχρεολυτικά Υπερανάληψη Ελάχιστης δόσης Τοκοχρεολυτικά Μη Τοκοχρεολυτικά Αλληλόχρεου Λογ. Τακτής Λήξης ιάγραµµα 1: Τύποι Τραπεζικών ανείων Πηγή: Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές Β. Προϊόντα και Πελατεία, Ελληνική Ένωση Τραπεζών 1.3 άνεια Ιδιωτών Τα δάνεια ιδιωτών αναφέρονται σε κάθε µορφής πιστωτική διευκόλυνση προς φυσικά πρόσωπα, προκειµένου να καλύψουν προσωπικές, καταναλωτικές και στεγαστικές τους ανάγκες. Τα δάνεια ιδιωτών διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, την καταναλωτική πίστη και τη στεγαστική πίστη. 11

19 1.3.1 Καταναλωτική Πίστη Ο τοµέας της καταναλωτικής πίστης παρουσιάζει σηµαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και αποτελεί µία από τις πιο αποδοτικές µορφές χορηγήσεων. Ως καταναλωτική πίστη 9 ορίζονται οι πιστώσεις στις οποίες η παρεχόµενη αγοραστική δύναµη από την τράπεζα προς τον καταναλωτή προορίζεται να καλύψει σκοπούς εκτός των ορίων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του πιστολήπτη. Ο ορισµός αυτός της καταναλωτικής πίστης συνδέεται άµεσα µε τον ορισµό της έννοιας του καταναλωτή, όπου ο πιστολήπτης λαµβάνει την πίστωση µε την ιδιότητα του καταναλωτή όταν πρόκειται να τη χρησιµοποιήσει για να ικανοποιήσει ιδιωτικές του ανάγκες. Συνεπώς, η καταναλωτική πίστη αφορά παραχώρηση αγοραστικής δύναµης προς τον καταναλωτή µόνο για την ικανοποίηση ιδιωτικών αναγκών. Χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης προσφέρονται εκτός από τις τράπεζες και από εµπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και οι αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών. Τα πλεονεκτήµατα για τις τράπεζες από χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης είναι τα ακόλουθα 10 : Μεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου (µεγάλος αριθµός απαιτήσεων, µικρού σχετικά ύψους η κάθε µία). Σηµαντικές ωφέλειες από επιτοκιακά και µη έσοδα. Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης (δυνατότητα εύρεσης χρήσης προϊόντων καταναλωτικής πίστης από δυνητικούς πελάτες). Από την άλλη πλευρά οι χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης παρουσιάζουν και µειονεκτήµατα για τις τράπεζες, τα οποία είναι τα ακόλουθα 11 : Αυξηµένο λειτουργικό κόστος (αναφορικά µε την έγκριση, την παρακολούθηση και τη λειτουργική στήριξη πολυάριθµων δανειακών λογαριασµών). Κοστοφόρες και χρονοβόρες διαδικασίες επανείσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών (µικρού ύψους απαιτήσεις σε σχέση µε τα απαιτούµενα έξοδα). 9 Κλαβανίδου. (1997), Καταναλωτικά άνεια, ογµατική Θεώρηση και Συναφή Πρακτικά Ζητήµατα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, σελ Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ

20 Κίνδυνο δηµιουργίας επισφαλειών (δυσκολία στάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών λόγω έλλειψης σαφούς εικόνας των συνολικών τους τακτών υποχρεώσεων). Προκειµένου οι τράπεζες να περιορίσουν τα µειονεκτήµατα αλλά και τους κινδύνους που αναλαµβάνουν από τις χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης θα πρέπει να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσµατικά τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από αυτή τη µορφή χορήγησης. Από πλευράς κανονιστικών διατάξεων µε την Π /ΤΕ 2523/ καταργήθηκαν οι περιορισµοί που ίσχυαν στην καταναλωτική πίστη για τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα. Οι περιορισµοί που είχε θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος είχαν σχέση µε το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης του δανειολήπτη, το ποσοστό χρηµατοδότησης, όπου ήταν υποχρεωµένος ο δανειολήπτης να καταβάλει κάποιο ποσό σαν ιδία συµµετοχή και την απαραίτητη προσκόµιση δικαιολογητικών. Πλέον µε την κατάργηση της σχετικής κανονιστικής διάταξης της Τράπεζας της Ελλάδος η καταναλωτική πίστη ασκείται ελεύθερα από τις τράπεζες, όπου ο κάθε φορέας µπορεί και υιοθετεί δικά του κριτήρια και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης προς τους καταναλωτές. Οι κυριότερες µορφές διάκρισης της καταναλωτικής πίστης είναι τα προσωπικά δάνεια, τα όρια υπερανάληψης από τρεχούµενους λογαριασµούς καταθέσεων και τα καταναλωτικά δάνεια. Το ύψος της χρηµατοδότησης, το ύψος του επιτοκίου και ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου διαµορφώνονται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε µορφής δανείου, µε την πολιτική της κάθε τράπεζας και µε την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε δανειολήπτη. Α) Προσωπικά άνεια Τα προσωπικά δάνεια είναι για δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών και για τα οποία δεν απαιτείται η προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ή παραστατικών αγοράς. Ο σκοπός του δανείου δηλώνεται προφορικά από τον δανειολήπτη κατά την αίτηση για τη χορήγηση του δανείου αλλά δεν ελέγχεται από την τράπεζα. Το γεγονός ότι η τράπεζα δεν ελέγχει το σκοπό του δανείου µέσω σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών, δίνει τη δυνατότητα στο δανειολήπτη να χρησιµοποιήσει τελικά το κεφάλαιο που του χορηγήθηκε για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που είχε αρχικά δηλώσει. 13

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης

Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα. Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Xρηµατοδοτικά προγράµµατα στον κτιριακό τοµέα Μαρία Περακάκη Οικονοµολόγος, MSc Εξωτερική Συνεργάτις ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Προϊόντα Στεγαστικής Πίστης από εµπορικές Τράπεζες Προγράµµατα επιδοτήσεων στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Αθήνα, 13-2-2009 Σειρά Β Αριθ. 27 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ ΜΕΙΚΤΟ» Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ. ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος Οδυσσέας ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑ ΣΧ#ΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ Λ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡ \ % / μ / / ΘΕΜΑ: Τα στεγαστικά δάνεια των υποκαταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας για το Νομό Μαγνησίας. I! ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σπηλιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank µετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρµόζει τα επιτόκιά της από 19.3.2007 ως ακολούθως: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Τελευταία Ενημέρωση:26.8.2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Bank µετά την αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και λαµβάνοντας υπ όψιν τις συνθήκες αγοράς αυξάνει τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1. 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Επιτόκια καταθέσεων Σελίδα 1 2. Προμήθειες - έξοδα διαχείρισης καταθέσεων & Κίνησης κεφαλαίων Σελίδες 2, 3 3. Εμβάσματα : Εξερχόμενα Σελίδα 4 4. Εμβάσματα : Εισερχόμενα Σελίδα 5 5.

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

EΡΓΑΛΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Έγκυρα & έγκαιρα όπου, όσο & όταν χρειασθείς Επιτυγχάνει: σωστό και υγιή σχεδιασµό των χρηµατικών διαθεσίµων αξιολόγηση και αξιοποίηση τραπεζικών προιόντων εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου ανάδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK

ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK Η Alpha Bank λαµβάνοντας υπ όψιν την µείωση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης µειώνει: - το Ελάχιστο ανειστικό Επιτόκιο (Ε Ε) Επιχειρηµατικών ανείων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο που δραστηριοποιούνται και η δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 η ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΑΞΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Δ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα & Προσφορά ρ Χρήματος Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διάκριση μεταξύ τραπεζών και μη αποταμιευτικών ιδρυμάτων Ηβ βασική ήδιαφορά ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 18791/24-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19-04-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΥ.Κ.Ο.Π. που προβλέπεται από τον ΚΩ ΙΚΑ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ του Ν. 4224/2013 ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόσωπο 1 Πρόσωπο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης

ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Α1α Στοιχεία σύµβασης (αριθµός, ηµεροµηνία κ.λ.π.) Α1β Αριθµός λογαριασµού εξυπηρέτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα. Η συµπλήρωση των πεδίων που είναι σκιασµένα αποτελεί την ελάχιστη υποχρεωτική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην τράπεζα. Παρά ταύτα ρητά διευκρινίζεται

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα