ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Ελεγκτικής Επιτροπής άρθρου 7 π.δ.328/1969 για την διετία Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Επι χειρηματικά σχέδια υφιστάμενων μεσαίων επι χειρήσεων μεταποίησης και εργαστηρίων παρο χής υπηρεσιών ποιότητας» του Άξονα 2 του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, του ΚΠΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού «Περί προϋποθέ σεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του ΟΕΚ». 3 Τροποποίηση των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. α) AΠ.: 207/6/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προ σωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 159/Β/2001), β) Α.Π.: 215/31/ , «Κανονισμός Διαχείρισης των Σύντο μων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προ σωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 644/Β / ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 248/57/ (ΦΕΚ 458/Β / ) και γ) Α.Π. 276/40/ «Κανονισμός Διαχείρισης των Αριθμών Δρομολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Αριθ μοδότησης» (ΦΕΚ 604/Β/2003) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ /21191/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης... 5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Συγκρότηση Ελεγκτικής Επιτροπής άρθρου 7 π.δ.328/1969 για την διετία ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 328/1969 «Περί πα ραχωρήσεως προς τα Νομαρχιακά Ταμεία, των μηχ/των και άλλων τινών διατάξεων επί απαιτήσεων προσωπικού του καταργηθέντος «Κ.Ο.Μ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 219/ τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άθρου 6, σε συνδυασμό με τις δια τάξεις του άρθρου 58 του π.δ. 49/1998 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 8/1988 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με την υπ αριθμ /1993 απόφαση (ΦΕΚ 57/1993 Β). 3. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών «Περί περιορισμού Συλλογικών Οργάνων του Υπουρ γείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 529/ τ.β ). 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΜΕΤ/Φ.11.3/71/Α20683/ κοι νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών (ΦΕΚ 951/ τ.α ). 5. Το άρθρο 13 του ν. 1320/1983 (ΦΕΚ 6/ τ.α ). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/ «κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι κασίας και άλλες διατάξεις». 7. Το ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/2003 τ.α ). 8. Τις υπ αριθμ. 2/72757/0022/ και 2/14708/0022/ εγκυκλίους του Υπουργείου Οι κονομικών, με τις οποίες παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 και ειδικό τερα αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 17, αφορώσες στις αποζημιώσεις των μελών συλλογικών οργάνων. 9. Την υπ αριθμ. 7352/ απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την οποία καθορίσθηκε η αμοιβή της Ελεγκτικής Επιτροπής του αρθ. 68 ν.δ. 3033/1954 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/ Τα υπ αριθμ. Φ.Γ.4/38279/ και 2/65419/0004/ έγγραφα του Ελεγκτικού Συνε δρίου και του Υπουργείου Οικονομικών αντίστοιχα, με τα οποία ορίσθηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Υπηρεσιών τους στην ανωτέρω επιτροπή. 11. Το υπ αριθμ. 667/33/ έγγραφο του Ελεγκτι κού Συνεδρίου,σύμφωνα με το οποίο ο έλεγχος των απολογισμών του Ειδικού Λογαριασμού του αρθρ. 68 του ν.δ. 3033/1954, των ετών 1972 και μετά, δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα αυτού. 12. Την ανάγκη που υπάρχει μετά την λήξη της θητεί ας της Ελεγκτικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε για την διετία με την υπ αριθμ. 3330/ απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ.

2 1806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11598/ ομοία, για την ανασυγκρότηση αυτής προ κειμένου να συνεχίσει το έργο της, αποφασίζουμε: 1. Συγκροτούμε για το χρονικό διάστημα απο έως την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.δ. 328/1969, για τον έλεγχο των διαχειριστικών στοιχείων του ειδικού λογαριασμού του αρθρ. 68 ν.δ. 3053/1954 που τηρείται στο Κεντρικό Κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και για τη σύ νταξη της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης αυτού όπως ειδικότερα περιγράφεται στο άρθ. 7 του π.δ. 328/1969, αποτελούμενη από τους κατωτέρω: α) Άννα Λιγωμένου Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνε δρίου ώς Πρόεδρο, αναπληρούμενη απο τον Αντώνιο Νικητάκη Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. β) Γεράσιμο Καραντινό Προϊστάμενο Τμήματος στην Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Πολιτισμού του κλάδου ΠΕ Δη μοσιονομικών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως μέλος, αναπληρούμενο από τη Δήμητρα Μπολέτη Προϊσταμένη Τμήματος της Υ.Δ.Ε. στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. γ) Ευθυμία Μπακαβέλου Διευθύντρια της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Διοίκ/ σης και Αποκ/σης, ως μέλος, αναπληρούμενη απο τον Θεόδωρο Οικονόμου Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθε ώρησης του ίδιου Υπουργείου. 2. Ορίζουμε εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου στην ανωτέρω επιτροπή την Αντωνία Κανακάκου Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Διοίκ/σης και Αποκ/σης, αναπληρούμενη απο τον Θεοφάνη Βαλμά Τμηματάρχη της ιδίας Διεύθυνσης. 3. Καθήκοντα γραμματέα στην ανωτέρω επιτροπή θα εκτελεί ο Νικόλαος Ματθαιακάκης υπάλληλος της Διεύ θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Διοίκ/σης και Αποκ/σης, αναπληρούμενος από τον Βασίλειο Πράσινο υπάλληλο του ιδίας Διεύθυνσης. 4. Ορίζουμε ανώτατο όριο των συνεδριάσεων της ανωτέρω Επιτροπής τέσσερεις (4) κατά μήνα και χρό νο πραγματοποίησης αυτών εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών. 5. Η ανωτέρω επιτροπή θα συνεδριάζει στο κατάστημα του Τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού και Προμηθειών της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ευαγγελιστρίας 2 όροφος 2ος γραφείο 212), ύστερα απο προηγουμένη έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής. 6. Η δαπάνη καταβολής της ανωτέρω αποζημίωσης στο Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα της παραπάνω επιτροπής, θα βαρύνει τον ελεγχόμενο ειδικό λογαριασμό άρθ. 68 ν.δ. 3033/ Η απόφαση αυτή ισχύει από Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ F Aριθ. 1586/ΔΒΕ 171 (2) Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας» του Άξο να 2 του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, του ΚΠΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/2005). 2) Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 3) Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) «συμπλήρωση και τρο ποποίηση του π.δ. 396/1989». 4) Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 5) Του π.δ. 93/1997 (ΦΕΚ 92/Α/ ) «Όροι και δια δικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολο γίας. 6) Την υπ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/ κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνι στικότητα». 7) Toυ ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) περί Διαχείρι σης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ ΚΠΣ). 8) Την υπ αριθμ. C (2001) 550/ απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. για έγκριση του Επιχειρησιακού Προ γράμματος Ανταγωνιστικότητας ( ). 9) Την υπ αριθμ. 9452/253/Α/3210/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας για την ένταξη της Πράξης : 1ος κύκλος ένταξης στην δρά ση «Επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας» στο ΕΠΑΝ. 10) Του άρθρου 38, παράγραφος 9, του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/ ). 11) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δρά ση «Επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας», του Άξονα 2 του Ε. Π. Ανταγω νιστικότητα, του ΚΠΣ », όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. ΔΒΕ 4589/16729/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 12) Τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης του ΕΠΑΝ του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: 1) Τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλή θηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίη σης και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας» του Άξονα 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα γωνιστικότητα ΕΠΑΝ. 2) Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους: Δ. Σταματάκη, Γενική Δ/ντρια 1ης Γεν. Δ/νσης Βιομ. πολιτικής, ως Πρόεδρο της Επιτροπής με αναπληρώτρια την Αδ. Καρτσακλή. Α. Καρτσακλή, Δ/ντρια της Δ/νσης Βιομηχανικών Επενδύσεων, ως μέλος με αναπληρώτρια την Μαρ. Πε τρουλάκη. Κ. Βλαχούλη, Δ/ντή της Δ/νσης Ποιότητας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Πετρόχειλο Κων/νο.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1807 Α. Ζαρκάδα, Προϊστάμενο του Τμήματος «Επενδύ σεων τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και παροχής υπη ρεσιών ποιότητας των βιομηχανικών επιχειρήσεων» της ΔΒΕ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μάγδ. Παναγιω τακοπούλου. Ε. Κοντογιάννης, Ειδικός Σύμβουλος Γ.Γ.Β. με ανα πληρωτή του τον Φ. Φυτσιλή, Ειδικό Σύμβουλο Γ.Γ.Β. 3) Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Αξιολό γησης θα παρέχoυν οι: Πασπαράκης Νικόλαος και Σκουρά Αικατερίνη 4) Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η γνωμοδό τηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης επί των προτάσε ων που έχουν υποβληθεί προς ένταξη στο παραπάνω πρόγραμμα. Το έργο της επιτροπής αξιολόγησης θα υποστηριχθεί από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 5) Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους: 1. Περίδης Σταύρος 2. Τσαμτσάκης Δημοσθένης 3. Κουτσολουκά Παγωνίτσα 4. Θεοχάρη Μαρία 5. Αϊβαλιώτου Κυριακή 6. Ζουμπουλάκη Μαρία 7. Ζήρα Ευαγγελία 8. Καραντώνης Αντώνης 9. Καϊμακλίογλου Κων/νος 10. Γουριώτης Λουκάς 11. Πιπεροπούλου Χαρίκλεια 12. Κυριακάκης Νικόλαος 13. Πετροπούλου Ελένη 14. Φίλης Κων/νος 15. Μπαζάκου Ευδοκία 16. Μαυρούκας Ζαχαρίας 17. Καπανταϊδάκης Γεώργιος 18. Μαρτσέλου Νίκη 19. Μανασής Βασίλειος 20. Παπαβασιλείου Χρήστος 21. Χρόνη Βασιλική 22. Κόντος Σωτήριος 23. Μακρής Ηλίας 24. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος 25. Σέρβος Αναστάσιος 26. Γεώρμας Οδυσσέας 27. Αντωνάκης Νικόλαος 28. Πανταζή Καλλιόπη 29. Χρυσίδου Ειρήνη 30. Μαυροειδής Βασίλειος 31. Χριστιάνα Χρυσούλα 32. Μέξα Αλεξάνδρα 6) Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί προς ένταξη στο παραπάνω πρόγραμ μα σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος και τον Οδηγό Αξιολόγησης που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Κάθε πρόταση θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί από δύο (2) διαφορετικά μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης, πλέον του έργου της αξιολόγησης προτάσεων, το έργο της εισήγησής τους ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης θα γίνεται από τα πρώτα επτά (7) μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που είναι και υπάλληλοι της Δ/νσης Βιομηχανικών Επενδύσεων. 7) Το γενικό συντονισμό του έργου της αξιολόγησης θα έχει η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής και Επο πτείας Φορέων και η Δ/νση Βιομηχανικών Επενδύσεων. 8) Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και γραμμα τέων της Επιτροπής Αξιολόγησης, καθώς επίσης και των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που θα εργασθούν εκτός του κανονικού ωραρίου απασχό λησης, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 38, παράγραφος 9, του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/ ). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί (χωρίς τον επισυ ναπτόμενο οδηγό αξιολόγησης) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ F Aριθ (3) Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού «Περί προϋποθέ σεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του ΟΕΚ». ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α ) «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 368/1999 (Φ.Ε.Κ. 163/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως τροπο ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 3. Την υπ αριθμ. Υ1/ απόφαση του Πρωθυ πουργού (Φ.Ε.Κ. 513/Β ), «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 4 και 6 του ν.δ/τος 2963/1954 (ΦΕΚ 195/Α ) «Περί ιδρύσεως Αυτονόμου Ορ γανισμού Εργατικής Κατοικίας». 5. Τις διατάξεις του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 661/Β/ ). 6. Το υπ αριθμ /14068 από 13 Δεκεμβρίου 2005 έγγραφο του Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υπέβαλε απο σπάσματα πρακτικών των υπ αριθμ. 40/ και 43/ συνεδριάσεων του Διοικητικού του Συμβου λίου. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α ) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α ), την παράγρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α ) καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Κ., αποφασίζουμε: Κυρώνουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) που πήρε στις συνεδριάσεις του υπ αριθμ. 40/ και 43/ και εγκρίνουμε, στον Κανονισμό «Περί προ ϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» να τροποποιηθεί το άρθρο 4 αυτού, όπως πα ρακάτω: Άρθρο 4 Ασφαλιστικές προϋποθέσεις 1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 του παρόντος Κανο νισμού δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι για να τύχουν στε γαστικής συνδρομής, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στεγαστική συνδρομή, τις παρακάτω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση Οργανισμού κύριας ασφάλισης μισθωτών, ήτοι: α) Δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον ημέρες εργασίας,

4 1808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εάν είναι έγγαμος, χωρίς παιδιά, με την επιφύλαξη της περίπτωσης η. β) Χίλιες οκτακόσιες (1.800) τουλάχιστον ημέρες ερ γασίας, εάν προστατεύει ένα (1) παιδί. γ) Χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ημέρες εργα σίας, εάν προστατεύει δύο (2) παιδιά. δ) Χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες ερ γασίας, εάν προστατεύει τρία (3) παιδιά. ε) Χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει τέσσερα (4) παιδιά. στ) Οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει πέντε (5) έως εννέα (9) παιδιά. ζ) Επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν προστατεύει δέκα (10) παιδιά και άνω. η) Χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ημέρες εργασίας, εάν τέλεσαν το γάμο τους μέσα στα δύο (2) τελευταία έτη, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για στεγαστική συνδρομή. Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των ανωτέρω περιπτώσεων (α έως η), που είτε οι ίδιοι είτε προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι,1.100 ημέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός και προστατεύει σύζυγο, ημέρες ερ γασίας εάν προστατεύουν 1 παιδί, 900 ημέρες εργασί ας εάν προστατεύουν 2 παιδιά, 800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 3 παιδιά, 700 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 4 παιδιά, 700 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι κατά τη έννοια της περίπτωσης η, 600 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 έως 9 παιδιά, 500 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 10 παιδιά και άνω και 500 ημέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανά πηροι, παραπληγικοί, εφ όσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησής τους, αρκεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για στεγαστική συνδρομή να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος. 2. Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι των κατωτέρω ειδικών κατηγοριών πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας τις παρακάτω ημέρες ερ γασίας, ήτοι: α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλώρινας, Καστοριάς και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Σαμοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκό μενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, ημέρες εργασίας οι έγγαμοι και όσοι προστατεύουν έως 2 παιδιά, 700 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτω σης η της παραγράφου 1 του παρόντος, 700 ημέρες εάν προστατεύουν 3 έως 4 παιδιά, και 600 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 παιδιά και άνω. Για τη συμμετοχή των δικαιούχων της περίπτωσης αυτής σε κλήρωση κατοικιών, απαιτούνται οι γενικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. β) Οι εποχιακώς εργαζόμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. 79/ Α ) δικαιούνται το εποχιακό επίδομα από τον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και οι εργαζόμενοι που από τη σύμβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχιακή τους απασχόληση και οι οικοδόμοι, απαιτείται να έχουν πραγ ματοποιήσει ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι ή προστατεύουν έως δύο παιδιά, ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 3 παιδιά, 800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 4 παιδιά, 600 ημέρες εργασίας εάν προ στατεύουν 5 παιδιά και άνω και ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια, κατά την έννοια της πε ρίπτωσης η της παραγράφου 1 του παρόντος. γ) Οι άγαμοι και οι εν χηρεία γονείς, που προστατεύ ουν ένα (1) τουλάχιστον παιδί σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 5 του παρόντος, απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει επτακόσιες (700) τουλάχιστον ημέρες εργασίας και εάν ο δικαιούχος ή προστατευόμενο μέ λος του έχει αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω 500 τουλάχιστον ημέρες εργασίας. δ) Οι ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέχρι και αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια, ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, βάσει των διατάξεων του ν. 2790/2000 (Φ.Ε.Κ. 1278/Α ) για να είναι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής από τον Ο.Ε.Κ., πρέ πει να έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα, ανάλογα με τις Ζώνες εγκατάστασής τους, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου αυτού, τις παρακάτω τουλάχι στον ημέρες εργασίας, ήτοι: Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις ζώνες Α και Β (Ανα τολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Πα ραμεθόριοι Νομοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, 900 ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι ή προστατεύουν έως 2 παιδιά, 600 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 3 ή 4 παιδιά, 500 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 παιδιά και άνω και 600 ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του παρόντος. Οι δικαιούχοι της Γ ζώνης που κατοικούν στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύμη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Σάμο, Καστελόριζο, Χίο, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόμενα νησιά, που υπάγονται δι οικητικά στα μεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά κατηγορία, τα ημερομίσθια που προβλέπονται για τους δικαιούχους που κατοικούν στις ζώνες Α και Β. Οι δικαιούχοι που κατοικούν στις υπόλοιπες περιοχές της Γ ζώνης (λοιπή Ελλάδα εκτός από τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πα τρών, και Πειραιά) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει, ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 1 παιδί, ημέρες ερ γασίας εάν προστατεύουν 2 παιδιά, ημέρες εργα σίας εάν προστατεύουν 3 παιδιά, 900 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 4 παιδιά, 700 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 έως 9 παιδιά, 600 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 10 παιδιά και άνω και ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του παρόντος. Οι δικαιούχοι που κατοικούν στη Δ ζώνη (Πολεοδο μικά Συγκροτήματα Αθήνας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Πατρών και Πειραιά), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας εάν είναι έγγαμοι, ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 1 παιδί, ημέρες εργα σίας εάν προστατεύουν 2 παιδιά, ημέρες εργασί ας εάν προστατεύουν 3 παιδιά, ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 4 παιδιά, 800 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 5 έως 9 παιδιά, 700 ημέρες εργασίας εάν προστατεύουν 10 παιδιά και άνω και ημέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια κατά την έννοια της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του παρόντος. Για την συμμετοχή των ως άνω δικαιούχων της πα ρούσης περίπτωσης δ, σε κλήρωση κατοικιών και τη χορήγηση στεγαστικού δικαιώματος, απαιτούνται οι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1809 γενικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. 3. Οι άγαμοι και οι εν χηρεία γονείς που προστατεύουν τουλάχιστον 1 παιδί, οι δικαιούχοι που είτε οι ίδιοι είτε ένα προστατευόμενο μέλος τους έχει αναπηρία 67% και άνω, οι εποχιακώς εργαζόμενοι και οι ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση ανάλογα με τη ζώνη εγκατάστασής τους, υπάγονται στις ευνοϊκότερες γι αυτούς ρυθμίσεις. 4. Για όλες τις περιπτώσεις των αναπήρων δικαιούχων, το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας αυτών αποδεικνύεται με γνωμάτευση της αρμοδίας Υγειονομικής Επιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα, των δε προστατευομένων μελών τους είτε με οριστική είτε με δύο προσωρινές αποφάσεις ή γνωματεύσεις των αρμοδίων νομοθετημένων Υγειονομικών Επιτροπών, πλην των περιπτώσεων των προστατευομένων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται μία μόνο προσωρινή απόφαση ή γνωμάτευση. 5. Από τις παραπάνω ημέρες εργασίας σε ασφάλιση, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 120 συ νολικά τα τρία (3) τελευταία έτη, τα προηγούμενα του χρόνου υποβολής της αίτησης για στεγαστική συνδρο μή, για να θεμελιώνεται δικαίωμα υποβολής. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαι τούμενος κατώτατος συνολικός αριθμός των 120 ημερών εργασίας, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα, υποβάλλοντας αίτηση στον Ο.Ε.Κ., να τις συμπληρώσει με εξαγορά, εφόσον οι ημέρες εργασίας που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των 120, δεν υπερβαίνουν τις 50, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ημερών εργασίας του, είναι τουλάχιστον αυτό που απαιτείται για την κατηγο ρία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος. Η εξαγορά αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην VI ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α. 6. Ως ημέρες εργασίας στην ασφάλιση υπολογίζο νται οι ημέρες συνταξιοδότησης των δικαιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας με ποσοστό 50% και άνω και στη συνέχεια κατόπιν επα νεξέτασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα ή παρατάθηκε η προσωρινή τους συνταξιοδότηση με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, ή κρίθηκαν οριστικά ή επ αόριστο συνταξιούχοι ή ικανοί για κάθε εργασία. 7. Οι Έλληνες εργατοϋπάλληλοι που εργάσθηκαν στο εξωτερικό πριν την υποβολή της αίτησης για στεγα στική συνδρομή και έχουν πραγματοποιήσει μέσα στα όρια της Επικράτειας τις ημέρες εργασίας, της κατά τις παραγράφους 1 και 2 κατηγορίας τους, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει τις 120 ημέρες εργασίας στην Ελλάδα συνολικά για τα τρία προηγούμενα της υποβολής της αίτησης έτη, μπορούν, να εξαγοράσουν όσες ημέρες ερ γασίας από αυτές τους λείπουν, εξοφλώντας ταυτόχρονα και τις υπέρ Ο.Ε.Κ. οφειλόμενες εισφορές, με βάση την ίδια παραπάνω ασφαλιστική κλάση του Ι.Κ.Α. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι εργατοϋπάλλη λοι πρέπει να εργάζονται μέσα στα όρια της Επικράτει ας κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. 8. Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, δικαιούνται στεγα στική συνδρομή ανεξαρτήτως ημερών εργασίας, αρκεί για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλισθεί σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, είχαν καταβληθεί οι προ βλεπόμενες υπέρ του Ο.Ε.Κ. εισφορές και κατά το χρόνο συνταξιοδότησής τους ήταν δικαιούχοι του Ο.Ε.Κ. Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, δικαιούνται στεγαστικής συνδρομής, αρκεί ο θανών δικαιούχος να πληρούσε τις αναφερόμενες στο παραπάνω εδάφιο προϋποθέσεις. 9. Για το χρόνο της στράτευσης ως ημέρες εργασίας υπολογίζονται στην ασφάλιση, δέκα (10) για κάθε μήνα στράτευσης και μόνο εφ όσον αυτές απαιτούνται για τη συμπλήρωση των συνολικών ημερών εργασίας της κατηγορίας τους. 10. Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κυήσεως και λοχείας υπολογίζονται ως ημέρες εργα σίας στην ασφάλιση. 11. Σε περίπτωση που κανείς από τους δύο συζύγους δεν έχει πραγματοποιήσει το συνολικό αριθμό ημερών εργασίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στα στεγαστικά προγράμματα του Ο.Ε.Κ., κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, τότε συνυπο λογίζονται και οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγμα τοποιηθεί από τον ή την σύζυγο είτε βρίσκεται στη ζωή είτε πέθανε, εφόσον το σύνολο των ημερών εργασίας και των δύο (2) συζύγων υπερβαίνει κατά 30% τις ημέρες εργασίας της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. 12. Για την αλλαγή του τόπου χρησιμοποιήσεως του δανείου, που εγκρίθηκε βάσει του μειωμένου αριθμού ημερών εργασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 περιπτώσεις α και δ του παρόντος, θα πρέπει ο δικαι ούχος να έχει πραγματοποιήσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αλλαγή, τον ελάχιστο αριθμό ημερών εργασίας που απαιτείται για τους δικαιούχους της κατηγορίας του της περιοχής όπου θα χρησιμο ποιηθεί το δάνειο. 13. Με παιδιά εξομοιώνονται οι εγγονοί και αδελφοί του δικαιούχου που προστατεύονται από αυτόν, σύμ φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθ. 364/023 (4) Τροποποίηση των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. α) AΠ.: 207/6/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 159/Β/2001), β) Α.Π.: 215/31/ , «Κανονισμός Διαχείρισης των Σύντομων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνι ών» (ΦΕΚ 644/Β / ), όπως ισχύει τροποποιηθεί σα από την απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 248/57/ (ΦΕΚ 458/Β / ) και γ) Α.Π. 276/40/ «Κανονι σμός Διαχείρισης των Αριθμών Δρομολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 604/Β/2003). Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το νόμο 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 273/A ), και ιδίως το άρθρο 2, 3, παρ. 14, στοιχείο α, και το άρθρο 7, β. την απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ.: 206/2/ «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνί ας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 127/Β/2001), γ. την Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. AΠ.: 207/6/ «Κανονι σμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 159/ Β/2001), ιδίως το άρθρο 3,

6 1810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. την απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. AΠ.: 215/31/ , «Κανονισμός Διαχείρισης των Σύντομων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινη τών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 644/Β / ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. Α.Π. 248/57/ (ΦΕΚ 458/Β / ), ε. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Aπόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποίηση της απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. AΠ.: 207/6/ Α. Η παράγραφος 5, του άρθρου 3, της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ.: 207/6/ , να αντικατασταθεί ως εξής: «5. Οι πρωτογενείς εκχωρήσεις γεωγραφικών καθώς και μη γεωγραφικών αριθμών πραγματοποιούνται κατά ομάδες των αριθμών. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται: α. η πρωτογενής εκχώρηση γεωγραφικών αριθμών σε περιοχές με τετραψήφιο Εθνικό Κωδικό Προορισμού όταν οι αιτούμενοι αριθμοί είναι λιγότεροι από Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε εκχώρηση ομάδων των αριθμών (όπως ή 2.000,... ή αριθμών). β. η πρωτογενής εκχώρηση αριθμών για κλήσεις μέσω κάρτας. Στην περίπτωση αυτή εκχωρούνται είτε ομάδες των δέκα αριθμών (όπως ομάδες 10 ή 20 ή 30 αριθμών) ή αριθμοί λιγότεροι των δέκα (όπως 1 αριθμός ή 2 αριθμοί ή 3, έως 9). γ. η πρωτογενής εκχώρηση μη γεωγραφικών αριθμών στις σειρές 800, 801, 901, 909 πραγματοποιείται είτε σε ομάδες των αριθμών είτε σε ομάδες των αριθμών. Στην περίπτωση που σε κάποιο δικαιούχο εκ χωρηθεί κατόπιν αιτήσεώς του μία ομάδα αριθμών τότε δεν εκχωρούνται από όλη την εναπομένουσα ομάδα των αριθμών όπως αυτή ορίζεται από τους αριθ μούς με όμοια τα πρώτα έξι ψηφία, άλλες ομάδες αριθμών σε άλλον αιτούντα διαφορετικό από τον εν λόγω δικαιούχο και δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρηση στον εν λόγω δικαιούχο άλλης ομάδας αριθμών πέραν αυ τών που ανήκουν στην εναπομένουσα ομάδα των αριθμών και μέχρι της περατώσεως αυτών. Η πρωτογενής εκχώρηση κωδικών επιλογής φορέα γίνεται μόνον ανά κωδικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.» Β. Το άρθρο 10 της απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 207/6/ να αντικατασταθεί ως εξής: «1. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και υπηρε σιών στους οποίους πρωτογενώς εκχωρούνται ή υπέρ των οποίων δεσμεύονται αριθμοδοτικοί πόροι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν εφάπαξ τέλη εκχώρη σης ή τέλη δέσμευσης, κατά περίπτωση, και για κάθε ημερολογιακό έτος ετήσια τέλη χρήσης, το ύψος των οποίων είναι ανάλογο του κόστους διαχείρισης και της σπανιότητας των χορηγούμενων πόρων. 2. Τα τέλη καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ΕΕΤΤ. Τα εφάπαξ καταβαλλόμενα τέλη εκχώρησης ή τέλη δέσμευσης και τα ετήσια τέλη χρήσης, για το πρώτο ημερολογιακό έτος της εκχώρησης ή της δέσμευσης, καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της ΕΕΤΤ για την εκχώρηση ή δέσμευση. Εάν η ημερομηνία εκχώρησης είναι προγενέστερη της 1ης Ιουλίου τα τέλη χρήσης για το πρώτο ημερολογιακό έτος καταβάλλονται εξ ολοκλήρου. Εάν η ημερομηνία εκχώρησης είναι μεταγενέστερη της 30ής Ιουνίου τα τέλη χρήσης για το πρώτο ημερολογιακό έτος ανέρχο νται στο 50% των ετησίων τελών χρήσης. Τα ετήσια τέλη χρήσης για κάθε επόμενο ημερολο γιακό έτος καταβάλλονται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του έτους αυτού. Για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου επέρ χεται η ημερομηνία λήξης της εκχώρησης αριθμών ή καταργείται ή ανακαλείται η Απόφαση της ΕΕΤΤ για εκχώρηση, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού των προβλεπόμενων ετήσιων τελών χρήσης. 3. Τα τέλη εκχώρησης και τα ετήσια τέλη χρήσης των αριθμοδοτικών πόρων καθορίζονται ως εξής: Κατηγορίες αριθμών Εφάπαξ τέλη εκχώρησης ανά αριθμό (σε Ευρώ) Τέλη χρήσης ανά αριθμό (σε Ευρώ) για κάθε ημερολογιακό έτος Γεωγραφικοί αριθμοί Αριθμοί κινητών και προσωπικών επικοινω νιών Αριθμοί ατελούς χρέ ωσης Αριθμοί μεριζόμενου κόστους Προσωπικοί Αριθμοί Αριθμοί IIΔ και εται ρικοί αριθμοί Αριθμοί για πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων Αριθμοί πρόσθετης χρέωσης που απευθύ νονται σε όλους Αριθμοί πρόσθετης χρέωσης που απευθύ νονται μόνο σε ενή λικες ψήφιοι κωδικοί επι λογής φορέα 5ψήφιοι κωδικοί επι λογής φορέα Αριθμοί για κλήσεις μέσω κάρτας όταν εκχωρούνται κατά ομά δες των 10 αριθμών Αριθμοί για κλήσεις μέσω κάρτας όταν εκ χωρούνται μεμονωμένα Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη δη μοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναπροσαρμόζει με αποφάσεις της το ύψος των τελών εκχώρησης και των τελών χρή σης των αριθμών. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της πα ραγράφου 3, η αναπροσαρμογή τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης. Εν πάση περιπτώσει, με την επιφύλαξη του τελευ

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». Αθήνα 25/ 5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/39 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ : Δ/ΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 14 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργάνωση και λειτουργία της Υπεύθυνης Αρχής για την εφαρμογή της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3518 Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντά ξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3211 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία με δημόσια δαπάνη.... 1 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση αποφάσεως περί καθορισμού αριθμού φοιτητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυναμένων να ασκούνται πρακτικά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 30 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγ γράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΔΑ: Β41Ξ4691Ω3-ΛΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 27 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουρ γικής απόφασης, έτσι όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα