ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ."

Transcript

1 Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1. Δπηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ: α) Ζ επέθηαζε εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφισλ, θαζψο θαη νηθηζκψλ πνπ ππάξρνπλ πξηλ απφ ην έηνο 1923, β) ε έληαμε ζε πνιενδνκηθφ ζρέδην θαη ε επέθηαζε νηθηζκψλ κεηαγελέζηεξσλ ηνπ 1923 πνπ ζηεξνχληαη εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, "γ) ε έληαμε ζε πνιενδνκηθφ ζρέδην πεξηνρψλ, γηα ηελ εμππεξέηεζε άιισλ ρξήζεσλ πιελ ηεο θαηνηθίαο". (.. Ζ πεξ. (γ) ηίζεηαη σο αληηθαηεζηάζε κε ηνλ Ν-1892/90 άξζ-98 (ΦΔΚ-101/Α/ ). 2. Οη επεθηάζεηο θαη εληάμεηο ησλ πεξηπηνζ. α θαη β ηεο πξνεγνχκελεο παξ. αλαθέξνληαη ζε πεξηνρέο θχξηαο θαηνηθίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζ-2 απηνχ ηνπ λφκνπ. Οη επεθηάζεηο θαη εληάμεηο δελ θαιχπηνπλ πεξηνρέο δεχηεξεο θαηνηθίαο ή πεξηνρέο γηα πξνβιέςεηο δεχηεξεο θαηνηθίαο. 3. Οη εληάμεηο θαη επεθηάζεηο ησλ πεξηπη. α θαη β ηεο παξ.1 γίλνληαη θαηά νξγαληθέο πνιενδ. ελφηεηεο (γεηηνληέο) ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πνιενδ. επηζηήκεο θαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζ-2 απηνχ ηνπ λφκνπ. Οη επεθηάζεηο γίλνληαη θπξίσο ζε ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζηηο αξαηνδνκεκέλεο ή αδφκεηεο πνπ καδί κε ηηο ππθλνδνκεκέλεο νινθιεξψλνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο (γεηηνληέο) νξγαληθά ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ππάξρνληα πνιενδ. ηζηφ ηεο πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ. "Δπίζεο νη επεθηάζεηο γίλνληαη θαη ζε αδφκεηεο πεξηνρέο πφιεσλ ή νηθηζκψλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο αλάπηπμήο ηνπο". 4. ηηο πνιενδ. ελφηεηεο ηεο παξ.2 απηνχ ηνπ άξζξ. κπνξεί λα ππάγνληαη θαη ηκήκαηα εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ πξνο ηνπ 1923, νη ξπζκίζεηο φκσο απηνχ ηνπ λφκνπ εθαξκφδνληαη κφλν ζην κέξνο εθείλν ησλ πνιεηνδ. απηψλ ελνηήησλ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ εμαίξεζε ησλ ππθνλδνκεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923, θαζψο θαη ηκεκάησλ κε εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ Οη παξαπάλσ επεθηάζεηο δελ επηηξέπνληαη εθφζνλ είλαη αληίζεηεο κε ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηηο αξρέο ηεο πνιενδ. επηζηήκεο θαη ηνπο γεληθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηαθχιαμε ηεο γεσξγηθήο γεο ςειήο παξαγσγηθφηεηαο. ΑΡΘΡΟΝ-2:ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηα ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1. Γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έληαμεο ή επέθηαζεο πφιεο ή νηθηζκνχ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν θαηαξηίδεηαη γεληθφ πνιενδ. ζρέδην. Σν ζρέδην θαιχπηεη φιεο ηηο πνιενδνκεκέλεο ή πξνο πνιενδφκεζε πεξηνρέο ελφο ηνπιάρηζην Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο.

2 2. Σν γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη ηνπο απαξαίηεηνπο ράξηεο, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θαη θείκελα ψζηε λα πεξηέρεη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ηνλ λφκν απηφ ζηνηρεία θαη ηδηαίηεξα ηα φξηα ηεο θάζε πνιενδνκηθήο ελφηεηαο, ηεο πεξηνρήο επέθηαζεο, ηελ ππνδηαίξεζε ηεο πεξηνρήο επέθηαζεο ζε δψλεο ππθλνδνκεκέλεο, αξαηνδνκεκέλεο ή αδφκεηεο, ηε γεληθή εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιενδ. ελνηήησλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο θαη δεκφζηεο παξεκβάζεηο ή εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγεο, ηε γεληθε πξφηαζε πνιενδ. νξγάλσζεο ησλ πνιενδ. ελνηήησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ρξήζεηο γεο, ηα θέληξα, ην θχξην δίθηπν θπθινθνξίαο, ηελ ππθλφηεηα θαη ην κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ηπρφλ απαγνξεχζεηο δφκεζεο θαη ρξήζεο, ηελ επηινγή ησλ ηξφπσλ αλάπηπμεο ή αλακφξθσζεο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηζηνίρσλ δσλψλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ αλακελνκέλσλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξίδεη θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηά πξνηεξαηφηεηα δηνρεηεχνληαη ζηεζγαζηηθά δάλεηα θαη εληζρχζεηο (Εψλεο Δηδηθήο Δλίζρπζεο - ΕΔΔ), θαζψο θαη πφξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. 3. Καζνξηζκφο ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ νξίσλ ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ γίλεηαη έηζη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε νξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο κε ηελ πξφβιεςε ησλ απαξαίηεησλ εμππεξεηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηνπο, ε έληαμε ζην ζρέδην θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ ππθλνδνκεκέλσλ πεξηνρψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή νηθνλνκία ησλ επεθηάζεσλ, ε αληηκεηψπηζε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαηνηθίαο, ε απφθηεζε γεο γηα θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο θαη ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ νξγαλσκέλεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. Ο θαζνξηζκφο ησλ πνιενδ. ελνηήησλ γίλεηαη θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθξ. ζρεδίνπ ή νηθηζκνχ πξν ηνπ 1923, δεκηνπξγψληαο ην πιαίζην γηα πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 4. ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ππθλνδνκεκέλσλ πεξηνρψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην ηξίην εδάθην ηνπ άξζ-10 ηνπ Ν-1221/81 "πεξί ηνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ Ν- 960/79 "πεξί επηβνιήο ππνρξεψζεσλ πξνο δεκηνπξγίαλ ρψξσλ ζηαζκεχζεσο απηνθηλήησλ δηα ηελ εμππεξέηεζηλ ησλ θηηξίσλ θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη άιισλ ηηλψλ Γ/μεσλ" 5. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ γεληθνχ πνιεηνδνκηθνχ ζρεδίνπ θαζνξίδεηαη θαη ε ελδερφκελε ρσξνζέηεζε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ πεξηνρψλ θαη πεξηνρψλ άιισλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ζηελ έθηαζε ηεο δψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (ΕΟΔ) πεξί ηελ πφιε ή ηνλ νηθηζκφ πνπ θαηά ηα ινηπά δηέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο θαζνξίδνληαη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο κε βάζε ηηο νπνίεο εθπνλνχληαη νη κειέηεο ηνπ απαξαίηεηνπ ραξηνγξαθηθνχ θαη ηνπνγξαθηθνχ ππφβαζξνπ, θαζψο θαη ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην. ΑΡΘΡΟΝ-3 ΔΚΠΟΝΖΖ ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ. 1. Ζ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο ή πεξηζζνηέξσλ Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ απφ θνηλνχ. Μπνξεί επίζεο λα θηλεζεί ε

3 δηαδηθαζία θαη απφ ην Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο. Γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, πνπ πξνζδηνξίδεη θαη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. 2. Οηαλ ε δηαδηθαζία θηλείηαη απφ ην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ή απφ πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο απφ θνηλνχ πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ ζηε ζχληαμε ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπνη. 'Οπσο π.ρ. αλνηθηέο ζπγθεληξψζεηο ή ελεκέξσζε κε ηνλ ηχπν. Γηα ηε ζπκκεηνρή απηή πξέπεη λα γίλεηαη ξεηή κλεία ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπίζεο, ν ζρεηηθφο θάθειινο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε ηε γλψκε ησλ αξκφδησλ Ννκαξρηαθψλ ή Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο, Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ, Γεκνζίσλ 'Δξγσλ, Δλεξγείαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ΔΟΣ θαη άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ή νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. Οη απφςεηο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο κέζα ζε δχν ην πνιχ κήλεο απφ ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή δελ εκπνδίδεηαη ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο. 3. Οηαλ ε δηαδηαθαζία θηλείηαη απφ ην Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, ε ζρεηηθή κειέηε, πνπ εθπνλείηαη κε ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγξάθνπ 2, απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα γηα γλσκνδφηεζε. Απνζηέιιεηαη επίζεο θαη ζηηο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 2, θαζψο θαη νη απφςεηο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζην Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο κέζα ζε δχν ην πνιχ κήλεο απφ ηε ιήςε ηεο κειέηεο. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή δελ εκπνδίδεηαη ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο. 4. Ο ζρεηηθφο θάθειινο κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο απφςεηο ησλ θαηά ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ εηζάγεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Ννκνχ. Σν αξκφδην πκβνχιην Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Ννκνχ κπνξεί λα γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ή αξλεηηθά, ηδηαίηεξα σο πξνο ην αλ ζπληξέρνπλ φιεο νη θαηά ην λφκν απηφλ πξνυπνζέζεηο έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην ή θαη λα πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο. Ο Τπνπξγφο κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα δεηήζεη ηε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ή Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Ννκνχ. 5. Ο Τπνπξγφο, εθηηκψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέιινπ, κπνξεί είηε λα εγθξίλεη ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην είηε λα απνξξίςεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηελ πξφηαζε ηεο Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο είηε λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πξφηαζε εθφζνλ θξίλεηαη φηη ζα πξνθαιέζεη δπζαλάινγα κεγάιεο δαπάλεο γηα ην Γεκφζην ή ην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ή επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία ή ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ή ηνπο γεληθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. (6. Σν γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο,Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφηαζε ηεο κειέηεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο ράξηεο. Ζ απφθαζε κε ζκίθξπλζε ησλ ραξηψλ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο

4 Κπβεξλήζεσο θαη απνηειεί ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο ηεο πεξηνρήο σο νηθηζηηθήο.) (. Πξνζνρή ε παξ.6 θαηαξγείηαη έκκεζα κε ηελ παξ.10 Αξζ-4 ηνπ Ν- 2508/97 ΦΔΚ-124/Α/ ) 7. Οιεο νη ππεξεζίεο θαη ινηπνί θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 πξέπεη, θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη κέρξη ηελ έγθξηζή ηνπ, λα ζπκπξάηηνπλ γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ζρεδίνπ, φπσο απηφ ζα δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ. Σν ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ θνξέσλ απηψλ έρνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο. Οη δηάθνξνη θνξείο νθείινπλ λα ζέζνπλ ππφςε ηεο Τπεξεζίαο πνπ θηλεί ηε δηαδηθαζία ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο κέζα ζ' έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο θίλεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ΑΡΘΡΟΝ-4:ΑΝΑΣΟΛΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ. [Ζ Αλαζηνιή εγθξίλεηαη απν ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ΓΠ φξγαλν Μεηά ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηεο κειέηεο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, ν Τπνπξγφο Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο κε απφθαζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα αλαζηείιεη ηε ρνξήγεζε αδεηψλ νηθνδνκήο θαη ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ή ζε ηκήκαηά ηεο θαη λα απαγνξεχζεη ηηο θαηαηκήζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ, πέξα απφ ην νξηδφκελν ζηελ ίδηα απφθαζε φξην εκβαδνχ. Ζ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην αλαζηνιή θαη απαγφξεπζε ηζρχεη κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη πάλησο φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα εμάκελν κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ πην πάλσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν γηα έλα αθφκε εμάκελν, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη νη εξγαζίεο εθπφλεζεο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ πξνφδεπζαλ ζεκαληηθά. ΑΡΘΡΟΝ-5:ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ. [Πξνζνρή Οη δεζκεχζεηο ηνπ Αξζ-5 ηζρχνπλ παξάιιεια κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Αξζ-4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ] 1. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, θάζε δφκεζε ζηελ πεξηνρή επεθηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ' απηφ επηηξέπεηαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο εθηφο πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ δφκεζεο, κφλν εθφζνλ δελ αληίθεηηαη ζε ζρεηηθέο απαγνξεχζεηο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ. 2. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο είλαη ππνρξεσκέλεο λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζρέδηα αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. 3. Δπηηξέπεηαη ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήησλ κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ

5 αλαθέξνληαη ζην άξζ-22 ηνπ Ν-947/79 "πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ" κε αλάινγε εθαξκνγή θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 4. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζ-3 ηνπ λφκνπ απηνχ γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη κέρξη ηελ έγθξηζε ηεο πξάμεσο εθαξκνγήο, ην Γεκφζην αζθεί δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζ-55 ηνπ Ν-947/79 "πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ" πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ πεξίπησζε απηή. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο δελ αζθείηαη ζην ηκήκα ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο πνπ έρεη εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεο ή βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα νηθηζκνχ πξν ηνπ 1923 (23),κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζ-13. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο έρεη παξάιιεια κε ην Γεκφζην θαη ν νηθείνο Γήκνο ή Κνηλφηεηα, πνπ κπνξνχλ λα ην αζθνχλ θαη γηα ινγαξηαζκφ δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηρείξεζεο. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη άζθεζε δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο απφ ην λφκν απηφλ ή ηηο δηαηάμεηο ζηηο νπνίεο απηφο παξαπέκπεη. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα νξηζηεί φηη παχεη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο θαη ζε πξνγελέζηεξν ηεο έγθξηζεο ηεο πξάμεσο εθαξκνγήο ρξφλν. ΑΡΘΡΟΝ-6. ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ. 1. Ζ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο γίλεηαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα ή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο απφ θνηλνχ. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί επίζεο λα θηλεζεί θαη απφ ην Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο. 2. Ζ κειέηε ελαξκνλίδεηαη κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη εμεηδηθεχεη ηηο πξνηάζεηο θαη ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηά ηνπ. 3. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε εθπνλείηαη βάζεη νξηδνληηνγξαθηθνχ θαη πςνκεηξηθνχ ηνπνγξαθηθνχ. 4. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε πεξηέρεη: α) Σελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ πξνο πνιενδφκεζε δσλψλ ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, β) ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο, γ) ηα δηαγξάκκαηα δηθηχσλ ππνδνκήο, δ) ηνπο πξνβιεπφκελνπο θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ γεληθψλ εθηηκήζεσλ αλαγθψλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην, ε) ηνπο νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο, ζη) ηα ζπζηήκαηα, ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, δ) ηπρφλ φξνπο πνπ αθνξνχλ ηα δνκηθά πιηθά, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ηελ αηζζεηηθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο, ρξήζεο θαη ζχλδεζεο ησλ αθάιππησλ ρψξσλ κε ηνπο θνηλφρξεζνπο ρψξνπο ηεο πφιεο, ε) ηελ θαηά πξνζέγγηζε έθηαζε γεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο εηζθνξέο θαηά ην Αξζ-8 ηνπ λφκνπ απηνχ, ππνινγηζκέλε κε ηηο ελδείμεηο ηνπ θηεκαηνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηελ πξφηαζε θαηαλνκήο ηεο ζε θνηλφρξεζηα θαη θνηλσθειή, ζ) ηα ηπρφλ νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ, ην θφζηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ (εηζθνξέο, πφξνη, δάλεηα θιπ.), θαζψο θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα εθηέιεζήο ηνπο, η) ηελ

6 ηεξάξρεζε εθαξκνγήο θαηά θάζεηο, ηα) ηνπο θνξείο θαη ηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο, ηβ) ηπρφλ εηδηθά κέηξα πξνο αληηκεηψπηζε ηδηαηηέξσλ πνιενδνκηθψλ ή θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ηγ) θάζε άιιε ξχζκηζε επηβαιινκέλε απφ πνιενδνκηθνχο ιφγνπο. 5. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε απνηειείηαη απφ α) ην πνιενδνκηθφ ζρέδην πνπ ζπληάζζεηαη κε βάζε ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, β) ηνλ πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ, γ) έθζεζε πνπ λα πεξηγξάθεη θαη αηηηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηε κειέηε ξπζκίζεσο. (6. Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο πνπ νξίδεηαη γηα ηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ δε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,8. Γηα ηα ηκήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα ή πξνγξάκκαηα θνηλήο σθέιεηαο ή πξνζθέξνληαη γηα κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαη δεχηεξνο απμεκέλνο ζπληειεζηήο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,8 φρη φκσο κεγαιχηεξνο ηνπ 2,40. Οη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηα πην πάλσ ηκήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαθνξά ησλ δχν ζπληειεζηψλ κφλν αλ εγθξηζεί γηα ην αθίλεηφ ηνπο ε κεηαθνξά ζπληειεζηή δφκεζεο ή αλ εθρσξήζνπλ ζην Γεκφζην, ζηνπο ΟΣΑ ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ην Γεκφζην αξκφδηνπο θνξείο κέξνο ηεο επηπιένλ σθέιεηαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε δηαθνξά απηή ησλ δχν ζπληειεζηψλ δφκεζεο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ην παξαθάησ ΠΓ. "Καηεμαίξεζε ζε πεξηνρέο κε κεγάιε θαηάηκεζε θαη γηα νηθφπεδα εκβαδνχ κηθξφηεξνπ ησλ 150 η.κ. κπνξεί λα νξίδεηαη ζπληειεζηήο δφκεζεο κεγαιχηεξνο ηνπ 0,8, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη ζπλνιηθή επηθάλεηα νξφθσλ κεγαιχηεξε ησλ 120 η.κ. Ζ εμαίξεζε απηή έρεη εθαξκνγή κφλν ζε νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ θαηάηκεζε κέρξη ηελ , αθνχ αθαηξεζεί ην εκβαδφλ ηεο εηζθνξάο ζε γε πνπ θαζνξίδεηαη ζην λφκν απηφλ".) Με ΠΓ/γκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο θαζνξίδνληαη νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πην πάλσ δηαθνξά ησλ δχν ζπληειεζηψλ, ηα ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα ησλ κεηαγξαθνκέλσλ πξάμεσλ, ηα ησλ ακνηβψλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, ππνζεθνθπιάθσλ ή άιισλ ζπκπξαηηφλησλ πξνζψπσλ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. ηε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πξνβιέπνληαη θαη ν ηξφπνο θαηαξηίζεσο ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ ή ησλ παξαπάλσ θνξέσλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηδηνθηεηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ ζην Γεκφζην ή ηνπο άιινπο θνξείο πνζνζηψλ ζπληδηνθηεζίαο κεηά ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ δηαηξεκέλεο ηδηνθηεζίαο, ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ή ηπρφλ ζε ρξήκα εθπιήξσζε ηεο ππνρξεψζεσο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη φιεο νη άιιεο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο. Οη πην πάλσ ζπκβάζεηο απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο ραξηνζήκνπ ή άιιν ηέινο ή εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.) (. ε εθηέιεζε ηνπ αξζ-6 παξ.6 εθδφζεθε ην ΠΓ/ ΦΔΚ-606/Γ/ Γηαδηθαζία εθαξκνγήο θνηλσληθνχ ζπληειεζηή) (. Πξνζνρή ε παξ.6 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε θαηαξγείηαη ζχκθσλα κε ην Αξζ-25 παξ.1 ηνπ Ν-2508/97 ΦΔΚ-124/Α/ χκθσλα κε ηελ παξ.8α Αξζ-10 ηνπ Ν-2947/01 ΦΔΚ-228/Α/ νξίδνληαη ηα εμήο: 8α. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο ζε πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη σο Εψλεο Κνηλσληθνχ πληειεζηή (ΕΚ) απφ Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί ή εγθξίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν-1337/83 ζε ζπλδπαζκφ κε ην Αξζ-4 παξ.11 ηνπ λφκνπ απηνχ).

7 "7. Γελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1,6 ν ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη ζηηο πεξηνρέο επεθηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ Αξζ-1 ηνπ παξφληνο, φπσο ηζρχεη, ζηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη ρξήζεηο γεο ζχκθσλα κε ηα Αξζ-5 θαη Αξζ-6 ηνπ ΠΓ/23-2/ "Καηεγνξίεο θαη πεξηνρφκελν ρξήζεσλ γεο" (ΦΔΚ-166/Γ), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη ηνπ 1,2 γηα ηε ρξήζε ηνπ Αξζ-7 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο. Σν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα Αξζ-6 θαη Αξζ-7 ηνπ ΠΓ-81/80 "Πεξί εηδηθψλ ρξήζεσλ γεο θαη αλσηάησλ κεγεζψλ επηηξεπνκέλεο εθκεηάιιεπζεο νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ" (ΦΔΚ-27/Α)". 8. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο θαζνξίδνληαη νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ θηεκαηνινγηθψλ δηαγξακκάησλ, ζεκαηηθψλ ραξηψλ ζπιινγήο ησλ ινηπψλ απαξαηηήησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. ΑΡΘΡΟΝ-7. ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ. 1. Ζ Πνιενδνκηθή κειέηε εγθξίλεηαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκαξρ. πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Αξζ-3 ηνπ ΝΓ/ "πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ θ.ιπ.". Σν πκβνχιην Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Ννκνχ γλσκνδνηεί αληί ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ 'Δξγσλ πνπ πξνβιέπεη ην Αξζ-3 ηνπ ΝΓ/ ν Τπνπξγφο Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο κπνξεί φκσο λα δεηήζεη θαη ηε γλψκε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ή Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο. Σν ΠΓ. πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία α' θαη β' ηεο παξ.5 ηνπ Αξζ-6 ηνπ λφκνπ απηνχ. Δλζηάζεηο πνπ ηπρφλ αλαηξέπνπλ βαζηθά ζεκεία ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη γίλνληαη απνδεθηέο, ζπλεπάγνληαη ηελ αλακφξθσζε θαη λέα έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Αξζ-3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. (Πξνζνρή ε παξ.1 δελ ηζρχεη σο πξφο ηελ αξκνδηφηεηα έγθξηζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο (ΠΜ) φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην Αξζ-7 παξ.3 ηνπ Ν-2508/97, βι.θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25) 2. Ζ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ/17-7/ Γηα ηελ εηζθνξά ζε γε θαη ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Αξζ-8 θαη Αξζ-9 ηνπ λφκνπ απηνχ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δσλψλ αζηηθνχ αλαδαζκνχ θαη ελεξγνχ πνιενδνκίαο εθαξκφδνληαη επίζεο αληίζηνηρα θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αξζ-10 ηνπ λφκνπ απηνχ. 3. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε είλαη δπλαηφ, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, λα ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε κειέηε ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. 4. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε είλαη δπλαηφ λα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ή θαη ζε ηκήκα ηνπ, ην νπνίν πξέπεη πάλησο λα απνηειεί πνιενδνκηθή ελφηεηα ή δψλε άιισλ ρξήζεσλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ πξνβιέπνληαη ππεξβνιηθέο θαζπζηεξήζεηο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θηεκαηνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο νιφθιεξεο ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο αξρήο, είλαη δπλαηφ λα γίλεη ε έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζε

8 ηκήκα πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη ε ζχληαμε πνιενδνκηθήο πξνκειέηεο ζε νιφθιεξε ηε ζπγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή ελφηεηα. Ζ πνιενδνκηθή πξνκειέηε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο. ηα ηκήκαηα πνιενδνκηθήο ελφηεηαο, πνπ απφ ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην πξνβιέπνληαη γηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ θνξέσλ, κπνξεί πάληα λα γίλεη έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ρσξηζηά γηα ηα ηκήκαηα απηά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή πξνκειέηε γηα ηελ ππφινηπε πνιενδνκηθή ελφηεηα. 5. Με ηα ΠΓ/γκαηα πνπ εγθξίλεηαη ε πνιενδνκηθή κειέηε κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ζπζηήκαηα δφκεζεο, αξηηφηεηεο νηθνπέδσλ θαη ινηπνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΟΚ. "6. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ζρέδην πνπ εγθξίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, αληί ηεο θαηά ην Αξζ-15 ηνπ ΝΓ-797/71 (ΦΔΚ-1/Α/71) έθζεζεο πξνεθηίκεζεο, ιακβάλεηαη ππφςε ε θαηά ην Αξζ-1 ηνπ ΠΓ-5/86 (ΦΔΚ-2/Α) έθζεζε πξνζδηνξηζκνχ αμίαο αθηλήησλ". ("7. α. Με ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εγθξίλεηαη ή ηξνπνπνηείηαη ε πνιενδνκηθή κειέηε, κπνξεί λα θαζνξίδεηαη πξνζεζκία, ε νπνία δελ είλαη δπλαηφ λα ππεξβαίλεη ηα 30 ρξφληα, γηα ηε δηαηήξεζε ζεκαληηθψλ εηδηθψλ θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, πνπ εκπίπηνπλ ζε πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ, εθφζνλ ζπλαηλεί ν ελδηαθεξφκελνο κε δήισζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ, είηε θαηά ηελ αλάξηεζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, είηε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ έλζηαζε γηα ηε κε ξπκνηφκεζε ηνπ αθηλήηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηά ην δηθαζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο, ην δηθαζηήξην πξνζδηνξίδεη θαη ην αληάιιαγκα ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, απφ ηελ εκεξνκελία κεηαγξαθήο ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, γηα φιν ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ θηηξίσλ ή εγθαηαζηάζεσλ θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ αληαιιάγκαηνο αθαηξείηαη απφ ηελ πξνζδηνξηζζείζα απνδεκίσζε. β. Σα παξαπάλσ θηίξηα ή εγθαηαζηάζεηο, καδί κε ην απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ξπκνηνκνχκελν νηθφπεδν, ζεκεηψλνληαη ζην ξπκνηνκηθφ ζρέδην, ζην δε πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ αλαθέξνληαη εηδηθά νη εξγαζίεο πνπ επηηξέπνληαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο".) (. Πξνζνρή ε παξ.7 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε θαηαξγείηαη ζχκθσλα κε ην Αξζ-25 παξ.2 ηνπ Ν-2508/97) ΑΡΘΡΟΝ-8. ΔΗΦΟΡΑ Δ ΓΖ (Πξνζνρή βιέπε θαη Αξζ-25 Ν-2508/97 θαη Δγθ-42/97) 1. Οη ηδηνθηεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε δψλεο ππθλνδνκεκέλεο θαη νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε πνιενδνκηθφ ζρέδην ή ζηηο νπνίεο επεθηείλεηαη ην πνιενδνκηθφ ζρέδην κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ππνρξενχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε. Γηα ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο, ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν βεβαίσζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Αξζ-32 έσο Αξζ-39 ηνπ ΝΓ/ "πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ θ.ιπ.", ηνπ Αξζ-6 ηνπ Ν-5269/31 θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηνπο δηαηαγκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα.

9 2. ηηο ίδηεο ππθλνδνκεκέλεο δψλεο αλ ηδηνθηεζία εκβαδνχ 500 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη πάλσ βαξχλεηαη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαηάμεσλ κε εηζθνξά ζε γε γηα απηαπνδεκίσζε ή ιφγσ ππνρξέσζεο απνδεκίσζεο ηξίησλ, κε εκβαδφλ ιηγφηεξν απφ ην εκβαδφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ππνρξενχηαη λα εηζθέξεη επηπιένλ έθηαζε κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ην πνζνζηφ απηφ ηεο παξ.4. Ζ παξάγξαθνο απηή εθαξκφδεηαη γηα φιεο ηηο ππθλνδνκεκέλεο δψλεο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαθεξφκελεο ζην Αξζ-10 ηνπ Ν-1221/81 πεξηνρέο. "ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηπιένλ έθηαζε πνπ νθείιεη λα εηζθέξεη κεηψλεηαη θαηά ηκήκα γεο, γηα ην νπνίν ζα απνδεκηψλνληαλ απφ ηνπο θαηά λφκν ππφρξενπο ηδηνθηήηεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΝΓ/ (ΦΔΚ- 228/Α) θαη ε απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα απηφ θαηαβάιιεηαη ζηνλ νηθείν ΟΣΑ. Γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο έρεη εθαξκνγή ε παξ.7 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ηδηνθηεζία εκπίπηεη ζηηο δψλεο ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ξπκνηνκείηαη, αληί δε ηεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο δίδεηαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο άιιν αθίλεην, ηφηε ν νηθείνο ΟΣΑ ππνθαζηζηά ηνλ ηδηνθηήηε ζηα δηθαηψκαηα πνπ απηφο έρεη έλαληη ηξίησλ ππνρξέσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ιφγσ ξπκνηνκίαο. Σα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο ΟΣΑ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ θνηλσθειψλ ρξήζεσλ θαη ζθνπψλ". 3. Οη ηδηνθηεζίεο πνπ εληάζζνληαη ζην πνιενδνκηθφ ζρέδην ή ζηηο νπνίεο επεθηείλεηαη ην πνιενδνκηθφ ζρέδην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη βξίζθνληαη ζε δψλεο αξαηνδνκεκέλεο ή αδφκεηεο, ππνρξενχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε εηζθνξά γεο ζηε δεκηνπξγία ησλ απαξαηηήησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη γεληθά ζηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσθειψλ ρξήζεσλ θαη ζθνπψλ θαηά ηηο επφκελεο δηαηάμεηο. "4. Ζ εηζθνξά ζε γε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνηειείηαη απφ πνζνζηφ επηθαλείαο θάζε ηδηνθηεζίαο πξηλ απφ ηελ πνιενδφκεζή ηεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α. Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο κέρξη 250 ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 10%. β. Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 250 κέρξη 500 ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 20%. γ. Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 500 κέρξη 1000 ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 30%. δ. Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 1000 κέρξη 2000 ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 40%. ε. Με ηελ επηθχιαμε ηεο πεξηπη.(ζη) γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 2000 ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 50%. ζη. Γηα απηνηειείο ηδηνθηεζίεο κεγαιχηεξεο ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ αλήθνπλ ζ'έλαλ ηδηνθηήηε, γηα ην ηκήκα ηνπο πάλσ απφ ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 60%. Σ'αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηδηνθηεζίεο εμ αδηαηξέηνπ θαηά ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε έθηαζε γεο κεγαιχηεξε απφ ηεηξαγσληθά κέηξα. "δ. Ζ εηζθνξά ζε γε εηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Αξζ-5, Αξζ-6 θαη Αξζ-7 ηνπ απφ ΠΓ/ (ΦΔΚ-166/Γ), φπσο ηζρχεη, νξίδεηαη: α) Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο κέρξη 1000 ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 20%. β) Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 1000 ηεηξαγσληθά κέηξα κέρξη 4000 ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 30%.

10 40%". γ) Γηα ηκήκα ηδηνθηεζίαο πάλσ απφ 4000 ηεηξαγσληθά κέηξα πνζνζηφ 5. Χο εκβαδά ηδηνθηεζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ζε γε ιακβάλνληαη ηα εκβαδά πνπ είραλ νη ηδηνθηεζίεο ζηηο Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ.4, σο ηδηνθηεζία λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ ηδηνθηεζηψλ γεο ελφο θαη ηνπ απηνχ ηδηνθηήηε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα φξηα ηεο πξνο έληαμε πεξηνρήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο. "Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ "Διαηψλα" σο ηδηνθηεζία λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ ηδηνθηεζηψλ γεο ελφο θαη ηνπ απηνχ ηδηνθηήηε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ θάζε δήκνπ". "Καη' εμαίξεζε, φηαλ ηκήκαηα ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ππάγνληαη ζε θαζεζηψο δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεσλ εηζθνξψλ, ην παξαπάλσ άζξνηζκα κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηα ηκήκαηα ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο κε ην ίδην θαζεζηψο εηζθνξψλ." ε πεξίπησζε εμ αδηαηξέηνπ ζπληδηνθηεζίαο ηα πνζνζηά εηζθνξάο γεο εθαξκφδνληαη ζην εκβαδφλ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηδαληθφ κεξίδην θάζε ζπληδηνθηήηε, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κέρξη ηελ "Καη' εμαίξεζε ηα πνζνζηά εηζθνξάο ζε γε εθαξκφδνληαη ζην εκβαδφλ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηδαληθφ κεξίδην θάζε ζπληδηνθηεηή ή ζε απηνηειέο νηθφπεδν πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ 10ε Μαξηίνπ 1982 αλ ε θηήζε ηνπο επήιζε απφ επαγσγή θιεξνλνκηάο κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζε ΦΔΚ ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο". 6. Ζ εηζθνξά γεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο ηνπ Αξζ- 12 ηνπ λφκνπ απηνχ εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αζηηθφ αλαδαζκφ ή ελεξγφ πνιενδνκία, νπφηε γίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν-947/79 (Αξζ-20 παξ.1 πεξηπη.α θαη β). Χο πξνο ηα πνζνζηά ηεο εηζθνξάο γεο ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 7. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπκκεηνρή ζε γε πξέπεη λα ιεθζεί απφ κε ξπκνηνκνχκελν ηκήκα ηδηνθηεζίαο, πιελ φκσο θαηά ηελ θξίζε ηεο αξρήο ην ηκήκα γεο πνπ πξφθεηηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν εηζθνξάο δελ είλαη αμηνπνηήζηκν πνιενδνκηθά ή ε αθαίξεζή ηνπ είλαη θαλεξά επηδήκηα γηα ηελ ηδηνθηεζία, κπνξεί λα κεηαηξέπεηαη ζε ηζάμηα ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή πνπ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη θνηλσθειψλ ρξήζεσλ θαη ζθνπψλ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κεηαηξνπήο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ Αξζ-9 γηα ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα. "Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ κπνξεί λα νξηζηνχλ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ". 8. Σα εδαθηθά ηκήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηζθνξά γεο δηαηίζεληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: α. Γηα ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κέζα ζηελ ίδηα πνιενδνκηθή ελφηεηα. β. Γηα ηελ παξαρψξεζε νηθνπέδσλ ζε ηδηνθηήηεο ηεο ίδηαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ησλ νπνίσλ ηα νηθφπεδα ξπκνηνκνχληαη εμ νινθιήξνπ ή θαηά πνζνζηφ πεξηζζφηεξν απφ ην θαζνξηδφκελν ζηελ παξ.4 θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ηαθηνπνίεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαηά ην Αξζ-12 ηξφπνπο. γ. Γηα θνηλσθειείο ρψξνπο θαη ζθνπνχο κέζα ζηελ ίδηα πνιενδνκηθή ελφηεηα. δ. Γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρξήζεσλ θαη ζθνπψλ γηα ηηο γεληθφηεξεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο. "Καζψο θαη γηα παξαρψξεζε νηθνπέδσλ ζε ηδηνθηήηεο άιισλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο κέζα ζηα φξηα ηνπ

11 Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ, ησλ νπνίσλ ηα νηθφπεδα ξπκνηνκνχληαη εμ νινθιήξνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην, γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνρξήζησλ ή θνηλσθειψλ ρψξσλ, ή θαηά πνζνζηφ πεξηζζφηεξα απφ ηελ πξνθχπηνπζα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ππνρξέσζή ηνπο. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ξπκνηνκνχκελα νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ εγθεθξηκέλνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ΝΓ/ "πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ", πνπ πεξηιακβάλνληαη ή απνηεινχλ πνιενδνκηθή ελφηεηα ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο εθφζνλ ην επηζπκνχλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο". "Με ηε ζρεηηθή πξάμε εθαξκνγήο, κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαρψξεζε ηνπ λένπ νηθνπέδνπ, ην παιαηφ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο ξπκνηνκνχκελν νηθφπεδν πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηελ θπξηφηεηα ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ ν νπνίνο ππνθαζηζηά επίζεο ηνλ ηδηνθηήηε ζηα δηθαηψκαηα έλαληη ηξίησλ ππνρξέσλ γηα ηελ απνδεκίσζε ιφγσ ξπκνηνκίαο. ηελ πεξίπησζε απηήλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ.2, φπσο ζπκπιεξψλεηαη αλσηέξσ, εάλ ν νηθείνο ΟΣΑ εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ σο άλσ παξαρψξεζε ηνπ λένπ νηθνπέδνπ δελ εηζπξάμεη απφ ηνπο ηξίηνπο ηελ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ηφηε ην ΔΣΔΡΠ ππνθαζηζηά ηνλ ΟΣΑ ζηα δηθαηψκαηα έλαληη ησλ ηξίησλ, δπλάκελν λα ζπλερίζεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 'Δξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο παξέκβαζεο ηνπ ΔΣΔΡΠ γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ θαη θάζε αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ιεπηνκέξεηα". 9. Οη ηδηνθηεζίεο πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή ζε θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαηά ην κέξνο πνπ απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε πξννξίδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσθειψλ ρψξσλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ή δηαηίζεληαη γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο κε αληαιιαγή, παξαρψξεζε ή άιιν ηξφπν κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ θνξέσλ, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα εηζθεξφκελεο γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη δελ ππφθεηληαη θαηά ην κέξνο απηφ ζε άιιε εηζθνξά γεο. "10. Οη θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη ζηεγαζηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζα ζηηο ηδηνθηεζίεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ κλεκνλεχεηαη ζην δηάηαγκα έγθξηζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζεσξνχληαη απηνδίθαηα ζπλεηζθεξφκελνη, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηνπο νηθείνπο θαηά ηνλ πξννξηζκφλ ηνπο θνξείο θαη ζπκςεθίδνληαη ζηελ εηζθνξά ζε γε ηεο αληίζηνηρεο ηδηνθηεζίαο, φπσο ε εηζθνξά απηή πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πνζνζηψλ ηεο παξ.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππνινγηδνκέλσλ κφλν γηα ην εκβαδφλ ηεο ηδηνθηεζίαο απηήο. Σ' αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε εγθεθξηκέλεο κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο πνιενδνκηθέο κειέηεο έζησ θαη αλ ζηελ πξάμε έγθξηζήο ηνπο δελ αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε πνπ πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ απηφ βάζεη ησλ ελδείμεσλ ηεο κειέηεο. Γηα ηδηνθηεζίεο πνπ αλήθνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ζηνλ ΟΔΚ θαη ηε ΓΔΠΟ θαη πξννξίδνληαη γηα εθαξκνγή ζηεγαζηηθψλ πξνγξακκάησλ απηψλ, γηα ην ηκήκα ηνπο άλσ ησλ 2000 ηεηξαγσληθά κέηξα νξίδεηαη πνζνζηφ εηζθνξάο γεο 40%, θαη' εμαίξεζε ησλ πεξηπη.(ε) θαη (ζη) ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ απηνχ". 11. Οη νπσζδήπνηε ζρεκαηηζκέλνη κέζα ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζεσξνχληαη σο λφκηκα ππάξρνληεο θνηλφρξεζηνη ρψξνη

12 θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε ππέξ ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο εηζθνξάο ζε γε. "12. Κνηλφρξεζηνη ρψξνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη ηνπ Αξζ- 28 ηνπ λφκνπ απηνχ, πνπ θαηαξγνχληαη κε ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην ή ηελ αλακφξθσζή ηεο ιφγσ ππαγσγήο ηεο πεξηνρήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξζ-13 κπνξεί κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξ.4 ηνπ Αξζ-3 ηνπ ΝΓ-690/48, κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο λα δηαηίζεληαη πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ απηνχ". "13. ηηο πεξηπηψζεηο θαηάηκεζεο νηθνπέδσλ κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη πξηλ ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, επηβάιιεηαη, πέξα απφ ηα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη δηαζηάζεσλ, ε εμαζθάιηζε ζηε κεηαβηβαδφκελε θαη ζηελ ελαπνκέλνπζα έθηαζε ηνπ αλαινγνχληνο ζε θάζε ηκήκα πνζνζηνχ ηεο εηζθνξάο ζε γε πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Κάζε δηθαηνπξαμία (ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ) πνπ έρεη αληηθείκελν κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ είλαη απηνδηθαίσο θαη εμ ππαξρήο άθπξε." ΑΡΘΡΟΝ-9. ΔΗΦΟΡΑ Δ ΥΡΖΜΑ. (Πξνζνρή βιέπε θαη Αξζ-25 Ν-2508/97 θαη Δγθ-42/97 ) 1. Οη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηνρέο έληαμεο θαη επέθηαζεο θαηά ην Αξζ-1 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη δηαηεξνχληαη ή δηακνξθψλνληαη ζε λέα αθίλεηα ζπκκεηέρνπλ κε θαηαβνιή ρξεκαηηθήο εηζθνξάο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ βαζηθψλ θνηλνρξήζησλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ. "Γελ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθήο εηζθνξάο νη δεκφζηνη θαη δεκνηηθνί θνξείο θαη ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ εθηεινχλ κε δαπάλεο ηνπο ηα βαζηθά θνηλφρξεζηα πνιενδνκηθά έξγα ζε πεξηνρέο εθαξκνγήο ζηεγαζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο". 2. Ζ εηζθνξά νξίδεηαη γηα ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δψλεο ππθλνδνκεκέλεο, αξαηνδνκεκέλεο ή αδφκεηεο, ίζε κε ηελ αλαθεξφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηνπ Αξζ-10 ηνπ Ν-1221/81. "3. Ζ εηζθνξά ζε ρξήκα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην εκβαδφλ ηεο ηδηνθηεζίαο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο θαη ηελ ηηκή δψλεο ηνπ νηθνπέδνπ θαηά ην ρξφλν θχξσζεο ηεο πξάμεο εθαξκνγήο". "Γηα ηδηνθηεζίεο πνπ ζηελ πξάμε εθαξκνγήο νη ηδηνθηήηεο αλαγξάθνληαη κε ειιηπή ζηνηρεία ή κε ηελ έλδεημε "άγλσζηνο" ψζηε λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπ άξζξνπ απηνχ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο, ιακβάλεηαη ππφςε ε νηθνπεδηθή αμία θαηά ην ρξφλν θχξσζεο ηεο δηνξζσηηθήο πξάμεο ηνπ νηθείνπ λνκάξρε". "Ζ εηζθνξά απηή βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία ζην αξκφδην Γεκφζην Σακείν (Γξαθείν Παξαθαηαζεθψλ) πνπ εμππεξεηεί ην δήκν ή ηελ Κνηλφηεηα, ελψ γηα ηνπο δήκνπο πνπ έρνπλ δηθή ηνπο Σακεηαθή ππεξεζία ε παξαπάλσ εηζθνξά βεβαηψλέηαη απ' επζείαο ζηελ ππεξεζία απηή, κεηά ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο. Ζ εηζθνξά απηή εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ, σο έζνδν ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο θαη απνδίδεηαη ζ' απηνχο θαηά κήλα. Σν πνζφ ηεο εηζθνξάο απηήο δηαηίζεηαη απφ ηνπο νηθείνπο ΟΣΑ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ θνηλνρξήζησλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ, είηε απφ ηνλ ίδην

13 είηε απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ θνξέα "θαζψο θαη γηα ηελ εθπφλεζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ πξάμεσλ εθαξκνγήο". Κάζε δηάζεζε ηεο εηζθνξάο απηήο γηα άιιν ζθνπφ είλαη άθπξε. Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθ.β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, φπσο αληηθαζίζηαληαη, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.7 ηνπ Αξζ-8". "Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 'Δξγσλ, κπνξεί λα νξίδνληαη ε θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο απηήο ζε δφζεηο ν ρξφλνο έλαξμεο θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα". 4. Μεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη έγθξηζε ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο αξρήο είλαη δπλαηφ, αληί ηεο θαηαβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα λα πξνζθέξεηαη ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηεο ηδηνθηεζίαο ίζεο αμίαο. Ζ κεηαηξνπή γίλεηαη κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηζθνξάο ζε γε. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο γεο εθαξκφδεηαη ε πξνεγνχκελε παξάγξαθνο. "5. Οη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ δελ απαιιάζζνληαη ηεο εηζθνξάο ζε ρξήκα γηα ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε θνηλσθειείο ρψξνπο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο απηήο γίλεηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνλ θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο". "Απφ ηελ πξνβιεπφκελε κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε ρξήκα απαιιάζζεηαη ν Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ)". 6. α. ε θάζε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πνπ αθνξά δηθαηνπξαμία ελ δσή θαη έρεη σο αληηθείκελν κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο αθηλήηνπ πνπ νθείιεη εηζθνξά ζε ρξήκα, ζχκθσλα κε θπξσκέλε πξάμε εθαξκνγήο, επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο, φηη έρεη θαηαβιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην πνζφλ ησλ δφζεσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππνρξεψζεηο, πνπ αλαινγνχλ ζην κεηαβηβαδφκελν αθίλεην θαηά ην ρξφλν θαηάξηηζεο ηεο δηθαηνπξαμίαο. β. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξ.2 ηνπ Αξζ-4 ηνπ ΠΓ-5/86 (ΦΔΚ-2/Α) ππνζήθε απαιιάζζεηαη απφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξά ππέξ νπνηνπδήπνηε ηακείνπ ή ππέξ ηξίηνπ". ΑΡΘΡΟΝ-10. ΕΩΝΔ ΔΝΔΡΓΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΣΗΚΟΤ ΑΝΑΓΑΜΟΤ. "1. Οη δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο (ΕΔΠ) θαη αζηηθνχ αλαδαζκνχ (ΕΑΑ) πεξηιακβάλνληαη πάληνηε κέζα ζηελ πεξηνρή ΓΠ ή ΥΟΟΑΠ θαη θαζνξίδνληαη κε ηε δηνηθεηηθή πξάμε έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ απηψλ. ε πεξίπησζε κε θαζνξηζκνχ κε ηελ πξάμε απηή σο ΕΔΠ ή ΕΑΑ, ν θαζνξηζκφο απηφο κπνξεί λα γίλεη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ έξγσλ κεηά γλψκε ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ή κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα έγθξηζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. 2. Ζ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ πεξηνρήο σο ΕΔΠ ή ΕΑΑ κπνξεί λα γίλεη είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ είηε κε πξφηαζε ησλ νηθείσλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή ησλ αλάδνρσλ θνξέσλ ηεο παξ.1 ηνπ Αξζ-27 ηνπ Ν-947/79, φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαζίζηαηαη κε ην εδαθ.β ηεο παξ.5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

14 3. Ζ δηαδηθαζία απηή θαζνξηζκνχ ηεο πεξηνρήο σο ΕΔΠ ή ΕΑΑ κπνξεί λα αξρίζεη καδί κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΓΠ ή ηνπ ΥΟΟΑΠ ή θαη κεηαγελέζηεξα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ην πεξίγξακκα ηεο ΕΔΠ ή ηεο ΕΑΑ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πξφηαζε ηνπ ΓΠ ή ηνπ ΥΟΟΑΠ. 4. Ζ αλάπηπμε, αλάπιαζε ή αλακφξθσζε πεξηνρήο κε ελεξγφ πνιενδνκία ή αζηηθφ αλαδαζκφ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα Αξζ-23 έσο Αξζ-34 θαη Αξζ-35 έσο Αξζ-50 αληίζηνηρα ηνπ Ν-947/79 "πεξί νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ". 'Οπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο κλεκνλεχεηαη πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ην ραξαθηεξηζκφ πεξηνρήο σο νηθηζηηθήο, λνείηαη, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή σο ΕΔΠ ή ΕΑΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ παξφληνο. ηηο ΕΔΠ θαη ΕΑΑ εθαξκφδνληαη επίζεο θαη νη δηαηάμεηο ησλ Αξζ-55 θαη Αξζ-59 ηνπ Ν- 947/79." "5. Οη δηαηάμεηο ησλ Αξζ-23 έσο Αξζ-34 θαη Αξζ-35 έσο Αξζ-50 ηνπ Ν-947/79 κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη ρσξίο ηελ έθδνζε ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηέο." Δηδηθφηεξα: α) αληί ησλ εηδηθψλ βηβιίσλ ΕΔΠ θαη ΕΑΑ πνπ αλαθέξνληαη ζηα Αξζ-30 θαη 37 θαη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα απηά εγγξαθήο ζε εηδηθφ βηβιίν ησλ ππνζεθνθπιαθίσλ, κεηαγξάθεηαη ην ζρεηηθφ ΠΓ θαηαρσξνχκελν ζε εηδηθέο κεξίδεο κε ηίηιν "Εψλεο Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο" ή "Εψλεο Αζηηθνχ Αλαδαζκνχ" θαη β) αληί ησλ δηαδηθαζηψλ εγθξίζεσο ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ΕΔΠ θαη ΕΑΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νπνίσλ πξνβιέπνπλ ηα Αξζ-32 παξ.6 θαη 44 παξ.5 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ Αξζ-7 ηνπ λφκνπ απηνχ. "Ζ ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν θνξέα κπνξεί λα πξνβιέπεη ηνλ ζπκςεθηζκφ ηεο εηζθνξάο ζε ρξήκα ή κέξνπο ηεο κε ηηο δαπάλεο ησλ θνηλνρξήζησλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ πνπ θαηαζθεπάδεη ν αλάδνρνο." 6. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ θαηά ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνχ Π.Γ θαζνξηζκνχ ΕΔΠ ή ΕΑΑ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Αξζ-3 ηνπ ΝΓ/17-7/ Ζ ίδηα δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ ΠΓ εγθξίζεσο ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ΕΔΠ θαη ΕΑΑ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Αξζ-32 θαη 44 ηνπ Ν-947/79, αλ νη κειέηεο απηέο εγθξίλνληαη ρσξηζηά θαη δελ έρνπλ εγθξηζεί καδί κε ηελ πνιενδνκηθή κειέηε ηνπ Αξζ-6 ηνπ λφκνπ απηνχ. "7. Tν πνζνζηφ ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ θαζνξίδεηαη κε ηε ζχκβαζε αλάζεζεο ησλ έξγσλ ηεο ΕΔΠ θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ηεο έθηαζεο. Tν σο άλσ πνζνζηφ εμαζθαιίδεη ν αλάδνρνο θνξέαο θαη θαιππηεη ηελ θαηά ην Αξζ-8 ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνρξέσζή ηνπ εηζθνξάο ζε γε. Ζ εηζθνξά ζε γε γηα ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ΕΑΑ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ Αξζ-8". 11. Οη άλαδνρνη θνξείο ελεξγνχ πνιενδνκίαο, πνπ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα ή ειέγρνληαη απ' απηφλ δελ είλαη ηερληθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Αξζ-36α ηνπ ΝΓ- 3323/55 "πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα. 12. Ζ παξ.5 ηνπ Αξζ-7 εθαξκφδεηαη θαη ζηηο κειέηεο ΕΔΠ θαη ΕΑΑ. 13. Οη εηαηξείεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο ΝΠΓΓ θαη ΗΓ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ ελεξγνχ πνιενδνκίαο πνπ έρνπλ αξρίζεη κε ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηα δηέπεη

15 θαηά ηελ έλαξμή ηνπο. Μπνξνχλ επίζεο κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ λα αξρίζνπλ λέα πξνγξάκκαηα ελεξγνχ πνιενδνκίαο πάλσ ζε ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη πξηλ απφ ηελ , ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ πιελ εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε λνκηθή θπζηνγλσκία ησλ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαηά ηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γηα ηελ αλάιεςε λέσλ πξνγξακκάησλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, νη πην πάλσ θνξείο νθείινπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε εηαηξείεο κηθηήο νηθνλνκίαο θαηά ην παξφλ άξζξν. ΑΡΘΡΟΝ-11 ΕΩΝΔ ΔΗΓΗΚΖ ΔΝΗΥΤΖ ΚΑΗ ΕΩΝΔ ΔΗΓΗΚΩΝ ΚΗΝΖΣΡΩΝ. "1. Εψλεο εηδηθήο ελίζρπζεο (ΕΔΔ) θαζνξίδνληαη ζε πνιενδνκνχκελεο πεξηνρέο πνπ νξίδνληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ΓΠ ή ΥΟΟΑΠ θαη ζε πεξηνρέο κε ήδε εγθεθξηκέλν πνιενδνκηθφ ζρέδην ή πεξηνρέο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ πξνυθηζηάκελσλ ηνπ έηνπο 1923, κε ζθνπφ ηελ αλακφξθσζε, ηελ αλάπιαζε ή ηελ αλάπηπμή ηνπο. Οη δψλεο απηέο θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ +ξγσλ κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ή πξφηαζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο. Ο θαζνξηζκφο απηφο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηελ πνιενδνκηθή κειέηε". 2. Ζ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ΕΔΔ ή ηκήκαηα ηνπο ζπληζηά δεκφζηα σθέιεηα θαη επηηξέπεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήησλ. Ζ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ αλαιακβάλεηαη κε ζπλεξγαζία απφ ηε ΓΔΠΟ, απφ ην Γεκφζην ή Γεκφζην Οξγαληζκφ ή Γεκφζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη ηέγαζεο ή αλαηίζεηαη ζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο κηθηήο νηθνλνκίαο θαηά ην άξζ.25 ηνπ Ν.947/79, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην λφκν απηφ. 3. Με ην Π.Γ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα πξνβιέπεηαη αλάινγε εθαξκνγή ζηηο ΕΔΔ ησλ άξζξσλ 55 θαη 58 ηνπ Ν.947/79. Οη δηαηάμεηο απηέο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ρσξίο ηελ έθδνζε ησλ ΠΓ/ησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζ' απηέο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζ.59 ηνπ ίδηνπ Ν.947/79 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΕΔΔ 4. Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΕΔΔ ρνξεγείηαη απφ ην δεκφζην θξαηηθή ελίζρπζε ζηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε ΓΔΠΟ θαη ζηνλ ΟΔΚ γηα ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ θνηλφρξεζησλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ. 5. Με ΠΓ/γκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη κέζα ζηηο πνιενδνκηθέο ελφηεηεο Εψλεο Δηδηθψλ Κηλήηξσλ (ΕΔΚ) κέζα ζηηο νπνίεο παξέρνληαη εηδηθά ρξεκαηνδνηηθά θαη πνιενδνκηθά θίλεηξα γηα λα θαηαζθεπάδνληαη ή δηακνξθψλνληαη θηίξηα ή ηκήκαηά ηνπο, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηα θέληξα ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ, φπσο θηίξηα αλαςπρήο, πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θ.ιπ. Με ΠΓ/γκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα θαλνλίδνληαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ θηλήηξσλ, νη φξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θηίξηα, νη δηαδηθαζίεο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

16 ΑΡΘΡΟΝ-12. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1. Ζ εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζχληαμε πξάμεσλ εθαξκνγήο θαη κε επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ Αξζ-8 ηνπ λφκνπ απηνχ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, νη πξάμεηο αλαινγηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζε πξάμεηο εθαξκνγήο. 2. Ζ πξάμε εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πνιενδνκηθή κειέηε ή ηκήκα ηεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε πξάμε εθαξκνγήο κπνξεί λα ζπληάζζεηαη θαη γηα κεκνλσκέλε ηδηνθηεζία, πάλησο ζε νιφθιεξε ηελ πιεπξά ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. 3. Ζ πξάμε εθαξκνγήο θαζνξίδεη ηα ηκήκαηα πνπ αθαηξνχληαη απφ θάζε ηδηνθηεζία γηα εηζθνξά γεο, ηα ηκήκαηα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ρξεκαηηθή εηζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ Αξζ-8 ηνπ Νφκνπ απηνχ θαη πξνζδηνξίδεη ηα ηκήκηα πνπ ξπκνηνκνχληαη γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ή θαηαιακβάλνληαη απφ θνηλσθειείο ρψξνπο. Με ηελ πξάμε εθαξκνγήο ηα νηθφπεδα πνπ δελ είλαη άξηηα θαηά ην εκβαδφλ ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα ηαθηνπνηεζνχλ θαηά ην Αξζ-3 παξ.3 ηνπ ΝΓ-690/29 "πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ δηαηάμεσλ πξνζθπξψληαη ζηα γεηηνληθά νηθφπεδα ή αληαιιάζζνληαη ππνρξεσηηθά γηα ηε δεκηνπξγία εληαίσλ εμ αδηαηξέηνπ νηθνπέδνπ, ή αληαιιάζζνληαη ππνρξεσηηθά κε ίζεο αμίαο νηθφπεδα ή ηδαληθά κεξίδηα νηθνπέδσλ ή ηκήκαηα δηαηξεκέλεο ηδηνθηεζίαο θαηά ην Ν-3741/29 θαη ην θαη ην ΝΓ-1024/71 κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Αξζ-25 ηνπ Νφκνπ απηνχ. Σα νηθφπεδα πνπ δελ είλαη άξηηα θαηά ηηο δηαζηάζεηο ηαθηνπνηνχληαη θαη αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ εθαξκφδεηαη θαη ζ' απηφ ην πξνεγνχκελν εδάθην. Με ηελ πξάμε εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο ε ηαθηνπνίεζε ή ε εθαξκνγή ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο γηα ηα ηκήκαηα ησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε γηα θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο θαη πνπ είλαη κεγαιχηεξα ηεο νθεηιφκελεο εηζθνξάο γεο ή ηα ηκήκαηα ηεο εηζθνξάο ζε γε εθφζνλ δελ είλαη πνινεδνκηθά αμηνπνηήζηκα ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. Καηά ηελ παξαπάλσ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνπέδσλ επηηξέπεηαη λα κεηαβιεζεί ην ζρήκα θαη ε ζέζε ηνπο ψζηε λα γίλνληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα. "Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ.8 ηνπ Αξζ-8 ηνπ παξφληνο λφκνπ επηηξέπεηαη κέζα ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο ή έληαμεο, πνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε θνξά ζηελ πνιενδνκηθή κειέηε, ε ζπλέλσζε ησλ ηκεκάησλ πνπ απνηεινχλ ηελ εηζθνξά γεο, ε κεηαθίλεζε ζε άιιε ζέζε θαη ε κεηαβνιή θαηά ην ζρήκα ην κέγεζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. Δπηηξέπεηαη επίζεο γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη ε κεηαθίλεζε ζε άιιε ζέζε ησλ ινηπψλ ηδηνθηεζηψλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο θαη ε κεηαβνιή ηνπο θαηά ην ζρήκα". " 'Οπνηνο ηδηνθηήηεο δηαθσλεί σο πξν ην ηζάμηνλ ηνπ παιαηνχ πξνο ην λέν αθίλεην, πνπ ηνπ δίλεηαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην ΝΓ-797/71, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 6 κελψλ απφ ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο, γηα λα θαζνξηζζεί δηθαζηηθψο ε αμία ησλ αθηλήησλ, ρσξίο ζην δηάζηεκα απηφ λα αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο". 4. Ζ πξάμε εθαξκνγήο ζπλνδεχεηαη απφ θηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα εθαξκνγήο θαη θηεκαηνινγηθφ πίλαθα εθαξκνγήο. Σν θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα θαη ν πίλαθαο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε ηδηνθηεζία ην εκβαδφλ ηεο ηα ζηνηρεία ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ηδηνθηεζία, ην ξπκνηνκνχκελν ηκήκα θαη ην απνκέλνλ εκβαδφλ ηνλ φγθν θηηζκάησλ ή άιισλ ζπζηαηηθψλ ησλ ξπκνηνκνπκέλσλ ηκεκάησλ ηα

17 ζηνηρεία ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθαηξείηαη σο εηζθνξά γεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν αλαγθαίν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ. "5. Ζ πξάμε εθαξκνγήο ζπληάζζεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία πνπ πξνσζείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Αξζ-7 ηνπ λφκνπ απηνχ γηα ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. α. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ θηεκαηνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο νη θχξηνη ή λνκείο αθηλήησλ ππνρξενχληαη, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο, λα ππνβάιινπλ δήισζε ηδηνθηεζίαο ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα, πξνζθνκίδνληαο ζπγρξφλσο ηίηινπο θηήζεσο, πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο, ηδηνθηεζίαο, βαξψλ, δηεθδηθήζεσλ, θαηαζρέζεσλ θαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Ζ παξάιεηςε ππνβνιήο ηεο σο άλσ δήισζεο ζπλεπάγεηαη ηα εμήο: α1. Κάζε δηθαηνπξαμία ελ δσή είλαη απηνδηθαίσο θαη απνιχησο άθπξε αλ δελ επηζπλάπηεηαη ζε απηήλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ε ππνβνιή ηεο δήισζεο ηδηνθηεζίαο. β1. Γελ ρνξεγείηαη άδεηα νηθνδνκήο ζην αθίλεην ρσξίο ηελ ππνβνιή θπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο δήισζεο ηδηνθηεζίαο θαη πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ (α1). β. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπη.α', ζπληάζζεηαη ην θηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα εθαξκνγήο θαη ν πίλαθαο εθαξκνγήο. γ. Μεηά ηε ζχληαμε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαινχληαη νη θεξφκελνη ηδηνθηήηεο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή πξφζθιεζε, λα ιάβνπλ γλψζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη λα αζθήζνπλ ηπρφλ ελζηάζεηο. 6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 'Δξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο δεκνζηφηεηαο ηεο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δειψζεσλ ηδηνθηεζίαο, ην πεξηερφκελν απηψλ, νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα". (.. Ζ παξ.6 ηίζεηαη σο αληηθαηεζηάζε κε ηελ παξ.4 ηνπ Αξζ-6 ηνπ Ν-2242/94 (ΦΔΚ-162/Α/ ). 7. α) Ζ πξάμε εθαξκνγήο θπξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη πξάμε βεβαίσζεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ εηζθνξάο ζε γε, φπσο θαη θάζε κεηαβνιήο πνπ επέξρεηαη ζηα αθίλεηα ζχκθσλα κε ηελ παξ.3, φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.5α ηνπ Ν-1512/85 θαη κεηαγξάθεηαη ζην νηθείν ππνζεθνθπιάθεην. Ζ κνξθή θαη ην ζρήκα ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ηεο πξάμεο (θηεκαηνγξαθηθνί πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα είλαη ηα θαζνξηδφκελα κε ηελ απφθαζε ηεο παξ.10 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ο ηξφπνο ηήξεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα Τπνζεθνθπιαθεία θαη ινηπέο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 'Δξγσλ. Γηα ηδηνθηεζίεο πνπ ζηηο πξάμεηο εθαξκνγήο αλαγξάθνληαη κε ειιεηπή ζηνηρεία ε κε ηελ έλδεημε "άγλσζηνο", ε θαηαρψξεζε ζηε κεξίδα ησλ ηδηνθηεηψλ γίλεηαη κεηά απφ έθδνζε δηνξζσηηθήο πξάμεο ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε. Με ηε κεηαγξαθή επέξρνληαη φιεο νη αλαθεξφκελεο ζηελ πξάμε εθαξκνγήο κεηαβνιέο ζηηο ηδηνθηεζίεο εθηφο απφ απηέο πνπ νθείιεηαη απνδεκίσζε θαη γηα ηελ ζπληέιεζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ ΝΓ/ θαη ηνπ ΝΓ-797/71. β) Ακέζσο κεηά ηελ θχξσζε θαη κεηαγξαθή ησλ πξάμεσλ εθαξκνγήο, νη νηθείνο ΟΣΑ ην δεκφζην ή ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηα λέα αθίλεηα πνπ

18 δηακνξθψζεθαλ κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο θαη πεξηέξρνληαη ζ' απηνχο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαβιεζεί νη απνδεκηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (α). "Γηα ηα αθίλεηα απηά δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ρξεζηθηεζίαο". Γηθαηψκαηα ηεο επφκελεο πεξίπησζεο (δ) κεηαηξέπνληαη ζε ελνρηθή αμίσζε γηα απνδεκίσζε. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ θαηφρνπ ή λνκέσο λα παξαδψζεη ην αθίλεην πνπ ην αθαηξείηαη ζχκθσλα κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηεο εηο απηφλ εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο, δηαηάζζεηαη ε απνβνιή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Mνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ησλ παξαπάλσ ελδηαθεξνκέλσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. "Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηπρφλ λέα αθίλεηα απφ εηζθνξέο γεο πνπ δηακνξθψζεθαλ κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο θαη δελ δηαηέζεθαλ ζχκθσλα κε απηήλ. Σα αθίλεηα απηά θαηαιακβάλνληαη απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ, ν νπνίνο λνκηκνπνηείηαη λα αζθήζεη ηα πην πάλσ δηθαηψκαηα, θπιάζζνληαη απφ απηφλ θαη απαγνξεχεηαη θάζε ρξήζε ηνπο κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπο δηάζεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Αξζ-8". γ) Ζ κεηαβνιή αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 θαη ηελ πξάμε εθαξκνγήο ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε απφζβεζε θάζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ηξίηνπ πνπ πθίζηαην ζηα κεηαβαιιφκελα αθίλεηα. ηελ πεξίπησζε απηή, σο πξνο ηελ ηχρε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ, εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην Αξζ-49 παξ.2 έσο θαη παξ.7 ηνπ Ν-947/79. δ) Γέλδξα, θπηείεο, καλδξφηνηρνη, ζπξκαηνπιέγκαηα, θξέαηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζθεπέο λνκίκσο πθηζηάκελεο ζε ηδηνθηεζίεο πνπ κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο κεηαβάιινπλ ηδηνθηήηε απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ΝΓ-5/85 (ΦΔΚ-2/Α) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά θαη θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο σο πξνο ηελ αμία ησλ αλσηέξσ απνθαίλεηαη ην θαζ' χιελ αξκφδην δηθαζηήξην κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο. "ε) Ζ πξάμε εθαξκνγήο κεηά ηελ θχξσζε ηεο γίλεηαη νξηζηηθή θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ, ακεηάθιεηε. Ζ Γηνίθεζε θαη' εμαίξεζε κφλν επηηξέπεηαη λα αλαθαιεί ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ πξάμε εθαξκνγήο, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο ή γηα πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ζηνηρεία πνπ δελ ήηαλ γλσζηά θαηά ην ρξφλν θχξσζεο ηεο πξάμεο ή απφ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. Ζ αλάθιεζε γίλεηαη απηεπάγγειηα ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ζ πξάμε αλαθαιείηαη κφλν θαηά ην κέξνο πνπ δηαπηζηψλεηαη ε παξάβαζε ή ε πιάλε, κέζα ζε εχινγν ρξφλν απφ ηελ θχξσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη ζπληάζζεηαη δηνξζσηηθή πξάμε. Καηά ηε ζχληαμε ηεο δηνξζσηηθήο πξάμεο ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε πνπ είραλ νη ηδηνθηεζίεο θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ηεο αξρηθήο πξάμεο. Αλ θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο ε απηνχζηα δηφξζσζε δελ είλαη δπλαηή γηα ιφγνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ, νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο δηνξζσηηθήο πξάμεο κεηαηξέπνληαη ζε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε. Με ηε δηνξζσηηθή πξάμε θαζνξίδεηαη ν ππφρξενο θαη ν δηθαηνχρνο ηεο απνδεκίσζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν-2882/01 (ΦΔΚ-17/Α/01)". ζη) ε πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ αληαιιάζζνληαη κε ηελ πξάμε εθαξκνγήο θαη ε αμία ηνπ ηειηθψο απνδηδνκέλνπ αθηλήηνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ην ΠΓ-5/86, πξνθχςεη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, ππνρξενχηαη ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα λα θαηαζέζεη ηε δηαθνξά, θαηά ηελ ηζρχνπζα δηαδηθαζία ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε αμία ηνπ ηειηθψο απνδηδνκέλνπ αθηλήηνπ είλαη κεγαιχηεξε, ηφηε ε επηπιένλ δηαθνξά επηβάιιεηαη ζηνλ ππφρξεν θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ Αξζ-2 ηνπ ΠΓ-5/86, θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο θαηά ην Αξζ-4

19 ηνπ ίδηνπ Γ/ηνο θαη εηζπξάηηεηαη ζε έζνδν ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο. 8. Αλ νη ηδηνθηήηεο φισλ ησλ ηδηνθηεζηψλ κηαο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο ή ελφο ηκήκαηφο ηεο ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο πξν ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο εθρσξήζεηο γεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηζθνξάο ζε γε θαη ηηο αληίζηνηρεο ηαθηνπνηήζεηο νηθνπέδσλ, ηφηε ε πξάμε εθαξκνγήο εγθξίλεηαη θαηά πξνηίκεζε θαη φπσο ζπκθσλήζεθε γηα ηελ ελφηεηα ή ην ηκήκα απηφ, εθφζνλ δελ αληίθεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 9. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζηηο Εψλεο Δλεξγνχ Πνιενδνκίαο θαη Αζηηθνχ Αλαδαζκνχ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αξζ-10 ηνπ Νφκνπ απηνχ. 10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο θαζνξίδνληαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ν ηξφπνο ζχληαμεο ηεο πξάμεσο εθαξκνγήο, ηνπ θηεκαηνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πίλαθα εθαξκνγήο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαη εγθξίλνληαη νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. " 'Οηαλ πξφθεηηαη γηα ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα δεκφζησλ θνξέσλ ηεο παξ.10 ηνπ Αξζ-8, εθφζνλ ην αλαγξαθφκελν ζην δηάηαγκα έγθξηζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ή ηε ζρεηηθή απφθαζε Ννκάξρε πνζνζηφ θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ δελ ππνιείπεηαη ηνπ πνζνζηνχ εηζθνξάο γεο ηνπ Αξζ- 8, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ παξ.1 ηνπ παξφληνο, δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ". "11. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ, θαλνλίδνληαη φια ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο ζε γε ηνπ Ν-1337/83 ή ηεο επηβάξπλζεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαηά ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ζηα θνηλά φξηα πεξηνρψλ κε ηα πην πάλσ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ππνινγηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, φπσο θαη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλππνινγηζκφ ζηελ εηζθνξά ζε γε ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ ηδηνθηεζηψλ ζηηο νπνίεο ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν-653/77 (ΦΔΚ-214/Α) γηα ηε δηάλνημε νδψλ εθηφο ζρεδίνπ. Με ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα νξίδεηαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ ΟΣΑ ζηα δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο απφ πξάμεηο αλαινγηζκνχ ή ηελ πξάμε εθαξκνγήο, λα θαλνλίδεηαη ν ηξφπνο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεηζθνξά ζε γε ηκεκάησλ θαηαιακβαλνκέλσλ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αλάινγα κε ην αλ θαηεβιήζε γη' απηά ή φρη ή ζρεηηθή απνδεκίσζε θαη γεληθά θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ην ζπλδπαζκφ εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ επηβαξχλζεσλ ζε γε". "12. α. Σξνπνπνηήζεηο εγθεθξηκέλνπ κε ηνλ παξφληα λφκν ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κεηά ηε κεηαγξαθή ηεο πξάμεο εθαξκνγήο δελ ζπλεπάγνληαη άιιε επηβάξπλζε ησλ παξφδησλ ηδηνθηεηψλ. Οη ξπκνηνκνχκελεο ηδηνθηεζίεο απνθαζίζηαληαη ζε αδηάζεηα νηθφπεδα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θπξσζείζα πξάμε εθαξκνγήο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ νηθείν νηα. Μεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ζπληάζζεηαη πξάμε εθαξκνγήο. ηελ πεξίπησζε απηήλ, εθφζνλ νη ηδηνθηήηεο, ησλ νπνίσλ νη ηδηνθηεζίεο ξπκνηνκνχληαη, νθείινπλ ζχκθσλα κε ηελ θπξσζείζα πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ πξάμε εθαξκνγήο ρξεκαηηθή εηζθνξά, επέξρεηαη ζπκςεθηζκφο ζε φζν κέξνο θαιχπηεηαη απφ ηελ νθεηιφκελε απνδεκίσζε ιφγσ ηεο λέαο ξπκνηνκίαο. β. Καηά ηελ έληαμε ζην ζρέδην εθηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο είραλ θαζνξηζζεί φξνη δφκεζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξζ-9 παξ.2 ηνπ ΝΓ/

20 (ΦΔΚ-228/Α) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ ΑΝ-625/68 (ΦΔΚ-266/Α) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηζθνξάο ζε γε ζπκςεθίδεηαη ην πνζνζηφ ηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ παξαρσξήζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηνπο νηθείνπο δήκνπο ή θνηλφηεηεο. γ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 'Δξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ζπκςεθηζκνχ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο". "13. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ ηκεκάησλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ρξεκαηηθή εηζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ Αξζ-8 γίλεηαη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν-2882/01. Σα πνζά απφ ηε κεηαηξνπή δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνδεκίσζε ξπκνηνκνχκελσλ ηκεκάησλ ηδηνθηεζηψλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο". ΑΡΘΡΟΝ-13: ΤΠΑΓΩΓΖ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΤΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ Ζ ΟΗΚΗΜΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ Καηά παξέθθιηζε απφ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.4 ηνπ Αξζ-1 κπνξεί λα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ ηνπ λφκνπ απηνχ θαη πνιενδνκηθά πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο εληφο ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 πνπ απαηηνχλ αλακφξθσζε. Οη πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα είλαη ηκήκαηα πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη επεθηάζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ ή πνπ βξίζθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κέζα ζε εγθεθξηκέλα ζρέδηα πφιεσλ ή νηθηζκψλ πξν ηνπ Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππαγσγή παξνηείλεηαη κε ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην θαη γίλεηαη κε ην ΠΓ/γκα πνπ εγθξίλεη ηε ζρεηηθή πνιενδνκηθή κειέηε. Ζ ππαγσγή ηέηνησλ πεξηνρψλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ΠΓ/γκα, αλεμάξηεηα απφ ην ΠΓ/γκα έγθξηζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο θαη ηελ ηπρφλ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ην γεληθφ, πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο αλ απφ ππάξρνπζεο κειέηεο πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο. Σν ΠΓ/γκα ππαγσγήο θαη ζηε πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη κε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ Αξζ-7 παξ.1 ηνπ Νφκνπ απηνχ. 3. Γηα ηελ εηζθνξά ζε γε ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ ππνινγίδεηαη πξψηα γηα θάζε ηδηνθηεζία ε ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε, ζχκθσλα κε ην Αξζ-8 παξ.4 θαη 5 ηνπ Νφκνπ απηνχ θαη ζηε ζπλερεηα, αληί ηεο εθαξκνγήο ηεο παξ.11 ηνπ Αξζ-8, ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ εληφο ζρεδίνπ πφιεσο ή νηθηζκνχ πξν ηνπ 1923 ηκήκαηνο ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο νη παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, ζχκθσλα κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ ηπρφλ επηπιένλ δηαθνξά επηκεξίδεηαη ζχκκεηξα πξνο ηελ θαηά ην παξαπάλσ ινγηδφκελε εηζθνξά ζε γε ηεο θάζε ηδηνθηεζίαο θαη ηα εκβαδά ηνπ επηκεξηζκνχ απηνχ νθείινληαη σο εηζθνξά ηεο αληίζηνηρεο ηδηνθηεζίαο. "Χο ηδηνθηεζία λνείηαη ην άζξνηζκα ησλ ηδηνθηεζηψλ γεο ελφο θαη ηνπ απηνχ ηδηνθηήηε, πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο πξνεγνχκελεο παξ.2 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, εθ' φζνλ απηφ πξνεγείηαη, ή ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο έγθξηζεο ηεο ζρεηηθήο πνιενδνκηθήο κειέηεο.

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα