ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστο ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουρ γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ Δέσμευση δύο θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλο γράφων Στενογράφων της Κεντρικής Υπηρε σίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ένταξη υπαλλήλων Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κα λαμάτας Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρ πενησίου Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευ θερούπολης Σύσταση θέσης στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/ κών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου Σύσταση θέσης στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων» με δέσμευση μιας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλά δου ΠΕ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανή λικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΣΑΜ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ και της ΦΑΛΑΚ... 8 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέ ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΚΑΣΙΜ ΕΤΖΑΖ ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ του ΕΤΖΑΖ και της ΣΑΦΙΑ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέ ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΛΑΝΑ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕ ΡΑΣ και της ΦΑΛΑΚ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τα ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που έχουν συμπληρώσει εξαε τή φοίτηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα.. 11 Κατάργηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού και μεταφορά των αρμοδιοτή των και του προσωπικού τους σε ΝΠΔΔ του Δή μου και στο Δήμο Ιεράπετρας Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου με προσω ποπαγή Θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών της Περι φέρειας Ηπείρου Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «LAKY ΑΕ» σύμφω να με τις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Θεοδωρίδου Σοφία του Αθανασίου Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» Σύσταση θέσης ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα νικών κατηγορίας ΠΕ στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. πρωτ, 41208/ΥΠΕ/4/00709/Ν. 3299/ 2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/2004) πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστι κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό 71 δωματίων 160 κλινών εκ της συνολικής δυναμικότητας 108 δωματίων 239 κλινών, της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ Α τάξης στη θέση Μαστιχάρι της νήσου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους: Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσ σάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ( ,00 ).

2 31176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσί ων πενήντα ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσο στό 30,27 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 19,73% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Πιστοποιείται η δημιουργία 31 θέσεων εργασίας (18 ΕΜΕ) έναντι 27 (15,5 ΕΜΕ) που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση. Εγκρίνεται η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι Εγκρίνεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του φορέα η οποία διαμορφώνεται ως εξής: ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50% ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16% ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 16% ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18% ΣΥΝΟΛΟ 100% Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 15/07/2010. Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο δοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011 και το υπ αριθμ. 33/2011 Π.Δ. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη σης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (2) Δέσμευση δύο θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογρά φων Στενογράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων για την ένταξη υπαλλήλων. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) τις δια τάξεις των άρθρων 21 και 34 παρ.6 του ν. 3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α/11), 2) την με αριθμ. πρωτ. 33/ αίτηση των υπαλλήλων του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλο νίκης, Δήμητρας Τσοτσόλη του Σταύρου για έντα ξη σε οργανική θέση επιστημονικού βοηθού (ΠΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και Μαρίας Κουφοκώτσιου του Γεωργίου, για ένταξη σε οργανική θέση βιβλιοθηκονόμου (ΠΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 3) τα με αριθμ. πρωτ ,56061,56062,56063,56064,56065 και 56066/ έγγραφα της Διεύθυνσης Οικο νομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τα οποία προ κύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (29,837,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης των: ΚΑΕ 0211, ΚΑΕ 0213, ΚΑΕ 0217, ΚΑΕ 0218, ΚΑΕ 0229, ΚΑΕ 0292 και ΚΑΕ 0579 του Ειδικού Φορέα , 4) το με αριθμ. πρωτ. 2/39334 α/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω υπάλληλοι του Ινστιτού του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης: Δήμητρα Τσοτσόλη του Σταύρου, σε οργανική θέση επιστημονικού βοηθού κατηγορίας ΠΕ, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Μαρία Κουφοκώτσιου του Γεωργίου, σε οργανική θέση βιβλιοθηκονόμου κατηγορίας ΠΕ με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με αντίστοιχη δέσμευση δύο θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων της Κεντρικής Υπηρε σίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 5327/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας. Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μετα φορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33 Α ), του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/ 2010 (Φ.Ε.Κ.65 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις δι ατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), μεταφέρεται ο υπάλληλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με την ίδια ερ γασιακή σχέση σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού που καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 46522/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Δ1ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου. (4) (6) Σύσταση θέσης στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/ κών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου. Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μετα φορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33 Α ), του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), μεταφέρεται ο υπάλληλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ του Νικολάου στην Πυροσβε στική Υπηρεσία Καρπενησίου με την ίδια εργασιακή σχέση σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που καταργείται αυτο δίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 46516/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33 Α), του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), μεταφέ ρεται ο υπάλληλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΖΗΛΑΣ του Εμμανουήλ στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/κών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου με την ίδια εργασιακή σχέ ση σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού που καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφε ρόμενου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 46509/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης. Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,Υποδομών Μετα φορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33 Α ), του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/ 2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), μεταφέρεται ο υπάλληλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΛΑΡΑΚΗΣ του Δημητρίου στην Πυροσβε στική Υπηρεσία Ελευθερούπολης με την ίδια εργασιακή σχέση σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που καταργείται αυτο δίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 46512/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (5) ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (7) Σύσταση θέσης στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων» με δέσμευση μιας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλά δου ΠΕ. Με την υπ αρ. 602/4645/ απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων», που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν.3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμόν 35/2011 πρακτικό), μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του Άλκη, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με την ίδια σχέση εργασίας. Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου και με δέσμευση μιας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ 10 Καθηγητών Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ. (Αριθμ. βεβ. του ΝΠΔΔ: 4476/ ). (Αριθμ. αποφ. Αττικής: 30611/ 27448/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

4 31178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΣΑΜ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ και της ΦΑΛΑΚ Με την Φ /28557/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΤΤΙΚΗΣ, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων της ανήλικης ΣΑΜ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την και κατοι κεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της στην Ελλάδα από Επώνυμο: ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ (ALHALABI) ΜΠΑΖΜΠΟΥΖ (BAZBOUZ) Κύριο όνομα: ΦΕΡΑΣ (ERAS) ΦΑΛΑΚ (ALAK) Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ (9) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέ κνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας δι αμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΚΑΣΙΜ ΕΤΖΑΖ ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ του ΕΤΖΑΖ και της ΣΑΦΙΑ. Με την Φ /28548/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΤΤΙΚΗΣ, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτη ση των γονέων του ανηλίκου ΚΑΣΙΜ ΕΤΖΑΖ ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ του ΕΤΖΑΖ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελ ληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην Ελλάδα από Επώνυμο: ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ (MUHAMMAD) MΠEΓKOYM (BEGUM) Κύριο όνομα: ΕΤΖΑΖ (EJAZ) ΣΑΦΙΑ(SAIA) Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ (10) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΛΑΝΑ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ και της ΦΑΛΑΚ. Με την Φ /28570/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΤΤΙΚΗΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 24 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων της ανήλικης ΛΑΝΑ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της στην Ελλάδα από Επώνυμο: ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ (ALHALABI) ΜΠΑΖΜΠΟΥΖ (BAZBOUZ) Κύριο όνομα: ΦΕΡΑΣ (ERAS) ΦΑΛΑΚ (ALAK) Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ (11) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τα ανήλικα τέ κνα αλλοδαπών που έχουν συμπληρώσει εξαετή φοί τηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα. 1. Με την αριθ. οικ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδε κτή η από 09/02/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΤΑΒΙΔΙ ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 29/12/1993 και κατοικεί στο Δήμο Μυκόνου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2006 σύμφωνα με την αριθ /01/2011 βεβαίωση της Περιφερει Επώνυμο ΝΤΑΒΙΔΙ (DAVIDHI) Κύριο όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR) ΝΤΑΒΙΔΙ (DAVIDHI) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) 2. Με την αριθ. οικ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α εδάφιο α του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδε κτή η από 09/02/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΚΕΒΙ ΝΤΑΒΙΔΙ ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 03/04/1998 και κατοικεί στο Δήμο Μυκόνου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2010 σύμφωνα με την αριθ /01/2011 βεβαίωση της Περιφερει

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επώνυμο Κύριο όνομα Πατέρας ΝΤΑΒΙΔΙ (DAVIDHI) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR) Μητέρα ΝΤΑΒΙΔΙ (DAVIDHI) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) 3. Με την αριθ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδε κτή η από 10/05/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΙΝΤΡΙΤ ΜΠΙΜΠΑ ον. πατρός ΠΑΟΥΛΙΝ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 16/09/1994 και κατοικεί στο Δήμο Θήρας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει ας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνι κό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2006 σύμφωνα με την αριθ /03/2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Ν. Αιγαίου. Επώνυμο ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ) ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ) Κύριο όνομα ΠΑΟΥΛΙΝ (PAULIN) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AERDITA) 4. Με την αριθ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 15/06/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ ΖΩΝΓΚΟ ον. πατρός ΣΠΥΡΟ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 26/01/1994 και κατοικεί στο Δήμο Άνδρου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2006 σύμφωνα με την αριθ /01/2011 βεβαίωση της Περιφερει Επώνυμο ΖΩΝΓΚΑ ΖΩΝΓΚΟ (ZHONGA) (ZHONGO) Κύριο όνομα ΣΠΥΡΟ (SPIRO) ΛΟΥΛΙΕ (LULΙE) 5. Με την αριθ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 10/06/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΑΝΙΣΑ ΜΠΕΛΛΟ ον. πατρός ΘΕΟΔΩΡΗ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 04/04/1994 και κατοικεί στο Δήμο Άνδρου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2006 σύμφωνα με την αριθ /01/2011 βεβαίωση της Περιφερει Επώνυμο Πατέρας ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) Μητέρα ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) Κύριο όνομα ΘΕΟΔΩΡΗ ΜΠΡΟΝΙΛΑ (THEODHORI) (BRONILA) 6. Με την αριθ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 1Α εδάφιο α του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 09/06/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΦΑΜΠΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΙ ον. πατρός ΦΕΤΑΧ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 03/08/1994 και κατοικεί στο Δήμο Άνδρου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2010 σύμφωνα με την αριθ /10/2010 βεβαίωση της Περιφερει Επώνυμο ΜΠΟΥΦΙ (BUI) ΜΠΟΥΦΙ (BUI) Κύριο όνομα ΦΕΤΑΧ (ETAH) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NIKOLETA) 7. Με την αριθ. οικ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδε κτή η από 01/03/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΕΟΥΓΚΛΕΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ον. πατρός ΗΛΙΑ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 31/05/1993 και κατοικεί στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την από κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την σύμφωνα με την αριθ /11/2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επώνυμο ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) Κύριο όνομα ΗΛΙΑ (ILIA) ΜΙΡΑ (MIRA) Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Αριθμ (12) Κατάργηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού τους σε ΝΠΔΔ του Δήμου και στο Δήμο Ιεράπετρας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010,

6 31180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 136/2010, «Οργα νισμός της Κρήτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Την αριθ. 373/ εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κρήτης (ΦΕΚ Β 459/ ) 5. Την αριθ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 2364/ ), με την οποία μετατράπηκε η «Δημο τική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας (Δ.Ε.Α.Π.Ι.)» σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι.)». 6. Την αριθ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 1713/ ) με την οποία συστήθηκε Κοινωφελής Επιχείρηση στο Δήμο Μακρύ Γιαλού με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Μακρύ Γιαλού». 7. Την υπ αρ. 145/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Ιεράπετρας με την οποία αποφασίστηκε η κα τάργηση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού και η θέση σε εκκαθάριση αυτών. 8. Την αριθ. 179/2011 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των υπό λύση ανωτέρω Επιχειρήσεων σε ΝΠΔΔ του Δήμου καθώς και στο Δήμο Ιεράπετρας, απο φασίζουμε: 1. Τη λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιε ράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι.) καθώς και της Κοινωφελούς Επιχεί ρησης Δήμου Μακρύ Γιαλού «.Κ.Ε.Δ.Μ.Γ». 2. Την ανάληψη των δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιεράπετρας «Κ.Ε.Δ.Ι.» και της Κοινω φελούς Επιχείρησης Δήμου Μακρύ Γιαλού «Κ.Ε.Δ.Μ.Γ» από το νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την επω νυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)» στους τομείς που δρά στηριοποιείται το νέο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τη, συστατική του πράξη (ΦΕΚ Β 1068/ ). 3. Τη μεταφορά του παρακάτω προσωπικού που υπη ρετούσε στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας «Κ.Ε.Δ.Ι.» καθώς και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μακρύ Γιαλού «Κ.Ε.Δ.Μ.Γ» στο νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλλη λεγγύη Ιεράπετρας (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)» με την ίδια σχέση εργασίας και συγκεκριμένα: α) Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι προερχόμενοι από την Κοινωφελή Επιχεί ρηση Δήμου Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι), Κοϊνάς Νίκος, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Αϊβαλιώτη Γεωργία, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Ατζαράκη Φωτεινή, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Λαμπράκη Ευγενία, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Μπρά Ειρήνη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Παπαδάκη Αικατερίνη, ΥΕ Καθαρίστρια β) Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οι προερχόμενοι από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι), Ζερβού Δέσποινα, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Μαρκάκη Δέσποινα, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Βάρδα Ελευθερία, ΔΕ Νοσηλεύτρια Σουργιαδάκη Ελένη, ΔΕ Νοσηλεύτρια Γαρυφαλάκη Αικατερίνη, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Φαρσαράκη Μαρία, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Περάκη Εμμανουέλα, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Καραλάκης Ιωάννης, ΔΕ Νοσηλευτής Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, ΥΕ Οικογενειακή Βοη θός Δασκαλογιαννάκη Αλίκη, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Αγγελάκη Σοφία, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Ζαμπετάκη Σοφία, ΔΕ Νοσηλεύτρια Μαθιουδάκη Δέσποινα, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Φιλιππάκη Καλιόπη, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Βασιλάκη Χαρά, ΔΕ Νοσηλεύτρια Ασπραδάκη Μαρία, ΔΕ Νοσηλεύτρια Σπυριδάκη Μαρία, ΔΕ Νοσηλεύτρια Σκουλούδη Ζαμπία, ΥΕ Καθαρίστρια Κυμάκη Ειρήνη, ΠΕ Νηπιαγωγών Μπελιμπασάκη Αικατερίνη ΔΕ Διοικητικός Παπαδάκης Θεόδωρος ΔΕ Διοικητικός γ) Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οι προερχόμενοι από την Κοινωφελή Επιχείρηση Μακρύ Γιαλού, Χαραλαμπάκη Μαριάννα ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Καββάλου Ειρήνη ΥΕ Οικογενειακή βοηθός Ψαράκη Ευαγγελία ΥΕ Οικογενειακή βοηθός 4. Τη μεταφορά των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων ή των προγραμμά των που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους (Βοήθεια στο Σπίτι Ιεράπετρας, Κάτω Χωριού, Μαλλών και Μακρύ Γιαλού Κέντρο Ημερήριας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιε ράπετρας Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ν.Ανατολής) και υλοποιούνται από τις υπό κατάργηση Κοινωφελείς επιχειρήσεις Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι) και Μακρύ Γιαλού (Κ.Ε.Δ.Μ.Γ) στο νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλλη λεγγύη Ιεράπετρας» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ. Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ». 5. Τη μεταφορά των πρόσθετων αρμοδιοτήτων των υπό κατάργηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού (Δημοτική Συγκοινωνία, Αθλητισμός, εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας) στο Δήμο Ιεράπετρας και την αντίστοιχη μεταφορά του παρακάτω προσωπικού που υπηρετούσε στη/κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας «Κ.Ε.Δ.Ι.» στο Δήμο Ιεράπετρας με την Ίδια σχέση εργασίας και συγκεκριμένα: α) Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου Θεμελής Γεώργιος, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΚΛΗΤΗΡΑΣ) Λιαπάκη Εμμανουέλα, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Μανδουράρης Γεώργιος, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Μπαλαντινάκης Εμμανουήλ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΚΛΗ ΤΗΡΑΣ) Παναγιωτάκης Λουκάς, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ 6. Τη σύσταση προσωρινών, προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στις οποίες θα κα ταταγεί το προσωπικό που μεταφέρεται από την Κοινω φελή Επιχείρηση Ιεράπετρας στο Δήμο Ιεράπετρας, και συγκεκριμένα, τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και μίας (1) θέσης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προ κληθεί δαπάνη για τους εναπομείναντες μήνες του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έτους 2011 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας συνολικού ύψους ,50 ευρώ, που βαρύ νει τους Κ.Α.Ε.10/ , 10/ , 15/ , 15/ και 15/ λόγω της ένταξης του μεταφερόμενου προσωπικού στο Δήμο Ιεράπετρας. Για τα επόμενα έτη, η ετήσια δαπάνη που θα προκλη θεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπε τρας, για τον ίδιο λόγο θα είναι ,00 ευρώ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Η Γενική Διευθύντρια ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ (13) Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου με προσωπο παγή Θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών της Περιφέρει ας Ηπείρου. Με την αριθμ /4428/ Πράξη του Περιφε ρειάρχη Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν.3528/2007, άρθρα 155 και 156 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Παύ λου Σωτηρίου του Τρύφωνα, σε προσωποπαγή Θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 4, της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία λύεται αυτοδίκαια από ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή του από την Υπηρεσία. Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (14) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «LAKY ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει. Με την αριθ. ΙΕ/49796/668/Π07/5/000418/ Ν.3299/04/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου τροπο ποιείται η υπ αριθμ. ΙΕ/6661/Π07/5/000418/Ν.3299/04/ απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν3 299/04 της επένδυσης της επιχείρησης «LAKY ΑΕ» που πραγ ματοποιείται στη θέση «Νησί Εικονίσματα» του ΔΔ Νέας Κερασούντας του Δ. Ζηρού Ν. Πρέβεζας και αναφέ ρεται στην επέκταση Μονάδας Παραγωγής Ζωοτρο φών για οικιακά, στο συνολικό κόστος των ,65, με επιχορήγηση 43% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ,04 ίδια συμμετοχή 57% ήτοι ποσό ,61. Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπο λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ,04. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (15) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Θεοδωρίδου Σοφία του Αθανασίου. Με την αριθμ. 6070/ απόφαση του Περι φερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α 87) χορηγείται στην Θεοδωρίδου Σοφία του Αθανασίου, κάτοικο Καβύλης Έβρου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με εντολή Περιφερειάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (16) Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι χείρηση «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». Με την οικ. 2332/Π03/5/00261/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρη σης «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 με την 7960/Π03/5/00261/ Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ τ.β/1235/ ) και αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, στο 2o χλμ. Αλεξάνδρειας Βέροιας του Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στο συνολικό κόστος των τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσί ων πενήντα ( ,00), με ποσοστό επιχορήγησης 39,00 % του επιχορηγούμενου κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν εξήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ). Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων επτακοσίων ( ,00). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης, ποσού εκα τόν εξήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ). Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24442/ (εδάφιο 4 παρ. ε) της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

8 31182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (17) Σύσταση θέσης ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανι κών κατηγορίας ΠΕ στον Οργανισμό Εργατικής Κα τοικίας. Με την αριθμ /624/ Πράξη Προέδρου Δ.Σ ΟΕΚ μετατάσσεται η με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου υπάλληλος Ο.Ε.Κ. Ζαχαριουδάκη Αικατερίνη του Ζαχαρία από την ειδικότητα ΔΕ Εμπειρικού Εργοδηγού κατηγορίας ΔΕ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Ι.Δ. αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Το πογράφων Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 Ν. 3230//2004 (ΦΕΚ 44/ /τ.Α ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 70 και 74 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ) με πλεονάζοντα χρόνο την 24/5/11 (ημε ρομηνία παραπομπής του θέματος στο αριθμ. 4/ θέμα 12ο Υ.Σ. Ο.Ε.Κ.) έτη 0, μήνες 9 ημέρες 28. (Αριθ. βεβ. Ο.Ε.Κ / ). (Αριθ. έγκρισης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης 14958/1244/ ). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/ 01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1656 15 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση τροποποίησης των διατάξεων του Οργανι σμού του Ιδρύματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 262 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναι σθηματικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2060 15 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 17 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 16 ης και 17 ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2285 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2518 8 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αι μοκάθαρσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στην περιο χή «Χοντρό βουνό» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2199 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κα νονισμού Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 74/Γ5 20/4 1 2012 απόφασης (ΦΕΚ 111/Β /2 2 2012) με θέμα Έγκριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα