ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστο ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουρ γίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/ Δέσμευση δύο θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλο γράφων Στενογράφων της Κεντρικής Υπηρε σίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ένταξη υπαλλήλων Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κα λαμάτας Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρ πενησίου Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευ θερούπολης Σύσταση θέσης στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/ κών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου Σύσταση θέσης στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων» με δέσμευση μιας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλά δου ΠΕ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανή λικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΣΑΜ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ και της ΦΑΛΑΚ... 8 Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέ ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΚΑΣΙΜ ΕΤΖΑΖ ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ του ΕΤΖΑΖ και της ΣΑΦΙΑ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέ ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΛΑΝΑ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕ ΡΑΣ και της ΦΑΛΑΚ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τα ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που έχουν συμπληρώσει εξαε τή φοίτηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα.. 11 Κατάργηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού και μεταφορά των αρμοδιοτή των και του προσωπικού τους σε ΝΠΔΔ του Δή μου και στο Δήμο Ιεράπετρας Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου με προσω ποπαγή Θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών της Περι φέρειας Ηπείρου Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «LAKY ΑΕ» σύμφω να με τις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Θεοδωρίδου Σοφία του Αθανασίου Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επιχείρηση «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» Σύσταση θέσης ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα νικών κατηγορίας ΠΕ στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙ ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ. πρωτ, 41208/ΥΠΕ/4/00709/Ν. 3299/ 2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/2004) πιστοποιείται η ολοκλήρωση οριστι κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αναφέρεται στον ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό 71 δωματίων 160 κλινών εκ της συνολικής δυναμικότητας 108 δωματίων 239 κλινών, της ξενοδοχειακής μονάδας ΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ Α τάξης στη θέση Μαστιχάρι της νήσου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους: Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσ σάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ( ,00 ).

2 31176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσί ων πενήντα ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσο στό 30,27 % του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), που αποτελεί ποσοστό 19,73% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Πιστοποιείται η δημιουργία 31 θέσεων εργασίας (18 ΕΜΕ) έναντι 27 (15,5 ΕΜΕ) που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση. Εγκρίνεται η παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης μέχρι Εγκρίνεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του φορέα η οποία διαμορφώνεται ως εξής: ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50% ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16% ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 16% ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18% ΣΥΝΟΛΟ 100% Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 15/07/2010. Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο δοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3908/2011 και το υπ αριθμ. 33/2011 Π.Δ. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη σης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (2) Δέσμευση δύο θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογρά φων Στενογράφων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί νων Δικαιωμάτων για την ένταξη υπαλλήλων. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1) τις δια τάξεις των άρθρων 21 και 34 παρ.6 του ν. 3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α/11), 2) την με αριθμ. πρωτ. 33/ αίτηση των υπαλλήλων του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλο νίκης, Δήμητρας Τσοτσόλη του Σταύρου για έντα ξη σε οργανική θέση επιστημονικού βοηθού (ΠΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και Μαρίας Κουφοκώτσιου του Γεωργίου, για ένταξη σε οργανική θέση βιβλιοθηκονόμου (ΠΕ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 3) τα με αριθμ. πρωτ ,56061,56062,56063,56064,56065 και 56066/ έγγραφα της Διεύθυνσης Οικο νομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τα οποία προ κύπτει ότι εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ (29,837,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης των: ΚΑΕ 0211, ΚΑΕ 0213, ΚΑΕ 0217, ΚΑΕ 0218, ΚΑΕ 0229, ΚΑΕ 0292 και ΚΑΕ 0579 του Ειδικού Φορέα , 4) το με αριθμ. πρωτ. 2/39334 α/ έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω υπάλληλοι του Ινστιτού του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης: Δήμητρα Τσοτσόλη του Σταύρου, σε οργανική θέση επιστημονικού βοηθού κατηγορίας ΠΕ, με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Μαρία Κουφοκώτσιου του Γεωργίου, σε οργανική θέση βιβλιοθηκονόμου κατηγορίας ΠΕ με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με αντίστοιχη δέσμευση δύο θέσεων του κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων της Κεντρικής Υπηρε σίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 5327/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας. Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μετα φορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33 Α ), του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/ 2010 (Φ.Ε.Κ.65 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις δι ατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), μεταφέρεται ο υπάλληλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Βασιλείου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με την ίδια ερ γασιακή σχέση σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού που καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 46522/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Δ1ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου. (4) (6) Σύσταση θέσης στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/ κών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου. Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μετα φορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33 Α ), του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), μεταφέρεται ο υπάλληλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ του Νικολάου στην Πυροσβε στική Υπηρεσία Καρπενησίου με την ίδια εργασιακή σχέση σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που καταργείται αυτο δίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 46516/ ). Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33 Α), του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), μεταφέ ρεται ο υπάλληλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΖΗΛΑΣ του Εμμανουήλ στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/κών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου με την ίδια εργασιακή σχέ ση σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού που καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφε ρόμενου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 46509/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Σύσταση θέσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης. Με την αριθ / κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,Υποδομών Μετα φορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33 Α ), του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/ 2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), μεταφέρεται ο υπάλληλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΛΑΡΑΚΗΣ του Δημητρίου στην Πυροσβε στική Υπηρεσία Ελευθερούπολης με την ίδια εργασιακή σχέση σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που καταργείται αυτο δίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: 46512/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (5) ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (7) Σύσταση θέσης στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων» με δέσμευση μιας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλά δου ΠΕ. Με την υπ αρ. 602/4645/ απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων», που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 183 του Ν.3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμόν 35/2011 πρακτικό), μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό νου, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ του Άλκη, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, με την ίδια σχέση εργασίας. Η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου και με δέσμευση μιας κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΠΕ 10 Καθηγητών Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ. (Αριθμ. βεβ. του ΝΠΔΔ: 4476/ ). (Αριθμ. αποφ. Αττικής: 30611/ 27448/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

4 31178 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΣΑΜ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ και της ΦΑΛΑΚ Με την Φ /28557/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΤΤΙΚΗΣ, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων της ανήλικης ΣΑΜ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την και κατοι κεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της στην Ελλάδα από Επώνυμο: ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ (ALHALABI) ΜΠΑΖΜΠΟΥΖ (BAZBOUZ) Κύριο όνομα: ΦΕΡΑΣ (ERAS) ΦΑΛΑΚ (ALAK) Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ (9) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέ κνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας δι αμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΚΑΣΙΜ ΕΤΖΑΖ ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ του ΕΤΖΑΖ και της ΣΑΦΙΑ. Με την Φ /28548/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΤΤΙΚΗΣ, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτη ση των γονέων του ανηλίκου ΚΑΣΙΜ ΕΤΖΑΖ ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ του ΕΤΖΑΖ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελ ληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα του στην Ελλάδα από Επώνυμο: ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ (MUHAMMAD) MΠEΓKOYM (BEGUM) Κύριο όνομα: ΕΤΖΑΖ (EJAZ) ΣΑΦΙΑ(SAIA) Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ (10) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την ΛΑΝΑ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ και της ΦΑΛΑΚ. Με την Φ /28570/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΤΤΙΚΗΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 24 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το Ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από αίτηση των γονέων της ανήλικης ΛΑΝΑ ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ του ΦΕΡΑΣ που γεννήθηκε στην Ελλάδα την και κατοικεί στο Δήμο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής του πατέρα της στην Ελλάδα από Επώνυμο: ΑΛ ΧΑΛΑΜΠΙ (ALHALABI) ΜΠΑΖΜΠΟΥΖ (BAZBOUZ) Κύριο όνομα: ΦΕΡΑΣ (ERAS) ΦΑΛΑΚ (ALAK) Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ (11) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τα ανήλικα τέ κνα αλλοδαπών που έχουν συμπληρώσει εξαετή φοί τηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα. 1. Με την αριθ. οικ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδε κτή η από 09/02/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΤΑΒΙΔΙ ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 29/12/1993 και κατοικεί στο Δήμο Μυκόνου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2006 σύμφωνα με την αριθ /01/2011 βεβαίωση της Περιφερει Επώνυμο ΝΤΑΒΙΔΙ (DAVIDHI) Κύριο όνομα ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR) ΝΤΑΒΙΔΙ (DAVIDHI) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) 2. Με την αριθ. οικ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α εδάφιο α του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδε κτή η από 09/02/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΚΕΒΙ ΝΤΑΒΙΔΙ ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 03/04/1998 και κατοικεί στο Δήμο Μυκόνου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2010 σύμφωνα με την αριθ /01/2011 βεβαίωση της Περιφερει

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επώνυμο Κύριο όνομα Πατέρας ΝΤΑΒΙΔΙ (DAVIDHI) ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (VLADIMIR) Μητέρα ΝΤΑΒΙΔΙ (DAVIDHI) ΕΛΒΙΡΑ (ELVIRA) 3. Με την αριθ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδε κτή η από 10/05/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΙΝΤΡΙΤ ΜΠΙΜΠΑ ον. πατρός ΠΑΟΥΛΙΝ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 16/09/1994 και κατοικεί στο Δήμο Θήρας, για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει ας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνι κό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2006 σύμφωνα με την αριθ /03/2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Ν. Αιγαίου. Επώνυμο ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ) ΜΠΙΜΠΑ (ΒΙΒΑ) Κύριο όνομα ΠΑΟΥΛΙΝ (PAULIN) ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ (AERDITA) 4. Με την αριθ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 15/06/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ ΖΩΝΓΚΟ ον. πατρός ΣΠΥΡΟ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 26/01/1994 και κατοικεί στο Δήμο Άνδρου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2006 σύμφωνα με την αριθ /01/2011 βεβαίωση της Περιφερει Επώνυμο ΖΩΝΓΚΑ ΖΩΝΓΚΟ (ZHONGA) (ZHONGO) Κύριο όνομα ΣΠΥΡΟ (SPIRO) ΛΟΥΛΙΕ (LULΙE) 5. Με την αριθ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 10/06/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΑΝΙΣΑ ΜΠΕΛΛΟ ον. πατρός ΘΕΟΔΩΡΗ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 04/04/1994 και κατοικεί στο Δήμο Άνδρου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 15/06/2006 σύμφωνα με την αριθ /01/2011 βεβαίωση της Περιφερει Επώνυμο Πατέρας ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) Μητέρα ΜΠΕΛΛΟ (BELLO) Κύριο όνομα ΘΕΟΔΩΡΗ ΜΠΡΟΝΙΛΑ (THEODHORI) (BRONILA) 6. Με την αριθ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ θρου 1Α εδάφιο α του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδεκτή η από 09/06/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΦΑΜΠΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΙ ον. πατρός ΦΕΤΑΧ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 03/08/1994 και κατοικεί στο Δήμο Άνδρου, για την απόκτηση της ελληνικής ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30/06/2010 σύμφωνα με την αριθ /10/2010 βεβαίωση της Περιφερει Επώνυμο ΜΠΟΥΦΙ (BUI) ΜΠΟΥΦΙ (BUI) Κύριο όνομα ΦΕΤΑΧ (ETAH) ΝΙΚΟΛΕΤΑ (NIKOLETA) 7. Με την αριθ. οικ /09/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α εδάφιο β του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το ν.3284/2004 (217 Α ), γίνεται αποδε κτή η από 01/03/2011 αίτηση των γονέων του ανηλίκου υπό στοιχεία: ΕΟΥΓΚΛΕΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ον. πατρός ΗΛΙΑ που γεννήθηκε στην Αλβανία την 31/05/1993 και κατοικεί στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την από κτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την σύμφωνα με την αριθ /11/2010 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επώνυμο ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) Κύριο όνομα ΗΛΙΑ (ILIA) ΜΙΡΑ (MIRA) Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Αριθμ (12) Κατάργηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού τους σε ΝΠΔΔ του Δήμου και στο Δήμο Ιεράπετρας Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι Ν. 3852/2010,

6 31180 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 136/2010, «Οργα νισμός της Κρήτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 4. Την αριθ. 373/ εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κρήτης (ΦΕΚ Β 459/ ) 5. Την αριθ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 2364/ ), με την οποία μετατράπηκε η «Δημο τική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας (Δ.Ε.Α.Π.Ι.)» σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι.)». 6. Την αριθ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β 1713/ ) με την οποία συστήθηκε Κοινωφελής Επιχείρηση στο Δήμο Μακρύ Γιαλού με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Μακρύ Γιαλού». 7. Την υπ αρ. 145/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Ιεράπετρας με την οποία αποφασίστηκε η κα τάργηση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού και η θέση σε εκκαθάριση αυτών. 8. Την αριθ. 179/2011 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού των υπό λύση ανωτέρω Επιχειρήσεων σε ΝΠΔΔ του Δήμου καθώς και στο Δήμο Ιεράπετρας, απο φασίζουμε: 1. Τη λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιε ράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι.) καθώς και της Κοινωφελούς Επιχεί ρησης Δήμου Μακρύ Γιαλού «.Κ.Ε.Δ.Μ.Γ». 2. Την ανάληψη των δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιεράπετρας «Κ.Ε.Δ.Ι.» και της Κοινω φελούς Επιχείρησης Δήμου Μακρύ Γιαλού «Κ.Ε.Δ.Μ.Γ» από το νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την επω νυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)» στους τομείς που δρά στηριοποιείται το νέο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τη, συστατική του πράξη (ΦΕΚ Β 1068/ ). 3. Τη μεταφορά του παρακάτω προσωπικού που υπη ρετούσε στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας «Κ.Ε.Δ.Ι.» καθώς και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μακρύ Γιαλού «Κ.Ε.Δ.Μ.Γ» στο νέο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλλη λεγγύη Ιεράπετρας (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)» με την ίδια σχέση εργασίας και συγκεκριμένα: α) Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι προερχόμενοι από την Κοινωφελή Επιχεί ρηση Δήμου Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι), Κοϊνάς Νίκος, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Αϊβαλιώτη Γεωργία, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Ατζαράκη Φωτεινή, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Λαμπράκη Ευγενία, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Μπρά Ειρήνη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Παπαδάκη Αικατερίνη, ΥΕ Καθαρίστρια β) Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οι προερχόμενοι από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι), Ζερβού Δέσποινα, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Μαρκάκη Δέσποινα, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Βάρδα Ελευθερία, ΔΕ Νοσηλεύτρια Σουργιαδάκη Ελένη, ΔΕ Νοσηλεύτρια Γαρυφαλάκη Αικατερίνη, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Φαρσαράκη Μαρία, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Περάκη Εμμανουέλα, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Καραλάκης Ιωάννης, ΔΕ Νοσηλευτής Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, ΥΕ Οικογενειακή Βοη θός Δασκαλογιαννάκη Αλίκη, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Αγγελάκη Σοφία, ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Ζαμπετάκη Σοφία, ΔΕ Νοσηλεύτρια Μαθιουδάκη Δέσποινα, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Φιλιππάκη Καλιόπη, ΥΕ Οικογενειακή Βοηθός Βασιλάκη Χαρά, ΔΕ Νοσηλεύτρια Ασπραδάκη Μαρία, ΔΕ Νοσηλεύτρια Σπυριδάκη Μαρία, ΔΕ Νοσηλεύτρια Σκουλούδη Ζαμπία, ΥΕ Καθαρίστρια Κυμάκη Ειρήνη, ΠΕ Νηπιαγωγών Μπελιμπασάκη Αικατερίνη ΔΕ Διοικητικός Παπαδάκης Θεόδωρος ΔΕ Διοικητικός γ) Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οι προερχόμενοι από την Κοινωφελή Επιχείρηση Μακρύ Γιαλού, Χαραλαμπάκη Μαριάννα ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός Καββάλου Ειρήνη ΥΕ Οικογενειακή βοηθός Ψαράκη Ευαγγελία ΥΕ Οικογενειακή βοηθός 4. Τη μεταφορά των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων ή των προγραμμά των που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους (Βοήθεια στο Σπίτι Ιεράπετρας, Κάτω Χωριού, Μαλλών και Μακρύ Γιαλού Κέντρο Ημερήριας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιε ράπετρας Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ν.Ανατολής) και υλοποιούνται από τις υπό κατάργηση Κοινωφελείς επιχειρήσεις Ιεράπετρας (Κ.Ε.Δ.Ι) και Μακρύ Γιαλού (Κ.Ε.Δ.Μ.Γ) στο νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλλη λεγγύη Ιεράπετρας» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ. Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ». 5. Τη μεταφορά των πρόσθετων αρμοδιοτήτων των υπό κατάργηση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού (Δημοτική Συγκοινωνία, Αθλητισμός, εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας) στο Δήμο Ιεράπετρας και την αντίστοιχη μεταφορά του παρακάτω προσωπικού που υπηρετούσε στη/κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ιεράπετρας «Κ.Ε.Δ.Ι.» στο Δήμο Ιεράπετρας με την Ίδια σχέση εργασίας και συγκεκριμένα: α) Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου Θεμελής Γεώργιος, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΚΛΗΤΗΡΑΣ) Λιαπάκη Εμμανουέλα, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Μανδουράρης Γεώργιος, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Μπαλαντινάκης Εμμανουήλ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΚΛΗ ΤΗΡΑΣ) Παναγιωτάκης Λουκάς, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟΥ 6. Τη σύσταση προσωρινών, προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στις οποίες θα κα ταταγεί το προσωπικό που μεταφέρεται από την Κοινω φελή Επιχείρηση Ιεράπετρας στο Δήμο Ιεράπετρας, και συγκεκριμένα, τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και μίας (1) θέσης ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προ κληθεί δαπάνη για τους εναπομείναντες μήνες του

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έτους 2011 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας συνολικού ύψους ,50 ευρώ, που βαρύ νει τους Κ.Α.Ε.10/ , 10/ , 15/ , 15/ και 15/ λόγω της ένταξης του μεταφερόμενου προσωπικού στο Δήμο Ιεράπετρας. Για τα επόμενα έτη, η ετήσια δαπάνη που θα προκλη θεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπε τρας, για τον ίδιο λόγο θα είναι ,00 ευρώ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Η Γενική Διευθύντρια ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ (13) Λύση υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου με προσωπο παγή Θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών της Περιφέρει ας Ηπείρου. Με την αριθμ /4428/ Πράξη του Περιφε ρειάρχη Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του Ν.3528/2007, άρθρα 155 και 156 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου Παύ λου Σωτηρίου του Τρύφωνα, σε προσωποπαγή Θέση του κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Β και μισθολογικό κλιμάκιο 4, της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία λύεται αυτοδίκαια από ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή του από την Υπηρεσία. Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (14) Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «LAKY ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει. Με την αριθ. ΙΕ/49796/668/Π07/5/000418/ Ν.3299/04/ απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου τροπο ποιείται η υπ αριθμ. ΙΕ/6661/Π07/5/000418/Ν.3299/04/ απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν3 299/04 της επένδυσης της επιχείρησης «LAKY ΑΕ» που πραγ ματοποιείται στη θέση «Νησί Εικονίσματα» του ΔΔ Νέας Κερασούντας του Δ. Ζηρού Ν. Πρέβεζας και αναφέ ρεται στην επέκταση Μονάδας Παραγωγής Ζωοτρο φών για οικιακά, στο συνολικό κόστος των ,65, με επιχορήγηση 43% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ,04 ίδια συμμετοχή 57% ήτοι ποσό ,61. Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπο λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ,04. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Περιφερειάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ (15) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Θεοδωρίδου Σοφία του Αθανασίου. Με την αριθμ. 6070/ απόφαση του Περι φερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α 87) χορηγείται στην Θεοδωρίδου Σοφία του Αθανασίου, κάτοικο Καβύλης Έβρου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με εντολή Περιφερειάρχη Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (16) Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι χείρηση «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.». Με την οικ. 2332/Π03/5/00261/Ε/Ν. 3299/04/ απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρη σης «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 με την 7960/Π03/5/00261/ Ε/Ν.3299/04/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ τ.β/1235/ ) και αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, στο 2o χλμ. Αλεξάνδρειας Βέροιας του Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στο συνολικό κόστος των τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσί ων πενήντα ( ,00), με ποσοστό επιχορήγησης 39,00 % του επιχορηγούμενου κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν εξήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ). Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων επτακοσίων ( ,00). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη παρα γωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης, ποσού εκα τόν εξήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ). Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24442/ (εδάφιο 4 παρ. ε) της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

8 31182 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (17) Σύσταση θέσης ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανι κών κατηγορίας ΠΕ στον Οργανισμό Εργατικής Κα τοικίας. Με την αριθμ /624/ Πράξη Προέδρου Δ.Σ ΟΕΚ μετατάσσεται η με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου υπάλληλος Ο.Ε.Κ. Ζαχαριουδάκη Αικατερίνη του Ζαχαρία από την ειδικότητα ΔΕ Εμπειρικού Εργοδηγού κατηγορίας ΔΕ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Ι.Δ. αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Το πογράφων Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 5 Ν. 3230//2004 (ΦΕΚ 44/ /τ.Α ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 70 και 74 Ν 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/ ) με πλεονάζοντα χρόνο την 24/5/11 (ημε ρομηνία παραπομπής του θέματος στο αριθμ. 4/ θέμα 12ο Υ.Σ. Ο.Ε.Κ.) έτη 0, μήνες 9 ημέρες 28. (Αριθ. βεβ. Ο.Ε.Κ / ). (Αριθ. έγκρισης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι σης 14958/1244/ ). Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 44 ο από 29/10 έως 2/11) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5 Νοεμβρίου 2012 1 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/22-09-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 320-15/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 676 28 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-08 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-08 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-08 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/59296 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/10-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 157-09/10-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-10-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1476 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/25-10-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Τροποποίηση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 03 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/14100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ:108936/13 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012)

ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) ΚΥΑ Δ.29/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 (ΦΕΚ 3543/Β/31-12-2012) Θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.34035 «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1408 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή διαμορφωθείσας πίστωσης του κατ απο κοπή χορηγήματος υπό ΚΑΕ1611....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2439 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή θέσεων και ωρών νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 87.845.200 )

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 87.845.200 ) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ, Ακαδημίας 31 106 72, Αθήνα ΓΕΣ/ΔΟΙ ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΑ/Δ6 Υπουργείο Οικονομικών Δνση Π/Υ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα ΥΠΕΘΑ /ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 17 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της Ε. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ Ε. ΟΡ ΦΑΝΟΥ Ν. ΣΗΦΑΚΗΣ Ο.Ε στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΩΔ. 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 05 ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 07 ΜΗ 6 50.993.509,00 27.733.306,05

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ. 2) ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/23-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 279-10/23-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 6 Οκτωβρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 764οικ Μετάταξη μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε δια θεσιμότητα στον τομέα των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014

ΑΔΑ: ΒΙ04Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/93583/12062/10507/2787 Ημ/νία: 16-04-2014 ΑΔΑ: ΒΙ0Γ-ΨΥΚ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/958/106/10507/787 Ημ/νία: 16-0-01 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Απριλίου 01 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1047 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνα σίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πάρος 11-09-2013 Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:526 ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διεύθυνση: Παροικία Πάρου Τ.Κ 84400 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουρ γείου Οικονομικών, για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τζιραίων 8-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1945 9 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης οριστικοποίησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 321 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα