ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014."

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμου Ορεστιάδας της 5 ης Νοεμβρίου 03. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 55/03. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 04. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 5 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 03, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4975/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.385/00. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.385/00. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι οκτώ (8), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 4. ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8. ΜΠΟΥΡΓΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0. ΔΟΛΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 3. ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6. ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΧΑΨΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 9. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7. ΤΥΡΜΠΑΚΗΣ ΧΡΣΗΤΟΣ 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 4.ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 8. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Δήμαρχoς κoς Μουζάς Δημήτριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Παρών ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοχαρίδης Δημήτριος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο προϊστάμενος των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου κ. Χρήστου Ιωάννης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος αναφερόμενος στο ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον

2 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μπουργκούδη Γεώργιο να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: «Σύμφωνα με την παρ. του άρθρου 66 του Ν.385/00:. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό. 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο. 5.Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. 6.Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία () τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. 7.Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (5) ημερών. 8.Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.» Κατ εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 66 του Ν.385/00 εκδόθηκε η υπ αριθ. 7445/9..00 (ΦΕΚ 044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται με την 74449/9..00 (ΦΕΚ 044/ τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 66 του Ν.385/00. Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ αριθ. 6/03 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.385/00. Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 7 του Ν.385/00 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθ. 57/03 απόφασή της. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/4.0.0 (ΦΕΚ 4/ τεύχος Β ).

3 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.» Μετά από αυτά ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το οικον. έτους 03 παρουσιάζει: Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α ========= ========= Τακτικά:.90.,3 Έξοδα: ,40 Έκτακτα: ,9 Απoθεματικό: 963,84 Έσοδα Π.Ο.Ε ,33 Εισπρ. Υπέρ Δημ. & τρίτων ,00 Χρηματικό Υπόλοιπο 0: , Σύνολο: ,4 Σύνολο: ,4 Ακολουθεί διαλογική συζήτηση: ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ: Ο προϋπολογισμός είναι μια κορυφαία πολιτική διαδικασία, γι αυτό κι ο νομοθέτης προβλέπει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση του. Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, δε θα άφηνε ανέγγιχτη την τοπική αυτοδιοίκηση. Η υποχρηματοδότηση όμως δημιουργεί ανάγκη για νοικοκύρεμα, για εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, για ορθολογική διαχείριση και για αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων. Πέρα από τον λογιστικό στόχο που είναι ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού και πρέπει ν αφορά την Οικονομική Υπηρεσία, αυτό που περιμένει να διαπιστώσει κάποιος είναι οι στρατηγικοί στόχοι και οι πολιτικές της δημοτικής αρχής. Η κατάσταση είναι δύσκολη κι έτσι θα παραμείνει, αν δεν χειροτερέψει κιόλας. Με τα «κλαψουρίσματα», τα ευχολόγια και με την τοποθέτηση του πήχη στο πιο χαμηλό σημείο, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Στα εύκολα όλοι ξέρουμε να χοροπηδάμε. Το θέμα είναι στα δύσκολα. Οι καλοί καπετάνιοι φαίνονται στις φουρτούνες. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι στο δήμο Ορεστιάδας, έχει εγκαταλειφθεί κάθε προσπάθεια και το τιμόνι είναι στον αυτόματο πιλότο. Η δημοτική μας παράταξη επιδιώκει να είναι η θετική δύναμη στο δήμο και γι αυτό απ την αρχή αυτής της δημοτικής θητείας, λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Δεν επιθυμούμε την μηδενιστική αντιπολίτευση. Στηρίξαμε τις σωστές επιλογές και καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις που δυστυχώς δεν εισακούγονται. Πιστεύουμε ότι το βασικό διακύβευμα σήμερα για το δήμο Ορεστιάδας, πρέπει να έχει ως κεντρικούς άξονες:. Την οργανωτική αναδιάρθρωση του δήμου για ευέλικτη, αποτελεσματική κι οικονομική λειτουργία.. Την ενεργειακή εξοικονόμηση σε κτίρια κι εγκαταστάσεις. 3. Την αξιοποίηση των φυσικών πόρων του δήμου για δημιουργία νέων πηγών εσόδων. Είναι εύκολο κι ανώδυνο σήμερα να καταγγέλλουμε τα πάντα όπως το μνημόνιο, την Κυβέρνηση, όλους τους άλλους, για ν απαλλαγούμε απ τις ευθύνες μας. Ταυτόχρονα βέβαια δεν πρέπει να υποσταλεί το αίτημα για κανονική ροή των αναλογούντων για τις αρμοδιότητες κεντρικών πόρων στο δήμο και στα σχολεία. Απ την άλλη όμως, δεν μπορεί να αρκούμαστε στις καταγγελίες και να περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ο δήμος μας, αλλά και κάθε δήμος, χρειάζεται να γίνει πιο σύγχρονος, πιο ευέλικτος, πιο αποτελεσματικός. Οι καιροί άλλαξαν. Πρέπει να συνεχίσουμε αλλιώς ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Καταρχήν να πω ότι υπάρχει απαξιώσει και του θεσμού και του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ επέκταση των Δημοτικών Συμβούλων και την κύρια ευθύνη την έχει η Δημοτική αρχή. Δεν υπάρχει πλήρη γνώση των θεμάτων, υπάρχει και ατομική ευθύνη για αυτό, αλλά η κυριότερη ευθύνη είναι δικιά σας. Έχει γίνει ένας θίασος όπως λέγαμε και παλιότερα, αλλά με λιγότερους θεατρίνους. Η απαξίωση σας έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Δεν μας φωνάξατε να πούμε ούτε μια ιδέα για τον προϋπολογισμό. Όταν σε περίοδο κρίσης θέλεις να έχεις μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θα πρέπει να είσαι ειλικρινής στα ανοίγματα που κάνεις σε οποιονδήποτε Δημοτικό Σύμβουλό εδώ μέσα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι όλη η αντιπολίτευση, και όταν λέω όλοι εννοώ και οι 3, έδειξε τη πρόθεση να βοηθήσει. 3

4 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η Προηγούμενες χρονιές είχατε επικαλεστεί ότι ο Δήμος Ορεστιάδας ήταν ο πρώτος σε απορροφητικότητα σε προγράμματα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., αλλά φέτος από τα στοιχεία της Περιφέρειας αποδεικνύεται ότι άλλοι δήμοι μας έχουν περάσει σε αυτά, όπως ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Δράμας, μέχρι και το Νευροκόπι, παρ όλο που υποτίθεται ότι είναι μια μικρή οντότητα. Το πλέον ανησυχητικό, όμως, είναι ότι για την τελευταία προγραμματική περίοδο που θα έρθει από το ΕΣΠΑ είμαστε ανέτοιμοι εντελώς. Οι μελέτες σας εξαντλούνται εδώ και η διάθεση για να δημιουργήσετε άλλες δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι επικεντρωθήκατε μόνο στο παρόν, χωρίς να δώσετε σημασία στο μέλλον. Δεν θα αφήσετε καμία παρακαταθήκη στο Δήμο. Ήσασταν ένας κακός διαχειριστής της μιζέριας, όπως έχετε επικαλεστεί και στο παρελθόν, ιδιαίτερα στους πρώην δήμους. Αλλά ήσασταν καλός οικοδεσπότης για συγκεκριμένους συμπολίτες, τους οποίους τους ευνοήσατε. Αγνοήσατε τους πολλούς, και ευνοήσατε τους λίγους. Δημιουργήσατε σε πολλές επαγγελματικές τάξεις ανισότητες. Αυτό ήταν μια τακτική που ακολουθήσατε και την προηγούμενη φορά και σας βγήκε, αλλά αυτό το αίσθημα αδικίας που δημιουργήσατε στους συμπολίτες μας θέλει πολύ καιρό για να επουλωθεί. Κύριε Δήμαρχε, μας είπατε ότι δεν έχουμε γνώση της κατάστασης. Σας ενημερώνω ότι και γνώση έχουμε, και εμπειρία αποκτήσαμε, και την καθαρότητα ή μη σε κάποιες αποφάσεις έχουμε μάθει να κρίνουμε, γιατί βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό άρχισαν πάλι οι απευθείας αναθέσεις. Καθαρή προεκλογική τακτική δημάρχων και ότι αντιπολίτευσης. Άκουσα για υποχρεώσεις με δικαστικές αποφάσεις, που πρέπει να πληρωθούν, και πολύ σωστά η δικαστική απόφαση πρέπει να είναι άμεσα εκτελεστέα. Ποτέ όμως δεν είπατε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχετε δώσει πάνω από 600 υποθέσεις σε δικηγόρους. Τρελό νούμερο. Πουθενά δεν συμβαίνει αυτό σε όλη την Ελλάδα. Έχετε μετατρέψει το Δήμο σε μια βιομηχανία, ούτε καν βιοτεχνία, νομικών υποθέσεων. Για οτιδήποτε συμβαίνει είναι μόνιμη επωδός στα χείλη σας πηγαίνετε στα δικαστήρια. Δεν έχετε προβληματιστεί για εναλλακτικές μορφές ενέργειας και δεν έχετε κάνει κανέναν προγραμματισμό γι αυτό. Θα κλείσω λέγοντας για τα δύο περιβόητα θέματα που απασχόλησαν την τοπική κοινωνία, όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία του δήμου, γιατί καμιά φορά όταν καλύπτεις μια άνομη ενέργεια έχεις την ίδια ευθύνη, αν όχι λίγο μικρότερη. Έχει κλαπεί από το Δήμο ,00, δεν βλέπω να διεκδικούμε τίποτα από πουθενά, έχουν γίνει ενεχυροδανειάσεις πάνω από ,00, δεν βλέπω το δήμο πουθενά. Θα έρθουν κάποια στιγμή αυτά μπούμερανγκ και θα τα πληρώσουν οι δημότες. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ: Θα ήθελα να αναφέρω πως την συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα έπρεπε να τον ακούει και να τον βλέπει μέσω της Δημοτικής ραδιοτηλεόρασης όλη η περιοχή. Ο προϋπολογισμός αυτός θα είναι ο πρώτος που θα είναι κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Παρατηρητηρίου και την δαμόκλεια σπάθη της τιμωρίας. Είναι από τα καλά που μας έφερε ο Καλλικράτης, που οι παρατάξεις σας τον υποστήριζαν. Δεν φτάνει να περιγράφουμε την τραγική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει σήμερα οι δήμοι. Αν μένουμε εκεί είναι μια κλάψα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε, πως αντιδρούν οι δήμοι, να πουν οι δήμοι φτάνει πια, ως εδώ και μη παρέκει. Έχουν καταντήσει οι δήμοι θεραπαινίδες της κεντρικής εξουσίας κυριολεκτικά. Έχουμε φτάσει στα όρια. Δεν μπορούν οι δήμοι να λειτουργήσουν. Δεν φτάνει μόνο η περιγραφή της τραγικής κατάστασης, αλλά πρέπει και να αντιδράσουμε, πράγμα που δεν το βλέπω. Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, και εμείς σας είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα, ότι η κατεύθυνση της Ε.Ε. είναι αυτή, Δήμος Α.Ε., ανώνυμες εταιρείες. Συνεχώς περιορίζουν τα έσοδα, μας ωθούν ώστε να μπαίνουν ανταποδοτικά τέλη. Η κατεύθυνση είναι προς ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του δήμου, πράσινο, καθαριότητα κλπ με εργαλείο τους τον Καλλικράτη. Αύξηση αρμοδιοτήτων ευθυνών του δήμου, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Ο φετινός προϋπολογισμός αυτό δείχνει. Σε σύγκριση με τον περσινό που λέγαμε ότι είναι ο φτωχότερος όλων, παρατηρείται μία μείωση 9%.Οι ευθύνες για την τραγική κατάσταση των δήμων πρώτα και κύρια επιβαρύνουν τις κυβερνήσεις. Μεγάλες, όμως, είναι οι ευθύνες και των Δημάρχων, των Δημοτικών αρχών, που διαχειρίζονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση και δεν αντιδρούν. Εμείς πιστεύουμε σε άλλη Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε άλλο λαϊκό θεσμό που θα έχει αυτοτέλεια, με δεδομένους τους πόρους του και θα αποφασίζει ο ίδιος για τον τόπο του χωρίς κανέναν παρατηρητή από πάνω. Απαιτούμε πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος και να επιστραφούν οι πόροι που παρακρατήθηκαν παράνομα από την κεντρική διοίκηση. Χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών με αφορολόγητο πετρέλαιο. Το βοήθεια στο σπίτι να παραμείνει στους δήμους και να ενταχθεί στις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. 4

5 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ: Μέσα από τα νούμερα και τους κωδικούς δεν φαίνονται ούτε η στρατηγική, ούτε οι αντικειμενικοί σκοποί του δήμου, ούτε και τα αποφασιστικά σημεία, που θα ρίξετε το βάρος για να βελτιώσετε την καθημερινότητα του δήμου. Αλήθεια πότε λέτε αλήθεια; Όταν λέτε ότι είμαστε από τους καλύτερους δήμους ή όταν λέτε ότι θα διαχειριστούμε τη μιζέρια; Οι δημότες θέλουν άλλη μεταχείριση, κύριε Δήμαρχε. Αλλάξτε ταχύτητα στο δήμο. Προσωπικά, έχω βιώματα με λιγότερα άτομα, όταν ήμουν Πρόεδρος του ΚΚΠΑΑΔΟ, τι έκανα για το ΚΚΠΑΑΔΟ και τι έκανε ο δήμος με τους πενταμηνίτες για το δήμο. Αλλιώς, κάντε στην άκρη, να έρθουν άλλοι διαχειριστές, άλλοι οδηγοί στο όχημα του Δήμου Ορεστιάδας, μήπως πάμε καλύτερα. Μην πανηγυρίζετε για έργα, τα οποία οι άλλοι τα έχουν κάνει εδώ και δεκαετίες. Δείτε τι έχουν κάνει οι άλλοι δήμοι και προγραμματίστε, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες του δήμου για να τα προγραμματίσουμε και εμείς, όπως παιδικού σταθμοί, ΚΑΠΗ και πολλά άλλα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα ειπώθηκαν, αλλά πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει στην Ελλάδα, το τι συμβαίνει στο Δήμο Ορεστιάδας, κάποιοι είναι αλλού, δεν πρέπει να ζείτε εδώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι ο εαυτό σας, το εγώ σας. Δεν σας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Ακούω τα χίλια μύρια, ακούω αντιφάσεις πολλές, ακούω παράπονα, τα οποία δεν έχουν κάποια υπόσταση, ακούω όμως και τους δημότες, που ξέρω ότι μέσα και από τις δικές σας φωνές, και όλων των Δημοτικών Συμβούλων, φτάνοντας στ αυτιά μου, έχουν απόλυτο δίκαιο σ αυτό που ζητάνε, αλλά ο τρόπος διαχείρισης του προϋπολογισμού είναι συγκεκριμένος. Αυτό είναι. Εμείς κρατήσαμε το δήμο ζωντανό, κρατάμε το δήμο μας όρθιο και έτσι θα συνεχίσουμε. Και σε όποιους αρέσουμε. Ο κόσμος τα καταλαβαίνει όλα. Ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ξέρει πολύ καλά ποιοι προσπαθούν, ξέρει πολύ καλά ποιοι μπαίνουν στο πρόβλημα, και ποιο προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, δεν είμαστε αλλού όπως εσείς, ζούμε την πραγματικότητα, ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ και όχι εσείς στη διοίκηση του δήμου, απ ότι αντιλαμβάνομαι. Και θα κλείσω ευχαριστώντας δημόσια την Οικονομική Υπηρεσία, για να φτάσει στο δύσκολο αυτό αποτέλεσμα του σημερινού προϋπολογισμού, μέσω το οποίου είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε εμείς να κρατάμε ζωντανό και όρθιο το Δήμο Ορεστιάδας. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και είδε - Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο του Ν. 3463/006 ( ΦΕΚ 4 Α ) - Τις διατάξεις των περιπτ. Δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. του άρθρου 7, -3 του άρθρου 86, -9 του άρθρου 66 και - του άρθρου 67 του Ν. 385/00 ( ΦΕΚ 87 Α ) - Την αριθ. 3084/ ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 0 - Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου άρθρο παρ. 3 του άρθρου ( ΦΕΚ 8/8--0 τεύχος Α ) - Την αριθ. 400/03 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους Τα έσοδα που βεβαιώθηκαν και τα έξοδα που έχουν πληρωθεί έως Το με αριθ. Πρωτ. 800/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ( άρθρο 4 Ν. 4/03 ) - Την υπ αριθ. 6/03 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή - Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας του έτους 04, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 57/03 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου, με ψήφους 4 έναντι ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ==================. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 04, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 5

6 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας εντός δεκαπέντε (5) ημερών για έλεγχο. 3. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία () τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος. 4. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο, παρ 4, του ν. 386/00 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαμαλίδης, Καραγιάννης, Γραμματίκης, Χατζής, Χάψαλη, Τυρμπάκης, Μαυρίδης, Παπαμιχαήλ, Τσελεμπής, Γκατζίδης και Δαλαμαγκίδης για τους λόγους που αναφέρονται στην διαλογική συζήτηση. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουμπρίδης δήλωσε παρών. Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος αποχώρησε από την αίθουσα μετά την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας λόγω του ότι δεν μπόρεσε να εκτυπώσει τον προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τον διαβάσει, και Στεφανάτος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 55/03. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΜΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6

7 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 04 -Δήμος Ορεστιάδας Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Bεβαιωθέντα Προηγ. Χρήσης Ψηφισθεντα από το ΔΣ , , , ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,96.90., ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9.470, , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.080, , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 9 ΚΔΚ) Εισήγηση 8.000, ,6 3.60,40 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε βάση συμφωνητικών που υπογράφησαν με διάφορους μισθωτές κατόπιν δημοπρασιών Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 4/9-0/958, άρθρο 3ΝΔ 460/6) Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 95 ΚΔΚ) 4.00, , ,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 03 σύμφωνα με την 54/0 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , , ,3 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε βάση συμφωνητικών που υπογράφησαν με διάφορους μισθωτές κατόπιν δημοπρασιών στις Δημοτικές ενότητες Βύσσας,Κυπρίνου, Τριγώνου, Ορεστιαδας ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 8.390, , ,00 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Λοιπά έσοδα από ακίνητα 8.390, , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα ( επίταξη στρατού, κεραίες κλπ. ) 8.390, , ,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εισπράξαμε το έτος 03 ( Ενοίκια απο κεραίες, επίταξη στρατού κ.λ.π.) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 58.87, , , ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 58.87, , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 58.87, , ,36 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό ποσό ίσο με αυτό που εισπράξαμε το έτος ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , , ,00 7

8 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 5 Ν 88/89) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 58/968, άρθρο 3 Ν 547/977) Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα ενταφιασμού ( 5 έτη παραμονή ) Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , ,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε εως την σύμφωνα με την αριθ. 5/0 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού ( άρθρο 5 Ν 88/89 ) , , ,60.00, , , , ,00.00,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 03 σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου..500,00.000,00.400,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 03 σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για δικαίωμα ενταφιασμού ( 5 έτη παραμονή ) , , ,00 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η 6.500, , ,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 03 με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ ,00 4.8, , Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 4/9-0/0/958) ,00 4.8, ,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε εως το τέλος του έτους 03. Η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ορίζει δικαίωμα χρήσης του Δημοτικού Σφαγείου ως εξής : α) για την σφαγή αιγοπροβάτων 3,87 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., β) για την σφαγή αμνοεριφίων,90 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α, γ) για την σφαγή χοίρων 4,84 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α, δ) για την σφαγή μόσχων 4,9 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α, ε) για την σφαγή αγελάδων 33,86 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ,7 8

9 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 4 Ν 30/93) ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 080/80, άρθρο 7 παρ. 0 Ν 30/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 0 Ν 080/80) , , ,7 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εκτιμούμε οτα θα εισπράξουμε το έτος 03 σύμφωνα με τις φορολογικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ,00.45,59 3.0, ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η 4.000,00 4.5, ,70 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε το έτος 03 σύμφωνα με τις φορολογικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , , ,4 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε σύμφωνα με τις φορολογικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.( Συγκεκριμένα η σχετική απόφαση του το ΔΣ επιβάλλει: τέλος στις περιοχές που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των α) κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση φαγητά,ποτά, καφές, αναψυκτικά κ.λ.π. προιόντα,β) στα ζυθοποπωλεία και μπάρ, γ) σε κέντρα διασκέδασης, δ) σε καντίνες, ε) σε οργανωμένα τμήματα Σούπερ Μαρκετ στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά, στ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά, ζ) κέντρων διασκέδασης, η) χορευτικών κέντρων με μουσική.ακόμη επιβάλλει: τέλος στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων σε ποσοστό % στα ακαθάριστα έσοδα των α) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα καφωδείων, β) κέντρων διασκέδασης, γ) χορευτικών κέντρων με μουσική. Τέλος για τις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων ( οικισμοί και δημοτικά διαμερίσματα ) δεν επιβάλλεται το τέλος του 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των α) κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση φαγητά,ποτά, καφές, αναψυκτικά κ.λ.π. προιόντα,β) 9

10 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η στα ζυθοποπωλεία και μπάρ, γ) σε καντίνες ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 9.600, , , 0

11 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 080/80) Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 900/90) ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η 8.000, , ,93 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε σύμφωνα με την αριθ. 378/007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.Συγκεκριμένα καθορίζει τους κατωτέρω κοινοχρήστους χώρους των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης σε ποσοστό 40%: η ΖΩΝΗ που περιλαμβάνει πλατείες - Πεζόδρομοι - ΟδόςΚων/πόλεως απο το ύψος της Λοχαγού Διαμαντή μέχρι το ύψος της οδού ης Διλοχίας. Οδός Πανταζίδου απο το ύψος της οδού Σκρά μέχρι το ύψος της οδού Λοχαγού Διαμαντή και το έναντι πεζοδρόμιο. Οδός Β. Κων/νου έναντι Δημαρχίας μέχρι το ύψος της οδού Αδριανουπόλεως. Οδός Σκρά απο το ύψος της οδού Ορέστου μέχρι το ύψος της οδού Κων/πόλεως. Οδός Εμμ. Ρήγα απο το ύψος της Αγίων Θεοδώρων μέχρι το ύψος της οδού Ευριπίδου. Οδός Αγίων Θεοδώρων απο το ύψος της οδού Β. Κων/νου μέχρι το ύψος της οδού Λοχαγού Διαμαντή. η ΖΩΝΗ που περιλαμβάνει όλους τους υπολοίπους δρόμους της πόλης της Ν. Ορεστιάδας ( απο Σόλωνος - Μουρούζη ). 3η ΖΩΝΗ που περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς και τα Τοπικά Διαμερίσματα. Ακόμη επιβάλει σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, και περεμφερή καταστήματα τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ως εξής: Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην η ΖΩΝΗ 30,00ευρώ / τ.μ. ετησίως στην η ΖΩΝΗ,00 ευρώ /τ.μ. στην 3η ΖΩΝΗ κανένα τέλος. Τα λοιπά εμπορικά καταστήματα που τοποθετούν προϊόντα στο πεζοδρόμιο σε πλάτος έως,5 μέτρο και δεν εμποζίζουν της ελεύθερη διάβαση πεζών δεν θα πληρώνουν τέλος χρήσης πεζοδρομίου. Η ζώνη που ορίζεται απο την σιδηροδρομική γραμμή και απο τις δύο πλευρές των δρόμων Ριαδεστού, Σόλωνος και Ζαρίφη επιβάλλει τέλος κατάληψης πεζοδρομίου,5 ευρώ/ τ.μ. μηνιαίως. 00,00 4,65 77,4 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε σύμφωνα με τις φορολογικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

12 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 3 ΒΔ 4/9-0/0/958) ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η.500,00 460,09.0,88 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε το έτος ΔΥΝΗΤΙΚΑ 4.000,00 750, ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 5 Ν 88/89) Λοιπά δυνητικά τέλη 4.000,00 750, , Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων 4.000,00 750, ,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που υπολογιζουμε ότι θα εισπράξουμε βάση της το έτος 04 με βάση απόφαση του Δ.Σ.(υπολογίζοντας ότι κάθε χρόνο γίνονται περίπου 80 πολιτικοί γάμοι ) ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 9.456,77 7., , ΦΟΡΟΙ ,5.54, , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 0 Ν 080/80) , , ,0 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε το έτος 03 σύμφωνα με τις φορολογικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο Ν 080/80) 9.607, , ,3 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους ΕΙΣΦΟΡΕΣ.849, ,7 4.50, Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 4 Συντ., άρθρο 9 Ν 337/83, άρθρο Ν 508/97) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 337/83) 6.000, , ,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους , , ,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 337/83) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 5 Ν 88/89).500,00.649,.350,00 Εγγράψαμε ποσό ίσο μ αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 03..Συγκεκριμένα είναι εισφορά που αποδίδεται ταυτόχρονα με το τέλος αδειών οικοδομών , , , , , , , , ,89

13 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών ( άρθρο 5 Ν. 88/89 ) ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η , , ,8 Εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που προκύπτει απο το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το μήνα Ιούλιο του έτους 03 επί δώδεκα μειωμένο κατά,9% ( 36.6,5 Χ = ,80 -,9% ( ,6 ) = ,8.Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει απο τους Κ.ΑΠ. του έτους 04 θα εγγραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση ΚΑΠ για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας ( άρθρο Ν 880/00).5.54, , ,7 Εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που προκύπτει απο το γινόμενο της τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Νομικό Πρόσωπο το μήνα Ιούλιο του έτους 03 επί δώδεκα μειωμένη κατά,9% ( 76.05,8 Χ =93.69,84 -,9%(7.35,3)=895.97,7 ).Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει απο τους Κ.ΑΠ. του έτους 04 θα εγγραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 946/9) , , ,7 Εγγράψαμε το παραπάνω έσοδο ( άρθρο 55 Ν. 946/9 ) που προέρχεται απο τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.το ύψος του ποσού αυτού υπολογίστηκε με βάση το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο επί τέσσερα. ( ,68 Χ 4 = 383.7,7 ) ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 4 Ν 87/000) 0.560, , ,00 Εγγράψαμε το παραπάνω έσοδο που προέρχεται απο τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την καταβολή αποζημίωσης σε 6 σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 4 Ν 87/000) και για 0 μήνες. Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει απο τους Κ.ΑΠ. του έτους 04 θα εγγραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) , , , ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών , , ,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε κατά το έτος 04 απο το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για εσοδα για μεταφορά μαθητών 3

14 Επιχορήγηση μισθωμάτων σχολικών μονάδων - ( Ν. 385/00 ) ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η , , ,00 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους 04 με βάση το αριθ. 6635/ έγγραφο του Υπουργειου Εσωτερικων με το οποίο μας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση Εσοδα για λειτουργικες δαπάνες αρθ.7 Ν.3756/ , , ,0 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξαμε κατά το έτος 03 κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν.3756/009 περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού ( ,35 Χ μήνες=85.80,0 ). Τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν θα ενσωματωθούν στον προυπολογισμό με αναμόρφωση ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Εσοδα από πρόνοια για παροχή προνοιακών επιδομάτων ,6 0, , ,6 0, , ,6 0, ,09 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που προβλέπουμε ότι θα απαιτηθεί για την καταβολή των επιδομάτων από την Πρόνοια αφού η συγκεκριμένη αρμοδιάτητα μεταφέρθηκε στους Δήμους με το Ν 385/00 και θα καταβάλετε από το Δήμο μας. To ποσό είναι μειωμένο κατα 8,4% σε σχέση με το ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.59, , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 9.59, , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 5 ΔΚΚ) 6.000, , ,00 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό που υπολογίζουμε οτι θα εισπράξουμε έως το τέλος του έτους Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' άρθρο 9 Ν 880/ , , ,4 Εγγράψαμε το έσοδο αυτό σύμφωνα με το ποσό που εισπράξαμε το έτος 03 για τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' άρθρο 9 Ν 880/00 απο το Υπουργείο Εσωτερικών ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.386,7 0,00.386,7 4

15 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.386,7 0,00.386,7 ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η Λοιπές επιχορηγήσεις.386,7 0,00.386, Άθληση για όλους ( Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού περιόδου β δόση ).386,7 0,00.386,7 Εγγράψαμε το ποσό αυτό που εκτιμούμε οτι θα εισπράξουμε με βάση το αριθ. 6679/ έγγραφο της Γ.Γ.Α. με το οποίο μας εγκρίθηκε η χρηματοδότησης του προγράμματος ( β δόση περιόδου Δ. Τριγώνου ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι επενδυτικών δαπανών , , , , , , , , , , , ,00 Εγγράψαμε το έσοδο συτό που προκύπτει απο το γινόμενο της τελευταίας μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο επί δώδεκα μειωμένο αυτό κατά 53%.( ,00 Χ μήνες = ,00 ευρώ ,00 ευρώ = ,00 ευρώ ) Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει απο την Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Επενδυτικών Δαπανών του έτους 04 θα γραφεί στον προυπολογισμό με αναμόρφωση Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ( Πολιτική Προστασία/ ΣΑΤΑ ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (3 Ν 880/00) Επιχορηγησεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 6.08, , ,05 Εγγράψαμε το έσοδο συτό σύμφωνα με την κατανομή του έτους 03. Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει θα γραφεί στον προυπολογισμό του έτους 04 με αναμόρφωση , , ,40 Εγγράψαμε το έσοδο συτό σύμφωνα με την κατανομή του έτους 03. Η επιπλέον διαφορά που θα προκύψει θα γραφεί στον προυπολογισμό του έτους 04 με αναμόρφωση ,8 0, ,93 5

16 Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Ποιμενικού - Αμπελακίων (ΘΗΣΕΑΣ) ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η 7.487,35 0, ,33 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το αριθ. 988/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Τμήμα Αναπτ. Προγραμμάτων με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου. Το εν λόγω έργο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του έργου Ανάπλαση οικισμού Δικαίων.(ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων του έργου Ανάπλαση οικισμού Δικαίων.(ΘΗΣΕΑΣ) Μελέτη 'Εργων Εγκαταστάσεων Ακάθαρτων του έργου Φυσικό Σύστημα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Δ. Κομάρων Δήμου Τριγώνου - ( Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ) ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς Πρόγραμμα " ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3.950,3 0, ,80 Εγγράψαμε το ποσό συτό με βάση έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των μελετών. Η πίστωση προέρχεται απο το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 3.950,80 0, ,80 Εγγράψαμε το ποσό συτό με βάση έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των μελετών. Η πίστωση προέρχεται απο το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.376,00 0,00.376,00 Εγγράψαμε το ποσό συτό με βάση έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των μελετών. Η πίστωση προέρχεται απο το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ , , , ,66 0, , ,66 0, ,66 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση την σύμβαση που υπογράφθηκε μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και πρώην Δήμου Τριγώνουκαι και του ΚΤΕΛ (υπόλοιπο Δήμου Ορεστιάδας 75.89,08 και Δήμου Τριγώνου 60.83,58 ) Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε ,39 0, ,55 6

17 Έσοδο υπέρ του προγράμματος Ευρώπαική Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Βουλγαρία για το έργο Ανάπλαση διασυνοριακής περιοχής Μαρίτσας -Krairechna street και Άρδα περιοχής Καστανέων. INTERREG ''Eλλάδα Βουλγαρία ''(CBRAOMRAAR) ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η 87.03,8 0, ,73 Εγγράψαμε έσοδο υπέρ του προγράμματος Ευρώπαική Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Βουλγαρία για το έργο Ανάπλαση διασυνοριακής περιοχής Μαρίτσας -Krairechna street και Άρδα περιοχής Καστανέων. INTERREG ''Eλλάδα Βουλγαρία ''(CBRAOMRAAR) το οποίο θα αποδώσουμε στο Δήμο Svilenrad έσοδο υπέρ του προγράμματος Βύσσα - Svilengrad roadlive - Ανάπλαση πλατειών Καβύλης και Βύσσας και αποκατάσταση δρόμων στο Svilengrad. INTERREG ''Eλλάδα Βουλγαρία ''(VSRL) , 0, ,8 Εγγράψαμε έσοδο υπέρ του προγράμματος Βύσσα - Svilengrad roadlive -Ανάπλαση πλατειών Καβύλης και Βύσσας και αποκατάσταση δρόμων στο Svilengrad. INTERREG ''Eλλάδα Βουλγαρία ''(VSRL) το οποίο θα αποδώσουμε στο Δήμο Svilenrad Χρηματοδοτήσεις απο το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( Ε.Σ.Π.Α. ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατασκευή 6ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης ,00 0, ,40 0,00 0, ,99 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το 999/8-6-0 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Προσθήκη ορόφου στο ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας- Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης ,00 0, ,37 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το αριθ. πρωτ.:666/ έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 7

18 Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η 0,00 0, ,33 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το 535/9-5-0 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης ,00 0, ,00 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το 534/9-5-0 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Ανάπλαση πλατείας και εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας - Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης ,00 0, ,00 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Βύσσα - Svilengrad roadlive - Ανάπλαση πλατειών Καβύλης και Βύσσας και αποκατάσταση δρόμων στο Svilengrad. INTERREG ''Eλλάδα Βουλγαρία ''(VSRL) 0,00 0, ,7 Εγγράψαμε το έσοδο για το εν λόγω έργο. Η πίστωση προέρχεται απο Επιχειρησιακό πρόγραμμα '' Πρόγραμμα Ευρωπαικής εδαφικής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Βουλγαρία Βύσσα -Svilengrad roadlive - VSRL ( έγγραφο Β.0 /4-03-0) Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ταφικού τύμβου του Δήμου Κυπρίνου (ΟΠΑΑΧ) 0,00 0, ,5 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το αριθ. πρωτ :4549/-7-00 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του προγράμματος ΟΠΑΑΧ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 8

19 Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Κυπρίνου (ΟΠΑΑΧ) ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η 0,00 0, ,37 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το αριθ. πρωτ :455/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του προγράμματος ΟΠΑΑΧ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Δρόμος σύνδεσης πόλης Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο Ορεστιάδας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Μακεδονία- Θράκη '' 0,00 0, ,06 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση τοέγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Αποκατάσταση δρόμου Πύργου Λαγού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Μακεδονία- Θράκη '' 0,00 0, , Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Επέκταση πεζοδρομίων επί της Βασ. Κων/νου απο Ευριπίδου μέχρι Ορέστου στην Ορεστιάδα - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας -Θράκης ,00 0, ,00 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποίησης αρδευτικών αντλιοστασίων βόρειας περιοχής - Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 0,00 0, ,00 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του προγράμματος ΟΠΑΑΧ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 9

20 Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπ. Κοιν. Ορμενίου Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η 0,00 0, ,76 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του προγράμματος ΟΠΑΑΧ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 0,00 0, ,4 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του προγράμματος ΟΠΑΑΧ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου άρδευσης με νέο υπόγειο στο Δ.Δ. Καστανέων -( Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 0,00 0, ,04 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του προγράμματος ΟΠΑΑΧ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων ( Ρομά ) Ορεστιάδας - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας -Θράκης ,00 0, ,45 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το έγγραφο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση υψώματα (οπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδαςτου Δήμου Ορεστιάδας. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη ,00 0, ,97 Εγγράψαμε το έσοδο συτό με βάση το 67/3-0-0 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη με το οποίο μας έκανε γνωστό οτι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Στέρνας Δήμου Ορεστιάδας. Πρόγραμμα ''Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας '' 0,00 0, ,35 Εγγράψαμε το ποσό που περιμένουμε για την εξόφληση του παραπάνω έργου.η πίστωση προέρχεται απο Πρόγραμμα ''Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας '' 0

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2015.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 21 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικ. Έτος:2015 Αρ Πρωτ:28119 Ημ/νια 09-10-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/09/2015 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα : 1 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2010 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 73.700,00 74.273,68 78.000,00 78.000,00 78.000,00 253 ΔΚΚ) 0115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/23-2-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2012». Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ) Προηγούμενο οικ. έτος 2012 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.648.095,96 7.735.025,13 9.525.526,20 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.50 41.633,56 45.00 011 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Ρήγα Φεραίου ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 7/19-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις Μοίρες σήμερα την 19-03-2013 ημέρα Τρίτη έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Ξάνθης ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 - Δήμος Ξάνθης Κωδικός Αριθμός Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτος 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 20 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 31/31-10-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 12 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 139.000,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΝ 1/1/2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΟΔΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΟΥΒΕΣ ΜΑΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΨΚ-51Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 3 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 0111.001 Μίσθωματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 232/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ Πρωτ:347 Ημ/νια ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Αρ Πρωτ:347 Ημ/νια ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 Κωδικός Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Οικ. Έτος:2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ Πρωτ:347 Ημ/νια 08-01-2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜ ΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Κωδικός Λογαρι ασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74

Απολογισμός_Εσόδων. ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 856.240,45 491.608,74 491.608,74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2089 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 12 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. :1ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12ης/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης 16.097.004,65 7.170.199,05 12.821.507,68 135.867,54 87.748,57 115.616,12 4.500,00 5.065,81 4.500,00

Εισπραχθέντα Προηγ. Χρήσης 16.097.004,65 7.170.199,05 12.821.507,68 135.867,54 87.748,57 115.616,12 4.500,00 5.065,81 4.500,00 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 16.097.004,65

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 06 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντ α Προηγ. Οικ. Έτους Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Έτους Εκτίμηση Εισπραχθέντω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 441 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 30 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ζακύνθου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκεκριμένος Οικ. Έτος:2015 Αρ Πρωτ: 21147 Ημ/νια: 10-08-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016

Προϋπολογισµός Εσόδων. Οικονοµικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Προϋπολογισµός Εσόδων Οικονοµικού Ετους 2016 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Σελίδα : 2 από 11 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α µέχρι 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 39/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 19.835.623,20 8.700.924,60 18.945.050,76 18.892.208,97 18.892.208,97 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 142.863,00 59.458,18 155.500,00 70.620,00 70.620,00 0,00 011 Μισθώµατα 44.313,00

Διαβάστε περισσότερα